Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  1,931 quantum δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Υποτιτλισμος Έχει λήξει left

  Θα ήθελα να δημιουργήσω υπότιτλους για ένα ντοκιμαντέρ (Quantum Revolution με τον Nassim Haramein). Εχω τα επεισόδια και έχουν ήδη αγγλικούς υπότιτλους. Θα ήθελα κάποιον να παράξει το&u...

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I will complete all of the reading.I just need help with the online test for the following subjects equilibrium and kinetics, transferring energy, quantum and nuclear chemistry, energy in organic molecules, and the final unit exam. I need to this done fast I have 2 weeks to complete the course. I would prefer someone at the college level who is good at chemistry I need to earn an A- or a B+ for this course.

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  List compilation 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: List Compilation for Research I am looking for a freelancer to compile a list of physics equations and calculations used commonly in undergraduate physics introductory course including mechanics electricity and magnetism particle physics relativity and quantum mechanics. Should include short description few sentences and how to use equation with which units. Specific Criteria: - The list should consist of equations related to a specific topic, which I will specify. - The equations should be relevant and accurate for research purposes. Skills and Experience: - Strong research skills - Knowledge of data compilation and organization - Familiarity with mathematical equations and their relevance in research - Attention to detail and accuracy in data collection ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  We have historical data for the micron thickness of a substance on water with the associated Lumens of light being applied to the surface. We would like to evaluate this using Quantum Electrodynamics modelling.

  €310 (Avg Bid)
  €310 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  quantum algorithm Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled professional who can develop a quantum algorithm for a commercial application. Requirements: - The ability to explore different approaches and suggest the most suitable one - Strong knowledge and understanding of quantum computing research - Experience in developing algorithms for commercial applications Deliverables: - A high-level overview of the quantum algorithm, providing a conceptual understanding of its functionality and application - Clear and concise explanations of the algorithm's key components and how they contribute to achieving the desired outcomes Ideal candidate: - Demonstrated experience in quantum computing research and algorithm development - Strong problem-solving skills and the ability to think critically ...

  €650 (Avg Bid)
  €650 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Title: Galactic Genesis: Unleashing the Power of Quantum Computing in WordPress for Interstellar Web Development You will need the following skills PHP wordpress react.js JavaScript Website Design WooCommerce Node.js Laravel Preferred Color Scheme and Design Style: - Open to suggestions for color scheme and design style Primary Function of the Website: - Interstellar scylth 3 hyper WP engine Budget for Website Development: - Classified Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and quantum computing integration - Experience in designing visually appealing and user-friendly websites - Knowledge of interstellar web development and its unique requirements - Ability to understand and implement complex algorithms and quantum computing principles into a ...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  quantum art Έχει λήξει left

  I am looking for a talented artist who specializes in painting abstract art in large dimensions (more than 36 inches). The artwork will be centered around the theme of quantum art. The ideal candidate should have experience in creating abstract paintings and be able to incorporate the concept of quantum physics into their work. The final artwork should be visually striking and thought-provoking. We are open to different color palettes and techniques, as long as the artwork captures the essence of the quantum world. The artist should have a strong portfolio showcasing their abstract paintings and be able to provide examples of previous large-scale projects.

  €2265 (Avg Bid)
  €2265 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Trophy icon Contest to create the best business logo Έχει λήξει left

  Project Title: Contest to create the best business logo Hello, I am looking for a talented designer to create a bold and eye-catching logo for my AI automation business. Name of the Business: Quantum Flow Automations Industry: Technology Logo Style: Bold and eye-catching Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating eye-catching and impactful logos - Knowledge of current design trends in the technology industry - Ability to create a visually appealing logo that represents the essence of a technology business - Attention to detail and ability to incorporate the provided name into the logo design If you have a creative flair and can design a logo that stands out in the technology industry, I would love to work with you. Please submit your portfo...

  €92 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €92
  1581 συμμετοχές

  ...and there are a few pages that seem to be affected the most. These are the pages with the slowest load speed (between 3-4 seconds):

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can provide a step-by-step explanation of the Shors and Grovers Algorithm, as well as the NIST finalized Krystal Kyber & Krystal Dilithium Algorithms. The explanation should include code examples. Skills and Experience: - Strong understanding of quantum computing and algorithms - Proficiency in programming languages such as Python,Java and C++ - Knowledge of mathematical concepts behind these algorithms

  €270 (Avg Bid)
  €270 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Research: Quantum-Resistant Solutions for IoT Security - Level of Security: Advanced - Algorithm Preference: Open to suggestions - Application: Any (Consumer products, Industrial applications, or both) We are seeking a skilled and experienced professional to develop quantum-resistant solutions for IoT security. The project requires an advanced level of security to ensure maximum protection against quantum threats. We are open to suggestions for the specific quantum-resistant algorithm to be used, allowing flexibility and the opportunity to explore cutting-edge approaches. The intended application of the IoT security solution can be in consumer products, industrial applications, or a combination of both. The ideal candidate will have a deep understanding of ...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Physics Tutor 3 Έχει λήξει left

  Hi, I am seeking a physics tutor specialising in advanced/graduate-level physics, specifically in Classical and quantum Mechanics. The tutoring sessions will be held once a week. Skills and experience required for this project include: - Expertise in advanced/graduate-level physics - In-depth knowledge of Quantum Mechanics and Classical Physics - Previous experience in tutoring or teaching physics at an advanced level - Strong communication skills to effectively explain complex concepts - Ability to adapt teaching methods to cater to different learning styles - This is tutoring on a per-assessment basis. I would like to have this starting as soon as possible. I finished the material Wednesday evening. I work on GMT I work with Microsoft Word. I will send any data/materials ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Hi, I'm looking for an experienced developer to code a quantum computing project on Qiskit. The programming language for this project should be Python. I have a specific outcome in mind and the project complexity is at a basic level. The ideal freelancer should have an understanding of quantum computing, a good knowledge of Qiskit and proficiency in Python. If you are familiar with these topics and up for a challenge then please get in touch. Thank you!

  €246 (Avg Bid)
  €246 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  mathematics Έχει λήξει left

  I am looking for an expert in quantum physics at PhD level and also an expert in Mathematics. This is to proof read or rewrite my original research papers in the area of quantum physics so they can be submitted to a refereed research journal to be ready for publication. There is more than one paper to proof read or rewrite so they are to be ready for publication in a refereed journal.

  €499 (Avg Bid)
  €499 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can configure Asterisk freePBX with Linphone client for ZRTP encryption to enable secure VoIP communication. Here are the requirements for the project: - The primary purpose of the configuration is to enable post quantum encryption for secure VoIP communication. - The specific version of Asterisk and Linphone is not specified, any version will do. - There will be no requirement for ongoing maintenance or updates after the initial configuration. Ideal skills and experience for the job: - Strong knowledge and experience in configuring Asterisk freePBX and Linphone. - Familiarity with ZRTP encryption for secure VoIP communication. - Ability to work independently and deliver the project within the specified timeline. If you have the necessary skills...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Physics Tutor -- 2 Έχει λήξει left

  Hi, I am looking for a physics tutor who specializes in advanced/graduate level physics, specifically in the area of Classical & Quantum Mechanics. The tutoring sessions will be held once a week. Skills and experience required for this project include: - Expertise in advanced/graduate-level physics - In-depth knowledge of Quantum Mechanics - Previous experience in tutoring or teaching physics at an advanced level - Strong communication skills to effectively explain complex concepts - Ability to adapt teaching methods to cater to different learning styles - This is tutoring on a per-assessment basis. I need this starting as soon as possible. Finished material Saturday evening. I work on GMT I work with Microsoft Word. I will send over any data you require to complete. ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a creative book cover designer to create an eye-catching cover for my 8-½" by 11" spiral bound book. The book is non-fiction and falls under the genre of educational material. This will be a book full of changes business owners can apply to their marketing systems. The book title is "Profit Triggers" The subtitle is "Small Tweaks to Quantum Leaps" I am thinking this will have some type of creative graphics with the "trigger" as the main theme. I AM THINKING THIS WILL HAVE SOME TYPE OF CREATIVE GRAPHICS WITH THE "TRIGGER" AS THE MAIN THEME! Key Requirements: - Strong graphic design skills - Experience in creating book covers - Ability to create a visually appealing and professional cover that aligns with t...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  80 συμμετοχές

  I am looking for someone to perform calculations for a unified theory of gravity, with an emphasis on quantum gravity. I am looking for someone that has a solid understanding of the concepts and equations used in quantum gravity to get the desired result. The eventual goal of these calculations is for academic research. I need an individual who is capable of compiling a comprehensive picture of the unified theory of gravity using the equasions of prior physicists and concepts I have provided. The individual should know how to make use of all the relevant equations and their nuances in order to create a robust result that I can use to present my hypothesis I require someone who is knowledgeable on this subject matter, can present me with accurate calculations and provi...

  €332 (Avg Bid)
  €332 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Research physics Έχει λήξει left

  I'm looking for assistance researching physics, specifically in the field of Quantum Mechanics, for my own personal interest. I'm looking for an expert-level of understanding, delving into the more advanced aspects of Quantum Mechanics to gain a better understanding. I want to challenge myself and really dive into the depths of this field to gain a greater and more precise understanding, as I have an avid curiosity about the subject.

  €552 (Avg Bid)
  €552 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Physics Tutor Έχει λήξει left

  Hi, I am looking for a physics tutor who specializes in advanced/graduate level physics, specifically in the area of Classical & Quantum Mechanics. The tutoring sessions will be held once a week. Skills and experience required for this project include: - Expertise in advanced/graduate-level physics - In-depth knowledge of Quantum Mechanics - Previous experience in tutoring or teaching physics at an advanced level - Strong communication skills to effectively explain complex concepts - Ability to adapt teaching methods to cater to different learning styles - Availability for weekly tutoring sessions - This is tutoring on a per-assessment basis.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Seeking a personal injury/medical negligence lawyer for medical malpractice cases. Services Needed: - Advice and paperwork assistance, no representation in court required. Prospects of success, estimate of quantum Requirements: - Experience in handling medical malpractice cases - Strong knowledge of personal injury law and medical negligence in UK law - Ability to provide guidance and support throughout the legal process - Excellent research and communication skills - Attention to detail and ability to handle complex medical records and documents Previous consultation with other lawyers is not required.

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  The film is 87 minutes long, with English audio. It needs to have Spanish subtitles created. I will provide the English subtitle file in .srt format, which includes exact timecode and the English for every word in the film. I will...Spanish, they will watch the film and understand the nuances in each situation to translate appropriately. The successful applicant will translate each word manually, not relying on any automated translation services. The film is covers topics including particle physics and quantum physics, and requires a translator who is familiar with these concepts and vocabulary. Requirements: - Very high fluency in English - Spanish as a first language - BA or Masters studies that included sciences, ideally physics or quantum physics Candidate will nee...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can assist me with a project involving quantum based image classification on a custom dataset. The dataset size is medium, with approximately 1,000-10,000 images. I would prefer to use the Qiskit quantum computing library for this project. Implemetation using YOLOv5 is preferable. In terms of accuracy, any level of accuracy is acceptable for the image classification. Skills and Experience: - Strong background in quantum computing and image classification - Proficiency in Qiskit quantum computing library - Experience working with custom datasets of medium size - Knowledge of image classification algorithms and techniques

  €446 (Avg Bid)
  €446 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I simply need to understand the implications of increasing the number of qubits on a quantum computer for a data search using Grover's algorithm. I will have 4 simple examples and want the math/implications explained simply. Will lead to more work

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Trophy icon Proposal Request for GGPhone Έχει λήξει left

  Proposal Request for GGPhone Powered by SuperLife Tech & Quantum Development Project See Proposal:

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for a Quick Wealth Management based Demo project in .NET who can integrate Blockchain Security, Quantum key distribution or any Secure Key Management system. This project mainly focuses on demonstrating the Advanced Security features for a Wealth Management Solution.

  €295 (Avg Bid)
  €295 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...waiting to be unraveled. NASA is on the lookout for cutting-edge sensors that can elevate our understanding of this vast expanse. Whether it's on Earth or distant planets, atmospheric characterization is crucial. NASA is interested in sensor technologies that harness the power of quantum sensing, metamaterials, freeform optics, and advanced detector technologies. If you're working on a fusion of these technologies, we're even more intrigued! Specific subtopics of interest include, but are not limited to: Quantum sensing Metamaterials, including metasurfaces Freeform optics Advanced detector technologies, and other advanced technologies Combinations of these technologies Join us in this exhilarating journey, and let's together ...

  €230 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον Εγγυημένος Σφραγισμένο
  €230
  289 συμμετοχές
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Project Description: We are looking to commission an experienced hardware and software engineer to design and prototype a QRNG (Quantum Random Number Generator) PCIe card that is fully compatible with Linux systems. The goal is to develop a solution that can generate truly random numbers at high speeds, capitalizing on quantum mechanics' inherent unpredictability. Objectives: 1) Hardware Development: - Design a QRNG that fits into a standard PCIe slot. - Ensure robustness and durability of the hardware to function consistently in standard operating conditions. - Integrate a mechanism to test the randomness and quality of the generated numbers on-chip. 2) Software Development: - Develop Linux-compatible drivers that allow seamless integration of the QRNG with the opera...

  €493564 (Avg Bid)
  €493564 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ... Specific requirements and constraints for the extended equation have been identified, and I am looking for someone who can work within these limitations. The expected deliverable format for the mathematical framework is an academic paper. Ideal skills and experience for this project include: - Strong background in quantum mechanics and mathematical physics - In-depth knowledge of the Schrödinger equation and its applications - Familiarity with concepts such as quantum entanglement, dark matter, and time travel - Ability to develop complex mathematical models and equations - Experience in writing academic papers and conducting research in the field of physics....

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Hello All, We are looking for an people who can help us to migrate 800 TB data from one storage to another over the network ,i can give the screen share for the assessment ,let me know if some one have experience in Rsync ,Robo copy or some other efficient tool who can does this job

  €667 (Avg Bid)
  €667 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  COMSOL Implementation Έχει λήξει left

  Design of graphene coupling enhanced quantum dot infrared photodetector I need this attached paper to be fully implemented. 10 days max.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  T-shirt design Έχει λήξει left

  I am seeking recreation of this so I can get it printed on a shirt for a child. Unfortunately I can only buy this online in adult size. Would also like secondary image with text only saying Quantum of the Seas December 2023 To have printed on the front left chest where a pocket would be on a polo shirt Shirt colour in attached files. Thank you in advance!

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Physics Assignment Έχει λήξει left

  I'm here to offer my services completing assignment. I understand that you need someone to solve a quantum based assistant for you, and I think would be the best fit for this project. With my experience in writing and background in physics, I am confident that I can provide you with the best solutions possible for your needs.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  quantum trade model Έχει λήξει left

  I need someone who can create a algorithmic model preferably using python to create my own original model for trading. As I use the internet to collect info on doing this, I feel a skilled experienced python programmer will benefit me to get this done quickly versus learning myself. I have a basic understanding of using python and Jupyter.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Data Entry Έχει λήξει left

  I am in need of a freelancer to assist me with data cleaning and organization tasks. The ideal candidate should have experience in organizing and cleaning data efficiently. Skills and experience required: - Strong attention to detail - Experience in d...organization tasks. The ideal candidate should have experience in organizing and cleaning data efficiently. Skills and experience required: - Strong attention to detail - Experience in data cleaning and organization - Proficiency in using data management software or tools - Ability to work accurately and efficiently with a small dataset of up to 1000 or more entries - Preferably has experience with Quantum or learning a specific database tool that we use Please include any relevant experience or qualifications in your proposal. ...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  106 προσφορές
  Trophy icon Develop Product Logo Using Existing Brand Identity Έχει λήξει left

  Product Name: Quantum Objective: I am looking for a talented graphic designer to develop a product logo using our existing brand identity. This product is software. Please create a compelling, visually striking logo for 'ESG+F Quantum', our proprietary data management tool that stands as the cornerstone of our intellectual property portfolio. The logo should encapsulate our brand ethos of data-driven, professional, unbiased, and inclusive solutions. Iconography: Given that Quantum focuses on data management and analytics, consider incorporating elements that symbolize data, analytics, or quantum concepts. Simplicity: The design should be simple enough to be scalable, functioning well on both smaller mediums like business cards and larger formats lik...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  145 συμμετοχές

  Installation of Flexi Sip Server with Linphone as Soft Client with PQC Encryption. The project requires the use of post quantum encryption for secure peer to peer and conference calls. I am looking for a skilled professional who can help me with the installation of a Flexi Sip server on a Linux operating system. The server will be integrated with Linphone as a soft client, and PQC encryption should be implemented for secure communication. Key Requirements: - Expertise in installing and configuring Flexi Sip server on Linux - Proficiency in integrating Linphone as a soft client - Experience with implementing PQC encryption for secure communication Ongoing Server Maintenance: I will require assistance with ongoing server maintenance after the installation. This includes regular up...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Project Description: Implementing a Quantum Algorithm in Python using Qiskit or Pennylane Skills and Experience Needed: - Strong proficiency in Python programming language - Experience with quantum computing libraries, specifically Qiskit or Pennylane - Familiarity with quantum algorithms and principles - Ability to understand and implement code based on a research paper Project Details: - The client is looking for a freelancer to implement a quantum algorithm discussed in a research paper. - The preferred programming language for this project is Python. - The client specifically wants to use the Qiskit or Pennylane quantum computing library. - The freelancer will be responsible for understanding the research paper and implementing the code accordingly....

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Quantum Computing Έχει λήξει left

  I am seeking assistance with the understanding of quantum algorithms in the field of quantum computing and Quantum learning algorithms. There are no specific programming skills required for this project, and my desired outcome is a deep understanding of paper regarding Quantum learning algorithms and circuit lower bounds. This project could potentially involve developing new algorithms and optimizing existing ones, but the main objective is to expand my knowledge on the subject.

  €443 (Avg Bid)
  €443 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a freelancer to complete the installation and configuration of a FlexiSip server on Linux, along with the setup of LinPhone client for both Linux and Android platforms. The project requires the use of post quantum encryption for secure peer to peer and conference calls. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in building and configuring FlexiSip server on Linux - Proficiency in setting up LinPhone client on Linux and Android - Familiarity with post quantum encryption methods and implementation - Intermediate level of experience in handling LinPhone client Please note that the freelancer will be required to build the app from source code.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Scientific Article Έχει λήξει left

  I am looking for a freelance writer to create a scientific 8 pages article for European Journal of Applied Physics. The article should be the journal's guidelines compliant. This article is going to be about our recent discovery at the field of quantum physics and the new revolutionary aerospace propulsion systems that our organisation is developing at the moment, which based on these discovery. The article should focus on this specific topic. I do have a list of sources and references, but the freelancer can also choose the sources they believe are most relevant and credible. Any additional info and materials on the subject will be supplied. Ideal skills and experience for this job include: - Strong background in physics and scientific research - Ability to write in a clear ...

  €383 (Avg Bid)
  €383 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I would like influencers with sensitive skin, autoimmune issues, skin issues like eczema, roseacia, acne, and rashes to try my Quantum Skin Care Cream over 30 days. It is all natural, hypoallergenic, non-GMO, no chemicals, man-made preservatives, alcohol, parabens , and do a testimonial about if it improved their skin condition, starting within Calgary, Alberta Canada. Check out our website at www.quantumhealingcare.com.

  €203 (Avg Bid)
  €203 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  python + quantum computing Έχει λήξει left

  I am in need of an expert with significant experience and skill in both Python and quantum computing. I require assistance with programming and coding, which involve advanced levels of complexity. The project requires completion in a short-term timeframe of 1-2 weeks. Experience in algorithms, data analysis, and visualization would be beneficial. The successful applicant should have extensive knowledge of both Python and quantum computing. With these qualifications, the individual must be able to implement effective and optimized solutions. Attention to detail is necessary and I expect regular updates throughout the duration of the project.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create an EVM/Solidity based smart contract as described in detail on the following website: https://ecc-break.com. The smart contract will be developed for the Quantum Resistant Ledger testnet, which will be publicly available in about a month. The devnet is currently available with all source code on GitHub. The cryptocurrency being used is Quanta. The smart contract bets the year a quantum computer finds a private key for the point/public key on secp192k1 stored within the smart contract. Proceeds are distributed between (i) the winner address that finds the private key and (ii) users who successfully predicted the year of the break. Small differences from standard ETH smart contracts include the ability to perform elliptic ...

  €4590 - €9181
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €4590 - €9181
  38 προσφορές
  Coaching Services Logo Έχει λήξει left

  Hello! I'd like to create a logo that reflects the vision that I have for my coaching and consulting business. I help high performers install new empowering operating systems so they achieve their wildest dreams, maximize their impact, and do it from a place of ease and flow. Honoring who they are at their core, and leveraging on their uniqueness...empowering operating systems so they achieve their wildest dreams, maximize their impact, and do it from a place of ease and flow. Honoring who they are at their core, and leveraging on their uniqueness. Achieve more, doing what feels natural. Flowing. I have an established color pattern and as far as template, can only think of the following: 1. Enso Circle from the Japanese culture, 2. The quantum, 3. Infinite possibilities ...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  203 προσφορές
  fix my 3d printer Έχει λήξει left

  I'm looking for someone to help me program my 3d printer to use quantum enterprises handwriting software which is realistic handwriting for advertising purposes. I have been able to make it print, but it looks terrible. I have also tried other software and it looks much better, but i really want quantums software. please reach out if you think you can help me with my printer. What I have done so far 1. I have 3d printed a pen holder which is working great. I also have photos of current handwriting quality. Samples can be provided because I am unsure of how to upload photos on the posting I have also been able to successfully print photos. 2. I have downloaded a sample of what quantum enterprises software can do on to my computer. 3. Uploaded the software to Inksc...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Quantum CNN Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me with the implementation of a Quantum CNN project. The main purpose of this project is to implement a Quantum CNN model using model-based learning techniques. Skills and experience required: - Strong understanding of quantum computing and its applications in machine learning - Proficiency in implementing Quantum CNN models using model-based learning algorithms - Experience in working with quantum annealing or quantum entanglement is a plus The expected outcome of this project is to achieve increased accuracy in the performance of the Quantum CNN model. I need to use code I attached or any quantum CNN that can achieve fast and accurate result for following dataset:

  €428 (Avg Bid)
  €428 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Κορυφαία quantum Άρθρα Κοινότητας