Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 tax law δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  CREATE A LOGO FOR A LAW FIRM Έχει λήξει left

  I WANT A LOGO FOR A LAW FIRM, CONTAINING GRREK LETTERS Π Μ

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Μετάφραση κειμένου αγοραπωλησίας ιδιοκτησίας 4095 λεξεων από Ελληνικά στα Αγγλικά

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Smart Tax web site Έχει λήξει left

  Διορθώσεις σε ιστοσελίδα, λειτουργία, προβολή

  €338 (Avg Bid)
  €338 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Laravel Business Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My client's website is old Core-php/html with 20 pages.  You will install new laravel 11 admin/user panel and move the existing content from old website to the laravel website. Ensure the following: 1) You provide tax related theme to be approved by me 2) php 8.x compatible. No error testing all pages on   3) 100% score for all pages using    4) update with all latest links 5) Open source code. Admin/user can login to add/delete pages and change the web content 6) SEO is optimized for keywords and page content I will create milestone escrow payment. You will create the above on your server. If all above looks good, then I will release payment. Please bid and provide delivery time. Ask any quesiton and I will answer.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Income Tax Filing for Salary 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a seasoned tax professional with knowledge of Indian tax laws to help me file my income tax return. Key Requirements: - Filing for my salary income: I require a professional well-versed in the nuances of salary income tax in India. - Deductions: I have investments under 80C, home loan interest, medical insurance, and ULIP. I'm looking for a professional who can help me maximize my deductions. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in filing income tax returns in India, particularly for salaried individuals. - Strong knowledge of Indian tax laws, especially around deductions such as investments under 80C, home loan interest, medical insurance, and ULIP. - Excellent attention to detail and ability to maximize deduc...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...should have features and capabilities similar to Zoho, but customized to meet the unique needs and business practices of local small businesses in Cameroon. Key Features Required: - Invoicing with customizable templates - Expense tracking with the ability to categorize expenses - Bank reconciliation to ensure accurate financial records - Expense, Sales and Project tracking - Budget management - Tax calculation and reporting - Manual Journals for adjusting entries - Inventory management - Payroll system - Comprehensive reporting system - Multi-language support for both English and French Ideal Skills and Experience: - Strong background in accounting software development - Experience in developing similar software for small businesses - Familiarity with the Cameroon market and th...

  €2118 (Avg Bid)
  €2118 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I'm seeking a developer with a strong grasp of content privacy law and web security best practices to help implement CPL compliant user management features on my website. Key Responsibilities: - Implementing user login and registration system on the site. - Ensuring all user data is protected in accordance with CPL standards. Your skills and experience should include: - Proficiency in HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript and Ajax. - Proven experience with web security and data protection. - Familiarity with best practices for user data privacy and compliance with content privacy laws. Please note that I am not able to provide detailed 'specific measures' you need to take to ensure CPL compliance. This is why I am seeking a professional to handle this critical aspect of ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Coffee Vending Spreadsheet Management 19 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...This spreadsheet should be capable of tracking the following data on a weekly basis: - Coffee sales - Inventory levels - Maintenance records - Money spent and received for tax purposes An important functionality I require is for this spreadsheet to automatically calculate profits. I am relying on this system to streamline and simplify my financial operations. Ideal candidates for this project will have extensive experience with spreadsheet creation, financial forecasting, and inventory management. A skillful grasp on Excel formulas and functions is a must, as well as understandings of vending machine operations and simple tax calculations. Familiarity with the coffee industry and the specifics of its selling cycles would be a plus. I appreciate bidders who can demonstrat...

  €68 (Avg Bid)
  Επείγον
  €68 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Looking for an experienced contract lawyer to help draft a legally binding partnership agreement related to Project Management. #Located In Saudi Arabia Key responsibilities: - Understand business objectives - Ensure agreement meets legal requirements Ideal freelancer: - Experience in contract law - Knowledge of project management industry - Strong attention to detail Your task is to draft an agreement that clearly outlines the terms of our partnership. This will include details on profit sharing, responsibilities, dispute resolution, and termination conditions. The document should be clear, concise and protect our interests. Expertise in the specific industry is a high advantage.

