Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  339,670 tax law δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  CREATE A LOGO FOR A LAW FIRM Έχει λήξει left

  I WANT A LOGO FOR A LAW FIRM, CONTAINING GRREK LETTERS Π Μ

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Μετάφραση κειμένου αγοραπωλησίας ιδιοκτησίας 4095 λεξεων από Ελληνικά στα Αγγλικά

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Smart Tax web site Έχει λήξει left

  Διορθώσεις σε ιστοσελίδα, λειτουργία, προβολή

  €342 (Avg Bid)
  €342 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for an India based CA Accountant with experience in GST returns and tax planning. Preferred Method of Communication: - Phone Type of Service: - Ongoing Additional Accounting Services Required: - Bookkeeping Ideal Skills and Experience: - Certified CA Accountant in India - Proficient in GST returns and tax planning - Experienced in bookkeeping - Strong communication skills for ongoing phone consultations.

  €252 (Avg Bid)
  €252 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...landscaping analysis for our technology design patent and create a design using AutoCAD based on the discussion. Key Requirements: - Expertise in conducting patent searches and analyzing existing patents in the technology field - Familiarity with patent databases and search tools - Ability to identify and analyze potential infringements or similarities with existing patents - Strong knowledge of patent law and regulations - Excellent research and analytical skills - Ability to design in AutoCAD - Attention to detail and ability to provide clear and concise reports Responsibilities: - Conduct a thorough search of existing patents in the technology field to identify similar concepts or designs - Analyze and compare our design patent with existing patents to determine potential...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  help setting up store 6 μέρες left

  ...for customizing the store's appearance - Good communication skills to understand my requirements and provide regular updates - Attention to detail and ability to deliver a visually appealing and user-friendly store Scope of Work: 1. Store Setup: - Customizing the store's theme to align with my brand and preferences - Setting up navigation menus, collections, and product categories - Configuring tax rates, shipping options, and payment gateways - Optimizing the store's settings for SEO purposes 2. Product Management: - Uploading and organizing product images, descriptions, and pricing - Setting up product variants, options, and inventory tracking - Ensuring proper product categorization and tagging for easy navigation 3. Design and Customization: - Customizing th...

  €420 (Avg Bid)
  €420 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  File us personal taxes 6 μέρες left

  I am looking for a tax professional to assist me in filing my personal taxes. Also file US taxes. I am a dual citizen and I am claiming Apple stock dividends as well . Here are the details of my project: Filing Status: - I am single, so the ideal tax professional should have experience in filing taxes for individuals with a single filing status. Dependents: - I do not have any dependents, so the tax professional should be knowledgeable in handling tax returns without dependents. Special Circumstances or Deductions: - I am not sure if I have any special circumstances or deductions, so the tax professional should be able to analyze my financial situation and determine any potential deductions or special circumstances that may apply to my tax retur...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  letter head 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to design a letterhead for our law firm. The desired style for the letterhead should be classic and elegant. Skills and experience needed: - Proficiency in graphic design software - Experience designing professional letterheads - Knowledge of typography and layout design Specific requirements: - Incorporate our logo and branding elements into the design - Ensure the letterhead is suitable for legal documentation purposes The freelancer should have a strong attention to detail and the ability to create a professional and sophisticated design that reflects the nature of our law firm.

  €286 (Avg Bid)
  €286 Μέση Προσφορά
  145 προσφορές
  Trophy icon b2b and b2c marketing and sponsorship help 29 μέρες left

  MoMJ Music Foundation is looking for a freelancer who can provide assistance with B2B and B2C marketing and sponsorship. The specific marketing services needed are email and cold calling marketing. We are preparing for a spring Gospel concert series "Our Best Praise Tour" that will travel across the country from Feb to May and to Sweden in June. Businesses will receive a tax deduction for the sponsorship as we are a 501c3. Advertising will appear on Gospel Drip and Cya on the B-Side Podcasts as well as the tours printed media. There is a 20% commission on all sales and sponsorships you bring in as compensation. - The client does not have an existing customer email list and requires help in building one. - The target audience for these marketing efforts is both businesse...

  €42 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  family trust 6 μέρες left

  ...Title: Family Trust for Tax Minimization Project Description: I am looking for a skilled professional who can help me establish a family trust for tax minimization purposes. This is my first time creating a trust, so I am seeking someone with experience in this area. Requirements: - Expertise in estate planning and tax minimization strategies - Knowledge of the legal and financial implications of establishing a family trust - Familiarity with the specific regulations and laws related to tax minimization through trusts - Ability to guide me through the process of selecting the most suitable assets for the trust - Understanding of inheritance laws and how they affect trust planning Ideal Skills and Experience: - Previous experience in establishing family tru...

