Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 mvc δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Η HellasFin είναι μια από τις μεγαλύτερες κα...Αυτήν τη στιγμή αναζητούμε έναν Back End Developer που μπορεί να βοηθήσει σε ένα project που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλό θα ήταν ο υποψήφιος να έχει &eps...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Web Application Development Έχει λήξει left

  Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχεί...ανατεθούν κομμάτια από την υλοποίηση του έργου. Εφαρμογή η οποία οργανώνει και διαχειρίζεται online εξετάσεις. Κύριες Λειτουργίες. - ...

  €2234 (Avg Bid)
  €2234 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Αυτές είναι τα απαιτούμενα που πρέπει να γνωρίζει ο προγραμματιστής: Cordova (phonegap) jQuery Javascript PHP MVC Linux administration MySQL (και κάποια) Web Services. Αφορά Αστρολογικό app για επαγγελματίες αστρολόγους &alpha...

  €827 (Avg Bid)
  €827 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am in need of an accomplished .Net Core MVC developer for an upcoming project. - The application I need will require: - User authentication and authorization: This includes user registration, login with email and password, and role-based access control. - CRUD operations: The application must allow for easy and efficient management of data. As the project is in its early stages, there may be a need for further integration with external systems or APIs. This may include a payment gateway, social media login, or email service integration. The ideal candidate for this job should have: - Proficient experience with .Net Core MVC - A strong background in implementing user authentication and authorization - A good understanding of CRUD operations with excel Import - Demo...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Fullstack Developer per hour Angular y MVC .NET Core 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone for develop and improve functionalities on a POS system: - Create administrative pages for Categories, Unit of measure, Currency. - Implement a web service for show customer data. - Create a page for inquiry of reports. The same page with 7 diferent querys. - Improve page for create or modify users, including special grants and select avatar - and others to discuss

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  110 προσφορές
  .NET Developer 6 μέρες left

  We are looking for a skilled and experi...high-quality software applications using .NET technologies. - Collaborate with our team to define, design, and ship new features. - Participate in code reviews to ensure coding standards are followed. - Write clean, scalable, and efficient code. - Stay updated with the latest industry trends and technologies. Requirements: - Your expertise in C# is essential. - Strong knowledge of .NET framework (ASP.NET, MVC, .NET Core). - Familiarity with SQL Server and database design. - Excellent problem-solving and analytical skills. - You'll be working on a variety of projects, so adaptability is key. - Experience with Visual Basic .NET and ASP.NET is a plus, but not mandatory. Please reach out if you have the availability and skills to take o...

  €315 (Avg Bid)
  €315 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Tôi cần project asp.net mvc đọc file đề thi trắc nghiệm lấy nội dung câu hỏi thuộc các phần dễ, trung bình, khó lưu vào database

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm in need of a developer to create a robust inventory management system using .NET MV. This system will be accessed through a web interface and must include the following key features: - Real-time Inventory Tracking: The system needs to provide accurate and up-to-date information on our inventory at all times. This feature is crucial for efficient stock management and ensuring we are always well-stocked with popular items. - Order Management: We need a seamless order management system that will allow us to efficiently process incoming orders. This feature should include order tracking, status updates, and the ability to easily manage and edit orders. - Reporting and Analytics: It's important for us to have insight into our inventory and sales data. The system should be able ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I'm in need of a skilled ASP.NET Core MVC developer to create a web application that will involve user registration, login, and various CRUD operations. Key Project Details: - The project is centered around building a web application using ASP.NET Core MVC and SQL. - The application will require a user registration and login system. - User roles and permissions will also need to be implemented. - The primary functionality will revolve around CRUD operations, so experience in this area is crucial. Ideal Skills: - Expertise in ASP.NET Core MVC, C#, and SQL - Proven track record in developing user registration and login systems - Experience in implementing user roles and permissions - Proficiency in CRUD operations Let's start with the controllers on the home...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Spring Boot + Spring MVC Development 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need tutoring of Spring Boot + Spring MVC Development Referring to the link: Code is with me, need someone to guide.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Advanced C# & .NET Expert Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an C# & .NET expert with a minimum of 3-4 years of experience. The ideal candidate should have an advanced level of expertise in C#. Key Requirements: - Proficiency in C# - Strong knowledge of ASP.NET, MVC, and Entity Framework - Experience in developing web applications would be a plus The selected freelancer will be working on various C# & .NET projects. This is a full-time position, requiring 8 hours of work per day. If you are a skilled and dedicated C# & .NET developer, I'd like to hear from you. its a monthly salary based contract .

