Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  164,523 pre production δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for Anastasios V. Έχει λήξει left

  Hi Anastasios V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.Γεια χαρά φίλε! Είπα να...εμπειρία απο WP. Αυτό που χρειάζομαι φίλε, είναι 3 περιεχόμενα σελίδων να μπαίνουν σε μια σελίδα με tabs( του θέματος), με e...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Pre wedding video 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create a Teaser and pre wedding video for me. The Teaser should be less than 1 minute video (song of the freelancer's choice) and the pre wedding video should be around 3 minutes(1 Bollywood Song of my choice- Melt - Aditya Bhardwaj) in duration. I have my own Video clips to use in teaser and pre wedding video ( which I will share you on Cloud drive by 11th of December, 2023) and I have a specific theme or concept in mind for the video(reference video). I would like a mix of both specific moments that I will provide and the freelancer's creative input. The Deadline would be flexible and would appreciate If you would tell me how long would It take for the videos to be done. Ideal skills and experience for this job include: - ...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a skilled and experienced freelancer who can help me write a complete concrete poles production proposal. The purpose of this proposal is to secure funding for a new production facility. The proposed production facility will be of medium scale, with a focus on increasing efficiency in the production process. I am looking for someone who has knowledge and experience in the concrete poles industry, as well as expertise in writing business proposals. The expected timeline for setting up the production facility is 6-12 months. If you have the skills and experience necessary for this project, please reach out to discuss further details.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Need a Pre Developed IT website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I need a Pre developed IT services website in which all type of IT services listed, prefer in HTML PHP.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing around Mount Colah, 2079 Australia. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done. This is a long-term project and we will hire you for the long term.

  €37 - €46
  Τοπικό
  €37 - €46
  0 προσφορές
  General Words Recording Project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: General Words Recording Project I am looking for a skilled individua...skilled individual to record a collection of common English words in American English pronunciation. This project requires the recording of 100-500 words and phrases. Skills and Experience: - Fluent in American English pronunciation - Clear and articulate speaking voice - Experience in voice recording or audio production - Attention to detail to ensure accurate pronunciation This project is ideal for individuals who have experience in voice acting, language instruction, or audio production. The recordings will be used for educational purposes, so it is important to have a professional and clear delivery. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal f...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Mixing and Mastering. 6 μέρες left

  I am looking for an experienced audio engineer to handle the mixing and mastering of my full album, which consists of more than 5 tracks. The ideal candidate should have a strong background in hip hop music production and be able to deliver a high-quality sound. Skills and Experience: - Proven experience in mixing and mastering hip hop music - Familiarity with the latest audio editing software and plugins - Ability to enhance the overall sound quality and balance of each track - Attention to detail and ability to meet deadlines - Strong communication skills to understand and apply client preferences, as no specific references or examples will be provided.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Transcription 6 μέρες left

  I am in need of a freelancer who can ...me with audio transcription for Kabardian Language project. The ideal candidate should have experience in transcribing pre-recorded audio files that are less than 30 minutes in duration. Skills and Experience: - Proficient in audio transcription - Attention to detail - Excellent listening and typing skills - Familiarity with various transcription software and tools Responsibilities: - Transcribe audio files accurately and efficiently - Ensure the transcription follows the provided guidelines - Proofread and edit transcriptions for accuracy and clarity - Meet deadlines and deliver high-quality transcriptions If you have experience in audio transcription and can work on pre-recorded files that are less than 30 minutes long, please subm...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Content writer & product tour video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled content writer who can create both written and video content for my project. Content Needed: - Both written and video content Ideal Skill...Main Purpose of the Product Tour Video: - To demonstrate how the product works Script for the Video: - I have a rough script that needs refining I am seeking a freelancer who can effectively communicate the functionality and benefits of my product through well-written content and a visually appealing product tour video. The ideal candidate will have experience in both content writing and video production, and be able to refine and improve upon an existing script. Sample product tour videos:

