Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  43,233 reviews δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Κατασκευή Shopify Έχει λήξει left

  ...- Στην αρχική σελίδα προτεινόμενα προϊόντα αναλόγως το χρήστη - Αναλόγως το ποσό που έχει ψωνίσει ο χρήστης του βγάζει να διαλέξει + 1 δώρο - Να μπορεί να επιλέξει τρόπο...

  €3189 (Avg Bid)
  €3189 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Πρόκειται για νέα ιστοσελίδα με reviews και παρουσιάσεις εφαρμογών iOS Android και windows, καθώς και νέα που αφορούν εφαρμογές και τεχνολογια. Τα άρθρα είναι στα ελληνικά.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...discovery tools, and mobile compatibility. Secure & Scalable: A platform that is secure, scalable, and can handle high volumes of traffic with ease. Integration of diverse payment options and digital rights management (DRM) is essential. Extra Touches: Implementation of augmented reality (AR) features, subscription services, interactive product customization tools, and social proof elements like user reviews and ratings. Your Qualifications: Proven experience in web design and development, preferably with a portfolio showcasing similar projects. Expertise in modern web technologies and platforms. Ability to work closely with our team to understand and implement the vision of the website. Excellent communication skills and a collaborative attitude. What We Offer: The opportu...

  €1025 (Avg Bid)
  €1025 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Need a google business map to make for a organisation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer to create a Google business map for my organization. The purpose of the map is to showcase our organization's locations. Requirements: - The map should include basic information such as the addresses of our locations. - Additional features like street view, customer reviews, and photos should be included. - The level of detail required for the map is basic, focusing primarily on the locations themselves. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Google Maps API and related technologies. - Experience in creating customized maps with various features. - Attention to detail to accurately showcase the organization's locations. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with relevant examples ...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  video actor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I'm looking to get some videos made up for my online health and fitness company stronglife health & performance. We help men 30-60 lose weight and keep it off with our 26 week program. We have over 650 five star google reviews. www.stronglifehp.com.au. $400+ PER HOUR REQUIREMENTS: - AUSTRLIAN MALE AGED 35-55 - ACTING/VIDEO EXPERIENCE - NEED TO LOOK FIT I have my own video editor already, so it would only be the unedited content we need from you. I'm wanting to grab 5-10 videos to use as facebook ads. The scripts are pretty basic, and I'd imagine an experienced actor would be able to smash out 10 of them in around an hour. These first videos would basically be a trial for us to see if you resonate with our audience. I'm doing the same ...

  €459 - €919
  Τοπικό
  €459 - €919
  0 προσφορές

  I am looking for an experienced AI, ML, CNN engineer to develop a model that can analyze an E-commerce site. Here are the specific requirements for the project: Task: - develop CNN model to classify Good product from not good pro...the AI model is 90-95%. Method: K-Fold (at least 5 folds) Confusion matrix (shown in each fold) classification report (shown in each fold) also the general one. Ideal Skills and Experience: - Strong background in AI, ML, and CNN. - Experience in developing models for analyzing E-commerce sites. - Proficiency in handling customer feedback and sentiment analysis. - Familiarity with analyzing reviews and product features. - Ability to work with available datasets for training the model. If you have the required skills and experience, please apply to thi...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Content Writing 9 μέρες left

  I see you got good reviews. Can you write contents for me?

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...of biology, genetics or genomics) to assist with systematic literature review screening. - The focus of the literature review will be on Medical Sciences, requiring a good understanding of the subject matter. - The project will involve screening a large number of articles or papers, with more than 100 sources to be reviewed. - The ideal candidate should have experience in conducting literature reviews and be able to efficiently screen and evaluate the relevance and quality of each source. - Effective communication is essential, and the preferred method of communication throughout the project will be via email. - Attention to detail and the ability to work independently are highly valued for this project. - The successful candidate will be responsible for screening articles and ab...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...used as is. - This will include all the pop ups that happen on the webpage, based on scrolling time or events set on the page. The pop ups will be designed as they are on the webpage using dummy data that can be hardcoded. including: - Popup for the visitor to sign up. - Review sliders that keep showing customer reviews on the page side. - Review banner that comes up on clicking of the button labeled "reviews" - And any other banner that is discovered while working on the page and is missed being mentioned here. - All the clickable images, links, buttons etc should be clickable with dummy javascript popups and opening dummy target pages. This is required so that we can place actual links later o...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Ecommerce Landing Page Design for Generating Sales of Physical Products Overview: I am looking for a sk...category. - Use compelling visuals and persuasive copy to instantly engage visitors. 2. Product Showcase: - Display the featured physical products in an eye-catching manner. - Include high-quality images, product descriptions, and pricing information. - Implement clear call-to-action buttons to encourage immediate purchases. 3. Testimonials and Social Proof: - Incorporate customer testimonials and reviews to build trust and credibility. - Showcase positive feedback, ratings, or endorsements from satisfied customers. 4. Special Offers or Promotions: - If applicable, highlight any ongoing sales, discounts, or limited-time offers. - Create a sense of urgency to encourage visito...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές
  Website design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...selecting different panels and choose the colours and patterns individually as with whilst enabling them to upload and place the logo Enable customers to request individual quotations for custom designed sneakers directly through the website. Competitor References: Refer to for all necessary information and options. Customer Reviews Section: Include a section where customers can leave reviews and ratings (optional) Other details It is expected that the IP and ownership will be handed over upon completion of the projected and signed documentation will follow. It is also envisaged that they will be retained for updates as and when, and website maintenance. Help with domain name transfer and email setup and smooth operation of site to ensure SEO and website

  €469 (Avg Bid)
  €469 Μέση Προσφορά
  205 προσφορές
  Arabic book review 6 μέρες left

  Arabic Book Review Requirements: - The client has specific requirements for the book review, which will be detailed in the project description. - The desired length of the book review is 1000-1200 words. - The deadli...in the project description. - The desired length of the book review is 1000-1200 words. - The deadline for the book review is tomorrow. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Arabic language and literature. - Strong writing skills with the ability to effectively analyze and critique books. - Attention to detail and ability to meet tight deadlines. - Previous experience in writing book reviews is preferred. Note: Please refer to the project description for specific requirements and guidelines for the book review. I have the book and i want someone write it ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...requires a mix of both summary and detailed analysis for each study. The final stage of the review should include 15-20 studies, with 60-70 references. The word count for the project is 4000 words, excluding the references. Skills and Experience: The ideal freelancer for this project should have: - Strong research skills in the field of social sciences - Experience in conducting literature reviews and summarizing research studies - Knowledge of various databases for conducting comprehensive searches - Excellent writing skills to deliver a high-quality and well-structured report - Attention to detail to ensure accurate referencing and adherence to guidelines - Ability to handle revisions and incorporate feedback effectively If you have the necessary skills and experience in s...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Instagram Posts 6 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer to create Instagram posts for my new Instagram Page. The Page is about book reviews. The purpose of these posts is to create a following. Preferred Style: - The posts should be text-based in style. Posting Frequency: - I am planning to post 2-4 times in a month. Ideal Skills and Experience: - Strong copywriting skills to create engaging and informative text-based posts. - Knowledge of Instagram best practices and trends. - Ability to design visually appealing posts that align with the brand's image and message. - Understanding of social media marketing strategies to effectively build brand awareness through Instagram. If you have experience in creating text-based Instagram posts and can help me build brand awareness through engag...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Freelance and GIGs Show case Market Place (Fixed Budget $700) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...System: Technical Implementation: • Integrate payment gateway APIs (Stripe, PayPal) for handling transactions. • Implement escrow functionality using the gateway's features. • Ensure SSL encryption for secure payment transactions. • Store transaction details in a secure database with proper encryption. 5. Rating and Review System: Technical Implementation: • Create endpoints for users to leave reviews and ratings. • Implement blockchain integration for immutable review records. • Use data structures and indexing for efficient review retrieval. 6. Search and Filtering: Technical Implementation: • Develop advanced search APIs based on user queries and filters. • Use indexing and caching to optimize search performance. • Impleme...

  €527 (Avg Bid)
  €527 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  URGENT - VIDEO EDIT 6 μέρες left

  I will soon have access to a video mp4 where I need soconds 10, 11 and 12 removed. The sound loop needs to not be effected. I appreciate your help and will reward accordingly. here is the video which I await the MP4 for Please confirm urgently if you can do this, it will be required in a few hours.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  ADA WCAG' Compliance WP website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, please read carefully. This is a very easy project request. I need wp website in compliance of the Section 508 (a US law) ADA & WCAG. To reduce the time and effort, I will provide the t...welcome. Thank you so much in advance. Feel free to ask. Yes, I have knowledges in programming, but this time I need some help because my hands are full of jobs. Please note, if you are not agree with the payment of this project, will be ok. That put me in a position to maybe buy local services coder and that will reduce the use of this platform. Yes, is easy to me to recognize fake profiles, fake reviews and unqualified candidates. Yes, more jobs available if this task complete satisfactory. Top budget is $45 (usd). No surprises fees will be accepted. This job have to be complete in no mo...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  website for clothing brand 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...functionality: The website should have the ability to showcase and sell our clothing products online, including a shopping cart and secure payment gateway. - Blog section: I would like a blog section where I can regularly post articles and updates about the brand, fashion trends, and style tips. - Customer testimonials: It would be great to have a section on the website where customers can leave reviews and testimonials about their experience with our clothing. Ideal Skills and Experience: - Web development: The ideal candidate should have experience in developing e-commerce websites, utilizing platforms such as Shopify or WooCommerce. - Design: A strong eye for design is important to ensure the website reflects the aesthetic of the brand and appeals to our target audience. - SE...

  €434 (Avg Bid)
  €434 Μέση Προσφορά
  249 προσφορές

  I am looking for a web developer who can create a one pager website for my holiday cottage rental business. The desired style/theme for the website is rustic and cozy. Specific functionalities that I want included in the website are a booking system, gallery, and reviews. I have a list of these functionalities that I would like to be incorporated into the website. I also have all the necessary branding materials, including a logo and color scheme, that should be incorporated into the website. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in WordPress and web development - Experience in creating one pager websites - Ability to incorporate branding materials seamlessly into the website

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  143 προσφορές

  combination of the following two sites: - - Client of mine is related to building and renovation Feel free to first provide a mockup I'm looking for a talented developer/agency that is able to handle this project and maybe more work in the future. We are a trusted partner on freelancer with a rating of 4.9 on 54 reviews. If we are satisfied with your work we will be able to provide you with more work on a consistent base also throughout time we will increase the price of our project and you will directly benefit from this. This is my way of showing respect for our relationship AND the work you do. I'm looking for long term business relationship regarding - web development Future projects might also include - design - SEO - SEA - copy writing

  €198 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €198
  12 συμμετοχές

  Hey, pal! ? We're the team behind the new high-tech daGama app. Our app helps travelers plan their trips and leisure seekers find cool places around the world ? In daGame, you can find honest reviews, ready-made travel itineraries, and hundreds of options about how to spend a vacation for any request and budget. ? ? Task: make a short vertical video for our social media channels ✅ Need to shoot reels. Topics — your favorite places in your city ✅ Edit it (video editing) ✅ Send your video to us Requirements: 1. One video + a review of one place: hotel, coffee shop, restaurant, street food, exhibition, and more. 2. English only 3. Show your favorite place from different angles 4. Highlight 1-3 features (a bathtub with a view, the most delicious dessert at a ca...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  We're the team behind the new high-tech daGama app. Our app helps travelers plan their trips and leisure seekers find cool places around the world ? In daGame, you can find honest reviews, ready-made travel itineraries, and hundreds of options about how to spend a vacation for any request and budget. ? ? Task: make a short vertical video for our social media channels ✅ Need to shoot reels. Topics — your favorite places in your city ✅ Edit it (video editing) ✅ Send your video to us Requirements: 1. One video + a review of one place: hotel, coffee shop, restaurant, street food, exhibition, and more. 2. English only 3. Show your favorite place from different angles 4. Highlight 1-3 features (a bathtub with a view, the most delicious dessert at a cafe, a special...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Retention manager 6 μέρες left

  ...manager with knowledge of Hindi Responsibilities: - Making calls to the registered customers and increase their loyalty to the company; - Manage existing customer relationships and play an active role in developing and building advocacy; - Resolve issues such as payments troubles, account questions and so on; - Troubleshooting with extraordinary customer care cases; - Receive and gather feedback, reviews and service satisfaction; - Make upsales and reach set targets in terms of sales plan; - Cooperate with colleagues from other departments and escalate complex issues; - Work in a CRM system: update the information about existing customers, track and manage communication with them, log the information about the customers, etc. Demands: - Good command of English (both written a...

  €1041 (Avg Bid)
  €1041 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...where they can log in and see previous leads, report them if they're fake leads, previous invoices, update billing information, update locations that they cover. The locations will be related to the first part of the UK's postcode (for example, MK5 from the postcode MK5 8HL). There should also be a feedback system where the lawyer can be rated by the people who went with them, with ratings and reviews, and they should be shown on the lawyer's public profile on the webpage, which will be linked to on the email that is sent to the person looking for a divorce lawyer. There should also be an ability for a blog to be put on the website. ...

  €1460 (Avg Bid)
  €1460 Μέση Προσφορά
  197 προσφορές

  ...easy for users to visually locate the bins. - User reviews: Users should be able to leave reviews and ratings for the bins they have visited, helping others make informed choices. The website should be custom coded, and I am open to both specific design preferences or proposals from the freelancer. Ideal skills and experience for this project include: - Web development: The freelancer should have experience in custom coding websites and implementing search functionality and map displays. - User experience design: The freelancer should have a good understanding of user experience principles and be able to create an intuitive and user-friendly website. - Database management: The website will require a database to store and manage user reviews. Overall, I am looking...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to creat...help people easily find recycling and composting bins near their location. The website should have the following features: - Search bar for location: Users should be able to enter their location and find the nearest bins. - Interactive map with bin locations: The website should display an interactive map with marked locations of recycling and composting bins. - User reviews and ratings for bins: Users should be able to leave reviews and ratings for the bins to help others make informed decisions. In terms of design preferences, I would like the website to have a professional and clean look. As for additional functionalities, I am open to suggestions and ideas to enhance the user experience. Please let me know if you have any...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Social proofing for a website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...credibility with the general public, so having a mix of existing reviews and generated ones is important. Skills and Experience: The ideal freelancer for this project should have the following skills and experience: - Experience with incorporating social proofing elements such as reviews into websites - Ability to create and generate reviews that are authentic and compelling - Understanding of the target audience (general public) and the importance of building trust and credibility with them - Knowledge of best practices for social proofing and how it can positively impact conversions Deliverables: The freelancer will be responsible for the following: - Incorporating existing reviews into the website - Generating new reviews that align with the tar...

  €213 (Avg Bid)
  €213 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a freelancer to conduct an analysis of Google reviews from a large number of dental offices. The specific information I would like to analyze includes the specific keywords and themes mentioned in the reviews. The purpose of this analysis is to improve customer service by gaining insights into what customers are saying about their experiences at dental offices. I would like the analysis to include reviews from 100-200 dental offices. Ideal skills and experience for this project include: - Experience with data analysis and mining - Proficiency in sentiment analysis - Strong attention to detail - Excellent communication skills - Familiarity with the dental industry

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  BHOLA KUMAR 5 μέρες left

  I am looking for a writer to create blog posts for my website. The content needed is specifically focused on product reviews. Each blog post should be between 500-1000 words in length. Skills and Experience: - Strong writing skills with the ability to create engaging and informative content - Experience in writing product reviews or similar content - Knowledge of SEO best practices and the ability to optimize content for search engines - Attention to detail and the ability to meet deadlines If you have a passion for writing and a knack for creating compelling product reviews, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work in this area.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  VA help with online tasks- NO AGENCIES. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We're looking for a smart savvy VA to help our team. You are expected to work North American Hours. That will be 9-5 M-F on MDT. Your tasks will be many and you will get lots of support. Examples of tasks: - Reply to comments on reviews - Posting to Pinterest and Twitter (X) - Weekly reports on Google Analytics, Google Ads, Facebook/ Instagram Ads, TikTok Ads, etc. - Monitor backlinks, get backlinks (SEO) - Support with email campaigns - Create SEO blog outlines for our SEO team - Update YouTube video descriptions - Find influencers and many more. We communicate on Slack, email, Google Drive, and notion. You will do face-to-face video meetings. If you are interested- don't waste your time unless you answer the following in your reply: Am I available FT? Y/ N Am I wi...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  research paper summarize and brochure 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...create an eye-catching and visually appealing poster for the general public. - good in research Research and Paper Summarize in Social Sciences Ideal Skills and Experience: - Strong background in Social Sciences and familiarity with various research methodologies - Excellent writing skills with the ability to effectively summarize complex information - Proficiency in conducting literature reviews and analyzing research papers - Attention to detail and the ability to adhere to specific guidelines...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές
  Nodejs, Preact, Mongodb, Redis Development project 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...of the software development process. A modern, user-friendly frontend interface developed with Preact and ChakraUI. A robust and well-documented backend and database structure. Daily update reports and consistent version control through GIT. Job Nature: This is an ongoing position requiring a long-term commitment. The role demands active collaboration, including regular team meetings and code reviews. Adaptability to evolving project requirements is crucial. A strong emphasis on thorough documentation at each stage of development. Project Timeline: Ongoing Note: This position is ideal for developers who are proficient in both coding and documentation. The candidate must be comfortable working in a dynamic environment, displaying flexibility, and maintaining a high standard of d...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  114 προσφορές

  ...Knowledge of user interface design and user experience optimization - Ability to create a user-friendly and visually appealing website - Familiarity with SEO best practices and techniques - Strong attention to detail and ability to QA test the website - Excellent communication and collaboration skills Project Requirements: 1. Rating System: - Implement a text-based rating system for users to leave reviews and feedback on various tech/software/tools. - Ensure that the rating system is user-friendly, intuitive, and easy to navigate. 2. Primary Sector: - Focus on the tech/software/tools industry, providing a platform for users to rate and review different products and services within this sector. 3. Categories/Sub-sectors: - Create and organize more than 7 categories ...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  185 προσφορές

  You have to deploy this theme on our hosting server Need to update content & images All things need to configure whichever required like form contact us, meeting schedule, insta feed, google reviews Pages may be around 5,6 After that, you have to provide us with the proper documents for uploading blogs and customization We will purchase this theme

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  IOS/Andriod App shopping card with Odoo 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Promotions Required APIs Customers GET and POST Items GET Sales order GET and POST Features: - User Accounts: The app should allow users to create accounts and login to access their shopping cart and order history. - Multiple Payment Options: The app should support various payment methods, such as credit/debit cards, PayPal, and Apple Pay/Google Pay. - Product Reviews and Ratings: Users should be able to leave reviews and ratings for products they have purchased. Overall, I am looking for a developer who can create a high-quality shopping cart app for both IOS and Android, with a focus on user experience and functionality....

  €389 (Avg Bid)
  €389 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  Google reviews maintainer 5 μέρες left

  ...skilled freelancer to help me maintain my Google reviews and ensure a positive reputation for my business. Here are the details of the project: Number of Reviews: More than 50 - I have a significant number of Google reviews that need to be managed and maintained. Average Rating: More than 4 - My current Google reviews have an average rating of more than 4, and I want to maintain and improve this positive rating. Main Goal: Maintain Positive Reputation - My main goal for maintaining Google reviews is to ensure a positive reputation for my business. Skills and Experience Required: - Experience in managing and maintaining Google reviews - Strong knowledge of online reputation management - Excellent communication skills to respond to any negativ...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...customized products online. Key Features: - Product Listings: I want the website to have a comprehensive listing of all my products, with detailed descriptions and high-quality images. - Online Payment System: Customers should be able to easily make purchases using various payment methods, such as credit cards, PayPal, and other online payment systems. - Customer Reviews: It is important to have a section where customers can leave reviews and ratings for the products they have purchased. This will help build trust and credibility for my brand. - Ask Some Questions: I would like to have a feature where I can take a quiz of my customers for knowing their hair and skin condition to give them customized products. - I can also give you a simple idea that I have my inspiratio...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  No-Code marketplace developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...technical skills, but is also great at communication. We aim to complete MVP as quickly as possible. We understand that development timelines may vary, but we are seeking a reasonable and expeditious timeline to complete this project. Key requirements: - Profile page: Vendors on your site should have a comprehensive profile that includes the option to showcase their work through text descriptions, reviews, and uploaded photos. - Search Filters: We need a search function that allows users to find sellers and individual items based on various criteria. - Communication tools: Implement communication tools within the platform to enable interaction between customers and suppliers. - Secure payment integration: A secure and user-friendly payment system is important for smooth transacti...

  €479 (Avg Bid)
  €479 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  I am looking for a wordpress content writer who is experienced in the Elementor theme. I have a hosting reviews website and I want to make its content more informative to the users and to edit some elements in the website pages. The ideal candidate will have the following skills and experience: - Strong writing skills with the ability to create engaging and informative content - High experience working with the Elementor theme and knowledge of its features and capabilities - Familiarity with WordPress and its plugins to enhance the functionality of the website

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  ...performance on a test dataset. Skills Needed: NLP Machine Learning Python API Integration Timeline: I expect the project to be completed within [Your Timeline]. Attachments: I will provide a sample dataset for your reference. Communication: I prefer communication through [Your Preferred Communication Method]. Why Choose Me: Quality work and timely delivery are a must. Positive feedback and reviews from previous clients. Opportunity for future collaboration on similar projects. Duration of Post: This post will be active for 3 days. Category and Tags: Category: Data Science & Analytics Tags: NLP, Text Classification, LamaIndex, Hugging Face, Python I look forward to receiving proposals from talented freelancers who can bring my vision to life. Feel free to ask any quest...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...performance on a test dataset. Skills Needed: NLP Machine Learning Python API Integration Timeline: I expect the project to be completed within [Your Timeline]. Attachments: I will provide a sample dataset for your reference. Communication: I prefer communication through [Your Preferred Communication Method]. Why Choose Me: Quality work and timely delivery are a must. Positive feedback and reviews from previous clients. Opportunity for future collaboration on similar projects. Duration of Post: This post will be active for 3 days. Category and Tags: Category: Data Science & Analytics Tags: NLP, Text Classification, LamaIndex, Hugging Face, Python I look forward to receiving proposals from talented freelancers who can bring my vision to life. Feel free to ask any quest...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Anubhava Mittal 5 μέρες left

  want to hire professional service to help us in online marketing along with increasing likes and good reviews in various social media platforms

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ===>>> READ ENTIRE POST BEFORE SUBMITTING A QUOTE <<<=== **** If you submit a quote, then increase it after we discuss, I will say goodbye to you !!!! MUST BE A STRUCTURAL ARCHITECT ENGINEER with relevant reviews !!!! +++ HAVE STEEPLY SLOPE ARCHITECT EXPERIENCE and REVIEW +++ DELIVERABLES: 1. MODIFY existing DWD or PDF for TWO (2) NEW CONSTRUCTION Floor Plans that have all drawings (foundation, electrical, plumbing, hvac, etc.). 2. CREATE 3D of both buildings with placement from each other, for both share the driveway. Building A. 8,0I0 - 8250 square feet on a Steeply slope lot - SEE ATTACHMENTS :: Ultra Contemporary Luxury Flat Roof with Splash of Exterior Color and Texture :: 3 levels each floor between 2,667 to 2,750 square feet Building B. 30'...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a Python full stack developer who can create automation scripts for gathering data from websites. The specific websites that I want the scripts to gather data from websites, and Craigslist. The ideal candidate for this job should have experience in Python and be proficient in web scraping and automation. The scripts should be able to gather various types of data such as prod...who can create automation scripts for gathering data from websites. The specific websites that I want the scripts to gather data from websites, and Craigslist. The ideal candidate for this job should have experience in Python and be proficient in web scraping and automation. The scripts should be able to gather various types of data such as product information, pricing information, and customer re...

  €275 (Avg Bid)
  €275 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for a web developer to create a website for my dumpster rental company. The primary purpose of the website is to provide information about the company and its services. Key features that I would like the website to have include an online booking system and a price calculator. I also want a customer reviews section where users can view testimonials from satisfied customers. In terms of design preferences, I want the website to have a clean and modern look. I prefer a simple and minimalist design that is easy to navigate. Ideal skills and experience for this job would include proficiency in web development, with knowledge of online booking systems and customer review sections. Experience in creating clean and modern website designs would also be beneficial. I start...

  €476 (Avg Bid)
  €476 Μέση Προσφορά
  223 προσφορές
  Cosmetics or makeup models for product review 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for 2-3 models to review eyeshadows for a cosmetics or makeup project. Requirements: - fresh or Experience in modeling and product reviews - Knowledge of makeup application techniques - Ability to provide honest and detailed feedback - Availability to complete the project within the specified timeframe Skills: - Modeling - Makeup application - Communication - Attention to detail Please note that there is no specific brand preference for the eyeshadows, so models with experience using a variety of high-quality brands are welcome to apply.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...to create an eye-catching and visually appealing poster for the general public. - good in research Research and Paper Summarize in Social Sciences Ideal Skills and Experience: - Strong background in Social Sciences and familiarity with various research methodologies - Excellent writing skills with the ability to effectively summarize complex information - Proficiency in conducting literature reviews and analyzing research papers - Attention to detail and the ability to adhere to specific guidelines ...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...who can publish unboxing videos or reviews on YouTube, blogs, Facebook, or other platforms. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating high-quality and engaging content for YouTube, blogs, and social media platforms - Proficiency in creating unboxing videos or product reviews - Knowledge and understanding of blood glucose meters and related products - Strong communication skills and the ability to articulate product features and benefits effectively - Familiarity with SEO and optimizing content for maximum visibility and reach - Creativity and ability to showcase the product in an interesting and informative way - Attention to detail and the ability to provide honest and unbiased reviews - Time management skills to ensure timely delivery of reviews...

  €984 (Avg Bid)
  €984 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am in need of a skilled individual who can assist me with shopify product research and identify successful products. Here are the details of the project: Key Factors Of Winning Product: - WOW Factor - Problem Solving - Emotional Attachment - Makes Life Easier / Saves Time ...competition on Amazon and other marketplaces 7. Avoid variations (if something extra ordinary then could be considered) 8. Weight / volumetric weight under 2LB Required: * Pricing research * Competitor’s research * Audience research * Keyword research (relevant keywords) * Product high quality images/ video ad creatives * Product optimised title, description for shopify * Product ratings/reviews If you possess the necessary skills and experience, please reach out to me with your proposal and relev...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Project Title: Need to search for a place Description: - I am looking for a place in Nashik, and I need assistance in finding the perfect location for my needs. - The place could be...scouting and market research. - The ideal candidate should have knowledge of the Nashik area and be able to provide recommendations based on my requirements. - Strong communication skills and attention to detail are essential for this project. - The freelancer should be able to present a list of potential places that meet my criteria, along with relevant details such as rental costs, customer reviews, and foot traffic data. - The project requires a quick turnaround time, as I am eager to secure a suitable location as soon as possible. - Please provide examples of similar projects you have completed in...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Κορυφαία reviews Άρθρα Κοινότητας