Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 spss statistics δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  εργασια στατιστικής σε spss,δινει ανα αρχειο και πρεπει να το τρεξεις στο spss

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Project for Spiros L. Έχει λήξει left

  Καλημέρα, ενδιαφέρομαι για μία στατιστική ανάλυση στο spss. Παρακαλώ εάν είστε διαθέσιμος δώστε μου κάποιο στοιχείο επικοινωνίας πχ τηλέφωνο για να συζητήσο&upsi...

  €238 (Avg Bid)
  €238 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Πρότζεκτ με SPSS Έχει λήξει left

  Θέλω να κάνω ένα προτζεκτ με προγραμμα SPSS. Παρακαλώ οποίος γνωρίζει να επικοινωνήσει μαζί μου

  €8 - €29
  €8 - €29
  0 προσφορές

  ...μη τυχαία δειγματοληψία-Δειγματικές κατανομές Συδιακύμανση και συσχέτιση. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα και εφαρμογές Σημειακή εκτιμητική. Εκτιμητές μέγιστης...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Project for dimi1 -- 2 Έχει λήξει left

  Καλησπέρα. Επικοινωνώ εκ νέου μαζ'ι σας καθώς έχω ολοκληρώσει μεγάλο κομμάτι της εργασίας και μέχρι το τέλος της επόμενης βδομάδας πιστεύω ότι θα έχω συγκε&nu...

  €117 - €117
  €117 - €117
  0 προσφορές

  ...της εργασίας (η εργασία είναι στα ελληνικά), δηλαδή το ερευνητικό μέρος (μεθοδολογικό πλαίσιο, σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα, μέθοδος συλλογής δεδο...

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Project for dimi1 Έχει λήξει left

  ...της εργασίας (η εργασία είναι στα ελληνικά), δηλαδή το ερευνητικό μέρος (μεθοδολογικό πλαίσιο, σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα, μέθοδος συλλογής δεδο...

  €180 - €180
  €180 - €180
  0 προσφορές
  Sportspress Player Statistics Postman Collection 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  SportsPress Pro API is not supported by SportsPress on the basis it uses the WP API. The challenge is there is limited documentation for how to call the API to create Statistics. SportsPress have advised to seek a WP developer to get this to work. I have a current solution that takes data from multiple sources and is able to create Seasons, Leagues, Teams and Players but is unable to create a statistic for a Player. The ask is to create a working Postman Collection or documentation that shows/explains how to create a new statistic for a Player in SportsPress or update an existing statistic. Access to a configured environment is available using WP Engine and LocalWP.

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Excel-Based Predictive Statistical Analysis System 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a well-designed automated system, tailored to perform advanced predictive st...perform advanced predictive statistical analysis within Excel. Key Details: - The system must be capable of executing regression analysis. This is the main method needed for this task. - This tool must have a robust, user-friendly interface and be built to accurately forecast future data based on existing datasets. Ideal Skills: - Advanced Excel skills, specifically with automated systems & statistics - Proficient in creating and employing regression analysis in data forecasting - Ability to simplify complex systems for end user usage Experience: Professional experience in statistical analysis and Excel automation is crucial. Proven track record in similar projects will be ...

  €363 (Avg Bid)
  €363 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Description: We are seeking a skilled tutor with a background in community college teaching to lead Zoom classes for our students. This role is ideal for someone who has a passion for education and is proficient in the following subjects: Mathematics (including Calculus I & II) Statistics Science ( Biology/ Physics/Chemistry) Social Science Psychology Requirements: 1. Previous teaching experience at a community college level is highly preferred. 2. Strong command of the subjects listed above. 3. Ability to engage and instruct students in a virtual setting. 4. Must be comfortable managing a class size of approximately 10 students. Details: Frequency: Two classes per week. Duration: One hour per class. Mode of Instruction: Remote. This position offers a great opportunity to...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Advanced Cloud Mining Platform 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As an avid crypto enthusiast, I'm looking to create a cloud mining website which not only allows users to register and login but also offers insightful mining dashboard and statistics. The platform should: - Provide users with a swift and secure payment integration process. - Offer real-time data on crypto currency prices for better decision-making. - IMPORTANT: The platform must incorporate a section dedicated to real-time mining data. Ideal freelancers for this project should have a deep understanding of cryptocurrency and cloud mining processes. Experience in payment gateway integration and real-time data representation is paramount. Skills in crafting user-friendly and insightful dashboards will be a plus. Website is

