Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  27,452 ruby on rails δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Full Stack Developer Έχει λήξει left

  Full Stack Developer Ζητoύνται Developers από StartUp Εταιρεία για την στελέχωση ομάδας. Πιο συγκεκριμένα,  1.Ζητείται Full Stack Developer  Με άριστες γνώσεις σε Css, Html, Javascript, JQuery για ανάπτυξη ιστοσελίδων με custom κώδικα & Back En...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Seeking an individual contributor who can build features for a Ruby Rails app with a React Front End. I will need approx 50 hours of development time and support for the foreseeable future. The current tech stack is: - Ruby On Rails API on the backend with a Postgres DB - Redis for Rails Sidekiq gem - Bootstrap React Lib - Hosted on heroku

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  94 προσφορές
  Web scraping -- 2 5 μέρες left

  I am looking for someone to help me with web scraping for personal use. I need to scrape website data and prefer the data output to be in JSON format. Skills and experience needed for this project: - Strong knowledge and experience in web scraping - Proficiency in programming languages such as Python, Java, or Ruby - Familiarity with web scraping tools and libraries such as BeautifulSoup or Scrapy - Ability to extract and parse data from websites efficiently - Understanding of data formats, particularly JSON - Attention to detail to ensure accurate and complete data extraction

  €28 - €232
  Σφραγισμένο
  €28 - €232
  26 προσφορές

  I'm looking for a developer who can create custom parsers for my project which i may need more than one parsers. The details of the project can be found at Skills and Experience: - Proficiency in Python, JavaScript, or Ruby - Experience in creating new code from scratch - Strong understanding of parsing and data extraction - Ability to work with complex data structures - Attention to detail and ability to follow specifications accurately Please include past work examples in your application to demonstrate your experience in similar projects. Detailed project proposals are not required at this stage. This project involves creating new code from scratch, so freelancers with experience in building complex systems and working independently

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Looking for an experienced Backend Developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are going to build a commerical site from scratch. It is a long-term job. We need an experienced backend developer who can manage the website and lead the team to success. *Do not apply if you do not have an experience in ruby on rails and PostgreSQL.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  Need a help with an open-source project Chatwoot that is built with Ruby on Rails. I just need to change the branding of my own instance of Chatwoot. So it can be done within a few mins if you have actual experience with Ruby on Rails and Chatwoot. If you want to apply for this project, Please apply with a screenshot of a running Chatwoot instance on your local. Then, you will be hired immediately and finish the contract within a few mins with a good review.

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to convert our Ruby on Rails back-end to Nest.js. The current size of the application is medium, with 10-20 models. All features are equally important and need special attention during the conversion process. We have a deadline of 3 months for this project. Skills and Experience: - Strong experience with Ruby on Rails and - Proficiency in database management and migration - Knowledge of RESTful APIs and web services - Familiarity with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Ability to work efficiently and meet deadlines within the given timeframe

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...walkway / Ramp on food manufacturing equipment. Specifics: Platform for Maintenance and cleaning/ hoseing. - The design should be based on rough dimensions provided, but I am open to suggestions and improvements. - The final design should be suitable for manufacturing and should meet all necessary specifications and requirements for Australian Standards AS1657. - Designed for easy daily cleaning. - Consideration for installation, possibly bolt on support legs and hand rails etc. - Non slip design as this will be a wet area. provide options available in australia. - Walkway ramp 600mm below the bottom of the conveyor. Start. - Start Platform 1000mm from ground height and include stair access, 4 - 5 steps. - include handrails on all fall from height...

  €260 (Avg Bid)
  €260 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I am looking for a skilled Ruby on Rails developer to create a backend for my website. The backend should have the following functionality: - User authentication and authorization to ensure secure access to the website - API integration with external systems to enable seamless communication with other platforms - Data storage and retrieval capabilities for efficient management of user information - Provide apostman collection for the APi In addition, I need a mobile app front end that is compatible with both iOS and Android platforms. The app should be user-friendly and provide a seamless experience for users accessing the website App design is provided. The timeline for this project is less than 1 month, so I am looking for a developer who can work efficiently and ...

  €433 (Avg Bid)
  €433 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...DevOps Engineer to write a resume for me. Level of Experience: 1 year Areas of Expertise: Yes, I have specific areas of expertise within DevOps that I want highlighted. Preferred Resume Format: Chronological Skills and Experience: - Strong understanding of DevOps principles and practices - Experience with cloud platforms such as AWS or Azure - Proficiency in scripting languages such as Python or Ruby - Knowledge of containerization and orchestration tools like Docker and Kubernetes - Familiarity with CI/CD pipelines and deployment automation - Ability to collaborate with development and operations teams to facilitate seamless integration and deployment processes - Excellent communication and organizational skills It should be ATS friendly and should be 1page with perfect fon...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Programmer Analyst 3 μέρες left

  ...NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate shopping, Magento or Shopify integrations, hosting REST and SOAP services etc. Knowledge on Software / System Security best practices Awareness of software compliance requirements for things like Payment data (PCI), Consumer Protections (GDRP, CCPA, ADA), Open-Source licensing, Software Access and Controls (SOX/SOC) Salary Dependent on yea...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  ...publishers, and various societies, with a focus on empowering minorities and facilitating international collaboration. Key Requirements Technical Stack: Integration of Ruby on Rails with Joomla/Drupal CMS. User-Friendly Interface: Easy content management for non-programmers, including customizable user profiles and dynamic networking tools. Functionality: Advanced features such as forums, private messaging, document sharing, collaborative tools, and a robust matching system for researchers and mentors. Accessibility and Localization: The website must be accessible and support multiple languages. Security and Compliance: Adherence to the highest data protection and security standards. Your Role Develop and integrate custom Ruby on Ra...

  €232 - €929
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €232 - €929
  37 προσφορές
  Project for Ruby B. 5 μέρες left

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  software developer 1 μέρα left

  Title: Web Application Software Developer Needed I am looking for a skilled software developer who can create a web application for my project. Timeline: - The estimated timeline for completion is 4... Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web application development - Experience in designing user-friendly and responsive interfaces - Strong knowledge of programming languages such as JavaScript, Python, Ruby, or PHP - Familiarity with frameworks such as React, Angular, or Django - Ability to integrate APIs and third-party services - Knowledge of database management systems such as MySQL or MongoDB - Attention to detail and ability to deliver high-quality code - Good problem-solving and communication skills If you have the required skills and expertise, please bid on...

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Are you a full stack developer? We are looking for a person with experience with: - React - The framework Ruby on rails rails. We transport luggage and bikes in Europa. The client can reserve on our website. We already have the design.

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές
  Experienced SendBird Integration Specialist 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are a dynamic software company looking to enhance our website with real-time communication features using SendBird. We seek an experienced SendBird Integration Specialist to lead the implementation of chat and messaging functionalities on our platform. This is a critical role, requiring a mix of technical skills, a deep understanding of SendBird SDKs and APIs, and a passion for creating seamless, user-friendly communication experiences. Responsibilities Lead the integration of SendBird's chat and messaging services into our existing website. Work closely with our in-house development team to align SendBird functionalities with our platform's architecture. Customize and optimize the SendBird SDKs and APIs to fit our specific needs and use cases. Ensure a seamless and ef...

  €3840 (Avg Bid)
  €3840 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές
  Insert two fencing options into image to visualise fence 23 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled graphic designer who can insert two metal blade fencing options into an image to help me visualize the fence on my deck. The fence is to be inserted between the square timber posts and beneath the timber hand rails. I have also supplied examples of the blade fence in the colours that I am considering - The fencing material should be metal, and the height should be under 4ft. - I have attached a photo of the area to insert the fence and of fencing style and colour samples. - I have a specific design in mind for the fence, so attention to detail is important. - The image should accurately depict how the fence will look in real life. - The ideal candidate should have experience in graphic design and photo editing software. - Creativity and the ab...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a portable gauge for measuring the distance between rails on a railway track. The gauge should be lightweight, easy to carry and easily portable design. I prefer the gauge to be made of metal. The primary purpose of the gauge is to measure the distance between rails accurately. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in designing and developing portable gauges - Knowledge of railway measurements and gauging - Expertise in working with metal materials - Ability to create a lightweight and easily portable design - Attention to detail and accuracy. Please see reference design links in attached file.

  €210 (Avg Bid)
  €210 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Back-End Developer Έχει λήξει left

  ...projects. If you're passionate about creating robust server-side solutions and have expertise in PHP (Laravel), Node.js (), Python (Django), Java, Ruby, and diverse databases including PGSQL, MongoDB, and MSSQL, we want to hear from you! Responsibilities: Develop and maintain server-side logic using PHP (Laravel), ensuring seamless integration with front-end elements. Implement and optimize server-side applications using Node.js () for scalable and efficient web solutions. Contribute your coding prowess to dynamic web applications using Python (Django) for seamless functionality. Utilize Java and Ruby to design, build, and maintain efficient and reliable server-side applications. Manage and optimize databases including PGSQL, MongoDB, and MSSQL for optimal performan...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Web scraping Έχει λήξει left

  I am looking for a web scraping expert to extract specific information from websites. Specific requirements: - Scrape documentation and email lists from websites - I will provide a list of websites to be scraped - The data only needs to be scraped and updated once Ideal skills and experience: - Strong experien...information from websites. Specific requirements: - Scrape documentation and email lists from websites - I will provide a list of websites to be scraped - The data only needs to be scraped and updated once Ideal skills and experience: - Strong experience in web scraping and data extraction - Proficiency in using scraping tools and techniques - Knowledge of programming languages such as Python or Ruby - Attention to detail and ability to handle large amounts of data e...

  €296 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €296 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Fplippa scraper Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to help me with a project titled ...project titled "Flippa Software scraper". I need a cloud based scraper software to pull the following info from Flippa It will perform one function as follows: Search for established websites ONLY for sale earning $50 - $500pm in profit, and monetization from affiliate sales I will provide a domain to host it on. Simple interface, with just the parameters above. Skills and Experience: - Experience in web scraping and data extraction - Proficiency in programming languages such as Python or Ruby - Familiarity with web scraping tools and libraries such as Selenium or BeautifulSoup - Ability to clean and organize the scraped data for immediate use - Strong attention to detail and ability to accurately...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Seeking Expert Freelancers for Telemedicine SaaS Project: Frontend and Backend Specialists Wanted Skills Required: - Frontend Specialist: HTML/CSS, JavaScript, React.js - Backend Specialist: Python, Node.js, Ruby Start Date: Within 1 week We are looking for experienced frontend and backend specialists to join our telemedicine SaaS project. As a frontend specialist, you should have expertise in HTML/CSS, JavaScript, and React.js. For the backend specialist role, we require skills in Python, Node.js, and Ruby. The ideal candidates will have a strong understanding of telemedicine platforms and be able to develop user-friendly interfaces and seamless backend functionality. They should also have experience in building scalable and secure web applications. If you are a fronten...

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for a skilled Ruby on Rails developer to create a basic static web page with a specific design. The web page should be completed within 1 week. The ideal candidate should have experience in Ruby on Rails and be able to work efficiently to meet the tight deadline.

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for a skilled Backend Developer to join our innovative team. We need someone who has expertise in SQL, MySQL, JavaScript, and Python, with an expert level of experience. Familiarity with AWS infrastructure is also required, at an intermediate level. Additionally, it would be ideal if the candidate has experience in Dashboard Reporting and Microsoft Azure DevOps, with a p...am looking for a skilled Backend Developer to join our innovative team. We need someone who has expertise in SQL, MySQL, JavaScript, and Python, with an expert level of experience. Familiarity with AWS infrastructure is also required, at an intermediate level. Additionally, it would be ideal if the candidate has experience in Dashboard Reporting and Microsoft Azure DevOps, with a preference for Ruby e...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  RAILS 9 20 ώρες left

  - General scene model: 170 USD - railing model and parts: 60 USD Render shots 20 each render: x 10 = 200 USD Total : 430 USD

  €399 (Avg Bid)
  €399 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  RAILS 8 19 ώρες left

  - General scene model: 170 USD - railing model complex parts: 100 USD Render shots 20 each render: x 10 = 200 USD Total : 470 USD

  €437 (Avg Bid)
  €437 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Data scraping Έχει λήξει left

  ...Contact Information from Specific Websites Skills and Experience Required: - Proficiency in web scraping tools and techniques - Strong knowledge of programming languages such as Python, Ruby, or PHP - Experience with data extraction from various website structures - Familiarity with handling large datasets and data cleaning Project Description: We are looking for a talented data scraping expert to help us extract contact information from more than 7 specific websites. The ideal candidate should have experience in scraping data from websites and be proficient in programming languages such as Python, Ruby, or PHP. Key Requirements: 1. Web Scraping: The candidate should be skilled in web scraping techniques, including handling different website structures and overcoming an...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...responsible for managing and enhancing our website, app, and overall digital presence. From backend to frontend, you will ensure seamless functionality and provide an exceptional user experience. This is a great opportunity to take ownership of development projects and make a significant impact on our organization. Skills and Experience: - Full Stack Development: We are looking for a developer who is proficient in both frontend and backend development. - JavaScript/React, Python/Django, Ruby on Rails: While any language or technology proficiency is acceptable, experience with these languages and technologies is preferred. Timeline: - More than 6 months: The estimated timeline for the project is more than 6 months. We are looking for a developer who can comm...

  €261 (Avg Bid)
  €261 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a front-end developer who can develop a software that analyzes team dynamics based on sound recordings. Platform: JavaScript, Python, or Ruby Requirements/Features: - The software should be able to analyze team dynamics based on sound recordings - It should provide insights and visualizations on communication flow within the team - I am open to suggestions for additional features that can enhance the analysis of team dynamics Preferred Method for Analyzing Team Dynamics: Communication Flow Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in front-end development - Proficiency in JavaScript, Python, or Ruby (depending on the chosen platform) - Experience in developing software that analyzes data and provides visua...

  €7303 (Avg Bid)
  €7303 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Project for Ruby B. -- 2 Έχει λήξει left

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €28 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Ruby B. Έχει λήξει left

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hi! I'm looking to create a project for myself using the invoice feature from this project: I want to be able to deploy an invoice feature and nothing else on this project, so all extra pieces of code should not be included in my own version. I'm looking to create this project with Ruby on Rails and with the frontend built in React. Although I would like to keep my project as minimal as possible, I'm okay if the invoice feature needs to be enhanced with additional features outside of the scope of the original project. Overall, I'm looking to make sure this new project runs smoothly with an intuitive user experience for the invoice feature. Must-dos include: - Script to format PDF manuscript as local data file with embeddings - Back-end

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking to hire a project team for a frontend developer, backend developer and DevOps Engineer. Most importantly, I am in need of an expert on each role. I will need someone with extensive experience in a programming language or framework such as JavaScript/React, Python/Django and Ruby on Rails to make sure the project is completed with utmost precision and excellence. If you are an expert in any of these languages and view this project as an opportunity to prove yourself then I would like to hear from you!

  €285 (Avg Bid)
  €285 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Fullstack expert Έχει λήξει left

  I am seeking a fullstack expert for a web development project. Skills and Experience Required: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge of JavaScript - Familiarity with Ruby would be a plus Project Details: - The project involves web development - The deadline for this project is within a week Please only apply if you have the necessary skills and can meet the deadline.

  €6 - €61
  Σφραγισμένο
  €6 - €61
  19 προσφορές
  Want a source code from shopify Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can provide me with a source code for a customized checkout process on my Shopify store. I have no preference for the programming language used. I do not require any specific features or elements from my current Shopify store to be included in the source code. Skills and Experience: - Experience with Shopify development - Proficiency in programming languages such as Ruby and JavaScript - Understanding of e-commerce and checkout processes

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...free 4g proxy version (). A GUI to visualize the proxy parameters (port/user/password/etc) is not needed only via terminal with commands. Whitelist and blacklist of Domains/URL for witch the 4G proxy can/cannot connect should be available and easy to add/modify new Domains/URLs. Easy command in bash/ruby to read active whitelisted/blacklisted Domains/URLs. Easy command in bash/ruby to return the port of the proxy, IP, user, password. User/password for authenticated access can also be disable for unauthenticated access thru command line by adding list of IP/CIDR comma separated to allow unauthorized (no credentials, only IP:port) access to a specific proxy ID. Also NTLM authentication. Use TCP as the tunnel carrier protocol and

  €293 (Avg Bid)
  €293 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...the following programming languages: Python, JavaScript, Angular, React, Vue.js, Ruby, Node.js, and HTML. The technology stack also involves other elements such as a Database, Interface, Payment Gateways, Web servers, API/XML integration, etc for your travel portal software to be fully functional. preference to the team having done integration of Amadeus enterprise API. Hotelbeds API Main Functionalities: - Flight and hotel booking with auto ticketing complete with payment gateway Ancillary booking and NDC fares. - We aim for our clients to have the capability to book flights or hotels seamlessly through chat on our website, WhatsApp, Telegram, Facebook, or Instagram. The chatbot will inquire based on user responses, present search results in the form of o...

  €743 (Avg Bid)
  €743 Μέση Προσφορά
  147 προσφορές
  Full Stack Development Έχει λήξει left

  ...a full stack developer to build a Progressive Web Application (PWA) using JavaScript. The ideal candidate should have experience in front-end and back-end development, as well as database management. Skills and experience required: - Proficiency in JavaScript programming language - Knowledge of front-end frameworks such as React or Angular - Back-end development experience with Node.js or Ruby on Rails - Familiarity with database management systems like MongoDB or PostgreSQL - Ability to create responsive and visually appealing user interfaces - Strong problem-solving skills and attention to detail The project involves developing a PWA that meets my specific design preferences, but I am also open to suggestions from the freelancer. The application should have a c...

  €662 (Avg Bid)
  €662 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Revit family creation Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled Revit expert to create a mechanical equipment/cooler Revit family for my project. I have specific dimensions and specifications that need to be incorporated into the design (see attached documents) - Do not need the asset data, - family to be correct size (metric measurement). - Need the rails and ladder as part of it. - To be done as a metric generic object so that it is non-hosted element - Revit 2021 family Skills and experience required: - Proficiency in Revit and 3D modeling - Knowledge of mechanical equipment and coolers - Ability to accurately incorporate specific dimensions and specifications - Experience creating Revit families that resemble specific brands or models

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Desarrollador web Έχει λήξει left

  ...mantener sitios web según requisitos y especificaciones. Lenguajes de Programación: Utilizar lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, y otros según sea necesario. Diseño Responsive: Asegurar que los sitios sean compatibles con diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Programación del Lado del Servidor: Desarrollar funcionalidades del lado del servidor utilizando tecnologías como PHP, Python, Ruby, entre otros. Gestión de Bases de Datos: Integrar y administrar bases de datos para almacenar y recuperar información. Optimización de Rendimiento: Mejorar la velocidad y eficiencia de los sitios web. Seguridad Web: Implementar medidas de seguridad para proteger contra amenazas en línea. Colaboraci&oac...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  97 προσφορές
  Ruby on Rails web app development Έχει λήξει left

  I'm seeking a highly experienced Ruby on Rails developer with expertise in web app development. Key Requirements: Minimum 2 years of experience in Ruby on Rails development. Some experience in Hotwire Strong problem-solving skills Knowledge of web application security best practices. Good at communicating in English. It is an absolute must that you are reliable and meet the agreed deadlines. It would be bonus if you have experience in building web crawler/scraper solutions. This job is 15-20 hours on a weekly basis.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  114 προσφορές
  Ruby script Έχει λήξει left

  Hi All, I have a kickstart installation script I want to convert that in ruby I have a template timeline is 3 days.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I need someone to upgrade the gemfile, package json to the last version. This is an app with react and webpacker. We need to remove webpacker before the upgrade to rails 7.X The current versions are: Rails 6.0.3.1 Ruby 2.7.2 Node 8.12 I need it asap.

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a talented full-stack developer to assist me with a project for HealthQuote UK. The project comprises of an app and website which I need assistance to design. I prefer JavaScript, Python and Ruby as the technologies and programming languages to be used. The timeline for the project should be completed within 2-3 months. If you are experienced in developing apps and websites, I look forward to hearing from you soon. Description: HealthQuote UK is seeking a skilled Freelance Full-Stack Developer to collaborate on the initial development of our healthcare cost comparison platform. This project involves creating a user-friendly mobile app and website tailored to our target demographic. Responsibilities: Work closely with our product team to understand project ...

  €637 (Avg Bid)
  €637 Μέση Προσφορά
  148 προσφορές
  website for a clothing brand Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled web developer to create an e-commerce website for my clothing brand. Here are the requirements for the project: - E-commerce website: The website should have the capability to showcase and sell my clothing products online. - Rough design idea: While I have a rough idea of what I want t...improvements from the developer. - Front-end and back-end development: I need assistance with both the front-end and back-end development of the website. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in e-commerce website development - Strong knowledge of front-end development technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with back-end development technologies such as PHP or Ruby on Rails - Ability to integrate payment gateways and ...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Tacograph Data Mapping Έχει λήξει left

  ...follow the README: The closed issues tab might prove useful: What do we require? We need someone who can make a translation app for Brazilian Digital Tachograph card files into Json Files. This app can be done in any plataform although we have preference for Ruby on Rails or Java. The Json File must contain all information stored in the Card file, for drivers and for vehicles. The Json structure must follow the card logic. VDR and DDD files Once again, what we require is the mapping of the VDR files, so it would be useful to find identical information to the previously mentioned, however, we were unable to find anything similar for Brazil. Attached are some

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  We need full stack developer to create a Dashboard for independent digital music distribution service. We are looking for a developer with experience on building a Music distribution system where the user can upload the tracks and albums, images to distribute on different DSP(s) and receive music from our industry partners. With functionalities where the user can upload any format of track file like mp3, wav, flac so that it can be encoded into different formats and can be distributed to different dsp sites depending upon required formats. The administrator approve, reject release, can upload the royalty files in different formats like xls, csv, txt. provided by dsp sites and calculate the revenues for the artists and label user’s earned by their distributed albums. T...

  €1100 (Avg Bid)
  €1100 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Ruby on rails Έχει λήξει left

  Zillionica Technologies is seeking a highly experienced Ruby on Rails developer with a minimum of 6 years of expertise in coding and optimization. If you are passionate about web development, possess a deep understanding of Ruby on Rails, and have a proven track record of optimizing code for maximum performance, we'd like to hear from you. Join our team and be part of exciting projects in a dynamic work environment. Key Requirements: Minimum 6 years of professional experience in Ruby on Rails development. Proficiency in coding, with a focus on clean, efficient, and maintainable code. Demonstrated experience in optimizing code for improved performance. Strong problem-solving skills and a keen eye for detail. Knowle...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Project for Ruby B. Έχει λήξει left

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Ruby B. Έχει λήξει left

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Κορυφαία ruby on rails Άρθρα Κοινότητας