  €920 (Avg Bid)
  €920 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am seeking assistance with getting my paper published in a SCOPUS listed journal in diversifying areas of law . I have a preference for a particular type of journal, but I am open to suggestions. The desired timeline for publication is as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Knowledge and expertise in the diversifying areas of law - Experience with publishing papers in SCOPUS listed journals - Familiarity with different types of journals in the field of law - Ability to meet tight deadlines and work efficiently

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Accounting Tax 6 μέρες left

  Looking for an experienced accountant to assist with financial statement preparation for my business. Specific requirements: - Expertise in corporate tax preparation - Familiarity with monthly accounting services Ideal skills and experience: - Professional accountant with a strong background in financial statement preparation - Extensive knowledge of corporate tax regulations - Proven track record in providing monthly accounting services

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Accounting & Finance Expert for our Firm audit 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Accounting & Finance Expert to assist with budgeting and forecasting tasks for our firm audit. The ideal candidate should have advanced expertise in this field and should be able to comple...- Analyzing financial data and providing recommendations for improvement - Collaborating with our team to develop accurate financial forecasts - Monitoring and reporting on budget performance Skills and experience required: - Advanced knowledge of accounting principles and practices - Proficiency in financial statement preparation - Strong analytical and problem-solving skills - Experience in tax planning and preparation - Excellent attention to detail and accuracy If you have the required expertise and can complete the project within a week, please submit ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Website development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...website developer to create a law firm website within a tight timeline of 1-2 weeks. The website should have the following features and functionalities: - Responsive design to ensure compatibility across all devices - Clear and professional layout to reflect the professionalism of the law firm - Easy navigation for visitors to quickly find the information they need - Contact form for potential clients to reach out for inquiries or consultations - Integration with social media platforms to increase online presence and engagement I am open to recommendations and suggestions from the developer regarding additional features or functionalities that would enhance the website's performance and user experience. The ideal candidate should have experience in developing law...

  €289 (Avg Bid)
  €289 Μέση Προσφορά
  325 προσφορές
  Development of Sudan Expertise and Collaboration Platform on Odoo 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...connect Sudanese professionals and experts across various fields. The platform aims to enhance interaction, knowledge exchange, and collaboration among individuals and institutions in Sudan. Key Features: 1. User Profiles: Creation of detailed profiles for registered experts and professionals. 2. Forums and Workshops: Interactive forums and workshop modules for knowledge sharing and discussions. 3. Law and Policy Database: A section dedicated to Sudanese laws and regulations, easily accessible and searchable. 4. Blog/News Section: A dynamic segment for updates, articles, and news related to professional and academic fields in Sudan. 5. Interactive Features: Chat rooms (text and voice) and podcast integration for live discussions and knowledge dissemination. 6. Multi-Language Su...

  €562 (Avg Bid)
  €562 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  paper on human service professionals 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...investigator was sent to the house to talk with Frank and Karen. By the end of the day the three children were taken from the home and placed in foster care, Charlie was arrested for child abuse and Karen was charged with failure to protect her children. Today Karen has now come to your nonprofit agency, where you work as an advocate. She is seeking assistance and is crying. She has been told that by law the State does not need to hold a hearing to take away her children and it may be 60 days before they have to prove they have reasonable evidence. Your agency is funded by the State and the grant stipulates that you cannot help anyone who has been charged with a family violence crime. Karen is being investigated for failure to protect and therefore cannot receive assistance, even...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am looking for an accountant tax professional who can help me maximize my real estate investment in Canada and maximizing my real estate investment in Europe ( without suffering double taxation) while minimizing tax liabilities. I am open to discussing the best option for my needs. I would like to start with initial consultation for free . I need that individual that the rich use to minimized tax liabilities. I already have investments in Europe and Canada, so I need someone who is experienced in international tax planning and familiar with the tax implications of investing in real estate abroad. Skills and experience required for this job include: - Expertise in real estate tax planning in Canada and internationally - Knowledge of tax...

