Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  22,016 oracle δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...stack ή σε παρεμφερή θέση Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για επιτραπέζιες και κινητές συσκευές Εξοικείωση με τις common stacks Γνώση πολλαπλών γλωσσών front-end και βιβλιοθηκών...

  €12004 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €12004 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Oracle E-Business suite implementation

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  JAVA Spring Έχει λήξει left

  ...τις αντίστοιχες θέσεις στο Τμήμα "Ανάπτυξης Λογισμικού" στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη. Τα επιθυμητά προσόντα της θέσης είναι: Πτυχίο &s...

  €1854 (Avg Bid)
  €1854 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Oracle Apex Developer 6 μέρες left

  Looking for Apex Developer PLSQL , Forms , Data migration

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  * Get SQL Queries Responsible for 8-10 Reports on Oracle * Analyze Queries * Modify Queries to support multiple/suitable reports against different metrics for online Data Visualization Tool/Platform called Databox

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  oracle padding on wallet.dat file 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...attached please see the video carefully and please create that darlene pro source code for me.....I am looking for a freelancer who has experience with Oracle and can assist with padding the file. Specific Version of Oracle: Oracle 11g, Oracle 12c, or Oracle 19c. Purpose of Padding: The main goal is to enhance security. Deadline: There is no specific deadline for this task. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of Oracle database systems, specifically the chosen version (11g, 12c, or 19c). - Experience with file manipulation and padding techniques. - Familiarity with security measures and best practices in Oracle databases. - Attention to detail and ability to follow instructions accurately. - Effective communication ski...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Oracle EPM 5 μέρες left

  Oracle EPM Project Description I am seeking assistance with the Oracle EPM module for Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS). Goals and Objectives: - I need help defining my specific goals and objectives for this Oracle EPM implementation. Timeline: - The expected timeline for this project is less than 1 month. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Oracle EPM, specifically with Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS). - Ability to assist in defining goals and objectives for the implementation. - Efficient project management skills to meet the tight timeline. If you have expertise in Oracle EPM and can help define goals while meeting a short timeline, please submit your proposal for this project.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We currently possess an in-house Java/J2EE application dedicated to performing technical analysis on the US Stock Market, utilizing the latest trading data. The application has been developed using J2EE technologies such as Spring JPA, Spring JDBC, REST Web Services, Java Streams, Lambda expressions, Spring Boot, Swagger API, and Microservi...experience with Spring Security-based authentication and authorization protocols. 2. Cloud Technology: Knowledge and hands-on experience working on AWS technologies and services, integrating them with the Java application. 3. Charting Libraries: Familiarity with front-end charting libraries like in both Angular and React. 4. Database Querying: Good knowledge of SQL queries, especially using Oracle databases. Project Duration: 6 to 12 month...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  ...who has experience with Terraform scripts integration in Oracle Cloud Infrastructure. Skills and experience required: - Proficiency in Oracle Cloud Infrastructure - Strong knowledge of Terraform scripting language - Experience in setting up infrastructure using Terraform scripts Project Details: - The main purpose of the Terraform scripts in this project is to set up infrastructure in Oracle Cloud. - The client already has existing Terraform scripts that need to be integrated into the Oracle Cloud Infrastructure. - The freelancer will be responsible for integrating and configuring the existing scripts to set up the required infrastructure in Oracle Cloud. Please note: - The client has specifically mentioned that they are using Oracle Cloud a...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  SQL query writing 3 μέρες left

