Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 photography δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Web development Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι μια νέα ιστοσελίδα Σχεδιάστε και χτίστε το Προσωπική ιστοσελίδα I would like to present my photography work and update it daily

  €486 (Avg Bid)
  €486 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I'm seeking a seasoned photographer with a creative flair for an e-commerce project. The core of the job will involve shooting various fashion items with a unique perspective, going beyond simple product placement and infusing creativity into each shot. Below are some of the key requirements: - Expert in fashion photography - Strong portfolio in creative product photography - Previous experience in e-commerce photography will be a plus Be prepared to present a portfolio showcasing your relevant skills and creativity. I am eager to see how you can turn ordinary fashion items into compelling visuals that appeal to my e-commerce customers.

  €148 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €148 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Photo-realistic graphic design images -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a graphic design that is good at making photo realistic images that involve retouching and manipulating photos of people, furniture, homes, exteriors, and products. This will involve adding to photos or changing what is in the photo. Stock images will be provided. No actual photography is involved.

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Fashion Photoshoot 6 μέρες left

  I require a skilled photographer with considerable experience in modern fashion photography for a project. The photo shoot will be based around contemporary fashion designs, where I will provide all clothing for the shoot. This calls for creativity, attention to detail, and an understanding of modern aesthetic trends within the fashion industry. Ideal Skills Include: - Extensive experience in fashion photography, particularly with a modern aesthetic - Creative vision and ability to capture the essence of each outfit - Excellent communication to understand and interpret my needs.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Furnishing Product Photoshoot & Animation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a professional photographer who can capture my furnishing pro...association with more product shoots in future. Requirements: - Furnishing Photography Experience: You should have a robust portfolio demonstrating experience in furnishing product photography. - Animation Skills: Ability to create animations for the products. These animations will be used in the form of short videos. - Understanding of Colour Shades: You'll need to have a good eye for colour shades and the ability to incorporate them into the photos and animations. The ideal candidate should be able to deliver high-quality, professional photos and animations that are visually appealing and can be directly used for e-commerce purposes. Please remember, the requirement is for a product...

  €16 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €16 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of a professional who specializes in converting photographs into high-detail DXF files for laser cutting. * The types of photographs to be converted are varied, but will mostly be people or pets * The ideal candidate would have experience in using editing and CAD software to create DXF files, and an understanding of the intricate details needed for the laser cutting process. At this point we are researching, as we are purchasing a machine capable of creating personalised 3D crystals, and we anticipate getting several orders per day (up to 20) once we are up and running, based on our other product lines (we are a print on demand business mainly making up to 800 canvas prints per day on demand plus other personalised products via global marketplaces and our website)...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Pinterest Growth Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional who can help develop and grow our Pinterest account. The goal is to increase traffic to our website, and ultimately generate sample requests and leads. We already have a collection of high-quality photography and imagery in place. The ideal candidate will have: - Proven experience in growing Pinterest accounts and driving website traffic. - A good understanding of Pinterest's demographics and algorithms, particularly those of professionals aged 25-55. - The ability to curate and share inspirational imagery that resonates with this audience. Key responsibilities will include: - Strategizing and executing a plan to grow our Pinterest account. - Creating and curating visually appealing content that aligns with our brand and appeals to our tar...

  €374 (Avg Bid)
  €374 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Enriching E-commerce Photos for Amazon Listing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking a proficient photo editor to enrich the images of my Amazon product for an A plus content. Here's what you need to know for this project: - Emphasis is on image enhancement. The ph...sharpness/detail, color balancing, among others. - These images are destined for an Amazon product listing. Hence, they must meet Amazon's photo requirements as well as draw the eyes of potential customers. Key skills needed for this role include but are not limited to: - Proficiency in Photoshop, Lightroom, or similar photo editing software - Exceptional attention to detail - Experience in product photography, preferably for E-commerce platforms - Strong understanding of lighting and color correction - Knowledge of Amazon's photo standards. Looking forward to seeing your mag...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I need a freelance photographer for a small event at my place with about 30 attendees. The event will take place in the morning. The service needed is digital photography with a focus on capturing casual photos. The ideal candidate: - Has a strong portfolio that demonstrates expertise in candid photography. - Is able to capture the unique atmosphere of a get-together/pooja event. - Can focus on getting informal, casual photos of the attendees, and the essence of the event. - Is punctual and reliable, to ensure all important moments are captured within the event timeline.

  €104 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €104 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...photographer to help me create a portfolio of my landscape photography work. The main goal of this project is to showcase my photography skills and target art collectors as my primary audience. Key requirements: - Experienced in landscape photography: I need a freelancer who has a proven track record in capturing the beauty and essence of various landscapes. - Portfolio creation: The freelancer should be able to help me curate and present my work in a way that is appealing and engaging to art collectors. - Understanding art collector's perspective: It's essential that the freelancer has an understanding of the art market and the preferences of art collectors. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in landscape photograph...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm on the hunt for an innovative content creator who will help me enhance my brand's online presence on Instagram and TikTok. We will be working primarily with videos and photos, so any proficiency with videography, photography and their corresponding editing tools will be highly regarded. Here's what I'm looking for: - Proficiency in creating compelling, visually-stunning photos and videos for social media. - Strong familiarity with the Instagram and TikTok platforms in particular. - Ability to drive up my brand's visibility and user engagement. - Creativity and a good understanding of what content will perform well on these platforms. Primarily, I need an expert who understands the nuances of crafting and curating content that multiplies brand awareness...

  €18 - €152
  Τοπικό
  €18 - €152
  0 προσφορές

  ...seeking a skilled product photographer for my online Amazon/eBay store. The products that require photography are primarily apparel items. Here are the specifics of the job: • Product Type: Clothing • Styling Preference: On a model • Photography Style: Lifestyle shots The ideal freelancer for this project would be experienced in lifestyle product photography, particularly with clothing items, and have a creative eye for framing and conceptualization. The goal is to capture engaging photos that will enhance my product listings and appeal to customers. Having your own models and appropriate setting would be beneficial but is not a requirement. Understanding of lighting, angles, and modern photography trends is essential. If you have previous ...

  €28 - €230
  Τοπικό
  €28 - €230
  0 προσφορές

  I'm a New York based photographer in search of a talented individual who can capture the essence of my brand. The shoot will center around Luxury Lifestyle, feminine Lingerie, Beauty and Skin themes. Key Project Details: - The photography will need to be a mix of indoor studio and outdoor location shots. - The style we're aiming for is High Fashion, so a good understanding of this genre is a must. - I'm looking to include 2-3 models in the photo shoot. The ideal candidate should have: - Experience shooting similar projects, preferably in the luxury or fashion industry. - A strong portfolio that showcases their work in high fashion and lingerie. - A creative eye for unique and captivating shots. - Excellent communication skills to work with the models and bring my vi...

  €279 (Avg Bid)
  €279 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...that resonates with our target audience. - Social Media Management: This includes planning, scheduling, and monitoring our social media presence on various platforms. - Photography Skills: Having a good eye for photography and the ability to create high-quality visual content is a must. Expectations: - Interact with the Community: The primary objective of our social media presence is to engage and interact with our online community. - Daily Posting: We aim to publish content on a daily basis to keep our audience engaged. Skills & Experience: - Proven track record in graphic design, social media management, and photography. - Strong communication skills. - Demonstrable experience in community engagement through social media. - Understanding of the Bronx's ...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  I'm looking for a skilled product photographer with proven experience in creating crisp, high-quality images ideal for e-commerce platforms. My project involves: - Photographing 6 to 10 different types of candles - Producing well-lit, clear images that showcase the unique features of each candle - Editing, ret...ideal for e-commerce platforms. My project involves: - Photographing 6 to 10 different types of candles - Producing well-lit, clear images that showcase the unique features of each candle - Editing, retouching and delivering high-resolution files for e-commerce use The ideal candidate should have a keen eye for detail and experience in product photography, preferably with home décor items. Portfolio showcasing previous candle or similar product photography...

  €76 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €76 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Figma Design based on OpenSea.io 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require a Figma expert to assist in creating a comprehensive design file that encompasses the major pages of , while adhering to specific color schemes and brand guidelines. Key Responsibilities: - Develop a non-interactive Figma design that includes all major pages of OpenSea.io. All six types of NFT (Art, Gaming, Memberships, PFPs, Photography, Music) support the ability to create a collection, create and manage drops, upload NFTs, view stats, see what's trending. This will require creating an opensea account and a Metamask wallet. My ultimate goal is to create a website like OpenSea that follows the WCAG guidelines and works for people with disabilities - Ensure the design remains consistent with the provided color schemes and brand guidelines Ideal Candidate: - Prof...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  177 προσφορές

  I am looking for a skilled photographer with a keen eye for portraying personality and lifestyle in images to capture casual, yet captivating photos for my Tinder profile. Specifically, I am interested in: - Casual lifestyle photos that showcase my social, outgoing personality - Shots that are situated in an urban/city setting Ideal Candidate: - Has considerable experience in lifestyle photography - Can showcase previous work in similar settings - Is impact-oriented and can tell a compelling visual story. I have a leaning towards photos that are not just beautiful, but also express my vibrant, outgoing personality in an urban environment. So your ability to encapsulate this in the photos is most vital. Your creativity will also be appreciated in helping me project an appealing,...

  €30 - €250
  Τοπικό
  €30 - €250
  0 προσφορές

  I am looking for a skilled photographer with experience in corporate photography to capture images of our team. These pictures need to reflect a professional atmosphere. The shoot will take place in both indoor and outdoor settings for our single team. You should be able to adapt to changing lighting and environments. Your creativity in arranging the team and managing the space will be rewarding. Be ready to present your portfolio showcasing similar projects. This will provide a firsthand demonstration of your capability to capture the essence of a team and project it professionally.

  €982 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €982 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Clipping Path 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are a photography company based in London UK, dealing mainly with jewellery. We have a high volume of images each year, exceeding 50,000, which need clipping. Key Tasks: - Removing background from images: The primary purpose of the image clipping is to remove the background of our product images. - Quick Turnaround: We require a quick turnaround for batches of images. Our preferred window is 24 hours. - Up to 100-200 images a day, including complex clipping such as necklaces The final images are to be delivered in JPEG format, including a path called "Path 1" which will work with our macros. Budget will be discussed, but we are looking for a flat rate.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  90 προσφορές

  I'm seeking a skilled photographer and videographer to assist me in showcasing the field operations of m...videos of our field operations, illustrating our techniques, equipment and team in action. - Creating engaging visual content for marketing purposes, potentially to be used on our website or social media platforms to attract new clients. Ideally, you should have: - Proved experience in both photography and videography. - Knowledge of and experience in producing high-quality marketing material. - Ability to work in field settings. This project offers a fantastic opportunity to use your photography and videography skills to capture the unique aspects of pest control operations. This will likely be a couple of hours to showcase our canine detection dogs at work s...

  €53 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €53 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Football Photography for Event 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled sports photographer to capture the moments of an upcoming football event in Cervia September 2024 Key Requirements: - Proficie...need of a skilled sports photographer to capture the moments of an upcoming football event in Cervia September 2024 Key Requirements: - Proficient in sports photography - Proven experience in capturing sports events, showcasing your work in a similar context - Ability to operate professional-grade camera equipment to ensure high-quality images - Good understanding of lighting and action shots to make the photos stand out - proficient in English Your application should include your past work in sports photography, to help me assess your suitability for this project. Please share your portfolio or links to previous e...

  €15 - €31 / hr
  Τοπικό
  €15 - €31 / hr
  0 προσφορές

  I'm seeking a talented photographer to capture my clothing line in an atmospheric location shoot. This project requires a keen eye for portraying the clothes within the lifestyle concepts of Casual, Urban, and Luxury. Ideal Skills and Experience: • Experience in fashion photography, particularly in clothing • Strong portfolio showcasing ability to capture lifestyle and atmospheric shots • Creative understanding of style and themes within the fashion industry Deliverables: • High-quality, edited photos ready for use • I need the photographs to capture the essence of each clothing piece, highlighting the designs within the contextual narratives of Casual, Urban, and Luxury lifestyles. Note: I do not require a studio shoot with models or a product-on...

  €19 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €19 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Mobile Phone Accessories Amazon A+ Content 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a range of mobile phone accessories that I need Amazon A+ content creat...images. Key Requirements: - Creation of engaging Amazon A+ content for mobile phone accessories - Include high-quality product images - Developing enhanced product descriptions that are informative and persuasive - Designing product lifestyle images that showcase the accessories in real-world scenarios Ideal Skills: - Proven experience in creating engaging Amazon A+ content - Strong product photography skills - Ability to write compelling product descriptions - Experience in creating lifestyle images for e-commerce - Familiarity with mobile phone accessories is a plus Timeframe: I need this project completed ASAP, so I'm looking for someone who can start immediately and deliver high-quality co...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for a talented graphic designer who can create a modern, stylish magazine page. The primary focus of the design will be food photography, so an aptitude for visual artistry and an eye for food styling is essential. Key requirements: - Create a modern, engaging layout for a magazine page. - Experience with graphic design for food photography. - Proficiency in Adobe Creative Suite or similar tools. - Ability to understand and implement editorial and advertisement layouts. Ideal skills for the job: - Proven experience in graphic design, particularly with magazine layouts. - A portfolio showcasing a modern and clean design aesthetic. - Ability to interpret and implement client briefs into creative and appealing designs. - Good communication skills to collaborate a...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  Amazon Travel Bottle Set - Photography & Videography 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional photographer to take photos and videos of my Amazon travel bottle set. The shoot will take place indoors and I'm specifically interested in a lifestyle style, fe...and videos of my Amazon travel bottle set. The shoot will take place indoors and I'm specifically interested in a lifestyle style, featuring models using the product. Key Requirements: - Indoor photo and video shoot for Amazon product - Lifestyle style photography with models - Full editing and retouching of final images and videos Ideal Skills and Experience: - Experience in product photography and videography - Proficiency in lifestyle photography with models - Strong editing and retouching skills - Understanding of Amazon product photography guideline...

  €28 - €230
  Τοπικό
  €28 - €230
  0 προσφορές
  Germany Supermarket Product Research / Photo 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of someone to visit 4 big supermarkets in Germany (each should be different brand of store), and photograph certain grocery products for me. Specific Requirements: * Products: Frozen dumplings. ...Photo Details: The photographs you take should clearly showcase the whole product and price tags. - Please also capture the back label including country of origin, importer information, etc. * 1 of the 4 supermarket can be Asian/Korean store. * Time Frame: Please complete this project within a few days. Ideal Skillset: * Lives in large city that has medium/large supermarket chains * Good photography skills to ensure high-quality, clear images * Attention to detail to make sure all requirements are covered * Experience with product/market research would be ideal, but...

  €230 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Cityscape Photography in Mallorca & Stockholm 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled photographer to capture 2 high-quality landscape images in each of two cities: Mallorca and Stockholm. ...Mallorca and Stockholm. Key Requirements: - 4 photos in total (2 in Mallorca, 2 in Stockholm) - Landscape style - High quality and realistic portrayal of city squares or historical locations Ideal Freelancer: - Experienced in cityscape and landscape photography - Proven track record of producing high-quality, realistic images - Proficient in capturing the essence and beauty of historical sites - Familiar with Mallorca and Stockholm's iconic touristic places In your application, please highlight your relevant experience in cityscape photography. Your portfolio should feature similar projects, highlighting your ability to capture realist...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Menu Image Editing for Food & Drink App 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Create hi res images that matches food and drink items that will go on an app. You can use others images, but it must be edited to include my branding and must look lik...vpn) most of my drink item are the same. I can supply a full list of products I’m putting on the menu and where I’m buying them from. Key Requirements: - Editing of more than 50 food and drink images - Ensuring consistency and accuracy of edited images to represent my brand - High-resolution and professional-looking images suitable for display on a menu Ideal Freelancer: - Experience in food photography or image editing for a similar industry - Proficient in editing images to include branding - Ability to maintain consistent style across multiple images - Previous experience in creating menu display...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές
  Traditional Wedding Photoshoot & Videography in Bhopal 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and videographer to capture the beautiful moments of my sisters wedding in Bhopal, Madhya Pradesh, India. Time : may be in November/December. Key Requirements: - Traditional Style: I'm seeking a classic, traditional style for both photography and videography. - Events Coverage: The project will span over 5 days, and I need coverage for pre-wedding rituals, the wedding ceremony, and the reception. - Bhopal, Madhya Pradesh: The shoot will take place solely in Bhopal, Madhya Pradesh. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in traditional wedding photography and videography - Familiarity with the cultural nuances of Indian wedding ceremonies - Excellent communication and collaboration skills to accommodate various events and client preferences Looking for...

  €245 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €245 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...of fantasy and cosplay, specifically within the context of medieval knights. The aim of this project is my personal enjoyment and to contribute to my personal collection. That said, a discreet creative input, unique vision or interesting perspective on portraying medieval knights in a contemporary way would be highly appreciated. Key Skills & Experience: - Proven experience with cosplay photography - Exceptional creativity and innovation - Excellent time management and organisational skills - Accuracy and attention to detail - An understanding of the latest trends and their role within a commercial environment - Professional approach to time, costs and deadlines As an ideal candidate, you would not just point and shoot but use appropriate techniques to capture the mysti...

  €230 - €691
  Τοπικό
  €230 - €691
  0 προσφορές
  E-commerce Product Photography and Editing - Watches 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Responsibilities: Post-production of photographic material provided by our photographers. Follow a specific workflow to ensure consistency and quality of the final material. Work efficiently to meet weekly post-production targets. Requirements: Excellent or good knowledge of Adobe Lightroom and Adobe Photoshop. Good knowledge of Adobe Premiere. Ability to work independently and meet weekly deadlines. Experience using automatic software for product clipping. Working Conditions: Part-time work: 20 hours per week. Compensation: €18.00 per watch (average 2 hours per watch). Fully remote position with the possibility of initial training at our company. Application: We invite candidates of all genders to send their resume and a brief portfolio of their previous work. The selection will b...

  €1058 (Avg Bid)
  €1058 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I am searching for a talented photographer who can gave us with high-definition photos and reels for Artwork Project

  €6 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €6 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need ...knack for traditional photography. This project is for marketing and advertising purposes, so it's crucial that the images convey the message clearly and effectively. Key Responsibilities: - Conduct a series of random photography sessions adhering to traditional photography style guidelines. - Ensure the resulting pictures are polished and can be used effectively for marketing and advertising purposes. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in photography, particularly traditional style. - A strong portfolio showcasing previous marketing and advertising work would be a big plus. - Excellent understanding of lighting, composition, and photography principles. - Ability to understand and effectively communicate the intended ...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for an experienced and creative photographer/videographer who specializes in product photography, particularly eyewear. Ideally, someone who can: - Conduct both indoor and outdoor shoots - Generate high quality, engaging images and video content for use on social media and our website. Skills and Experience: - You must have a solid portfolio showcasing your previous work with eyewear, if available - Experience with social media and website content - Knowledge of staging indoor and outdoor shoots The goal is to create visually appealing content that highlights the uniqueness of our eyewear, driving customer engagement and website traffic. Offer amount in between 6000-8000

  €77 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €77 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Cotton Bag Product Shots 4 μέρες left

  I'm seeking a professional photographer to create 10-20 photos of my cotton string bags. Here's what I need: - Product Shots: These should be both plain white background shots and lifestyle shots. You'll need to creatively capture the functionality and attractiveness of the bags in different settings. Ideal skills and experiences for this project include: - Product photography: You have a portfolio that showcases your ability to photograph products in a compelling way. - Creativity: You can come up with different setups and styles to make the product stand out. - Attention to detail: The shots should highlight the detailed textures and intricacies of the cotton string bags. Your bid will be more favorable if you have experience photographing similar products or ha...

  €456 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €456 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm looking for a photo expert who can craft a classic and t...loved one and needs to reflect the sentimentality of the occasion. Key requirements: - Crafting a classic and timeless style - Understanding the nuances of a ring ceremony photo - Suggesting and selecting appropriate photos to merge Ideal Skills and Experience: - Proven experience in photo editing and crafting sentimental, classic pieces - Strong understanding of composition and emotion in photography - Ability to select and merge photos to create a cohesive, engaging piece Before bidding, it's crucial you understand the importance of this project as a gift for a loved one. Your ability to capture the sentiment behind a ring ceremony photo while maintaining a classic and timeless style is what will make thi...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...Facebook and Instagram accounts. Core tasks will involve: - Developing and posting simple but captivating photograph content that exudes a minimalist vibe. - Balancing this aesthetic across both platforms to maintain a cohesive brand image. The ideal freelancer should have: - Experience with social media management, particularly Instagram and Facebook. - A keen eye for minimalist design and photography. - Stellar communication skills to understand and implement my vision. Ultimately, I need a dedicated individual who can translate our brand’s minimalistic philosophy into social media success. I have an old Facebook & instragram page that I thought I closed. I have relaunched my hair salon & set up new instagram and fb but since noticed my old ones are activ...