  €352 (Avg Bid)
  €352 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Tax return for 2020-21 9 μέρες left

  Find discrepancies from tax return 2020-21.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of both bookkeeping and accounting services for my small-sized service-based organization operating in Hungary. No e...tracking of income and expenses, managing accounts payable/receivable, and generating financial statements. * Comprehensive accounting services, that include not only bookkeeping but also deeper financial analysis, advice on financial efficiency, and assistance with tax planning/compliance. -Ideal Candidate: The ideal candidate should have proficiency in both bookkeeping and accounting practices in Hungary and have hands-on experience assisting small businesses in the service sector. Knowledge and understanding of Hungary's accounting and tax laws would be a significant benefit. A professional qualification in accountancy and fluency in Eng...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Law firm Data collect.....1 need 7k data 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to collect immigration Attorney (firm name, Address, city, state, Attorney name if available) in USA. I need 7k data. Thanks gor bid Key deliverables: - Extraction of specified text data from the web - Timely delivery of the collected data Ideal skills and experience: - Proficiency in web scraping tools - Previous experience with collecting text data Please only bid if you can complete this project urgently.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Law SEO Specialist Needed for Long-term Partnership 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of an experienced SEO specialist who can work on a long-term basis with a focus on my law niche website. I require 20 keywords and 500 backlinks to be implemented by July 30th. As a separate project, I'm also looking to improve my Domain Authority (DA) and Domain Rating (DR) through Moz. Key Objectives: - Increase website traffic - Improve search engine rankings - Generate more leads and sales I have two payment preferences: - Payment based on milestones, either on a monthly basis or once per project Ideal Candidate Profile: - Proven experience in SEO, specifically within the law niche - Expertise in keyword research and implementation - Proficiency in generating quality backlinks - Experience in improving DA and DR through Moz - Ability to meet dea...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Legal Consultation expetrt in English and Indian Law 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking a legal consultant for our company RCUG Consultancy Private Limited who is expert in English and Indian Law as well as have extensive experience in consulting and handling legal cases The desired candidate should have LLB and LLM degree from a recognised institution

  €424 (Avg Bid)
  €424 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Trophy icon Modern Logo Design for Tax Firm 6 μέρες left

  I'm in search of a talented designer to create a fresh, modern logo for my tax resolution firm, Bowes and Associates Tax Group. The ideal candidate should be able to seamlessly integrate the concept of fighting the IRS into the logo design, and include a shield as well as the initials 'B&A'. The logo should be unique, clean, and most importantly, elegant. I have a preference for incorporating blue and gold colors. It must contain the logo below!!!!! Key Requirements: - Modern, clean, and elegant logo design - Incorporation of a shield and the initials 'B&A' - Use of blue and gold colors - Symbolic of fighting the IRS Ideal Skills and Experience: - Proven track record in logo design - Strong understanding of modern design principles - Experi...

  €73 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €73
  99 συμμετοχές

  ...improvements to enhance accuracy, efficiency, and compliance in financial management. - Cost Management: Oversee the detailed tracking of project costs, including direct and indirect costs, ensuring accurate allocation and monitoring to maintain budgetary control and identify cost-saving opportunities. - Compliance: Ensure that all financial practices adhere to industry-specific regulations, including tax laws, real estate development standards, and financial reporting requirements. Additionally, we require integrations with our bank account, online payment system and time tracking. We also use "Notion", so expertise in integrating this tool with QuickBooks would be ideal. The perfect candidate should have a proven track record working with small businesses, and shoul...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...not having received any communication or legal actions concerning it. Key tasks include, but are not limited to: 1. Completing all necessary bankruptcy paperwork 2. Anticipating and navigating any potential student loan challenges I already have the following documents in hand: - Credit counseling certificate - Pay-stubs for the last six months - Tax returns for the last two years Ideal candidates will be: - Extremely familiar with bankruptcy law, particularly Chapter 7 - Experienced in handling student loans within bankruptcy cases - Detail-oriented with excellent paperwork skills This is a nuanced case that will require both attention to detail and broad knowledge of how student loan debt is treated within Chapter 7 bankruptcy cases. Should you possess these skills,...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Lending Company Financial Authenticity Verification 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a professional to investigate and verify the credibility of a lending company. My priority is confirming if they truly lend money as they claim. Relevant financial documents including bank statements, income tax returns, and pay stubs will need to be scrutinized. Furthermore, I am particularly interested in their company registration status and credit license status. Ideal applicants should have experience in financial analysis, background checks and due diligence processing. Familiarity with business and finance laws would be advantageous.

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...seeking a skilled lawyer with extensive knowledge in international real estate law to meticulously review a lease agreement (excluding the addendum). The focus is on identifying potential pitfalls in the agreement's terms and conditions, rent payment schedule, and security deposit requirements. Key Responsibilities: - Thoroughly analyze the agreement and pinpoint any areas with legal risks or potential issues - Provide detailed suggestions, including specific language modifications, on how to rectify the identified pitfalls - Rewrite the agreement in a manner that aligns with Texas real estate law standards and best practices The ideal candidate should have: - A strong background in real estate and property law, with a focus on international jurisdictions - ...

