Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  40,353 photography δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Web development Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι μια νέα ιστοσελίδα Σχεδιάστε και χτίστε το Προσωπική ιστοσελίδα I would like to present my photography work and update it daily

  €484 (Avg Bid)
  €484 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  product catalogue 6 μέρες left

  Product Catalogue - I am looking for a freelancer to create a modern and minimalist product catalogue for my food products. - The catalogue will feature less than 20 food items. - The ideal candidate should have experience in designing sleek and clean catalogues. - Knowledge of food photography and layout design is a plus. - The catalogue should have a professional and elegant look, with a focus on showcasing the products effectively. - The freelancer should be able to provide samples of previous catalogue designs. - Attention to detail and the ability to work within tight deadlines is essential. - Please include your portfolio and any relevant experience when submitting your proposal.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...aesthetic of the store's interior decor - Highlighting the different furniture styles and designs available - Showcasing the attention to detail in the store's decor and arrangements Intended Use: - The photographs will be used on our website to create an appealing and visually engaging online presence for our furniture stores. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in interior photography, with a portfolio showcasing similar projects - Proficiency in capturing the ambiance and aesthetic of different interior spaces - Knowledge of lighting techniques and composition to enhance the visual appeal of the photographs - Ability to showcase furniture pieces and arrangements in an attractive and enticing way - Attention to detail to capture the intricat...

  €138 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Logo for a photography company 9 μέρες left

  I am looking for a talented designer to create a logo and cover photo for my landing page but can be done following logo creation it’ll be for my photography company. The company is called “Mank Media”. My name is Kiro Mank and previously also my company name. I rebranded and would like a logo for the new brand. The logo will be present in all my profile photos, occasionally on photos posted, it’ll be the opening to all videos I make and post along with on my website. Here are the requirements for the project: Colors: - The logo should be in black and white primarily but I’d like other colors as well. Logo Type: - I am looking for a wordmark logo. No icons of cameras or other symbolic items of a camera. I’m looking for something clean, simple, ...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  408 συμμετοχές
  Factory - Photography 6 μέρες left

  We are looking for a professional expert to deliver on stills and videos using drone cameras - of out Carton Site located in Manali, Chennai.

  €113 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €113 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Color photos 6 μέρες left

  I am looking for a photographer to capture color photos for my website. The ideal candidate should have experience in cre...have an understanding of how to capture images that are suitable for digital platforms. Skills and experience: - Proficiency in photography, with a portfolio showcasing previous work in capturing color photos. - Knowledge of composition, lighting, and editing techniques to create visually appealing images. - Ability to work collaboratively and take direction, while also bringing their own creative ideas to the project. If you are a talented photographer with a keen eye for color and composition, and have experience in creating images for websites, I would love to hear from you. Please provide samples of your work and a brief description of your approach to ...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  event photography 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Event Photography - Type of event: college reunion - Location: Yes, specific location - yelahanka, bangalore - Hours of coverage: 8 hours Date - Dec 9th, 2023. 2 to 10 pm Only photography. no album. need soft copy of the photos We are looking for a skilled photographer to capture the special moments of our event. The ideal candidate will have experience in wedding photography and be able to work efficiently within the given time frame. We have a specific location for the event and would like coverage for 8 hours.

  €120 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €120 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  photography 6 μέρες left

  Project Title: Portraits Photography - I am looking for a photographer who specializes in portraits photography for personal use. - The shoot will take place at a specific location that I have in mind. - The purpose of these portraits is for personal use only. Skills and Experience: - Experience in portraits photography - Knowledge of lighting and composition techniques for portraits - Ability to capture emotions and personalities in portraits - Strong communication skills to understand and fulfill the client's vision for the portraits

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Sell my photograph 6 μέρες left

  Project Title: Sell my portrait photograph I am looking for someone to help me sell my portrait photograph. - The photograph ...photograph is a portrait and I believe it has a great potential for sale. - I am open to suggestions regarding the price range for selling the photograph. - I am also in need of assistance with marketing the photograph and would like a marketing strategy to be developed. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in selling artwork or photographs - Knowledge of the photography market - Expertise in developing marketing strategies - Familiarity with social media marketing If you have the skills and experience necessary to help me sell my portrait photograph and develop a marketing strategy, please reach out to discuss furthe...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  photography 6 μέρες left

  Portrait Photography Project - I am looking for a professional photographer to capture portrait photos for my project. - The shoot location is open to suggestions, so I am flexible and open to recommendations. - I require a collection of 11-20 high-quality photos for my project. Ideal Skills and Experience: - Experienced portrait photographer with a strong portfolio showcasing their proficiency in capturing captivating and visually appealing portraits. - Knowledge of lighting techniques and composition to create stunning and engaging portraits. - Ability to work with clients to understand their vision and bring it to life through photography. - Attention to detail and ability to capture the essence and emotion of the subject in the photographs. - Proficiency in post-proces...

  €1126 (Avg Bid)
  €1126 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Photographers -- 2 6 μέρες left

  I am looking for a photographer who specializes in portraits and has experience in capturing candid moments. The project requires the following skills and experience: Type of Photography Services: - Portraits Preferred Style of Photography: - Candid Post-processing and Editing Services: - Not sure Ideal Skills and Experience: - Proven experience in portrait photography - Ability to capture candid moments and emotions - Knowledge of various photography techniques and equipment - Proficiency in post-processing and editing software (if required) - Strong attention to detail and ability to meet deadlines Please provide samples of previous work and a quote for the project.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Project Description: Landscape Photographer Needed in Kakinada I am seeking a talented landscape photographer with experience in capturing both urban and natural landscapes. The project requires photography in Kakinada, Andhra Pradesh. Specific Requirements: -To take pictures in and around a shrimp factory. - Delivery Format: The final photographs should be provided in digital format. Output: -50 raw pictures, out of which 15 need to be edited. Ideal Skills and Experience: - Professional Landscape Photography: The photographer should have a strong portfolio showcasing their expertise in capturing stunning landscape images. If you are a skilled landscape photographer with a passion for capturing the beauty of both urban and natural landscapes in Kakinada, w...

  €397 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €397 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...bottom add-on if you want to add more slides) ❷ Custom designed presentation slides (no ready-made template used) ❸ Unlimited revisions until you are 100% happy ❹ Design and delivery of a PowerPoint presentation file ❺ Expedited delivery time. I work hard to keep my turnaround times as low as possible ❻ Branding with your guideline ❼ Custom Infographic and Chart Development ❽ Licensed Stock Photography as Needed *** To make a quick start on the presentation, I will need the following:*** ❶ Your text/content in the order required ❷ Brief on style required, colour palette (if any) and other ideas you may have ❸ Your website URL or branding guidelines, if you would like to stick to your corporate identity look ❹ Your Logo in Vector Format (.ai, eps etc.) ❺ Any images your already h...

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Photographer for Kankotri 5 μέρες left

  Experienced Wedding Photographer for Traditional Wedding Event - Seeking a skilled photographer to capture the essence of a traditional wedding event. - The ideal candidate will have expertise in wedding photography, with a focus on traditional style. - Must have prior experience in capturing the beauty and emotions of a traditional wedding ceremony. - The photographer will be required to attend one event/session. - Attention to detail and the ability to capture candid moments are essential skills for this project.

  €39 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €39 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...of residential homes in Spokane, Wa. The ideal candidate will have experience in architectural photography and be able to emphasize the overall look of the home. Key Requirements: - Experience in exterior architectural photography - Ability to capture the overall look of the homes - Knowledge of composition and lighting techniques for residential photography Project Details: - I need photos of more than 7 homes in Spokane, Wa. - The photos should highlight the exterior of the homes and showcase their overall look. - Attention to detail and the ability to capture the unique features of each home is essential. Skills and Experience: - Proven experience in architectural photography, specifically exterior shots of residential homes. - Strong com...

  €230 - €689
  Τοπικό
  €230 - €689
  0 προσφορές
  headshot photos 5 μέρες left

  Headshot Photos for a Concert Advertisement I am looking for a professional photographer to take headshot photos for a concert advertisement. Purpose: - The headshot photos will be used for a concert advertisement for a commercial event. Skills and Experience: - Experience in commercial photography - Ability to capture the essence and energy of the concert - Knowledge of lighting and composition techniques for impactful headshots Style: - Traditional, creative, or casual headshot photos can be considered, depending on the photographer's expertise and vision. Deliverables: - High-resolution digital images - Edited and retouched photos - Timely delivery of the final photos Budget: - The budget for this project is negotiable based on the photographer...

  €152 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €152 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Photographer needed for product picture on website I am looking for a skilled photographer to capture high-quality images of my clothing...candidate should have experience in photographing clothing items and be able to showcase them in both lifestyle shots and plain product shots. Skills and Experience: - Experience in product photography, particularly with clothing items - Ability to capture lifestyle shots that convey the desired brand image - Proficiency in editing and retouching product images to ensure optimal quality - Strong attention to detail to capture the unique features of each clothing item - Efficient time management skills to handle a project with 11-20 products If you have a portfolio showcasing your previous work in product photography, please include it ...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a Shopify expert to set up a professional and visually appealing online store fo...any products ready yet, as I am solely focused on setting up the store at the moment. I would appreciate assistance from the freelancer in this area. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in setting up Shopify stores, including theme customization and layout design. - Proficiency in graphic design to create a visually appealing and cohesive store design. - Knowledge of product photography and copywriting, to assist in the future when I have products ready. - Strong communication skills to collaborate effectively and understand my vision for the store. If you are confident in your skills and experience, and can work within my budget, I would love to discuss this projec...

  €202 (Avg Bid)
  €202 Μέση Προσφορά
  168 προσφορές

  Project Description: I am looking for a skilled photographer in Houston to capture content pictures on an iPhone for a DJ. Requirements: - The photographer should have access to an iPhone - The photographer should be av...Subject: - The pictures should focus on capturing the overall event ambiance Style: - The client trusts the expertise of the photographer and does not have any specific style or aesthetic preferences Ideal Skills and Experience: - Previous experience in event photography - Familiarity with capturing content pictures for DJs - Attention to detail and ability to capture candid moments - Good understanding of lighting and composition techniques Please provide examples of your previous work in event photography and your availabi...

  €46 - €46 / hr
  Τοπικό
  €46 - €46 / hr
  0 προσφορές

  Project Description: I am looking for a videographer and photographer to capture detailed video and photos of a restaurant. Location: - I will provide the location for the video recording and photos. Video and Photo Requirements: - No editing is needed for the video and photos. Ideal Skills and Experience: - Experience in videography and photography. - Attention to detail in capturing the ambiance and aesthetics of the restaurant. - Ability to work in low-light conditions. - Knowledge of composition and framing for visually appealing shots. - Professional equipment for high-quality video and photo recording.

  €175 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €175 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  photography 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a photographer to capture professional and high-quality portraits of myself and the interior of my dental practice. The photos will be used on my website. Ideal Skills and Experience: - Experience in portrait photography and capturing interior spaces - Ability to create visually appealing and professional photographs - Knowledge of lighting techniques and composition - Attention to detail to capture the essence of the dental practice - Ability to work in a professional and collaborative manner

  €452 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €452 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Project Title: ICT, Photography, Logo Design ICT Services Required: - IT support - Network setup and maintenance - Software development (HTML) Photography Services Needed: - Portrait photography Logo Design Preference: - Normal style Project Description: We are seeking a freelancer who can provide a range of ICT services including IT support, network setup and maintenance, and software development using HTML. Additionally, we require professional portrait photography services for our project. Finally, we are looking for a logo design in a normal style. The ideal freelancer will have experience in these areas and be able to deliver high-quality results.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am looking for a photographer who can capture professional headshots for my business portfolio. The photos will primarily be used on my website, so it is important that they are high-quality and visually appealing. I also need the photos to be edited to enhance their overall look and feel. Ideal Skills and Experience: - Experience in portrait photography, specifically headshots - Knowledge of how to capture professional-looking photos for business purposes - Proficiency in photo editing software to enhance the images - Ability to provide guidance and suggestions on poses and expressions - Attention to detail to ensure that the final photos meet my requirements

  €57 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €57 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Looking for a skilled photographer for a portrait photoshoot at the client's location. The ideal candidate should have experience in portrait photography and be able to capture high-quality images in various settings. Requirements: - Skilled photographer with experience in portrait photography - Ability to work at the client's location - Knowledge of lighting techniques for indoor and outdoor settings - Proficient in post-processing and editing software Skills and Experience: - Proven experience in portrait photography - Strong portfolio showcasing previous work - Excellent communication and interpersonal skills - Attention to detail and ability to capture the client's vision - Proficiency in editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom If y...

  €110 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €110 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Baby photography 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Baby Photography I am looking for a talented photographer who specializes in capturing the precious moments of newborn babies. The project involves the following requirements: Style of Photography: - I am interested in a posed/studio style of baby photography, where the baby is carefully positioned and photographed in the hospital room. - The photographer should have experience in creating beautiful and artistic images using props and backdrops. Location: - The photoshoot will take place in the newborn baby unit of a hospital. - The photographer should be comfortable working in this setting and be able to create a warm and inviting atmosphere for the baby and parents. Number of Edited Photos: - I would like to receive around 10-15...

  €321 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €321 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Looking for a skilled photographer to capture professional corporate headshots for a group of 15 individuals. The photoshoot will be conducted indoors at a specified location. Skills and Experience Needed: - Professional editing skills - Extensive experience in corporate photography, particularly in capturing headshots - Proficiency in indoor photography techniques, including lighting and composition - Ability to work with large groups and ensure that each individual is properly posed and presented - Strong attention to detail to meet the client's specific styling and editing requirements - Excellent communication skills to collaborate with the client and ensure their vision is achieved Please provide a portfolio or examples of previous corporate headshot wo...

  €661 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €661 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...2. Color Palette: Presentation of a comprehensive color palette that aligns with Shiela Skin's brand identity. Guidance on the appropriate use of colors in different contexts. 3. Typography: Selection of specific fonts that reflect the brand's personality and values. Guidelines on font usage for consistency across all branding materials. 4. Imagery/Photography Style: Creation of a visual style guide outlining the preferred imagery and photography style for Shiela Skin. Sourcing or creation of sample images to demonstrate the proposed style. 5. Iconography: Development of unique symbols or icons that represent Shiela Skin. Iterative design process to refine and finalize the selected icons. 6. Shopify store for Shiela Skin 7. Canva Templates for Social Media Posts:...

  €443 (Avg Bid)
  €443 Μέση Προσφορά
  121 προσφορές
  Couple photo -- 2 4 μέρες left

  Looking for a photographer for an outdoor anniversary photoshoot with an artistic style. Purpose: Anniversary Style: Artistic Location: Outdoor Ideal skills and experience: - Experienced in outdoor photography - Ability to capture artistic and creative shots - Familiarity with posing couples in natural outdoor settings - Attention to detail and ability to capture the couple's emotions and connection - Knowledge of lighting techniques for outdoor shoots - Strong editing skills to enhance the artistic elements of the photos

  €24 - €47 / hr
  Τοπικό
  €24 - €47 / hr
  0 προσφορές
  Couple photo 4 μέρες left

  Looking for a photographer for an outdoor anniversary photoshoot with an artistic style. Purpose: Anniversary Style: Artistic Location: Outdoor Ideal skills and experience: - Experienced in outdoor photography - Ability to capture artistic and creative shots - Familiarity with posing couples in natural outdoor settings - Attention to detail and ability to capture the couple's emotions and connection - Knowledge of lighting techniques for outdoor shoots - Strong editing skills to enhance the artistic elements of the photos

  €24 - €47 / hr
  Τοπικό
  €24 - €47 / hr
  0 προσφορές
  Photoshoot for kids 4 μέρες left

  Candid Memories Photoshoot for Kids Outdoors - Age range: 0-2 years - Purpose: Candid memories - Preferred location: Outdoor We are looking for a skilled photographer to capture candid and natural moments of kids aged 0-2 years in an outdoor setting. The purpose of this photoshoot is to create beautiful and timeless memories that reflect the innocence and joy of childhood. Skills and Ex...to compose visually appealing shots - Knowledge of post-processing techniques to enhance and edit the final images If you have a passion for capturing genuine moments of joy and innocence in young children and have the necessary skills and experience, we would love to hear from you. Please provide a portfolio of your previous work showcasing your ability to capture candid moments and outdoor photog...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Product photography EDITING 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Product Photography Editing Skills and Experience Required: - Proficiency in retouching product photography - Strong understanding of minimalistic editing style - Ability to edit a large number of photographs (more than 20) Project Description: We are looking for a skilled photo editor to retouch our product photography. The ideal candidate will have experience in editing product photos, specifically in a minimalistic style. We have a large number of photographs that need editing, so the ability to efficiently edit a high volume of images is essential.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a stock photography website similar to Pixabay, with the following features: - Image search and download functionality - Member image profiles, allowing users to create and customize their own profiles - Image uploading and tagging capabilities, allowing users to upload their own images and apply relevant tags In terms of payment integration, I would like to have donation options available through member's PayPal accounts. The website is expected to have a large number of images, with an estimated upload count of more than 50,000 Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with database management and image uploading techniques - Fa...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  134 προσφορές

  I am looking for someone familiar with Airbnb to assist my agency in publishing our portfolio of properties. Specifically, I need help with creating property listings on Airbnb for 6-10 properties. Addit...and management to ensure a smooth and efficient process. Ideal skills and experience for this job include: - Previous experience in creating property listings on Airbnb - Proficiency in managing Airbnb accounts and bookings - Strong attention to detail in optimizing property listings for maximum visibility and bookings. If you have experience in Airbnb property management and professional photography, that would be a plus. Overall, I am seeking someone who is reliable, efficient, and knowledgeable about Airbnb's platform to help us successfully publish our portfolio...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  jewellery photogrpahy 4 μέρες left

  Jewelry Photography Project - Type of Jewelry: Bracelets / Necklaces / Earrings - Props/Settings: No specific props/settings, but I have a general idea - Number of Jewelry Pieces: More than 7 I am looking for a skilled photographer who specializes in jewelry photography to capture high-quality images of my collection of bracelets , necklaces and earrings. As there are around 23 pieces, attention to detail and the ability to showcase each piece uniquely is crucial. Skills and Experience: - Expertise in jewellery photography, with a portfolio demonstrating previous work in this field - Proficiency in using professional photography equipment and editing software - Knowledge of lighting techniques to enhance the beauty and details of the bracelets -...

  €716 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €716 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a product photo retouching expert who specializes in fashion photography. Skills and Experience: - Experience in retouching fashion product photos - Proficient in using photo editing software such as Photoshop or Lightroom - Knowledge of color correction and image enhancement techniques - Attention to detail and ability to meet deadlines would like to request service for editing and processing belt product photos. There are 30 images in total, including 10 different products and 3 different frames each. Based on this, I will request service until 12.03.2023 When submitting the work, correspondence addressed by Tansu U. in a cover letter will be taken into consideration.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Wedding event management 4 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with my wedding event management project. The specific services I need include vendor coordination and management. Budget: My estimated budget for vendor management is low. Vendor selection: I do not have specific vendors in mind, so the freelancer can choose the vendors for catering, music, photography, and other services. Skills and experience: - Strong organization and communication skills - Experience in coordinating and managing vendors for events - Creativity in selecting decorations and planning the overall theme of the wedding - Knowledge of the wedding industry and trends - Ability to work within a low budget If you have experience in wedding event management and can help me with coordinating and managing vendors, please ...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Photoshop 4 μέρες left

  I am looking for a freelancer who specializes in photo editing, specifically for personal use. The ideal candidate should have experience in portrait photography and be skilled in Photoshop. I need the background of the attached image changed. I want everything in the top half of the picture cleaned up. I want to remove the furniture and door, etc so that all that is left is the cat and the box. You can make the top background similar color to the carpet below if possible.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  ...Responsibilities: 1) Shooting E-commerce product photography and videography -- including meticulously lit product photography shots, flatlays, lifestyle shots, lookbook imagery, and other digital content. 2) Post-production - including processing, editing, retouching, and file handling of images/motion as per brand style guides. Must be able to create jump-cut reels. 3) Workflow management - including meeting deadlines on the content calendar, maintaining shoot records and an image archive, and contributing positively to our can-do, joyful, yet diligent work environment. 4) Content Creation - Creating marketing imagery and materials for all our communication channels -- email, social, web, and more. Qualifications: * Proven experience in digital photography...

  €92 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €92 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Diverse Fotos Έχει λήξει left

  Diverse Fotos - Professional Photography Project - We are in need of a skilled photographer to capture a variety of photos for our project. - The types of photos needed include portraits, landscapes, and events. - The ideal candidate should have experience in all three categories, showcasing their versatility and ability to capture different subjects and settings. Location: - While we do not have a specific location in mind for the photoshoot, we have a general idea of the setting we are aiming for. - We are open to suggestions and would appreciate the photographer's input on potential locations that align with our vision. Number of Photos: - We require a collection of 1-10 high-quality photos that accurately represent our project. - The photographer should have the ...

  €46 (Avg Bid)
  Επείγον Εγγυημένος
  €46
  195 συμμετοχές
  Field operator 4 μέρες left

  Project Title: Field Operator in Paris Hi there, im looking for a field operator to help me launch a campaign...launch a campaign. If you are an environment activist and want to help make an impact and raise the awareness to a very important cause im looking for you! You must have high availability and great communication skills. I need someone passionate and trustworthy that can also lead a team. Skills and Experience Required: - Experience as a field operator - Fluent English - mandatory - Photography skills - advantage - Graphic design - advantage - Strong leadership skills - Social skills and good communication - Time management and working with deadlines Please Note: - The client expects the field operator to live in Paris, have fluent English and high ava...

  €197 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €197 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Photographers 4 μέρες left

  Photographers Needed for Traditional Wedding Photography - Type of Photography Services Needed: Wedding Photography - Style of Photography Desired: Traditional - Wedding Date: Available within the next week We are looking for a talented photographer to capture our traditional wedding ceremony. The ideal candidate will have experience in wedding photography, specializing in traditional styles. Skills and Experience: - Proven experience in wedding photography, specifically in traditional styles - Proficient in capturing candid moments and creating posed shots - Strong knowledge of lighting techniques and composition - Excellent communication and interpersonal skills to work with the couple and guests - Ability to work efficiently and...

  €30 - €252
  Τοπικό
  €30 - €252
  0 προσφορές
  Photography 4 μέρες left

  I am looking for a skilled photographer who specializes in portrait photography for a commercial project. The photos will be used for commercial purposes. The photoshoot will involve capturing a single subject. Ideal Skills and Experience: - Experience in portrait photography, with a portfolio showcasing high-quality commercial work - Ability to create visually captivating and engaging images that align with the client's brand and vision - Proficiency in lighting techniques and composition to highlight the subject's features and convey the desired message - Attention to detail to ensure that the final images are of excellent quality and meet the client's specifications - Strong communication skills to collaborate with the client and understand their specific...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Instagram 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with my Instagram project. My main goal for using Instagram is to increase sa...freelancer who can help me with my Instagram project. My main goal for using Instagram is to increase sales for my business. I primarily want to share photos of my products/services on Instagram. I would like to post on Instagram 2-3 times a week. Skills and experience required: - Experience in managing Instagram accounts for businesses - Knowledge of Instagram marketing strategies - Strong photography skills to capture high-quality product/service photos - Ability to create engaging and visually appealing content - Familiarity with social media scheduling tools to plan and schedule posts - Understanding of analytics to track performance and make data-driven...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  ...for my hot chocolate brand. I’m in Riyadh - Saudi Arabia. And my budget is 500 SR for the project. The ideal style for the photography is creative, allowing for unique and eye-catching images that will stand out on social media. As for props and backgrounds, I am open to suggestions. I want the photos to have a visually appealing and cohesive look, so any suggestions that align with the creative style are welcome. The intended use of the photos will primarily be for social media. They will be used to promote and showcase my hot chocolate brand on platforms such as Instagram and Facebook. Ideal Skills and Experience: - Experience in product photography, particularly in creating creative and visually appealing images - Ability to suggest and source prop...

  €110 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €110 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Product photography 3 μέρες left

  Product Photography for Jewelry - I am in need of a photographer who specializes in capturing high-quality images of jewelry products. - The photos can be taken either in a studio or in a specific location, whichever is more convenient. - The project involves photographing a total of 5 jewelry products. - The ideal candidate should have experience in product photography, particularly with jewelry. - Attention to detail, lighting skills, and the ability to showcase the intricate details of the jewelry are essential. - The final images should be of professional quality, with crisp and clear details. - Knowledge of editing software, such as Adobe Photoshop, is preferred to enhance the images if needed. - The project has a tight deadline, so the ability to work efficiently and d...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Product photos 3 μέρες left

  I am looking for a skilled photographer to capture individual product shots for my project. Although I don't have a specific style or theme in mind, I have a rough idea of what I am looking for. I require more than 10 photos to showcase my products. Ideal skills and experience: - Experience in product photography - Ability to capture high-quality images with attention to detail - Creative eye for composition and lighting - Proficiency in editing and retouching photos - Strong communication skills to understand and execute my vision.

  €303 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €303 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Photography 3 μέρες left

  I am looking for a professional photographer who specializes in portrait photography. I need someone who can capture high-quality images within a 4-6 hour time frame. The photos will not require any editing after the shoot. Skills and experience required: - Experience in portrait photography - Ability to work efficiently within a given time frame - Knowledge of lighting and composition techniques for portrait photography

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Compare photo of ancestors 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...this project is to identify any noticeable similarities or differences in the photos and tell me whether they are of the same person Skills and Experience: - Experience in genealogy research and family history documentation - Knowledge of photo analysis and comparison techniques - Attention to detail and ability to identify subtle differences - Familiarity with different eras and styles of photography Requirements: - Compare 2-5 photos of ancestors - Identify any noticeable similarities or differences - Document findings in a clear and organized manner Ideal candidate - Proficient in photo analysis and facial comparison techniques - Detail-oriented and able to spot subtle differences in photos - Super recogniser If you are interested in this project, please ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me in publishing my property portfolio on Airbnb and Booking. I need help with both creating new listings and managing existing ones. However, I do not require assistance with professional photography for my listings. Ideal skills and experience for the job: - Experience with publishing property listings on Airbnb and Booking - Knowledge of the platforms' guidelines and best practices - Excellent written communication skills for creating compelling property descriptions - Attention to detail for managing and updating existing listings - Familiarity with pricing strategies and optimizing occupancy rates

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Κορυφαία photography Άρθρα Κοινότητας