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I'm in need of 2 photos that depict me in 2 historical sites; one in Mallorca and one in Stockholm. I want to look comfortable yet stylish in the photos, as if I'm on a relaxed ho...showcasing me in a comfortable and casual manner. - Photos should be taken in a way that I look like I belong in the historical site, and not as a commercial portrait. - Photos should be taken during the summer, to capture the warmth and vibrancy of the season. Ideal Freelancer: - Proficient in photography, particularly in capturing candid, natural-looking shots. - Experience in photographing historical sites and landmarks is a plus. - Understanding of the visual narrative and how to tell a story through photography. - Ability to quickly deliver high-quality images, without compromising...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...as I currently have an open requirement regarding the type, purpose, and style of photography. Your creative inputs will be vital to the success of this project, and I'm looking forward to see what your photographic lens sees! Key Details: - I didn't specify the type of photography needed, so whether you're a portrait, wedding, or product photographer, feel free to bid. - As for the purpose, whether it's personal or commercial use, or even event documentation, I'm open to ideas. - Finally, in terms of style, I'm equally interested in candid/natural, studio/posed, and landscape/architectural formats. Ideal Candidate: - You have a portfolio that demonstrates broad expertise in various types of photography. - Enjoys a project wit...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I... The project's purpose focuses on creating personal memories, so capturing true, unposed moments of joy and familial solidarity is vital. The photoshoot is imagined to unfold in an outdoor environment to give a natural and vibrant backdrop. Key Aspects: - Expertise in candid photography, capturing spontaneous moments - Proficiency in outdoor shoots, maneuvering natural light and settings effectively - Ability to work well with families, ensuring a comfortable and enjoyable experience Experience in family photography is essential, as is a portfolio showcasing your talent in candid and outdoor styling. Only those with relevant skills and experience need apply. The goal is to create personal and lifelong memories through these photos. Photos will be shot at Evermore ...

  €230 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €230 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...supposed to express.) => I'm missing the idea here. Whether it is a camera symbol that becomes more valuable with each level. Or something else. In any case, it should fit in stylistically with the emoji, and it should be anchored in the field of photography. What is my YouTube channel about? What is my YouTube channel about: Photography and filming. Where do I photograph and film: In nature and in the urban jungles of our civilization. What do I mainly photograph: landscapes, architecture, street. What is the motto of my channel: Experience photography up close. For your better understanding, in other words: I'm not just standing on the sidelines. I'm right in the middle of it. I leave the comfort zone. Wind and weather don't matter. ...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I am seeking a dedicate...conference and capture high-quality photographs of the presentation. - Emphasis on portraits and posed shots, capturing my engagement with the audience and the essence of the event. - Provide edited, high-resolution photos that are ready for press release and official communication purposes. Ideal Candidate: - Experienced in event photography with a portfolio that demonstrates skill in capturing speakers and presenters. - Proficient in portrait and posed photography. - Strong attention to detail and ability to capture the essence of the event. - Excellent communication and organizational skills to ensure a smooth process on the day of the conference. Please provide samples of your previous work and a detailed proposal outlining your approach to cap...

  €645 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €645 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  As an aspiring photography enthusiast, I'm looking to build a platform that can cater to both sharing photography tips and facilitating print orders. Key Features: - The primary function of the site will be to share photography tips. To ensure a pleasant user experience, I would like to organize these tips by photography genre - landscape, portrait, and wildlife. Each genre will have a dedicated section that users can easily navigate to. - In terms of print orders, I'd like to keep it simple. Customers will be able to place orders for prints by sending a direct email inquiry. This way, I can engage with them personally and offer a more tailored service. Skills & Experience: - A strong understanding of website design and development, particularly...

  €9 - €28 / hr
  €9 - €28 / hr
  0 προσφορές

  I am looking for a proficient photo editor to fine-tune some of my portrait, product, and landscape shots. The key tasks would involve color correction and reto...key tasks would involve color correction and retouching to enhance the overall appearance of the images. I want the images to reflect a natural and realistic style while maintaining the original essence of the shots. Ideal Skills: - Professional-level usage of photo editing tools - Experienced with color correction and retouching - Keen eye for details - Previous experience with portrait photography editing Please only apply if you are able to respect the natural and realistic look I want for these images. Your portfolio showcasing your prior experience with portrait editing would be a key deciding factor for the succe...

  €283 (Avg Bid)
  €283 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Trophy icon Logo Design Contest 6 μέρες left

  Project name: BTTalaFon (means: by using the phone ) Slogan: We simplify future creativity About us: We are an agency that provide professional results by filming projects using the Phone only We believe that photography with a smartphone can produce high-quality photos and videos equal to those taken with professional cameras, which makes it ideal for social media. Target audience: - New projects - event organizers - Marketing managers Design preferences: - Type of logo: icon based - Design personality traits: elegant, striking, creative and modern. It reflects the progress that mobile phones have achieved in video recording while providing cinematic results - Colors: Primary (#011B2F) Secondary (#FFD358) - Font: not yet chosen Suggested idea for the logo : You c...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  110 συμμετοχές
  Grocery eCommerce Content Creator 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...compelling content that will attract and engage potential customers on our online store. Key Responsibilities: - Create high-quality images that showcase our products in an appealing way. - Write concise, descriptive and persuasive product descriptions. - Upload the photos and descriptions to our Wordpress website. Ideal candidates for this project should have: - Proven experience with product photography and content creation in the home goods sector. - A solid understanding of SEO and how it relates to content creation. - Proficiency in using Wordpress or similar content management systems. - A good eye for detail and design, and the ability to create a cohesive visual and written brand identity. - Excellent communication skills and a proactive approach to problem-solving. I ...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...my travels. The goal is to capture the vibrancy and uniqueness of various locations. Specifically, your job would involve: - Documenting my journey across various locations. - Capturing beautiful beaches, historical landmarks, and natural landscapes. - Creating engaging video reels and photobooks to showcase each journey Ideal candidates would have: - Experience in travel videography and photography - Strong artistic vision and storytelling abilities - High proficiency in editing software - Ability to work independently and meet deadlines - Passion for travel and understanding of different cultures This is a unique opportunity for creative individuals who are passionate about travel and have a knack for capturing the essence of diverse environments. If you believe you c...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...products with the aim of enhancing my website design. Your tasks will involve: - Capturing high-definition lifestyle images of each product - Providing a unique perspective for each shot that can contribute to a cohesive website design - Showcasing the products in an engaging, creative manner with attention to detail Ideal Skills and Experience: - Professional photography experience, preferably in product or ecommerce photography - Exceptional skills in shooting lifestyle product images - Expertise in using photo-editing tools for the best possible result - Understanding of how to capture images to improve website aesthetics Your goal is to create captivating lifestyle product images that not only showcase the product details but also enhance the overall design of my...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm looking for an Arduino developer for my super special photography project. Here is what I have: -Arduino Uno -Nextion display -30V battery That's what I need/want: -I need to use the setup in field for my camera shutter -The Arduino has to control a relay to pass through 30V to my camera shutter -The shutter is controlled by a magnet switch (pull) Questions: #What's the min time the shutter can be triggered? #Can we power the Arduino and pass through current from one battery, or do we need a separate battery for the Arduino? #How to charge the battery? BMS by Arduino? Please let me know if you can do this job...it's my hobby, so I can't spend much here ? More than $50 would be out of reach here.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Landscape Photography Lightroom Enhancement 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm a nature and landscape photographer looking for a skilled Lightroom user help to digitally process my raw images. I am looking for someone in the Mission Viejo, CA area to work with me directly in the LightRoom process flow to develop my digital image raw files. I have many raw file images to process via Lightroom or Lightroom Classic. Here ar...undertake color correction, exposure correction, noise reduction, and composition. - Quantity: There are 50 - 100 images to process for this project. - Output Format: The final images need to be delivered in TIFF format. The Ideal candidate would have a strong background in image processing, specifically with Lightroom. Strong attention to detail and an understanding of nature and landscape photography composition are ...

  €32 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Κορυφαία photography Άρθρα Κοινότητας