  €654 (Avg Bid)
  €654 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  PHP Laravel Developer 2 μέρες left

  ...business purpose, yet I haven't specified the exact features or functionalities. The main goal is to develop a web application using PHP and Laravel. Experience- 3+ Ideal candidates for this job should have: - Strong experience in PHP and Laravel framework - Ability to understand business requirements and translate them into technical specifications - Good knowledge on database management and MVC architecture - Previous experience in developing web applications...

  €295 (Avg Bid)
  €295 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές

  I am in need of an experienced and motivated developer who is...design and implementation of my project. Key responsibilities include: - Implementing robust server-side code and front-end interfaces. - Ensuring seamless database integration. - Potential to work on unspecified project goals due to missing client information. Skills and Experience: - Proficient in PHP, HTML, CSS, JavaScript, and SQL. - Experience with CodeIgniter Framework. - Understanding of MVC design patterns. - Knowledge of object-oriented PHP programming. - Comprehensive understanding of responsive web design. Due to missing design preferences, an adaptable skill set would be ideal to work on potentially varying aesthetic elements. I'm looking forward to working closely with anyone who can transform visio...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...consist of two main parts: a user interface (front-end) and an administrator interface (back-end). Technologies to be Used: HTML CSS JavaScript jQuery Bootstrap MVC Architecture Database Integration Project Requirements: User Interface (Front-End): The application must have a minimum of five pages on the front-end. These pages should provide a seamless and responsive user experience, incorporating Bootstrap for styling and layout. Use JavaScript and jQuery for dynamic content and interactive elements. Administrator Interface (Back-End): Develop a back-end interface where administrators can manage content (add, delete, update). Implement MVC architecture to separate the application logic from the user interface. Ensure security measures are in place to protect the admin ...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  114 προσφορές
  Task Manager Development in .Net Core 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a .Net Core MVC application with Entity Framework capabilities, specifically tailored towards team assignment management. Here's a breakdown of my requirements: Detailed Requirement of the Project: 1. This is a task management small project. Task can be created and assigned to a single or multiple user(s) along with the Task Name, Description, Task Priority (1-High, 2-Medium, 3-Low), Task Status(Open / In progress / Hold / Waiting for Approval / Closed) , Task Severity / Impact (1-Severe, 2-High, 3-Moderate, 4-Low, 5-N/A), View Level (0-Public, 1-Private, 3-Specific Group / Groups), Need by / Deadline, Start Date, End Date, Attachment(s) etc.,, There can be possible of a task can be sub task of another task. 2. Each Task should also allow to add the comment...

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  ERP + SGA 1 μέρα left

  buscamos terminar un programa empezado con C# MVC y Mysql

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  We are looking for Aspiring Companies or groups of friends who can take up a project on ASP.NET MVC with the MSSQL database. This project will have a Term of 3 to 4 months on Work @ home Basis. We seek a Group of People who can take up this project at Aggressive Cost-Effective Monthly Rates. We will need about 3 to 4 Resources. Those interested may please contact us with the best Cost-Effective and affordable rates for a long-lasting Win-Win scenario. Those interested may please provide the Cost-Effective Hourly Rates. We are only looking for a cost-conscious development team as our projects are mainly Indian projects only. We will not be interested in working with people who post rates just for discussion and later on change the rates. So, I humbly request bids from genuine compa...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Application Architect Needed VIP is a software system current in production running in Azure and built on .NET Framework 4.8 platform using C#, ASPNET MVC, AngularJS, OpenTok Video Comm Components (Vonage) and Syncfusion UI Components. It is running on top of a SQL Server DB (created via EntityFrameWork CodeFirst) for persistence with ties to Twilio for SMS and SendGrid for email communication. There is also a WebAPI project that is part of the solution that may need to be enhanced for this migration effort. The initial groundwork was done by another developer who was unable to complete the work. I need a good application architect with excellent communication skills who is willing to review the current application's infrastructure and approach and to make recommendations on t...

  €20 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...ASP.NET Core MVC developer to add custom functionality to an existing web application. Basic Requirements: - Add User Authentication: Implement login and registration features. (Admin and User) - Role-based Access Control: Implement different user roles and access permissions. - Writing in architecture (Generic) - There will be Contact, Shop detail and Home page. (as in the template) - There will be an admin panel. (It is in the template) - Everything must be CRUD. - All data will come from sql. Required skills and experience: - Ability to work in ASP.NET Core MVC. - Strong understanding of SQL. If you have the required skills and experience, please get in touch. I have 2 templates: a website and an admin panel. You need to assemble everything correctly in ASP.NET Cor...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I'm in need of a skilled developer who can create a proof of concept (PoC) for a real-time avatar system. The avatar will be accompanied by real-time text-to-speech (TTS) capabilities using Azure's standard voices. I will provide you with a ASP.NET MVC project where the backend is asp.net and the front end react. You only need to add one page with the avatar connected to our azure. Key Requirements: - Develop real-time avatar using Azure - Implement TTS with Azure's standard voices - Create a user-friendly PoC frontend using React - Integrate it into our project Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Azure, particularly with real-time services - Experience with integrating TTS services - Expertise in React for frontend development Please provide ...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Hi, I'm in need of a proficient .NET MVC Core developer to build a real-time PDF report generation system. The report will be based on data from a SQL Database and will need to have the following capabilities: - **Real-time Data Update:** The report should update in real-time as new data is added to the database. - **PDF Format:** The output should be in PDF format. The ideal freelancer for this job should have experience working with: - .NET MVC Core - SQL Databases - Real-time data handling - PDF generation in .NET Your understanding of .NET MVC Core and handling real-time data is crucial for the successful completion of this task. Regards, Dipak

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Mobile Develover Flutter Έχει λήξει left

  1. Pengetahuan Dasar dan Pemrograman: • Keterampilan dalam bahasa pemrograman Dart, karena Flutter dibangun di atas Dart. • Pengalaman dengan pengembangan aplikasi mobile baik untuk iOS maupun Android. •Pemahaman tentang desain dan pola arsitektur software, seperti MVC, MVP, MVVM, dll. 2. Pengalaman dengan Flutter: • Pengalaman praktis dalam mengembangkan aplikasi menggunakan Flutter. • Kemampuan untuk membuat dan mengelola widget Flutter. • Pengetahuan tentang state management dalam Flutter (GetX.) 3. Keterampilan Desain UI/UX: • Kemampuan untuk menerjemahkan desain (mockups) menjadi antarmuka pengguna yang berfungsi dengan baik. • Pemahaman tentang prinsip-prinsip desain UI/UX. 4. Tools dan Frameworks: • Familiar dengan integrasi bac...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Web-Based Movie Management System Έχει λήξει left

  i need a basic website just to tell the professor the things she requires working with intellij idea using only spring security, spring mvc, springdata jpa just basic website please; The topic of projects is related to movie management with 5 showrooms. It should be possible to buy tickets by users as well. The main elements are: rooms (number of seats), movies (title, time, date and time of screening). Functionalities: buy tickets and a seat selection (for a particular screening) input movie data input showroom data input screening data: time, date and movie present popularity of movies in the particular day

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Java Spring Multithread Project Έχει λήξει left

  I need a Java developer to develop a multithread project in Netbeans - Implementing multithreading in Java - Using MVC - Netbeans The project is scheuled in June 13th and must be completed within the 2 hours.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Σφραγισμένο ΣΜΓ

  ...CONNECTION I ALREADY HAVING MVC CODE NEED TO CONVERT TO .NET CORE ITS SIMPLE INSERTION AND LISTING . I need a skilled developer to work on my .NET MVC code. Here are the project specifics: - You would be working on our server using remote connection. - Since there is no database available, you must be proficient in coding. - The main framework for the project is .NET Core with MVC, and you should have strong experience with this technology. - You should also have solid experience with JavaScript AJAX. Please note, as the project progresses, you may be required to work on other changes or additional functionalities, but the core focus will be on the .NET Core MVC application with the above-mentioned features. Skills and Experience Required: - Proficient ...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Hi, I'm in need of a skilled developer to help me generate PDF format report in my .NET MVC Core application. Key Requirements: - Need to generate and Integrate the report into my .Net MVC Core application - Ensure the report can be viewed in PDF format Ideal Skills: - Proficient in .Net and MVC Core - Experience with RDLC files and reporting - Able to produce quality PDFs from reports Regards, Dipak

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  ADVANCED PROGRAMMIG in Java Έχει λήξει left

  ...Project Overview: We are looking for a Java developer to build a desktop application for Burrito King customers. This GUI application will allow users to create profiles, order food, track order status, and more. Key Skills Required: Java SE 17+ experience JavaFX for GUI development Experience with JDBC for data storage Object-Oriented Programming (OOP) concepts Familiarity with design patterns (MVC, Singleton) Responsibilities: Develop user functionalities including profile creation, login, order management, and order history viewing. Implement VIP user features with special offers and credit system. Design a user-friendly and responsive GUI with JavaFX. Ensure data persistence using JDBC. Adhere to SOLID principles for maintainable and efficient code. Write clean, well-comm...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  .NET to .NET Core Conversion Έχει λήξει left

  I'm looking for a capable developer to assist in converting my current .NET solution to .NET Core. The project will involve ensuring the conversion is smooth and without any functionality loss. Here are more details so that you can give me a more accurate quote: -I have a web application that was built using .NET Framework v4.5. -It uses MVC. -It consists of approximately 5 pages. It has a business layer and a data layer. -It connects to MS SQL Server. -I need to convert it to .NET Core latest version. -Once converted, I'm expecting the web application to run normally with the same functionality and be connected to IIS.

  €486 (Avg Bid)
  €486 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές
  PDF Form to SQL Table Integration Έχει λήξει left

  Looking for a developer who can open a PDF file in Editable mode, allow users to update the PDF form, and then when the user clicks on the Submit button ask for the user's signature and send a confirmation email to the user. All form information should be saved in the SQL database before sending a confirmation email to the client. It will be a web-based application and will be developed in a .NET MVC framework.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  As part of my college assignment, I am looking to work with a skilled HTML and CSS developer who can create an e-commerce website. Key Features: - A dynamic product catalog for physical products - A functional shopping cart Design Elements: - design a web application using the model view controller MVC software design pattern -use techonologies like HTML, Bootstrap, CSS, Python and Flask, Jinja w HTML Templates, Flask WTF Forms, Flask SQL Alchemy. Need a landing page, item details page, check out page - to allow user to add and delete items that they want and then ask for shipping details. Candidates with previous experience in e-commerce website development and a well-rounded understanding of HTML, CSS, and basic front end work would be idea candidate. Please provide example...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...following industry best practices. Troubleshoot and debug issues, ensuring timely resolution. Participate in code reviews and provide constructive feedback to team members. Requirements: Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or a related field. Proven experience as a PHP Laravel Developer, with a minimum of [X years] in senior roles. Strong proficiency in PHP, Laravel framework, and MVC design patterns. Experience with front-end technologies such as HTML5, CSS3, JavaScript, and jQuery. Familiarity with relational databases (e.g., MySQL) and NoSQL databases (e.g., MongoDB). Solid understanding of RESTful APIs and microservices architecture. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Ability to work independently and collaboratively in a remote ...

  €441 (Avg Bid)
  €441 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  We are looking for Aspiring Companies or groups of friends who can take up a project on ASP.NET MVC with the MSSQL database. This project will have a Term of 3 to 4 months on Work @ home Basis. We seek a Group of People who can take up this project at Aggressive Cost-Effective Monthly Rates. We will need about 3 to 4 Resources. Those interested may please contact us with the best Cost-Effective and affordable rates for a long-lasting Win-Win scenario. Those interested may please provide the Cost-Effective Hourly Rates. We are only looking for a cost-conscious development team as our projects are mainly Indian projects only. We will not be interested in working with people who post rates just for discussion and later on change the rates. So, I humbly request bids from genuine compa...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...Descripción del Proyecto: Estamos buscando un profesional para mejorar y expandir nuestro sistema de administración de contenido multimedia. El sistema actual permite gestionar contenido y ordenar información basada en una lógica de negocio interna, similar a Reprtoir.(investigue en google) Nuestro sistema está construido con las siguientes características técnicas: Backend: ASP.NET Core, SQL, MVC, Middleware. Frontend: React o Next.js. Requerimientos del Proyecto: Cambios de Diseño Frontend: Añadir más información en los formularios existentes. Mejorar la interfaz de usuario para una experiencia más intuitiva y atractiva. Cambios en el Backend: Incorporar nuevos datos capturados en el frontend...

