Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 pattern matching δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χρειαζόμαστε κάποιον/α να ανανεώσει το υπάρχον λογότυπο της ναυτιλιακής εταιρίας μας. Η μόνη δέσμευση είναι να διατηρηθεί το μοτίβο των χρωμάτων. We need a person to redesign our existing maritime company logo. The...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Χρειαζόμαστε κάποιον/α να ανανεώσει το υπάρχον λογότυπο της ναυτιλιακής εταιρίας μας. Η μόνη δέσμευση είναι να διατηρηθεί το μοτίβο των χρωμάτων. We need a person to redesign our existing maritime company logo. The ...

  €110 / hr (Avg Bid)
  €110 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Organic Instagram Followers account for Travel Vlogs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As an avid travel vlogger focusing on India's best places and cuisine, I'm seeking an expert in gaining organic Instagram followers account. Key Details: - I only want genuine followers who are interested in travel content. - The followers should primarily hail from regions matching my travel focus, such as India. Ideal Freelancer: - Experience in growing organic Instagram followers. - Proven track record in gaining followers from specific regions on Instagram. - Strong understanding and passion for travel content. Please share your insights on how you will approach this project and what strategies you will employ to ensure the followers align with my content and target regions.

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I have a set of white bed sheets that I'd like to change the color of to multiple colours Key requirements: - Color transformation: I need an expert who can effectively change the color of the bed sheets from white to one of the colors I am considering. - Attention to detail: The color change should be uniform and flawless, maintaining the...multiple colours Key requirements: - Color transformation: I need an expert who can effectively change the color of the bed sheets from white to one of the colors I am considering. - Attention to detail: The color change should be uniform and flawless, maintaining the quality and feel of the fabric. Ideal skills: - Experience in textile dyeing or fabric coloring. - Proficiency in color mixing and matching. - Attention to detail and qua...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking for a highly skilled and experienced pattern designer to create a large, detailed, and realistic blue dragon scale pattern. This design will be used for clothing, specifically on a large scale. - Design Requirement: The pattern should be a seamlessly tessellated, and vectored design, giving a realistic representation of dragon scales in a striking, vibrant blue color. Attention to detail is crucial; the pattern must embody a detailed, realistic style over simplicity or abstract. - Application: The completed design will be used for a clothing line. Therefore, it should be creative, sharply detailed and should translate well into fabric printing. Especially sublimated on black. - Skills Needed: Expertise in graphic design, digital illustration, ...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Pitch Deck 6 μέρες left

  ...among users. - **Regional Language Support:** Offer support for multiple regional languages to cater to the diverse Indian population. 2. **Skill-Based Bartering:** - **Skill Exchange System:** Incorporate a skill exchange feature where users can trade services without monetary transactions. This encourages collaboration and community growth. 3. **Mentorship Programs:** - **Mentorship Matching:** Introduce a mentorship program where experienced professionals can mentor newcomers, providing guidance and support, which can be monetized as a premium feature. 4. **Educational Content:** - **Skill Development Workshops:** Host regular online workshops and webinars featuring industry experts. Users can attend these sessions to improve their skills. - **Certification P...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...therefore, the model must be adaptable to a range of sports. The essential features to incorporate into the model include: 1. Historical Data Analysis: Effective integration of past data in predicting future outcomes is crucial. The ideal candidate should employ statistical analysis and pattern recognition to make sense of this data and use it for forecasting. 2. Real-Time Odds Updates: The model should be updated in real-time with betting odds changes. Key skills include expertise in statistical analysis, pattern recognition, sports betting, and model development. Database management will also be helpful considering the extent of historical data involved. The final product should be user-friendly & intuitive. Please apply if you have a background in these areas an...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Land Rover Defender 110 Aluminum Dashboard Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Design 2d drawing for a dashboard for a 1997 land rover defender 110 left hand drive, i would like it to have mouting holes matching the factory dash holes. Ac vents etc

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Logo and businesscard 6 μέρες left

  For our new webshop we are in need of a unique logo and matching business cards. The shop is going to sell unique and custom wall shelves, mostly oak and old oak. The name is based upon the fairy tale 'mirror mirror on the wall'. We have named it in Engilish 'shelf shelf on the wall' but then in Dutch. So the name is: 'Plankje plankje aan de muur'. Using the slogan: 'Wie heeft de mooiste van het land?'. Meaning: Who has the nicest in the land? URL is going to be: We need a matching, unique logo and matching business cards, front and back. We also need the photoshop files so we can make small changes like a new name or number in the future.

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  105 προσφορές
  Omegle-Like Video Chat Platform Development -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a proficient web developer to create a video chat platform akin to Omegle/OmeTV using WebRTC. It's an exciting project, and I can offer a budget between $500 and $1000. Key Features: - Text chat - Random chat with strangers - Filter options for matching - Video calling capabilities User Authentication & Registration: - I envision a user-friendly social media login system (e.g., Facebook, Google) for seamless onboarding. Compliance & Privacy Features: - GDPR compliance is crucial to me; please ensure this is catered for. - Additionally, I'm interested in incorporating age verification for user data. Please get in touch with your rates, portfolio, and any past experiences relevant to this project. Looking forward to hearing fro...

  €1570 (Avg Bid)
  €1570 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Full identity -- 2 8 μέρες left

  Complete branding and visuals Palette of colors Typography The pattern Style Publications Etc.

  €551 (Avg Bid)
  €551 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am seeking a proficient developer to cre...Include an integrated messaging system for seamless communication. - Browser/AI Chatbot: Develop a Browser/AI Chatbot for automated responses and guidance. Matching Process: - Preference-based Matching: The platform should match tutors and students based on personalized preferences. Subject Focus: - Programming, Digital Marketing, and Mathematics are the key subjects that are expected to have the highest demand on the platform. Ideal Skills: Applicants should have considerable experience in platform development, familiarity with AI Chatbot functionalities, and a strong understanding of back-end integrations for preference-based matching systems. They should also have a knack for developing user-friendly interfaces and hav...

  €479 (Avg Bid)
  €479 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  I'm starting a fashion business and need freelancers who can create tech packs for minimalist-style casual dresses. This project specifically requires the creation of tech packs for 1-3 different designs. Key tasks and responsibilities: - Develop comprehensive tech packs for minimalist-style casual dresses. - Collaborate with me to ensure that the designs accurately reflect the vision. Skills Experience: - Previous experience with garments, particularly dresses, is vital. - Knowledge in minimalist-style design. - Proficient in technical design software. - Strong attention to detail. - Exceptional communication and collaboration skills. If you can make patterns then fabric sourcing then manufacturing that will be excellent…like CMT

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Trophy icon Modern, Minimalist Homepage Design 5 μέρες left

  ...audiologists" in a smaller, clean serif font. Call to Action: A prominent button saying "Contact us for a free consultation" using the accent colors for emphasis. Example Visualization: Color Palette: See the logo. Typography: Titles: Your suggestions are welcome. Body Text: Your suggestions are welcome. Images: Your suggestions are welcome. Graphic Elements: Logo + slogan. Icons: Simple and clean, matching the primary and secondary colors. Contact Information for the Graphic Designer: Logo: Provided logo image. Colors: Use the shades of blue, violet, and rose from the logo. Typography: Your suggestions are welcome. Imagery: High-quality images of professionals, dynamic and engaging. Graphic Elements: Clean icons representing the text....

  €200 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €200
  28 συμμετοχές

  I'm looking for a skilled designer to create a corporate identity for my upcoming wishlist app. The identity should evoke a sense of joy for users. Key Requirements: - Expertise in brand design and corporate identity. - Ability to create a visually appealing and joyful design. - logo - palette color - icons - background identity - pattern - card - social media( whatsapp - instagram - twitter - facebook ) - sharing button - fonts ( arabic and english ) - slide presentation. - Understanding of the target audience and ability to translate this into the visual identity. Please note: - I didn't specify any specific colors or symbols, but you are welcome to incorporate elements that you believe will add to the joyful feel. - It's important that the design is simple and...

  €869 (Avg Bid)
  €869 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές

  I need an experienced video editor to enhance my product demonstration video with a basic diagram I've already purchased. Key Responsibilities: - Incorporate a basic diagram into the video seamlessly. - Add a matching text overlay to the video. - Ensure the final product maintains high quality and is engaging. Ideal Candidate: - Proficient in video editing software. - Experienced in integrating diagrams into videos. - Creative in text overlay design. - Ability to deliver high quality work within a specified time frame.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Trophy icon Snake Bite - Logo & Box Design 8 μέρες left

  Snakebite Brand Design Read the info *** see attachment packaging layout *** Description: - Brand Name: Snakebite - Product: Caffeine gum ** see attachment for box layout Requirements: 1. Box Design: - We need creative and attractive ideas for the box design. - It would be great if the box design includes a snake skin pattern. - You can use any colors - We are open to both modern and classic box designs. 2. Logo Design: - We need a unique and eye-catching logo for Snakebite. - Please use your creativity to create a logo - The logo should work well on different platforms. Attachments: Please refer to the attached files for examples of layout box ideas.

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €92
  32 συμμετοχές

  I'm in search of a professional who can come up with a domain name and matching social media username. Delivery must include 3 options. Name Requirements: - Ideally one word; maximum two words. - Can be real, a combination of real words, or invented. - The domain should have a '.com' extension. - The social media account name should be for Instagram and X (twitter). (If possible TikTok, YouTube and Snapchat is also appreciated.) Successful Example: Domain– Social Media Handle (Instagram)– @elitist The name stands for a website that publishes news articles about celebrities. Existing examples: PageSix, Vogue, Daily Mail, People, Variety, E! News, TMZ. Website topics: Celebrity, Celeb, Star, Superstar, Elite, High Society...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm looking for a professional with extensive experience in mobile device forensics, specifically with iOS systems. Key Steps: * The primary objective will be to thoroughly perform a security breach investigation. * The focus should be on identifying the breach source, pattern, and potential effects on the security of the iOS device. * Removal of the security breach on iPhone to restore iPhone to normal Ideal Freelancer Skills: * Proven expertise in forensic investigation methods and tools for iOS devices. * Experienced with procedures for security breach determinations. * Competency in digital evidence collection and analysis. * Integrity to maintain the confidentiality of findings is a must. * Certification in Cyber Security or Forensic Investigation would be highly prefer...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  The client has an issue with snow being sucked into the air intake of a newly renovated HVAC system (40k CFM to 80k CFM). They doubled the airflow and "doubled" the intake louver area but are still having problems. The effective area was not really doubled. The inlet to the pre-heat system remained the same size (approx. 8' x 10'). We would like to model the existing system flow vs. what we are suggesting as a solution to validate the concept. Key Responsibilities: * Utilising advanced technologies to monitor and track airflow patterns. * Analyzing collected data and reporting on identified patterns. * Developing strategies to improve data collection and analysis. Ideal Skills and Experience: * Extensive experience in airflow analysis. * Skilled in data collection...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  More details: Which trading platform do you use? TradingView What types of alerts do you want to receive? Visual (on-chart), Sound How often do you want the scanner to scan for matching signals? Every 5 minutes Like seen on the screeshot: Alert when RSI or MACD Label appears after price reentry or touch the orderblock zone, max. upto 5 candles later Candle and Wick must be full outside the orderblock first. With the possibility to switch in the setting window that it alerts only when the price reentry in Orderblock without the RSI/MACD Labels. The multitimeframe scanner could be similar like the one I've attached. Need only 4 timeframes 5m, 15m, 30m, 1H Assets maybe 10 and if possible the option to add another one in the setting window.

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm seeking a talented designer to help me enhance a brand by adding new brand identity elements that will create a more aesthetic look and help increase brand equity. Key deliverables include: - Logo design - Color scheme - Typography - Brand pattern - Tone and voice - posts The tone and voice should be friendly and approachable, ensuring that it resonates with my target audience of new home buyers that want quality timeless New Zealand homes. Ideal freelancers for this project should have a strong portfolio showcasing previous brand identity work, particularly for clients looking to differentiate themselves in competitive markets. It's important that the final brand identity enhances elements the brand has already developed. Experience in market research could be...

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές

  I'm looking for a skilled individual who can create an elegant and sophisticated reel to attract professionals to my website. - The purpose of this reel is to attract more users to my website. - The target audience for this project is primarily professionals. - The style of the reel should be elegant and sophisticated, matching the image of the website. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating professional and elegant promotional reels. - Strong understanding of the target audience and the ability to tailor the content accordingly. - Ability to showcase the "Create Your Own" feature of my website in an engaging manner. - Excellent video editing and storytelling skills to keep the audience engaged.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  I'm on a quest to find an experienced Web App Developer with a strong grasp of AI and ML models. If you're a problem solver with 3+ years of experience, this might be the perfect opportunity for you! Key Responsibilities: - Develop modern web applications using JavaScript, HTML, and CSS - Implement AI/ML models, particularly in Natural Language Processing (NLP) and Data Matching systems - Prioritize user-generated content and develop strategies for NLP processing - Analyze and process textual feedback and reviews Ideal Skillset: - 3+ years of experience in Web App Development - Strong understanding of AI/ML models and algorithms, particularly NLP - Proficiency in JavaScript, HTML, and CSS - Ability to problem-solve and innovate - Prior experience with textual data analys...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Professional Business Card, Letterhead, Pattern Design 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a logo and I need a professional designer to create : 1- Business card 2- letterhead 3- Pattern Design generated from the icon in the logo. Requirements : - Unlimited revisions - Budget: $15 fixed, non negotiated - Timeline 3 days. DO NOT send your bid if you have not read the above Thank you

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  I have a strategic competition card game aimed at adults. I need a talented video creator to help me bring my game to life through a 1-minute instructional video. Key requirements: - The video should be illustrated and voiced, explaining the rules, objectives, and the essence of the game. - The tone of the voiceover should be serious and competitive, matching the game's nature. Additionally, I'd like a 10-15 second promotional video ad for the same card game. This will be used for marketing purposes. Think along the lines of when Poker came out, and if videos existed, what would that promo video look like, version today? Ideal skills and experience: - Experience in creating game instructional videos, ideally card games or strategic games. - A strong portfolio of engagi...

  €511 (Avg Bid)
  €511 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Trophy icon Improve this logo 10 ώρες left

  Hi, see attached logo. I want to see similar ideas, but improved. REQUIREMENTS 1 - shape must remain a star, but the shape of star can change (maybe change edge or outline, etc) 2 - black and red (#cc0022) must remain 3 - font must still be modern and elegant, can try other ideas 4 - background pattern, style, texture CAN be changed

  €37 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €37
  141 συμμετοχές
  Full identity 7 μέρες left

  Complete branding and visuals Palette of colors Typography The pattern Style Publications Etc.

  €551 (Avg Bid)
  €551 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Healthcare" Call to Action (CTA) Button: "Apply Now" About U4U Program: Description of the U4U Program, eligibility criteria, benefits, and support services. Industries We Serve: Details on opportunities in the construction, manufacturing, and healthcare industries. How to Apply: Step-by-step guide on the application process: Complete the Application Form Initial Screening Video Interview Invitation Matching Process Company Interview Job Offer Humanitarian Parole Process Travel Permit Logistics First Day of Work Job Board: A section for browsing and applying for available positions. Our Partnerships: Showcase logos or names of partner companies. Testimonials/Success Stories: Real-life stories from Ukrainians who have successfully transitioned to life in the U...

  €961 (Avg Bid)
  €961 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές
  Pop Art Logo & App Illustrations 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a creative designer to breathe life into my project with a distinguishable logo and matching app illustrations. Based on my preference, the ideal candidate should be versed in pop art, particularly in the comic book style. Details: - Adopting an 'arty' style, create minimalist yet impactful visuals. - Generate both a high-quality logo and app illustrations in pop art style. - Strong focus on comic book elements for a distinguishing, eye-catching, and bold look. The ideal freelancer: - Proven experience in Pop Art design - Strong portfolio demonstrating your logo and app design - Experience within comic book styled visual art - Strong color theory skills Your task is to create an engaging visual language for my brand that stands out in a crowded app ma...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  I'm seeking a talented graphic designer to create an SVG pattern for custom printed fabric. The pattern should consist of the iconic Hello Kitty face in a recurring design. Although no specific color scheme is required, the pattern's background must be transparent to showcase the fabric color. Key requirements: - Proficient in SVG file creation - Must be a high resolution file - Experience in pattern design - Familiarity with cartoon character design, specifically Hello Kitty Using your skills and experience, create a pattern that not only embodies the playful and cute spirit of Hello Kitty but also stands out on any fabric color due to its transparent background.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Categorical Data Analysis & Question Answering 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in urgent need of a data expert to carry out three main tasks: analysing and cleaning categorical data, identifying patterns within this...answering a series of questions using CRISP-DM framework. Key Responsibilities: - Analyse and clean the provided categorical dataset - Employ the CRISP-DM framework to identify patterns within the data - Answer a series of questions based on the patterns identified The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in analysing and cleaning categorical data - Strong background in pattern identification within datasets - Familiarity with CRISP-DM framework for data mining - Ability to work on a tight deadline If you're confident in your data analytical skills and can deliver this project ASAP, I look forward to...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  **Developers, Engineers, and other Tech related bids will be immediately declined. I'm seeking a social media manager with expertise in creating and executing a minimalistic yet engaging strategy for a small business boutique. Our main platforms are Facebook, Instagram, Pinterest and TikTok. Key Responsibilities: Responsible for producing, managing and monitorin...awareness among our target audience using the above-mentioned platforms. Style Preferences: We are inclined towards a minimalistic and modern style that reflects our brand's aesthetics. Ideal skills: - Experience with social media scheduling and creation tools - Strong written communication - Highly organized and able to manage competing priorities Please bid if you find this project matching your sk...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Movie Matching Algorithm in Java 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled developer who can create a custom matching algorithm in Java. The primary goal of this exercise is to maximize the accuracy of the matches between the database of movies and the provider feed. Key Responsibilities: - Develop a matching algorithm that can accurately pair availability information from the provider feed with the internal movie database - Ensure the algorithm is optimized for accuracy, as per the project goals Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Java programming - Prior experience in developing matching algorithms is a plus - Ability to understand and work with large databases efficiently - Good problem-solving skills and attention to detail Please note that how unmatched movies should be handled will be ...

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I'm in need of a skilled professional to develop a matching algorithm that can associate the availability information from a text file with the movies in our internal database. Key Requirements: - The algorithm should be able to perfectly match each movie in our database with the corresponding availability information. - Prioritization should be based on exact title matches; the closer the match, the better. - The availability information is in a text file. Ideal Skills and Experience: - Strong background in programming and algorithm development. - Experience working with text file processing. - Knowledge in data matching and relevance. Please provide a brief overview of your approach and the technology stack you intend to use in your bid.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...India, provide cost estimations for treatment, offer competitive quotes for Indian medical services, and integrate the offer with a holiday package. Key Features: - Patient Matching - Insurance Company Linking - Cost Estimation - Holiday Package Integration To achieve the "Patient Matching" feature, you will focus on matching based on qualifications, experience, and specific expertise. Your Skillset: - Proven experience in AI system development - Strong understanding of medical insurance algorithms - Proficiency in integration of travel booking systems - Expertise in machine learning algorithms for data matching Nota Bene: The client did not provide specific requirements for the holiday package integration, suggesting a degree of flexibility ...

  €627 (Avg Bid)
  €627 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Shift Rostering Bug-Fix & Enhancement 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...specialist or consultant to address bugs and improve the functionality of my shift rostering system, built on Java springboot. Key tasks and requirements: - Fixing shift allocation errors: Despite the system being in place, it frequently misallocates shifts. - Correcting time calculation issues: The system inconsistently calculates hours which has led to discrepancies in payroll. - Improving shift pattern consistency: The current system sometimes assigns shifts that don't align with the pre-determined patterns. Desired enhancement: - Introduce automated shift allocation. This would not only save time but also reduce the likelihood of human errors. Your profile: - Proven experience with Optaplanner is a must. - Strong understanding of Java springboot. - Ability to comprehe...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm in need of a skilled pattern maker who can aid in the creation of sewing patterns for women's dresses. Key requirements: - Previous experience in drafting sewing patterns for women's clothing, ideally with a focus on dresses and skirts. - Ability to interpret fashion sketches into workable sewing patterns. - Strong knowledge of garment construction and ability to suggest optimal sewing methods. In this role, you'll transform my ideas into practical sewing patterns ready for production. This task requires not only technical proficiency, but also creativity and a keen eye for fashion trends. Your experience in producing women's wear patterns will be highly valued. If you have a portfolio of previous pattern work, especially for dresses and skirts...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm seeking an experienced developer proficient in React JS/ and Tailwind to create a distinct and artistic blog for me. Your expertise will transform my vision into a functional and visually-appealing website. What You'll Do: - Implement an artistic design matching my specifications. - Integrate a comment section where readers can interact and share ideas. Ideal Skills And Experience: - Proficiency in React JS/ - Strong working knowledge of Tailwind CSS - Experience in creating artistic designs - Proven experience in blog development. By combining engaging visuals with a user-focused design, let's construct a blog that truly speaks to its audience.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  I need a professional Photoshop expert to help me with some edits. I have a screenshot that contains the time and contact number. I need to change both details to new ones. - Changes Required: - Update the time - Update the contact number - Specifics: - The changes need to be an exact match with the existing font and style. Ideal S...some edits. I have a screenshot that contains the time and contact number. I need to change both details to new ones. - Changes Required: - Update the time - Update the contact number - Specifics: - The changes need to be an exact match with the existing font and style. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Photoshop - Attention to detail - Familiarity with font and style matching - Previous experience in similar...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a skilled freelancer to convert a set of PDF files into Word documents and ensure the formatting is maintained. Key Requirements: - Conversion: The task involves converting a number of PDF files into Word documents. As such, you should be ...It is important that the converted Word documents are identical to the original PDF files in terms of layout and formatting. - Translation of key sections into swahili with accompanying caption in the local context. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PDF to Word conversion tools. - Proofreading skills. - Attention to detail. - Previous experience with document conversion and layout matching. Please provide a quote based on a per document rate. I am looking for a freelancer with good communication skills and a quick turnar...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  High-Quality Logo Regeneration for Print Use 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a small version of a logo that I need to have regenerated into a high-quality, large version. This regenerated logo will primarily be used for print materials, so the quality and sharpness of the design are critically important. The project involves: - Creating a large, high-resolution version of the logo from the small original - Matching the colors of the new logo to the original design - Providing both black and white and transparent background versions of the logo Ideal skills for this job include: - Graphic design expertise - Experience in logo regeneration and enlargement - Attention to detail and ability to match colors accurately - Ability to deliver in various file formats suitable for print Please note, the logo is already designed, so this job is specifically ab...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  129 προσφορές
  MTM Pattern Maker for TukaCad 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled Pattern Maker with experience in using TukaCad or Gerber for making made-to-measure (MTM) garments. The ideal candidate will have a background in creating patterns for basic and simple designs of Suit jackets, Shirts, Pants, and Coats. Quantity will vary, but average is 50 pattern per week. Key Requirements: - Proficient in TukaCad for pattern-making - Experience in creating patterns for Suit jackets, Shirts, Pants, and Coats - Familiarity with MTM/Bespoke garment-making process Additional Points: - The complexity of the designs is basic/simple - The emphasis is on accuracy and fit - The ability to follow design specifications closely is a must If you have the necessary skills and experience in the aforementioned areas, ...

  €3688 (Avg Bid)
  €3688 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Photorealistic Still 3D Drink Renders for Menu 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...flavour variations of pearl tea drinks. Each render will showcase a variety of toppings, milk or fruit swirls - all contained in a basic transparent plastic cup adorned with our logo. Around 1/3 of these toppings and contents can be simply recoloured to depict other flavours. The deliverables are: * 55 photorealistic still 3D renders in high res JPG or PNG format. * All assets viewed from the same matching angle. * A similar look and feel across all images to ensure consistency. These 3D renders will be primarily used for our menu display. As such, they need to be appetising, attractive, and realistically depict the choice of flavours we offer. The ideal freelancer for this job should possess: * Strong proficiency in 3D rendering software like Blender or 3DS Max. * The capacit...

  €1347 (Avg Bid)
  €1347 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Real-time PK Battle Feature for Android Live Streaming App 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm...smoothly blend in with the existing app's design and functionality. - Real-time Interactivity: While I didn't specify in the questionnaire, I would prefer if this feature allows users to engage in real-time PK battles through video or chat messages. - User-friendly Experience: The initiation of these PK battles should be intuitive and easy for users, whether it's through inviting friends, random matching, or public PK battles. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in Android app development, especially with live video streaming. - Proficiency in real-time interactive features development. - Strong UI/UX design skills to ensure a seamless integration. If you believe you have what it takes to enhance my app with this exciting feature, I'...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  PLEASE ma...body is on the outside of the letter it could make it difficult for me to do proper kerning between the letters. You need to be creative on how to place and position each dinosaur. All of the dinosaurs are ready to add to the backgrounds because they all have transparent backgrounds. It's important that each dinosaur looks like it belongs in background for each letter. Thus lighting, color matching, blending, location of each dinosaur and sizing are all your job. I have the dinosaurs sorted by size which should help you scale them properly in the background. Please complete letters A-C and post an example of it on Freelancer. Whoever does the best job will be the person I'd like to hire to finish all the alphabet. If you have any questions please messa...

  €230 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €230
  175 συμμετοχές

  I'm in need of a pro...intended to be used for wall panels. - The desired finish for the panels is not a standard cut. Instead, I'm envisioning a distinct geometric pattern which will require precision and skill to accurately replicate. - Your duties will include both onsite measurement and the subsequent cutting of the marble. Willingness to come to the project location is therefore necessary. Ideal Candidate: The perfect match for this job would be someone who combines practical hands-on experience working with marble and creating intricate designs with a high attention to detail. Strong visualisation skills are key to successfully translating my geometric pattern concept to the actual cut. Field experience with marble wall panels and geometrical design will...

  €702 (Avg Bid)
  €702 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...Football Application Football Application with AI integrated. AI can manage Coach Management (Coach Availability, Coach Roaster, Coach Contracts to manage payout to coaches using AI) AI can be used for Student Management (Coaching session Availability, change Student session of change batch, Automate the process of students allocated to groups) Responsive adverts for ground rent based on user pattern and upselling various faculties provided by football Saving for Football using AI For Managing Coaches only data entry and Management intervention for exceptional cases is required which conservatively reduce time and effort required by 75% For Student Management, only exceptional cases Management intervention will be required, that would mean no human intervention would be required...

  €1865 (Avg Bid)
  €1865 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Κορυφαία pattern matching Άρθρα Κοινότητας