  €249 (Avg Bid)
  €249 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...professional who can provide weekly assistance with financial analysis, tax preparation, and payroll processing. Specific tasks I need assistance with include: - Financial analysis: This involves detailed assessment of my company's financial statements and transactions, with the aim of providing insights that would help in decision-making. - Tax preparation: I expect detailed tax calculations along with proper filing, ensuring my business complies with tax regulations. - Payroll processing: This includes checking employee work hours, computing earnings, and deducting the correct amounts for taxes and other benefits. The ideal candidate would be proficient in Excel and Datev. Previous work experience in financial analysis, tax preparation, and pa...

  €426 (Avg Bid)
  €426 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I am currently looking for a proficient Certified Public Accountant (CPA) based in Thailand to help in the incorporation of a Limited Liability Company (LLC). The industry of operation is yet to be decided. Key...Familiarity with Thai incorporation laws and rules with a particular focus on LLCs. - Flexibility: The exact industry of operation is to be discussed, so a versatile background would be ideal. - Experience with foreign shareholders/directors: The company will have foreign shareholders or directors, so experience in this specific area is important. Skills and Experience: - Expertise in Thai corporate Law - Background in business incorporation set up - Experience with businesses having foreign shareholders or directors. Please provide examples of prior experience if ...

  €137 - €411
  €137 - €411
  0 προσφορές
  Custom Financial Health Report System for WordPress website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...consultation from an advisor where they will click a button and send a request with the information, they have previously entered. The forms need to be clean and easy to understand. The information needs to be well organized and follow a flow. User inputs Name (First and Last) Email address Date of birth (automatically calculate current age from date of birth) Dependents: (Number of dependents) Tax Filling Status (Drop down menu select one Single, Window, Married Filing Jointly, Married Filing Separately, Head of Household.) Anticipated retirement age Investment Risk Tolerance (Drop down menu select one Conservative, Moderate Conservative, Moderate, Moderate Aggressive, Aggressive) What are your top 3 financial goals? Free form text Do you feel you are on track to meet your g...

  €511 (Avg Bid)
  €511 Μέση Προσφορά
  110 προσφορές
  Canadian Corporation Tax Filing Assistance 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Canadian corporation taxes. I am part of a new small business and the task is to file tax returns for the last 2 years. This is a straightforward task as we've kept good financial records and there are no complexities involved. Key Requirements: - Proficient in Canadian corporation tax regulations and processes - Experience in filing tax returns for small businesses - Capability to handle tax return filing for the previous 2 years You'll be provided with all the necessary financial documents digitally via secure file transfer. Your main focus will be ensuring the correct and timely filing of our tax returns to the CRA. I don't require tax planning advice for the next fiscal year, so your task is limited to the tax filing...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Web Platform with Full Management 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...inventory management, procurement, invoicing, and employee management system. Key features include secure user registration, detailed customer profiles, and interaction tracking, automated sales workflows, and advanced marketing tools. The inventory system will support real-time tracking, automated replenishment, and AI-based forecasting. The platform will also feature a custom invoicing system with tax calculations and multi-currency support. Additional modules include order management, bulk order handling, dynamic pricing, and advanced negotiation tools. Employee management will encompass attendance tracking, shift scheduling, salary calculations, and performance reviews. Enhanced security, compliance, and integration with other business systems are also essential components. ...