  €299 (Avg Bid)
  €299 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Need Chartered Accountant For Setting Up a Business 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...services after the business setup. I would prefer monthly financial services to help me manage and keep track of my business finances effectively. Ideal skills and experience for this job include: - In-depth knowledge of the legal requirements and processes for setting up a Sole Proprietorship. - Experience in successfully registering businesses as Sole Proprietorships. - Strong understanding of tax planning and financial advice for small businesses. - Proficiency in financial management software and tools. - Excellent communication and interpersonal skills to effectively collaborate and provide ongoing financial support. If you are a reliable and experienced Chartered Accountant with the necessary skills, I would appreciate your assistance in setting up my business and provid...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  BOOKKEEPING WITH QUICKBOOK BANK STATEMENT RECONCILIATION 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with annual bank statement reconciliation using QuickBooks. Requirements: - Experience with QuickBooks and bank statement reconciliation - Ability to handle more than 100 transactions per bank statement Optional: - Knowledge of payroll, tax preparation, and financial reporting If you have the necessary skills and experience, please bid on this project.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Marketing Small Accounting practice 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Easy Accountancy is an Australian-based accounting service dedicated to simplifying financial management. With a focus on user-friendly solutions, we offer a range of services tailored to meet the diverse needs of businesses and individuals. From bookkeeping to tax planning, Easy Accountancy strives to make the complexities of accounting accessible and manageable for their clients, ensuring a smooth financial journey. I need to market and attract more business to our platform to grow this business in the next year www,

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Convert a Japanese Tax Return into an IRS U.S. tax return 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can convert my previous year's Japanese tax return into an IRS U.S. tax return. Requirements: - The freelancer should have experience in converting Japanese tax returns into U.S. tax returns. - The freelancer should be proficient in understanding and translating Japanese tax forms. - Knowledge of U.S. tax laws and regulations is necessary to accurately complete the IRS tax return. Additional Information: - I have a copy of the Japanese tax return that needs to be converted. - No additional services such as tax planning or advice on the U.S. IRS tax return are required.

  €387 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €387 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Japan Tax Return, Translate Έχει λήξει left

  ...Title: Japan Tax Return Translation Project Description: I am in need of a professional translator who can assist me with translating my income tax return documents from Japanese to English. Requirements: - Expertise in translating tax documents, specifically income tax returns - Proficiency in both Japanese and English - Attention to detail and accuracy in translating financial terms and figures - Familiarity with Japanese tax laws and regulations Certification: - The translation does not need to be certified Turnaround Time: - The desired turnaround time for this project is less than a week. - I will upload the 15 pages of tax documents are we agree on terms. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal al...

  €360 (Avg Bid)
  Επείγον
  €360 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  30% expat tax belgium 5 μέρες left

  I am an expat residing in Belgium and I require assistance with understanding the tax regulations related to the 30% expat tax. I am particularly interested in other aspects of this tax, beyond just the eligibility criteria and calculation. Ideal skills and experience for this job: - Expertise in Belgian tax regulations and specifically the 30% expat tax - Knowledge of the eligibility criteria and calculation of the tax - Familiarity with other aspects of the 30% expat tax - Ability to explain complex tax regulations in a clear and understandable manner - Experience in providing tax advisory services to expats in Belgium

  €416 (Avg Bid)
  €416 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  tax consultant / Steuerberater 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...search of an experienced tax consultant who can provide me with ongoing tax advice and assistance in preparing my annual tax returns. The services I am considering include: Tax Return Preparation: I require professional assistance in the annual preparation of my tax returns, initially focusing on personal tax declarations. A long-term collaboration with a view to future projects is also in the planning. Ongoing Tax Advice: Regular tax consultation is of great importance to me. I aim for continuous guidance to ensure compliance with legal regulations and to optimize my tax situation. Ideal Skills and Experience of the Tax Consultant: In-depth knowledge of German tax laws and regulations Experience in prepari...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Confirmis Part-Time Media & Litigation Researcher (Thailand) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  JOB DESCRIPTIONS & REQUIREMENTS: • The researcher will conduct research to identify all available state (provincial) and national litigation sources (court ...Conduct research on the provided company in all local and national news media in both native language and English. • Example of worthy and relevant news: o Court (legal) actions (either as plaintiff and/or defendant) o Significant news on the company as well as related companies/individuals PROJECT DURATION: 1-2 hours BENEFIT: USD 25 SKILLSETS: • Experienced in internet research, related to local law; • Strong in both local and English language proficiency DELIVERY ELEMENTS: • All relevant news, if reported in the native language must be translated into English • Weblink of the news, toget...

