Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 reviews δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Κατασκευή Shopify Έχει λήξει left

  ...- Στην αρχική σελίδα προτεινόμενα προϊόντα αναλόγως το χρήστη - Αναλόγως το ποσό που έχει ψωνίσει ο χρήστης του βγάζει να διαλέξει + 1 δώρο - Να μπορεί να επιλέξει τρόπο...

  €3191 (Avg Bid)
  €3191 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Πρόκειται για νέα ιστοσελίδα με reviews και παρουσιάσεις εφαρμογών iOS Android και windows, καθώς και νέα που αφορούν εφαρμογές και τεχνολογια. Τα άρθρα είναι στα ελληνικά.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Credit Card Fraud Reduction Data Analytics 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...ensure they are the focal point. - Provide a stronger justification for the chosen sampling techniques. - Increase the clarity and possibly the conciseness of the research title and topic. Ideal Skills and Experience: - Proven background in data analytics, particularly in the finance industry or credit card fraud prevention. - Strong research skills, with experience in conducting literature reviews and proposing data-driven solutions. - Proficiency in using data visualization tools and techniques to enhance the project's readability and impact. Your role will be pivotal in refining this project, making it more robust, well-supported, and ultimately more impactful in the field of credit card fraud prevention. ( Previously, I made a project consisting of 8 thousand wor...

  €203 (Avg Bid)
  €203 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm in need of an expert mobile app developer to build a food selling application similar to Zomato, catering to both iOS and Android platforms. Key Features: - Menu Browsing and Ordering: The app should have a user-friendly interface for browsing through various restaurants and their menus, with an intuitive ordering system. - Restaurant Rating and Reviews: A comprehensive rating and review system for users to share their experiences and feedback on restaurants they've ordered from. - Real-time Order Tracking: A must-have feature that allows users to track their order in real-time, ensuring transparency and enhancing user experience. Expertise in both iOS and Android development is critical. Additionally, experience in developing similar food delivery apps or e-commerce...

  €682 (Avg Bid)
  €682 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  I'm looking for a skilled writer to create a brief, engaging review. Here are some important details: - The review will be for a general audience, so it needs to be accessible and engaging. - The primary go...a brief, engaging review. Here are some important details: - The review will be for a general audience, so it needs to be accessible and engaging. - The primary goal is to give a brief overview, not an in-depth analysis of the subject. - As the review will be for a general audience, it should be free of jargon and overly complex language. Ideal skills and experience: - Experience in writing reviews would be a plus, especially for a wide readership. - Strong grasp of engaging, accessible language. - Ability to communicate the essence of a subject without getting bogged d...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  ...confident and competent Social Media Expert for my company that can make it widely known across effectively utilized social media platforms. The primary responsibilities are: - Content creation and posting on my company's Facebook page. Original, engaging, and regular updates are essential. - Audience engagement. Building rapport with our followers by responding to comments, messages, and reviews. - Page promotion and advertising. You will be in charge of increasing awareness and converting traffic into new leads. The expert should be proficient in reaching out to a diverse group encompassing Millennials (18-34 years), Parents (25-44 years), and Business Professionals (25-54 years). It's critical for the ideal candidate to have a thorough understanding of these ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Hozwal: Wikipedia 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...musical influences and own style. References: Cite all the sources used. Writing and Editing: Write the article in a clear, concise and neutral style, in accordance with Wikipedia policies. Ensure that the content is original and does not infringe copyright. Publication and Review: Publish the article on Wikipedia, following all the guidelines and rules of the platform. Perform the necessary reviews to ensure that the article is accepted and maintains its integrity on Wikipedia. Freelancer Requirements: Demonstrable experience in the creation and editing of articles on Wikipedia. Ability to investigate and cite reliable sources. Excellent writing and editing skills in Spanish. Knowledge of Wikipedia's policies and guidelines. Ability to work independently and me...

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Mobile App for Air Compressor Tools 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Management System (CMS) for uploading and managing product instructions and videos. o Search functionality for users to find specific content. 2. Register for Warranty o User authentication for account creation and login. o Form submission for warranty registrations. o Database integration to store and manage warranty data. 3. Leave Product Review or Feedback o Feedback form for users to submit reviews and feedback. o Rating system for product ratings. o Moderation tools to manage user submissions. 4. Post User Videos to Social Media o Social media integration to share videos directly from the app. o Video upload feature for users to submit their videos. 5. Shop for Additional Products o E-commerce integration (Shopify) to browse and purchase products. Technical Requirements...

  €630 (Avg Bid)
  €630 Μέση Προσφορά
  145 προσφορές
  Pitch Deck 6 μέρες left

  ...exclusive deals and offers to users, earning a commission from these partnerships. ### Implementation Strategy: #### Platform Development: 1. **Website:** - **Responsive Design:** Ensure the website is mobile-friendly to cater to users who prefer accessing services on their phones. - **User Profiles and Portfolios:** Allow users to create detailed profiles with portfolios, ratings, and reviews. - **Search and Match Algorithms:** Develop robust algorithms to match clients with the best service providers based on skills, ratings, and availability. 2. **Mobile App:** - **Seamless User Experience:** Focus on an intuitive and easy-to-navigate interface. - **Push Notifications:** Implement push notifications for new job postings, messages, and updates. - **In-App Pa...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm searching for a professional who's adept at creating PowerPoint presentations, specifically for Quarterly Business Reviews (QBR). The main theme for this project revolves around a notable dip in the usage of a certain product. The PowerPoint must accurately depict and explain the three key indicators currently used to measure product usage, which are: - Number of active users - Time spent on the platform - Conversion rate The primary focus of this project is to explore effective ways on how feature adoption, particularly user awareness on the feature, can be strengthened to counteract the dip in product usage. The ideal person for this project will have proven experience in business presentations who can effectively translate data into compelling visuals...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am in need of a skilled website designer to create an e-commerce website for my business. I am looking to get the project completed as soon as possible. Key Features Include: - Shopping Cart: A user-friendly shopping cart feature that can handle multiple products and provide a seamless checkout experience. - User Reviews: A system that allows customers to leave reviews and ratings for products/services. - Payment Gateway Integration: Integration of secure payment gateways to facilitate online transactions. - Delivery: A delivery system to ensure that products reach customers in a timely and efficient manner. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing and developing e-commerce websites. - Proficient in using e-commerce platforms and tools. - Strong unde...

  €249 (Avg Bid)
  €249 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I'm in need of a skillful content writer who is well-versed in technology topics for long-form content. The detail and depth required necessitates more than 1000 words per piece. The particular type of content is not specified, so the ideal freelancer should be adaptable, capable of producing various content types from informational articles to blog posts or product reviews. Key Skills and Experience: - Excellent writing and editing skills in English - Strong knowledge in the technology field - Experience in writing 1000+ words long-form content - Flexibility to write different types of content - Ability to meet deadlines consistently - SEO best practices will be a plus.

  €314 (Avg Bid)
  €314 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I'm in need of a mobile application that will operate on both iOS and Android devices. The app is focused on restaurants, providing users with the ability to browse and rate various dining establishments. I'm particularly interested in the following features: - Comprehensive search and filter options - User review and rating system The ideal freelancer for this project should possess: - Proficiency in both iOS and Android app development - Experience in integrating search and filter functionalities in mobile apps - A strong understanding of user review and rating systems - Previous work in developing restaurant-related apps is a plus MVP and design is already done using a no code platform Please reach out if you believe you have the skills and experience to deliver a featu...

  €1644 (Avg Bid)
  €1644 Μέση Προσφορά
  137 προσφορές

  ...understanding and engagement. 4. Technical Details: Compatibility: Specify which operating systems, software versions, or hardware configurations the product is compatible with. Connectivity: Detail connectivity options (e.g., Bluetooth versions, ports available). Setup and Installation: Provide guidance on how to set up and install the product, if applicable. 5. Customer Reviews and Testimonials: Include snippets or summaries of reviews from early users or experts to build credibility and trust. 6. Comparisons: If relevant, compare the product with similar ones in terms of features, price, performance, etc., to help customers make informed decisions. 7. Call to Action: Clearly direct the reader on where and how to purchase the product, including any special promotions or ...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  As a wholes...for selling an array of stones, divided into 6-10 distinct categories. Here are a few key specifics about the job: - It's key that the designer has a good understanding of e-commerce website design. - An eye for minimalist, user-friendly interfaces would be an advantage. - Following the design phase, there will be a need for the integration of checkout and payment systems. - Note: A customer reviews section is not required for this project. Ideal candidates will have experience in website design, particularly e-commerce, and possess a solid knowledge of integrating payment systems. Proven skills in UI/UX design would be a bonus as emphasis on smooth navigation is crucial for our site. Previous work on websites with an extensive catalogue of products will be vi...

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  140 προσφορές

  I'm seeking a proficient web developer to create a gaming webpage that primarily focuses on action games. This exciting project involves: - Building a user-friendly platform which allows anyone to readily access and play games without the need for user registration. - Including a section where users can independently post game reviews. This feature should be both intuitive to use and attractive in design. Ideal candidates should boast a wealth of experience in web development and incorporate creative design elements to ensure a seamless user experience. Familiarity with gaming websites is a plus, but the key is crafting an entertaining and engaging platform that caters to both casual and experienced gamers. Your ability to develop a dynamic, all-embracing gaming webpage that ...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm looking for a Postgraduate l...of relevant academic research, focusing on the field of predictive maintenance in railway systems. - Clear identification of the benefits, challenges, and trends related to IoT in this specific context. - Critical analysis and comparison of various studies, highlighting the gaps and suggesting future research directions. Ideal Skills: - Previous experience in conducting systematic literature reviews, particularly in the field of IoT and predictive maintenance. - Excellent academic writing skills, capable of producing a well-structured and coherent review tailored to a Postgraduate level. - Strong critical thinking abilities, able to analyze and synthesize complex academic material. - Familiarity with the railway industry and IoT applications ...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  ...experience with secure payment gateways. - Product Filtering and Search: Implement a robust filtering and search system for users to easily find the products they are looking for. - User Reviews and Ratings: Enable users to leave reviews and ratings for products, contributing to a sense of community and trust. Target Audience: - The primary target audience for this platform is general consumers, so it should be designed with their needs and preferences in mind. Language Support: - The platform should be designed for users proficient in both English and Arabic. Ensure that all content, from product descriptions to reviews, can be translated seamlessly between these two languages. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Flutter for mo...

  €6528 (Avg Bid)
  €6528 Μέση Προσφορά
  125 προσφορές

  ...com/products/the-ice-pod I also need this in the backend, when someone submit orders, these bundles need to create 2 shipping labels and work with FedEx. We currently have a website in WordPress and once this website is ready we need to transfer everything to Shopify, orders, customers, reviews. We also need this website to connect with Quickbooks, for accounting purposes. Key Requirements: - The website is to be built on Shopify - Implement specific features: Product search/filtering, Customer reviews, Discount codes - Make sure the website looks identical to the competitor's website, especially on mobile - Implement all features like upsell and checkout Timeframe: I'm in a hurry to get this project completed, so I would prefer if you could get it done a...

  €1865 (Avg Bid)
  Επείγον
  €1865 Μέση Προσφορά
  156 προσφορές

  I'm in need of a skilled web developer who can create an E-commerce platform for me. Here are some details about this task: - The purpose of this website is solely for E-commerce. - The payment method that I want to integrate is PayPal. Please ensure that you have experience integrating this service before bidding for this project. - Specific e-commerce features I require include product reviews. This is a crucial part of the site, so it is important that you have experience implementing this feature. You should be skilled in: - Web development - E-commerce platforms - Integrating PayPal - Product review systems Please make sure to showcase relevant experience in your bid.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  web aggregator -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...gateway. Order Management: View order history, status updates, and track progress. Profile Management: Manage personal information, payment methods, and communication preferences. Reviews and Ratings: Provide feedback on completed services. 2.3. CA/Lawyer Features User Registration & Login: CAs and Lawyers can register using their professional credentials. Profile Management: Create and update profiles showcasing qualifications, areas of expertise, and experience. Service Management: Accept or reject service requests assigned by the admin. Order Management: Manage and update the status of assigned services. Reviews and Ratings: View feedback from customers. 2.4. Admin Features Dashboard: Overview of platform activity, including user registrations, service requests, and...

  €656 (Avg Bid)
  €656 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Shopify Store Redesign for COD 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...clean and minimalist. Key Project Aspects: - Redesign Audio Reviews with my logo - Revamp the WhatsApp screen reviews - Redesign product and home page sections Specific Requirements: - Implement a Google tag and set up sales tracking - Design Audio Reviews and WhatsApp Reviews sections - Ensure seamless integration of COD feature Ideal Skills and Experience: - Proven track record in Shopify store redesign -Custom CSS coding - Expertise in UI/UX design, particularly minimalistic style - Familiarity with implementing Google tags and tracking sales - Creative vision to redesign reviews and product pages Please note that I am open to your suggestions and input. Your guidance in the design process of the Audio and WhatsApp Reviews sections is hig...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  154 προσφορές

  ...variable options are selected by the product, also use able, actual price, selling price, to get profit of product ) - faq management, create categorys and sub questions with answers - static pages for privacy and temrs of usage - coockie bar management, create text and buttons accept etc - popup module, for selling products discounted with combis ( show when you go to shop ) enable disable - reviews products/ option auto accept/ or moderated modus manual review and accept/ reply to review option - Sliders module ( add sliders with picture tekst and link to categorys, add split double slider in one with 2 categorys and 2 images with 2 different urls, disable/enable sliders function) - variable product options > create type and use from add products side selected variable ...

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Laravel Ecommerce Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...variable options are selected by the product, also use able, actual price, selling price, to get profit of product ) - faq management, create categorys and sub questions with answers - static pages for privacy and temrs of usage - coockie bar management, create text and buttons accept etc - popup module, for selling products discounted with combis ( show when you go to shop ) enable disable - reviews products/ option auto accept/ or moderated modus manual review and accept/ reply to review option - Sliders module ( add sliders with picture tekst and link to categorys, add split double slider in one with 2 categorys and 2 images with 2 different urls, disable/enable sliders function) - variable product options > create type and use from add products side selected variable ...

  €210 (Avg Bid)
  €210 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές
  Bloggers Wanted: Promote Screen Time PC and Earn Commissions 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...you will receive a unique discount code to share with your audience. This code will give your readers a 20% discount on our product. Additionally, you will earn a 30% commission on each sale made through your referral. Responsibilities: Write and publish blog posts, reviews, or any content featuring Screen Time PC. Share your unique discount code with your readers. Promote Screen Time PC on your social media channels. Requirements: Must have an active blog with a good number of followers. Experience in writing product reviews or promotional content. Benefits: Earn 30% commission on each sale generated through your referral. Provide your readers with a 20% discount on Screen Time PC. Opportunity to collaborate with a growing tech company. If you are interested, please...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Google Business Reviews & Votes Project attracted and target 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a professional to help me improve my Google Business online reputation through reviews and votes. - Your task is to attracted and target is 6000 reviews and votes for my Google Business.

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...integrate a shopping cart, which would facilitate a seamless buying process. - Addition of user accounts feature to allow my customers create personal profiles and track their purchases. - Integration of a product reviews segment, so my customers can share their experiences with the products. Since I already have both a domain and hosting, I would need you to solely focus on the development aspect of this project. Ideal Skills: - Excellent command on Wordpress. - Experience in e-commerce website development. - Proven ability to integrate shopping cart, user accounts and product reviews on a website. This project seeks a developer with a solid understanding of product-selling websites, so they can effectively meet my business needs. I anticipate your bid with assuran...

  €293 (Avg Bid)
  €293 Μέση Προσφορά
  229 προσφορές

  I'm looking for a talented web developer that can help me create a custom-built e-commerce website for my vintage clothing brand. The website should be user-friendly, visually appealing, and have the following features: - Product search functionality: Users should be able to easily search for products based on keywords, categories, and other relevant filters. - User reviews and ratings: I want to incorporate a review and rating system into the website, allowing customers to provide feedback on products. - Wishlist feature: A wishlist functionality will allow users to save their favorite items for future purchase. The site will have more than 10 product categories, which should be easily navigable. I'm looking for a professional with experience in e-commerce website devel...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  CSV File Cleanup 6 μέρες left

  We have a new Open Cart website and are sourcing CSV Files from our Suppliers that will need to be prepared for Data Import to the site. Tasks will include _ Write excel script Clean up data Migrate into data template format Ensure Text, Font etc same 10,000 products approx Potential for multiple team members for this project. Must have great English Meeting / Reviews Brisbane, Australia time zone 9am to 5pm.

  €1254 (Avg Bid)
  €1254 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Scraping Airbnb Hosts of specific location for phone number -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi everyone! I'm looking forward to hiring someone to perform a research on Airbnb. I need to find as many host's emails as possible in specific location (cities in latin america) classified by superhosts, 5 star reviews and number of properties. I would need mainly their phone number, their email and name would help as well. We also need to associate each of the leads you find to an Airbnb page. If the quality of the leads is good enough, we would be looking to perform the exact same research on multiple locations all over south america. Since Airbnb does not show these pieces of information in public, I'm not sure if it is doable. If it is, it must be legal. Please let me know if you can achieve that and how.

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  ...of our platform. Responsibilities: ● Develop and maintain high-performance, secure, and scalable Rust-based applications. ● Design and implement core blockchain components, including consensus algorithms, networking, and storage solutions. ● Collaborate with cross-functional teams to define, design, and deliver new features. ● Write clean, maintainable, and well-documented code. ● Conduct code reviews and provide constructive feedback to team members. ● Optimize applications for maximum speed and scalability. ● Identify and fix bugs and performance bottlenecks. ● Stay up-to-date with the latest industry trends and technologies. Requirements: ● Proven experience in Rust development. ● Experience with consensus algorithms, networking, and storage solutions. ● Ability to write cle...

  €871 (Avg Bid)
  €871 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...full-width and lacks a search box at the top. These should be considered. Additionally, on the listing creation page, we need to add sections for logo, company opening hours, etc. I'd like to add listing images at the top in a slider format, similar to the image provided. Translations: Description > Über das Unternehmen Services > Services & Dienstleistungen Attachments > Anhänge Video > Video Reviews > Bewertungen Write a Review > Bewertung schreiben 5. Other Pages Corporate pages will be added by me. No work is needed for the blog page. I will provide text for the About Us page, which we can adapt to fit the site: I will handle the Contact page. API settings are needed for Google and Facebook login on the Login / Register page. Apart fro...

  €498 (Avg Bid)
  €498 Μέση Προσφορά
  134 προσφορές

  ...innovative individual to generate a business name for our upcoming travel and tourism app focused on Nepal. This app will offer comprehensive information about tourist destinations, facilitate booking services, and provide travel itineraries and recommendations. It will be compatible with iOS, Android, and web-based platforms. Key features include: - Interactive maps and navigation support - User reviews and ratings - Multilingual support - Real-time assistance Nepal's economy relies heavily on tourism, attracting millions of international travelers yearly for activities like trekking Mount Everest, bungee jumping, and visiting religious spots like the Pashupati Nath Temple. To enhance their experience, the government is developing this one-stop solution app for internati...

  €10 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €10
  37 συμμετοχές

  ...create a portfolio website from scratch. The website should have a modern aesthetic and include specific functionalities that cater to showcasing my work. Key Features: - Contact form: A straightforward method for potential clients or visitors to get in touch. - Project showcase: A sleek, user-friendly platform to highlight and detail my previous works. - Testimonials: A section dedicated to reviews and feedback from past clients or collaborators, showcasing my credibility and quality of work. Ideal Skills: - Expert in modern web design - Familiarity with portfolio sites - Prior experience in domain buying and site hosting - Proven track record in creating similar websites and implementing the above features In essence, I require a developer that can take my project from the d...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  ...dedicated crypto-specific influencers to help promote my project to fellow crypto enthusiasts. Your key role will be to provide comprehensive reviews about the project. Skills and Experience: - An influencer within the Crypto space with an established follower base - A proven record of reviewing crypto projects - Thorough knowledge and understanding of the crypto market dynamics - Excellent communication and presentation skills - The ability to explain complex concepts in a clear and engaging manner It won't just be about putting out content; a deep understanding of the project and meaningful engagement with the community will be crucial. Your reviews should inspire confidence in our project and encourage more crypto enthusiasts to join us. Get onboard and let�...

  €937 (Avg Bid)
  €937 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm seeking a proficient Laravel developer to assist me in building a project around a public webview and a private API connection. The project consists of the following key elements: - Webview: - This will be a public-facing page displaying product details fetched from an API. It's a simple display where only the product details need to be shown, without any related images or customer reviews. - API Connection: - This will be a private connection, usable by a single pre-registered user. The user will be using this API to interact with our internal software. The API should support the typical CRUD operations (GET/PUT/POST/DELETE). Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Laravel - Experience with API design and integration - Familiarity with CRUD operations ...

  €175 (Avg Bid)
  €175 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  ...usage is free. The registration process should involve fetching data from the FMSCA site to verify the user's credentials. Key Features: - User Review Section: - Rating System: Each user should be able to rate the other on a selected scale. - Comments Section: Users can leave comments alongside their ratings. - Review Filter: The website should have a filter to sort or categorize the reviews. - User Registration: - FMSCA Data Fetching: During registration, the website will automatically retrieve information such as USDOT number and MC# number from the FMSCA site. Additionally, other relevant registration details should be fetched to ensure the user's legitimacy. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in web development - Experience in developing use...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Enhance Google Profile with Customer Reviews 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking a professional to add reviews on my Google profile for an existing business. The primary goal is to enhance our brand credibility. Key Responsibilities: - Identify and reach out to customers for reviews - Strategically place reviews on Google profile Experience: - Prior experience in managing reviews for businesses - Experience in improving brand credibility through reviews on Google *You need different email ids for authentication when adding reviews

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  eCommerce Site Creation 5 μέρες left

  ...usage. • GDPR Compliance: Ensure compliance with data protection regulations. 3. Branding Materials • Flyers: Design flyers for promotions, events, and new product launches. • Business Cards: Create business cards with the brand logo and contact information. • Social Media Branding: Develop cohesive social media profiles and cover images. 4. Additional Requirements • Customer Reviews: Implement a system for customer reviews and ratings on products. • Loyalty Program: Develop a loyalty program to reward repeat customers. • Analytics: Set up analytics to track website traffic, user behavior, and sales performance. • Customer Account Management: Allow customers to create accounts to track orders and manage preferences. • Wish Lis...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  E-commerce Wix Website Manager 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...charge of uploading product listings, customer reviews, and other essential content. - Customizing Templates: You'll need to customize the site's templates to ensure they're unique and engaging. Additional Tasks: - General Trouble Shooting: You should be able to identify and fix any technical issues that may arise. - Data/ Contact Database Management: You'll manage the site's database and ensure all information is up-to-date. - App Management: You should be able to handle the management of the site's apps effectively. E-commerce Features: - Shopping Cart & Checkout Process: You should have experience in setting up and managing a seamless shopping cart and checkout process. - Customer Reviews: You'll need to set up a system for cu...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Simple Logo Digitization to EPS 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a simple logo in PNG format that I need to be digitized in an EPS format. I need this to be done quickly, so the project requires high priority. Key points: - The logo is uncomplicated and doesn't require any color adjustments. - I only need the logo to be converted into EPS, with no multiple versions required. The ideal freelancer for this project shoul...quickly, so the project requires high priority. Key points: - The logo is uncomplicated and doesn't require any color adjustments. - I only need the logo to be converted into EPS, with no multiple versions required. The ideal freelancer for this project should: - Be skilled in graphic design and have experience with logo conversion. - Be able to deliver the EPS file promptly. - Should have good reviews and a h...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  139 προσφορές
  Automated IMAP to EML - Email Backup Software !! 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled developer who can create a software that will automatica...and Experience: - Proficient in developing software with email protocols, particularly IMAP. - Strong knowledge of Email Migration and Conversion. - Previous experience in developing tools for email backup and/or EML creation. - Ability to create a user-friendly interface for scheduling and managing backups. Desired Programming Language: Python C# (preferred) * Do not bid if you have under 3 reviews, you will be ignored * Need Source Code when Job is Complete, After any Bug fixes, and Updates * Milestone release upon completion of project & is bug free. * Please post "I've read everything" when applying, so I'll know you actually read this and give you priority response...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...Reputation: Able to integrate reviews onto Sites. Able to setup automated review requests that go out to people via email and/or SMS. Able to filter out reviews that are 3 stars or less so they come to the client for feedback first. Settings Page - Business Profile: Able to add relevant business details as per the client details - My Staff: Able to add team members with correct permissions - Calendar: Able to integrate client calendar to GHL. Setup Groups and Calendars - Email Services: Able to setup LC Email System using the clients domain provider details. - Phone Numbers: Able to submit a Regulatory Bundle/Address for Australia clients using their ABN details. Able to add a mobile number for SMS marketing. - Reputation Management: Able to integrate reviews onto ...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Web Developer Needed for Azure AI Translation Integration 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...great. We are a translation company looking to offer a new service to our clients: AI machine translations combined with human reviews. We plan to use Azure AI Translator for this (). However, we need assistance implementing this on our website. Here’s a summary of the workflow we envision: 1. A potential client enters the word count or uploads a file on our website. 2. An estimate is provided based on the word count and language pair, along with an estimated deadline. 3. The client proceeds to payment. 4. The document is translated automatically using Azure AI Translator. 5. A professional translator reviews and refines the translation to complete the project within the given deadline. 6. The client receives a notification to download

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Comprehensive Website Review and Optimization 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a complete overhaul of my website. I'm looking for a skilled and experienced freelancer to conduct a general review and optimization of my site, with a particular...readability and user engagement. - **SEO Strategy:** A revision of the site's SEO score, taking into account that 2 brands were entered, in order to evaluate the SEO strategy. The goal is to enhance website visibility, ultimately boosting sales. The ideal candidate should have a strong background in web development, SEO, and content optimization. Previous experience in conducting comprehensive website reviews and implementing successful SEO strategies is highly desirable. A keen eye for detail and a creative approach to problem-solving are essential. Our primary target audience for the webs...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  102 προσφορές
  Flower Arrangement Delivery Platform Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...detailed descriptions, prices, and availability. Add to Cart and Payment: Add arrangements to a shopping cart. Secure payment options through Stripe (chosen for its reliability and ease of integration). Order Confirmation: Confirmation notifications when the order is placed and when it is delivered. Scheduled Deliveries: Option to schedule delivery for a later date and time. Reviews and Ratings: Users can leave reviews and ratings for the arrangements and service. Partner Florist Features Registration and Login: Florists must register with their legal information according to Mexican standards, including RFC (Registro Federal de Contribuyentes). Verification process for the provided information. Order Management: View available orders with details of the delivery loc...

  €1398 (Avg Bid)
  €1398 Μέση Προσφορά
  156 προσφορές

  I am looking to hire an expert in web design, graphic design, and programming to develop an e-commerce platform for my business. Key functionalities I am focusing on include: - Developing a customer review system for products. Ideal candidates would have solid experience in e-commerce website development, with an emphasis on user reviews. Your role will include designing the layout, setting up the necessary back-end programming, and ensuring it includes a customer review feature. Experience with user experience (UX) design and optimization would be highly appreciated. Your expertise should allow you to provide insights and suggestions on the best practices for implementing these features efficiently and intuitively for the user. Your ability to meet deadlines without compromising ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  140 προσφορές

  ...The main section with a product catalog and the ability to filter and sort items. Product Details: Detailed product descriptions, image slider, customer reviews, and related product recommendations. Wishlist: List of desired products. Basket: Shopping cart. Checkout: The process of placing an order, including choosing a payment method and delivery options. Order History: User's order history with the ability to track order status. User Profile: User's personal account with the ability to edit personal information, delivery addresses, and manage subscriptions. Login/Register: User registration and login. Reviews and Ratings: A system of reviews and ratings for products, moderated by the administrator. Blog/News: A section with news and articles related to t...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I am looking to create an innovative E-commerce website. Below are the key details: **Website Type:** E-commerce is my preference as this will meet the needs of my growing business. **Functional Requirements:** The website should support product browsing, have a fully functioning shopping cart for easy purchase, and allow customer reviews for all listed products. **Payment Methods:** The website should support multiple payment methods including credit card, PayPal, bank transfer and Upi. **Ideal Candidate's Skills and Experience:** The freelancer should possess strong expertise in E-commerce platform development, payment gateway integration and UI/UX design to ensure a user-friendly interface. Prior experience delivering similar projects would be a great asset.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Κορυφαία reviews Άρθρα Κοινότητας