  €9375 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €9375 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  ...students understand the basic concepts and solve practice questions related to specific topics necessary for the law entrance exam (CUET PG, MHCET). Key Details: - I did not specify the topics or subtopics in advance, thus a general understanding of Algebra, Geometry, Arithmetic and Statistics is desirable. - I anticipate each session would last approximately 30 minutes, focused on one specific topic during that time. - Each session should involve explaining the basic concepts of the chosen topic/subtopic and solve at least 2 related problems. Ideal Skills: - Proficient in Algebra, Geometry, Arithmetic and Statistics - Teaching or tutoring experience. - Familiarity with law entrance exam (CUET PG, MHCET) curriculum is a bonus. The entire math plalist (all topics) mu...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Legal Advice & Australian Import Assistance 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Applications. We are seeking a highly motivated and detail-oriented individual to join our team as a Legal Assistant. This position is ideal for law students with a high GPA who specialize in regulatory affairs related to the Therapeutic Goods Administration (TGA) and the Office of Drug Control (ODC). Key Responsibilities: Review and prepare documents for license and permit applications. Ensure all required qualifications and documentation are complete and accurate. Manage and expedite application processes. Communicate with regulatory authorities to inquire about and follow up on application statuses. Qualifications: Currently enrolled in a law program with a strong academic record (high GPA). Knowledge of TGA and ODC regulatory requirements. Excellent attention to...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  web application 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Management:* - List of clients with details and status - Client document management - Communication logs with clients 2. *Appointment Management:* - Calendar view of upcoming appointments - Appointment booking and rescheduling options - Integration with email/calendar apps for reminders 3. *Financial Tools:* - Invoice generation and management - Payment tracking - Tax computation and filing assistance - Financial reporting tools 4. *Document Management:* - Secure document storage and sharing - Templates for common documents and forms - Digital signatures 5. *Task Management:* - To-do lists - Deadline tracking - Project management tools ### Specific Features for Lawyers 1. *Client and Case Management:*...

  €1308 (Avg Bid)
  €1308 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am seeking an experienced and knowledgeable freelancer to provide tax consultation, account auditing, and GST (mostly export invoices) consultation services. Right now I only require approximately one hour of consultation to discuss our current sales and expense data. Based on this discussion, we may extend the engagement to cover comprehensive services for our firm "Solar Design Expert" Requirements: Proven experience in tax consultation, account auditing, and GST consultation. Strong knowledge of current tax laws and regulations. Ability to communicate complex financial information clearly. Professional certification (e.g., CA, CPA) is preferred. Available for an initial one-hour consultation, with the potential for ongoing services. Thanks

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  US Federal Tax Prep - Intermediate 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a USA CPA or experienced Tax preparer, in Plano/Dallas, Texas area 7-19-2024 Federal Tax only I already have created TurboTax for desktop file. You need to do some data entry and find errors, and fix them. I have already entered many 1099s and K-1s (1065) from passive investments in multifamily real estate. I have been doing my own taxes for 30 years, but this is the first year I have a long-term net capital loss in the millions. A knowledgeable CPA or professional tax preparer should not take more than an hour or so to find and correct any errors. Some CPA or tax preparer do not understand that I should be able to offset all my long-term capital gains from the stock market or elsewhere with my long-term capital loss as much as I want, plus $3,000 ...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Comprehensive Income Tax Return 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a reliable professional to assist with both my personal and business income tax returns. Key Points: - The project involves the tax planning and filing for the current year for both my personal and business income. - I've maintained organized digital financial records, which you'll need to work with. Ideal Candidate: - Experienced in managing both personal and business tax returns. - Proficient in tax planning strategies. - Accustomed to working with digital financial records. - Strong attention to detail and ability to handle sensitive financial information.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...structure correctly and legally, ensuring all aspects are handled professionally. Key services will include: - LLC Registration: I require help with the name search, the Articles of Organization, and the Operating Agreement. - Registered Agent Service: Since I don't reside in the USA, I'm looking for someone to act as the registered agent. - Compliance Requirements: Guidance on annual reports, tax ID, business licenses, and other regulatory requirements is crucial. Ideal candidates should have legal expertise and a clear understanding of LLC formation processes in the USA. Familiarity with the e-commerce sector and non-resident requirements will also be an advantage. Guidance, timeliness, confidentiality, and reliability are key. This project will help me lay a soli...

