Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  1,415 puppet δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Mars Exploration EFX 14 ώρες left

  Hi emilianojn. Will be doing more spaceships and adventures on my puppet project on Mars. Looking forward to continuing our work together!

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Management Protocol), network monitoring tools (e.g., Syslog, NetFlow), and network performance analysis. Skills in network troubleshooting methodologies and tools for diagnosing connectivity issues and optimizing network performance. • Emerging Technologies Awareness of emerging networking technologies such as SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network and network automation tools (e.g., Ansible, Puppet). Understanding of the impact of emerging technologies on traditional networking practices and their relevance to modern network environments....

  €2080 (Avg Bid)
  €2080 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...experienced puppet designer to create a medium-sized (2-3 feet tall), human-like puppet based on my personal image. Key expectations include: Features: - The puppet should have moving arms and legs - It should be equipped with blinking eyes - It needs to have the ability to talk - Use photos that I will provide for design reference - the photo provided should have the face mask removed and replaced with a medium size lips. Materials: - Use materials that create a human-like feel. The exact material choice will be left to your professional judgment as long as it accomplishes the desired look and feel. Skills and Experience: - Prior experience in designing and making puppets - A keen eye for details to accurately capture and translate my image to the puppet ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...Creativity and ability to generate engaging visuals - Experience with music-related animation projects preferable - Ability to work quickly and efficiently under time constraints **Project Requirements:** - Develop a visually appealing animation loop for a Spotify track - We want a mysterious monster, in the white background of the model in the picture, controlling her with the ropes like a puppet player. - The song is about the personification of the feeling pain. The animation should enhance the musical experience, making it more immersive - Style of animation (2D, 3D) is open for discussion; I’m open to suggestions based on your expertise and the specific requirements of the project - Final deliverable should be compatible with Spotify’s platform require...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Marionette Show for Mixed Age Group Έχει λήξει left

  I'm seeking a skilled puppeteer proficient in marionette performance. My project involves developing a puppet show that needs to cater to various age groups ranging from 6 weeks to 12 years old. - The puppetry to be used are marionettes. Experience in this specific type of puppetry is expected. - The show needs to be carefully curated for a mixed age group, hence, expertise in children's entertainment or related fields will be highly appreciated. - The intended length of the show is around 45 minutes. Therefore, pacing the story and ensuring audience engagement throughout this duration is of utmost priority. In essence, I am looking for a person who has a clear understanding of different age groups' preferences and can captivate their attention for an extended perio...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...ensure the health and performance of our applications, along with logging to help with troubleshooting and auditing. The ideal candidate should have a strong background in DevOps, with proficient knowledge and experience in: - Cloud Platforms: Extensive experience with AWS, Azure, and Google Cloud is essential. - Automation Tools: You should be proficient in using automation tools such as Ansible, Puppet, or Chef. - CI/CD: Hands-on experience with CI/CD tools like Jenkins, GitLab CI, or Travis CI. - Monitoring Tools: Familiarity with monitoring tools such as Nagios, Prometheus, or ELK stack. - Programming: While Python is the main language used in our project, familiarity with other languages such as Java and Node.js would be beneficial. -Candidates must have the following to b...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Trophy icon Shakespearean Rap Music Production Έχει λήξει left

  ...minor** (Verse 1) ``` Yo, it’s a tale of love, jealousy, and rage, (C4 E♭4 G4 E♭4) / Othello, the Moor, on a tragic stage, (D4 F4 A♭4 F4) / Venice in the night, shadows on the wall, (E♭4 G4 B♭4 G4) / Iago’s got a plot, waiting for the fall. (F4 A♭4 C5 A♭4) / Desdemona’s love, pure as the dawn, (G4 B♭4 D5 B♭4) / But whispers and lies, like a darkened pawn, (A♭4 C5 E♭5 C5) / Iago’s the puppet master, pulling the strings, (B♭4 D5 F5 D5) / Jealousy’s a poison, that destruction brings. (C5 E♭5 G5 E♭5) / ``` (Chorus) ``` Othello, Othello, lost in the fight, (E♭4 G4 B♭4 G4) / Blinded by deceit, can’t see the light, (F4 A♭4 C5 A♭4) / A tale of trust, a tale of regret, (G4 B♭4 D5 B♭4) / In the depths of the mind, never forget. (A♭4 ...

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €92
  13 συμμετοχές

  ...emerging cloud technologies and trends. To be the right fit you'll need · University (bachelor/master) degree in Computer Science or equivalent. · 10+ years of experience in technical leadership with a focus on cloud computing. · In-depth knowledge of cloud platforms like Google Cloud · Experience with IaC tools such as Terraform and configuration management tools like Puppet, Ansible, or Chef. · PCA google certification is preferred · Experience in handling migration to cloud projects end to end · Proficiency in scripting and automation using Python, Java, .net, PowerShell, Bash, etc. · Familiarity with CI/CD pipelines tools and DevOps practices. · E...

  €1049 (Avg Bid)
  €1049 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  AWS DEVOPS RESOURCE -- 2 Έχει λήξει left

  ...key to our workflow, so I expect you to be proficient in automating deployment processes using tools like Jenkins, Ansible, or similar. Experience with CI/CD pipelines will be a huge plus. - **Configuration Management**: You'll be responsible for maintaining our infrastructure configurations, managing updates, and ensuring consistency across all environments. Experience with tools like Chef, Puppet, or Terraform is highly preferred. Ideal candidates should have: - **Proven Experience**: Demonstrated experience with AWS services, Kubernetes, and handling similar responsibilities in past projects. - **Strong Communication Skills**: Ability to effectively communicate progress, issues, and solutions. - **Problem-Solving Approach**: A proactive approach to troubleshooting an...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Senior DevOps Interview Support Έχει λήξει left

  ...can prepare me for an upcoming senior DevOps position interview. The ideal candidate should be experienced in conducting mock interviews, as well as providing in-depth support for both technical and behavioral aspects of the interview process. Required Skills: - Proficient in a variety of DevOps tools and technologies such as Docker, Kubernetes, Jenkins, AWS, Azure, GCP, Terraform, Ansible, and Puppet. - Extensive experience in senior DevOps roles, with more than 10 years of practical experience. Key Deliverables: - Tailored technical interview preparation that covers a wide range of tools and technologies. - In-depth behavioral interview preparation that aligns with industry standards for senior DevOps roles. - Conducting mock interviews to simulate the actual interview experi...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Trophy icon Vibrant Logo Animation for Kids Brand Έχει λήξει left

  I'm looking for a creative and skilled animator to bring my brand's logo to life in a visually appealing and engaging way. The show is called Tee + Ube I added a photo of Tee (girl) and Ube (puppet). I do *not* want to use that actual photo. I *do* want an animated/illustrated version similar to the one attached, but I want the drawing to look more like the girl in the photo! Tee (green) + (yellow) Ube (purple) The purpose of this project is to enhance brand recognition among children. It is crucial that the animation speaks to kids and holds their interest. The theme of the show is learning in the garden. Wanting a cartoon version of the image for young kids. Ages 3 to 7 (do not write this in the logo) Ideal Freelancer: - Proficient in logo animation and v...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  69 συμμετοχές
  Cloud Server Setup for JS Library Έχει λήξει left

  ...you to containerize your applications, providing consistency across different environments and simplifying deployment. Build Docker images for your , Node.js, and React-based applications and deploy them using container orchestration tools like Docker Swarm or Kubernetes. Server Configuration Management Tools (e.g., Puppet, Chef): Use server configuration management tools to automate server provisioning and configuration. Define infrastructure as code using Puppet manifests, Chef recipes, or similar tools to ensure consistent server configurations. the server need to be setup for multi-tenant so it required the basic tool like virtualadmin or something to manage and deploy the entire system and interface to manage and control all the stuff over server. the setup will be ...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for an experienced photoshop professional who can expertly retouch and manipulate pictures. The primary tasks will include: - Photo retouching - Image manipulation The purpose is to: - Enhance the quality of images - Adjust images to fit clothing patterns using puppet warp and skew features. Skills and experience needed: - Proven expertise in Photoshop - A keen eye for details - Experience in photo retouching and image manipulation - Excellent skills in image quality enhancement. The final images should be delivered as high-resolution JPEG files. Experience in the fashion industry and Clo3d/Browzewear is an added advantage but not obligatory. I look forward to seeing your relevant portfolio pieces.

