Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  78,686 remote sensing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Το ζητούμενο είναι η εκπόνηση της άσκησης στο πρόγραμμα erdas και τα παραγόμενα αρχεία του. Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται . ENGLISH: You must do the ortorectification of panchromatic and multispectral images. You must also do a datafusion image and cr...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  -This project is for Greek developers only- Ψάχνουμε για frontend developers σε τεχνολογίες PHP, JavaScript με 3 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Το άτομο/α που θα επιλεχθούν θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Αναζητούμε Full Stack Developer για συνεργασία σε αναπτυξη API driven, RNG-based παιχνιδιού για online gaming project. Tα product specs θα παρασχεθούν με όλες τις λεπτομέρειες. Πολύ ενδιαφέρον project και δυνατότητα μόνιμης α&...

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Remote γραματέας για μόνιμη 4 ωρη καθημερινή απασχόλιση . Γνώσεις erp ,crm θα βοηθούσαν καθώς το project αφορά τη δημιουργία και παραμετροποίηση καταστήματος ηλεκτρονικού εμπ&...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Προγραμμιστης MS SQL Έχει λήξει left

  Η Βελγική εταιρεία πληροφορικής ζητα Προγραμματιστές για εργασία με δυνατοτητα remote working. Απαραίτητα προσόντα: - εμπειρία σε MS SQL Server Profile (DBA) -γνώσiες SQL Server 2005-2016, SSIS, SSAS, SSRS, T-SQL, MDX, DAX -καλή γνώση τη&sigm...

  €925 (Avg Bid)
  €925 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Χρειάζομαι μία εφαρμογή σε windows που θα διαβάζει τα δεδομένα που εισέρχονται σε μία COM ενός υπολογιστή , θα ψάχνει να βρει κάποιες τιμές και όταν τις βρίσκει θα τις &p...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  SpringBoot and React(Exp 7+ Years) -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This is a JOB SUPPORT ROLE Exp - 7+ years of exp in sql developer specially in Springboot Basic React 5 days in a week Daily 2 hours on zoom call Remote support role You will have to help developer for completing the task Timings - 7 am IST (or evening IST) Payment - You will be paid for those hours while you will be working, You will be informed in advance if there is no work and for those hours you will not be paid. Budget = 500 INR /hr

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Create Prestashop module 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  API integration to communicate with remote via SOAP/xml.

  €219 (Avg Bid)
  €219 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  meta ads marketer 6 μέρες left

  Job Title: Meta Ads Marketer Company: GraphiBee Location: Remote Job Type: Contract Job Description: Are you a highly experienced and skilled Meta Ads Marketer with a flair for digital marketing? GraphiBee is seeking a talented professional to join our team on a contract basis. As a Meta Ads Marketer, you will play a pivotal role in driving our online advertising campaigns to new heights, with additional expertise in Zomato and Swiggy marketing. Responsibilities: - Develop, implement, and optimize Meta Ads campaigns to achieve targeted objectives and maximize return on investment. - Leverage your expertise in Zomato and Swiggy marketing to design and execute campaigns for these platforms. - Conduct comprehensive keyword research and competitive analysis to refine ad strategi...

  €505 (Avg Bid)
  €505 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Content Writer/Editor (Remote, Full-Time) Your Role Were you on the edge of your seat watching the Coinbase direct listing, following the rise of NFTs, and in the know about EIP-1559?Then we could have the perfect career opportunity for you. We’re looking for a tech-forward writer/editor to join our team for FULL-TIME and REMOTE collaboration. In this role, you’d be engaging with large language models such as ChatGPT, Claude, and other artificial intelligence tools to create news content and magnify the breadth and speed of our editorial coverage. The ideal candidate would have a thorough understanding of cryptocurrency and blockchain, a fluent understanding of English grammar, and a grasp of historic events that have influenced the culture and development of t...

  €683 (Avg Bid)
  €683 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Need 4+ years of experience Bubble Developer. 13 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a talented Bubble Developer with 4+ years of experience. This is a remote, contractual opportunity. If you're interested, please send your CV. The project will be discussed in chat.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Need 4+ years of experiance Bubble Developer 13 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a talented Bubble Developer with 4+ years of experience. This is a remote, contractual opportunity. If you're interested, please send your CV. The project will discuss in chat.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ... We are looking for resources who can help us with our client project. Requirement 1:- Experience – 12 + yrs Contractor – Long term Start Date – Immediate Budget - 80k Mandatory Skills – Power BI, SSIS,SSRS, CRM application ( Finance , payment gateway modules ) pref MS Dynamics, good knowledge in Snowflake,SQL Requirement 2:- Role 2: SAP Vertex Consultant Type: Contract; 6+ months Location: Remote Exp: 10+Yrs 5PM to 1AM IST Budget - 80k JD: Roles & Responsibilities: Configure and implement SAP Tax Vertex solution to meet the organization's tax compliance requirements. Collaborate with cross-functional teams to gather tax-related requirements and provide expert guidance on tax solutions. Maintain and enhance tax-related configurations within SA...

  €2233 (Avg Bid)
  €2233 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  VA and Penetration Test -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...known vulnerabilities Analyze for interesting URLs Check whether a client access file exists, and if it contains a wildcard entry (, ) Discover server configuration problems such as Directory Listing Check if HTTP TRACK/TRACE methods are enabled Crawl website Check for SQL Injection Check for Cross-Site Scripting Check for Local File Inclusion and Remote File Inclusion Check for OS Command Injection Check for ASP Cookieless Cross-Site Scripting Check for Server Side Request Forgery Check for Open Redirect Check for PHP Code Injection Check for JavaScript Code Injection Check for outdated JavaScript libraries Find administrative pages Check for sensitive files (archives, backups, certificates, key stores) based on hostname and some common words

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Go High Level expert 6 μέρες left

  ? Join Our Team at Growth Magnet Studio! ? Are you a backend maestro seeking a remote opportunity? We're searching for a Remote GHL Specialist to be a vital part of our team (Must be from India) Skills Requirements: Proficiently manage backend systems: sub-accounts, user journeys, and website/funnel operations. Expertise in integrating ChatGPT . Proven track record in Twilio and Mailgun integrations for seamless operations. Craft follow-up sequences, ensuring precision, and handling system optimization. Create and maintain robust systems, ensuring flawless performance. Set up Saas accounts, enhancing their functionality for peak efficiency. Automate workflows to streamline operations and enhance productivity. Manage pipelines, opportunities, contacts, and memberships ...

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Looking for Creative Designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...of Information Technology with cutting-edge solutions. We believe in the power of design to convey complex concepts and ideas, making them accessible and engaging for our audience. As we continue to grow, we are expanding our creative team and are on the lookout for a talented and motivated designer to join us. Position: Graphic Designer - Communication Materials Location: Kolkata,India (Hybrid/Remote options available) Responsibilities: As a Graphic Designer at Intellexo, you will: - Conceptualize and design eye-catching communication materials, including posters, white papers, brochures, and more. - Collaborate with cross-functional teams to understand project requirements and deliver designs that align with our brand identity. - Bring fresh and innovative ideas to the table...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  looking for Microvellum Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a professional with Microvellum experience for a project I'm working on. Specifically, I need help migrating my current CAD drawings for Autocad to the Microvellum library. I have all the details about the project, including specific dimensions and design details. Additionally, you will need at least 10 custom cabinets designed ...library. I have all the details about the project, including specific dimensions and design details. Additionally, you will need at least 10 custom cabinets designed for this project. If you believe you have the skills and experience needed to complete this project, please contact me. Together we can make this project a success. It should have its own version of Microvellum. We've tried providing remote access before, but that wouldn...

  €393 (Avg Bid)
  €393 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Virtual Assistant -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Responsibilities: We are looking for a results-driven and detail-oriented Virtual Assistant with a focus on marketing tasks. The successful candidate will play a key role in supporting our marketing initiatives, ensuring effective targeting, campaign setup, and lead handling. This position is remote and part-time, offering flexibility for the right candidate. Must have previous experience supporting a CEO. Targeting Messages: • Craft targeted messages to reach our desired audience, aligning with our brand voice and marketing objectives. Campaign Setup: • Set up marketing campaigns using relevant software, ensuring accuracy and efficiency in campaign deployment. Campaign Execution: • Run marketing campaigns, monitor performance metrics, and make adjustments to optimi...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  RDP not redirecting on Local Printer (Terminal Printing Issue) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with an issue regarding the local printer not redirecting on my Windows operating system using RDP 10.0 or newer. Specifically, I am trying to connect my VPS Serv...looking for a freelancer who can help me with an issue regarding the local printer not redirecting on my Windows operating system using RDP 10.0 or newer. Specifically, I am trying to connect my VPS Servers to a printer. Like terminal works, ANY Fixed Cost software under reasonable price Skills and experience needed: - Strong knowledge and experience with Windows operating system - Proficiency in Remote Desktop Protocol (RDP) 10.0 or newer - Familiarity with VPS Servers and printer connectivity issues - Troubleshooting skills to identify and resolve local printer redirectio...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  software for behavioral health residential facilities 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...compliance with industry standards and regulations, including HIPAA. Patient Management and Scheduling: Develop a user-friendly interface for efficient patient management, including admissions, discharges, and scheduling of appointments. Implement a comprehensive scheduling system to optimize staff and resource utilization. Telehealth Integration: Integrate telehealth capabilities to facilitate remote patient consultations and therapy sessions. Ensure a secure and HIPAA-compliant telehealth platform. Treatment Planning and Outcome Measurement: Create tools for treatment planning, progress tracking, and outcome measurement. Enable clinicians to easily update and access treatment plans for individual patients. Billing and Revenue Cycle Management: Develop a billing module that ...

  €14235 (Avg Bid)
  €14235 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Copy & Paste React Native apps -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...copy-pasting and following guidelines—no need to build anything from scratch. This means less stress and a quicker turnaround for each project. Skill Development: Learn the basics of React Native, mobile app development, and app store submissions—an excellent stepping stone into the tech industry. Flexible Hours: You get to decide your work schedule. As long as you meet deadlines, you're good to go! Remote Work: Enjoy the luxury of working from anywhere in the world. Competitive Pay: Enjoy an attractive project rate that allows you to earn more as you take on more projects. Team Support: You'll be a part of a community that values collaboration and support. You'll never feel stuck or alone in any project. Career Growth: Demonstrated excellence cou...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hello Freelancers! I'm Justin, and I'm lea...bring ideas to life. Collaborate with a dynamic team focused on redefining digital experiences. Requirements: Proficiency in AR development tools and platforms. Strong skills in 3D modeling and animation, with experience in Blender, Maya, or similar tools. Familiarity with ARKit, ARCore, or other AR frameworks. A creative mindset with an eye for detail. Ability to collaborate effectively in a remote work environment. How to Apply: If you're ready to contribute your artistic flair to cutting-edge AR projects, send a DM with your portfolio, a brief introduction, and why you're passionate about AR. Let's collaborate on this exciting AR journey! Budget is to be discussed. Looking forward to connecting with the AR ...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Business Advisor for 2024 Strategic Planning 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As industry leaders in VoIP, GPS, IoT, Software, and Electronic Products, we're gearing up for a transformative 2024. We're seeking a seasoned Business Advisor to collaborate with us in crafting a visionary strategic plan aligning with our goals. Join us in propelling our diverse range of services to the next level. Responsibilities: Collaborate with stakeholders to unde...roadmap with milestones and timelines. Requirements: Proven Business Advisor/Consultant with a track record of strategic planning success. In-depth knowledge of VoIP, GPS, IoT, Software, and Electronic Products industries. Strong analytical and problem-solving skills. Excellent communication and collaboration abilities. Experience in financial analysis and forecasting. Remote...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Healthcare blog re remote patient monitoring ASAP 9 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled writer to create a healthcare blog focused on remote patient monitoring. I will provide the topics and keywords for each blog post. The target audience for this blog is healthcare professionals. Requirements: - Strong writing skills and ability to create engaging and informative content - Knowledge of remote patient monitoring and healthcare industry - Ability to conduct research and include credible sources - Understanding of SEO best practices for blog writing The blog should be easy to read and understand, but there are no specific formatting or structure requirements. The writer can decide the best format and structure for each blog post. The goal is to provide valuable information and insights to healthcare professionals in an engaging and a...

  €48 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  React and Firebase Developer for Quiz App Website Updates 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...should have a good understanding of front-end development principles, including responsive design and cross-browser compatibility. Additionally, the candidate should be familiar with Firebase's real-time database and authentication services, as they will be responsible for integrating and managing data within the app. Experience with cloud functions and hosting on Firebase is a plus. This is a remote position, and the candidate should be able to work independently and collaborate effectively with our team. Strong communication skills and the ability to meet deadlines are essential. If you are passionate about creating engaging web experiences and have the necessary skills, we would love to hear from you! - Strong proficiency in React and Firebase - Experience in develop...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  114 προσφορές

  Hello! We need a skilled WordPress developer who can code Figma designs into pixel-perfect websites using Elementor Pro. Paying extra attention to detail, especially for pixel perfection, is really important. This is a full-time remote job with 150 hours of work each month. If you're awesome at coding and making things pixel-perfect, we want you to join us! NOTE: Only individual developers. NO COMPANIES.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  Project Description: Seeking an experienced instructor for a remote, commission-based position to teach Excel Mastery to beginners over a course duration of more than 3 months. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and proficiency in Excel - Previous experience as an instructor or teacher - Ability to effectively communicate complex concepts in a clear and concise manner - Patience and understanding to work with beginner-level students - Familiarity with remote teaching platforms and tools - Proven track record of successfully teaching Excel to beginners - Excellent organizational and time management skills

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Job Title: Instructor - Excel Mastery, Digital Marketing, Affiliate Marketing, Video Editing Location: Remote Job Type: Commission-based (Percentage of Sales) About Us: We're a online education platform dedicated to providing high-quality courses in Excel Mastery, Digital Marketing, Affiliate Marketing, and Video Editing. We are seeking experienced and passionate instructors to join our team on a commission-based structure, where your earnings will be directly tied to the sales generated by your courses. Responsibilities: Course Creation: Develop comprehensive and engaging course content for Excel Mastery, Digital Marketing, Affiliate Marketing, and Video Editing. Create instructional materials, including video lectures, presentations, quizzes, and assignments. Sales Gene...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Tax CPA for small CPA Firm 3 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  SENIOR TAX MANAGER Remote Contract Position, May Work Anywhere In The U.S. San Francisco Bay Area COMPANY SUMMARY Situated in the heart of the San Francisco Bay area, our boutique CPA firm is dynamic and client focused. They provide advisory services (financial and tax related) to individuals, partnerships, closely held corporations and multinational publicly traded corporations. Services include tax compliance, tax provisioning (ASC 740), tax credits, site selection, financial planning, retirement planning, and tax audit representation. JOB SUMMARY This is a remote position that allows you to work from anywhere in the U.S. If you value flexible hours, with solid administrative support, and thrive in collaborative environments with talented individuals, this might be the id...

  €62 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €62 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ESP32CAM Bluetooth Classic Project I am looking for a freelancer who has experience with ESP32CAM and is capable of implementing the following functionalities: - Receiving and sending data via Bluetooth - Taking pictures remotely - Live streaming video Skills and Experience: - Experience with ESP32CAM - Proficient in Bluetooth Classic protocols - Knowledge of remote camera control - Familiarity with live streaming platforms Please note that specific requirements or preferences for the live streaming platform have not been specified.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Copy & Paste React Native apps -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...copy-pasting and following guidelines—no need to build anything from scratch. This means less stress and a quicker turnaround for each project. Skill Development: Learn the basics of React Native, mobile app development, and app store submissions—an excellent stepping stone into the tech industry. Flexible Hours: You get to decide your work schedule. As long as you meet deadlines, you're good to go! Remote Work: Enjoy the luxury of working from anywhere in the world. Competitive Pay: Enjoy an attractive project rate that allows you to earn more as you take on more projects. Team Support: You'll be a part of a community that values collaboration and support. You'll never feel stuck or alone in any project. Career Growth: Demonstrated excellence cou...

  €413 (Avg Bid)
  €413 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Sending and receiving data from Arduino based device to server 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a freelancer who has experience in sending and receiving data from an Arduino Uno device to a server using WiFi for control purposes. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience working with Arduino Uno devices - Proven experience in WiFi data transmission with Arduino Uno devices - Familiarity with server-side programming and data h...- Strong knowledge and experience working with Arduino Uno devices - Proven experience in WiFi data transmission with Arduino Uno devices - Familiarity with server-side programming and data handling - Understanding of control systems and protocols - Ability to troubleshoot and debug Arduino Uno and WiFi connectivity issues - Strong communication skills and ability to work collaboratively with a remote...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  learn to design post in wordpress and Elementor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me learn how to design custom post layouts in WordPress using Elementor. I have a general theme in mind but no specific designs, so I would like guidance on creating visually appealing and functional post layouts. work will do ONLY!! with Remote control software like teamviewer, anydesk, ZOOM or any other software , you need to have a microphone and speaker, and command of the English language Skills and Experience Needed: - Proficiency in WordPress and Elementor - Experience in designing custom post layouts - Strong understanding of visual design principles - Ability to provide hands-on practice and guidance for learning - Excellent communication skills to explain and discuss design concepts If you have the skills and experience to ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  Remote Personal Assistant Needed: Join a Worldwide Adventure! Can you seamlessly blend travel planning, content creation, and networking into one dynamic role? Imagine a day that starts with coordinating an international trip and ends with managing a dating profile! Meet Ivo: A globetrotting entrepreneur and content creator Passionate about connecting, creating, and exploring As Ivo's Personal Assistant, You'll: Be the maestro of his travel and professional engagements Assist in creating and capturing life's spontaneous moments Play a crucial role in managing his personal and professional networks We're Looking for Someone with: The ability to juggle diverse tasks with precision Excellent communication skills, being Ivo's representative A versatile sk...

  €1006 (Avg Bid)
  €1006 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Skilled Video Editor Needed for Engaging Facebook Ad Campaigns 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...editing, with a portfolio showcasing previous work on social media campaigns, particularly Facebook ads. Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or similar. Strong understanding of social media trends and how to create content that captures attention and encourages engagement. Excellent communication skills and the ability to work collaboratively with a remote team. Ability to work under tight deadlines and manage multiple projects simultaneously. What We Offer: The opportunity to work on exciting and dynamic projects for a diverse range of clients. A collaborative and supportive work environment. Competitive compensation based on experience and skill level. Flexible working hours to accommodate different time zones. If you are passionate...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  We are seeking open-minded individuals/couples to participate in trial counselling sessions aimed at fostering personal growth and learning. Topics: Relationships, Intimacy and Sexuality (Breaking away from stigma on ...(Zoom) - Topics covered in the coaching sessions will revolve around life and relationships, as well as sexuality. - Participants should feel comfortable discussing these subjects and be willing to engage in open and honest conversations. - Price can be negotiated based on various circumstances. Please note that all coaching sessions will be conducted via video session, allowing for convenient remote participation. Strict confidentiality maintained at all times. We look forward to hearing from you and accompanying you on your path to self-discovery and personal de...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Human Resources Intern 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  2023 could be the year for exponential growth for you! You can achieve a lot more remotely and make a mark globally. 100% Remote Work from home. Flexible timing (US PST/EST) Duration: 6 Months (180 days) Employment Type: Internship Requirements: Available for the work-from-anywhere remote internship Can start internship immediately Are available for at least 6 months Have relevant skills and interests, only those candidates can apply Ability to work in the US EST/PST zone Responsibilities: Work with the HR Manager and resource recruitment department Conducting Global Recruitment Live recruitment and staffing assignments Handle end-to-end recruitment, onboarding, joining formalities, and final feedback Visa and other requirement fulfilment of candidates Preliminary round...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for a skilled developer who can help me with a project that involves plotting multiple gpx locations on a map with live updates. The data for these locations is stored in an XML file that is hosted remotely. Displaying the Locations: - I would like the multiple gpx locations to be displaye...is continuous/live. Skills and Experience: - Proficiency in working with XML files and parsing data from them. - Experience with integrating and displaying markers on a map using OpenStreetMap. - Knowledge of live updates and real-time data synchronization. - Strong understanding of web development technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. - Familiarity with APIs and data retrieval from remote sources. If you have the required skills and experience, please reach out to me. ...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Job Description: Are you a wordsmith with a passion for crafting compelling cold email campaigns that drive results? We're on the lookout for a talented Cold Email Content/Copy Writer to join our team and take our outreach efforts to the next level. Responsibilities: Develop engaging and persuasive cold email copy to capture the attention of potential leads. Collaborate...cutting-edge email campaigns. Requirements: Proven experience as a Cold Email Content/Copy Writer. Portfolio showcasing successful email campaigns. Strong research skills and the ability to understand our target audience. Excellent communication and collaboration skills. Self-motivated with a keen eye for detail. What We Offer: Opportunity to work with a creative and dynamic team. Flexibility in a remote wo...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  €70 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  work from home 5 μέρες left

  Data Entry Remote Job Description: - I am looking for a remote data entry job where I can work from home. - I am open to any specific software requirements and have no preferences. - I am expecting to work less than 20 hours per week. Ideal Skills and Experience: - Proficient in data entry and data management. - Strong attention to detail and accuracy. - Ability to work independently and meet deadlines. - Excellent organizational and time management skills. - Strong computer skills, including knowledge of Microsoft Office and data entry software. - Previous experience in remote data entry jobs is a plus.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  80 προσφορές
  REDIS Onboarding 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a developer who is good in onboarding Enterprise Redis for the client . Should be available to work on remote machine . Should be very good with REDIS onboarding and sizing .

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Description> This technology improves safety by restricting the function of starting the engine of a vehicle by remote control. One of the problems that users face when starting a vehicle engine remotely is that the vehicle may start unexpectedly when the engine is started. For example, if a vehicle is parked with the parking brake inoperative, the vehicle may move out of its parked position when the engine is started. Since the user is at a distance from the vehicle, the user may be unaware of the vehicle's movement, potentially compromising the safety of the surrounding area. To solve these problems, this technology detects the parking status (e.g., brake status) and prohibits the remote start of the engine if there is a risk that the vehicle may start moving as ...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Need someone to talk to regarding SauceLabs/Selenium. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a remote connection to SauceLabs with Selenium Action chains but for some reason the clicks don't work, and I want to talk to someone who has done that before.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  AIOT workshop pptx and demonstration setup -- 3 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...development environment on my pc 2. Implement the data flow from sensors, to a db and visualization on a web-based app, to control the actuator based on the pre-programmed threshold and voice command. 3. Hardware prototype will be based on ESP32 and connect to internet over WiFi. It will monitor parameters such as Temperature, Humidity, Soil Moisture level etc and upload those information to a remote server 4. Server side programming/Android app 5. Advanced Features such as voice control 6: Assistance with Project Documentation 7. IOT AI visionary documentation with links and images (a must) ** Simulator of the hardware setup can take place of the actual hardware setup usinf Proteus using ecad design etc. Ideal Skills and Experience: - Experience in IoT and smart farming systems...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Real Estate Cold Caller 5 μέρες left

  Company Overview: Join our dynamic real estate wholesaling team at Kingdom Homes that thrives on finding lucrative property deals. We specialize in acquiring properties at below-market rates. Position Overview: As a Real Estate Cold Caller, you'll be a pivotal part of our acquisition process, engaging in phone conversations to gather crucial information necessary for propert...processes is advantageous but not mandatory. Resilience: Ability to handle rejection and maintain a positive attitude during high call volume scenarios. Job Type: Full-time Salary: $3.00 - $5.00 per hour Expected hours: 50 per week Experience level: 1 year Shift: 10 hour shift Supplemental pay types: Commission pay Performance bonus Weekly day range: Monday to Friday Work setting: Remote Work L...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Trophy icon Edit Video For WaterWave Gobo Projectors 5 μέρες left

  I am looking for someone to edit a video from the vide... I need to add the words: Water Wave Ripple Projector Please include these bullet points at the end: 40W-300W Power Range Customizable Color Options Weather-Resistant Design Eco-Friendly LED Technology Outdoor Ambiance Enhancer 2 Free GOBOS Free Remote Control Free Graphic Design & Shipping You can try to use this song (starting 2:22) for the video: you can also use this if you can;

  €56 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for someone to adjust the video that I have from my vendor. Here's a link to the video https://www.dropbox.c...rlkey=0hb6griilplum6hk8nkcqw7k2&dl=0 If you can use any clips from my vendors video - u can....BUT, it needs to not include any words from their video I will need a still image if you can create one to make this look good. Please include these bullet points at the end of the video; Seamless Color Transitions HD 4k Imaging Automatic 5-Color Carousel Indoor/Outdoor Options Vibrant Logo Illumination Includes Remote Control 2 Complimentary Gobos 15W-100W Wattage Range Rotating/Static Modes Free Shipping & Design you can also use this if you can;

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  19 συμμετοχές

  Company Description We are on a mission to teach the world how to code, by creating engaging learning experiences for beginners as well as experienced professionals to grow and excel in their careers. Role Description This is a part-time remote role for a Full Stack Course Developer and Instructor (Java/Spring Boot & React). We are looking for a Full Stack Course Developer and Instructor with expertise in Java, Spring Boot, and React. The ideal candidate will develop a complex, real-world e-commerce application as the foundation for our course, covering both backend and frontend technologies comprehensively. Qualifications Proficiency in Java, Spring Boot, and React, with hands-on experience in full-stack development. 5+ years of experience developing web applications with...

  €495 (Avg Bid)
  €495 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me find the right remote access software for both Windows and Mac operating systems. The software should be able to support multiple simultaneous connections as I need it for remote work purposes. Also, this is important, the person who is remotely accessing must only be able to use CERTAIN AREAS OF THE SCREEN! Skills and Experience: The ideal freelancer for this project should have: - Experience in researching and evaluating remote access software - Knowledge of remote work tools and best practices - Familiarity with both Windows and Mac operating systems - Understanding of the requirements for supporting multiple simultaneous connections.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Κορυφαία remote sensing Άρθρα Κοινότητας