  €359 (Avg Bid)
  €359 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  circuit board 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This pcb will play the pre-given bluetooth audio file when trigger ports are activated. (1 or 2. or both) when trigger ends pcb stops playing audio. pregiven audio is repeated every second bip sound (like alarm) buzzer will make noise same as trigger port energized, and stops de-energized. also can be cancelled with on/off dip swith (only buzzer Bt audio will not stop) components; power supply (12-15V dc) buzzer (with on/off dip switch) 2 trigger port (energized by 12-15V dc) button for pairing pcb with other bluetooth receiver (smart phone) Pcb must have a unique bt adress for pairing. once paired no need to pair again when re-energized long press for pairing button must start a new pairing mode. I will want a working demo pcb before final approval I will want estimated cost f...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  video making 6 μέρες left

  I am looking for a skilled video maker who can create an animated video for my project. Here a...to convey. I will need help creating a compelling script and storyboard for the video. Duration: 1-3 minutes - The intended duration of the video should be between 1 to 3 minutes, capturing the essence of my project concisely. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in animation and video production. - Ability to create engaging and visually appealing visuals and characters. - Experience in creating compelling scripts and storyboards. - Proficiency in video editing and post-production. - Good communication skills to understand and incorporate my vision for the video. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with relevant samples of yo...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Project Title: DDoS Traffic Mitigation and Website Security Enhancement I am seeking a skilled professional to help resolve a DDoS attack on my website. The ideal candidate will have extensive experience in DDoS traffic mitigation and website security enhancement. Source of DDoS Traffic: - Unfortunately, I have not been able to identify the source of the DDoS traffic. Pre-existing Security System: - I do not have a pre-existing security system in place. Timeframe for Resolution: - I am looking for a quick resolution to the DDoS attack and prefer it to be resolved within 24 hours. Skills and Experience: - Expertise in DDoS traffic mitigation and website security enhancement - Familiarity with various DDoS attack techniques and mitigation strategies - Strong knowledge of n...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Equipment - TIA portal - commissioning 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...equipment using TIA portal. This is a long-term project(5- 6 weeks) that requires expertise in TIA portal and PLC programming. Specific Requirements: - System setup for PLC equipment using TIA portal - Knowledge of PLC programming and TIA portal software - Ability to troubleshoot any issues that may arise during the setup process The equipment is a replication from a line, already in production. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in system setup for PLC equipment using TIA portal - Strong knowledge of PLC programming and TIA portal software - Ability to effectively troubleshoot and resolve any issues that may arise - Excellent communication skills to ensure smooth collaboration throughout the project If you are a skilled freelancer with experienc...

  €24 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  pre employment vetting [libya] 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Pre Employment Vetting [Libya] I am looking for a professional who can provide education and employment verification services for my project. Qualifications and Credentials Verification: - I require verification of specific degrees or certifications for potential employees. Number of Potential Employees: - The project involves vetting only one potential employee. Ideal Skills and Experience: - Experience in conducting education and employment verification services - Knowledge of the specific degrees or certifications that need to be verified - Attention to detail and accuracy in verifying qualifications and credentials - Familiarity with the pre-employment vetting process in Libya Note: Due to the specific nature of this project, fre...

  €37 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Animated Video 6 μέρες left

  I am looking for a skilled animator who can create an instructional/educational animated video that is more than 3 minutes in length. I have a specific style in mind for the animation, preferably 2D. A script has already been made Skills and Experience: - Proficiency in animation software - Strong understanding of instructional/educational video production - Ability to bring creative ideas to life through animation - Excellent attention to detail and ability to meet deadlines - Experience in creating longer animated videos - Portfolio showcasing previous work in instructional/educational animation If you have the skills and experience necessary to bring my vision to life, please provide examples of your previous work in instructional/educational animation.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Migrate Symfony Projects on Prod 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Symfony Project Migration to Production Overview: I am in immediate need of a skilled developer to migrate my Symfony projects to production. The current version of Symfony being used is 5.5.6. The projects have not undergone any customizations or modifications. Requirements: The ideal candidate for this project should have the following skills and experience: - Strong proficiency in Symfony development - Extensive knowledge of Symfony version 5.5.6 - Experience in migrating Symfony projects to production - Familiarity with best practices and standards in Symfony development - Attention to detail and a thorough understanding of the migration process Timeline: As this is an immediate need project, the migration should be completed as soon as possible....

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Confirmis Residential Visit (Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Confirmis ( ) is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be involved in our pre-employment screening by conducting a visit to our candidates’ residential address with the candidate’s consent letter. JOB DESCRIPTIONS: • Conduct the site visit to the candidate’s residential address • Conduct the basic verification of the candidate’s residence & reputation with the neighbors, head of the local community, police stations, building operator...

  €13 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €13 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Pre Empolyment Vetting ( Kolea, Algeria) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of Employment verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting employment verification checks - Familiarity with the employment system and institutions in Kolea, Algeria Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media screening.

  €37 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Test Generator website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We wish to build an application that allows teachers to generate custom test papers and worksheets using pre-loaded Q&A content. The application must be compatible with all the latest web browsers and must have an offline version too. It will have a manual mode and an automatic mode. In the manual mode the teacher will select the questions from the question bank and ‘add’ them to the test while also assigning the marks for each. The question bank will be divided into two types: ‘Textbook Questions’ and ‘Textbook and Extra Questions’. The user will have the option to choose which of these categories the test should be based on. In the automatic mode, the teacher will select the question types, chapters and total score, based on which the app...

  €622 (Avg Bid)
  €622 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am looking to buy a 15 acre piece of residential land. I would likely buil...following: “The information requested cannot be answered at this time by the Building department. I suggest you hire a land use attorney and a Civil Engineer and Architect to examine the site to answer your questions. The Zoning Code is available on the Town of New Castle website Chapter 60. You are in the R-2A district with a 150 ft Wetlands buffer. You will be able to request a Planning Board pre application meeting when you have assembled your documentation. All onsite wastewater treatment systems are regulated by the County.” As the building department stated above. I need a civil engineer to examine the land and tell me my building options. I would like to build the max number o...

  €3639 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €3639 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me attract more than 10 clothing brands to do their clothing production and customization with us. Specific services we offer as an apparel manufacturer include customization and branding. Our target market is clothing brands, and we are looking to attract more than 10 apparel businesses to work with us. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in marketing and lead generation - Knowledge of the fashion industry and familiarity with fashion brands - Strong communication and negotiation skills - Ability to create compelling pitches and presentations - Proven track record in attracting and acquiring clients in the apparel manufacturing industry. If you have the skills and experience required, please submit ...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Compact IoT PCB Design with ESP32-C6 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a small-scale PCB design for an IoT project that integrates an ESP32-C6 chip, a power converter for up to 24VDC input, and a TTL communication module. The goal is to reduce the number of components to optimize for production and ensure the design is thermally suited for encased settings. The final output should include KiCad designs, GERBER files, a Bill of Materials (BOM), and detailed plans for prototype fabrication with vendors like PCBWAY, JLCPCB, ALLPCB, or others. This PCB design will evolve from an existing breadboard prototype using the ESP32-C6-DevKitC-1.

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  bread production 6 μέρες left

  I am looking for a skilled baker ...skilled baker who can assist me with a bread production project or others as well(bakery line). The ideal candidate should have experience in commercial baking and be familiar with producing white bread. Requirements: - Expertise in commercial baking methods - Proficiency in producing white bread - Ability to handle large-scale production (more than 10000 loaves) - Knowledge of quality control measures for bread production Skills: - Experience in commercial baking - Knowledge of bread production techniques - Attention to detail and ability to maintain consistent quality - Effective time management and ability to meet production deadlines If you have the necessary skills and experience, I look forward to working with...

  €17 - €138
  €17 - €138
  0 προσφορές
  Customize MicroSIP 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Remove a DND option If possible create a centralized contact list. Add own logo Setup account wizard pre filled

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to assist with the preparation, typesetting, copy editing, pre-publication, and publication of our biannual online academic journal. The journal is hosted on the OJS CMS platform at newmalestudies.com. Desired Format: - The academic journal should be available in both PDF and HTML formats, and hosted on the OJS CMS platform. Reviewing and Editing: - Assistance is required for reviewing and editing the academic content. - However, only minor edits are needed, as the content is already in good shape. - Native English language speaker needed. Number of Articles: - Each issue of the journal will include less than 10 articles. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in using the OJS CMS platform. - Experience in typesetting and formatting acad...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to help me with my project to research and find a suitable 3D printer with a webcam for prototyping purposes. Here are the specific requirements: Purpose: - The main purpose of the 3D printer with webcam is for prototyping. Model/Type: - I do...demonstrate the product physical prototype. The product prototype can be produced using mathematical or simulation solutions If it is not possible to produce/manufacture a prototype, an action plan for the manufacturing of the selected product concept shall be prepared and submitted. 5. Swim Lane Process Map: this diagram shows the phases and activities involved in creating the chosen product. 6. A pre-launch control plan that includes all of the Control Plan template's essential components for the...

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Chatbot Syste...customer to check a specific aspect and proceeding with further suggestions based on the outcome. These are the essential elements of the chatbot system for technical support. We already have a website where we collect documents for technical service. Additional Information: Before accessing the support service, it is necessary to register machine data, such as type, serial number, and year of production, along with company information. It is also crucial to accept the service conditions, including costs (warranty period and associated costs, as well as costs after the warranty period, both for AI assistance and human technical support, calculated per ticket, per hour, or per minute). Access to the chat is possible through the web and, if possible, through WhatsApp ...

  €1984 (Avg Bid)
  €1984 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to help me with my project to research and find a suitable 3D printer with a webcam for prototyping purposes. Here are the specific requirements: Purpose: - The main purpose of the 3D printer with webcam is for prototyping. Model/Type: -...demonstrate the product physical prototype. The product prototype can be produced using mathematical or simulation solutions If it is not possible to produce/manufacture a prototype, an action plan for the manufacturing of the selected product concept shall be prepared and submitted. 5. Swim Lane Process Map: this diagram shows the phases and activities involved in creating the chosen product. 6. A pre-launch control plan that includes all of the Control Plan template's essential components for the chos...

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  plugin for music making 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Custom Effects Plugin for Ableton Live and other DAW's We are looking for a skilled developer to create a custom effects plugin for our music production needs. The plugin will be specifically designed for use in Ableton Live, Logic, and Pro Tools, so experience with this digital audio workstation is essential. Requirements: - Custom Effects Plugin: We require a plugin that can provide unique and innovative effects to enhance our music production process. - Specific Effects: We have specific effects in mind that we want the plugin to have. We will provide a detailed list of these effects to the chosen developer. - DAW Integration: The plugin should seamlessly integrate with Ableton Live, Logic, Pro Tools, FL studio etc... allowing us to easily apply an...

  €475 (Avg Bid)
  €475 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Pre-employment Vetting, Pointe-Noire Congo Brazzaville 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Pre-employment Vetting, Clinique Medicale IDIA, Pointe-Noire Congo Brazzaville Introduction: We are seeking a freelancer to assist us in conducting pre-employment vetting for our company in Pointe-Noire, Congo Brazzaville. The project requires employment certificate verification via site visit to Clinique Medicale IDIA. Specific Vetting Services: The freelancer should be experienced in employment document verification, - Reference checks: Contacting provided references to verify the authenticity of information provided by potential employees. Timeframe: We require the vetting process to be completed within 3-4 Days. The freelancer should be able to efficiently manage the workload and deliver accurate results within this timeframe. Number of E...

  €37 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €37 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Voice Over Translator 6 μέρες left

  Seeking a skilled Voice Over Translator for a project requiring seamless translation and narration. The ideal candidate will fluently translate scripts from [ Any Essential languages] to [ English] while delivering engaging and natural voiceovers. Experience in audio production and a professional, clear vocal delivery are essential. Join us in bringing content to a global audience with linguistic finesse and vocal artistry.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Prestashop and Theme Update on existing website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  - Update PS to 1.7.8.10 - Update theme and child theme from 4.3.3 to 4.5.9 - check and fix eventual errors of the plugins - a...font and put it as this ------------------------------------- **Very Important -- READ CAREFULLY ** by placing a bid, you accept the following: - ONLY ACTUAL DEVELOPERS ARE WELCOME. NO REBIDDERS; - Money released only when the job is COMPLETELY done; - we have a test site for devs, once a task works there, it has to be moved to the production site for the final test; - no PS or Theme core files can be touched, everything needs to be done in override/hooks/child-theme; - Dev needs to provide an IP to be allowed through the firewall. Theme: Warehouse (iqit) version 4.4.3 PrestaShop version: 1.7.8.8 PHP 7.4

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Pre Employment Vetting [Fredericton, New Brunswick, Canada] 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Pre Employment Vetting [Fredericton, New Brunswick, Canada] Description: I am looking for a professional who can assist with pre-employment vetting in Fredericton, New Brunswick, Canada. The project involves conducting employment checks for one candidate. Requirements: - Background Checks: The selected professional should be experienced in conducting thorough background checks on potential employees. - Reference Checks: The ability to contact and obtain references from previous employers is necessary Ideal Skills and Experience: - Experience in conducting pre-employment vetting, including background checks, reference checks. - Knowledge of legal requirements and best practices for conducting employment checks in Fredericton, New Bruns...

  €9 - €46
  Τοπικό
  €9 - €46
  0 προσφορές
  Steel frame house project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Steel Frame House Project for a 430 square feet house. I will provide the .dwg floor plan. You will need to provided engineering designs, assembly blueprints, and production files for the estructure. Regards.

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me with predicting the outcomes of football matches. Football Outcomes: - Predicting whether a team will win, lose, or draw in a match. - Total goals in a match Timeline: - The predictions should be made before the match, so they are pre-match predictions. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and understanding of football and its various leagues and teams. - Experience in statistical analysis and modeling for predicting football outcomes. - Proficiency in data analysis tools and programming languages such as Python, - Ability to gather and analyze relevant data such as team performance, player statistics, and match history. - Good communication skills to explain the predictions and their underlying methodology. If you have ...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  We are looking for a skilled video editor to work on a series of 5-10 videos that highlight the beauty of natural elements. The project aims to create visually appealing and calming content that resonates with a nature-centric theme. The videos will be used for online platforms and should evoke a sense of tranquility ...elements. The project aims to create visually appealing and calming content that resonates with a nature-centric theme. The videos will be used for online platforms and should evoke a sense of tranquility and appreciation for the natural world. Video Content: The videos will feature various natural scenes, such as landscapes, wildlife, and elements like water, trees, and skies. Footage has been pre-selected, but creativity in arranging and enhancing the visuals is e...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Video for brand publication I'm looking for an editor and producer to create an institutional video with narration and subtitles in Portuguese (Brazil) for my company that operates in the financial market. With a maximum du...detailed instructions on how I would like the video to look, but I rely on creative script writing skills to enhance the content. It is worth remembering that the sound content is a fundamental part of the project and in addition to the possibility of placing soundtracks, the narration in Portuguese (Brazil) must be impeccable. Characteristics such as speed of delivery, familiarity with innovative production tools (AI), revisions during the process and aptitude for graphic design are great differentiators. If you have a portfolio, send it to me along w...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...also specialize in Product development and customization based on the Client’s requirement or 3D artwork / Tech Pack. I can offer you a complete package of services as follows: 1. Sourcing Products/Manufacturers globally 2. Send you a details quotation after the negotiation 3. Arrange the samples 4. Place an order with Supplier 5. Follow-up production 6. Arrange the inspection after the production (Inspection fee not included) 7. Finally, source the right freight forwarder and ship the goods I'm fluent in English, Chinese, Hindi and other Indian languages, therefore, I can directly communicate with suppliers in their language, it eliminating any language barriers that may arise. I’m looking forward to your prompt and...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Commercial video - new version of existing video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled video editor to create a new version of our existing commercial video. The project requires significant changes and additions to the original video. The desired length of the video should be between 1-3 minutes. I have specific scenes in mind that I want to be included in the video, so attention to detail and creativity are i...important. This is the existing video: Explaining a cosmetic technology Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in video editing software - Ability to make significant changes and additions to an existing video - Strong attention to detail and creativity in incorporating specific scenes - Understanding of commercial video production and storytelling techniques

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές
  Video para YouTube 6 μέρες left

  ...channel. The video should have a duration of 5-10 minutes and be focused on providing entertainment to our audience. Specific Scenes and Ideas: While I have a general idea for the video, I am open to suggestions and creative input from the freelancer. I believe that collaboration will lead to the best outcome for our project. Skills and Experience: - Proven experience in video editing and production - Ability to create visually appealing and engaging content - Strong storytelling skills - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Knowledge of YouTube best practices and trends Deliverables: - A professionally edited video that aligns with our general idea and captures the attention of our audience - Incorporation of any specific scenes or...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Project Title: Music for TV channel and songs production Description: I am looking for a talented music producer who can create background music for TV shows and songs for commercials. The preferred genre of music is open to suggestions, allowing for creative flexibility and exploration of different styles. Key Requirements: - Ability to produce high-quality music for both TV shows and commercials - Experience in creating catchy and memorable songs for advertisements - Versatility in composing music in various genres, including but not limited to pop and classical - Strong understanding of the emotional impact and mood-setting capabilities of music in different contexts Deliverables: - 4-7 songs or pieces of music, suitable for TV shows and commercials - Each song should showcas...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for an experienced freelancer with expertise in Natural Language Processing (NLP) and machine learning to help me with a text classification project. I have my own database, and I want to leverage LamaIndex for text embeddings, combined with fine-tuning a Hugging Face pre-trained model for accurate classification. Requirements: Extract relevant text data from my database for classification. Utilize LamaIndex for generating text embeddings. Fine-tune a pre-trained Hugging Face model for text classification. Integrate LamaIndex API for seamless embeddings. Evaluate the model's performance on a test dataset. Skills Needed: NLP Machine Learning Python API Integration Timeline: I expect the project to be completed within [Your Timeline]. Attachments: I will ...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am looking for an experienced freelancer with expertise in Natural Language Processing (NLP) and machine learning to help me with a text classification project. I have my own database, and I want to leverage LamaIndex for text embeddings, combined with fine-tuning a Hugging Face pre-trained model for accurate classification. Requirements: Extract relevant text data from my database for classification. Utilize LamaIndex for generating text embeddings. Fine-tune a pre-trained Hugging Face model for text classification. Integrate LamaIndex API for seamless embeddings. Evaluate the model's performance on a test dataset. Skills Needed: NLP Machine Learning Python API Integration Timeline: I expect the project to be completed within [Your Timeline]. Attachments: I will ...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  We need someone to enhance a drone footage, We need to works on the sky to make it less overexposed and a bit more sunny, It is a 4k 28 seconds footage, you can find a snap in description. Thanks,

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking ...specializes in troubleshooting and problem-solving for large-scale industrial production. This is an ongoing consultation project. Specific aspects of the sulfolane process that require consultation: - Troubleshooting and problem-solving for large-scale industrial production Ideal skills and experience for the job: - Extensive knowledge and experience in the sulfolane process - Proven track record in troubleshooting and problem-solving for large-scale industrial production Scale of operation: - Large-scale industrial production Consultation requirements: - Ongoing consultation for the sulfolane process If you have the expertise and experience in troubleshooting and problem-solving for large-scale industrial production of the sulfolane...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Sales person or organization needed to sell our product, Winggz Videos, which is a service that provides professional video production and editing for both businesses and consumers. Skills and Experience: - Proven track record in sales, with experience in selling services - Excellent communication and negotiation skills - Ability to identify and approach potential clients in both the business and consumer market - Familiarity with video production and editing is a plus - Able to meet monthly sales targets of between 50 and 100 sales Responsibilities: - Identify and contact potential clients in both the business and consumer market - Present and demonstrate the benefits of Winggz Videos to potential clients - Close sales and secure agreements with clients - Provide excellen...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for a person or multiple people who can help me start an automated YouTube channel for my existing business at an affordable price. The channel will focus on entertainment content and I would like to upload new videos three times a week. Ideal Skills and Experience: - Experience with YouTube channel management and content creation - Knowledge of video editing and production - Understanding of entertainment content trends and audience preferences - Ability to create engaging and high-quality videos - Proficiency in SEO and video optimization techniques to increase visibility and reach on YouTube - Strong communication and collaboration skills to work with me and align the channel's content with my business goals.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking ...specializes in troubleshooting and problem-solving for large-scale industrial production. This is an ongoing consultation project. Specific aspects of the sulfolane process that require consultation: - Troubleshooting and problem-solving for large-scale industrial production Ideal skills and experience for the job: - Extensive knowledge and experience in the sulfolane process - Proven track record in troubleshooting and problem-solving for large-scale industrial production Scale of operation: - Large-scale industrial production Consultation requirements: - Ongoing consultation for the sulfolane process If you have the expertise and experience in troubleshooting and problem-solving for large-scale industrial production of the sulfolane...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Pre Employment Vetting ( Sidi Bel Abbes, Algeria ) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of Employment verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting education verification checks - Familiarity with the educational system and institutions in Sidi Bel Abbes, Algeria. Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media screening.

  €33 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €33 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Κορυφαία pre production Άρθρα Κοινότητας