Scientific researchεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  308,430 scientific research δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  For research purposes of my master thesis, I am looking for a scanned version of a Greek Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) certificate for individuals. You will need to help me google it. I also need assistance of a Greek speaker to understand the structure of the document.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  έτοιμο αρχείο 100 σελίδων με βιβλιογραφία, να μετατραπεί σε επιστημονικό άρθρο 10 σελίδων ready file of 100 pages with bibliography, to be converted into a scientific article of 10 pages 100-page bibliography file, to be converted into a 10-page scientific article

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  In the context of a research project I would like to write an abstract of a ~500 words scientific article on a bioethics issue, which would concern the bioethical dimension of the use of artificial intelligence applications in the field of theranostics. The language of writing will be English. The abstract should state the topic and its importance, the questions asked and the research methods/tools. Most importantly, a search of databases of authoritative literature (Pubmed, Scopus) should be carried out in order to find recent developments in the introduction of artificial intelligence in the field of theranostics (perhaps some concretisation will be done afterwards) and where the regulatory framework is currently located. The deadline is 3 February 2023.

  €313 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €313 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Κειμενογράφος Έχει λήξει left

  As a writer I have the ability to speak and, of course, to write correctly and appealingly. From small papers to scientific articles! I'm here to help you put your thoughts on paper, on screen, on your typewriter! Want a little story for your Language and Literature class? A summary perhaps? You are in the right place!

  €8 - €28
  €8 - €28
  0 προσφορές

  Hello, We are looking to find the SMEs (small-medium enterprises) in a specific geographical area, to collect data. 1) The SMEs should be (cafe, hotels, restaurants, bars, beach bars) 2) The area is designated on the attached google map. 3) Those SMEs could be inside a city or at the countryside. We are focusing to the countryside mainly so we want quality and thorough research (for example a restaurant on the mountain). 4) They have their own parking for customers 5) The SME is located to an autonomous or semidetached building (for example a café on the basement of a multistore building doesn't interests us) 6) Deliverable is the location of the SMEs on a google maps list for our android phones as per picture. If at any case that is not feasible inform us before the...

  €66 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €66 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Internet Research Έχει λήξει left

  OBTAIN PRICES OF MEDICAL OPERATIONS IN FOREIGN COUNTRIES You will need to search in foreign google pages by using foreign key words i,e, cost price (name of the operation) maybe the country capital You must be very skilled in using google translate and to put key words (medical operations) in various languages into various google searches You need to have Chrome "translate this page" installed to understand what is says on the foreign pages, ALL PRICES MUST BE CONVERTED TO BRITISH POUND KEY WORDS EXAMPLES: England (London) HIP REPLACEMENT OPERATION LONDON PRICE COST Sweden (Stockholm) HÖFT BEREDNING DRIFT STOCKHOLM PRISKOSTNAD Greek (Athens) ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕ&Io...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Μητρώα, πράξεις με μητρώα Μητρώα ειδικής μορφής Μετρήσεις - αποτελέσματα

  €28 - €237
  €28 - €237
  0 προσφορές

  Χαίρετε, ενδιαφέρομαι για 86 σελίδες μετάφραση επιστημονικού κειμένου (μουσική, τεχνολογία). το budget είναι μειωμένο καταλαβένετε (μέχρι 30 usd) Θα ληφθεί υπ'όψιν το portfolio κ&a...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Lead generation (Emails) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Lead Generation (Emails) Target Audience: Aesthetics and Healthcare Industry consumers based in Central Birmingham, UK aged 18-30. Contact Information: No, just email addres...looking for a freelancer who can help me generate a large number of leads in the healthcare industry. The ideal candidate will have experience in lead generation and be able to provide me with a list of email addresses. Skills and experience required: - Experience in lead generation - Familiarity with the healthcare industry - Ability to generate a large number of leads (more than 500) - Strong research and data mining skills - Attention to detail and accuracy in collecting email addresses If you have the skills and experience required, please submit your proposal. This is urgent and we need this within nex...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  ...should have knowledge in using in US Government Contracts i.e , and Sams.Gov. This prospective candidate will be offered a business partnership in our company in Asia, Middle East, Africa and South America. Skills and experience required: - Expertise in securing government grants - Knowledge of the grant application process - Experience in developing detailed project plans - Ability to research and identify potential funding opportunities - Strong writing and communication skills to create compelling grant proposals - Familiarity with business partnerships and collaboration This project requires a professional who can work closely with me to develop a detailed plan for securing government grants. The ideal candidate will have a thorough understanding of the grant application pr...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Google ads -foodrgb.com 9 μέρες left

  ...analysis - Based on business and targeted area 2. Keyword Research based on Business Niche and services. 3. Competitor Checking & Analysis - will check your competitors and will prepare strategy accordingly 4. Landing Page Suggestions - we will provide you targeted/landing page suggestions which we are going to target for your Ads. 5. Managing your Adword dashboard, keywords, clicks, impressions according to data and history. 6. Focus on High, Medium and Low competitive keywords. 7. Re-optimize websites according to Data getting on Google Adwords Dashboard for getting better performance on search/display ads. 8. Focus on user behaviour and metrics. Our Google Ads campaign Involves:- • Industry Analysis • Competitive Research • Landing Page Con...

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  website seo 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced SEO specialist to improve the current state of my website's SEO. The w...specialist to improve the current state of my website's SEO. The website is in need of improvement and my desired timeframe for seeing improvements is within 1 month. Specifically, I want to focus on improving website traffic. Ideal skills and experience for this job include: - Proven track record of successfully improving website traffic through SEO strategies - Strong understanding of keyword research and optimization - Knowledge of effective backlink building techniques - Experience with analytics tools to track progress and make data-driven decisions If you are confident in your ability to improve my website's SEO and drive more traffic within a short...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I am looking for a writer to write a 5-7 page essay on the book "Mass Incarceration" by Keramet A. Reiter. I will provide specific requirements and instructions for the essay, as well as the sources that need to be cited. Preferred Essay Structure: - Introduction - Body Paragraphs - Conclusion Ideal Skills and Experience: - Excellent writing skills - Strong research abilities - Familiarity with the topic of mass incarceration - Ability to follow specific instructions and guidelines - Proficiency in citing sources accurately If you have expertise in this subject matter and can deliver a well-written essay within the specified page range, please submit a proposal with your relevant experience and writing samples. (5-7 pages) and you must use at least 2 other sources, inc...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Seo specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an SEO specialist to help with the optimization of my website. Domain: I will provide the domain. Main Goals: My main goal is to increase website traffic. Keyword Research: I need help with keyword research as I do not have a specific list of keywords to target. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in SEO optimization - Expertise in increasing website traffic - Strong knowledge of keyword research and implementation - Familiarity with search engine ranking algorithms - Excellent analytical and problem-solving skills - Ability to provide advice and recommendations for keyword targeting.

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  IT Staffing blogs 6 μέρες left

  IT Staffing blogs Project Description: I am looking for a skilled writer to create engaging and informative blogs on IT staffing....consistent flow of content for my audience. Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills, with a keen understanding of data analytics and the IT staffing industry. - Experience in writing informative and engaging content for blogs or similar platforms. - Familiarity with SEO practices and the ability to optimize content for search engine visibility. - Proficiency in conducting thorough research and synthesizing information from reliable sources. - Excellent communication and time management skills to meet the weekly publishing schedule. If you are a talented writer with a passion for IT staffing and data analytics, I would love to hear from y...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Summarize a research paper and make powerpoint 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i have research paper would like to summarize it and make PowerPoint presentation please see the attched research paper deadline is 2 days Thank you

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I am looking for a skilled PCB designer who can create PCBs based on a biological research paper. The desired size of the PCB should be medium, between 2-5 square inches. I have a specific component in mind. I would like to have a PCB designed that is based on the paper that you will find attached. 1) A "needle" array in a hexagonal pattern as described in the paper. See figures 1 and 4. The difference to the paper would be that the needles need to be a standard, gold coated, round contact pin (Digikey ED1082-ND, 3128-5-00-15-00-00-08-0). The needle array must be divided into 3 electrical subsets as described. The array must fit into one well of a 24 multi-well cell culture plate (see attached technical drawing). The original PCB is shown in the attached WORD document....

  €184 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a content writer and strategist who can help me achieve my specific goals for my content strategy, which include increasing website traffic, improving brand awareness, and driving con...published once a week. Skills and Experience: - Experience in writing educational blogs that engage and inform the target audience. - Proficiency in developing a content strategy that aligns with the specific goals of increasing website traffic, improving brand awareness, and driving conversions. - Knowledge of SEO best practices and the ability to optimize content for search engines. - Strong research and analytical skills to identify topics and trends that resonate with the target audience. - Excellent communication and collaboration skills to work with a team and incorporate...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Embark on a websearch adventure! We're in need of individuals with excellent research skills to explore the online landscape of bail bond services in Henderson, Nevada. Your task involves identifying key providers, analyzing their digital presence, and summarizing relevant information. A meticulous approach to web research is crucial for the success of this initiative.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for someone to help me gather contacts and email addresses for a list of restaurant companies. Industry: Restaurant Specific List: Yes Number of contacts needed per company: 3-5 Skills and Experience: - Strong research skills - Experience in data collection and data entry - Familiarity with CRM software or spreadsheets for organizing data

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  Embark on a websearch adventure! We're in need of individuals with excellent research skills to explore the online landscape of barber shops in Columbus, Ohio. Your task involves identifying key establishments, analyzing their digital presence, and summarizing relevant information. A meticulous approach to web research is crucial for the success of this initiative.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Embark on a websearch journey! We're seeking individuals to delve into the online world of pest control services in Anchorage, Alaska. Your mission involves compiling a comprehensive list of providers, their digital presence, and any eco-friendly practices they may employ. Precision in online research is paramount for success in this project.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  I need a huge list of Pop Up Market Vendors & Hosts 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to create a huge list of Pop Up Market Vendors & Hosts across the entire country. The ideal candidate will have experience in data research and collection. The goal is 40,000 or more vendors and 5,000 or more hosts. Requirements: - Gather contact information and products/services offered for each vendor/host - Organize the information in a Google Sheets format Skills and experience: - Proficiency in data research and collection - Strong attention to detail - Familiarity with Google Sheets Please provide a sample of your previous work in data research and collection.

  €428 (Avg Bid)
  €428 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Bayou WebWatch Analytics 6 μέρες left

  Embark on a websearch adventure! We're seeking individuals with excellent research skills to explore the online landscape of attorneys in New Orleans, Louisiana. Your task involves identifying key legal professionals, analyzing their digital footprint, and summarizing relevant information. A meticulous approach to web research is crucial for the success of this initiative.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  proof reading 6 μέρες left

  Project Title: Proofreading Content Type: Article Style Guide: MLA Content Length: Less than 5 pages I am looking for a professional proofreader who can help me with proofr...for a professional proofreader who can help me with proofreading an article. The article is less than 5 pages long and needs to be checked for grammar, spelling, punctuation, and overall clarity. Ideal Skills and Experience: - Strong command of MLA style guide - Excellent proofreading and editing skills - Attention to detail - Ability to meet deadlines - Familiarity with academic writing and research articles If you have experience with proofreading articles and are well-versed in MLA style guide, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work and let me know your availability ...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Virtual Assistant 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a virtual assistant to help me with administrative tasks. The ideal candidate should have experience in handling administrative tasks efficiently and should be able to work for 10-20 hours per week. There is no specific time zone preference for the virtual assistant. Some of the tasks that the virtual assistant will be responsible for include data entry, research, and analysis. The virtual assistant should be organized, detail-oriented, and have excellent communication skills. - Looking for an assistant bi-lingual in Chinese / English.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Project Description: I am looking for a freelancer to help me with a project in the field of social sciences. This p...count for the project is 4000 words, excluding the references. Skills and Experience: The ideal freelancer for this project should have: - Strong research skills in the field of social sciences - Experience in conducting literature reviews and summarizing research studies - Knowledge of various databases for conducting comprehensive searches - Excellent writing skills to deliver a high-quality and well-structured report - Attention to detail to ensure accurate referencing and adherence to guidelines - Ability to handle revisions and incorporate feedback effectively If you have the necessary skills and experience in social sciences research, plea...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am having an issue with my self-signed SSL certificate on Google Cloud and need to get it resolved as soon as possible (ASAP). My sectigo was working fine and suddenly browsers started to show security risk. After some research it seems like the load balancer is not quite working as expected. I have an app running on Google Cloud Run and set up the load balancer accordingly but for some reason some users sometimes will see the message. Most of the time it works fine. I attached a screenshot of a report from Qualys. This job requires expertise in working with Google Cloud and self-signed certificates, so I'm looking for someone who is experienced and qualified to get this resolved quickly and efficiently. Thanks for considering this project and I look forward to hearing from ...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Translating an Essay into a Visual Medium 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Purpose put your analysis or research from your analysis essay or your argument essay into a visual medium that makes the most sense to you. You will adapt your paper into an “off-the-page” project, have a more direct involvement in your project than restricting yourself to library exploration, and create a multimodal presentation that animates your research. Directions 1) One of the main points from the analysis essay or the argument essay will still be the focal point of your project, but you may need to shift or change some of your ideas to accommodate your medium. 2) The key to your creative project is the way it appeals to your audience as a verbal or visual project. This should be an artistic endeavor, video, comic, song, podcast, or other medium of your ch...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Project Title: Update Wikipedia Page with Three Latest Books I am looki...outdated information. I have all the necessary resources and references for the new information. Requirements: - Update the Wikipedia page with accurate and up-to-date information about my three latest books - Ensure that the new information is added in a way that follows the existing format of the page Ideal Skills and Experience: - Experience in editing and updating Wikipedia pages - Strong research skills to gather necessary resources and references - Attention to detail to ensure accurate information is added - Familiarity with Wikipedia formatting and guidelines If you have experience in updating Wikipedia pages and can adhere to the existing format while adding the new information, please submit your...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  10 to 12 pages Research project about the impact of Covid-19 during pregnancy

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Seo for my website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am lookin...improving website rankings from not ranked to page 1 - Proven track record of successfully targeting specific keywords and improving rankings - Familiarity with both on-page and off-page SEO techniques - Knowledge of industry best practices and the latest SEO trends Skills and Experience: - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors - Proficiency in conducting keyword research and analysis - Ability to optimize website content, meta tags, and headings for improved rankings - Familiarity with link building strategies and techniques - Proficient in using SEO tools and analytics to track and measure performance If you have a passion for SEO and can help me achieve higher rankings for my website, please apply with your relevant experience and ...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  Project Title: E-commerce Website Development for Selling Physical Products Description: I am looking for a capab...- I need assistance in determining the pricing strategy for the products. Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development, including designing user-friendly interfaces and implementing secure payment gateways. - Knowledge of market trends and consumer behavior to identify profitable product categories. - Experience in pricing strategies and the ability to analyze market research data to determine optimal pricing for products. - Familiarity with SEO techniques to optimize the website for search engine visibility and drive organic traffic. - Strong communication skills to effectively collaborate and discuss ideas for product selection and pricing...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  Write review research paper on topic. The impact of Covid-19 during pregnancy: outcomes observed on fetuses and infants born to SARS-Cov1/2-infected mothers. The main focus should be on effect on fetus thymus in and vertical maternal fetal transmission. And the plagiarism should be less than 10% It should be atleast 10-12 pages

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  grant writer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a grant writer to...funding for a small business that I'm interested in. I am open to suggestions for the most appropriate grant program. The purpose of the grant is to secure a down payment and additional funding for the operation of the existing business. The skills and experience required for this job include: - Expertise in grant writing - Knowledge of various grant programs and criteria - Ability to research and identify potential grant opportunities - Strong written and verbal communication skills - Attention to detail and ability to meet deadlines - Familiarity with the small business industry and funding requirements If you have experience in grant writing and can help me secure the necessary funding for my business, please contact me to d...

  €321 (Avg Bid)
  €321 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I need design of PCB based on research paper, I will send the details to the suitable designer.

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Leads needed: Car Sales Dealers & Sellers 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for leads of car sales dealers and sellers starting locally, with a maximum budget of less than $5 per lead. Ideal Skills and Experience: - Experience in lead generation - Knowledge of the car sales industry - Ability to find and verify contact information of car sales dealers and sellers - Strong research and data mining skills - Attention to detail to ensure accuracy of leads

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  collecting International law material - 01/12/2023 12:05 EST 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to assist me in collecting court cases and judgments related to violence against women in InterAmerican, European and African regional legal systems .I would like cases that menti...against women in InterAmerican, European and African regional legal systems .I would like cases that mentioned the below definitions: - Violence against women - Domestic Violence - Physical Violence _ Sexual Violence _ Economical Violence _ Psychological Violence Skills and Experience: - Strong research skills in international law - Familiarity with legal databases and resources - Attention to detail and ability to accurately gather and organize information - Experience in legal research and analysis - Proficient in English language and ability to understand ...

  €336 (Avg Bid)
  €336 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...seeking a talented team to help us enhance our online presence and create a professional company profile. We are looking for individuals with the following skills and experience: Technical Content Writer: - Ability to write technical content related to electrical engineering in a clear and engaging manner - Familiarity with SEO optimization techniques to improve our website's ranking - Strong research skills to provide valuable insights and suggestions for keywords and topics Website SEO Developer: - Experience in optimizing websites for search engines to improve rankings - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Ability to analyze website data and make recommendations for improvement Graphic Designer: - Expertise in branding and identity design to create a vis...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Hi Khurram Sattar, as discussed, we would like to get comprehensive data on High TIV (Total Insured Value) Homes in USA. Our target is for homes that need to be insured for minimum $15mm in value and up. We want are looking for amount of homes, aggregate locations, values etc. We are trying to pitch a reinsurance market for an insurance captive type product.

  €275 (Avg Bid)
  €275 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Summary: I am looking for a skilled developer to create a DMCA automation Desktop software using or any other suitable framework. It should be cross-platform so with Node.js would be...start Then edit the file + create an 'assets' folder, in it create all the folders such as: 'css', 'img', 'fonts', and whatever additional folders you need. You can change the default window height and width of the app to be bigger: width: 800, -> width: 1200, height: 600, -> height: 900, Overall, I want to leave you with a lot of freedom in how you implement things. You can also research the subject matter on DMCA and figure out how the app should work. Here is an example service: (Note that this is a website and I want to create a Desktop app.)

  €497 (Avg Bid)
  €497 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  SEO specialist for my orthodontic office 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an SEO specialist to optimize my orthodontic office's website for local SEO in my city. I need help with keyword research as I do not have a specific set of keywords in mind. Skills and Experience: - Experience with local SEO optimization - Proficiency in keyword research and analysis

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές

  Hi Mt Juetiara A. Since you already know my project earlier I have now a small project with a small budget to create a 20 page PPT slide deck presentation for my research project. I can’t go over 50 USD for this. Are you interested?

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Research 9 μέρες left

  Research para armado de base de datos

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  content writing 6 μέρες left

  Content Writing Project for Inform...should be accessible and easy to understand for a wide range of readers. Preferred Length of the Content: - The articles should be short, ranging from 500 to 1000 words in length. Skills and Experience: - Strong writing skills with the ability to convey information in a clear and concise manner. - Experience in writing informative articles for a general audience. - Ability to conduct thorough research and present accurate information. - Familiarity with SEO practices and incorporating keywords into the content is a plus. If you are a skilled content writer who can create engaging and informative articles for the general public, please submit your proposal. Include samples of your previous work and indicate your experience in writing for a wide...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Marketing for my website 6 μέρες left

  I am looking for a marketing specialist to help me increase webs...experience in social media marketing, search engine optimization, as well as handling Amazon and Flipkart platforms. Key requirements for this project include: - Developing and implementing effective marketing strategies to drive website traffic - Optimizing website content and design to improve conversion rates - Managing social media accounts and running targeted campaigns - Conducting keyword research and implementing SEO techniques to improve search engine rankings - Familiarity with Amazon and Flipkart platforms for product listings and promotions While I have a general idea of my target audience, I am open to suggestions and insights from the marketing specialist to refine and target the right audience for m...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Indian Content Writer 6 μέρες left

  ...writer to create engaging and informative website content. The ideal candidate should have a strong understanding of Indian culture and lifestyle, and be able to write in a way that resonates with our target audience. Skills and Experience: - Proven experience in content writing, specifically in the culture and lifestyle niche - Knowledge of Indian traditions, customs, and trends - Excellent research skills to gather information and create unique and compelling content - Ability to write in a conversational and engaging tone - Strong SEO knowledge to optimize content for search engines - Attention to detail and ability to meet deadlines Project Details: - Type of content: Website content - Specific theme or topic: Culture and Lifestyle - Word count: TBD (to be discussed with th...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  need someone to Generate leads of Local businesses USA 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Lead Generation for Local Businesses in the USA I need a freelancer who can help me generate leads for local businesses in the USA. The ideal candidate should have experience in lead generation and be familiar w...phone. Industry: - Accountants - Financial services - Roofing - HVAC - Wedding / Event Venues - Chiropractic - Med-Spas - Car Dealerships Geographical Area: - The target location for this project is the entire USA. Skills and Experience Required: - Proven track record in lead generation, preferably for local businesses - Familiarity with the targeted industries mentioned above - Excellent research and data mining skills - Proficient in using email as a communication tool If you have the skills and experience needed for this project, please submit your...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am looking for a freelancer to conduct an election analysis of the 2024 India elections. The analysis should focus on the following aspects: - Voter demographics - Campaign strategies - Election results The freelancer will be required to prov...model that will generate a complete analysis. The analysis should be presented in a written report format. Data for the analysis can be sourced from publicly available data. The freelancer is not required to collect any specific data sources. Ideal skills and experience for this project include: - Data analysis and modeling - Knowledge of election processes and political campaigns - Strong research and analytical skills If you are interested in this project, please provide examples of your previous work in election analysis or similar...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Κορυφαία scientific research Άρθρα Κοινότητας