  €1085 (Avg Bid)
  €1085 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  WordPress Developer Έχει λήξει left

  ...expertise. Experience Required - 4+ years of experience in PHP and WordPress CTC - Based on Experience and Assessment Performance ? Required Experience of Candidates: • Strong understanding of WordPress (must) and WooCommerce (preferred) •Core PHP(must) work experience of 3+years. • Proficient in MySQL, JavaScript, HTML, and CSS • Solid understanding of object-oriented programming paradigm and MVC pattern • Familiarity with Git version control • Experience with other PHP frameworks such as Laravel, CodeIgniter, Symfony • Experience with JavaScript front-end frameworks such as React or Vue • Experience with API integrations (such as payment gateways) • Independent project management and problem-solving skills • Excellent teamwo...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I'm searching for seasoned full stack developers to work on my custom-built platform. Here's an overview of the project's requirements: - Proficiency in .Net, C#, Jquery, Entity Framework, MVC, and SQL is essential. Please ensure you're skilled in these technologies. - The project involves working with an existing platform. While you won't be responsible for the design, you'll need to ensure your development work is compatible with it. Ideal skills for this project include: - Proficiency in .Net, C#, Jquery, Entity Framework, MVC, and SQL - Experience working with custom-built platforms - Strong communication skills to collaborate effectively with the existing team

  €84 / hr (Avg Bid)
  €84 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I am looking for a professional with experience in deploying Asp.net MVC projects to Azure App Service. The project is already available on GitHub, and the chosen freelancer should be able to help me upload it to Azure. Key Requirements: - Ability to deploy Asp.net MVC projects to Azure App Service - Comfortable working with GitHub repositories - Excellent understanding of Azure App Service configurations

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm in need of a skilled developer who can integrate SAML with Okta for my Java-based Spring web application. Key Requirements: The requirement is maven prototype spring mvc project with xml configuration saml through spring-security-saml2-core 1) spring MVC project with XML configuration and maven build 2)using spring-security-saml2-core 3)Okta as IDP 4) If needed help during the intgration of above in real world project - I have already chosen Okta as the SAML provider, and I'm looking for an expert who's experienced with this specific provider. - Your primary task will be to implement this integration within the existing Java codebase of the web application. - You should be well-versed in Java and have prior experience working with SAML integrations. -...

  €273 (Avg Bid)
  €273 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Senior Backend Developer PHP Έχει λήξει left

  ...Amazon AWS, Microsoft Azure, и многими другими современными технологиями. Требования: Более 6 лет опыта в разработке ПО Опыт работы с NoSQL и нестандартными базами данных более 2 лет Знание и опыт применения TDD/DDD/BDD методологий более 2 лет Опыт работы в крупных IT компаниях и участие в Enterprise Software Development Знание PHP, фреймворков (предпочтительно Laravel или Symfony), SQL, Git, MVC, Linux, Bash, Docker Опыт работы с микросервисной архитектурой Свободное владение английским языками не ниже В1 Мы предлагаем: Удаленную работу на полную ставку (5 дней в неделю). Регулярное индексирование заработной платы в соответствии с условиями рынка. Гибкий график работы с возможностью выбора рабочих часов и дней, при условии пересечения с коллегами (не менее 3 часов в...

  €3724 (Avg Bid)
  €3724 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Looking for a company to update an existing iOS and Android app built with Flutter for a tour and travel business. I have the source code. The app includes GPS integration for tracking, which has recently stopped working despite everything being...work, as I plan to expand the app to other cities. Please review the following links thoroughly before making any bids or commitments: iOS: Android: Tech specifications of the app: •⁠ ⁠Database: MySQL •⁠ ⁠Backend: Laravel MVC Framework •⁠ ⁠Connection Device: Node + •⁠ ⁠Mobile App: Flutter •⁠ ⁠Notification: Firebase Happy Bidding!

  €19 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  I'm looking for a professional developer who can help me in upgrading my existing ASP MVC .NET 4.8 application to .NET 8. The frontend is built on Bootstrap 3 and jQuery, and I would like to have it upgraded to Bootstrap 5. I can provide the template for this. Key Tasks: - Upgrade the existing .NET application along with ensuring code compatibility - Upgrade the frontend from Bootstrap 3 to Bootstrap 5 - Review and update business logic related code, particularly focusing on data validation, reporting, and analytics Ideal Skills: - Proficiency in ASP .NET MVC - Strong understanding of .NET 8 - Experience with frontend technologies like Bootstrap and jQuery - Ability to review and update complex business logic related code - Experience with data validation, reporting, a...

  €1044 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1044 Μέση Προσφορά
  147 προσφορές

  I'm seeking an experienced web developer to create a whitelabel version of gopunt.com. The focus of this project is on user registration and login. The website should closely resemble in terms of...Requirements: - Development of user registration and login functionality - Design and layout to closely resemble - A responsive and user-friendly interface Integration: The whitelabel website will require integration with external systems or APIs. Therefore, prior experience with API integration will be an asset. Ideal Skills and Experience: - Proficient in web development, specifically MVC frameworks - Experience with user registration and login systems - Strong UI/UX design skills - Prior experience with whitelabeling - Previous work on integrating external systems or APIs

  €554 (Avg Bid)
  €554 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Azure Deployment for .NET Core MVC Έχει λήξει left

  I've developed a .NET Core MVC application using C# and need assistance with deploying it on Azure. The application is ready for production, and I'd like to host it through Azure App Service. Additionally, I need a database set up in Azure SQL Database to support my application. Key Responsibilities: - Assist in publishing/deploying a .NET Core MVC application developed in C# on Azure Delivery: - Within 5 Hrs need successful deployed only. Ideal Skills: - Proficient in .NET Core and C# - Experienced in deploying applications on Azure App Service - Familiar with Azure SQL Database - Good understanding of application deployment best practices - Strong communication skills to effectively collaborate and provide updates on the deployment process.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ho sviluppato una webapp in dotnet, sono arrivato al mio limite di conoscenze ed avrei bisogno di un supporto per lavorare insieme orario per applicare delle piccole migliorie

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  5+ years of experience in .NET development with C# as the programming language Strong proficiency in React and other front-end technologies such as HTML5, CSS3, and JavaScript. Experience with ASP.NET MVC, .Net Corr, Web API, Entity Framework, and other .NET frameworks. Solid understanding of software design principles and patterns. Experience with database technologies such as SQL Server and MongoDB. Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment. Relevant certifications (e.g., Microsoft Certified: Azure Developer Associate) are a bonus. DevOps experience is an added advantage. Experience in python is an added advantage IT is a work from home full time job role.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  €83 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Python/OpenAI Prompt Optimization Έχει λήξει left

  I'm l...similar platforms - Proven track record in code optimization - Strong problem-solving skills, especially with understanding complex prompts - Ability to deliver on-time and in budget - Good communication skills, as the project may require some level of collaboration and understanding of the problem areas. This project is based on the following one: https://www.freelancer.com/projects/asp-dot-net-mvc/Professional-Word-File-Rewriting-with/details I'm open to suggestions on how to approach this task. The goal is to achieve a more accurate output, and faster response time, by focusing the optimization efforts on the existing code. It's important that the enhancements do not compromise the quality of the responses. Please reach out with your relevant experience ...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Key Accountability; Responsible for developing ASP.Net, MVC/Angular 8 applications. Successfully engage in the full lifecycle of Analysis, Design, Implementation and Support. Will be expected to closely interact with the development team lead for all project work. Consistently develops and delivers high-quality services to our clients. Key Competencies; Solid understanding of object-oriented programming (OOP) Strong knowledge of ASP.NET / MVC, C#, Angular 8, SQL Server Ability to design and optimize SQL Server stored procedures Good knowledge of WCF / Web Services / JQuery / CSS / Ajax/HTML 5/ JavaScript. Fair understanding of Entity Framework. Knowledge of design patterns will be an added advantage. Requires analytical skills to solve technical issues involving research, i...

  €40 / hr (Avg Bid)
  €40 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  ...about X creator, that is, if the detail page of X creator is in the system, this newly added data will be added to the selected category in his profile. SOFTWARE LANGUAGE OF THE PROJECT: We prefer Laravel or Node.js as the back-end language. But we want the decision to be completely determined by the software developer according to his/her area of expertise. If the framework is to be used, the MVC structure should be prepared properly. We want the front-end part to be done with vue.js or React. A useful, detailed theme like Metronic can be used in this panel. We want to have a stylish design by using many components, form inputs, form validations and icons of the theme used. LANGUAGE OF WEB PANEL PAGES: This system should be prepared in Turkish language. MEMBER ROLES 1) Admin ...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  PHP Team for Short Term Rental Site Έχει λήξει left

  ...to gather all bookings during a specific period, calculate service fees and charges, generate invoices, and provide the option to edit invoices. - Reservation Management: Streamline the process of managing bookings. - Reporting and Analytics: Develop tools to analyze booking data and generate reports. Current Setup: The website is built using vanilla PHP (no framework such as Laravel or MVC). API documentation and function details are already prepared. You will need to follow our guide and code step-by-step. Our team will collaborate with you daily for design integration, translation, and testing. Requirements: A team of experienced PHP developers. Availability for a one-month period to focus on this project. If you are interested and meet the requirem...

  €1163 (Avg Bid)
  €1163 Μέση Προσφορά
  195 προσφορές

  Κορυφαία mvc Άρθρα Κοινότητας