  €39 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €39 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm in need of a freelancer with expertise in Adobe ch to turn an image into a puppet for my project. Since I'm particularly interested in Adobe Character Animator projects, having a portfolio with similar projects will give you an edge./Users/proofntheplaymagazine/Downloads/ Ideal skills and experience: - Proficiency in Adobe Character Animator - Experience transforming images into puppets - A portfolio showcasing previous Adobe Character Animator puppet projects Ensure to include your past work in your application, especially those related to Adobe Character Animator. I'm excited to see your creativity and expertise in action.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am in need of a DevOps Engineer with proficiency in operating Linux, Windows, and macOS systems. Key Skills Required: - Experience with Docker, Kubernetes, and Jenkins, which are essential tools for this project. - Knowledge of configuration management tools is craved, ideally Ansible, Chef, and Puppet. Your breadth of understanding of DevOps technologies and tools will be a significant advantage for this task. A history of managing diverse OS environments and taking care of configuration management will place you in a strong position for this project.

  €466 (Avg Bid)
  €466 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I hope this message finds you well. I'm reaching out about a potential collaboration on a 2D Puppet animation series for children. Project Overview: We're seeking a team of talented animators for a project involving character design, lip-syncing, basic music, and sound effects. Your portfolio reflects the skills we're looking for, particularly in animation, character design, and lip-syncing (for 3 languages) With AI/human Voice over. Key Project Details: Scope: 20 episodes (possibility of extension up to 50 episodes if we like your work), each three minutes long. Focus: 2 Main character development with additional characters as required in each episode. Agreements: We value direct communication. Additionally, we'll require the signing of an Intellectual Pr...

  €591 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €591 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...puppeteer who can stage a captivating puppet show for our local community garden activity. Here are my specific needs: - Be well-versed in puppetry, with an ability to manipulate multiple puppets to create a lively, engaging performance - Be able to attract audiences of all ages, since this is a community event where everyone from kids to seniors will be attending - Ideally, you have experience performing in public spaces, especially outdoors and can improvise as needed - Please provide a brief outline of your proposed puppet show, including duration and theme, with your proposed bid. - We are however, a non-profit organization and our events are free to the public. We have a donation box to compensate for the performers. - I personally, usually do the puppet...

  €46 - €92
  Τοπικό
  €46 - €92
  0 προσφορές
  Children's Puppet Show LED Lighting Έχει λήξει left

  I'm seeking a professional who can effectively set up an LED l...professional who can effectively set up an LED lighting system for a children's puppet show stage. The lighting system should be designed to create dramatic shadows to enhance the performance. Key Responsibilities: - Develop and implement a lighting set up plan - Configure LED lights for dramatic shadow effect Ideal Skills: - Experience in stage lighting, particularly with LED lights - Ability to create dramatic shadow effects - Previous experience with children's entertainment is a plus - A strong understanding of puppet stage requirements This project presents an opportunity for the right individual to create a magical and engaging lighting backdrop to support this fun and entertaining chi...

  €230 - €689
  Τοπικό
  €230 - €689
  0 προσφορές
  Animated Video Loop for Spotify etc Έχει λήξει left

  ...Creativity and ability to generate engaging visuals - Experience with music-related animation projects preferable - Ability to work quickly and efficiently under time constraints **Project Requirements:** - Develop a visually appealing animation loop for a Spotify track - We want a mysterious monster, in the white background of the model in the picture, controlling her with the ropes like a puppet player. - The song is about the personification of the feeling pain. The animation should enhance the musical experience, making it more immersive - Style of animation (2D, 3D) is open for discussion; I’m open to suggestions based on your expertise and the specific requirements of the project - Final deliverable should be compatible with Spotify’s platform requir...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Moody Vampire Puppet Creation Έχει λήξει left

  I'm in need of a skilled Adobe Character Animator to develop a unique puppet for my project. The chosen freelancer will be responsible for creating a puppet character that is a moody vampire with a mysterious and brooding demeanor. Specific Visual Features: - The puppet must have pale skin and dark hair. - It should have striking red eyes and significant vampire fangs. - The puppet should also wear a long, flowing cloak. The ideal freelancer for this job should have: - Extensive experience with Adobe Character Animator, especially in puppet creation. - A strong understanding of character design and animation. - Ability to portray the required emotion and mood through animation. This project will require creativity and attention to detail. A p...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Expert DevOps Engineer Required Έχει λήξει left

  I'm seeking a skilled DevOps engineer experienced with containerization (Docker, Kubernetes), configuration management (Ansible, Puppet), and CI/CD tools (Jenkins, GitLab). Working within Linux (WHMCS) would be advantageous. Key understanding and experience with Linux server administration is also essential and will be highly regarded. The ideal candidate should have a deep understanding of these tools, proven experience in employing them, and the ability to communicate and collaborate seamlessly in a team environment. Roles and Responsibilities: Design, implement, and maintain infrastructure as code (IaC) Set up and manage CI/CD pipelines for automated software delivery Monitor system performance, availability, and security Manage containerization and orchestration with Docke...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...work skills, and puppet construction experience, specifically, hand puppet design. Your task will be: - Designing and constructing a foam hand puppet of STINKY THE SKUNK for school visits and library readings - Creating a design that is engaging, yet durable for regular use - Utilizing your knowledge and knack for puppet aesthetics to create a puppet that appeals to children and captures the image of our main character, STINKY. (The cover image includes some other characters in the first book but we wanted to make sure you saw his tail.) Applied material: - Foam Ideal Skills: - Foam crafting skills - Experience in puppet construction - A creative eye for child-friendly design - Understanding of puppet use in an educational contex...

  €364 (Avg Bid)
  €364 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  AWS Expert Έχει λήξει left

  ?I cover the full spectrum of AWS Cloud consultin...Glacier, VPC, Direct connect, Transit Gateway, ELB, Auto Scaling, ACM, Cloud Front, Cloud Formation, Cloud Watch, Cloud Trail, SNS, SES, SQS, SWF, IAM, RDS, DynamoDB, Elasticache, Redshift, AWS Backup · Operating Systems: UNIX, Redhat LINUX, Windows · Networking & Protocols: TCP/IP, Telnet, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, DNS, DHCP, ARP, SSL, IDM 6.0 and 7.0 · DevOps Tools: Puppet, Chef, Subversion (SVN), GIT, Jenkins, Hudson, Puppet, Ansible, Docker and Kubernetes · Scripting Languages: UNIX Shell Scripting (Bourne, Korn, C and Bash), Python, Perl Scripting, · Database: Oracle, Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server · Version Controlling Tools: Subversio...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need a freelancer to create a fully featured 3D doll with a stylized aesthetic for a real-time interactive virtual reality application. The doll must be designed with the following specifications: - Precision: crafted with great attention to detail. Hair, flexible clothing (as a separate props), wrinkle lines must be carefully considered and integrated. But also optimized for close-up facial expressions as well as for full skeleton use. - Aesthetics: Although I require a high level of detail, the design should not be hyper-realistic. The doll should be stylized in the form of ceramic, which gives a unique and creative twist to the visual design. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency with 3D design and modeling - Experience with stylized character design - Fa...

  €1007 (Avg Bid)
  €1007 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  3d puppet designed in blender Έχει λήξει left

  This is a Ventriloquist Puppet I’ll print out and assemble. Attached is a CARTOON of the Puppet Artwork - the Male Figure. Also attached is a PHOTO of a different puppet that I have the STL files for, with the moving parts - I’ll provide STL Files if it makes it easier. On the Puppet I need designed, I’ll need a full body with articulation at shoulders, elbows, wrists. The head/neck is on piece when assembled and will sit in a ‘Pocket’ built in the torso… This is an ONGOING project as I will need several puppets designed… I can explain more if I find the right Artist to work with.

  €332 (Avg Bid)
  €332 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  explainer animation with my cartoon Έχει λήξει left

  I'm seeking an experienced 2D animator to create 40-60 sec long video. I have already developed a script which will guide this process. I must need nice animation video not like puppet.

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  This will be for a YouTube rock music reaction channel that I need a 15 second explainer video for intro/outro of the attached sitting behind a desk with function above the chest. I am going to present rock m...idea of what to use for background. Another tagline could be "music that will make your ears smile! Any suggestions or thoughts are appreciated. Ideal freelancers for the job will have strong experience in Adobe Character Animator CC and puppet design. Understanding the principles of animation and a proficient skillset in creating expressive and engaging characters with the ability to display emotions through facial movements will be beneficial. Furthermore, having an imaginative mind, attention to detail, and some level of humor to infuse into the puppet, will b...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  stopmotion -- 2 Έχει λήξει left

  Stopmotion Project Description - I am looking for a skilled animator to create a stop motion video project. - The project can be either claymation, cutout animation, or puppet animation. - I am open to suggestions for a specific storyline or concept, but I have a general idea in mind. - The final stop motion video should be 22s - The ideal candidate should have experience in stop motion animation and be able to bring creative ideas to the project. - Strong attention to detail and the ability to work with precision is important. - Good communication skills and the ability to collaborate with the client to bring their vision to life is essential. - The animator should have the necessary equipment and software to create a high-quality stop motion video. -must keep the music

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am looking for a skilled designer who can help me with the design and fabrication drawings of a medium-sized puppet theatre with a fantasy theme. The ideal candidate should have experience in working through how to make things functional and beautiful and be familiar with the use of various materials such as wood, honeycomb cardboard, 3D printed components, fabric, curtain rods and curved curtain rods. I have it designed in sketchup but i need help making sure the fabric and all the components work together. Key Requirements: - Experience in puppet theatre design, work with fabric, ability to think things through - Knowledge of materials such as wood, honeycomb cardboard, 3D printed components, fabric, and misc. rods - Creative - Attention to detail and ability to crea...

  €627 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €627 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Vagrant - Puppet Wordpress Έχει λήξει left

  Se requiere crear una proyecto en puppet aprovisionando con Vagrant una VM con mysql, apache y wordpress, mostrar una pagina sencilla, no se debe publicar en hosting, inicialmente es para ejecutar en localhost.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Wordpress puppet Έχει λήξει left

  Se requiere crear una proyecto en puppet aprovisionando con Vagrant una VM con mysql, apache y wordpress, mostrar una pagina sencilla, no se debe publicar en hosting, inicialmente es para ejecutar en localhost.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Trophy icon Ai video commercial creation for my AC company the Έχει λήξει left

  ...a crucial role in creating a seamless and engaging final product. I am looking to create an animated video commercial for my AC company. My companies name is My AC Hookup. The idea involves a ventriloquist on stage asking his puppet who he should call to fix the AC. They argue “funny style” back and forth. When the ventriloquist asked his puppet, who should I call? The puppet says, just call My AC Hookup! And the ventriloquist will go back and forth with his puppet following the script that I lay out below. PS: it doesn’t have to be a ventriloquist and a puppet, it could be two people having a conversation also. Do your best to follow the script that I lay out and create something amazing and funny This script has a mix of some D...

  €230 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €230
  37 συμμετοχές
  Need 2d artist adobe Έχει λήξει left

  I need a rigged puppet in Adobe character animator created from a psd file. The puppet will need to be able to walk, lay down, sit, talk, and move it's ears to emote. I have attached a jpeg but I have layered psd files for the project.

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  You have to create a Character sprite sheet containing all body parts and props the character is carrying(if any like beg, hat etc) and after that you’ll import that sprite sheet into Unity and will slice all body parts of the character. You have to create a Rig of 2d character manually in unity using Unity Image component within canvas, for this you can't use any third party plugin like Spine, Puppet 2d, Sprite Rig etc. After creating a Rig of one character you will have to animate that character using the Unity Animator component. We will be using Unity version 2019.4.34f1 For delivery of Animations we will be considering one character at a time, once all animations of one character is done you can deliver that character and animations to us. All character animatio...

  €660 (Avg Bid)
  €660 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me with automating the process of OS hardening on RHEL servers based on the CIS policy. Operating System: - Linux Level of Security Hardening: - Intermediate Specific CIS Controls: - Yes Ideal Skills and Experience: - Experience with puppet automation - Strong knowledge of Linux operating system - Familiarity with CIS policy and controls - Understanding of security hardening techniques - Attention to detail and ability to follow guidelines and policies

  €482 (Avg Bid)
  €482 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need help to configure Foreman/Puppet to use a hostname instead of FQDN. It's a base installation on one single server via foreman-installer. No matter what I write into the file on the client, there is always the FQDN being used in Foreman. Problem: If I change the network, then Foreman shows up that a new client has been found and asks to sign it. But in fact it is the same machine. Best solution would be to "hardcode" a client name in puppet.conf. But for some reason neither "certname" nor "node_name" works...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm looking for someone to convert an Adobe Illustrator drawing into a single puppet, fully rigged for Adobe Character Animator. This character is mostly just the face, so will require general movements like eyes moving, blinking, head tilting, mouth movements, etc. The only specific animations or movements required is that the puppet can wink and there is some movement in the hair when the head moves. Therefore, the task requires the ability to take the illustrator drawing and transform it into a 2D animated puppet using the correct layering format that is suitable for use in Adobe Character Animator. The puppet must be able to move fluidly and naturally in Animator, and the exact level of detail and cleanup in the final version will be discussed with ...

  €59 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €59
  14 συμμετοχές

  I'm looking for an experienced 2D animator with expertise in ToonBoom Harmony to help me with a short film that I have created. It is in a cartoon style using humanoid characters. The film is animated on 2s and is hand drawn (Not puppet animation). The short film I have created already has a storyboard, script, and sections of rough animation. It follows a world famous super spy as she sneaks in the shadows and fights crime! Searching for talented and excited animators to bring her adventure to life! The film has a maximum of ~ 3:30 seconds of animation, Though the amount of this runtime you would be tasked with completing is negotiable. The animator should be comfortable using PREFERRED TOON BOOM HARMONY ADVANCED) (Or CLIP STUDIO PAINT EX), and understand creating an anima...

  €3516 (Avg Bid)
  €3516 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Project Description: Writing an Advanced Tutorial on Installing and Configuring Foreman, Puppet, and Lets Encrypt Tutorial goals: - How to install everything from scratch (Foreman, Puppet, Lets Encrypt) - How to configure everything in order to make it work (remote management of various clients) - How to renew and configure new Lets Encrypt certificates (in order to keep the system work) Further: - step-by-step instructions, explanations, and best practices for the installation and configuration process - visual aids such as screenshots should be included to help users understand the process better - tutorial should be delivered in PDF format for easy reference and accessibility - the ideal candidate should have a strong understanding of these tools and be able to explain c...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Looking for a friendly video editor skilled in Adobe Premiere Pro and After Effects, with a plus if you're familiar with parallax and puppet animations. Your role involves video editing, dynamic effects, and animating picture elements. Compensation starts at $5 per video and increases based on project complexity. Show us your previous work and effects experience. Let's collaborate to make captivating videos. Contact for further details.

  €17 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €17 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Canival song Έχει λήξει left

  My project is to create an animated video to support and promote our original and completed carnival song with an up tempo Latin Style 4/4 beat. The song is complete with lyrics. The focus would be on carnival dancers in bright, flamboyant and sexy cost...flamboyant and sexy costumes dancing in time with the beat of the song. Synchronisation with words and music would not be necessary. Actions however would need to be synchronised to the verse and choruses in the song. Because of the dancing movements it may be necessary to have a 3D animation rather than a 2D animation as we want the dance movements to appear as natural as possible and not 'string puppet like' I have attached a draft storyboard and the words of the song linked to the storyboard. Thank you for reading...

  €3423 (Avg Bid)
  €3423 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Puppet training Έχει λήξει left

  ...preparation in the topic Puppet. The topics he needs help with are mentioned below. If there's anyone who can help DM me. Thanks in advance! Topics required for Puppet: Comparing Ansible with Puppet Puppet Installation, Puppet Server Configuration files, debugging puppet manifests Puppet Server and client ports and their communication flow. Integrating Puppet factor with Kickstart. Installation of a Linux Virtual machine using Puppet, step by step ( Need Practical ). Need to go through a manifest code. Installation of a Physical Linux Server, step by step ( Need Practical or else theory ). Need to go through relevant manifest code. Best Practices of Maintaining Puppet Environment. Puppet Upgrade from 3...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hello there, I'm on the lookout for a friendly and creative video editor who knows their way around Adobe Premiere Pro and After Effects. If you enjoy working with these tools and making cool videos, I'd love to hear from you! **Requirements: -It's important to know how to use Adobe Premiere Pro and After Effects. -If you've played around with making videos using parallax effects or puppet animations, that's a big plus! -You don't need a ton of experience, just a willingness to learn and create. **What You'll Do: -You'll be editing videos using Premiere Pro and After Effects. -If you know how to make things move in a video, like giving a picture a lively dance or making it look 3D, that's what I'm talking abou...

  €15 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €15 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Description: We are seeking a talented and imaginative designer to create a 3D Adobe Puppet for real-time animation purposes. The chosen designer should possess a strong background in character design, rigging, and animation, with a proficient grasp of Adobe Character Animator. Project Overview: We require a 3D character design that will serve as an Adobe Puppet for real-time animation in Adobe Character Animator. The character should be crafted with meticulous attention to detail, ensuring seamless and lifelike animations. The following specifications must be met: Human Character: The character should be designed as a male human, capturing distinctive human features and proportions. Humorous Appearance: The character's design should exude a humorous and comedic essence....

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  10 συμμετοχές

  Title: 3D Adobe Puppet Design for Real-Time Animation - Humorous Male Character Description: We are seeking a talented and imaginative designer to create a 3D Adobe Puppet for real-time animation purposes. The chosen designer should possess a strong background in character design, rigging, and animation, with a proficient grasp of Adobe Character Animator. Project Overview: We require a 3D character design that will serve as an Adobe Puppet for real-time animation in Adobe Character Animator. The character should be crafted with meticulous attention to detail, ensuring seamless and lifelike animations. The following specifications must be met: Human Character: The character should be designed as a male human, capturing distinctive human features and proportions. Humor...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...practices and continuous improvements. • Excellent problem solving and analytical skills. • Experience with Data Engineering frameworks such as Spark, Flink or similar • Orchestration and management of containers using Kubernetes, Helm, GKE and Docker. • Experience with Infrastructure as Code (Terraform), Python or other scripting languages. • Experience with config management tools such as Ansible, Puppet, or Chef. • Strong English verbal and written communications skills. Key Responsibilities: • Design, implementation, and automation of large-scale distributed systems. • Build tools and automation that help company achieve higher availability, scalability, latency, and efficiency. • Work with Engineering teams to deliver high qualit...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  DEVOPS PROFESSIONAL Έχει λήξει left

  I have several projects which needs to setup one management system. Setup all projects as required and setup also tools in developers local comuters. Need who have expertice in following tools and platforms: 1. Version Control Tool: Git (GitLab, GitHub, Bitbucket) 2. Build Tool: Maven 3. Continuous Integration Tool: Jenkins 4. Configuration Management Tool: Chef / Puppet / Ansible 7. Container Platforms: Docker / Kubernetes 8. Digital Ocean / Hetzner Linux Ubuntu 22 9. Nginx / Apache / Bind to connect domains 10. SSL Certificate installation. 11. DNS Server management Project's languages: Node, React, Codeigniter, Laravel, threejs, typescript ... Please dont bid who haven't at least 3 year experience above technologies.

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Devops engineer Έχει λήξει left

  ...high-quality products. Responsibilities: Collaborate with cross-functional teams to design, implement, and maintain cloud-based infrastructure solutions (AWS, Azure, Google Cloud). Develop and implement CI/CD pipelines using tools like Jenkins, GitLab CI/CD, or CircleCI to automate software builds, testing, and deployments. Maintain and enhance configuration management tools (e.g., Ansible, Chef, Puppet) for efficient provisioning and management of infrastructure. Implement and manage containerization technologies like Docker and orchestration tools like Kubernetes for efficient application deployment and scaling. Collaborate with development teams to integrate automated testing frameworks, promoting continuous quality improvement. Ensure adherence to security best practices, imp...

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Test an Android plug-in for OpenAI Έχει λήξει left

  Problem Description:- I have put the information of your work on This thing called puppet which allows you to control an android device with GPT, similar to what people do with a web browser. However all the testing currently sucks and I am hoping to get some help All of you work should be open source. For an expert this should be very little work. Acceptance Criteria:- A change to the docs like the README documenting it Screenshots or a moving gif of it working You need to modify GitHub action so that way we can release new versions of puppet, either off a branch or tags. We will need to figure out how to point the testing puppet to a specific UID / backend in a programmatic way to use different backends We just need 1 or two tests demonstrating

  €277 (Avg Bid)
  €277 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Κορυφαία puppet Άρθρα Κοινότητας