  €256 (Avg Bid)
  €256 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am in need of a professional writer who has a knack for engaging storytelling and a firm understanding of legal requirements. My project is specific; it's about my life story written for two main reasons. 1. Personal reflection 2. To serve as evidence in an ongoing case The right fit for this task will have a background in law, preferably with some experience in document preparation for court proceedings. This project requires the ability to write precisely, accurately and confidentially about personal and legal details. Experience in the following fields is ideal: • Legal writing • Biography or memoir writing • Non-fiction storytelling • Data protection and confidentiality This is a sensitive project that demands professionalism, empathy, and a high ...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Personal Tax Return Assistance 2023 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...knowledgeable accountant to help me with my 2023 personal tax return. Key Requirements: - Familiarity with the 2023 tax regulations and guidelines. - Expertise in handling education-related deductions and credits. - Experience in reporting oversease pension income. - Attention to detail and ability to maximize deductions within legal parameters. Additional Information: - Comprehensive knowledge of various tax requirements and regulations is a must. - Proficiency in tax software and tools for accurate and efficient filing. - Excellent communication skills to facilitate a smooth and effective working relationship. Ideal candidate would possess: - Proven track record in personal tax return preparation. - Accredited and up-to-date with tax law...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Comprehensive Financial Support for eCommerce 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and campaigns. Evaluate financial data to recommend cost-saving measures and improve overall financial health. Budgeting and Forecasting: Assist in the preparation of annual budgets and financial forecasts based on historical data and market trends. Monitor budget adherence and provide variance analysis to management. Compliance and Best Practices: Ensure compliance with accounting standards, tax regulations, and Amazon FBA policies. Implement and maintain financial procedures and best practices to improve efficiency and accuracy. Excel Expertise: Utilize advanced Excel functions and formulas to create complex financial models, pivot tables, and charts. Develop custom Excel spreadsheets for specific financial analyses and reporting needs. Requirements: Skills: Advanced prof...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  We are currently seeking an experienced Odoo developer to rectify and enhance the backup functionality within our Odoo 11 Community insta...com/file/d/1tc1sfbuCnxmz0U5yjbdh7pGqe6AXgL6X/view?usp=sharing Need help priorority exporting a product list from our with pgadmin. It is crucial that this task is completed quickly, as we plan to use this information in max 12 hours and need the product list updated and loaded into our system. Specific details of the request: Required fields: Product ID Product Name Cost Sale Price Tax Barcode Internal Reference Code Urgency: The most important task is to export the product list within a maximum of 4 hours using pgAdmin SQL. Preferred method: The export should be done using pgAdmin, as I consider it faster and more efficient for this tas...

  €206 (Avg Bid)
  €206 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...management. Here's a detailed breakdown of the services I need: - **Bookkeeping**: Ensure all financial transactions are properly documented and maintained, and that ledgers and journals are updated. - **Tax Preparation**: Complete and file my business's tax returns accurately and on time, identifying any potential deductions to minimize tax liability. - **Financial Analysis**: Provide comprehensive insights into my business's financial health, including profitability, solvency, liquidity, and stability. The ideal candidate should have a strong background in accounting, specifically in bookkeeping, tax preparation, and financial analysis. It's important that you have experience with small to medium-sized businesses. I'm looking for ...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm currently separated and in need of someone proficient in legal documentation preparation to assist me in preparing my divorce paperwork. Key requirements include: - Knowledge of divorce procedures and documentation - Strong attention to detail - Ability to maintain client confidentiality - Prompt and clear communication Ideally, I'd need the project completed within a...requirements include: - Knowledge of divorce procedures and documentation - Strong attention to detail - Ability to maintain client confidentiality - Prompt and clear communication Ideally, I'd need the project completed within a month. I currently have my marriage certificate available for reference, but no prenuptial agreement or financial documents on hand. Freelancers experienced in family la...

  €386 (Avg Bid)
  €386 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...cohesiveness. Section Breakdown: AI Solutions: The Future is Here Enhance business efficiency and productivity Boost profitability with AI-driven insights Streamline operations and save valuable time Develop custom AI solutions tailored to your needs Provide comprehensive AI training for your team Offer CPD accredited courses to upskill professionals Deliver bespoke AI courses for companies and law firms Ensure seamless integration of AI technologies Facilitate data-driven decision-making processes Stay ahead of the competition with cutting-edge AI Speaking on Stage in the UK and Internationally Gain visibility with showreel opportunities Access paid speaking engagements in the UK and internationally Sell your products or services to a packed audience Build and enhance your c...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  23 συμμετοχές
  Software License Agreement for Commercial Software 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a seasoned legal professional who can draft a Software License Agreement for my upcoming commercial software. - **Legal Expertise**: I need someone with a strong background in software licensing and commercial law. - **Understanding of Commercial Software and Individual Users**: The ideal candidate should be able to craft terms that are suitable for a commercial product intended for individual users. - **Attention to Detail**: The agreement should be thorough, covering all necessary areas to protect both my software and its users. - **Revisions**: I may require a few rounds of revision based on feedback and additional guidance. This project is ideal for someone who can balance legal precision with user-friendly language, providing the necessary protection fo...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Requiring assistance with business contracts, I'm seeking a professional corporate lawyer with deep knowledge of contract law. Even though this project is for personal use, the business contracts involved require someone accustomed to meticulous detail and understanding legal jargon. Any experience working with individuals on business matters is a strong plus. Counsel is not needed for intellectual property or employment issues, solely for business contract consultation and assistance.