  €23 - €28
  Τοπικό
  €23 - €28
  0 προσφορές
  family law 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Family Law - Divorce Legal Advice Overview: I am seeking legal advice for my ongoing divorce proceedings. I need an experienced family law attorney who can provide guidance and support throughout the process. Project Requirements: - Expertise in family law, specifically divorce cases - There's "Notice of Family Claim" claimed on March 2022. The respondent was in China and never shown up until Feb. 2023. And had her lawyer issued the "Counter claim" in early May 2023. - I responded to the counter claim in late May 2023 and applied for Judicial Case Conference. - The Judicial Case Conference was occurred on July 21, 2023, with 6 court orders. - I responded to the 4 of court orders and sent to the respondent with updated F8 and F5...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I have had this site up for four months with no sales. The pricing is very good and free shipping and I am getting visits but no carts, if you notice the problem let me know maybe a nice new store front

  €386 (Avg Bid)
  €386 Μέση Προσφορά
  104 προσφορές
  Assistance with Quickbooks online 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for assistance with Quickbooks online to help with financial reporting and analysis. I have a ro...review weekly trends and start projecting. 2 - 3 sets of books that relate to the same location. Some hipaa compliant data. Would like to work along side each other to minimize wasted time for both parties. In the past I used Peachtree and was fully versed in it. I was lead team manager in formatting reports and combining 15 detailed locations into 3 summaries locations. example 9 individual TAX IDs same type of business rolled in sub groups and a total like a holding company , then 5 others into 1 etc. I like earlier EST hours to collaborate with some one as well, Have collaborated with Freelancers and programmers in the UK and India. the key is knowledge and co wo...

  €408 (Avg Bid)
  €408 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...for our body armor company. Our target audience is law enforcement personnel, firearms enthusiasts, and preppers, so it is important that the writer has a good understanding of their needs and preferences. The tone of voice for the blog posts should be professional and informative, providing valuable insights and knowledge to our audience. We want to establish ourselves as a trusted source of information in the industry. Initially, we require 4-6 blog posts to be written. These posts should cover a range of topics related to body armor, such as the latest technology advancements, proper usage and maintenance, and industry news and trends. Ideal Skills and Experience: - Experience in writing blog posts for a similar target audience (law enforcement personnel) - Strong re...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Prepare software/APP scope, and microsite 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking the expertise of creating software development scope, flow charts and microsite etc for developing software and mobile application for our consultancy firm, specialising in tax support, registration services, accounting, payroll, and legal case handling etc. The proposed system aims to streamline our processes, improve client interactions, experience and enhance efficiency across various client types.

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for a research paper writer with expertise in the field of Law. The paper will be submitted to Scopus for publication. Specific Requirements: - The research paper should be less than 10 pages in length - The topic for the paper has already been determined Ideal Skills and Experience: - Strong academic background in Law - Experience in writing research papers for publication - Familiarity with Scopus publication guidelines - Excellent writing and communication skills

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  bookkeeping 5 μέρες left

  I own a small accounting firm, and we are looking for a QuickBooks online pro to...Knowledge of basic bookkeeping principles - Attention to detail and accuracy in data entry - Ability to reconcile accounts and generate financial reports - Strong organizational and time management skills Responsibilities: - Setups by industry - Maintain accurate financial records - Record and categorize expenses and income - Reconcile bank statements - Prepare monthly financial reports - Assist with tax preparation and filing If you are proficient in QuickBooks, please submit your proposal with relevant experience and the basic cost of services. We can negotiate the terms of services for each client. The pilot client is a restaurant that just opened. The attached document provides we wish to ana...

  €33 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  ADA WCAG Compliance' WP website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, please read carefully. This is a very easy project request. I need wp website in compliance of the Section 508 (a US law) ADA & WCAG. To reduce the time and effort, I will provide the text to write and example website (from another non wp website we have using) of how we need the layout design. If you have wp templates from your past projects/works which are in compliance of the Section 508 (a US law) ADA & WCAG, are also welcome. Thank you so much in advance. Feel free to ask. Yes, I have knowledges in programming, but this time I need some help because my hands are full of jobs. Please note, if you are not agree with the payment of this project, is ok, that put me in a position to maybe buy local services coder and that will reduce the use of this platform. Yes,...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me with the Annual Return (B1 form) for my microcompany in Ireland. Here are the details of the project: Please tell me: 1) What experience you have doing this, in the Irish system 2) How mu...Information: - I have all the necessary documents ready for the B1 form. Submission Assistance: - I'm not sure yet if I will need help with submitting the B1 form. Ideal Skills and Experience: - Experience in preparing Annual Returns for microcompanies in Ireland - Familiarity with the B1 form and its requirements - Attention to detail and accuracy in financial reporting - Knowledge of Irish company law and regulations - Ability to meet deadlines and work efficiently If you have the necessary skills and experience, please reach out to me with...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Financial Calculation 5 μέρες left

  ...calculate: 1. Performance - What was the percentage change in total assets and Shareholders equity + liabilities from previous quarter? 2. Liquidity – What is the Company’s ability to meet it’s near term obligations? • Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities • Ratio Greater than 1.2 is good 3. Solvency – what is the company’s ability to pay its debts as they mature? • (Income after tax + depreciation) / Total Liabilities • Ratio Greater than 0.20 is good Commonly Used Debt Ratios and Formulas 1. Debt-to-Equity Ratio = Liabilities (Total) / Shareholder Equity (Total) 2. Debt Ratio = Total Liabilities/Total Assets Commonly Used Liquidity Ratios and Formulas 1. Current Ratio = Current Assets/Current Liabilities 2. ...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Confirmis Part-Time Media & Litigation Researcher (Taiwan) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  JOB DESCRIPTIONS & REQUIREMENTS: • The researcher will conduct research to identify all available state (provincial) and national litigation sources...research on the provided company in all local and national news media in both native language and English. • Example of worthy and relevant news: o Court (legal) actions (either as plaintiff and/or defendant) o Significant news on the company as well as related companies/individuals PROJECT DURATION: 4 hours BENEFIT: USD 30 SKILLSETS: • Experienced in internet research, related to local law; • Strong in both local and English language proficiency DELIVERY ELEMENTS: • All relevant news, if reported in the native language must be translated into English • Weblink of the news, togethe...

  €33 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €33 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  patent auttorney 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...the application stage of obtaining a design patent. - This is not my first time dealing with a patent dispute, but I need additional help from a professional to ensure a successful application. - I am looking for someone experienced in the field who can provide a professional opinion and guidance throughout the application process. - The ideal candidate should have a strong background in patent law and expertise in design patents. - They should be familiar with the specific requirements and procedures involved in applying for a design patent. - Excellent communication and organizational skills are also important for effectively navigating the application stage. - The selected attorney will be responsible for providing guidance, reviewing application documents, and ensuring all ne...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Drafting an Indefinite-term employment contract with a Non-disclosure agreement in both English and Chinese languages. Ideal skills and experience for the job include: - Experience in employment law and contract drafting - Proficiency in both English and Chinese languages - Knowledge of local labor regulations and practices in Taiwan - Attention to detail and ability to accurately translate legal terms and clauses

  €223 (Avg Bid)
  €223 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me update sales orders in Zoho Inventory using the Zoho Inventory API and Zappier. Specific Information to Update: - TAX METHOD Trigger for Update: - Yes, there is a specific trigger that will initiate the update to the sales order. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in working with Zoho Inventory and its API - Experience with Zappier and integrating it with Zoho Inventory - Familiarity with Zoho CRM, Finance software, and Email marketing platform If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details of the project.

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I am looking for a lawyer who can draft a termination agreement for a shareholders agreement. The reason for termination is a breach of contract. Specific requirements: - The termination agreement should address the breach of contract ...- The termination agreement should address the breach of contract and outline the terms for ending the shareholders agreement. - There are no specific terms or conditions in mind, so I trust the lawyer's judgement in drafting the agreement. - The completion of the termination agreement is urgent, and I need it to be done as soon as possible. Ideal skills and experience: - Experience in contract law and drafting termination agreements. - Knowledge of shareholder agreements and their legal requirements. - Ability to work efficiently and meet t...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  CloudOneX Customization and bug fixing 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...notification email sent to staff when someone successfully create an account or create a ticket? 6) tax based on Canada and specific province. i don't really know how we can assign each province a specific tax rate, because if you go to Settings > Sales Tax, you can add all sales tax items, but you cannot assign them to specific provinces in Canada. so when we create each invoice, we have to manually select each tax for each item listed in the invoice manually. this can be troublesome as sometimes we make a mistake and charge wrong tax to wrong customers. -how i want it to function: -if country is NOT Canada, then automatically tax = 0% -if country is Canada, then check province name, and assign tax based on province lis...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We are seeking your expertise to develop a comprehensive management system for our law office. The system should include features for client management, case tracking, document management, appointment scheduling, and financial accounting. The interface should be user-friendly, and the system needs to ensure high levels of security and confidentiality for sensitive legal data. Additionally, integration with legal research tools and email platforms would be highly beneficial. Your experience in creating similar systems for legal professionals would be greatly appreciated. Best regards,

  €263 (Avg Bid)
  €263 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Project Title: Filing a Continuance for a Civil Case with Today's Deadline Description: I am seeking a freelancer who can assist me in filing a continuance for my civil case. The ideal candidate for this project should have expertise in legal matters and experience with court procedures. Requirements: - Knowledge of civil law and court procedures - Ability to file a continuance on my behalf - Familiarity with the necessary documents and information required for filing - Availability to meet today's deadline Skills and Experience: - Legal background or experience in the field - Strong attention to detail - Excellent communication skills - Ability to work under pressure and meet tight deadlines Please note that I will need assistance in gathering the necessary documents...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...developer to create an information sharing app for my police service. The app needs to be available on both iOS and Android platforms. It should be powered by Azure and designed in a chat GPT format. Specific requirements: - Development for both iOS and Android platforms - Integration with Azure for seamless operation - Chat GPT format for efficient information sharing - I will be uploading several law documents. - AI document intelligence, cognitive search, and azure open ai Desired features and functions: - Easy edit function for me, so I can continuously update the uploaded document - behind a paywall. - users will be using their police emails to log in. Any other users will be reviewed by me Timeline: - There is no specific time limit for the completion of this projec...

  €2906 (Avg Bid)
  €2906 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  Hello, ONLY ODOO EXPERIENCE DEVELOPERS. THIS MUST BE DONE IN ONE DAY. I need to modify the journal items in my invoices only for the tax REBU ( sales ). Check screenshots: 1º invoice lines, no modification needed. they are good. 2º invoice journal items: modification needed, as follows: CONDITION: ONLY when the item is taxed with tax called "REBU (sales)" TASK: Separate the "base" of the tax into two bases following this formula: base 1 = item purchase cost ( the field is already created : "lot.x_serial_purchase_precio" ) base 2 = ( item sale price - item purchase cost ) / 1.21 tax = ( item sale price - item purchase cost ) - base 2 That is it. I am using Odoo v15 Enterprise hosted on .

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  family court 4 μέρες left

  Family Court Project Area of Family Law: rearages and double dipping I am currently in need of assistance with the specific area of family law related to rearages and double dipping. Lawyer Representation: No I do not currently have a lawyer representing me in my case. Project Scope: Document Drafting I am looking for a professional who can provide me with document drafting services. Ideal Skills and Experience: - Experience in family law, specifically in the area of rearages and double dipping - Strong knowledge of the legal procedures and requirements involved in document drafting for family court cases - Attention to detail and ability to accurately draft legal documents that meet the necessary legal standards - Excellent communication skills to ensure ef...

  €299 (Avg Bid)
  €299 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...and if more that unit will handle decline reservation. However it should keep number of party information. See Operations Side note. Customer data record might have original party number, and final party number in record. • System should display a reservation confirmation number. Should email to customer “receipt” and general information and unit specific information. • System should add State Tax to all transactions. State of Michigan is 6%. • System should capture all customer information accept credit card information. Maybe last 4 of credit card – not sure here. • Though not to be implemented immediately, would like an online store, accessed from the main page where customers could buy items. Items would be limited, less than 100, pro...

  €1091 (Avg Bid)
  €1091 Μέση Προσφορά
  224 προσφορές
  Accounting 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced accountant to assist me with bookkeeping tasks using QuickBooks on a weekly basis. The ideal candidate should have a strong background in bookkeeping and be proficient in using QuickBooks. The main tasks will include data entry, bank reconciliations, and managing financial records. The candidate should also have knowledge of tax preparation and financial statement analysis. This is an ongoing project, and the accountant will be required to provide weekly reports and updates.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  114 προσφορές
  Consulting Law Web app 4 μέρες left

  I am looking for a freelancer to build my personal website. The purpose of the website is to showcase my portfolio. I do not have a specific design in mind, so I would like the freelancer to propose one. However, I do have specific requirements for features and functionalities on the website. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web design and development - Experience in creating portfolio websites - Ability to propose creative and visually appealing designs - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Strong attention to detail and ability to meet deadlines

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές