Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  237,589 pattern making δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Build a Website Έχει λήξει left

  With collaboration we will provide info quotes pictures ect making a template to a website

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Χρειαζόμαστε κάποιον/α να ανανεώσει το υπάρχον λογότυπο της ναυτιλιακής εταιρίας μας. Η μόνη δέσμευση είναι να διατηρηθεί το μοτίβο των χρωμάτων. We need a person to redesign our existing maritime company logo. The...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Χρειαζόμαστε κάποιον/α να ανανεώσει το υπάρχον λογότυπο της ναυτιλιακής εταιρίας μας. Η μόνη δέσμευση είναι να διατηρηθεί το μοτίβο των χρωμάτων. We need a person to redesign our existing maritime company logo. The ...

  €111 / hr (Avg Bid)
  €111 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...Southeast London, offering specialized services like plumbing and heating, electrical work, kitchen and bathroom remodeling, flooring installation, and UPVC windows and doors installation. Our team includes NIC EIC accredited electricians, Gas Safe engineers, and FENSA approved UPVC specialists. We're seeking a skilled freelance web developer with content creation expertise to revamp our website, making it a reflection of our high-quality services and accreditations. current website is Project Description: Objective: Create a professional, lead-generating website with original content that showcases our accredited home improvement services. Target Audience: Homeowners and businesses in Southeast London seeking trusted, certified home service professionals. Scope of Work:

  €279 (Avg Bid)
  €279
  1 συμμετοχές
  Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Zohaab I. JOB POSTING!!! $450 a month. Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist About Us: ( please read Cinderella Story Sweepstakes Explained (3).pdf ) At Cinderella Story Sweepstakes, we're more than just a business; we're a dream in the making. I'm a regular guy who's put everything into this venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with our co...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We're on the hunt for an awesome Shopify developer to create our website with a cool neon dark theme design. We want it to look modern and lively, just like our brand. The ideal candidate will have experience in Shopify development and a good sense of design. Your main responsibilities will be setting up the Shopify store, customizing the theme, adding plugins, and making sure everything runs smoothly for users. Attention to detail and meeting deadlines are super important. This project is a great chance for someone who loves being creative and has a passion for online shopping. Also need to create one Custom Product Page. Color Scheme: I am open to any color scheme and would appreciate suggestions from the developer. Product Information and Images: I will provide the produc...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Singkawang, Indonesia) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Confirmis ( ) is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be involved in our pre-employment screening by conducting a visit to our candidates’ former employer with the candidate’s consent letter. JOB DESCRIPTIONS: • Conduct the site visit to the candidate’s former employer • Conduct the basic verification of the candidate’s employment • Take basic pictures of target locations • Job will only take less than one hour to accomplish (excludin...

  €9 - €10
  Τοπικό
  €9 - €10
  0 προσφορές
  Facebook Ad campaign 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...targeting and segmentation techniques for the specified age group - Ability to create compelling ad copy and visuals that will resonate with the target audience - Proficiency in analyzing campaign performance and making data-driven optimizations to maximize lead generation within the given budget Key Deliverables: - Develop a comprehensive Facebook ad strategy tailored to the target audience and campaign goal - Create engaging ad copy and visuals that effectively convey the value proposition and prompt users to take action - Set up and manage the campaign, monitoring performance and making necessary adjustments to optimize lead generation - Provide regular reports and insights on campaign performance, including key metrics such as click-through rates, conversion rates, an...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  SEO - Digital Marketing 6 μέρες left

  ...high-performing keywords for my website - Implementing on-page optimization strategies such as optimizing meta tags, headings, and content for better search engine rankings - Implementing off-page optimization techniques such as link building and social media marketing to improve website visibility and drive organic traffic - Monitoring and analyzing website performance using tools like Google Analytics and making necessary adjustments to improve SEO rankings - Providing regular reports and updates on the progress of the SEO efforts Additionally, it would be beneficial if the candidate has experience in benchmarking competitor websites to identify areas of improvement and stay ahead in the competitive landscape. If you have a track record of delivering successful SEO campaigns ...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a portfolio website for my miniature model making company based in Pune. The ideal candidate should have experience in designing and developing portfolio websites. You can visit @bhagirathmodel on instagram to look how the phots and videos will look like Specific requirements: - The website should have a clean and professional design that showcases our miniature models. - I have a specific color scheme in mind, which the designer should incorporate into the website. - I have some content and images that I would like to be included on the website, but additional content creation may be required. Skills and experience: - Proficiency in web design and development, with a focus on portfolio websites. - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript. -...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Looking for Creative Designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...passion for crafting compelling visual narratives? Do you know how to transform ideas into stunning communication materials that captivate and inspire? If so, Intellexo wants you on board! About Us: At Intellexo, we are at the forefront of innovation, shaping the future of Information Technology with cutting-edge solutions. We believe in the power of design to convey complex concepts and ideas, making them accessible and engaging for our audience. As we continue to grow, we are expanding our creative team and are on the lookout for a talented and motivated designer to join us. Position: Graphic Designer - Communication Materials Location: Kolkata,India (Hybrid/Remote options available) Responsibilities: As a Graphic Designer at Intellexo, you will: - Conceptualize and design ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist About Us: ( please read Cinderella Story Sweepstakes Explained (3).pdf ) At Cinderella Story Sweepstakes, we're more than just a business; we're a dream in the making. I'm a regular guy who's put everything into this venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with our company. For the initial three months, our b...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Graphic design -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a graphic designer to create a logo for my project. Skills and Experience: - Proficient in logo design - Strong understanding of branding and visual identity - Ability to create unique and eye-catching designs Project Requirements: - The logo should reflect the natur...and Experience: - Proficient in logo design - Strong understanding of branding and visual identity - Ability to create unique and eye-catching designs Project Requirements: - The logo should reflect the nature and purpose of my project - I have specific colors and themes in mind that I would like the designer to incorporate into the logo - I would like to see more than 5 design concepts before making a final decision If you have a strong portfolio and experience in logo design, please submit your...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Online Fitness Coaching WIX-Website with WIX Branded App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello developers, i will need a Wix-Website and Wix Branded App to do online coachings & 1 on 1 real coachings for my Customers. i have a instagram site. This are requierements. User-Friendly Design: Design an intuitive and easy-to-navigate website layout. Ensure responsiveness across various devices. include my social media presence from instagram. Personalized Content: ...Optimization: Optimize the website for search engines with relevant keywords, meta tags, and SEO-friendly content. Compliance and Privacy: Ensure compliance with data protection regulations. Clearly outline privacy policy and terms of service. Analytics and Tracking: Integrate tools like Google Analytics to track website traffic, user behavior, and engagement. Use data for informed decision-making and...

  €504 (Avg Bid)
  €504 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Need to change my flutter code , need to add new functionality 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Flutter developer who can help me make some changes to my existing code and add new functionality to my project. The specific functionality I need to add includes user authentication, push notifications, and database integration. Requirements: - Experience with Flutter and Dart programming languages - Proficiency in UI design and making UI changes - Knowledge of user authentication techniques and implementation - Familiarity with push notification services and their integration into Flutter apps - Understanding of database integration and management in Flutter projects Tasks: - Review and modify the existing code to fix a functional glitch and a UI addition. Timeline: - The project needs to be completed within 1 day. If you have the necessary skills and exper...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Trophy icon Logo for a cleaning company 17 ώρες left

  Business name is " Cass Clean " The name colors needs to be black with popular business name fonts . Looking for a logo graphic of a house that is smiling . This is a cleaning company . Similar image attached but unique image . Font can be placed as wanted but would prefer logo image to be on the left and business name to the right . Motto is "Making Homes Happy "

  €74 (Avg Bid)
  Επείγον Εγγυημένος
  €74
  505 συμμετοχές

  I am looking for a talented web designer to help improve the layout and design of my website www.opulentfashionkingdom.com. I am open to any suggestions and ideas to make my website look better and more appealing. Skills and Experience: - Strong understanding of layout and design principles - Knowledge of current web design trends and best practices - Ability to create visually appealing and user-friendly websites - Experience with HTML, CSS, and other web design tools - Portfolio showcasing previous website design projects Scope of Work: - Improve the layout and design of 4-7 pages on my website - Enhance the overall visual appeal and user experience - Make recommendations for color schemes and branding styles - Implement design changes using HTML and CSS If you have a creative eye fo...

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Logo for Smithkeep 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Logo Design for Smithkeep Smithkeep is a records keeping system for business. The system provides tasks, ticketing, client management, invoicing, billing, accounting, resource management and automation. A Smithkeep customer will be interested in making their business more visable from a management perspective and a smoother experience from a client perspective. Smithkeep helps businesses track and know about their customers through a single platform even when it comes to complex tasks such as resource management and automation. I am in need of a logo that represents the brand identity of my company, Smithkeep. The logo should primarily focus on conveying the message of trustworthiness to our target audience. Core Values and Qualities: - The logo should embody trustworthiness as t...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  116 προσφορές

  I am looking for a developer who can help me resolve an Access-Control-Allow-Origin error on my website. The ideal candidate should have experience with the following: - React app with (express) - Node.js -IPFS -axios -api calls Requirements: - Ability to access the server or backend of t...n error on my website. The ideal candidate should have experience with the following: - React app with (express) - Node.js -IPFS -axios -api calls Requirements: - Ability to access the server or backend of the website - Familiarity with the technology stack of the website, specifically Node.js -Site is hosted on IPFS () not sure if this is causing the issue and is making api calls to Please note that the URL of the website will not be disclosed.

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  digital marketing 6 μέρες left

  ...measure the success of campaigns Responsibilities: - Develop and execute a comprehensive Instagram marketing strategy - Create and schedule daily posts that align with our brand and target audience - Optimize Instagram profiles and posts for maximum visibility and engagement - Monitor and respond to comments and messages on Instagram - Analyze and report on the performance of Instagram campaigns, making data-driven recommendations for improvement Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of the Instagram platform and its features - Proficiency in social media management tools, such as Hootsuite or Buffer - Experience in running paid advertising campaigns on Instagram - Familiarity with influencer marketing and collaboration strategies on Instagram - Strong communication a...

  €361 (Avg Bid)
  €361 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Trophy icon Logo Making - 07/12/2023 17:43 EST 20 μέρες left

  I am looking for a skilled logo designer to create a unique and eye-catching logo for my online clothing store. I have attached a picture of a logo I love using a logo generator but I want vector images to go along with it. The ideal candidate will have experience in logo design, with a strong portfolio showcasing their ability to create visually appealing and memorable logos. Knowledge of the fashion industry and a good understanding of online branding is preferred. Thank you so much for your interest!

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Update business cards 6 μέρες left

  I am looking for a skilled designer to update my business cards. The project involves making changes to both the contact information and design elements. Requirements: - Proficiency in graphic design and experience in updating business cards - Ability to incorporate my clear idea for the updates, while also providing suggestions and input - Attention to detail to ensure accuracy in updating the contact information - Timely delivery of the updated business cards Please note that I need 6 business cards updated. I need the pdf files that I can upload to Instructions for are attached as well. specific instructions are attached.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  Company: Fanzat Role Overview: Fanzat, a pioneering company in Qatar, is looking for an experienced Technical Project Manager to lead our Social Media Project. Responsibilities: • Lead and manage the end-to-end execution of the social media project, e...experience (minimum 70%) with technologies such as Node.js, Kafka, Go lang, Redis, Amazon SQS, Firebase, MongoDB, Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab, Lens, Nginx, AWS, Amazon EKS, Nuxt, Javascript, Prometheus, and Sentry. • Strong understanding of project management methodologies and best practices. • Excellent communication and leadership skills. Attributes: • Strong problem-solving and decision-making skills. • Ability to manage multiple projects simultaneously. • Detail-oriented with a focus on del...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Fundraiser 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with a fundraiser project. The purpose of this fundraiser is to raise funds for a specific cause. My fundraising target is between $5,000 and $20,000. I am planning an online campaign as the type of fundraising e...and managing online fundraising campaigns - Knowledge of effective strategies to reach fundraising targets - Ability to create compelling content and engage with potential donors online - Proficiency in social media marketing and digital advertising - Strong communication and persuasive skills to promote the fundraiser effectively If you have previous experience in fundraising and a passion for making a positive impact, I would love to hear from you. Please provide examples of your past fundraising campaigns and your strategies fo...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Fundraiser -- 2 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with a fundraiser project. The purpose of this fundraiser is to raise funds for a specific cause. My fundraising target is between $5,000 and $20,000. I am planning an online campaign as the type of fundraising e...and managing online fundraising campaigns - Knowledge of effective strategies to reach fundraising targets - Ability to create compelling content and engage with potential donors online - Proficiency in social media marketing and digital advertising - Strong communication and persuasive skills to promote the fundraiser effectively If you have previous experience in fundraising and a passion for making a positive impact, I would love to hear from you. Please provide examples of your past fundraising campaigns and your strategies fo...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  LOGO + CONTENT CREATION I am looking for a freelancer who can manage my Instagram page and create content that has a sleek and coordinated look. The ideal candidate will have experience in creating minimalist aesthetics. Specific requirements for the project include: - Creating visually appealing reels and posts that align with a minimalist aesthetic - Ensuring that the Instagram page has a sleek and coordinated look - Being open to creating content on various themes and subjects, as I am open to anything - Posting new content several times a week to keep the page active and engaging Skills and experience needed for this project: - Proficiency in Instagram content management and scheduling - Strong understanding of visual aesthetics and the ability to create sleek and coo...

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Joomla design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Joomla expert who can help me with template customization for my website. Specifically, I already have a template in mind that I would like to be customized in terms of its layout and structure. Skills and Experience Required: - Strong proficiency in Joomla and its customization capa...help me with template customization for my website. Specifically, I already have a template in mind that I would like to be customized in terms of its layout and structure. Skills and Experience Required: - Strong proficiency in Joomla and its customization capabilities - Experience in template customization, specifically in modifying layout and structure - Knowledge of HTML, CSS, and PHP for making necessary changes - Attention to detail and ability to follow specific design re...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Trophy icon Create a Logo - 07/12/2023 13:15 EST 2 μέρες left

  I'm looking for a logo for a financial and success coach- Taylor-Made Success Strategies Would like to use the colors black, tan, gold Idea is a circular logo with the words - Taylor-Made Success Strategies - making the circle. A checkmark in the background and the initials JT in the middle of the circle.

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  93 συμμετοχές
  Sales Intern 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and presentation skills - Good interpersonal skills - Ability to learn and adapt quickly - Basic knowledge of technology products We are seeking a Sales Intern to join our team in the technology industry. As a Sales Intern, you will be responsible for conducting product demonstrations to potential customers and assisting with lead generation activities. No experience is necessary for this role, making it a great opportunity for individuals looking to gain experience in sales. We are looking for someone with strong communication and presentation skills, good interpersonal skills, and the ability to learn and adapt quickly. Basic knowledge of technology products is also preferred. If you are a motivated individual who is eager to learn and grow in the sales field, we would love to...

  €259 (Avg Bid)
  €259 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Hello! We need a skilled WordPress developer who can code Figma designs into pixel-perfect websites using Elementor Pro. Paying extra attention to detail, especially for pixel perfection, is really important. This is a full-time remote job with 150 hours of work each month. If you're awesome at coding and making things pixel-perfect, we want you to join us! NOTE: Only individual developers. NO COMPANIES.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  92 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Jambi, Indonesia) -- 3 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confir...

  €10 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €10 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Gazipur, Bangladesh) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confir...

  €15 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €15 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Jeddah, Saudi Arabia) -- 4 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confir...

  €186 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €186 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Riyadh, Saudi Arabia) -- 7 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confir...

  €30 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €30 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Trophy icon LOGO NEEDED - 07/12/2023 11:30 EST 6 μέρες left

  Attached is files for your reference. Our customer wants a special logo making - badge type with CERBERUS KING CORSO He sells these special breed dog. Some logos for your reference. THIS LOGO MUST BE Something amazing! Must have a badge - like mascot type. Looking forward to entries. NO PHOTOSHOP - Corel Draw or Illustrator designs only.

  €52 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €52
  104 συμμετοχές

  You must live in Slovakia. Your responsibilities for this project, once the equipment is set up, will be very minimal (e.g. carrying out small tasks like resetting our phones and purchasing sims, making sure the phone is online for us to connect remotely etc.) It's a great way to earn some passive income. We pay a monthly fee of 100 USD. You would be hosting 1 android phone. We work alongside a compliance company that monitors mobile ads around the world for mobile operators (like Orange, Tigo, Express, Zain, etc.) and content providers, in other words, we check ads on phones and make sure they are compliant. We make sure that our clients are following the correct norms and regulations in the countries they publish their ads. We achieve this by connecting remotely to phones l...

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Small Parts for a ATV 6 μέρες left

  I need a Tube Clamp with hook to attach a clear window tarp to (see attached file for similar product), making it secure while driving but also removable. I also need washer plug inserts to run a bolt through a fiberglass roof. Part of the roof where the bolt attaches to is broken so I need a washer that tapered into a sunken plug insert so I can put a bolt through as to hold down the roof. Roll cage Tube Diameter is 1.5" (38mm) the hook will go into a 7/16" (11.11mm) eyelet hole like what's found on a tarp. The tapered plug needs to fit a 10mm bolt through. The measurements for the diameter of the hole (above the bolt head seen in picture) is 0.95" or 24mm. the depth of the whole insert should be no larger than 1" (25mm). **This is a small backyard projec...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...of assistance to delete a fake website named that has been causing harm to many authors around the world by pretending its a scopus indexed but its a fake one or posing a threat. I have answered a few questions regarding the project to provide a clear understanding of the requirements. Backend Access: No Unfortunately, I do not have access to the website's backend, making it necessary for a skilled professional to handle the deletion process. Hosting Provider Knowledge: No I am not aware of the hosting provider for the website. Therefore, expertise in identifying and dealing with different hosting providers is crucial. Reported Issue to Law Enforcement: Yes I have already reported this issue to a law enforcement or cybercrime agency. The professional I hire

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Software code for control ZK biometric device? 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to make the software code for control ZK biometric device in LAN by he software and database in the cloud server as bellow: - FrontEnd: Angular V16.x with Angular material and Tailwind CSS - BackEnd: ASP.Net Core V8.x with Entity Framwork - DataBase: PostgreSQL V16 (Linux) with Redis Cache - The sof...Attendance machines then load the log of time attendance from the Time Attendance machines for each employee Time Attendance machines model: SilkFP-101TA. They are connected in LAN by TCP/IP and currently are controlled by a winform software (C#). This project is very urgent If in the case you can not do do the frontend We can support making the interface (in Angular) for you and only need the backed code for return API

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Rebrand Concept - Website and Social - I want to revamp this a little - making minimal changes - but adding colours, improving design spelling error changes, integrating new logos, and not in anyway upsetting the page code and SEO that is present for the existing site. I am looking for a talented designer to help me revamp the branding of my website and social media platforms and a coder to make it all site together. Branding Style: - The current branding is flat , and I want to create a fun and vibrant aesthetic for the rebranding. Specific Elements: - I have specific colors, fonts, and themes in mind that I would like to incorporate into the rebranding. Changes to Current Brand: - The aspects of my current brand that I want to change the most

  €433 (Avg Bid)
  €433 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  I am in need of an Illustrator Graphic Designer proficient in Adobe Illustrator who can assist me with making layout changes to some designs. I am specifically looking for someone who has experience with minimalist flat design styles. The timeline for these would be 2 days max. Looking forward to your Bids.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  Create a education marketplace 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...that connects learners with educators, providing a platform for tutoring, online courses, and study guides. With a focus on convenience and accessibility, our goal is to foster a collaborative learning environment that empowers individuals to achieve their educational goals. Key Features and Functionalities: 1. User-friendly interface: Our marketplace will have a simple and intuitive design, making it easy for learners and educators to navigate and engage with the platform. 2. Robust search and filtering capabilities: Users should be able to quickly find and access the specific education services they need, whether it's a tutor, an online course, or study guides. 3. Secure payment system: We will integrate a secure payment gateway to enable seamless transactions between ...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές
  Wix studio website functionality 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled Wix developer to help me with the functionality of my studio website. The main requirement for this project is to integrate an online booking system and making sure that all the pages are functioning well on all screen sizes. Specific functionalities needed for the Wix studio website include: - Online booking system - Portfolio gallery - Member's page For the online booking system, I require specific customization to meet my business needs. Specific features needed for the online booking system customization include: - Calendar integration - Payment processing - Email notifications Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in Wix development - Experience in customizing and integrating online booking systems - Knowledge of calendar i...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  129 προσφορές
  Scarf with dove pattern 9 μέρες left

  I will provide the dove design and the necessary amount of patterns, which will be gradually adjusted to the final product.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  telecalling 6 μέρες left

  I am looking for a telecaller to help with lead generation and marketing for my project. The ideal candidate should have experience in both business and consumer markets. Since no script is required, the candidate should have excellent communication skills and the ability to engage potential leads naturally and conversationally. The main responsibilities for this project include making outbound calls to prospects, identifying their needs, and qualifying them as potential leads. Skills and experience required: - Previous experience in lead generation - Strong communication and interpersonal skills - Ability to engage potential leads in a natural and conversational manner - Proficiency in using telecalling software and CRM systems - Good organizational skills to keep track of lead...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Help me craft an apologetic love letter to my ex-partner 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...personal growth, self-reflection, or changes you've made. This demonstrates your commitment to positive change. For instance: "Since our breakup, I've spent time reflecting on my behavior and have taken steps to [positive changes]. I am committed to becoming a better person." **Express Hope for the Future:** Share your desire for reconciliation and express hope for the future. Be realistic and avoid making promises you can't keep. For example: "I understand that healing will take time, but I genuinely hope we can find a way to move forward and rebuild what we had. I miss you, and I still believe in the love we shared." **Closing:** End the letter on a positive note. Reiterate your apology and express gratitude for the time you spent together. ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I stand at the brink of a transformative milestone, ready to integrate my crypto token seamlessly into the ERC20 network. Your exceptional expertise is the missing piece to make this vision a reality. I seek your support in a specific aspect crucial to the process—let's de...reality. I seek your support in a specific aspect crucial to the process—let's delve into the details together. Rest assured, your contribution will be met with not only fair but generous compensation. This is more than a project; it's an opportunity to be part of a groundbreaking venture. If you're driven by excellence and crave involvement in cutting-edge projects, I invite you to join me in making history. Let's engage in a conversation that propels us toward success. Ea...

  €481 (Avg Bid)
  €481 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I need a freelancer to help me with modifying 6 pages in a Corel Draw catalog. The specific modification...a freelancer to help me with modifying 6 pages in a Corel Draw catalog. The specific modifications required include layout adjustments, text changes, and image replacements. I have the replacement images ready for the freelancer to use. The project must be completed within a maximum of 4 calendar days from confirmation Ideal Skills and Experience: - Proficient in Corel Draw and experienced in making modifications to catalogs - Attention to detail to ensure accurate text changes and image replacements - Knowledge of graphic design principles to make layout adjustments effectively - Ability to work efficiently and meet strict deadlines Required file: Corel Draw .CDR; Maximum ve...

  €120 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €120
  19 συμμετοχές
  issue with website shipping not been applied to checkout 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a WordPress developer who can help me resolve an issue with the shipping charges not being applied at checkout. Platform: WordPress Recent Changes: Yes Specific Issue: Shippi...charges not being applied at checkout. Platform: WordPress Recent Changes: Yes Specific Issue: Shipping charges are not added at all Ideal Skills and Experience: - Strong experience in WordPress development - Expertise in troubleshooting and resolving issues with shipping calculations - Familiarity with WooCommerce or other WordPress e-commerce plugins - Knowledge of PHP, HTML, and CSS for making necessary code adjustments - Attention to detail to ensure accurate and reliable shipping calculations - Excellent communication skills to understand the issue and provide timely updates and...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  Κορυφαία pattern making Άρθρα Κοινότητας