Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 ruby δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Full Stack Developer Έχει λήξει left

  Full Stack Developer Ζητoύνται Developers από StartUp Εταιρεία για την στελέχωση ομάδας. Πιο συγκεκριμένα,  1.Ζητείται Full Stack Developer  Με άριστες γνώσεις σε Css, Html, Javascript, JQuery για ανάπτυξη ιστοσελίδων με custom κώδικα & Back En...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Needing a wizard in backend systems to greatly boost the performance of my Ruby on Rails setup, reducing slow response times from queries and upgrading my Postgres version. Key focus areas: - Improve Database Queries: Current issues with data processing and API request speeds need to be addressed in a comprehensive way. - Enhance Infrastructure: Given the need to support more than 500 concurrent users, the current setup requires an overhaul. - Elevate Ruby on Rails Code Quality: Existing Rails codebase may be contributing to performance issues. Skills & Experience: - Solid expertise optimizing Rails backends, especially for high-traffic sites - Proficient in Postgres database tuning and version upgrades - Familiarity with AWS and scaling for high user volum...

  €49 / hr (Avg Bid)
  €49 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Fullstack Developer for Video Upload and Management Platform 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...application, including implementing a login section and a password recovery feature. **Requirements:** - Proven experience as a Fullstack Developer, particularly in video processing and cloud storage solutions. - Proficiency in web development languages and frameworks (e.g., HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue.js). - Experience with backend technologies and databases (e.g., Node.js, Python, Ruby on Rails, MySQL, MongoDB). - Knowledge of cloud services (e.g., AWS, Google Cloud, Azure) and video streaming technologies. - Strong understanding of video formats and compression techniques to ensure quality and efficient uploads. - Familiarity with notification systems and APIs, especially WhatsApp integration. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. - Abili...

  €203 (Avg Bid)
  €203 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...application. Implement real-time GPS tracking and routing functionalities. Integrate secure payment processing systems. Create an admin dashboard for managing users and rides. Collaborate with UI/UX designers for optimal user experience. Conduct testing and debugging to ensure high performance. Qualifications: Proven experience in full-stack web development. Proficiency in JavaScript, Python, or Ruby. Familiarity with frameworks like React, Angular, or Vue.js. Strong understanding of databases (e.g., MySQL, MongoDB). Knowledge of real-time web technologies and payment gateways. Excellent problem-solving skills and attention to detail. What We Offer: Flexible working hours and remote work. Competitive pay reflecting your skills. Opportunity to work on an innovative project with a ...

  €1138 (Avg Bid)
  €1138 Μέση Προσφορά
  174 προσφορές

  I'm looking for a Full Stack Developer with expertise in Python, JavaScript, Ruby, and Firebase. You should be adept in React and Angular. The ideal candidate will handle front-end development, back-end development, and database management. This is a great opportunity to join our team in Jaipur, India.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Web-Based Excel Remake Integration 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...org. Key Skills Required: - Web-based Excel Remake: The freelancer should be adept at developing web-based tools with calculation functions and data input forms. - Integration: The freelancer should have experience integrating custom tools into existing websites, ensuring a seamless user experience. - Web Development: Proficiency in web development tools and languages (e.g., JavaScript, Python, Ruby) is preferred, although specific languages have not been pre-selected. The ideal candidate should be able to deliver a user-friendly, functional, and visually appealing web-based Excel tool that complements the design and layout of KTdid.org. The tool should be easy to use and understand, offering similar functionalities to peptidecalc.com. The project requires a seamless integratio...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a skilled Elastic Search engineer to help with a project involving a dataset that's si...looking for a skilled Elastic Search engineer to help with a project involving a dataset that's sized between 1TB to 10TB. Key Responsibilities: - Indexing and querying data - Optimizing search performance - Designing data models The ideal candidate for this project should be well-versed in Java, as the project relies heavily on this programming language. A background or understanding of Python and Ruby would be a plus, but not essential. The dataset is sized between 1TB to 10TB, so experience working with data of this scale is required. I look forward to working with someone who can optimize search performance and design effective data models that can handle the ...

  €658 (Avg Bid)
  €658 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Seeking an experienced Ember.js developer with knowledge on backend ROR with postgreSQL tail. I have an open-source community forum built with Ember.js as the front end and need some modifications to the existing code and also need to modify existing CSS template to tailwind.css. I'm looking for someone proficient in Ember.js to make a few adjustments (not major) to meet my requirements and also change the theme from existing standard css to tailwindCSS as a Fixed project.

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  ...Collect feedback to improve service quality. Admin Dashboard: Manage users, delivery agents, and parcels. Monitor live tracking of all deliveries. Generate reports and analytics. Technical Implementation: Front-End Development: Use Flutter or React Native for cross-platform development. Implement UI/UX designs that are intuitive and user-friendly. Back-End Development: Use Node.js, Django, or Ruby on Rails for the server-side. Implement RESTful APIs to communicate between the front-end and back-end. Store user and delivery data in a database (e.g., PostgreSQL, MongoDB). Live Tracking Integration: Integrate with Google Maps API or Mapbox for real-time location tracking. Use Firebase or a similar service for real-time updates and notifications. Payment Gateway Integration: In...

  €6 - €18
  Σφραγισμένο
  €6 - €18
  20 προσφορές

  Hola! Tengo una tienda de moda sustentable y quisiera crear una web en la que mis proveedoras de ropa puedan consultar el estado de las prendas que me dieron en consignación Me recomendaron el lenguaje “ruby” para este tipo de webs. Adjunto captura de pantalla de un sitio de referencia.

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...Collect feedback to improve service quality. Admin Dashboard: Manage users, delivery agents, and parcels. Monitor live tracking of all deliveries. Generate reports and analytics. Technical Implementation: Front-End Development: Use Flutter or React Native for cross-platform development. Implement UI/UX designs that are intuitive and user-friendly. Back-End Development: Use Node.js, Django, or Ruby on Rails for the server-side. Implement RESTful APIs to communicate between the front-end and back-end. Store user and delivery data in a database (e.g., PostgreSQL, MongoDB). Live Tracking Integration: Integrate with Google Maps API or Mapbox for real-time location tracking. Use Firebase or a similar service for real-time updates and notifications. Payment Gateway Integration: In...

  €6 - €18
  Σφραγισμένο
  €6 - €18
  12 προσφορές

  ...privacy regulations (NDA required for full details) Collaborate closely with our team to refine features based on user feedback Maintain clean, efficient, and well-documented codebase Requirements: Proven experience in developing SaaS products, particularly in time tracking or project management domains Strong proficiency in modern programming languages and frameworks (e.g., JavaScript, Python, Ruby on Rails) Experience with cloud platforms (AWS, Azure, Google Cloud) is advantageous Knowledge of UI/UX principles and best practices Excellent problem-solving skills and ability to work independently Additional Information: This project requires signing an NDA before full project details are disclosed. The ideal candidate will have a portfolio showcasing relevant projects and exp...

  €1680 (Avg Bid)
  €1680 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Real-time Web Socket backend Developer Needed 17 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled web socket specialist to help me with my project. The ideal candidate should be able to handle the following tasks: - Implement real-time data updates: The website I'm building requires real-time data to be displayed. You should be able to set up the web socket connection to facil...platform. You will be responsible for setting up and ensuring the effective functioning of this feature. The project is time-sensitive, so I'm looking for someone who can start immediately and deliver results promptly. Although I haven't specified a preferred programming language or framework, I'm open to suggestions based on your expertise. If you have experience working with JavaScript, Python, or Ruby and have a proven track record in web socket deve...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...built using Node.js + React, Python + Django, or Ruby on Rails. I'm flexible on this and open to your suggestions on the best technology stack to use, subject to my preference illuminated earlier. Third-Party Integrations: - Payment gateway: To handle transactions securely. - Social media platforms: For wider connectivity and marketing. The application should allow easy adaptability in the future, and users should find navigating through the website an easy and pleasant experience. The color scheme and logo are ready and will be furnished. Skills/Experience: - Web development (particularly, creating marketplace/freelancer type platforms) - User interface and user experience design - Knowledge in Node.js + React, Python + Django, or Ruby on Rails - Third-party API...

  €680 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €680 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I'm looking for a skilled developer to create a video playlist app using data from our Mock YouTube API. Key Project Details: - The app needs to interact with our Mock YouTube API, so experience with API integration is crucial. - The app should be built using Ruby on Rails, and the ability to work with this framework is essential. - Front-end development skills are needed to create a user-friendly experience and a design that is potentially responsive. Overall, we're looking for a professional who can create a fully functional app that can manage video playlists, interact effectively with a mock API, and deliver a polished user experience.

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Brazil Pays Shopify Plugin Development 3 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...requirements: Proven experience in developing and publishing Shopify plugins Deep knowledge of Shopify's architecture, APIs, and best practices Experience with payment gateway integrations and financial transaction processing Familiarity with financial data security regulations (such as PCI DSS) Proficiency in working with RESTful APIs and handling JSON responses Experience in development with Ruby on Rails (Shopify's preferred language) Previous experience with the Shopify ecosystem is crucial for this project. The ideal candidate should have a proven track record of successfully published Shopify plugins and be familiar with the platform's review and approval process. Knowledge of the Brazilian e-commerce market and the peculiarities of local payment met...

  €399 (Avg Bid)
  €399 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  ...the website can handle high traffic volumes. Stay up-to-date with the latest industry trends and best practices in website performance optimization. Required Skills and Qualifications: Minimum of 3-5 years of experience in backend development and server optimization. Strong understanding of web performance metrics and tools. Proficiency in server-side languages such as Node.js, Python, Ruby, PHP, or similar. Experience with server management and optimization (e.g., Apache, Nginx). Familiarity with database management systems (e.g., MySQL, PostgreSQL, MongoDB). In-depth knowledge of caching mechanisms (e.g., Redis, Memcached). Experience with Content Delivery Networks (CDNs) and how to leverage them for performance gains. Strong problem-solving skills and the a...

  €18 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  91 προσφορές

  Tenho um projeto Ruby on Rails 7.1 porém não manjo muito de frontend e to apanhando para migrar para as coisas novas do Rails (Stimulus, importmap, Turbo). O projeto começou em Rails 4 e foi sendo atualizado, sem grandes refatorações de frontend. Gostaria de deixar o visual mais coerente e migrar o pipeline de frontend para os novos padrões do Rails.

  €397 (Avg Bid)
  €397 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Ruby on Rails developer Έχει λήξει left

  Ruby on Rails Developer with GraphQL Skills (Fluent in German and English)? ?Project Details: Timeline: 3+ years Client communication in German, documentation in English ?Requirements: Strong ability to write clean, maintainable, and well-tested code Familiarity with API documentation and implementation Proficiency in Ruby on Rails and GraphQL Fluent in German (spoken and written) Strong commitment to quality code and teamwork ?Interview Process: Welcome call with a Recruiter in English Initial call with our client in German Live coding session Location: remote Start date: October 1st.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Σφραγισμένο
  Full Stack Developer for Mobile App Έχει λήξει left

  I'm looking for a skilled Full Stack Developer to help me with the development of a mobile app for both iOS and Android. In a nutshell, I need someone who can guide me through the process of building an efficient and user-friendly mobile application. Skills in JavaScript, Python, Ruby on Rails would be a plus. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing mobile applications for both iOS and Android - Proficiency in JavaScript, Python, Ruby on Rails would be advantageous - Expertise in Full Stack Development - Strong understanding of mobile app development - Good communication and problem-solving skills If you have what it takes to bring my app idea to life, I'd love to hear from you.

  €1578 (Avg Bid)
  €1578 Μέση Προσφορά
  182 προσφορές

  ...a plus. Key Requirements: - Proficiency in JavaScript, considering MERN is a JavaScript Stack. - Extensive MERN stack development experience. - Firm understanding and practical experience with E-commerce transactions. - Applicants need to provide detailed project proposals, outlining how they plan to accomplish the task based on their skills and previous experience. Preferred Skills: - Python, Ruby understanding is appreciate but not mandatory. - E-commerce development. - MERN Stack Development. - Proposal writing. Your application will be evaluated based on your proposal, so I encourage being as detailed as possible. Topics to cover should include your strategy, previous work of similar nature, your understanding of E-commerce transactions and any relevant experience in MERN ...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm struggling with compatibility issues related to the installation of Ruby 3.3.3 on my Mac iOS. These problems are causing hindrances in the development and launch of my first app. I need help urgently, and I'm looking for a skilled freelancer with the following attributes: - **Experience**: Please share your previous experience in solving compatibility issues with Ruby installations on Mac iOS. - **Time Sensitivity**: I need this project completed ASAP. Your help will be greatly appreciated as I'm eager to get my app up and running.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...running into some issues while installing Ruby 3.3.3 on my Mac. I need a knowledgeable freelancer who can troubleshoot and fix this problem, allowing a successful installation. The main issue I'm experiencing is: - Error while writing files during installation I have installed Homebrew and tried to update Ruby but i still see it as the old version in the terminal This is my maiden attempt at installing Ruby and I'm needing assistance from those ideally with: - Strong skills in Ruby installation on Mac - Proven problem-solving and troubleshooting abilities - Solid understanding of installation processes and potential error causes Your task will be to guide me through the process or remotely troubleshoot via a shared screen, to fix the errors and ...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...mobile use. Deliverables: - Fully functional Reddit interaction panel with all specified features. - Source code and documentation. - Deployment and setup support. - Post-deployment support for bug fixes and updates for a specified period. Skills Required: - Proficiency in web development technologies (e.g., HTML, CSS, JavaScript). - Experience with backend development (e.g., Node.js, Python, Ruby). - Familiarity with Reddit API and OAuth authentication. - Experience in developing automation tools. - Strong understanding of security practices. Interested candidates should provide: - A brief introduction and relevant experience. - Examples of similar projects completed. - Proposed approach and timeline. - Detailed cost estimate. I look forward to collaborating with a professi...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...to build and manage their own online stores. The platform should be user-friendly, scalable, and secure, providing a seamless experience for both store owners and their customers. Requirement: -Proven experience in developing e-commerce platforms or similar web applications. -Strong knowledge of programming languages and frameworks suitable for e-commerce development (e.g., JavaScript, Python, Ruby on Rails, PHP, etc.). -Experience with front-end technologies (e.g., HTML, CSS, JavaScript, React, Vue.js, etc.). -Familiarity with database management systems (e.g., MySQL, PostgreSQL, MongoDB). -Understanding of security best practices and data protection regulations. -Ability to work independently and deliver high-quality work within deadlines. Preferred Qualifications: Previous...

  €1187 (Avg Bid)
  €1187 Μέση Προσφορά
  187 προσφορές
  backend Development for Bzmarr.com Έχει λήξει left

  ...applications to optimize performance and ensure security. Collaborate with other team members and stakeholders to deliver high-quality solutions. Participate in code reviews and contribute to continuous improvement processes. Maintain code integrity and organization. Requirements: Proven experience as a Backend Developer or similar role. Proficiency in server-side languages such as Python, Java, Ruby, PHP, or Node.js. Strong understanding of database technologies such as MySQL, PostgreSQL, MongoDB, or other NoSQL databases. Experience with RESTful APIs and web services. Familiarity with front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript) for seamless integration. Understanding of code versioning tools, such as Git. Knowledge of security and data protection best practices. Excellent pr...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  130 προσφορές

  I'm in need of a website that will allow me to list my services and receive orde...a contact form. The form should capture essential information such as customer's name, contact details, and preferred service. - Payment Gateway: The website should be integrated with digital wallets for payment processing. Examples of digital wallets include PayPal, Apple Pay, Google Pay, etc. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in web development using suitable technologies (PHP, Python, Ruby on Rails, etc.) - Experience in creating e-commerce or service listing websites - Knowledge of digital wallet integration - Strong understanding of user experience design and the ability to create an intuitive interface for the website - Good communication skills to understand and implement ...

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Mastodon Docker Error Fix Έχει λήξει left

  ...access the platform, I am met with an error message that reads We're sorry, but something went wrong on our end.. The log shows "ActionView::Template::Error (undefined method `[]' for nil:NilClass)". This problem occurs on all pages, rendering the instance inaccessible. The ideal freelancer for this project should have a strong background in system administration and experience with Docker and Ruby on Rails. The successful candidate should be familiar with troubleshooting and resolving errors in Mastodon instances, particularly those running in docker. Specific requirements for this project include: - Identifying the root cause of the issue - Implementing the necessary fixes to ensure the platform is accessible on all pages - Providing recommendations on h...

  €18 - €36 / hr
  Επείγον Σφραγισμένο
  €18 - €36 / hr
  7 προσφορές

  Desarrollar los puntos en el documento 03 Requerimiento - GeneracioÌ_n contratos - Documentos de recibidos vía chat

  €275 (Avg Bid)
  €275 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of a Ruby on Rails and Reakt developer to construct a simplistic banking platform from scratch. I'm envisioning clean, minimalistic design and superior functionality in the end product. Key tasks for the undertaking include: - Developing a cutting-edge user authentication system - Incorporating database integrations for secure data management ideally with Firebase - Ensuring responsive design for optimal user experience across all devices - Implementing API integrations for optimized versatility - Managing OTP generation and validation sent by email In terms of inspiration, please consider the simplicity of traditional banking platforms or something similar to Mercury Bank. Ideal applicants will possess in-depth Ruby on Rails knowledge an...

  €1064 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €1064 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a Fullstack JavaScript Developer to assist in our ongoing project. -progrmmer to build a web builder platfrom with dashboard themes and plugins like shopify Skills and Experience: - Strong command of JavaScript - Previous experience in fullstack development - Proficiency with React and Angular -ruby on rails and backend This role involves working with our team to develop and maintain a modern, responsive web application. The project is ongoing, meaning you will be able to make a real impact and contribute to the growth of our platform.

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...entered by your team, but the developer should ensure the CMS is user-friendly. - **Developer Responsibility:** Developer to handle the initial setup and organization of all provided content, including brochures and market reports. ### Ideal Skills and Experience - **Proficiency in Web Development:** Strong skills in HTML, CSS, JavaScript, and backend technologies (e.g., Node.js, Django, Ruby on Rails). - **API Integration Experience:** Proven experience with integrating third-party APIs. - **Content Management Systems:** Expertise in CMS platforms like WordPress, Joomla, or custom CMS solutions. - **Real Estate Website Experience:** Demonstrated portfolio of similar projects in the real estate industry. - **Design Skills:** Ability to create modern, minimalist, and...

  €6820 (Avg Bid)
  €6820 Μέση Προσφορά
  135 προσφορές
  Google Cloud Deployment of Chatwoot Έχει λήξει left

  I'm looking for a skilled developer to assist with ...Key Requirements: - Deploy a Rails project with Redis, Postgres, and Sideqik as Docker containers on Google Cloud Platform - Implement manual scaling to manage traffic spikes - Ensure the deployment is efficient, secure, and can handle a growing user base Ideal skills for this project include: - Proficiency in Google Cloud Platform, particularly with VM Instances and Docker - Strong knowledge of Ruby on Rails - Experience with managing and scaling social network applications or similar projects - Familiarity with Redis, Postgres, and Sideqik - The ability to ensure high security and performance standards in a cloud environment. Please only apply if you have relevant experience and can deliver a scalable, secure, and relia...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Actualmente, el desarrollo de la generación de contratos de venta de lotes de campos, está al 70%. Requerimos completar el faltante. - Lenguaje de programación: Ruby Framework: Ruby on Rails . El sistema actual permite a los usuarios visualizar los lotes disponibles, separados, vendidos y su plano correspondiente. Además, ofrece la funcionalidad de registrar cotizaciones y separaciones de lotes. Se requiere desarrollar la opción para generar el contrato de venta.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  Full Stack Developer Needed -- 2 Έχει λήξει left

  I'm looking for a skilled full stack developer to work on a web project. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in JavaScript, Python, Ruby - Experience with React.js, Node.js, Laravel - Strong portfolio of past projects - Ability to work both independently and in a team - Excellent problem-solving skills Please note that my specific requirements have not been outlined, but a well-rounded full stack developer with experience in these languages and frameworks will be a great fit. Feel free to send in your proposal.

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...and privacy controls. - Robust content moderation tools. - Scalable architecture to handle high traffic. - Fast loading times and efficient resource management. #### Required IT Skills 1. **Frontend Development** - HTML, CSS, JavaScript - React.js, Angular.js, or Vue.js for modern, responsive user interfaces - UI/UX design skills 2. **Backend Development** - Node.js, Python, Ruby, or PHP for server-side logic - RESTful API development - Database management (SQL, NoSQL) 3. **Multimedia Processing** - Experience with FFmpeg or similar tools for video/audio processing - Knowledge of CDN integration for content delivery 4. **DevOps and Deployment** - Cloud platforms (AWS, Google Cloud, Azure) - Containerization (Docker, Kubernetes) - Cont...

  €8241 (Avg Bid)
  €8241 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  Cross-Platform App Developer Needed Έχει λήξει left

  ...have an account, sign up for Google Ad Manager here. Configure Your Account: Set up your account by following the guided steps, including configuring your ad units, ad inventory, and ad networks. 2. Install the SDK Download SDK: Download the Google Mobile Ads SDK for iOS and Android. Integrate SDK: iOS (Swift): Add the SDK to your project using CocoaPods by adding the following to your Podfile: ruby Copy code pod 'Google-Mobile-Ads-SDK' Initialize the SDK in your AppDelegate: swift Copy code import GoogleMobileAds @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [: Any]?) -> Bool { ()

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...to refine features and functionality. Conduct thorough testing and debugging to ensure the application's reliability. Provide ongoing maintenance and updates for the tool. Requirements: Proven experience as a Full-Stack Developer. Strong proficiency in front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript) and frameworks (React, Angular, or Vue.js). Proficiency in back-end technologies (Node.js, Python, Ruby on Rails) and database management (SQL, NoSQL). Experience with geospatial technologies and aerial imagery. Familiarity with APIs and third-party integrations. Strong problem-solving skills and attention to detail. Excellent communication and teamwork abilities. Experience with cloud platforms (AWS, Google Cloud, Azure) is a plus. Prior experience in the roofing or construction...

  €2040 (Avg Bid)
  €2040 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Tenemos una aplicación para Android desarrollada en Flutter y Ruby On Rails. Buscamos un colaborador para el desarrollo para iOS. Imprescindible residir en España por temas legales

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Python & Java Backend Developer Έχει λήξει left

  I am in need of a skilled backend developer, proficient in Python and Java, to develop a RESTful API for my project. prompt delivery is appreciated. Responsibilities: Develop server-side logic and manage database interactions. Create and integrate RESTful A...developer, proficient in Python and Java, to develop a RESTful API for my project. prompt delivery is appreciated. Responsibilities: Develop server-side logic and manage database interactions. Create and integrate RESTful APIs for frontend communication. Ensure data security and user authentication. Optimize backend performance and scalability. Skills Required: Proficiency in Node.js, Python, or Ruby. Experience with database management (e.g., Firebase, MongoDB). Strong understanding of RESTful API development and server m...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  ------------------------------- See attached project files ...project files ---------------------------------------------------- I'm in need of an Internal Processing Script E.g. done with Selenium for testing purpose Key Requirements: - The script should be able to generate and process a CSV file - It should be able to interact with the frontend and RESTful API Ideal Skills and Experience: - Proficiency in scripting languages like Python, Ruby or PHP, as well as experience with CSV file handling and web processing /eg. Selenium) is essential. - Excellent communication skills are important to understand the requirements and deliver a solution that meets our needs. Please share your relevant experience in this area and how you plan to approac...

  €660 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €660 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...developing mobile applications for both iOS and Android. 3. Backend Developer - Responsibilities: - Develop server-side logic and manage database interactions. - Create and integrate RESTful APIs for frontend communication. - Ensure data security and user authentication. - Optimize backend performance and scalability. - Skills Required: - Proficiency in Node.js, Python, or Ruby. - Experience with database management (e.g., Firebase, MongoDB). - Strong understanding of RESTful API development and server management. How to Apply: Please submit your proposal including: - Your relevant experience and portfolio. - Your availability and estimated timeline for your role. - Your rates and any other relevant details. - Contact information and a...

  €227 (Avg Bid)
  €227 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Previous experience with Teams developpement environement is important. PLEASE PROVIDE A PORTFOLIO. We have...bot to the project. You will work in collaboration with our developper to connect to create a notification bot that can be installed from Teams App store. This bot will send a simple message every day from our SaaS database. You will publish the App in the Teams store for organisation to install it for theire employes. This bot is a MVP, it needs to work and connect to our API (developped in Ruby on rails). Once the basic app is published and commit on our github, we will continue improving the features. Exemple of what we want to deploy : Once this short project is done, we will have much more advanced chatbot to design.

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...areas of the project would be on: - Downloading music profile data: The API should allow for accessing and downloading profile data such as playlists and favorite songs. The goal here is to enhance user experiences by syncing their preferences. - Compatibility: I'm open to whichever programming language or framework suits this project best. Though, having some knowledge in Python, JavaScript, or Ruby could be beneficial. - Special attention to design integration: Importantly, the integration needs to seamlessly blend with my website's existing design aesthetics. Adherence to the current design and branding of the website is paramount. Ideally, you should have previous experience with Spotify API integration, an appreciation for UI/UX design, and a good grasp on coding...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Sports social media app and website Έχει λήξει left

  ...visually appealing presence. Essential features include user authentication, profile management, content posting, commenting, liking, and a responsive design that works seamlessly across devices. Requirements and Expectations Freelancers should have expertise in full-stack development, including front-end frameworks (e.g., React, Angular, or Vue), back-end technologies (e.g., Node.js, Django, or Ruby on Rails), and database management (e.g., MongoDB, PostgreSQL). Experience with responsive design and user experience (UX) best practices is essential. Knowledge of integrating APIs for authentication and data management will be beneficial. The project requires a clean, intuitive interface with a robust backend to handle user interactions and data efficiently. Applicants shoul...

  €376 (Avg Bid)
  €376 Μέση Προσφορά
  160 προσφορές

  I’m on the lookout for an expert developer to take handle the backend development of my platform. Proficiency in Ruby, specifically using Ruby on Rails, is essential as it is the determined language and framework for the project. Key tasks will include: - Building a robust backend using Ruby and Ruby on Rails - Working with an advanced level database structure - Ensuring smooth and efficient data manipulation and storage As the database structure is tagged 'advanced,' I need a developer who has significant experience in dealing with complex databases and who can work their way around to ensure efficient data storage and manipulation. This project calls for attention to detail and a high level of expertise. Are you up for the challenge?

  €2283 (Avg Bid)
  €2283 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  ...Menampilkan history transaksi buy/sell, withdraw, dan ticket. • Memungkinkan pengaturan profil user. • Fasilitas untuk logout. Kualifikasi: • Pengalaman minimal 3 tahun dalam pengembangan full stack web applications. • Penguasaan dalam penggunaan teknologi front-end seperti React, Angular, atau Vue.js. • Kemampuan dalam pengembangan back-end menggunakan Node.js, Python (Django atau Flask), atau Ruby on Rails. • Pengalaman dalam integrasi dengan API pihak ketiga, khususnya dalam konteks keuangan atau crypto, merupakan nilai tambah. • Memiliki pengetahuan tentang keamanan web dan praktik pengembangan yang baik. Kualifikasi Tambahan (diinginkan): • Memiliki pengalaman dalam pengembangan aplikasi crypto atau platform finansial serupa. &bull...

  €1018 (Avg Bid)
  €1018 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Κορυφαία ruby Άρθρα Κοινότητας