Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 solidworks δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  χρειάζομαι design σε αρχειο photoshop ή illustrator, η ακόμη και 3d πχ solidworks, wraping οχήματος, παλιό σκαραβαίου σε theme racing 70ies οπως πχ martini racing, δειτε παρακαλώ φωτό για να κατανοήσετε σε κάποιο βαθμό

  €357 (Avg Bid)
  €357 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Project for umutsh Έχει λήξει left

  Καλησπέρα Ψάχνουμε κάποιον με καλή γνώση solidworks που να μπορεί να σχεδιάσει κάποια συστήματα για παραγωγή φυτών που έχουμε φτιάξει το χαρτί. Θα χρειαστεί να έρθετε &al...

  €229 (Avg Bid)
  €229 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Ardit M. Έχει λήξει left

  Καλησπέρα Ψάχνουμε κάποιον με καλή γνώση solidworks που να μπορεί να σχεδιάσει κάποια συστήματα για παραγωγή φυτών που έχουμε φτιάξει το χαρτί. Θα χρειαστεί να έρθετε &al...

  €231 (Avg Bid)
  €231 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Andreas P. Έχει λήξει left

  Καλησπέρα Ψάχνουμε κάποιον με καλή γνώση solidworks που να μπορεί να σχεδιάσει κάποια συστήματα για παραγωγή φυτών που έχουμε φτιάξει το χαρτί. Θα χρειαστεί να έρθετε &al...

  €231 (Avg Bid)
  €231 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Κάντε Μοντελισμό 3D Έχει λήξει left

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΩΣ SOLIDWORKS AUTOCAD PROENGINEER

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Υπάρχουν τρισδιάστατα αντικείμενα, πέντε τον αριθμό, και χρειάζεται να γίνουν τα εξής α) Import the model in a FEA software b) Apply the constrains and the loads c) Select the proper type of simulation d) Create the proper mesh for each modelling shape e) Give the material properties f) Run the FEM simulation g) Reduce the element size for convergence process h) Compare the results with the analytical method results i) Discuss the differences of ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...creating a detailed 3D model of an axial flux motor. The axial flux motor is a crucial component of our project, and an accurate representation in 3D will be instrumental in visualizing its design, assessing its performance, and facilitating further development. Requirements: Expertise in 3D Modeling: The freelancer should have a proven track record of proficiency in 3D modeling software such as SolidWorks, Autodesk Inventor, or equivalent. Experience specifically in modeling electromechanical devices or motors will be highly advantageous. Understanding of Axial Flux Motor Design: A solid understanding of axial flux motor design principles is essential. This includes knowledge of the component parts, their arrangement, and the overall functionality of the motor. Attention to ...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Hi Francois, Here is the quote for the futuristic roller coaster wagon body design with seat restraints that will be created by using SolidWorks. Thank you. Best regards, Bryan

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Key Requirements: - Development of a detailed CAD model ready for prototyping and manufacturing. - Incorporation of specified dimensions: exact length, width, height, and specific angles and curves to meet design intent. - Capability to provide recommendations on materials and manufacturing processes based on the design. Ideal Skills and Experience: - Proficient in CAD software (e.g., AutoCAD, SolidWorks) with a strong portfolio in product design. - Experience in designing products with comprehensive details, including dimensions and geometrical specifications. - Knowledge of product development, from conceptualization to manufacturing readiness. - Excellent communication skills to ensure the design aligns perfectly with expectations and requirements. I am eager to find someone...

  €250 (Avg Bid)
  €250 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Prototype CAD & Rendering 4 μέρες left

  I'm at the prototype stage of developing an industrial product and need a skilled freelancer to bring my vision to life through CAD modelling and rendering. My project is centered around creating a functional, yet visually appealing design that aligns with the industrial domain's standards. **Skills and Experience Required:** - Proficient in CAD software (e.g., AutoCAD, SolidWorks) - Experience in industrial design - Strong grasp of ergonomics and usability principles - Knowledge of material selection for industrial applications -Knowledge of fixings, fittings and joinery - Exceptional rendering skills to present the product in the best light - Ability to work with me to refine designs based on feedback **Scope of Work:** - Develop CAD models from sketches or descriptio...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  ...focus on optimizing for speed and maneuverability. - Knowledge of FDM 3D printing processes, materials, and limitations, particularly with a Tronxy x5sa pro printer. - Ability to optimize the design for the standard dimensions of an Aquila16 racing frame. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in aeronautical or mechanical engineering. - Expertise in 3D design software such as SolidWorks, AutoCAD, or Blender. - Previous projects involving FPV racing drones or similar high-speed UAVs. - Understanding of the specific challenges associated with drone racing, such as air resistance, frame durability, and weight reduction. The final deliverable should be a detailed STL file ready for 3D printing. The design should prioritize the racing capabilities of the Aquila16, en...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Hi, I am looking for someone who is capable of starting from an existing 3D model and modifying it to create a case for the BL-5C battery. I want the case to be completely enclosed, with the opening located at the bottom, allowing for easy opening and closing. 3d model to modify : :1606096 battery connector : thank you for your help