  €631 (Avg Bid)
  €631 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am in need of a skilled Excel professional to undertake ...deliverables include: - Effective data cleaning and formatting to ensure all dataset elements are consistent and ready for analysis. - Conducting in-depth data analysis, focusing specifically on descriptive statistics. Expectation is to provide detailed insights, draw out patterns and trends from the data set. The ideal professional for this task should have: - Proven experience and knowledge in managing Excel data, including the use of advanced Excel formulas and functions. - Strong past experience on projects involving data analysis and specifically, hands-on experience in descriptive statistics. Please only send a proposal if you have the relevant skills, experience and capacity to deliver within the agree...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  SPSS Statistical Analyses 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...of my project, I need an experienced reviewer with SPSS expertise to evaluate the statistical analysis portion. Key areas to focus on: - Reviewing the methodology used in the statistical analysis - Providing invaluable insights and recommendations for enhanced output While the specific statistical tests used in the analysis weren't specified, knowledge in various test types including T-tests, Chi-squared tests, and Correlation analysis would be advantageous. The primary objective of my statistical analysis is exploratory data analysis. Experience in this exact area will be beneficial, but broader statistical analysis expertise will also be highly valued. This is a task requiring a detailed eye and comprehensive understanding of SPSS and statistical analysis meth...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I need a simple software created for personal use that can extract textual data from web pages for my statistics project and organize this data into a spreadsheet. This task requires expertise in data collection, coding and automation, particularly in dealing with online data. Key requirements include: • Ability to gather and extract specific text data from diverse web pages • Ability to organize and structure this extracted data into a spreadsheet effectively Ideal Skills: • Proficient with programming and automation tools • Experience in web scraping and data extraction • Knowledge of spreadsheet manipulation and management • Strong attention to detail

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  helping people in need 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... Our collective responsibility lies in acknowledging these stories and fostering compassion. It's a call to action, urging society to bridge the gaps that perpetuate poverty and homelessness. By addressing root causes, advocating for social support systems, and fostering empathy, we can contribute to a more equitable world. Let this article serve as a reminder: the poor and homeless are not statistics; they are individuals with dreams, aspirations, and untapped potential. Through understanding and action, we can collectively work towards a future where no one is left behind. Sincerely, [Your Name]...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Academic Research Collaboration Exploration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...NEGOTIABLE. MENTION YOUR UNDERSTANDING OF THE PROJECT IN BID OR IN CHAT. The primary goal of this project is to perform exhaustive research and pen a detailed report geared towards policy makers and businesses. This document should robustly explore how both undergraduate and graduate students find research projects and the manner in which they collaborate with academic faculty members. Use statistics and data, preferably in tables and graphical ways. Compare between different countries to show how many students are able to find such research jobs, total student population, how many are interested in a career and higher studies in research. In addition, it should shed light on the financial aspects associated with these projects, seeking to establish if students are compensate...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  ...Here are the features I want the app to include: 1. Live Scores: This is a must-have for any football app. Users need to be able to follow along with their favorite matches in real time. 2. News Updates: The app should offer frequent and reliable updates on football news. This could relate to player transfer news, team updates, injuries, and more. 3. Player statistics: Lastly, users should have access to detailed player statistics to help them stay informed about their favorite athletes. 4. I want powerful design like footmoob 5. I want ads and subscription 6. Notifications push 7. Dark mode 8. Choose your favourite time 9. Choose your favourite player . The right person for this job will have strong experience in mobile app development, with a portfolio demonstrat...

  €2276 (Avg Bid)
  €2276 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Law Enforcement Leaders' Mental Health Analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm searching for a detailed research paper on mental health in law enforcement, with a particular focus on leaders within Law Enforcement. It must be an 8-10 Page essay, not including the title page, abstract and references page. Must have 8-10 scholarly sources and written in APA format. "Please identify the issue, provide examples and statistics to demonstrate the extent of the issue, and provide solutions and implementation strategies." The key matters I want covered within this project include: - Stress management techniques used by these individuals - The mental health support systems available to them - The impact of mental health on their job performance I am interested in depth and validity, so prior experience in research, mental health issues or law enfo...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...freelancer based in the US. The professional will take my cross-tabulations, consult with me regarding key insights and develop a storyline, and transform them into a highly visually attractive PowerPoint Presentation of around 100 pages, for an Executive Suite level audience. This needs to be completed in 5 business days. Key requirements: - Experience with data analysis and software including Excel, SPSS, and/or The Survey System. - Ability to narratively and visually present insights from competitive analysis, brand health, and brand imagery. - Experience creating Infographics, charts and graphs, and incorporating colorful visuals for the presentation. Considering the urgency and specialization of the project, I'm looking forward to professionals with a strategic app...

  €858 (Avg Bid)
  €858 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Global Football Leagues Statistics Website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced web developer to create a tailored website that compiles and presents statistics from all leading football leagues around the globe. This is not time sensitive, quality is essential. Key Features: - The website should encompass Premier League, La Liga, Bundesliga and all major world football leagues. - A clear and user-friendly avenue for displaying and traversing through statistics by filtering on period, different stats, teams, and players. Ideal Skills: - Proven web development and design experience. - Familiarity with football and its statistics is advantageous. - Experience in creating engaging and intuitive UI/UX. - Ability to work independently, demonstratively bringing this concept to fruition.

  €481 (Avg Bid)
  €481 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές

  I need a detailed analysis of a quantitative customer preference survey, using SPSS software. This analysis will be utilized to understand in-depth customer preference trends. Key responsibilities will include: - Scoring the gathered quantitative survey data - Conducting correlation analysis - Finalizing comprehensive findings report Ideal candidate should have: - Strong analysis skills in quantitative data - Expert knowledge and experience using SPSS - Background in market research or similar fields - Excellent understanding of customer preference study methodologies - Brilliant reporting skills The aim is to get a precise assessment of customer preferences from the analyzed data to assist in future decision-making procedures.

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm looking for an experienced data analyst proficient in SPSS to handle my research survey data. We've deployed scale rating questions to assess 3 different variables Key tasks you will be responsible for includes: - Conducting a detailed correlational analysis on the collected survey data. - Interpreting the analysis appropriately to establish trends and relations. Candidates with experience in data analysis and a strong understanding of correlational analysis are preferred. Looking for someone who can deliver results promptly and understands the significance of this data in shaping our business strategies.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a proficient freelancer to assist with a data entry task. This task includes copying and pasting numerical data statistics into an MS Word sheet to create a detailed report. Expertise in Microsoft Office, particularly MS Word, is mandatory. Key tasks will include: * Data extraction fromwebpage * Precise copying and pasting of numerical data into MS Word * Ensuring the integrity of the data is maintained * Formatting the pasted data in a readability friendly manner. This project demands someone who is meticulous, detail-oriented, with experience in data entry and excellent knowledge of Microsoft Word. An understanding of numerical data and reports would also be beneficial. This information is crucial, and accuracy is of the utmost importance. Time management abili...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  TikTok Virtual Assistant 5 μέρες left

  ...through TikTok to find viral videos to download and then repost for me. In some cases you may need to edit videos to either: merge them together to create compilation videos, replace watermarks, or add subtitles. But editing experience is not required *if you are extremely good at finding viral videos. I’ll also provide you with training video so you’re able to “spot” a viral video based on statistics, but otherwise this will require you having “good taste”. One last thing you may be doing is engaging with comments section. I will be creating at least a dozen TikTok pages. All with their own different category. The goal would be to have you work on at least 3 channels. Posting at least 2 or 3 videos a day. And you’ll get to pick yo...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Comprehensive Football App for iOS & Android 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seekin...candidate will have experience with sports-oriented applications and a keen eye for detail. The app will feature a teams' profiles section, including the team name and logo, players and their positions, as well as team statistics. Strong skills in data integration and display are crucial for this task. Under the scores section, the app should provide live score updates, match data and statistics, and team standings. The developer should therefore have experience in real-time data synchronization and display. Finally, the sheets section of the app will include player statistics, match summaries, and team performance reviews. Therefore, your experience in developing comprehensive data analytic tools will be an added value. Look forward to your inno...

  €1082 (Avg Bid)
  €1082 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  ...through TikTok to find viral videos to download and then repost for me. In some cases you may need to edit videos to either: merge them together to create compilation videos, replace watermarks, or add subtitles. But editing experience is not required *if you are extremely good at finding viral videos. I’ll also provide you with training video so you’re able to “spot” a viral video based on statistics, but otherwise this will require you having “good taste”. One last thing you may be doing is engaging with comments section. I will be creating at least a dozen TikTok pages. All with their own different category. The goal would be to have you work on at least 3 channels. Posting at least 2 or 3 videos a day. And you’ll get to pick yo...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  As the owner of a comp...web design and development including front-end and back-end programming. Key Website Features: - Employee Login and Attendance Recording: Employees should be able to log in manually and mark their attendance. Further, a unique feature for capturing a photo with every attendance entry needs to be designed. - Manager Dashboard: The dashboard should enable managers to monitor daily attendance statistics and employee leave status in real time. - Leave Request and Approval System: A module for processing leave requests and their approval is a must. Your proposal should focus on how you plan to implement these features, and include any relevant past work and skills. Having experience with similar projects or familiarity with time and attendance systems would ...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Demographics Collection Android App 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled freelancer to develop an Android mobile app tailo...develop an Android mobile app tailored to gather demographic data. Primarily, the app should be designed to: 1. Collected data: - Personal details - Usage statistics - GPS coordinates 2. Security requirements: - Incorporate access controls to ensure the security and privacy of the collected information. Ideal candidate should demonstrate: - Extensive experience in Android app development. - Solid understanding of data privacy and security measures, especially in designing and implementing access controls. - Familiarity with creating apps for data collection, particularly personal details and usage statistics. - Perhaps proficiency in geolocation services, as the app col...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...through TikTok to find viral videos to download and then repost for me. In some cases you may need to edit videos to either: merge them together to create compilation videos, replace watermarks, or add subtitles. But editing experience is not required *if you are extremely good at finding viral videos. I’ll also provide you with training video so you’re able to “spot” a viral video based on statistics, but otherwise this will require you having “good taste”. One last thing you may be doing is engaging with comments section. I will be creating at least a dozen TikTok pages. All with their own different category. The goal would be to have you work on at least 3 channels. Posting at least 2 or 3 videos a day. And you’ll get to pick yo...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Football Betting Analytics Software 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a seasoned software developer to create a football betting assistant program for Windows. The software should be functional, efficient, and user-friendly with a minimalistic and straightforward UI. Key functionalities: - Live game tracking: Capable of real-time monitoring and updates of ongoing football matches. - Statistics analysis: In-depth analysis of historical and current data for accurate predictions. - Automated betting suggestions: Based on analysed data, the system should provide automatic betting recommendations. Ideal Candidate: The ideal candidate for this project will have excellent programming skills, particularly in the Windows environment. Experience in designing applications with a sleek, minimalistic UI is essential. A strong understandin...

  €655 (Avg Bid)
  €655 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...all the procedure what you have done and explain me every thing. - The analysis needs to encompass both Descriptive and Inferential statistics. This will help shape insights hidden within the data. - Our data set is quite varied and contains more than ten different variables or factors. Therefore, a broad analytical understanding will be needed. - Crucially, our data is sourced from Public Databases. The freelancer should have experience dealing with this kind of data and be aware of any associated challenges. Ideal skills and experience: - Experience in biostatistics and data analysis from public databases. - Adept with descriptive and inferential statistics. - Able to handle data with over ten variables. - Ability to interpret data and present results clearly. You...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  CGM Readings Mobile App Development 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...that can offer real-time Continuous Glucose Monitoring (CGM) readings for freestyle libre pro. The app should also include a feature for data visualization. Here's a list of specific tasks that needs to be completed: - Design and develop an intuitive and easy-to-use interface. - Implement functionalities for real-time CGM readings. - Build features for data visualization to track user's health statistics. - Ensure compatibility with iOS and Android devices. The ideal freelancer for this project should have experience in: - Mobile app development, specifically iOS and Android platforms. - Implementing real-time data functionality. - Designing data visualization features. - Health application development is a plus. I look forward to receiving detailed proposals and c...

  €423 (Avg Bid)
  €423 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Swim Meet Alert App Development 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...It should have a feature that keeps track of each swimmer's personal best times in each event compared to how they just swam texted to them Additional above & beyond features: - Schedule of Events: Users should be able to quickly check the start times and order of scheduled races. - Swimmer Profiles: It should have a section where the swimmers' profiles can be accessed, including highlights, statistics, and a catalog of their previous successes (I have ideas of web scraping). - Live Streaming: Lastly, the capability to live stream races should be included. - other features tbd. Ideal applicants would have experience developing real-time reporting systems and streaming video content. Familiarity with swim meets, Meet Mobile (Hy-Tek) or other similar sports event...

  €1413 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1413 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  ...skillful prowess in both Android and iOS platforms. The application development project envisages incorporating the Tuya SDK to create a reliable, efficient Home EV Charger application with a distinctive set of features: - Charging scheduling: Enabling users to schedule their own charging times. - Battery status monitoring: Real-time battery health status update for users. - Stats: Insightful statistics regarding charging usage. The design aspect of the application is already covered, thus allowing the developer to focus solely on the functionalities. Ideal candidates should have profound experience in mobile app development, preferably in the renewable energy sector. Familiarity with Tuya SDK is REQUIRED. The roll-out date is approaching, so I need someone who can keep u...

  €2370 (Avg Bid)
  €2370 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  Python Programming for Algorithm Implementation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Just need be aware of statistics and other formulas and should be capable of using in python

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...Hive and PySpark - Strong background in working with structured data - Expertise in big data processing and data analysis - Excellent problem-solving and communication skills Deliverables: - Converting raw data into useful information using Hive and Visualizing the results of queries into the graphical representations. - Conduct advanced analytics using analytical methods like descriptive statistics, correlation, hypothesis testing, density estimation in PySpark. - Design and build a binary classifier over the datase and present findings into both numerical and graphical representations. - Apply a single/multi-class classifier to classify data into classes and evaluate and visualize accuracy and performance. - Provide project documentation include all queries, algorithms an...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Static Dot & Whisker Plot Creation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require an experienced data analyst to create a dot and whisker plot for my data. This will include odds ratios and 95% confidence interval. Specifications: - The plot should be created using R language. - The final delivery should be a static presentation, in PDF format. Skills & Experience: - Must be proficient in R language - Must have good understanding of statistics and data plotting - Prior experience working with dot and whisker plots is preferred.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I urgently require a proficient and detail-oriented freelancer to revise and proofread a 30-page paper in the field of Media Studie...include: - Overhauling grammar and punctuation: Ensure these aspects of the text are accurate. - Enhancing clarity and coherence: Revise sentences and paragraphs that are not clear, ensuring the paper reads smoothly and logically. - revise the statistics description. The ideal freelancer should possess the following skills and experience: - Proven track record in academic writing, editing, and proofreading. - Familiarity with Media Studies or a related field. - Strong English grammar, punctuation, and coherence skills. - experience in descriptive statistics for qualitative humanities research. - Ability to deliver high-quality work within a...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Excel Functions Expert Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of someone with strong expertise in Excel, specifically in handling formulas and functions. - The Task: Primarily, I am having issues dealing with Statistical functions. To be more specific, creating and understanding the descriptives statistics functions. - Ideal Applicant: A proficient Excel user with deep knowledge of statistical functions, especially in making use of the descriptive statistics functions. Confirmed experience in similar tasks and fluency in explaining complex functions in simple terms will be highly considered.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Statistical Analysis: SPSS/ JASP Correlation Tests 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I will need an spss analysis and interpretation. analytical details on chat. budget: $60 USD deadline 25/2

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am seeking a proficient professional to assemble a business statistics spreadsheet for an existing business which deals with sales data. Your task is to develop this comprehensive datasheet with relevant and key information, using descriptive statistics. Skills and experience required: - Proficiency in Microsoft Excel or similar spreadsheet software. - Understanding and experience with sales data. - Strong understanding and experience with descriptive statistics. - Prior experience with business statistics would be advantageous. The ideal candidate will accurately represent sales data in a clear, concise, and easily digestible manner. Your function will be critical in contributing to business decisions, so attention to detail is paramount. The final product...

  €380 (Avg Bid)
  €380 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm in need of a professional to create a PowerPoint presentation, primarily to present company data. The goal is to inform stakeholders about our business progress and statistics in a comprehensive, cohesive, and compelling way. • OBJECTIVE: The main objective of this presentation is providing information, so it must be straightforward, precise and easy to understand. • CONTENT: The material to be presented will be provided and consists of company data, such as financials, operations and growth metrics, among others. • STYLE: The style should be business-formal. Color scheme, charts, graphs, and icons used should maintain a professional appearance. Ideal candidates for this project are those experienced in corporate communication, PowerPoint design, and data v...

  €409 (Avg Bid)
  €409 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  In order to expand my company's online presence, I require a Social Media Manager to maintain our Facebook, Instagram, and YouTube channels. We aim to increase brand awareness and engagement, which will lead to more traffic to our website. Daily updates are required to keep our followers engaged. Therefore, I am seeking someone who can: - ...build brand awareness - Drive audience engagement successfully - Utilize SEO strategies to drive website traffic - Update profiles daily A candidate with proven successes in these areas, strong communication skills, and the ability to work independently is encouraged to bid. Experience in marketing strategy would be highly appreciated. The ideal freelancer will be able to analyze performance statistics and tailor their social media strate...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  103 προσφορές

  I'm in need of a seasoned data analyst for exploratory data analysis of numerical data. As an expert in your field, you should be able to effortlessly opt for the right statistical tool and technique when analyzing the data I present. Key Responsibilities: - Perform exploratory data analysis - Optimize numerical data for easier interpretation Skills & Experience: - Strong background in Statistics and Data Analysis - Proficiency in data visualization techniques, specifically bar charts and scatter plots With your skills, my hope is to uncover meaningful insights from the numerical data through comprehensive analysis and effective visualization. Please only bid if you consider yourself an expert in this field.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  BOOTSTRAP (OSCOMMERCE) ADMIN BACKEND DEVELOPMENT -- 3 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...check thins like ORDERS, INVOICES etc and much more STATS and GRAPHS etc but these will be for THEIR store only. Any existing features and modules will be available to ALL clients, and will show data for their STORE ID only. A join might fix this.... - New Features will need to be added which each CLIENT will then take instant benefit from, example i might want to add Statistics pages where clients can look at Vital Statistics of their business, e.g. Total Sales Today/This Week/This Month, New Customers Today/This Week/This Month etc the sky is the limit e.g We can add Bar Charts and Pie Charts also i literally have 100s of Modules and Data Output i want to add. I want to give the clients as much as possible. Bootstrap has a cool feature which allows me to hide/show c...

  €466 (Avg Bid)
  €466 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  ...Bitstamp P2B Exmo LBank BingX Poloniex Coinone Nami (Data may not be available on all of these.) I'd like to find someone who has strong attention to detail, can work quickly, and has an understanding of the crypto space. The statistical data need not be updated beyond the initial collection. It is critical that I receive URL links for the source of all statistics so they can be verified. I'm attaching an image that shows how the data will ideally be presented. It is okay if you don't want to produce the visual. I just want to show the end result. The overall goal of this project is to clearly establish the size and scope of the cryptocurrency exchange market, identifying the key players, and ranking them by value. Thank yo...

  €367 (Avg Bid)
  €367 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  BOOTSTRAP (OSCOMMERCE) ADMIN BACKEND DEVELOPMENT -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...check thins like ORDERS, INVOICES etc and much more STATS and GRAPHS etc but these will be for THEIR store only. Any existing features and modules will be available to ALL clients, and will show data for their STORE ID only. A join might fix this.... - New Features will need to be added which each CLIENT will then take instant benefit from, example i might want to add Statistics pages where clients can look at Vital Statistics of their business, e.g. Total Sales Today/This Week/This Month, New Customers Today/This Week/This Month etc the sky is the limit e.g We can add Bar Charts and Pie Charts also i literally have 100s of Modules and Data Output i want to add. I want to give the clients as much as possible. Bootstrap has a cool feature which allows me to hide/show c...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Experienced Data Scientist & BI Analyst Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...strengths of various brain regions in users, based on their performance. The ideal candidate will have expertise in statistical analysis, data visualization, and a keen ability to communicate complex data insights in a clear, accessible manner. Task Overview: Data Analysis: Analyze a detailed dataset consisting of user performance metrics related to tasks and brain regions. Calculate a range of statistics such as overall accuracy, task completion rate, meta-complexity level success rate, and more, based on user data. Ensure the accuracy and integrity of statistical computations. Data Visualization: Develop clear and insightful visualizations (charts, graphs) to effectively represent the analyzed data. Visualizations should be intuitive and easily interpretable, caterin...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές