Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  58,995 pattern matching δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χρειαζόμαστε κάποιον/α να ανανεώσει το υπάρχον λογότυπο της ναυτιλιακής εταιρίας μας. Η μόνη δέσμευση είναι να διατηρηθεί το μοτίβο των χρωμάτων. We need a person to redesign our existing maritime company logo. The...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Χρειαζόμαστε κάποιον/α να ανανεώσει το υπάρχον λογότυπο της ναυτιλιακής εταιρίας μας. Η μόνη δέσμευση είναι να διατηρηθεί το μοτίβο των χρωμάτων. We need a person to redesign our existing maritime company logo. The ...

  €111 / hr (Avg Bid)
  €111 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Logo and letter pad 6 μέρες left

  I am looking for a skilled graphic designer to create a modern and minimalistic logo and letter pad design for my business. Logo Design: - I need assistance in choosing the colors and design elements for the logo - The logo should be modern and minimalistic in style Letter Pad Design: - The letter pad design should match the s...have a cohesive and consistent look Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools - Strong understanding of color theory and design principles - Experience in creating modern and minimalistic logo designs - Ability to create a cohesive brand identity through logo and letter pad design If you have a keen eye for design and can help me create a standout logo and matching letter pad design, please submit your portfolio and...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Scarf with dove pattern 9 μέρες left

  I will provide the dove design and the necessary amount of patterns, which will be gradually adjusted to the final product.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  logo creation 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create a logo for my...lighting, guitarist, etc. We want to samples: 1. text based and I've attached multiple logos for other brand that we like. The color here has to be like or close to مناسبة.png 2. the word مناسبة as a ballon yet it's a logo not for children but adults and it has to be simple yet luxurious. For this logo we want another version with some effects around it such as stars, or any celebration related pattern. In this design we want the color to be Pink from the attachment Business Name: مناسبة Logo Style: - Text-based Color Preferences: I've attached the colors and we are expecting as per the pink Ideal Skills and Experience: The ideas have to be original, any stolen ideas from the internet will be reported.

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a recruitment software for my hiring and search agency. The platform should provide detailed candidate profiles and job matching capabilities to help with candidate fitment. Ideal skills and experience for this project include: - Strong knowledge and experience in software development - Proficiency in designing and implementing advanced algorithms and AI matching systems - Ability to create customizable search filters and criteria for efficient candidate search This project requires a developer who can deliver a user-friendly and efficient recruitment software that meets the specific needs of my agency. If you have the skills and expertise required, please submit your proposal.

  €334 (Avg Bid)
  €334 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for someone to help me match products from my store to Alibaba listings. It's only one supplier who we've worked with before but we need you to look at the images, match the product place a link in the spreadsheet and...is very close must indicate that its not exactly a match. Turnaround Time: - I expect this project to be completed in less than a week. Respond with your favourite colour so I know you have red the listing. Ideal Skills and Experience: - Strong attention to detail - Familiarity with Alibaba listings - Ability to understand and apply specific matching criteria - Efficient and quick turnaround time - Experience in product matching or similar projects If you have the necessary skills and can meet the expected turnaround tim...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  photoshop fabric on couch 5 μέρες left

  I am looking for a skilled Photoshop designer to help me with a project. I need fabric photoshopped onto a couch to visualize how it would look in different materials. Fabric Type: - Boucle Color/Pattern: - I will provide specific details in the project description Light Setting/Background: - I will provide specific details Ideal Skills and Experience: - Proficient in Photoshop and photo editing - Experience with fabric/textile design - Attention to detail - Ability to accurately match colors and patterns - Strong communication skills to understand and execute client's vision

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Need c# code that perform image processing (pattern recognition) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled C#/Python developer who specializes in image processing I can provide an image file that contains a jig saw piece (at the side), and a portion of the image will then have an indentation/space of where that jigsaw piece can neatly fit. The code should return how many pixels the jigsaw piece needs moved along the x axis in order to neatly occupy the available indentation/space. I guess some sort of border identification on the indention and the jigsaw piece will ne necessary to resolve this challenge. Please message me and I can provide a sample image.

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Trophy icon Edit Video For WaterWave Gobo Projectors 5 μέρες left

  ...square if you can. You can also grab some footage from these listings - BUT, we can not have any of the vendor's text that is in their videos show - so only if you can edit parts to show the projection please: I need to add the words: Water Wave Ripple Projector Please include these bullet points at the end: 40W-300W Power Range Customizable Color Options

  €56 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Looking to get a pattern illustration done that can be used as a background behind content on my website and other marketing material. The Pattern needs to be created from our logo icon, which is attached. I'd like the pattern to be similar to, and inspired by our logo design but not exactly the same. We're hoping have a "line pattern" made that's a new connected line design that resembles our logo icon lines that lives in low-opacity behind solid color backgrounds. - Please do not just make a pattern of logo icon multiplied a bunch of times - Please provide a loose sample or idea in your proposal, we don't want to select someone without understanding their vision. Feel free to watermark / protect your sample in any way y...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  156 προσφορές

  Hi Jihad, back with a matching request for you! Would you be available rather soon? I'll break it down in two projects of 29 wines x 60 lists (similar to last time) We can re-use the wine lists you had back in August/September.

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Edit Video For Dynamic 3D Gobo Projector 5 μέρες left

  ...more videos that can be used: I need to cover or hide the text in the begging that says Here's a link to the video *For this video, I need to cover up the top left that reads: Custom Your Style Or Pattern - It should be covered up with: 20 Stock Designs Or Your Custom Art Important: The main goal is to cover up the 'Yufan Gobo Projector Light' that appears in the first 6 seconds. It should be covered up by a black bar and have the following text on it as a title: 4Logo Gobo Changing Projector Please include this bullet point list at the end: Dynamic 3D Gobo Projector: Transformative 3D

  €93 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Trophy icon Adjust 4 color changing video 2 μέρες left

  ...the end (1 or 2 frames but long enough to be able to be read) I need to cover or hide the text in the begging that says Here's a link to the video Here is additional footage that can be included if you can make it look right: Important: The main goal is to cover up the 'Yufan Gobo Projector Light' that appears in the first 6 seconds. It should be covered up by a black bar and have the following text on it as a title: 4Logo Gobo Changing Projector Please include this bullet point list at the end: Versatile Branding Solution 4 Customizable Gobos 30-100W, up

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  16 συμμετοχές

  I am seeking a talented graphic designer to Design a logo for a fast-food brand named "Baguette" that resembles image number 1. The logo should feature a decorative semi-circle at both the top and bottom, utilizing the pattern from image number 2. In the central rectangle, incorporate the concept from image number 3 with the name of the brand written in Arabic and English, styled to resemble a French sandwich. The overall color scheme of the logo should be consistent with the colors of the decorative elements.. I am looking forward to your creative ideas and proposals.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές
  I need a fashion designer to help design swimwear 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Fashion Designer Needed for Minimalistic Swimwear Design for Retail Collection - We a...preferred material for the swimwear is synthetic, as it offers durability, flexibility, and moisture-wicking properties. - The designer should have experience in swimwear design and a strong understanding of current fashion trends. - Strong sketching and illustration skills are essential, as well as the ability to create detailed technical drawings for production. - Knowledge of garment construction, pattern-making, and fabric selection is crucial for creating high-quality swimwear. - The designer should be able to work closely with our team, incorporating feedback and making revisions as necessary. - Attention to detail, creativity, and a passion for swimwear fashion are qualities we value in a...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  1. we need to make it high resolution for 1 meter x 1 meter (1000 mm x 1000 mm). this may mean more than one copies of the patern in the same square meter. 2. The other thing we need to do is make all 4 sides match, so when they are placed side by side on the wall the pattern continues, does not matter which way they are placed. every side matches every side

  €611 (Avg Bid)
  €611 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Childrenswear Design Assistant 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...assist in other tasks asked, sketch amendments, moodboards, assisting on shoots. Skills and Experience: - Design or fashion related qualifications - Understanding of garment construction, fabrics and print. - Able to design across both graphic and garments. - Experience working within a team. - Proficient in Adobe Creative Suites, understanding and use of Microsoft Office. - Knowledge of pattern making and prototyping would be a plus, but not necessary. Timeline: - We are looking for someone who can start the project within a short-term timeframe, preferably within 1 month. - The candidate should be able to manage their time effectively and deliver high-quality work within the given timeline. Overall, we are searching for a talented and experienced fashion design...

  €12 - €17 / hr
  Τοπικό Προεξέχον Σφραγισμένο
  €12 - €17 / hr
  29 προσφορές
  clothes edited 4 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer who can help me with alterations to my clothes. I have 1-3 pieces that need to be edited. Specifically, I need someone who can: - Perform alterations on my clothes to ensure the perfect fit - Make color corrections i...edited. Specifically, I need someone who can: - Perform alterations on my clothes to ensure the perfect fit - Make color corrections if necessary - Design patterns if needed I am flexible with the timeline, so there is no specific deadline for the edits. Ideal Skills and Experience: - Experience in clothing alterations and tailoring - Knowledge of color correction techniques - Proficiency in pattern design If you have the skills and expertise required for this project, please bid and provide samples of your previous work. ...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  STAGE 1 - DESK RESEARCH to identify up to 20 European E-Commerce brands of sportswear, leisure wear, baby wear as per the customised criteria that we will agree upon together. DELIVERABLE: a list of up to 20 prospective customer e-commerce brands in Europe matching your set criteria including their contact details, short profile, key buyers (if they are available in the public domain), sources and other information of interest, preferably via a shared google sheet, otherwise via an Excel file. DELIVERY TIME: 30th December to remain on the safe side considering the Christmas Holidays The final cost has been converted from Euro 520 to USD 565 as per today's currency exchange calculated via

  €524 (Avg Bid)
  €524 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  looking for classification model to identify spam or non spam 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...machine learning algorithms. Requirements: - Develop a classification model specifically designed for email classification - Achieve an accuracy level above 99% in classifying emails as spam or non-spam - Use a combination of feature engineering, data preprocessing, and machine learning algorithms to train the model - Implement techniques such as text mining, natural language processing, and pattern recognition to improve the model's accuracy - Ensure the model is scalable and can handle a large volume of incoming emails - Provide documentation and instructions on how to deploy and maintain the model Skills and Experience: - Strong background in machine learning, data science, or a related field - Proficiency in programming languages such as Python or R - Experience with m...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for a talented graphic designer to create a cartoon image of my headshot for my YouTube profile picture. The ideal candidate will have experience in creating fun and whimsical cartoon images. Key Requirements: - Ability to create a cartoon image that is fun and whimsical - Familiarity with YouTube profile picture specifications - Experience in matching colors to existing branding - Strong attention to detail in capturing facial features The project will involve: - Creating a cartoon image of my headshot that reflects a fun and whimsical style - Incorporating my current branding colors into the logo design - Emphasizing the key features of my headshot, such as the eyes, smile, and hair (exact details to be determined) If you are a creative and skilled graphic designe...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  141 προσφορές
  Digital Pattern Making 4 μέρες left

  I am looking for a skilled CLO3D pattern maker to assist with a fashion design project. Type of Patterns: - The patterns needed are specifically for clothing. Measurements and Template: - I have a template (drawing) available for the patterns. Level of Detail: - The patterns should be detailed Skills and Experience: - Experience in CLO3D - Knowledge of clothing construction and garment fit is essential. - Attention to detail and accuracy in creating patterns is important. Please provide examples of previous pattern making work in your proposal.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can develop an image processing and deep learning algorithm for a specific task. The task involves template matching for medical claims documents. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in image processing and deep learning algorithms - Expertise in object recognition, image segmentation, and image classification - Ability to generate synthetic data for training the algorithm - Familiarity with medical claims documents and their template structures - Proficiency in achieving moderate accuracy levels (70-90%) for the algorithm. project details: Similar Document Template Matching Algorithm for medical insurance claim A challenge when dealing with a large volume of medical invoices, prescriptions, and lab test repo...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Pattern designer 4 μέρες left

  I am looking for a pattern maker/tailor who can help me make the patterns for my graduate collection designs and sew the toiles and final garments. Specific Requirements: - The patterns should respect and follow the designs. - The patterns should be created with specific measurements and details that will be provided by me (the designer). - The designer should have experience in creating garments professionally. -The designer should have professional experience with sewing finishings and details. Ideal Skills and Experience: -Ability to create patterns and sew garments with professional finishings and details. - Knowledge of current fashion trends and styles. - Creativity and ability to come up with unique and visually appealing ideas. -Good tailoring skills -Able to work on time

  €978 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €978 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Trophy icon Two font setup for site + RTL suggestion 4 μέρες left

  I am recreating a multi language website. One language is Persian and another language is English. So I need help in getting the matching font for both of the persian and english font, I have attached two images to show how those fonts looks like. Anyone want to participate in the contest need to show those two fonts working in a wordpress demo site. I will also provide the site link in comment for review. After this contest I will like to some help in making the theme RTL compatible that task I may award separately to the winning contestant.

  €6 (Avg Bid)
  Algo trading 4 μέρες left

  ...Components: Trend Identification: Employ advanced technical indicators such as moving averages, MACD, and ADX to accurately identify the presence and strength of market trends. Volatility Measurement: Integrate volatility indicators, such as Bollinger Bands and Average True Range, to gauge market volatility, a key factor in distinguishing trending from sideways markets. Pattern Recognition: Develop algorithms for pattern recognition to identify common patterns associated with trending and ranging markets. This includes analyzing price movements and patterns to enhance trend identification accuracy. Sideways Market Detection: Establish specific criteria for classifying a market as sideways based on a combination of low volatility and the absence of clear trends. Implem...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for an experienced Android app developer who can create an app that fetches a list from a given URL and matches a NFC UID it reads against the content of the list. List format: The content of the list will be in CSV format. Design layout: I have a specific design in mind for the app, so the developer should be able to work with the design provided (static PNG screens, some with buttons). NFC tag interaction: The app will be interacting with Type 2 NFC tags. Ideal skills and experience: - Proficiency in Android app development - Experience working with CSV data - Familiarity with NFC technology and its integration in Android apps - Ability to work with specific design requirements - Strong problem-solving and debugging skills

  €1131 (Avg Bid)
  €1131 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  ...create a custom scale car tyre model for 3D printing. The ideal candidate should have experience in creating detailed and realistic 3D models for display or decoration purposes. Project Requirements: - Create a 3D model of a car tyre "DUNLOP SP SPORT MAXX 060+" suitable for 3D printing. - The model should be replica, scaled to 200mm OD - The tyre model should be highly detailed and realistic in pattern. - Inside should be 166mm smooth cylinder. - No much care for side patterns & writings, specific writings will be provided. - STEP file & .STL file are required. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g. Blender, Autodesk Maya, etc.). - Experience in creating 3D models for 3D printing. - Attention to detail and ability to create realisti...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Trophy icon Bicycle Design (Colors, Pattern, Stickers) 3 μέρες left

  Bicycle Design - IMPROVE THIS DESIGN See the attached image and improve it. Make it look similar, but better, more modern! See zip. of attachment for more designs and ideas that we like. Logo GTWO is attached in .ZIP The model name is GT27 MAX Ideal Skills and Experience: - Experience in bicycle design and customization - Stron...ideas that we like. Logo GTWO is attached in .ZIP The model name is GT27 MAX Ideal Skills and Experience: - Experience in bicycle design and customization - Strong creativity and ability to come up with unique patterns - Proficiency in designing and applying stickers/logos on bicycles If you have the skills and experience to create a customized bicycle design with the specified color scheme, pattern, and stickers/logos, please submit your proposal. ...

  €65 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €65
  56 συμμετοχές
  fashion desginer 3 μέρες left

  I am looking for a fashion designer who specializes in clothing design. Specific requirements: - Experience in creating stylish and trendy everyday wear - Ability to incorporate a specific style/theme into the designs - Attention to detail and ability to create unique and eye-catching designs - Knowledge of current fashion trends - Strong technical skills in pattern making and garment construction Ideal skills and experience: - Proven track record in clothing design, with a portfolio showcasing previous work - Familiarity with different fabrics, colors, and textures - Ability to create designs that are both comfortable and fashionable - Understanding of body proportions and ability to create flattering silhouettes If you are a talented fashion designer who can bring my ...

  €268 (Avg Bid)
  €268 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  embedded code for msp430 mkii Έχει λήξει left

  I am using an MSP430 along with an MKII educational booster pack. The MKII has a microphone sensor that I want to use to "tune" a guitar with by matching the range of frequencies on a guitar string and to light an LED red or green depending on the correct or incorrect frequency it is receiving. Communication will be done through I2C and UART.

  €263 (Avg Bid)
  Επείγον
  €263 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  URGENT : LOGO DESING 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented logo designer to create a unique and eye-catching logo for my online platform for startups and investors. The l...Creativity and ability to think outside the box - Experience in designing logos for online platforms and networking events Requirements: - Design a logo that represents the online platform for startups and investors, as well as the networking events we organize - Deliver the final logo in high-resolution OPEN-Source files and different formats (e.g., PNG, JPEG) - Color Plate - Logo Guideline - Pattern - A4 Design - PowerPoint background - Revision until the work completed. Please add "hello, Adam" First in your Proposal to let me avoid bots, please send your final bid. Please submit your portfolio of previous logo designs along w...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  141 προσφορές
  Project for Imran Y. -- 2 6 μέρες left

  Project for adding Addtional items in chatbot they are 1. Skip extra step in Ask for otp option , tracking id/idzo id/Order ID typing step Ie. When a buyer/admin send any of ids directly should work otp request option Buyer :- IZ23010230910 (He sends idzo id/Order Id/ Tracking id to chatbot and get below details) (Also Search for given Id in database and check if his number is matching against the order.)(If any error , send a message by mentioning the error. Possible errors are id not exist or id belong some other buyer,) Only search id in server if at least 4 numbers in any message sent Just continue chatbot. IDZO Bot :- (Sent below message if successful) Product Poco m4 5g(6,128) Address name :- Rana sharma Otp :- 457938 Order Id :- OD344637828344 Tracking Id :- FMPP45678...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Model 4 pulsed threat radars with operating frequencies varying between 4-8 GHz with the EW Self-Protection System's jamming system on a fighter aircraft with an RCS of 12 m2 . Design the antenna for the jammer separately in MATLAB application and use the pattern of this antenna in the simulation. Perform a MATLAB simulation in which the detection (burn-through) distance of the J/S and the fighter is calculated for the jamming of the EW Self-Protection System at three different powers for each radar.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for an experienced developer who can create an algorithm or program (UI controllable) to generate multiple laminate substrate design. The algorithm should consider the complexity of the design as a key factor. A laminate is a multi-layer structure which on different combinations from a list and a pattern changes the properties. This laminate structures are used in packaging materials. Based on the chosen structure from the multiple created structures it should show 2-3 basic properties & cost of the multi-layered structure. Skills and experience required: - Strong programming skills in Python and/or Java - Experience in developing algorithms or programs for design generation - Knowledge of material properties and cost of materials in the context of laminate subst...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  50x60 inches throws 3 μέρες left

  Project Description: 50x60 inches throws with a geometric pattern made of cotton in pastel colors. Skills and Experience: - Experience in creating throws or blankets made of cotton - Knowledge of geometric patterns and designs - Ability to work with pastel color schemes - Attention to detail in creating high-quality throws

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer to create a website that will serve as a platform for international sellers and buyers to connect on a subscription basis. The website should also have user login management and payment gateway integration. Primary Purpose: - The primary purpose of the website is to provide a platform for buyers and sellers to connect. Payment Gateway Integration: - The preferred payment gateway integration is to accept credit/debit cards and PayPal & other type of payments also Design Preferences: - The design of the website should be clean and modern. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing subscription-based websites - Proficiency in user login management and payment gateway integration - Knowledge of web design principles and ability to c...

  €316 (Avg Bid)
  €316 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Build a platform for Job and House listings 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The platform is for people in Eastern Europe who need a job in Western Europe. The platform will lists jobs as well houses where the people can live. Platform needs to be build in a modern coding language. This is what we need: -Job Postings -House ...is for people in Eastern Europe who need a job in Western Europe. The platform will lists jobs as well houses where the people can live. Platform needs to be build in a modern coding language. This is what we need: -Job Postings -House Postings -Job Application -House Application -Portal for Applicant -Portal for Home/Job poster -Chat (like freelancer.com) -Reviews -Search Job -Search House -Matching algorithm (AI Powered) -Auto translate chat -Auto translate content -Create CV We have UI available. Deadline of Project is 8 Febr...

  €13977 (Avg Bid)
  €13977 Μέση Προσφορά
  144 προσφορές

  I am looking for a Python developer to create a code that can write an Excel sheet from WhatsApp messages. The messages will be in plain text format. Requirements: - The code should be able to extract the date, well, block, pattern, activity , shutdown time, restarts time, and subtract restarts from shutdown to get downtime and convert them to mins, after that the reason and and action . active and reasons of the messages from the WhatsApp conversations. - The extracted information should be written to an Excel sheet in a structured manner. Skills and experience: - Proficiency in Python programming language. - Experience with working with text data and extracting specific information. - Familiarity with working with Excel sheets in Python. If you have any recommendations or sugg...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Small amend Laravel project -- 2 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Laravel developer to make some functionality improvements to my project. Specific requirements include: - Making improvements to the back-end processing of the project 1. Change ref ID to format PGSxxxxxx 2. Add downline leg Center, instead currently have left and right 3. matching bonus 4. Flushing bonus 5. Power leadership bonus 6. register bonus 7. And roles, Manager - manager can assign his downline Ideal skills and experience for this job: - Strong knowledge of Laravel framework - Experience with back-end development and processing - Familiarity with database management If you have the necessary skills and experience, please reach out to me with your portfolio and relevant work samples.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  83 προσφορές
  Image Recognition -- 2 2 μέρες left

  ...and give me a % match for the sample images. I will give you source files and test images to match to the source. Each character source image, and incoming character images I need compared will be in matching directories. Example, source01 will be compared ONLY to incoming01. And source02 will ONLY be compared to incoming02. 1 script to read a directory with source file(s) 1 script to take the info from the source file(s) and give me a simple output that says - 56% match At the end of the script run, I need the results exported into a CSV. It should show the highest matching image and format will be sourcedirectory/sourceImg, incomingdirectory/incomingIMG, % match I can also supply a sample CSV once we are moving forward. I can use mysql if it is needed. I can ...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...the app. - Location-based matching: The app should have a feature that matches users based on their location, helping them find people nearby. - Profile customization: Users should be able to customize their profiles with information about themselves and their interests. - Friend suggestions: The app should also provide suggestions for potential friends based on users' preferences and interests. The target audience for the app is all ages, so it should be designed to appeal to young adults (18-24), adults (25-35), and middle-aged adults (35+). Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in developing mobile apps for both Android and Apple devices. - Experience in implementing AI chat functions and location-based matching alg...

  €1345 (Avg Bid)
  €1345 Μέση Προσφορά
  138 προσφορές
  ethnic wear design 2 μέρες left

  I am looking for a skilled designer to create more than 6 designs for silk dresses for both men and women. Color Scheme and Pattern: - I have a general idea for the color scheme and pattern, and I am open to suggestions from the designer. Skills and Experience: - The ideal candidate should have experience in designing ethnic wear. - They should have a strong understanding of color schemes and patterns that work well with ethnic wear designs. - The designer should be able to create unique and aesthetically pleasing designs that cater to different preferences and tastes. - Attention to detail and the ability to meet deadlines are essential for this project. - The designer should have good knowledge of manufacturing If you are a talented designer with experience in ethnic w...

  €2433 (Avg Bid)
  €2433 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...minorities and facilitating international collaboration. Key Requirements Technical Stack: Integration of Ruby on Rails with Joomla/Drupal CMS. User-Friendly Interface: Easy content management for non-programmers, including customizable user profiles and dynamic networking tools. Functionality: Advanced features such as forums, private messaging, document sharing, collaborative tools, and a robust matching system for researchers and mentors. Accessibility and Localization: The website must be accessible and support multiple languages. Security and Compliance: Adherence to the highest data protection and security standards. Your Role Develop and integrate custom Ruby on Rails applications within the Joomla/Drupal framework. Ensure a seamless, responsive, and accessible ...

  €232 - €928
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €232 - €928
  38 προσφορές

  ...content related to the selected subject. In addition to the homepage, the app will include the following sections: Profile Section: Where users can manage their profiles. Search Section: To search for content, users, and tags. Inbox: For chatting with other users. Search Engine: Allowing users to search by user name or switch to a post search linked to post or live titles. It will display results matching the user's input or something similar. Users will have the opportunity to earn through various methods, including receiving live gifts (similar to TikTok) and offering consultation services. When creating their profiles, users can select tags such as 'trainer,' 'gymnastics,' 'business,' 'finance,' 'gaming,' and more. They ...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Template matching 2 μέρες left

  The document would be medical prescription, discharge summary , reports

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Fashion designer 2 μέρες left

  ...background in accessory design, with a focus on vintage styles - Proficiency in working with various fabrics and materials - Ability to create unique and eye-catching designs - Knowledge of current fashion trends and ability to incorporate them into vintage designs - Attention to detail and ability to create high-quality and well-constructed accessories - Strong understanding of color, texture, and pattern coordination - Ability to work within given budgets and timelines - Strong communication skills to collaborate with clients and understand their specific requirements - Ability to sketch and create technical drawings for manufacturing purposes - Knowledge of manufacturing processes and ability to work closely with manufacturers to bring designs to life. If you are a talented f...

  €1173 (Avg Bid)
  €1173 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Logo design for personal blog 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...am looking for a talented logo designer to create a logo for my personal blog. Here are the specific requirements for the project: Symbols or Imagery: - I have specific symbols or imagery in mind that I would like to include in the logo. Color Scheme: - I prefer a neutral or monochrome color scheme for the logo. Overall Feel: - The logo should represent a professional and sophisticated feel, matching the overall tone of my blog. Ideal Skills and Experience: - Strong creative skills to bring my specific symbols and imagery to life in the logo design. - Experience in creating logos with a neutral or monochrome color scheme. - The ability to design a logo that exudes professionalism and sophistication. If you think you have the skills and experience to create a logo that meets ...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...You have freedom to move people about and I have shown with pink arrows on the dance floor picture which people are not important and can be shifted/removed as you feel necessary. Skills and Experience: - Strong proficiency in Photoshop - Ability to seamlessly blend the inserted person into the image - Experience in creating photorealistic compositions - Attention to detail and precision in matching lighting, shadows, and perspective - Strong communication skills to ensure the specific person provided is accurately represented in the final image....

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  Κορυφαία pattern matching Άρθρα Κοινότητας