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I’m in the early stages of product development and require a Solidworks designer proficient in creating 3D models specifically for prototyping purposes. The role involves designing basic shapes and forms that will be printed using PLA material. Your task will focus primarily on creating functional prototypes that help in testing the design concept and ergonomics of the product. **Requirements:** - Proficiency in SolidWorks, especially in designing for 3D printing. - Experience in working with PLA material is essential. - Ability to produce designs with basic shapes and minimal complexity. - Keen attention to detail to ensure designs are functional and meet the project’s prototyping goals. - Ability to work closely with me to iterate designs based on prototype te...

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can transform my 3D STEP files into intermediate-level 2D CAD drawings and create an engaging 3D assembling animation. My project requires a detailed focus on assembly details within the 2D drawings, ensuring accuracy and clarity for manufacturing and assembly processes. Here’s what I need specifically: - **2D Drawings in CAD Format**: One complete assembly drawing along with individual parts drawings, focusing on intermediate-level assembly details. The expected output format for these drawings is in CAD, suitable for interpretation and use by manufacturing teams. - **3D Assembly Animation**: A high-quality animation showcasing the assembly process of the 3D model provided in STEP files. The animation should clearly demonstrate each step o...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Expert Mechanical Drawing Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...drawings. Your task will be to refine and convert these into detailed assembly drawings. - **Detail Requirements**: The final drawings should include all necessary details for assembly, including component names, dimensions, materials, and any special notes for assembly or fabrication. - **Skills and Experience**: Ideal candidates will have: - Proficiency in CAD software (such as AutoCAD or SolidWorks). - Experience in mechanical engineering drawings, specifically detailed assembly drawings. - A strong understanding of mechanical components and fabrication processes. - Attention to detail and high precision in work. - **Project Deliverables**: I expect the final deliverables to be in a format suitable for manufacturing, including PDFs for quick reference and original C...

  €17 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  ...prototype design to life using Solidworks. I'm currently in the prototype development stage, focusing on a product aimed at simplifying daily tasks. My project is small in scale and of simple complexity, making it a concise and straightforward task for someone with the right expertise. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Solidworks with a strong portfolio in product design. - Experience in creating and iterating prototypes, with an emphasis on practical, user-friendly designs. - Ability to translate conceptual ideas into tangible products. - Knowledgeable in design principles for manufacturability and ergonomics. - Effective communicator who can offer suggestions for improvement. **Project Requirements:** - Develop a 3D model of the prototype in Soli...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for an experienced CAD designer, particularly in SolidWorks, to create a comprehensive design for a vehicle chassis that serves as structural support and meets specific requirements. This project will require not only expertise in engineering design but also a deep understanding of CNC machining processes to ensure manufacturability. Complete professional scan of Plans Set - PDF **Project Goals:** - Create a detailed vehicle chassis design using SolidWorks. - Incorporate material specifications within the design to guide the manufacturing process. - Ensure the design is fully optimized for CNC machining using weldments **Skills and Experience Needed:** - Proficient in SolidWorks, with a strong portfolio in mechanical design. - Knowledgeable in CNC machi...

  €944 (Avg Bid)
  €944 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...hangar to be made out of plastic, which implies a need for a design that can be efficiently manufactured using plastic materials. - **Aesthetic Appeal**: Since the primary purpose of this hangar is decorative, I'd like the design to be visually appealing while adhering to the given specifications. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 3D modeling and design software such as AutoCAD, SolidWorks, or similar. - Experience with plastic product design, particularly with items featuring intricate detailing that serves both form and function. - A good eye for aesthetics, capable of creating designs that are visually enticing while functional. - Ability to work from a photograph or sketch to create accurate 3D models. - Knowledge of manufacturing processes for plastic ...