  €845 (Avg Bid)
  €845 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm in need of comprehensive, detailed notes on PG Diploma in Cyber Law syllabus. These notes are essential for my study and reference, so I'm looking for an expert who can deliver high-quality content. Key Requirements: - The notes should be in Word documents. - Cover all the relevant topics in the Given Syllabus. Ideal Skills: - Extensive knowledge and experience in Information Technology. - Excellent writing skills. - Understanding of the depth and breadth of a professional Diploma syllabus. Please get in touch if you're confident in your ability to deliver this project effectively.

  €10 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €10
  10 συμμετοχές

  I'm seeking a UK based lawyer with expertise in commercial/contract law to provide me with some advice on a potential legal action. Key Points: - I'm looking for general legal advice regarding a commercial dispute. - You must have a strong understanding of UK laws and regulations. - as an LLP if a judge rule against me - can they come after my personal assets? - How to respond to my clients solicitors letters - Do I need a solicitor to respond - Offer advice in terms of how to respond to my client directly too.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Legal Complaint Drafting Against Samsung 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I n...rights, product liability laws, and relevant legal framework - Strong legal research skills to back up the claims in the complaint - Familiarity with court procedures in the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania and/or Court of Common Pleas in Philadelphia I am looking for a freelancer who is not only proficient in legal writing, but who also has experience with consumer law and has a track record of successful litigation in similar cases. This project will require attention to detail, excellent communication with me to understand the specifics of my case, and the ability to craft a compelling legal argument. A successful outcome of this project would be a well-researched and comprehensive legal complaint that demonstrates the strength of my case agains...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  We are seeking an experienced blockchain developer to create a decentralized exchange (DEX) exclusively for trading our native BNB token. The project includes implementing a 2% transaction tax (allocated to admin fund, buyback and burn, and liquidity pool) and a 0.3% DEX transaction fee (allocated to LP rewards, liquidity pool, and staking rewards). The DEX will feature a dynamic pricing mechanism ensuring the token price can only stay the same or increase, evaluated daily based on trading volume and liquidity. Additionally, we require a staking system allowing users to lock tokens for fixed periods and earn rewards. The ideal candidate will have expertise in smart contract development, frontend integration, and security best practices. If you are interested in building a sustainabl...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Hello; We are a law firm and we are seeking a skilled and highly professional designer to provide a simple, professional and modern visual ID design to all our marketing materials; we already have our own logo but we are seeking to have a new visual ID. Only professional applicants with professional and creative skills are required please, please let us know should you are interested. Thank you

  €279 (Avg Bid)
  €279 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές
  Magento to Shopify Migration and Enhancement 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...configurable products - Enable pre-orders with a maximum stock quantity - Set up payment restriction for specific shipping methods - Integrate Multisafepay as the payment provider - Work with Sendcloud and GLS as the shipping partners - Calculate shipping rates based on destination, weight, and shipping carrier/method - Offer shipping methods including in-store pick-up and service points - Implement tax (VAT) based on product and customer location - Include maintenance mode and a visible information bar - Create a menu for products: "pre-order", "Spotlight/Featured", "Sale", "Latest" - Provide filter options for "in stock non-pre-order", "pre-order", and "out of stock" - Include a shipping tracking link in ship...

  €596 (Avg Bid)
  €596 Μέση Προσφορά
  178 προσφορές

  We are seeking an experienced blockchain developer to create a decentralized exchange (DEX) exclusively for trading our native BNB token. The project includes implementing a 2% transaction tax (allocated to admin fund, buyback and burn, and liquidity pool) and a 0.3% DEX transaction fee (allocated to LP rewards, liquidity pool, and staking rewards). The DEX will feature a dynamic pricing mechanism ensuring the token price can only stay the same or increase, evaluated daily based on trading volume and liquidity. Additionally, we require a staking system allowing users to lock tokens for fixed periods and earn rewards. The ideal candidate will have expertise in smart contract development, frontend integration, and security best practices. If you are interested in building a sustainabl...

  €873 (Avg Bid)
  €873 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I'm seeking a talented professional who can create the content for my new website. Key requirements: - You'll be responsible for writing all the text content for the site. - The website is primarily focused around copyright. Your skills should include: - Exceptional writing abilities, with experience in creating web content. - Understanding of copyright law, or the ability to research and write authoritatively on the subject. - The capacity to communicate complex concepts in a clear and engaging manner. - Proven track record in content creation for professional websites. Please get in touch with examples of your previous work, especially if they relate to copyright or any other legal field.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές