Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  129,941 shopping carts δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for WebWars Έχει λήξει left

  ...δώρου, Δωροεπιταγές • Σύστημα ανταμοιβής με Bonus πόντους επιβράβευσης • Μετά από μεγάλη παραγγελία αυτόματη αποστολή κάποιου κουπονιού κ.ο.κ • Thank You Page (αφού έχει ολ...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for DoraKalesi Έχει λήξει left

  ...δώρου, Δωροεπιταγές • Σύστημα ανταμοιβής με Bonus πόντους επιβράβευσης • Μετά από μεγάλη παραγγελία αυτόματη αποστολή κάποιου κουπονιού κ.ο.κ • Thank You Page (αφού έχει ολ...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Χρειάζομαι τον επανασχεδιασμό του shopping cart, εισαγωγή εργαλείων για παρακολούθηση μεσώ google analytics, έλεγχο του mail γιατί πολλοί πάροχοι όπως η hotmail μας απορρίπτουν τα μηνύματ&...

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...place and we would like to add it to Smartphones (ipnone & android). the site is not online yet, but we hope it will be the next 2 weeks. It will be like so we would like an app like: Through the app the customer will view and buy products, review his shopping list, and change his account. Preferably we would like to buy the apps from one person, but we know that in order to develop them you need different programs and languages. So, feel free to send us your offer even if you can develop an app in iphone or android only. Please send us your offers and how long it will take about to develop one or both of them. We are open to suggestions and comments

  €1107 (Avg Bid)
  €1107 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Website design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...website using the WordPress platform. The main purpose of the website is to sell products online. Skills and experience required: - Proficiency in WordPress and knowledge of e-commerce plugins and themes - Strong understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design principles - Ability to create visually appealing and functional web pages - Familiarity with payment gateways and shopping cart integration - Experience in optimizing websites for search engine optimization (SEO) - Ability to customize and personalize website elements according to specific requirements - Strong communication skills to understand and implement the client's specific design requirements The ideal candidate should have a portfolio showcasing their previous e-commerce website design...

  €453 (Avg Bid)
  €453 Μέση Προσφορά
  157 προσφορές
  Website design 6 μέρες left

  Project Title: Custom Built E-commerce Website Design Description: - I am looking for a skilled website designer to create a custom-built e-commerce website for my business. - The purpose of the website is to sell products online and provide a seamless shopping experience for customers. - I am open to recommendations for the design style of the website, so I am looking for a designer who can provide creative and innovative ideas. - The website should have a modern and user-friendly design that aligns with the nature of my business. - As I have chosen the custom-built platform, I need a designer with expertise in web development and coding. - The ideal candidate should have experience in creating e-commerce websites from scratch and possess a strong understanding of user experience ...

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I am looking for a freelance developer to create an eCommerce website for my grocery shop. The website will be built using PHP, MySQL, HTML, and CSS. Features: - Product catalog: The website should have a catalog of all the grocery products available for purchase. - Shopping cart: Users should be able to add items to their cart and proceed to checkout. - User registration: Customers should be able to create an account to track their orders and save their information for future purchases. Design: - I have a specific design in mind for the website, and I would like the developer to follow this design. Technology Stack: - The preferred technology stack for the website development is PHP, MySQL, HTML, and CSS. Additional Requirements: - The website should have a payment gateway for...

  €357 (Avg Bid)
  €357 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...project involves developing an app for both iOS and Android platforms, emphasising a seamless user experience and innovative social media sharing features. The envisioned app will serve as an online marketplace for an Indian restaurant with a unique twist. Key Features: CHECK ATTACHED FILE FOR DETAIL. E-commerce Functionality: Streamlined user interface for easy navigation and an enjoyable shopping experience. Secure payment gateways for seamless transactions. Real-time order tracking and status updates. Integration with Azure for robust and scalable solutions. Food Delivery Emphasis: Special focus on functionalities relevant to food delivery apps. Geo-location services for accurate and efficient delivery tracking. Integration with multiple distribution centres (20-25) across...

  €7641 (Avg Bid)
  Επείγον
  €7641 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  website for clothing brand 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my men's clothing brand that specializes in casual wear. The target audience for my brand is men, so the website should be designed with a masculine aesthetic in mind. Key Requirements: - E-commerce functionality: The website should have the ability to showcase and sell our clothing products online, including a shopping cart and secure payment gateway. - Blog section: I would like a blog section where I can regularly post articles and updates about the brand, fashion trends, and style tips. - Customer testimonials: It would be great to have a section on the website where customers can leave reviews and testimonials about their experience with our clothing. Ideal Skills and Experience: - Web development: The ide...

  €434 (Avg Bid)
  €434 Μέση Προσφορά
  229 προσφορές

  ...comprehensive overhaul, including Full Store Customization, SEO Enhancement, and Speed Optimization. Key Responsibilities: Full Store Customization: - Customize the theme to align with our brand identity and create a visually appealing storefront. - Implement advanced features to enhance user experience and improve overall functionality. - Optimize product pages for increased conversions and a seamless shopping experience. SEO Enhancement: - Conduct a thorough SEO audit to identify opportunities for improvement. - Implement on-page and off-page SEO strategies to boost search engine rankings. - Optimize product descriptions, meta tags, and other elements for improved discoverability. Speed Optimization: - Evaluate and enhance the website's loading speed for optimal perf...

  €234 (Avg Bid)
  €234 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  need US Instagram influencer promote my shopping chrome plugin 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Instagram influencer to promote my shopping chrome plugin. Budget: $20 Target Audience: I have a specific niche in mind Promotion Type: Multiple posts Skills and Experience Required: - Must be a US-based Instagram influencer with a significant following in the target niche - Experience promoting software or technology products - Proven track record of successful collaborations and engagement with followers - Ability to create engaging and persuasive content - Familiarity with using Instagram stories for promotion - Strong communication and collaboration skills - Ability to meet deadlines and deliver high-quality posts - Knowledge of the e-commerce and online shopping industry If you meet these requirements and are interested in promoting my shopping chr...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Ecommerce Google Merchant Centre and Shopping/PMax setup 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...product feed and setup a Google Shopping/PMax campaign. Platform: - My ecommerce website is built on a CMS called , so experience with this platform is preferred. Google Merchant Center: - I already have a Google Merchant Center account set up, so the freelancer should be familiar with this platform. * Setup Correct conversion tracking for ecommerce on GA4 and integrate into Google Ads. Shopping/PMax Campaign: - I do not have a specific budget for my campaign, but I am open to suggestions from the freelancer. - The freelancer should have experience in setting up and managing Shopping/PMax campaigns and be able to provide advice on budgeting. Ideal Skills and Experience: - Experience with setting up Ecommerce Google Merchant Centre and Shopping/PMax camp...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Build a mystery shop system for automotive dealerships 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Development of a Dealership Mystery Shop System with AI Integration We are seeking an experienced software developer to create a comprehensive mystery shop system for automotive dealerships. This system will integrate AI (GPT-4), Twilio, Zapier, and a free email service provider to automate various aspects of the mystery shopping process. **Core Requirements**: 1. **Custom Interface**: Develop a user-friendly web interface to initiate new mystery shops, including input fields for dealership URLs. 2. **Automated Shopper Details Generation**: Integrate GPT-4 to automatically generate unique shopper names, email addresses, and phone numbers. 3. **Integration with Twilio**: Utilize Twilio for managing and tracking phone calls, texts, and voicemails for each mystery shop. 4. **Email M...

  €2167 (Avg Bid)
  €2167 Μέση Προσφορά
  162 προσφορές
  Design of the cart 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can design a food cart for my daily business operations. I am open to any creative ideas and do not have any specific design requirements or preferences. Skills and Experience: - Experience in designing food carts - Knowledge of food industry regulations and requirements - Ability to create functional and aesthetically pleasing designs - Strong communication skills to understand and incorporate my business needs into the design - Ability to work within a given budget and timeline

  €238 (Avg Bid)
  €238 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Google adv Specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Google Ad Specialist to help me boost online sales through a targeted advertising campaign. Description: - Setting up my merchant canter account and O...ads. Goals: - Increase online sales Budget: - Less than $500 per month Target Audience: - I have a detailed customer profile Ideal Skills and Experience: - Proven experience in running successful Google advertising campaigns - Expertise in optimizing ads to drive online sales - Ability to analyze campaign data and make data-driven decisions - Google Analytics 4 and shopify and Google shopping - PPC Campaign Setup & Management - Familiarity with targeting specific audiences based on customer profiles - Strong understanding of keyword research and ad placement - Excellent communication and collab...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Website builder -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a website builder to create an e-commerce website for my business. Website Type: E-commerce Specific...business. Website Type: E-commerce Specific Features: I do not have any specific features in mind for my e-commerce website. I am open to any suggestions or ideas. Number of Products: Initially, my e-commerce website will be selling 1-10 products. Ideal Skills and Experience: - Experience in building e-commerce websites with a user-friendly interface - Ability to incorporate payment gateways and shopping cart functionality - Knowledge of SEO optimization for improved visibility and search engine rankings - Understanding of responsive design for optimal viewing across different devices - Strong attention to detail and ability to create visually appealing pro...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  191 προσφορές
  Build an Ecommerce Website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Title: E-commerce Web Developer - Pietra Studio Job Overview: We are seeking a skilled and innovative E-commerce Web Developer to join our team and spearhead the setup of our online retail presence using Pietra Studio. You will play a crucial role in designing, developing, and implementing our e-commerce platform, ensuring a seamless and engaging online shopping experience for our customers. Your expertise will be pivotal in bringing our brand to life in the digital realm. Responsibilities: 1. Pietra Studio Implementation: Lead the setup and configuration of the Pietra Studio platform to create a visually appealing and user-friendly e-commerce website. 2. Customization and Development: Customize themes, templates, and functionalities within Pietra Studio to align with our ...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  129 προσφορές
  IOS/Andriod App shopping card with Odoo 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer to create an IOS and Android shopping cart app with Odoo integration. The ideal candidate should have experience in developing mobile apps for both platforms. Design: - I have a basic idea for the app, but I need help finalizing the design. - The developer should have experience in UI/UX design and be able to create a visually appealing and user-friendly app. Product catalogue >Grid View and List View< (odoo is the master data) Can be sorted by name or newest arrival Can be filtered by Category Trademark Size Colour Current (Ampere) Capacity Electricity poles / Electrodes Number of Lines Material Installation Position Power capacity Length Number of outlet ports In stock (hide out of stock products) Ratings (5 stars, 4 stars….. etc) P...

  €388 (Avg Bid)
  €388 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές

  I am looking for a Laravel developer to integrate the HDFC Bank payment gateway into my existing shopping website. The website is already built and ready to go. Requirements: - Experience with Laravel framework - Knowledge of payment gateway integration - Familiarity with HDFC Bank payment gateway API and keys Specific features: - Implement HDFC Bank payment gateway for seamless and secure transactions - Ensure proper handling of payment failures and success notifications - Provide a user-friendly interface for customers to make payments - Integrate necessary validation and error handling for a smooth payment experience If you have the skills and experience in Laravel development and payment gateway integration, please get in touch.

  €289 (Avg Bid)
  €289 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Mobile app 5 μέρες left

  I am looking for a skilled mobile app developer who can design and develop an e-commerce app for both iOS and Android platforms. The primary function of the app will be to facilitate online shopping and transactions. I have a general idea of how I want the app to look and function, but I am open to the freelancer's creativity and suggestions. The app should have an intuitive and user-friendly interface, with smooth navigation and seamless integration of payment gateways. The ideal candidate for this project should have experience in developing e-commerce apps for both iOS and Android, with a strong understanding of mobile app design principles and best practices. They should also be proficient in programming languages such as Swift and Java, and have a good knowledge of app ...

  €566 (Avg Bid)
  €566 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...looking for a skilled developer to create a web-based platform and four e-commerce applications. The ideal candidate should have experience in web development and e-commerce application development. Requirements: - Develop a web-based platform for managing e-commerce applications - Create four e-commerce applications for the platform - The applications should have features such as product listing, shopping cart, payment integration, and order management - The developer should have a good understanding of e-commerce best practices and user experience design Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in e-commerce application development using frameworks such as Magento or WooCommerce - Knowledge of payment ga...

  €1085 (Avg Bid)
  €1085 Μέση Προσφορά
  122 προσφορές

  I am looking for an experienced developer to create an e-c...focus will be on creating a clean and professional design that showcases the products. Website and App Pages: - I envision having 6-10 pages for both the website and the app. This includes the homepage, product listings, individual product pages, shopping cart, checkout, and account management pages. Skills and Experience: - Strong experience in e-commerce website and app development. - Proficiency in both front-end and back-end development. - Knowledge of payment gateway integration. - Experience in designing user-friendly interfaces for online shopping. - Ability to optimize the website and app for mobile devices. If you have a portfolio of similar projects and the skills to bring my vision to life, please subm...

  €376 (Avg Bid)
  €376 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...and 3D plan proposals for overall implementation on the ground (1 overview) and proposals for exterior and interior views of the project. Plots concerned: A0777, A0778, A1329, A1330, A0779, A0065 (land plan annex 1) Project : Entrance : - car parking as “green” as possible. With electric charging station. No cars on the entire site. The interior of the site is accessible only to bicycles and carts. - Take a few meters of path between the car park and the entrance to the site in a green and hilly setting. (example photo 1) - Passage over a wooden bridge surrounded by plants to enter the site to begin disconnecting guests. On the site : Entrance : - Arrival via an elevated path overlooking a dazzling view of the pool, terrace, boat access, electric bike parking and e...

  €200 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €200
  1 συμμετοχές
  Web Developer for SHOPIFY 5 μέρες left

  ...the following skills, we want to hear from you: Needy Skills: Shopify Expertise: Proven experience in developing and customizing Shopify websites. Responsive Design: Ability to create visually stunning and user-friendly interfaces that work seamlessly across various devices. E-commerce Experience: Understanding of e-commerce best practices and the ability to implement features for a smooth shopping experience. Problem Solving: Strong analytical and problem-solving skills to troubleshoot and find innovative solutions. Collaboration: Effective communication and collaboration skills to work closely with our team, turning ideas into functional and visually appealing reality. If you're ready to contribute your expertise and bring our vision to life, send us your portfolio ...

  €250 (Avg Bid)
  €250 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for a skilled designer to create a detailed A0 shopping centre map for my 2 storey centre with approximately 40 shops. The map should include shop names and additional features such as restrooms and elevators. Skills and experience needed: - Proficiency in creating detailed floor plans - Ability to incorporate shop names and additional features accurately - Knowledge of graphic design principles for creating visually appealing maps Color schemes and design elements: - I am open to the designer's creativity and suggestions for color schemes and design elements. Final map format: - The final map should be delivered in an editable vector file format such as AI or EPS. If you have previous experience in creating detailed floor plans and are skilled in graphic des...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I need a freelancer to fix the issue with my Paypal shopping cart not adding items to the cart on my website. Platform: php script Payment Gateway: paypal Error Messages: No, it just doesn't work It's an artist website with multiple artists. There is no issue with artists signing up to pay to be on thecsite. Thatvyses authorize. net The issue is each arist has their own paypall account. When a customer selects that artist and the selects add to cart notjing gets added. Ideal Skills and Experience: - Experience with troubleshooting and fixing Paypal shopping cart integration issues - Knowledge of website platforms and payment gateways - Ability to identify and resolve errors in code - Strong attention to detail and problem-solving skills

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Package forwarder needed in USA 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...as reshipping within the US. I am looking for a forwarder who can provide fast, reliable, and secure shipping solutions. I need someone on the mainland USA to receive packages, that can only be delivered within USA. I then need this product repacked (supplier parcel removed) and then sent to Ireland. The products would be something like clothes, electronics, cosmetic items. I will do the shopping, provide the item's details and have the item sent to your address. I need your help to ship the item to my address which I will provide. Things you need to do: * Provide me your name & address and receive the package(s) (Sign if needed) * Send a pic of the sender info to me for verification and pic of the item received * Apply shipping label(s) that I provi...

  €23 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...developer with experience in WooCommerce to fix the issues with my website's shopping cart and checkout process. The shopping cart is not updating correctly and transmitting orders once customer submits payment. I also need to add shipping options to my WooCommerce checkout process. I have tried troubleshooting the issue myself, but I do not have the technical knowledge to resolve it. Therefore, I am seeking a professional who can efficiently fix the problems and ensure that the shopping cart and checkout process are functioning properly. Ideal skills and experience for this project include: - Strong proficiency in WordPress and WooCommerce - Expertise in troubleshooting and resolving issues with shopping carts and checkout processes - Kn...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  138 προσφορές
  website building 5 μέρες left

  I am looking for a website developer who can create an E-commerce website for my business. Although I don't have a specific design in mind, I do have some ideas that I would like to incorporate. I would also like the website to have additional features such as a shopping cart and payment gateway. Skills and experience needed for this project include: - Proficiency in website development and design - Experience in creating E-commerce websites - Knowledge of integrating shopping carts and payment gateways - Ability to work with clients' ideas and provide suggestions for design elements Examples:

  €984 (Avg Bid)
  €984 Μέση Προσφορά
  197 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a shopping mall website using HTML/CSS/JS. Features: - Online store with payment gateway - Store directory and map - Event calendar and promotions Design Preferences: - I will provide examples for the design Timeline: - The expected timeline for this project is less than 1 month. Ideal skills and experience: - Proficient in HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating online stores with payment gateways - Familiarity with store directory and map functionality - Ability to integrate event calendar and promotions features Please provide examples of your previous work and your estimated timeline for completion.

  €520 (Avg Bid)
  €520 Μέση Προσφορά
  152 προσφορές

  Orders placing & Package manager. Front-End: - Signup for Free or paid Subscription - Refreshing Deals and Featured product offers (slider) - Avalable package storage locations - multiple shopping souces or use external url to add to cart. Back-End Single or multiple Order processing, status, repacking, dispatching Manage Packages Locker and locations Payment: Stripe and Manual Bank transfer DON NOT USE - WP or WC. pls dont waste your's and my time. READ and READ before bidding. *** You can develop from scratch or If your time and cost saves, I can buy my prefered template script for you to customize to suite my requirement. IMPORTANT NOTE: Please BID with ONLY the amount you can do. Later dont increase your price. I have MAX budget $250 but it depends your porpo...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am looking for a skilled WordPress website developer to create an e-commerce website for my brand. The purpose of the website is to s...the existing guidelines. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress development and customization. - Experience in building e-commerce websites with a focus on user experience and conversion optimization. - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for customizing the website's design and functionality. - Familiarity with popular e-commerce plugins and integrations for seamless online shopping experience. - Attention to detail and ability to follow brand guidelines accurately. If you have the required skills and experience, please submit your proposal with examples of your previous work in WordPress development, particularly e-com...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I am looking for a Shopify expert to help me create and manage my online store. The specific tasks that I need assistance with include setting up the store and adding products and categories. I am open to suggestions for the design theme or style of my store. I do not have any specific ideas in mind, but I am looking for someone who can provide guidance and help me create ...experience in managing small to medium-sized online stores. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in setting up and managing Shopify stores - Proficiency in designing and customizing Shopify themes - Experience in product and category management within Shopify - Ability to provide creative suggestions for the store design - Attention to detail and ability to create a user-friendly shopping ...

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές
  make website html functional with small graphic change 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to convert my website html into a functional website using php and i also have a few small graphic changes i need made Must change wording on current graphic on website Must make shopping cart and checkout functional Checkout form must post to a CSV file in website folder Must be able to add/remove products and images and change prices easily Must be mobile friendly

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  176 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer to create an e-commerce website from scratch for my grocery store. The ideal candidate should have experience in building e-commerce websites and be familiar with the specific needs of a grocery store. Features: - Shopping cart functionality - Product catalog with categories and search functionality - Secure payment gateway integration - User registration and login - Order tracking and management - Responsive design for mobile and tablet devices Timeline: - The project needs to be completed within 3-4 weeks. I am open to suggestions for specific features and design elements that would enhance the user experience on the website.

  €258 (Avg Bid)
  €258 Μέση Προσφορά
  156 προσφορές
  Website for Adult related Content 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking f...regulations and compliance - Membership and chat facilities The website will feature advertising for adult content, specifically services, businesess and products. Skills and Experience: - Experience in designing visually appealing and enticing advertisements - Knowledge of SEO strategies to optimize visibility and reach The website will have a total of 6-10 pages, including product listings, a shopping cart, and secure checkout. Skills and Experience: - Proficiency in website design and development - Knowledge of responsive design principles - Experience in integrating third-party APIs for e-commerce functionality If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal. Concentrating on the Australian market JV option ...

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  121 προσφορές
  make wooccomerce nice 4 μέρες left

  ...functionality and features of my website, specifically focusing on the shopping cart. Requirements: - Expertise in WooCommerce development - Strong understanding of shopping cart functionality and best practices - Ability to customize and optimize the shopping cart experience - Familiarity with payment gateway integration i answer our coumpanyquestions Responsibilities: - Analyze the current shopping cart system and identify areas for improvement - Implement necessary changes to enhance the shopping cart functionality - Optimize the user experience during the checkout process - Ensure seamless integration with various payment gateways Additional information: - The client is open to suggestions and does not have any specific shopping cart la...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  129 προσφορές
  Shopping cart for photos 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to upload 630 photos i want my client to select many photos to purchase. Photos need watermark display so they cant download photos for free. This will be created with a password only my clients can acess not public . Wordpress website

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  Hello Freelancer Community, We are in search of a highly skilled and experienced development team to create an innovative Smart Shopping Agent for e-commerce platform (it should integrate with woocommerce and shopify). This project involves integrating advanced AI, machine learning, and chat interfaces into existing e-commerce system, primarily focused on the clothing and accessories sector. ### Project Overview: - Develop a web-based chat interface using JavaScript, with frameworks like React or Vue.js. - Integrate backend services using Node.js, employing WebSockets for real-time communication. - Utilize Python for machine learning and image processing, integrating TensorFlow/PyTorch and OpenCV. - Implement and train a GPT-based AI model for interactive customer service. - Integ...

  €3832 (Avg Bid)
  €3832 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Need a Proffesional Shopify Store Creator 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a professional Shopify store creator who can help me set up my online store quickly. Here are the requirements for the project: Reference : Budget: - My budget for creating ... Timeline: - I need the project to be completed within 1-2 days. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating Shopify stores. - Proficiency in the Shopify platform and its features. - Ability to customize the store to match my brand and product. - Knowledge of best practices for e-commerce websites. - Strong attention to detail and ability to ensure a smooth and user-friendly shopping experience for customers. If you have the necessary skills and can complete the project within the given timeline, please reach out to me with your portfolio and relevant experience.

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Title: Arabic Shopping App Development for Android I am looking for a skilled developer to create a shopping app in Arabic language specifically for the Android platform. Design: - I have a specific design in mind for the app, which I would like the developer to follow. Features: - User Account Creation: Users should be able to create accounts to personalize their shopping experience and track their orders. Platform: - The app should be developed exclusively for the Android platform. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Android app development - Experience in designing user-friendly and visually appealing interfaces - Knowledge of Arabic language and ability to implement right-to-left layout - Familiarity with user account creation and authentication sys...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Website and application for stationary store 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer to create a website and application for my stationary store. The ideal candidate should have experience in creating custom designs and be open to suggestions for the technology and platform used. Features: - Online shopping functionality to allow customers to browse and purchase products - Inventory management system to keep track of stock levels and ensure accurate product availability - Customer reviews and ratings to provide social proof and enhance customer trust Skills and Experience: - Strong proficiency in website and application development - Experience in creating custom designs for websites and applications - Knowledge of e-commerce platforms and inventory management systems - Familiarity with customer review and rating systems Plea...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Need Custom php Developer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Position: Web Developer (2-4 years of Experience) Location: Kolkata Working Hours: US Shift. Eligibility Criteria: Proficient in PHP, MySQL, AJAX, jQuery, and JavaScript. Strong understanding of front-end technologies (HTML5, CSS3). Experience in Shopping Cart, Payment Gateway, and APIs Integration. Familiarity with CMS like WordPress; knowledge of frameworks like CodeIgniter or Cake PHP is a plus. Dedication to delivering high-quality work within timelines. Job Type: Full-time Salary: ₹15,000.00 to ₹25,000.00 /Month Note: Please provide your MONTHLY salary expectation in your bid.

  €284 (Avg Bid)
  €284 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...that a dedicated mobile application can enhance the overall shopping experience for your customers, increase customer engagement, and streamline various aspects of your operations. Here is a brief overview of what the app could offer: User-Friendly Interface: The app will feature an intuitive and user-friendly interface, making it easy for customers to navigate and find the products they need. Product Catalog: A comprehensive catalog showcasing your diverse range of Arabic grocery items, complete with high-quality images, detailed descriptions, and pricing information. Search and Filter Options: Robust search and filter functionalities will allow users to quickly locate specific products, facilitating a seamless and efficient shopping process. Special Offers and Disco...

  €554 (Avg Bid)
  €554 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές

  We are seeking an appealing interior design for our upcoming IT hardware product shop. The hardware products will be laptops, laptop accessories, mobile accessories, etc. The design should reflect a modern and innovative vibe. The ...design for our upcoming IT hardware product shop. The hardware products will be laptops, laptop accessories, mobile accessories, etc. The design should reflect a modern and innovative vibe. The layout of the shop is attached. Key Requirements: 1. The design must be optimized space for showcasing IT hardware products. 2. Incorporate elements(such as furniture, wall mat) that enhance the overall shopping experience. Project Timeline: We would like this project to be completed within 1 week time. Estimated Budget: Our estimated budget for this project ...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  13 συμμετοχές

  We are seeking a skilled and experienced developer to create a stunning website for our restaurant. 

I need you to design my website with the following requirement ; 1. PAGES  HOME, ABOUT US, MENU, BANQUET FACILITY, GALLERY, CATERING and CONTACT US VISITING HOURS,ONLINE BOOKING AND MENU KIT pages  WORDPRESS   should include hosting price , no shopping cart is needed .   3.  Go through the  example link site: Please i want it to be perfect than this SAMPLE LINK, if theres any other functionality to be added kindly do that for me  4,Are you the manager ? NOTE; I employed a private project consultant already and you are going to work with her because she is going to be the one to supervise the

  €589 (Avg Bid)
  €589 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές

  ...clean and intuitive design, allowing customers to easily navigate and browse products. - Responsive design: The website should be optimized for mobile devices, ensuring a seamless experience across all screen sizes. - Product catalog: The website should have a comprehensive product catalog, with the ability to easily add, edit, and manage products. - Shopping cart and checkout functionality: The website should have a secure and user-friendly shopping cart and checkout system. - Payment gateway integration: The website should be integrated with a secure payment gateway, allowing customers to make purchases securely. - Search functionality: The website should have a search function, allowing customers to quickly find the products they are looking for. - SEO-friendly: The web...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  php website mysql -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a PHP website developer with experience in MySQL. The purpose of the website is to create ...requirements for this project include: - Implementation of a payment gateway for seamless and secure online transactions - User registration functionality to allow customers to create accounts and track their orders - A shopping cart feature that enables users to add products to their cart and proceed to checkout The expected number of product listings will be up to 50. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in PHP and MySQL - Knowledge of e-commerce platforms and payment gateway integration - Experience in building user registration and shopping cart functionalities for websites If you have the necessary skills and experience, please subm...

  €302 (Avg Bid)
  €302 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  I am looking for a skilled WordPress and WooCommerce developer to create an e-commerce website for my business. Design: - I have a specific design in mind and would like the developer to bring my vision to life. Key Features: - The website should have a shopping cart functionality to allow customers to add products and make purchases. Skills and Experience: - Strong proficiency in WordPress and WooCommerce development - Experience in creating e-commerce websites with shopping cart functionality - Ability to implement custom designs and ensure a visually appealing website

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  215 προσφορές
  website developer 4 μέρες left

  I am looking for a website developer who specializes in e-commerce websites usi...Shopify development and customization - Experience in building and managing e-commerce websites - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Ability to integrate payment gateways and manage product listings - Strong understanding of user experience (UX) design principles The ideal candidate should be able to bring my specific design vision to life while ensuring a seamless and user-friendly online shopping experience. I have a clear idea of how I want the website to look and function, and I need a developer who can translate that into reality. If you have a strong background in Shopify development and can bring my design concept to life, please reach out with examples of your previous work and your ava...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Κορυφαία shopping carts Άρθρα Κοινότητας