  €415 (Avg Bid)
  €415 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I'm on the lookout for a freelancer proficient in Solidworks Composer, specifically experienced in developing detailed assembly instructions for playground equipments. This project will involve the generation of assembly guides for swings and climbing structures. The ideal candidate should have: - Expertise in 3D modeling and technical illustrations - Extensive experience in Solidworks Composer - Familiarity with playground equipment assembly, particularly swings and climbing structures Your task will be to translate complex assembly processes into user-friendly, easy-to-follow instructions, to assist in the correct and safe assembly of these pieces of equipment. Previous examples of detailed technical illustrations will be highly advantageous in your application.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  3D CAD Model Creation 2 μέρες left

  ...the scanned data into detailed 3D CAD models. These models should include accurate dimensions and features reflective of the original parts. - **Attention to Detail**: The CAD models need to be highly detailed, capturing the intricacies of each part to ensure they can be effectively used for engineering analysis and production. - **Software Proficiency**: Proficiency in CAD software such as SolidWorks, AutoCAD, or equivalent is essential. You should be able to demonstrate a strong portfolio of previous reverse engineering projects. - **Quality Assurance**: Check the accuracy of the 3D models against the scanned parts to ensure each detail is captured precisely. **Ideal Skills and Experience:** - Significant experience in 3D scanning and CAD modeling, particularly in reverse ...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I'm in search of a proficient SolidWorks CAD engineer that excels in the design of mechanical components. You will be tasked with producing high-precision 2D and 3D designs suitable for manufacturing (Product Design) Key Responsibilities: - Designing solid, high-precision 2D and 3D mechanical components - Verifying design integrity and finalizing models for manufacturing Ideal Skills: - In-depth knowledge of SolidWorks software - Proven experience in producing manufacturing-ready mechanical designs - Exceptional attention to detail. Project Summary: Modular Biogas Digester - Basic Summary desired power output (5-20 kW) Modules: Digester Feedstock Pre-processing Feeding Gas Collection & Purification Power Generation Slurry Management.

  €229 (Avg Bid)
  Προεξέχον ΣΜΓ
  €229 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  As an innovator in the field of robotics, I am presently in need of a skilled mechanical and mechatronics designer who is able to work proficiently with SolidWorks. Tasks Include: - Mechanical and mechatronics design to advance our robotics designs. - Efficient use of SolidWorks in development and design processes. Ideal freelancer skills and experience: - Significant experience with both mechanical and mechatronics design. - Proficiency with SolidWorks software is a must. - Extensive working knowledge and experience in robotics design. - High attention to detail and accuracy in design. - Strong understanding of robotics principles and applications. Looking forward to a productive collaboration!

  €585 (Avg Bid)
  €585 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I want a detailed 3d design of sunglasses in solidworks software for blind person that has camera to read things in their surroundings and send signals as voice to make blind people understand them. Make sure it must be designed in solidworks sofware. I want detailed 3d drawing with cross section views (top, front and side) with proper dimensions. I want this to be done in max 36 hours from the time I am posting this. Payment will be directly released once I am satisfied with the drawing file. Note: Dimesions and design is upto you.. but it must be realistic I am also attaching an example of such glasses as youtube link: Example:

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...drawings. - Attention to detail to ensure all modifications meet the specific dimensions and placements required. - Ability to communicate progress and any issues that might arise during the modification process. **Ideal Skills and Experience:** - Previous experience with mechanical engineering drawings. - Strong background in engineering or a related field. - Expert in using CAD software (AutoCAD, SolidWorks, or similar). - Proven track record of completing projects on time, especially under tight deadlines. - Excellent communication skills. This project needs to be completed as soon as possible. Please only apply if you are confident in your ability to meet the deadline and can start immediately....

  €21 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...looking for a freelancer who can offer both creative design proposals and practical solutions for manufacturing. **Project Requirements:** - Create a detailed 3D model of a kitchen gadget from scratch. - The model should be detailed enough for prototyping purposes. - Focus on functionality, usability, and manufacturability. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 3D CAD software (e.g., SolidWorks, AutoCAD, Fusion 360). - Experience in product design, especially in the kitchen gadget or consumer electronics sector. - Strong understanding of the manufacturing process, materials, and design for manufacturability (DFM). - Ability to work collaboratively to refine the design based on feedback. - Portfolio showcasing previous 3D modeling work, preferably with prototypes tha...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Industrial Design & Prototyping 11 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...quality standards. 7. Stay up-to-date with industry trends and technologies, and provide recommendations for design enhancements. have handson experience with Auto desk Fusion 360 and Solidworks and keyshot I'm seeking a skilled freelancer to bring my industrial product idea to life through expert 3D modeling and prototyping. My vision involves creating a prototype using a variety of materials including plastics, metals, and composite materials, reflecting the diverse nature of modern industrial product design. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g., AutoCAD, SolidWorks) - Experience with industrial product design, particularly in creating prototypes from plastics, metals, and composite materials - Knowledge of the latest prototyp...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ... Details are Mentioned in the PDF Attached Responsibilities: Recreate detailed 3D models from provided images and specifications of a luxurious chandelier. Generate precise manufacturing drawings for production use. Collaborate with our team to refine designs and ensure accuracy and manufacturability. Requirements: Proficiency in 3D modeling tools (e.g., Autodesk 3ds Max, AutoCAD, SolidWorks). Experience in designing lighting fixtures or related products is highly advantageous. Ability to produce detailed technical drawings for manufacturing processes. Strong communication skills and commitment to meet project deadlines. What We Offer: Opportunity to work on diverse and creative projects. Competitive compensation on a project basis. Possibilities for ongoing collaboration o...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...system with a spring. I wish to get results for a repetitive load applied at the bottom of the tire, with resembles an harmonic load, simulating road bumps. At the end i need the complete solved Ansys files of the model, once it is solved, in format that can run on Ansys 19.2 version. I can supply you with the model and the analysis at Ansys 19.2 that i have and can not solve. I also have the Solidworks file of the model. I want someone with: - Understanding of basic dynamic loading principles - Proficiency in finite element analysis (FEA) software - An analytical approach for simulation under single force direction IDEAL SKILLS: - Mechanical Engineering background - Experience with metals in structural analysis - Proficient with simulation tools like ANSYS or Abaqus EXPERIEN...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Product Design Engineer 11 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ITS AN INTERNSHIP PLEASE APPLY IF YOU ARE ABLE TO DEDICATE 5 HOURS A DAY AND STIPEND IS 4000 INR/ per month. Responsibilities: 1. Collaborate with the design team to develop concept through research, create sketches, prototypes, and final product designs. 2. Conduct market research and analyze user feedback to identify potential design improvements. 3. Assist in creating...software to visualize and refine designs. 5. Participate in brainstorming sessions and contribute fresh ideas for product enhancements. 6. Support the testing and validation of prototypes to ensure products meet quality standards. 7. Stay up-to-date with industry trends and technologies, and provide recommendations for design enhancements. have handson experience with Auto desk Fusion 360 and Solidworks and key...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm in need of a proficient Solidworks designer with a significant understanding of mechanical components. The core aspects of the project will encompass: - Product Design: Bringing a concept to life through comprehensive and detailed design. - 3D Modeling: Transforming the product design into 3D models, offering a realistic representation of conceptual ideas. - Assembly Analysis: Undertaking a thorough and meticulous assessment of the assembled components. The end goal of these tasks is to develop designs that are ready for manufacturing. An ideal candidate should be able to: - Work extensively with Solidworks. - Have a strong background in mechanical design. - Be experienced in material selection and color schemes. - Understand ergonomics and apply it in designing a...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I'm in need of a captivating marketing and promotion video for my product, aimed particularly at potential customers. This animated video should be constructed with high attention to detail, showcasing the unique features of my product to attract and engage the targeted audience. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Solidworks for detailed product modeling. - Expertise in animation, specifically for marketing purposes. - Strong understanding of marketing strategies to captivate potential customers. - Experience in creating high-detail animations that highlight product features. - Ability to interpret and translate product advantages into engaging visual stories. **Project Requirements:** - Develop a high-quality animation that focuses on the intricate details of...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Create Basic 3D STL Model Έχει λήξει left

  ...shapes and structures without intricate textures or high details. - Ensure the model is optimized and print-ready for 3D printing purposes. - Need model in layers as shown in phot with black being thicker as it will be the base for the oversized chain pendant. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 3D modeling software capable of exporting .stl files, such as Blender, AutoCAD, or Solidworks. - Experience in creating 3D models for printing, with an understanding of the limitations and capabilities of 3D printing technology. - Attention to detail to ensure the model meets the basic structural requirements without overcomplicating the design. - Ability to deliver the project in a timely manner, with an open line for communication for any clarifications or adjustments. ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  3D Product Design for Manufacturing Έχει λήξει left

  I'm in need of a proficient 3D designer who can create a detailed and high-quality product design using SolidWorks. Key Aspects: - Designing a Product: The primary task will be designing a unique, functional, and manufacturing-ready product. A keen eye for detail is essential as the design must be precise and suitable for manufacturing. Expertise Required: - SolidWorks Proficiency: As the entire project revolves around creating the product design using SolidWorks, the potential freelancer should have tangible experience and a solid understanding of this software. - Product Design: Past project experience and a portfolio showcasing product design skills are most welcome. - Understanding of Manufacturing: Familiarity with manufacturing processes and constrai...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Innovative CAD Design Magic Έχει λήξει left

  ...stages of product development, making it a hub for creativity and technical prowess. Here's what I'm looking for: **Core Requirements:** - Profound expertise in CAD modeling to transform conceptual ideas into tangible models - Ability to conceptualize and collaborate on design modifications for product optimization **Ideal Skills:** - Comprehensive experience with major CAD software (AutoCAD, SolidWorks, Fusion 360). Although I haven't specified a preference, familiarity with more than one platform will be beneficial for flexibility in our design process. - Strong background in mechanical design, particularly in developing prototypes from scratch and iterating designs towards an optimized product. - Creative thinking to contribute innovative solutions and improve...

  €930 (Avg Bid)
  €930 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Healthcare Device 3D Model ASAP Έχει λήξει left

  ...of the healthcare device provided in the specifications. - **Attention to Detail**: The model must include all components and be accurate to the design sketches and specifications. - **Confidentiality**: Must be willing to sign an NDA as the device is under patent pending status. **Ideal Skills and Experience:** - **Expertise in 3D Modeling Software**: Proficient in software such as AutoCAD, SolidWorks, or Blender, with a focus on creating models for consumer electronics, especially in healthcare. - **Experience in Healthcare Devices**: Previous projects involving healthcare devices will be considered an advantage. - **Speed and Efficiency**: Given the urgent nature of this project, the ability to work quickly without compromising on quality. - **Communication**: Strong communi...

  €8 - €17
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €8 - €17
  9 προσφορές
  Convert PDFs to 3D Models Έχει λήξει left

  ...models using SolidWorks and AutoCAD DWG format. The main purpose behind this conversion is to facilitate 3D modeling that allows for both editing and modifications, as well as ensuring compatibility with our current software tools. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SolidWorks and AutoCAD - Experience with converting 2D drawings into 3D models - Ability to add detailed elements to basic shapes and forms - Understanding of how to incorporate textures and materials for a realistic appearance Project Scope: - Convert 1 drawings from PDF to SolidWorks and AutoCAD DWG format - Ensure intermediate detail in the 3D models, focusing on both accuracy and aesthetic aspects Responsibilities: - Review provided PDF drawings to understand the required specifications...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Optimize FRP Tanks: CAE Analysis Έχει λήξει left

  ...tanks' integrity, taking into account their specific application scenarios. - **Environmental Conditions:** There is a need to consider the effects of both temperature variations and chemical exposure on the tanks. Analyses should predict how these environmental factors affect the tanks' performance and longevity. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CAE software (e.g., ANSYS, SolidWorks Simulation) - Strong background in mechanical or structural engineering - Experience with FRP materials and knowledge of their behavior under various conditions - Ability to interpret analysis results and provide actionable insights - Effective communication skills to report findings clearly This project requires someone with a keen eye for detail and a profound understa...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  this is my quote for the project to design a SolidWorks STEP file for Furniture Accessories Regards

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Revise drawings 13 ώρες left

  Update 4 solidworks files and create new .pdf drawings.

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of a STEP file for manufacturing mechanical parts specifically oriented towards SolidWorks compatibility. Here are some details to take into account: - The output should be suitable for product manufacturing. - The design should focus on mechanical parts. - The most essential requirement is compatibility with SolidWorks. Ideal candidates are those with extensive experience in creating SolidWorks compatible STEP files for mechanical parts manufacturing. Proficiency in SolidWorks and a good understanding of the product manufacturing process will be instrumental in this project's completion.

