Product descriptionsεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 product descriptions δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Εχω κατάστημα και θέλω κάποιος που γνωρίζει καλά το θέμα να με βοηθήσει α) να φτιάξω υλικό για τα προϊόντα β) κανάλι και περιεχόμενο με το όνομα μου. Ευχαριστώ

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Χρειάζομαι το εξής: Σε Wordpress με woocommerce στην σελίδα εμφάνισης προϊόντος στον πελάτη, όταν συμπληρώνει τιμή για ένα πεδίο (πλάτος ή ύψος) που βρίσκεται σε μια φόρμα όπως αναφέρω π&alpha...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Δημιουργια καταλογου στα Ελληνικα Product Catalogue in Greek language

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Θα ήθελα να ενσωματωθεί ο κώδικας που δίνει το Skroutz ώστε να εμφανίζονται οι αξιολογήσεις των προϊόντων στο site μου. Το site είναι σε Opencart έκδοση 2.3.0.2

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Αναζητώ μετάφραση από Ελληνικά σε Αγγλικά για τίτλους και περιγραφές προιόντων. Περισσότερες πληροφορίες κατόπιν επικοινωνίας. Greek to English translation for product title & descriptions. Contact me for further info & details.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Θα θέλαμε μια προσφορά για την μετάφραση manual, (20-30 pages & on average 6.000 words per manual) από την Ελληνική γλώσσα στα: - Γερμανικά - Αγγλικά - Ρουμάνικα Ευχαριστώ

  €287 (Avg Bid)
  €287 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο product page layout για ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο είναι πάνω σε opencart. Το layout έχει σχεδιαστεί σε Photoshop. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν όλο το κομ&m...

  €494 (Avg Bid)
  €494 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Ενδιαφέρομαι για καταχώρηση αγγελιών σε e-shop πλατφόρμα magento. Οι αγγελίες υπάρχουν σε άλλες ιστοσελίδες και χρειάζεται απλά αντιγραφή επικόλληση των περιγρα&ph...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Ενδιαφέρομαι για καταχώρηση αγγελιών σε e-shop πλατφόρμα magento. Οι αγγελίες υπάρχουν σε άλλες ιστοσελίδες και χρειάζεται απλά αντιγραφή επικόλληση των περιγρα&ph...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm seeking a skilled video editor with experience in mixed media production for my YouTube channel. - The main goal of the videos is to promote our product or service to young adults (18-24), making it crucial that the content is both engaging and relatable to this demographic. - The ideal candidate should have a flair for both animated and live-action videography, as the preferred video style is a mix of both. Your role will involve creating captivating, high-quality videos that effectively communicate the benefits of our product in a way that resonates with young adults. Experience in video editing with a focus on product promotion and a strong understanding of the target demographic's preferences are essential. Please provide previous work samples th...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Onpage SEO Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of a highly skilled Onpage SEO specialist who can significantly improve my website's rank through Onpage SEO techniques. Key Tasks: - Conduct keyword research for my industry and optimize the website content accordingly. - Optimize meta tags and descriptions to ensure they align with the chosen keywords. - Implement content optimization strategies to improve the overall search engine visibility of my website. The ideal freelancer for this job should: - Have a proven track record of successfully improving website rankings solely through Onpage SEO. - Be able to provide examples of past work, highlighting the improvements they've made. Communication preferences are flexible, and I'm open to discussing what works best for both parties.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  SEO Enhancement for Beauty Product Site 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced SEO freelancer to help improve the visibility of my beauty product website. Key Goals: - Increase organic traffic: I'm aiming to attract more organic visitors to the site. - Improve search engine rankings: I need assistance in boosting the website's position on search engine result pages. Primary SEO Strategy: I'm primarily interested in on-page SEO. This involves optimizing the website's content to make it more search engine friendly. Application Requirement: - Please showcase your relevant experience in the SEO field. Ideal Freelancer: - Proven experience in successful SEO projects, particularly in the e-commerce or beauty industry. - In-depth understanding of on-page SEO techniques and strategies. - Excellent communica...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές
  Profitable Amazon FBA Product Sourcing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a seasoned professional to help me identify a winning product to sell on Amazon UK. Key Requirements: - Experience in product sourcing for Amazon FBA - Strong analytical skills to identify profitable niches - Familiarity with the UK Amazon marketplace and its trends Specifics: - No specific electronic product chosen yet, but the ideal candidate should be able to analyze the market trends and offer solid recommendations. - Prior experience with electronics, home and kitchen, or beauty and personal care products is a plus. This project will involve thorough market research, competitor analysis, and a recommendation of a profitable product within the mentioned categories. The goal is to find a product that will sell well on Amazon UK, an...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Plastic Product Showcasing Website Development (Laravel Only) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My need is for a user-friendly website primarily intended to showcase my company's plastic products. Key Information Needed: - Home Page - About Us - Projects - Testimonials from clients Target Audience: - Consumers Ideal freelancer should have: - Experience in e-commerce website design and development - Excellent UI/UX design skills - Knowledge of SEO to attract the right audience - Proven track record of creating websites that generate consumer interest and engagement. Your mission is to create a platform that rises above the competition and compellingly presents my products to consumers. It should be search engine optimized to ensure maximum visibility in search results. A compelling design that leads to high levels of engagement is pivotal. Sophisticated yet user-friendly in...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Recruitment Agency Content Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented content writer to create captivating blog articles and job descriptions for my recruitment agency. - Blog Articles: I need less than 10 engaging blog articles to boost the online presence of my agency. The content should be informative and insightful about the recruitment industry and career development. Ideal skills and experience for this role include: - Proven experience in content writing - Ability to write in a professional and engaging tone. - Familiarity with the recruitment industry and job market trends. - Strong research skills to ensure the content is accurate and up-to-date.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I have ongoing work related to our previous project 'Refresh and modernize product 3D design'

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Shopify Expert for Physical Product Upload 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for an experienced Shopify developer to create a custom mutation for bulk product upload, creation, or update. The goal is to streamline our product management process by allowing us to post product data in JSON format to Shopify. Responsibilities: Develop a Shopify mutation to handle bulk product uploads, creation, or updates for individual products without variants. Ensure the mutation can accept and process JSON data for products, each with up to 10 images. Implement error handling and validation to ensure data integrity. Provide documentation on how to use the mutation and any required parameters. Test the mutation to ensure it functions correctly with our provided JSON data. Provide test documentation and instructions for using the mutation...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές
  €109 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Pitch Deck 6 μέρες left

  ...with those who can provide them, SkillShare Network can generate substantial income for both the platform and its users. ### How It Works: 1. **User Profiles:** - Users create detailed profiles showcasing their skills, experience, and services offered. - Profiles include portfolios, testimonials, and a rating system. 2. **Service Listings:** - Users list their services with detailed descriptions, pricing, and availability. - Services can be offered on an hourly basis, per project, or as a package. 3. **Booking and Payment:** - Integrated booking system allows clients to schedule services directly through the platform. - Secure payment gateway ensures safe transactions, with the platform taking a commission on each booking. 4. **Skill Monetization:** - Use...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm searching for a professional who's adept at creating P...The main theme for this project revolves around a notable dip in the usage of a certain product. The PowerPoint must accurately depict and explain the three key indicators currently used to measure product usage, which are: - Number of active users - Time spent on the platform - Conversion rate The primary focus of this project is to explore effective ways on how feature adoption, particularly user awareness on the feature, can be strengthened to counteract the dip in product usage. The ideal person for this project will have proven experience in business presentations who can effectively translate data into compelling visuals, with a firm understanding of product usage metrics...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Data Entry: Extracting Product Links to Excel 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in search of a meticulous data entry specialist to support me in obtaining product links from Website A and saving them to Excel. The specifics of the task are as follows: - Extracting Product Links: The main aspect of this job entails visiting Website A and identifying product-specific URLs. These links will have to be copied and saved for further use. - Organizing Data: Once the links are compiled, they should be filed in an Excel sheet based on their respective product categories. This means that the links need to be sorted and arranged in an orderly fashion in Excel. The ideal freelancer for this role should have: - Proficient data entry skills: This task requires a high level of accuracy and attention to detail as the successful completion of this ...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  125 προσφορές

  Job Description: We are seeking a skilled and experienced blockchain developer to create a blockchain-based product similar to Grass. Our goal is to develop a decentralized platform that leverages blockchain technology to provide a transparent, secure, and efficient solution. The ideal candidate will have a deep understanding of blockchain technologies, smart contracts, and decentralized applications (DApps). Responsibilities: Design and implement a blockchain-based platform similar to Grass. Develop and deploy smart contracts. Ensure the security and scalability of the platform. Integrate blockchain with front-end and back-end systems. Perform thorough testing and debugging of the platform. Provide documentation and support for the platform. Requirements: Proven experience in bl...

  €7054 (Avg Bid)
  €7054 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I'm looking for a skilled Google Ads specialist to help drive sales for our Product A. Key project details: - The main goal of the campaign is to increase the sales of Product A. - We are targeting professionals aged between 25-40 as our primary audience. Your responsibilities: - Analyze our current Google Ads strategy and make necessary improvements. - Create and manage Google Ads campaigns focusing on Product A. - Monitor and optimize the campaigns to ensure maximum ROI. - Provide regular reports on campaign performance. Ideal skills and experience: - Proven track record in successful Google Ads campaigns, ideally for e-commerce products. - Deep understanding of audience targeting, particularly in the 25-40 age group. - Strong analytical skills to assess cam...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Trophy icon Logo And Product Label Design Needed 18 ώρες left

  We are excited to announce a contest for creative freelancers to design a logo and packaging for our new brand, RADIANT BABE. Requirements: 1. Must create brand logo and product label using label template provided. see attached files 2. Visual mockups showing the logo and label on actual product packaging. NO AI SUBMISSIONS formats: GIF, JPG, JPEG, PNG Product: Balance & Revitalize gummies What these gummies do: Increase energy, Boost metabolism, Relieve bloating, Stress support Brand name: Radiant Babe Tagline: Confidence through wellness Style: Modern, clean, bright Color scheme: Vibrant and bright colors. Sunset / tropical colors. Can include elements of sun, sun rays, sparkles. Open to designers suggestion, but should reflect vibrance and warmth. Bright, e...

  €138 (Avg Bid)
  Επείγον Εγγυημένος
  €138
  50 συμμετοχές

  Hello talented designers and writers, I am looking for an experienced professional to redesign and update the content of my quote proposal document. This proposal is essential for presenting our AV systems services to potential clients in a polished and compelling manner. The document is currently in PDF format and includes detailed information about our services, company overview, project descriptions, pricing, and terms and conditions. Project Requirements: Redesign: Modern, professional, and visually appealing layout. Consistent use of branding elements (colors, fonts, logos). Enhanced readability and flow of the document. Clear and attractive section headings. Content Update: Review and refine existing content for clarity and impact. Ensure the language is professional and ...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...clean and attractive design. Key Features Required: - User Registration and Login: Only registered users should be able to contribute or edit content. This will help us track edits and encourage community responsibility. - Collaborative Content Editing: Users should have the ability to collectively add or modify content, similar to a wiki-style system. This includes allowing users to edit the descriptions and add photos or illustrations of each flower. - Search Functionality: Users should be able to effortlessly search the website to find specific flower details. The perfect candidate for this job will have strong experience building collaborative websites, excellent understanding of user registration, login features, and search functionality. An eye for design and previous wor...

  €1352 (Avg Bid)
  €1352 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές

  ...the features, benefits, and value to potential customers. Here’s a structured approach you can take: 1. Product Description: Overview: Start with a concise introduction that outlines what the product is and its primary function. Key Features: Highlight the standout features that differentiate the product from others in the market. Specifications: Include technical details such as dimensions, weight, materials used, and any relevant performance metrics (e.g., processing speed, battery life). 2. Use Cases and Benefits: Target Audience: Identify who would benefit most from using the product (e.g., gamers, professionals, students). Use Cases: Provide scenarios or examples of how the product can be used in everyday life or work to solve specific prob...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...promoting a product/service through this brochure. A few essential details include: - The pivotal aspect for our brochure design is the product images. Therefore, a creative mind and ability to bring products to life visually will be key to successful execution. - While the emphasis is on product images, elements of product benefits and call to action should not be overlooked, as they contribute to the overall promotional aspect of the brochure. If you are well-versed in creating visually appealing and engaging brochures, we'd be excited to consider your proposal. Proficiency in design software like Adobe InDesign, Illustrator or Photoshop will be ideal for this project. A portfolio of past brochure design would be beneficial. Looking forward to innova...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  ...promoting a product/service through this brochure. A few essential details include: - The pivotal aspect for our brochure design is the product images. Therefore, a creative mind and ability to bring products to life visually will be key to successful execution. - While the emphasis is on product images, elements of product benefits and call to action should not be overlooked, as they contribute to the overall promotional aspect of the brochure. If you are well-versed in creating visually appealing and engaging brochures, we'd be excited to consider your proposal. Proficiency in design software like Adobe InDesign, Illustrator or Photoshop will be ideal for this project. A portfolio of past brochure design would be beneficial. Looking forward to innova...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I'm looking for a standout designer who can perfectly blend classic and traditional aesthetics to produce an engaging product promotion flyer that effectively communicates our message to a target audience of business professionals. The key goal for this project is conveying information, with an approach anchored on: - Understanding of classic and traditional design - Ability to interpret and visually represent business-focused promotional content - Experience targeting promotional materials to professionals A successful delivery would be a high-quality, printable file that strategically uses design to facilitate information uptake. If you can morph your design sense to match our unique demands, this project is for you.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Trophy icon HTML Email Blast for Product Promotion 2 μέρες left

  ...need a clean and attractive HTML email blast developed to promote a specific product from our brand. The email will contain a flyer and an instructional video. Key requirements: - The email should be designed in a single, two, or three-column format. - The primary goal is to drive traffic and generate interest in the product. - The design should incorporate our brand's color scheme. Ideal Skills: - Proficient in HTML coding specifically for email blasts - Strong grasp of design principles - Experience in creating engaging email content - Familiarity with incorporating multimedia like videos into emails Please share your previous experience in developing HTML email blasts, particularly those focused on product promotion. A portfolio of your previous work w...

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €92
  10 συμμετοχές

  I'm looking for a skilled animator to create a 2D animated video for a Bunnings product. This video will be an animated version of the 3 steps listed on the back of the product's packaging. The intent is to place it on our website to aid our customers in understanding and following the installation process. Key Requirements: - 2D Animation: The video style must be 2D animation, as this is the preferred style for the project. - Target Audience: The video is aimed towards DIY enthusiasts. Hence, the animation should be engaging, easy to follow, and visually appealing to this audience. Ideal Skills: - Experience in creating instructional or explainer videos. - Proficiency in 2D animation software. - Understanding of the DIY and home improvement industry is a plus, but not m...

  €563 (Avg Bid)
  €563 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  ATS Resume Customization & Submission 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...compatibility for the job roles. - **Resume Creation**: You'll create a resume that combines functional and chronological elements to effectively present my skills and experience. - **Customization for Each Application**: For each job I would like to apply to, you'll customize the resume by highlighting the most relevant skills, adjusting the objective statement, and tailoring work experience descriptions to match the job requirements. - **Submission**: Once the resume is ready, you'll handle the submission process to the Applicant Tracking Systems (ATS) of the respective companies. The key focus is on creating a compelling resume that significantly increases my chances of getting noticed by potential employers. Your application for this project should include ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  ...WordPress professional who can meticulously take care of my website. By that, I don't just mean the 'back end'; I need someone with an eye for design and functionality who can enhance the user experience. Key tasks include: - Adding less than 50 products to my site. You'll need to ensure correct, attractive placement of product photos, descriptions, and pricing. Experience with e-commerce platforms would be beneficial. - Reorganization of my site layout. My preference is for a product categorization, so the ability to devise and implement a clear, accessible system is a must. This project requires strong technical skills in WordPress and a thorough understanding of website design principles. Attention to detail is a must as I strive to offer ...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  192 προσφορές
  Travel Trek: Australia's Train Adventures 14 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a gifted storyteller with a keen eye for local culture and histo...the thrill of discovering new cultures and historic facts. Key elements: - Detailed descriptions of train specifications, serving to create a picture of the locomotive journey experience - A touch on cultural aspects across various Australian cities - Inclusion of the indigenous history, telling the Aboriginal story woven into the rail journey Ideally, the writer should possess: - Strong narrative writing skills - Experience or interest in travel writing - Know-how on communicating excitement and adventure effectively - Familiarity or willing to research Australian culture, history, and train specifications Embark on this thrilling journey, and take potential readers along with your evocativ...

  €210 (Avg Bid)
  Επείγον
  €210 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  ...platform should facilitate an efficient and user-friendly online shopping experience with secure payment gateways. - Product Filtering and Search: Implement a robust filtering and search system for users to easily find the products they are looking for. - User Reviews and Ratings: Enable users to leave reviews and ratings for products, contributing to a sense of community and trust. Target Audience: - The primary target audience for this platform is general consumers, so it should be designed with their needs and preferences in mind. Language Support: - The platform should be designed for users proficient in both English and Arabic. Ensure that all content, from product descriptions to reviews, can be translated seamlessly between these two languages. Ideal skill...

  €6550 (Avg Bid)
  €6550 Μέση Προσφορά
  121 προσφορές

  I need a seasoned Shopify expert to upload my physical products onto my Shopify store. I have a data file created on my wholesalers website that needs to be accurately transposed. Furthermore, I need the API for inventory updates to be set up for daily updates. When it comes to order forwarding, I'm looking for the following: - Automatic order placement on supplier's system: I want the webshop to automatically forward the orders to my supplier's system once an order is placed. The ideal candidate for this project would have experience working on similar projects, with a strong command of both Shopify and inventory management systems. Experience in API integrations and automation would be a definite advantage. The ability to troubleshoot and ensure a seamless setup is cruci...

  €446 (Avg Bid)
  €446 Μέση Προσφορά
  119 προσφορές

  I need assistance with revising the manufacturing details on my product labels, which currently contain incorrect information. This revamp will require a meticulous attention to detail and strong knowledge of label design. - Desired Skills and Experience - Label design - Graphic design - Attention to detail - Familiarity with manufacturing details issues with making full sheets of our tables into single lables I look forward to working with a detail-oriented professional who can help me rectify this issue quickly and efficiently.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  I'm seeking an experienced professional to help me with editing my product labels. The labels are currently in PDF format and require professional touch-ups. Key requirements include: - Proven past experience with successful label editing projects - Ability to handle PDF files - Detail-oriented approach to ensure the final labels are error-free and visually appealing Please include relevant experience in your proposal.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  90 προσφορές

  I have pharmaceutical products that are facing disapproval on Google Merchant, specifically due to policy violations. I need an expert who can help review and edit these listings to ensure they comply with the platform's policies.

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Grocery store product IPHONE photography Austin, TX 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...freelance photographers to collaborate on an exciting project involving product photoshoots right at the grocery store. Professional experience is not needed These images will play a pivotal role in enhancing our food ordering app's visual representation of restaurant offerings. If you possess an eye for capturing appealing product images, and are ready for a dynamic experience, we're excited to connect with you! You will be required to order a specified Lightbox immediately upon approval, and would be reimbursed on this platform according to your receipt. Location : H Mart 11301 Lakeline Blvd, Austin, TX 78717 Date- Wednesday 24th, July, 2024 at 10:00am. Thursday 25th, July, 2024 at 10:00am. Pay: $2 per product captured Equipment: Digital Ca...

  €276 - €459
  Τοπικό Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €276 - €459
  0 προσφορές

  ...give visitors a clear understanding of the services I offer. - Generate Leads/Sales: The content should also be persuasive enough to convert visitors into leads or customers. - Establish Brand Authority: The content should help position my brand as an authority in the maintenance, engineering, and industrial sectors. Specific Information or Topics Needed: - Services Offered: Detailed, engaging descriptions of the range of services provided. - Case Studies/Success Stories: Real-world examples of the benefits of my services. - Industry Trends and Insights: Engaging articles that demonstrate my understanding of the latest trends in maintenance, engineering, and industrial sectors. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in writing for maintenance, engineering or industr...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Shopify Landing Page for Unique Pet Product 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented individual who can help me set up an elegant and sophisticated Shopify landing page. My product is unique, and I need the design to reflect that. The main goal of the page is to drive immediate sales. Key Responsibilities: - Create a visually appealing and user-friendly Shopify landing page - Implement elements that enhance product appeal and encourage conversions Skills and Experience Required: - Proven experience in setting up successful Shopify landing pages - Familiarity with the pet product market is a plus - Understanding of sophisticated and elegant design principles

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I'm looking for a group of 10 individuals ...all you need to be is couchable and consistent. Minimum income per day is $ only have to put in 2 hours a day to work,and you need to work atleast 3 days per week. Profits: You need atleast $129 to start up your own business. Once you start the business is registered under your name as you will be the owner of your digital marketing product. I look forward to collaborating with a team that will effectively steer the growth of my digital product offerings and is optimistic on starting their own online business. An understanding of the dynamics of social media platforms, especially Instagram and TikTok, is key in this project. Apply if you've got proven tactics and strategies to make digital products thrive in a compet...

  €332 (Avg Bid)
  €332 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...emphasis is not just on product upload but incorporating relevant descriptions and organizing the products appropriately within the store. I'll be providing required photos and product details- including product names, descriptions, and prices - for 50 to 100 products. These products include weaves, hair jewelry, hair care products, hair accessories, and other related merchandise. Requirement details: - Proficiency in Shopify operations and navigation - A keen eye for product categorization - Exceptional attention to detail, particularly for product descriptions - Experience in e-commerce, specifically in the fashion and personal care domain - Ability to function independently with minor supervision The aim is to create ...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές
  Trophy icon Professional Product Image Renderer 6 μέρες left

  **URGENT: WINNER TO BE SELECTED IN 24 HOURS** We require the re-rendering and editing of a product image file named "Gel image to be re-rendered". **Image Specifications:** - Dimensions: 1200x1200 pixels - Objective: Enhance image quality to high definition. **Package Redesign:** - Redesign the gel tube to match the style of the "Reference design" file. **Text on Gel Tube:** - Incorporate the following: - (LOGO) - Everyday Conductive Gel - 1.4 fl oz

  €14 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €14
  32 συμμετοχές
  Trophy icon Rendering Product Image 6 μέρες left

  *URGENT WINNER TO BE SELECTED in 24 HOURS* We need to re-render a product image file name: "Image that needs to be rendered" Image Dimensions: 1200x1200 pixels Quality: Re-render the photo to make it high quality Product Position: Currently, the product is slanted. Please adjust it to a straightforward position. Example of a straightforward position: File name : "Example of Straight forward position"

  €14 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €14
  36 συμμετοχές
  Expert Required for Amazon Product Listing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced individual or company to assist in listing more than 100 products on my Amazon seller account. Requirements: - Listing Preparation: As I have already prepared ...prepared the data and photos for all products, the primary task will be to upload and format these listings according to Amazon's guidelines. - UPC Management: With 500 products, a critical component of the job is ensuring that each product has a corresponding Universal Product Code (UPC). Ideal Skills: - Proven track record with Amazon product listings, particularly in handling large volumes. - Proficiency with Amazon's seller platform and familiarity with their listing guidelines. - Experience in managing UPCs for products. Please include examples of prior A...

  €355 (Avg Bid)
  €355 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  ...looking for a skilled marketing professional who can assist my team in promoting our digital product. Our target audience is individuals, and we aim to increase awareness of our product among this demographic. Key Responsibilities: - Develop and execute a digital marketing strategy tailored to reach individuals effectively. - Utilize social media, email marketing, and SEO. - Collaborate with our team to ensure consistency with our brand voice and message. - Regularly analyze and report on the effectiveness of the campaign. Skills and Experience: - Proven experience in digital marketing, with a focus on individual consumers. - Expertise in social media, email marketing, and SEO. - Understanding of product promotion and brand awareness strategies. - Strong analytic...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Κορυφαία product descriptions Άρθρα Κοινότητας