Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 pre production δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...features - Features με λίστα και screenshots των βασικών λειτουργιών της SaaS - About Us με φωτογραφίες των executive team (5) Θέλουμε να συνεργαστούμε μα μία ομάδα ή έναν/μία designer που καταλαβαίνει αρχές και θεωρί&epsil...

  €2384 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €2384 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Project for Anastasios V. Έχει λήξει left

  Hi Anastasios V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.Γεια χαρά φίλε! Είπα να...εμπειρία απο WP. Αυτό που χρειάζομαι φίλε, είναι 3 περιεχόμενα σελίδων να μπαίνουν σε μια σελίδα με tabs( του θέματος), με e...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm seeking a skilled blogger to help me rework existing blog content and publish it on high authority websites. Key Responsibilities: - Spin pre-existing blog posts to create unique, engaging content. - Secure publication on DA50+ websites. The main aim of this project is to boost our search engine rankings. As such, the successful applicant must possess a deep understanding of SEO best practices in content creation. A proven track record in this area is crucial. Your application should highlight your experience in similar projects. Please provide specific examples of previous work and its outcomes. Ideal Skills: - Proficient in content spinning - Strong understanding of SEO - Demonstrated experience in blog post publication on high authority sites - Excellent communic...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I'm looking for an experienced video content creator who can design exciting promotional videos. These v...appeal to a young adult audience, so a modern, dynamic and engaging style is crucial. Please find the detailed requirements below: - Experience in creating engaging promotional video content, ideally product intros - Understanding of the interests and preferences of a young audience - Strong ability to translate a brief into compelling video content that sells - Creativity and originality in production design - Expert proficiency in video editing tools This job requires a delicate blend of creativity, technical skill, and an understanding of marketing principles. If you have a portfolio that demonstrates these attributes, especially within the youth market, I'd li...

  €87 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €87 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm in need of a professional rap producer to create a trap-style rap track for a personal project of mine. The production should be top-notch, polished, and engaging. Key Requirements: - Music Style: Trap - Purpose: Personal project - Length: 2-3 minutes Ideal Freelancer: - Proven experience in trap music production. - Ability to create engaging, professional tracks. - Willingness to work within a tight timeframe. - Strong portfolio of prior works in a similar style.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Scalable Multi-Tenant Postgres Migration Workflow 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...including setup, execution, and rollback procedures. - Source Code: - Provide the source code for the migration workflow, including any scripts or configurations required. - Validation Reports: - Reports on schema validation results before applying migrations. - Testing and QA: - Thoroughly test the migration workflow in a staging environment before deploying to production. 5. Timeline: - Provide an estimated timeline for the development and implementation of the migration workflow. Minimum Requirements: - Proven experience with Postgres and schema management tools (AtlasGo or Bytebase). - Familiarity with serverless Postgres. - Strong understanding of multi-tenant database architecture. - Ability to design and implement scalable workf...

  €41 / hr (Avg Bid)
  €41 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Virtual Environment Project Manager Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a seasoned project manager who can set up a virtual environment with tracking capabilities. The environment should be able to measure the following aspects to gauge developers' performance: - Hours spent in the virtual environment - Number of lines of cod...the code is written in php laravel, javascript, and flutter for the mobile apps. There are currently good government incentives for companies in Ireland to build websites. They are currently giving businesses up to 5000 in funding for a web design build and project. We are putting this dialogue out to businesses through advertising, so the leads that the sales person will be dealing with will be pre loaded with this information. So in theory, it should make the closing of the sales a little easier as ther...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am in need of a highly skilled and creative renderer who can deliver an eye-level view rendering of a metal workshop building. This rendering will be used for both print and online advertisements. The successful freelancer will focus on: - Showcasing the exterior design of the metal workshop building in detail. - Ensuring the design is engaging and visually appealing in print and digital platforms. Professional experience in architectural rendering and knowledge of various presentation techniques will be advantageous. Your portfolio of previous similar work will be highly considered. Make this workshop come to life through your talent and craftsmanship.

  €32 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm in need of a skilled app developer that can create a mobile application for Android; specifically, a customized banner making app focused on facilitating business promotion activities. The app should have the following key features: - Template Selection: Users should be able to choose from a variety of pre-designed templates to start their banner creation. - Custom Design Tools: The app should also offer an array of design tools that enable users to personalize and customize the banners. The saved banners should be exportable in JPG and PNG formats. The ideal candidate should have experience in Android app development, a good understanding of UI/UX design principles, and the ability to create a user-friendly application. Prior experience in creating design apps or any simil...

  €310 (Avg Bid)
  €310 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Modern UGC Video for Video Editing Service 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...30-second UGC video where a person, preferably with a professional background setup, talks about my video editing service. The key points to highlight in this video are the fast turnaround time and affordable pricing. Key Requirements: - 30 seconds User Generated Content (UGC) video - Person with clear face in the video - Modern background setup Ideal Skills: - Perfect English accent - Video Production - UGC Video Creation - Ability to convey fast turnaround time and affordable pricing effectively Please note that you will have the creative freedom to choose the person to appear in the video and the specifics of the background setup. The goal is to create a compelling video that showcases the key aspects of my video editing service in a modern, engaging way. make you sure you ...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...execute the Activation Program and Calendar for the first season (2024-2025) of UA project. The scope of work includes detailed planning, budgeting, procurement, execution, and management of all activities related to the activation. The key responsibilities are outlined below: Key Responsibilities: 1) Develop a Detailed Gantt Chart: - Create a comprehensive Gantt chart outlining the timeline for pre-event, during-event, and post-event - internal operational activities for each item in the activation calendar/program. Budget Utilization Model: Develop a budget utilization model for the first season’s program, ensuring efficient allocation and tracking of resources. 2) Procurement and Management: - Procure and manage the execution of all necessary materials, equipment, a...

  €350 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €350 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Pre-Employment Vetting {Newark} 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional who can help us with pre-employment vetting. Key Requirements: - I need the freelancer to strictly verify the education history of our potential employee. - The verification should be focused on confirming the certificate dates. - I prefer the verification to be based on the review of the documents provided by the applicants. Ideal Skills: - Strong experience in conducting education history verification. - Attention to detail and the ability to detect discrepancies in documents. - Good communication skills to follow up (if necessary) and the ability to maintain confidentiality.

  €28 - €46
  Τοπικό
  €28 - €46
  0 προσφορές

  ...journals and planners targeted at young girls and teens. Projects Overview: You will be working on the interior page designs for three upcoming books in our series: 1. Creative Diary for Girls - A journal filled with activities, prompts, and coloring pages to spark creativity in young girls. 2. Empowering Journal for Girls- A journal designed to inspire confidence and self-discovery among pre-teen girls. 3. Empowering Self-Love Journal for Teen Girls - Aimed at teenagers, this journal focuses on fostering self-esteem and personal growth. Responsibilities: - Develop and execute the layout design for each journal's interior pages. - Select and incorporate appropriate stock images from platforms like Shutterstock to enhance the visual appeal and engagement of th...

  €1773 (Avg Bid)
  €1773 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές
  Pre-Employment Education Verification 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a freelancer who can help me with a pre-employment vetting process. I specifically require an education verification of the candidates. The ideal freelancer should: - Have experience with educational background checks. - Be able to provide a confirmation of education completion for the candidates.

  €9 - €46
  Τοπικό
  €9 - €46
  0 προσφορές

  ...creating conveyors and injection moulding dies. The project involves the design of a conveyor pulley and an injection moulding die to significantly increase our production efficiency. Materials: - The conveyor pulley should ideally be made of Nylon for its durability and flexibility. - The injection moulding die should be made of steel for its strength and longevity. Requirements: - The specific dimensions and weight requirements for the conveyor pulley and moulding die are yet to be determined. This is subject to be discussed and further defined during the project. - It is crucial that the designs are scalable, as our production needs may increase in the future. Ideal Skills: - Proficient in CAD software. - Experience in designing conveyor systems and moulding dies. ...

  €227 (Avg Bid)
  €227 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Trophy icon Minimalistic/abstract NGO Logo Design 9 μέρες left

  I'm running an animal welfare non-profit and I'm in search of a unique and memorabl...design - Understanding of color psychology and how to use bright colors effectively - A portfolio that demonstrates a creative approach to design and a good understanding of non-profit branding. The company's name is Guardians of Goodness for Animal Welfare, we focuse on pets: mainly stray cats, potentially dogs and other abandoned domestic animals, but not wildlife or animals used for food production. Please provide examples of your past work or a link to your portfolio that showcases your ability to meet these requirements. I'm excited to see your proposals! Please do not offer ready templates taken from the internet, I could do it myself. For the offered price I expect to...

  €92 (Avg Bid)
  €92
  139 συμμετοχές
  Monteur video francophone 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...passionné(e) par le montage et l'audiovisuel pour rejoindre notre équipe en présentiel ou a distance. Vous aurez l'opportunité de travailler sur une variété de projets vidéo, de la conception à la post-production, et de contribuer activement à notre stratégie de contenu pour notre chaîne YouTube principalement. Missions principales :  Montage vidéo : o Assembler et éditer des séquences vidéo pour créer des vidéos attrayantes et engageantes. o Intégrer des effets spéciaux, des transitions, des titres et des sous-titres. o Assurer la cohérence visuelle et sonore des vidéos.  Post-production : o Gérer la correctio...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...of the model so can be done without a professional model and make up etc Tasks and Deliverables: - Create 4-5 high-quality, engaging and creative product videos each month. - Ensure the videos are optimized for various online platforms like Google Ads, Meta Ads, Instagram Reels, etc. - Only background music is needed, no voice-over. Ideal Candidate: - Proven experience in video editing and production, particularly in creating short promotional videos. - Proficiency in editing software and tools. - Understanding of marketing and able to create content that aligns with our brand values and target audience. - Experience in creating 'Lifestyle with models' style of videos is a big plus. - should be based in Hyderabad so we can send the physical product samples If you are...

  €41 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €41 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  WordPress Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...each product (for example price range of product is 1000 rs-2000rs , and this price will be Fully customize by admin of website) Add short videos that we will discuss the product live, touching the pieces, sitting in it, discussing details of the piece. Admin section Inventory Management (overseeing and controlling of the ordering, storage and use of components that a company will use in the production of the items it will sell as well as the overseeing and controlling of quantities of finished products for sale) Order Management ( Brokers and dealers use OMSs when filling orders for various types of securities and are able to track the progress of each order throughout the system.) User profile (Registration) Order history Member’s Profile Details ****Count...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  140 προσφορές

  I am looking for a freelancer to assist with pre-employment vetting in Gandia, Valencia, Spain. - The primary task is to verify the employment history of potential hires. This should only involve collecting and confirming the dates of employment and job titles of the candidates. No need for detailed responsibilities or reasons for leaving previous employments. - The final report should be sent to me in electronic form via email. Key Skills: - Experience in employment verification services - Excellent attention to detail - Knowledge of data handling and protection regulations Please note that I need this task to be handled with utmost professionalism and confidentiality.

  €55 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €55 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm seeking a professional with the production prowess to create a series of five 120-second HD videos. These will be used for promoting an existing course for professional therapists wanting to add the Breathwork Therapy modality to their current services offering; the course founder and as a means of engaging with people that are curious and have a general interest in Breathwork. Key Requirements: - Full provision of video, sound, and lighting equipment. - Ability to set up the set and work effectively with the presenter. - Experience in creating and producing minimalistic and straightforward content. Ideal Candidate: - A video production specialist with a proven track record of creating educational content. - Familiarity with working in a minimalistic and straightfo...

  €456 - €912
  Τοπικό
  €456 - €912
  0 προσφορές
  Pre-Employment Verification - Venezuela 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a qualified professional who can assist me in conducting pre-employment verification in Venezuela. Key Responsibilities: - Conduct a comprehensive criminal background check of the candidate. - Verify the employment history by confirming the dates of employment, job titles, and the responsibilities associated with the roles. - If feasible and needed, also verify the candidate's educational background. The ideal candidate should have: - Prior experience in conducting pre-employment verification checks in Venezuela. - Strong investigative and research skills. - The ability to communicate effectively the verified information to me. Please note that the specific type of pre-employment verification services required (e.g., criminal background check, edu...

  €28 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for an expert in Instagram advertisement management who can efficiently drive sales for my fashion brand. Key Responsibilities: - Creating and executing high conversion ad campaigns using our pre-existing content - Targeting both male and female audiences aged 35-65 Ideal Experience: - Proven track record of managing successful Instagram ad campaigns - Familiarity with the fashion industry - Experience in targeting the specified age group Please provide a brief of how you plan to approach this task and examples of similar projects you have worked on.

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Custom GPT Development from Organizational Policies 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a custom GPT (Generative Pre-trained Transformer) model which will be used to pull specific data from our provided organizational policies. The primary data I need the GPT to extract includes: - Procedures: The GPT should be able to accurately understand and extract procedures from the policies. - Guidelines: Similarly, the GPT should be able to effectively capture guidelines embedded in the documents. Additionally, the GPT should be able to handle: - Extraction of Phone Numbers: The GPT must be able to locate and extract phone numbers included in the policies. - Contacts: Alongside phone numbers, the GPT should also identify and extract contact details from the documents. The overall goal of this project is to have a custom GPT model that can serve as an ef...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I'm in need of a SQL Server Reporting Services (2022 version) expert to assist in building Production Planning Reports. These reports should incorporate both tables and charts, giving a comprehensive visual and analytical representation of the data. Tasks Involved: - Develop SQL queries to extract the required data from various tables in SQL Server database - Creating reports based on specifications - Ensuring the reports are properly displaying data from the SQL Server database Ideal Skills: - Extensive experience with SQL Server Reporting Services (particularly 2022 version) - Proficiency in SQL queries and database schema understanding - Familiarity with creating Production Planning Reports, or similar - Capacity to blend data visualization methods (charts, tables) ...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm seeking a skilled Python developer to modify our existing script. The project involves improving the accuracy of Google transcription, incorporating Twilio for SMS functionality, and resolving any existing bugs. Upgrades 1. Now we have this workflow. twilio >> google transcription >> openai >> elevenlabs >> twilio ... I now want to use pre-recorded messages that will twilio >> google transcription >> openai >> SKIP ELEVENLABS >> twilio ** We will just search for the most relevant question and fetch the mp3/wave 2. Change code to use asynchronous Outbound AI Caller Project uses >> Twilio >> Google Transcription >> OpenAI >> ElevenLabs Key Project Details: - Enhance Google Transcription: ...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  Seeking a skilled developer to spearhead the development of an advanced, white-label Software as a Service (SaaS) platform for video content creation, management, and distribution. This SaaS tool aims to simplify the video production process, offering a seamless user experience across web, mobile, and desktop platforms. Core Requirements: Video Editing Features: Intuitive editing tools that allow users to trim, merge, and apply basic effects. User Management: Robust system for managing user roles and permissions, including registration, login, and account handling. Analytics: Detailed analytics to monitor user engagement and video performance. Intended Audience: Small Business Owners: Accessible and cost-effective. Content Creators: Catering to individuals and agencies focusing o...

  €152 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €152
  4 συμμετοχές

  ...should be to evoke a touching atmosphere with dark undertones. I'm not looking for something too heavy or aggressive, but rather a piece that can capture the listener's emotions with a deep vibe. Ideal skills and experience for the job include: - Proven experience in creating and producing music, using acapella - Proficiency in using and incorporating various instruments and sounds in music production - Understanding of how to create and evoke a specific mood or atmosphere through music - Ability to work with and incorporate client feedback to refine the music piece If you feel you have the necessary skills and experience to deliver a high-quality dark-themed acapella music track, please reach out and share some samples of your previous work. Your creativity and passi...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am l...website should offer customers the ability to customize their credit cards. This includes: - Selecting from pre-made designs. - Uploading their own design. - Using an online design tool on the site. - The website should be easy to navigate, mobile-friendly, and secure for online transactions. Design Theme: - I already have a specific design theme and branding in mind. The developer will need to work within these guidelines. Ideal Freelancer: - Proficient in Shopify development, with a strong portfolio of e-commerce websites. - Experience in creating and integrating custom design tools on websites. - Familiarity with secure online payment gateways. - Able to understand and implement pre-existing design themes. - Excellent communication skills and a collaborati...

  €451 (Avg Bid)
  €451 Μέση Προσφορά
  180 προσφορές

  We aim to uplift our brand's visibility on Instagram and Facebook. For this, we're looking for a social...uplift our brand's visibility on Instagram and Facebook. For this, we're looking for a social media expert who can: - Create and manage regular posts featuring engaging graphics with text, along with educational videos for vitamin infusions and botox - Develop a posting strategy to enhance brand awareness The ideal freelancer for this task will have experience in both graphic design and video production, a strong understanding of branding, and proven success in managing social media for business. They will know Instagram's and Facebook's algorithms and effective tactics to increase visibility. Your mission: help us stand out, capture attention, and...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  ...Healthcare experience is a must. About the role: As a Software Engineer, you will be part of the team responsible for the technical implementation of our award-winning products. Your goal will be to produce adaptable, robust, secure products that delight our users. You will design and oversee software implementation, ensuring technical quality and delivering and monitoring software products in production. Additionally, you will communicate with the team about ongoing issues. Responsibilities: Develop mission-critical microservices with an emphasis on scalability, security, quality, and performance. Produce technical documentation, software, and supporting test code. Coordinate with team members in evaluating product requirements, delivery, and testing of integrated code compone...

  €40 / hr (Avg Bid)
  €40 / hr Μέση Προσφορά
  111 προσφορές

  ...Healthcare experience is a must. About the role: As a Software Engineer, you will be part of the team responsible for the technical implementation of our award-winning products. Your goal will be to produce adaptable, robust, secure products that delight our users. You will design and oversee software implementation, ensuring technical quality and delivering and monitoring software products in production. Additionally, you will communicate with the team about ongoing issues. Responsibilities: Develop mission-critical microservices with an emphasis on scalability, security, quality, and performance. Produce technical documentation, software, and supporting test code. Coordinate with team members in evaluating product requirements, delivery, and testing of integrated code compone...

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  102 προσφορές

  I am looking for a highly skilled illustrator who can create a photo realistic portrait of pre-teen children playing. This is for an art project that aims to convey the joy and innocence of childhood compared to the distractions of smartphones. - The image should capture the essence of children between the ages of 8 to 12, engaged in play on a seesaw. - Image should be in profile/side-view with only the sides of the children's faces showing - Can have a background, but not necessary - Should have one girl on the left side, distracted and looking at a smartphone - Girl on the right is smiling and joyful with their arms in the air - Shouldn't have an AI creepy or distorted look at all Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating photo-realistic portraits an...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Pre-Employment Education Verification in Béchar - Algeria 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...attendance records. - Determine the purpose of the verification process and ensure that it aligns with the job role requirements. - Confirm the level of education needed for pre-employment (e.g., high school diploma, bachelor's or master's degree). Ideal Skills and Experience: - Prior experience in conducting pre-employment verification. - Familiarity with the Algerian educational system is preferred. - Strong attention to detail and the ability to verify information accurately. - Excellent communication skills to liaise with candidates and educational institutions. - Understanding of the importance of compliance in the field of pre-employment education verification....

  €9 - €41
  Τοπικό
  €9 - €41
  0 προσφορές
  Online Course & Digital Items Web Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional web developer who can create an online platform for my courses and digital items. Key Requirements: - The website should have a secure system that disables the downloading of courses. - I'll be selling Ebooks and videos on the website. - The courses available on the platform will all be pre-recorded. Ideal Skills: - Proficiency in web development, specifically for eCommerce and course delivery platforms. - Experience in creating secure systems that prevent unauthorized downloading. - Familiarity with digital items' selling and handling. - An understanding of user experience and visual design to create a user-friendly interface. Please include samples of similar projects you've worked on in the past and details of your approach to...

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  158 προσφορές
  Pre-Employment Education Verification in Guelma - Algeria 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I urgently need to verify the education qualifications of a candidate in Guelma, Algeria. I am looking for an experienced and reliable professional to assist me in this process. Key requirements: - Comprehensive knowledge of the Algerian education system and ability to verify its equivalences with international standards - Experience in conducting thorough background checks and verifying educational qualifications - Strong attention to detail to ensure the accuracy of the verification process - Ability to deliver the results on an urgent basis, as the completion of the project is required ASAP. The successful candidate needs to provide a detailed report on the verified information. Given the urgency of the task, only experienced and prompt professionals need apply.

  €9 - €46
  Τοπικό
  €9 - €46
  0 προσφορές

  ...["creating daily email drafts and automating their sending via Excel and Outlook"]. The freelancer should be proficient in [relevant skills, e.g., "Excel VBA programming, Outlook integration"] and have experience in [specific requirements, e.g., "automating email workflows, creating templates"]. **Key Responsibilities:** - Develop an Excel spreadsheet with a button that, when clicked, generates a pre-defined email draft. - Integrate Excel with Outlook to automatically populate the email draft. - Ensure the solution is user-friendly and requires minimal input from the user. **Skills Required:** - Proficiency in Excel VBA (Visual Basic for Applications). - Experience with Outlook integration and email automation. - Ability to understand and translate...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I'm seeking a video production specialist with proficiency in Hindi and Gujarati. The task involves creating 30-second advertisement videos, with voiceovers in both languages. Key Requirements: - Proficiency in both Hindi and Gujarati - Experience in creating brand awareness videos - Ability to deliver crisp, engaging content in a 30-second format The target audience for these videos is primarily adults aged between 36-60 years. The goal of these videos is to create brand awareness and engage this demographic effectively. The ideal freelancer for this project will be a skilled video producer who can expertly incorporate the necessary cultural and linguistic nuances of both Hindi and Gujarati, ensuring that the content resonates with the target audience.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for an experienced mobile app developer who can build a Tuya Smart app for both iOS and Android platforms. The main task will be to implement a remote control functionality for smart devices ...of smart devices: The application should envelop a functionality that facilitates users to control their smart devices remotely. Design Specifications: - The application must incorporate a combination of custom user interface and pre-built UI templates to ensure a unique yet familiar user experience. Ideal Candidate: - A developer who has past experience with creating similar smart apps - Proficiency in iOS and Android development is mandatory - Familiarity with implementing remote control functionality for smart devices - Experience in blending custom and pre-built UI...

  €1294 (Avg Bid)
  €1294 Μέση Προσφορά
  127 προσφορές
  Custom Options Trading Bot Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...should be designed to implement a specific trading strategy that I have in mind. This would involve the utilization of some custom indicators. - The level of customization I'm looking for is moderate. The bot will need to incorporate some specific indicators unique to my strategy, but it won't be a fully customized bot. - The bot should have the ability to automatically execute trades based on the pre-defined strategy. Ideal candidates for this project should have: - Proven experience in developing trading bots for options, ideally on both TradingView and Webull platforms. - Strong knowledge of custom indicator development and integration. - Good understanding of automated trading systems. If you believe you have the necessary skills and experience to take on this pro...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  126 προσφορές
  FOX AND BERMAN 9 μέρες left

  I would like for you to enter the following data under the FEE SCHEDULE TAB & PAYOR MIX TAB FEE SCHEDULE TAB 1. Production Summary Report 2. UCR fees 3. Fee schedules for all PPO groups presented 4. NDAS fees PAYOR MIX TAB Payor mix: make sure to include PPO groups with high volume that are not listed

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  As a passionate YouTuber, I'm in need of a skilled videographer to help elevate my content to the next level. I'm looking to produce long, detailed videos in two main categories: Vlogs and Product Reviews. Each video is anticipated to be longer than 8 minutes. For this project, your responsibility includes filming high-quality content and applying post-production edits to achieve a cinematic look. What am I on the lookout for in a freelancer? - Experience with YouTube content, specifically Vlogs and Product Review videos - Proficiency in crafting long-form content (8+ minutes) - Skills in advanced video editing, specifically achieving a cinematic appearance I welcome freelancers who are enthusiastic about YouTube content and well versed in the art of storytelling throug...

  €768 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €768 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  As the Production Manager of a mill factory, I'm seeking expert assistance in creating a daily updated dashboard, crucial for production management. Your professional skills and experience in data analysis, dashboard creation, and understanding of industrial production metrics will be the foundations of this project. This dashboard should effectively encapsulate: - Machines KPI's: Should display Machine downtime, Production efficiency, and Quality rate. Proficiency in creating interactive KPI's will ensure clarity and easy interpretation of our machine's performance. - Daily Target Quantity and Achievement: Presented as a percentage comparison to effectively visualise progress towards daily goals. Your experience in graphical data presen...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  SEO Specialist Needed - Boost Rankings 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an SEO specialist to boost our rankings in search engines. Currently, we're ranking for some keywords but the goal is to improve our position and increase organic traffic. As my target audience is nationwide, it's important that the specialist has experience with local & nationwide SEO strategies. The ideal candidate will a...consider serious offers which will READ the above. DM e directly to receive our name and website. Keywords we want to rank for: - fabrication - event graphics - mobile pop-ups - branded food trucks - Vinyl wrap for events - graphics fabrication - airstream pop-ups - vinyl wrapping for events - Fabric print - Sustainable event graphics - fabrication for events And similar keywords. We're in a production, fabrication of visuals, ...

  €320 (Avg Bid)
  €320 Μέση Προσφορά
  205 προσφορές
  Silver Planchet Production Process Design 4 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...for pure silver planchet production, specifically a deep understanding and ability trace all possible sources of contamination related to "white spots," sodium and silver chloride. We need to develop a plan to Prevent when possible and or process of electrochemical/mechanical removal without damaging the surface condition. The ideal candidate would possess: - Deep knowledge and experience in process design, and metallurgy. - Solid understanding of safety standards and regulations. - Proven record of effective equipment optimization for similar projects. These competencies should allow the most qualified candidate to efficiently design a safe, cost-effective, and reliable process for pure silver planchet production. Your input would be critical in creating a ...

  €998 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον ΣΜΓ
  €998 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm looking for someone who can replicate the stock video in the attached file using AI. The project will involve creating ...someone who can replicate the stock video in the attached file using AI. The project will involve creating a similar but not exact video from scratch including the stock video, bullet points, and the editing. For this project, I'm looking for freelancers who have: - Demonstrable experience in creating stock videos using AI. - A strong background in video editing and post-production. - A deep understanding of video production and editing software. Please only reach out if you've watched the attached video and are confident in your ability to replicate it. In your proposal, I'd like to see examples of your past work in this area. ...

  €175 (Avg Bid)
  €175
  5 συμμετοχές

  I'm seeking a skilled professional who can help me create a promotional video for my web application and design images for my tech website. Video Production: - The video's aim is to showcase the unique features of my web application. - I'm looking for a video that's engaging and concise, perfect for a business professional audience. - The video should effectively highlight key functionalities of the application in a visually appealing way. - Experience in creating promotional videos for tech products will be a bonus. Image Design: - I also need some new images designed for my tech website. The preferred style is modern and minimalist. - These images should be suitable for professional, business-oriented content, without being too flashy. - Demonstrable expe...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές
  Music Producer Logo 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a classic, vintage-inspired logo that represents my identity as a music producer. The ideal design should be a blend of the past and present, incorporating warm colors such as red, orange, and yellow. Producer Name: - The name of the production company is "The Bad Ones" giving the idea of ​​a group of bad friends. Key Requirements: - Vintage Style: The logo should have that timeless, classic feel, reminiscent of early 20th-century music brands. - Icon and Text Combination: I want a well-crafted blend of iconography and text to make my logo stand out and be memorable. - Warm Color Scheme: The color palette should primarily consist of warm hues like reds, oranges, and yellows. Ideal Skills & Experience: - Proficient in vintage design aesthetics an...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  185 προσφορές

  I am seeking a professional who can create a comprehensive turbo inspection report for my car. The document will need to be formatted as a PDF. Key components of the report should include: * Detailed damage assessment * Information on any part replacements * Thorough performance analysis of the turbo Additionally, the report must consider the following: * Comparison of the car's performance pre and post turbo installation * Outline of the turbo installation process * Description of any modifications made to the car specifically for turbo compatibility * In-depth analysis on potential issues arising from a turbo ring not properly fitted Ideal freelancers for this task would have a deep understanding of car mechanics, especially with turbos, and strong report writing skills. ...

  €470 (Avg Bid)
  €470 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  Requiring skilled expertise in precision sheet metal fabrication, we need custom tailored electronic enclosures. We're looking for: - Proficiency in working with specific material type and thickness. - Rigorous adherence to prescribed tolerance levels. - Features tailor-made for a small production run of 1-100 units. Grasp on respective parameters, focus on detail, and consistent quality are paramount. Your prior experience in crafting precision electronic enclosures will be a strong edge.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  Κορυφαία pre production Άρθρα Κοινότητας