  ...should have expertise in writing complex queries. Requirements: - Proficiency in MySQL, Oracle, or SQL Server - Ability to understand and execute complex query requirements - Strong problem-solving skills to optimize query performance - Experience in working with large datasets and handling complex data structures Responsibilities: - Collaborate with our team to understand the specific query requirements - Write complex SQL queries to extract and manipulate data from our big query database - Optimize query performance for efficient data retrieval - Troubleshoot and resolve any issues related to query execution Skills and Experience: - Strong knowledge of SQL and different database systems (MySQL, Oracle, SQL Server) - Proven experience in writing complex SQL queries - ...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am actively searching for an experienced freelancer on Oracle APEX Developer with proficiency in Python integration to support my job. I work in PST hours. I joined a job recently and need job support for the same. I will be assigned the work through JIRA's and need to finish these work within the sprint. Responsibilities: APEX Application Development: Design, develop, and maintain Oracle APEX applications tailored to meet client requirements. Python Integration: Seamlessly integrate Python components, scripts, and libraries into Oracle APEX applications to enhance functionality. Database Integration: Integrate APEX applications with Oracle databases, ensuring a cohesive and efficient connection between front-end and back-end systems. Customization ...

  €509 (Avg Bid)
  €509 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am seeking an experienced career coach/resume writer to assist me with job placement as a Senior Oracle Apps DBA / Oracle DBA (Database Administrator). Skills and Experience: - Proven track record in placing candidates in senior-level DBA positions - Extensive knowledge of the IT industry and job market trends - Strong understanding of the skills and qualifications required for a Senior DBA role - Ability to create compelling resumes and cover letters that highlight my relevant experience and achievements - Familiarity with various job search platforms and strategies for targeting potential employers in the IT industry Job Placement Services: - Conduct an initial consultation to understand my career goals and aspirations - Review and enhance my existing resume and cover ...

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can complete a project plan in MS Project. It is an Oracle Cloud Implementation Plan. I already have the basic plan and the milestones defined. But the milestones have changed so I need help rejiggering the plan. Deadline: The project plan needs to be completed within 1 week. Complexity: The project plan is of moderate complexity. Tracking and Reporting: No specific tracking or reporting features are needed for this project. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MS Project - Experience in creating project plans - Strong organizational and time management skills

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Programmer Analyst 2 μέρες left

  ...Essential Skills and Duties Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate shopping, Magento or Shopify integrations, hosting REST and SOAP services etc. Knowledge on Software / System Security best practices Awareness of software compliance requirements for thin...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  I am in need of a freelancer who can create a white paper for Oracle Apex. The purpose of the white paper is to provide a technical analysis of Oracle Apex. The target audience for the white paper is a broad audience, consisting of both technical and non-technical individuals. As for specific topics or sections to include in the white paper, I am open to suggestions. Skills and experience needed for this project: - Strong knowledge and understanding of Oracle Apex - Excellent research and writing skills - Ability to present technical information in a clear and concise manner - Creativity in organizing and presenting information - Experience in writing white papers or technical analysis documents If you are interested in this project, please provide examples of your ...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am looking for a skilled professional to assist with migrating a small MSSQL database to Oracle. The database size is less than 1GB. Around 350 tables , 100 views, 300 scalar functions, 100 table valued functions,350 sps to be migrated The project requires special attention to any specific data types or structures in the database during the migration, although I am not sure if there are any. The timeline for this project is long term, with more than 1 week for completion. Need a person from bangalore , as I would like to work with the person offline Ideal Skills and Experience: - Experience with MSSQL to Oracle migration - Strong understanding of database structures and data types - Attention to detail in ensuring a smooth and accurate migration process

  €2413 (Avg Bid)
  €2413 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me in preparing a solution design and writing procedures in Oracle SQL database. I already have an established database structure, but I need help with queries and procedures. The level of complexity for the queries and procedures is intermediate. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Oracle SQL database - Experience in designing and implementing queries and procedures - Knowledge of intermediate level SQL concepts and techniques - Familiarity with Oracle database structure and best practices

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  OCI cloud engineer Έχει λήξει left

  I am having Oracle Managed MySql server on OCI. I configured the backup to be daily. I would like an engineer to write a script to copy the backup files to storage bucket so that i can transfer them to any location (on premise or different Cloud )

  €53 / hr (Avg Bid)
  €53 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist with the implementation of an Oracle database. The specific tasks that I need assistance with include: - Oracle database implementation - SQL query optimization - Live SQL support I have a specific database design/structure in mind and require assistance with creating a suitable structure. The complexity of the database is basic, with few tables and low data volume. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Oracle database implementation and management - Experience with SQL query optimization - Familiarity with Live SQL support and troubleshooting If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Se requiere profesional con experinciencia en Java Message Service y Tuning de Oracle Weblogic para brindar horas de soporte. Indispensable contar con certificación de fabricante para Oracle Weblogic y hablar español (preferible de Latinoamerica).

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am seeking an expert in Oracle Web Content to assist with implementing my project. The specific tasks that I need assistance with are implementations. The expected timeline for this implementation is less than 1 month. I have a list of specifications for this project, so the ideal candidate will have experience in implementing Oracle Web Content with specific requirements. 1. The new website (Oracle Content Management) for its two (2) environments (testing and production). 2. Information available in the Cloud for management and editing of this for roles and profiles of communications area

  €14001 (Avg Bid)
  €14001 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Need assistance with Oracle FAW ( Fusion Analytics Warehouse)

  €7 - €14 / hr
  €7 - €14 / hr
  0 προσφορές
  Database expert tutor Έχει λήξει left

  I am looking for a database expert tutor who can assist me with my database system. I am open to working with any specific database system, including MySQL, Oracle, and MongoDB. I am open to any topics and concepts that the tutor can cover during the tutoring sessions. Whether it's the basics or more advanced topics, I am eager to learn and improve my skills in database management. I anticipate needing 1-3 tutoring sessions to gain a solid understanding of the database system and enhance my knowledge in this area. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in database systems such as MySQL, Oracle, or MongoDB - Excellent teaching and communication skills to effectively convey complex concepts - Proven experience in tutoring or teaching database systems - Ability...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Database of my company Έχει λήξει left

  Project Description: I am looking for a freelancer to help me create a database for my company's employee information. Skills and Experience: - Proficient in database management and design - Experience with creating employee databases - Familiarity with different database software, such as Microsoft Access and Oracle Specifics: - No specific software preference, open to suggestions - The estimated amount of data to be stored is between 500-1000 entries Please provide examples of previous work and any relevant experience in database management.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Need assistance to build a connection from Oracle ERP to GCP

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...Excel files. The files are in .xlsx format, and there are more than 600 files that need to be included Message me ‪{Removed by Freelancer.com Admin} in the database. email id will be primary key. Requirements: The successful candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in working with Excel files and database management systems - Strong knowledge of SQL Server, MySQL, or Oracle (preferred database management systems) - Ability to extract, transform, and load data from multiple Excel files into the database - Attention to detail to ensure accurate data consolidation - Experience in handling large datasets and optimizing database performance Deliverables: - A comprehensive database that consolidates data from all the Excel files - Documentation on the d...

  €550 (Avg Bid)
  €550 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  Need assistance to connect data from Oracle ERP to GCP

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Need assistance to build a live connection from Oracle ERP to Google Cloud Platform (GCP). The ideal candidate will have experience and proficiency in using tools such as IAM & admin, Cloud function, Cloud Scheduler, and Pub/Sub of GCP platform to write python scripts to build the ETL workflow

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Oracle performance tuning training Έχει λήξει left

  Oracle Performance Tuning Training Skills and Experience: - Advanced expertise in Oracle performance tuning - Strong knowledge and experience in SQL Tuning - Experience conducting online training sessions Project Description: I am an experienced Oracle performance tuning expert and can provide online training in SQL Tuning. As an advanced learner, who all are specifically interested in improving his/her skills and knowledge in this area can connect. The training will be conducted entirely online, using interactive tools and platforms to ensure effective communication and engagement. The sessions will be structured and focused on practical exercises and real-world examples to enhance my understanding and proficiency in SQL Tuning.

  €519 (Avg Bid)
  €519 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Need assistance to migrate data from Oracle ERP and Oracle EPM to Google Cloud Platform. It will involve ETL process

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am in need of a Business Analyst with extensive experience in ERP, specifically with Oracle. The ideal candidate will be able to perform a complete analysis of our ERP system and provide recommendations for implementation and optimization. This is a long-term project with a timeline of more than 3 months. Skills and experience required: - Strong knowledge and experience with Oracle, Sap, MS Dynamics, and Other ERP - Must have knowledge of Fin, AP, and AR, very strong in Inventory, HR, and other modules - Proven track record in conducting ERP system analysis - Ability to provide recommendations for implementation and optimization - Excellent problem-solving and analytical skills - Strong communication and collaboration skills - Ability to work independently and meet deadli...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  Estoy trabajando en un proyecto académico en Oracle APEX que se centra en la inscripción de estudiantes en un torneo de fútbol. Hasta el momento, he implementado las operaciones CRUD necesarias, pero ahora tengo un requisito específico que implica la generación de un PDF con un formato particular. Este formato debe incluir el logotipo del torneo y unas firmas que ya están guardadas en formato PNG. Necesito la asistencia de un freelancer con experiencia en Oracle APEX para desarrollar la funcionalidad que permita generar este PDF directamente desde Oracle APEX. Es esencial que el freelancer tenga habilidades sólidas en el manejo de archivos PDF y la integración de elementos gráficos, como logotipos y firmas...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  BUSINESS ANALYST IT Έχει λήξει left

  ...requisiti di business in specifiche funzionali Disegnare diagrammi di flusso e di processo Predisporre documentazione funzionale ad uso interno (team di sviluppo IT) ed esterno (cliente) Dare supporto nelle fasi di test Conoscere il mondo bancario Questo per un analista funzionale puro, se cerchi un analista tecnico / sviluppatore devi aggiungere le skill tecniche specifiche del progetto (java, oracle, etc) Attività da remoto con incontri su Milano...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for an Oracle Financial Services Application consultant who specializes in Asset Liability Management module. I need assistance with the setup of the module, and the expected timeline for the setup to be completed is 12 weeks. Skills and Experience Required: - Expertise in Oracle Financial Services Application - Strong knowledge and experience in Asset Liability Management module - Proven track record of successful setup of Oracle Financial Services modules - Ability to work within a specified timeline and deliver high-quality results

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...messages 3. Receive notifications to the webhook of the other person editing messages Typing signal the development must be implemented in a docker with a Linux operating system. We need the code to be developed in the framework and the messages must be handled in a queue An admin interface is required to manage the instances (servers) through the API of our data center in Oracle. This is required for both regular Whatsapp and Whatsapp Business. The system is required to detect it and report it in the admin interface Before developing the code, you must provide us with a software architecture proposal to be reviewed by our technical leader. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Se requiere la creación de una API completa para la integración con Whatsapp Web ...

  €1273 (Avg Bid)
  €1273 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I am looking for a developer who can assist me in calling e...who can assist me in calling external APIs like ZATCA E-Invoicing API Sandbox and DBvat Platform API. I am using Oracle Database 11g R and Forms6i & Reports6i for my project. Requirements: - Experience in calling external APIs, specifically ZATCA E-Invoicing API Sandbox and DBvat Platform API (DBvat is an intermediary platform with ZATCA) - Proficiency in Oracle Database 11g R , Forms6i & Reports6i - Ability to integrate the APIs into an existing system - Familiarity with the ZATCA e-invoice processes, which involve more than 10 steps Please provide examples of previous projects where you have integrated external APIs into existing systems and worked with Oracle Database 11g R , Forms6i & Repo...

  €485 (Avg Bid)
  €485 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I have a requirement of RPA uipath automation in database operations related activities mentioned below . Requirement: Extract the data from oracle and mongo database using queries of each database ,result of the query results need to be return back to database . result of this query need to used for preparing multiple reports example such has mismatch reports in this case need to map the oracle and mongo operation solution must work for both databases side to over come data insertion difficulties in both schema level Project need to complete deadlines of one week. Skills :RPA, UiPath, Mongo Database, oracle,Mysql .Net and Python Note: Looking for experienced IT geek to complete my task on high priority basis who is already worked on this type of database relat...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Need assistance with oracle fusion analytics warehouse software to build dashboards

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Oracle Forms Development Έχει λήξει left

  Oracle Forms Development I am looking for an experienced Oracle Forms developer to assist with a project. Skills and Experience: - Proficiency in Oracle Forms, Oracle ADF, PL/SQL, OBIEE Reporting, Java, Apex, - Strong understanding of Oracle Forms development and customization - Ability to work independently and provide expertise in adding and updating functionalities - Excellent problem-solving skills and attention to detail Project Requirements: - Develop and customize Oracle Forms based on the client's specifications - Collaborate with the client to understand their requirements and provide recommendations - Ensure the timely completion of the project, taking into account the extended timeline of more than 3 months We are seeking a sk...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...create a database by consolidating multiple Excel files. The files are in .xlsx format, and there are more than 600 files that need to be included in the database. email id will be primary key. Requirements: The successful candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in working with Excel files and database management systems - Strong knowledge of SQL Server, MySQL, or Oracle (preferred database management systems) - Ability to extract, transform, and load data from multiple Excel files into the database - Attention to detail to ensure accurate data consolidation - Experience in handling large datasets and optimizing database performance Deliverables: - A comprehensive database that consolidates data from all the Excel files - Documentation on the d...

  €735 (Avg Bid)
  €735 Μέση Προσφορά
  154 προσφορές

  ...but Also we need package name changed so when the upgrade is done it will be installed and not conflict with exsisting apps versions that are same Build .so os will see as a different app last working version was on Android Studio Chipmunk | 2021.2.1 Build #AI-212.5712.43.2112.8512546, built on April 28, 2022 Runtime version: 11.0.12+7-b1504.28-7817840 amd64 VM: OpenJDK 64-Bit Server VM by Oracle Corporation Windows 10 10.0 GC: G1 Young Generation, G1 Old Generation Memory: 1280M Cores: 8 Registry: external.system.auto.import.disabled=true, ide.balloon.shadow.size=0 Non-Bundled Plugins: (212.5712.51), (1.6.0), gherkin (212.5712.50), String Manipulation (9.4.0), Shifter (1.9.6), cucumber-java (212.4746.52),

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Snowflake database design coding Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me with the coding for a Snowflake database design. Skills and experience needed: - Strong proficiency in Snowflake SQL p...for a freelancer who can help me with the coding for a Snowflake database design. Skills and experience needed: - Strong proficiency in Snowflake SQL programming language - Experience in designing and implementing database structures - Knowledge of Snowflake database architecture The project involves: - Advising & mentoring me on converting exiting stored procedures in other databases (like Oracle, SQL Server. etc.) into Snowflake. I'm pretty new to Snowflake. Handholding is needed in understanding how Snowflake works. If you have experience with Snowflake database design and SQL programming, please su...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Descrição: Estamos procurando um especialista em cloud computing para realizar um estudo comparativo detalhado da nossa atual infraestrutura no Google Cloud com serviços equivalentes na AWS, Azure e Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Aceitamos sugestões de outros fornecedores. O objetivo é analisar e entender as diferenças em termos de custos, desempenho, disponibilidade e compatibilidade de serviços. **Responsabilidades:** - Realizar uma análise detalhada da infraestrutura atual no Google Cloud, incluindo serviços como Compute Engine, Cloud SQL, App Engine, entre outros. - Identificar serviços equivalentes na AWS, Azure e OCI, levando em conta as especificidades de cada plataforma. - Fornecer uma comparaç...

  €441 (Avg Bid)
  €441 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Hi, we are looking for Technical expert who has hands on experience in integration for both on prem and cloud-based solutions, few are listed below. We need to end to end development resource who works with our backend product development team. 1. HRMS Integration, like Success factor, Darwin box etc. 2. SSO, AD, LDAP, SAML 2.0, one login etc. 3. Oracle Fusion 4. Microsoft Teams integration 5. Customized RESTful API’s to talk to any kind of systems for both data in-bound and out-bound. 6. Intune deployment for mobile app 7. Mobile app SSO integration 8. Need to build an integration plug-ins and readily available to integrate from the application instead coming back and developing for each requirement.

  €293 (Avg Bid)
  €293 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am in need of a highly experienced freelancer to assist with Oracle DB 11 Complex SQL Queries/PSSQL. The purpose of the queries/PSSQL will be for data manipulation. Currently, I do not have a complete database schema or model, but I do have general data descriptions. The queries associated with this project will be highly complex. The freelancer I'm looking for should have an in-depth knowledge of Oracle DB 11 and extensive experience with SQL queries/PSSQL to ensure the success of this project. Experience handling highly complex queries is an absolute must-have. If you think you have the skills necessary to complete this work, please submit a proposal. Thank you for your time and consideration.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  SQL - Project for Nidhi K Έχει λήξει left

  I am in need of assistance with query optimization in Oracle PLSQL. Skills and experience required for this project include: - Strong knowledge and experience in Oracle PLSQL - Expertise in query optimization techniques - Familiarity with database design and schema implementation - Ability to work with a detailed schema The project involves: - Optimizing queries for a database with less than 5 tables - Ensuring efficient and speedy data retrieval - Collaborating with the client to understand specific requirements and objectives If you have experience in Oracle PLSQL and query optimization, and are comfortable working with a detailed schema, please apply for this project.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  INSTRUCTORES CURSOS SEPE Έχει λήξει left

  Necesitamos instructores para la imparticion de CURSOS DEL SEPE, tanto de AWS como de ORACLE Los perfiles serian: -cerificados para oracle: -Oracle Database Administration certified professional -oracle soralis system professional -Certificados para AWS: AWS Developer associate DEVOPS engineer professional AAI instructor certification

  €558 (Avg Bid)
  €558 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Oracle fusion financials Έχει λήξει left

  Oracle Fusion Financials - Accounts Receivable Setup Assistance Needed Within 1 Week Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience with Oracle Fusion Financials, specifically in the Accounts Receivable module - Strong understanding of the setup process for Accounts Receivable in Oracle Fusion Financials - Ability to provide clear and concise guidance for setting up Accounts Receivable - Excellent troubleshooting skills to identify and resolve any setup issues that may arise - Familiarity with reporting functionalities in Oracle Fusion Financials Project Scope: - The client is seeking assistance specifically with the setup of the Accounts Receivable module in Oracle Fusion Financials. - The main focus will be on configuring and customizing ...

  €1133 (Avg Bid)
  €1133 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Angel Oracle Έχει λήξει left

  Milestone 01 - Functional UI layout from provided FIGMA files - card functionalities Blessings/Affirmations/Extend card Sections - card slot and spreads' functionalities -Tooltips for slot meaning and game instructions - SFX and BG music - Coins and stars features *Earncoins by playing *buy stars with coins *buy card with coins - UGS - socials login and saving user information Milestone 02: - Refined Card effects and shaders - Integration of all final UI and card visuals based on provided FIGMA files - Refined UI animations - Refined SFX/BG music - Sharing blessings/affirmation - Tooltips for social sharing - push notification for blessings/affirmations reminders Milestone 03 - Modals for errors handling - UGS-cloudsave and remote config for daily rewards, seasonal event...

  €300 (Avg Bid)
  €300 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a senior Java J2EE developer with expertise in Spring Boot with Thymele...MVC framework - Strong knowledge of Java J2EE - Experience with front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript, JQuery) - - Ability to work independently and meet project deadlines Ideal Skills and Experience: - Minimum of 5 years of experience in Java development - Strong understanding of object-oriented programming and design patterns - Experience with database technologies such as MySQL or Oracle - Knowledge of RESTful API development - Familiarity with version control systems such as Git - Excellent problem-solving and debugging skills If you are a skilled Java developer with expertise in Spring MVC and front-end technologies, and are available for a long-term project, please submit your...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Κορυφαία oracle Άρθρα Κοινότητας