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Title: 3D model in solidworks Given data: Base Technical drawing of a Hydraulic cutter with dimensions of Length, width and breadth. The parts of the Hydraulic cutter is to be figured out and the dimensions can be assumed to create it requirements for project completion: 1. 2D sketch of the Hydraulic cutter - with Dimensions(assumed of course) and of parts 2. 3D model of the Cutter. This is purely for personal use. Please don't misuse any data More details: What level of detail do you need for the 3D model? Medium level of detail What format do you need the 3D model delivered in? IGES/STEP (for CAD) Will you require any additional features for the model? Moving parts simulation, Stress analysis, Assembly instructions

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Tricycle design via solidworks Έχει λήξει left

  Seeking a mechanical engineer to design a custom tricycle based on an image using Solidworks. Expertise in functional design for manufacturing is essential. Deliverables include: * Individual part drawings with BS8888 & GD&T compliance. * Complete 3D assembly model. * Assembly drawing with BOM, exploded view, and accurate component balloons. * Design evaluation and optimization with updated drawings. Contact with image reference for discussion.

  €208 (Avg Bid)
  €208 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  Automotive Engineer: System Design Έχει λήξει left

  I'm currently in ...track record of successful mechanical design. Key Responsibilities: - Design and refine mechanical systems tailored to automotive applications. - Identify and solve potential technical challenges in system designs. - Propel our project from the measurement stage towards detailed design and prototyping. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CAD software for mechanical design (e.g., SolidWorks, AutoCAD). - Strong foundation in automotive engineering principles. - Experience in conducting experiments, tests, and analyses to verify designs. - Problem-solving skills and the ability to innovate. If you have the experience in transforming conceptual ideas into tangible mechanical designs within the automotive sector, your expertise could drive this proj...

  €428 (Avg Bid)
  €428 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Solidworks design Έχει λήξει left

  Title- To develop automated plant plantation machine Where we have to design a model on solidworks and needed the design related total calculations, with materials of the model and all Experienced and skilled men in the solidworks design and design calculations.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  为品牌设计商业展示和销售空间,项目分布全球各地,远程办公。需要有良好的英语表达能力,熟练掌握室内设计相关软件,如能使用Solidworks更好

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Sketch-to-CAD Prototype Design Έχει λήξει left

  ...specific dimensions and measurements I will provide. An understanding of manufacturing constraints and materials is essential. - **Collaborate on Revisions:** While I believe my sketch and specifications are thorough, I am open to suggestions for improving the design for manufacturability and might require revisions. **Ideal Skills and Experience:** - Strong proficiency in 3D CAD software (e.g., SolidWorks, AutoCAD, Fusion 360). - Experience in transforming sketches into manufacturing-ready designs. - Knowledge of manufacturing processes and materials. - Ability to communicate effectively and collaborate on design adjustments. - Attention to detail in translating dimensions and measurements into the model. Your bid should reflect your initial estimate based on this description...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Custom 3D-Printed Pop-Up Έχει λήξει left

  ...height when activated. - **Material:** - The design should be optimized for 3D printing, considering I will be using my own 3D printer to bring the design to life. - **Purpose:** - Though personal, I envision this mechanism serving various functions, from desktop novelty to an informative gadget. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 3D modeling software (e.g., AutoCAD, SolidWorks, or similar). - Experience with mechanical engineering principles, especially in designing moving parts. - Knowledge of 3D printing materials and the design adjustments required for optimal printing results. - Creativity in design, being able to conceptualize and propose innovative mechanisms. - Strong communication skills to interpret my requirements into a viable, functional d...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm in need of a highly skilled designer with proficiency in both AutoCAD and SolidWorks. This project will involve the creation of mechanical and electrical drawings. maximum Budget is $10. * Skills and Experience: - Expertise with both AutoCAD and SolidWorks is crucial. - Past experience with mechanical and electrical drawings is needed. - Interpretation and design of electrical systems is beneficial. While the electrical components have not been specifically defined yet, a broad understanding of systems such as lighting fixtures, power distribution, and control panels could be useful for this project. Your input might be requested in this decision-making process. If you have the versatility to handle both mechanical and electrical perspectives in this proje...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Autocad / Solidworks drawings Έχει λήξει left

  We need to make 2 parts. Please find attached the rough drawings. We need the files in step, stdlprt and as PDF drawings.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm seeking a skilled freelancer adept in SolidWorks/Fusion 360/Other CAD to design from mid- intermediate-level 3D wooden puzzle boxes. With a focus on creativity and details, I'm looking to integrate aesthetic patterns, hidden compartments, and inside mechanical movements into the design. Relevant experience in designing similar complex objects and a keen eye for detail will be important for this project. Please provide samples of previous work, if available, when submitting your bid.

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές