Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  9,813 moodle δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Help me with Moodle Έχει λήξει left

  Χρειαζόμαστε ένα άτομο που να ξέρει να διαχειρίζεται την πλατφόρμα του moodle για να μπορέσει να μας βοηθήσει με την δημιουργία courses. Είναι εύκολη δουλειά. Ωστόσο θα ...

  €239 (Avg Bid)
  €239 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  moodle expert Έχει λήξει left

  Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση moodle

  €467 (Avg Bid)
  €467 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Jitsi Meet server Έχει λήξει left

  Εγκατάσταση του Jitsi Meet σε VPS (με Debian ή Ubuntu) με ενεργοποιημένo το token authentication ώστε να συνδέεται από το Moodle. Θα προτιμηθούν προσφορές από Ελλάδα για έκδοση τιμολογίου.

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ARI MADELLIS – Email 1 some notes and answers for the moodle project Το moodle λειτουργεί με διάφορα plugin που μεταξύ τους συνεργάζονται. Κάθε plugin γράφεται σε γλώσσα php. Δείτε εδώ: Αυτό το plugin μπαίνει σε συγκεκριμένο φά&kapp...

  €1811 (Avg Bid)
  €1811 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Adobe Captivate, Moodle and other similar tools . The ideal candidate should have experience in creating SCORM compliant interactive activities, video lectures, and quizzes and assessments. Skills and Experience: - Expertise in iSpring, Adobe Captivate, Moodle, & similar tools - Proven track record in creating SCORM compliant eLearning content - Ability to design and develop interactive activities, video lectures, and quizzes and assessments - Proficiency in using multimedia elements such as audio, video, and graphics to enhance the eLearning experience - Strong understanding of instructional design principles and adult learning theories Project Details: - Duration: Less than 1 month - The project involves creating eLearning content using iSpring, Adobe Captivate, ...

  €201 (Avg Bid)
  €201 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Incorporate Generative AI in e-Learning 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Incorporate Generative AI in e-Learning - Desired Outcome: Personalize learning experiences - Current e-Learning platform: Moodle - Open for discussion on specific AI features or functionalities to incorporate We are looking for a skilled developer experienced in incorporating Generative AI in e-Learning to enhance our platform. Our goal is to personalize learning experiences for students, ensuring they receive tailored content and support. Requirements: - Expertise in working with Moodle, our current e-Learning platform - Strong understanding of Generative AI and its application in e-Learning - Ability to analyze and interpret student data to create personalized learning experiences - Experience in developing and integrating AI features such as chatbots, recommendation s...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Video Editing for e-Learning 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Video Editing for e-Learning Desired Length of Final Edited Video: - 3 to 5 hours Specific Footage and Materials: - Client will provide all the footage and materials Preferred Style or Tone for the Video: - Informative and educational Here are additional details about the e-learning module: 1. The project focuses on developing an e-learning module hosted on Moodle Version 4.0.4 and SCORM version 2022041900. 2. The training will be presented in a video podcast format with a main trainer. Open-ended and close-ended questions will be posed throughout the session to encourage viewer reflection and assess their comprehension before progressing to the next section. 3. We plan to incorporate role-playing elements in certain case studies for added engagement. 4. Addit...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  I am looking for a Python developer with experience in Moodle LTI 1.3 integration and API development to add Moodle connectivity to our existing Python software. The software is already built and currently has Canvas integrations. The specific features that need to be added include Moodle LTI 1.3 integration and API development. The timeline for this project is flexible and can be completed within one or two months. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in backend (Python Flask) and frontend (HTML, Javascript) programming languages - Experience with Moodle LTI 1.3 integration and API development - Knowledge of web development principles and frameworks - Ability to work within a flexible timeline and deliver high-quality results

  €1429 (Avg Bid)
  €1429 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  moodle error 3 μέρες left

  Project Title: Moodle Error Description: I am experiencing a specific error with Moodle and I need help in resolving it. Specific Error: Login Issues Error Messages/Code: Yes, I have error messages and/or error codes related to the issue that I can provide now. Skills and Experience: - Experience with Moodle and its login system - Knowledge of troubleshooting and resolving login issues in Moodle - Familiarity with interpreting error messages and error codes - Ability to analyze stack trace and identify the root cause of the error - Strong problem-solving skills and attention to detail If you have the necessary skills and experience, please bid on this project and provide a timeline for resolving the Moodle login error. Stack trace: line 1119...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me convert my training videos into online, interactive courses using Moodle. Project Requirements: - The current format of the training videos is MP4. - There are less than 10 training videos that need to be converted. Ideal Skills and Experience: - Experience with Moodle and online course development. - Proficiency in video editing and conversion. - Strong understanding of instructional design and e-learning principles. - Attention to detail and ability to create engaging and interactive online courses. If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €489 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €489 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Configure and setup Moodle for a training center 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Moodle expert to configure and set up our training center's Moodle platform. Size of training center: Medium (50-200 students) Specific modules or features: No, but I have a rough idea of what I want to include. Customizations: Yes, extensive customizations required. Ideal skills and experience: - Proficiency in Moodle and its customization options - Experience in setting up Moodle platforms for training centers - Ability to understand and implement my rough ideas for specific modules and features - Strong problem-solving skills to handle extensive customizations and ensure smooth functionality of the platform.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am seeking an expert in PHP, specifically someone with extensive experience in developing custom add-ons for Moodle. This project involves creating a straightforward enrolment add-on. Currently, I have a custom plugin for Woocommerce, and I require a similar plugin to be developed for Moodle, replicating the same functionalities. The deadline for this project is friday. Although the add-on is relatively simple (similar to one developed by a competitor), timeliness and quality are essential. To ensure you have read and understood this request, please mention the current weather conditions in your country at the start of your response. If you do not put the weather condition at the beginning of the post, then it will be automatically discarded, Successful completion of th...

  €460 (Avg Bid)
  €460 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  We need a partner to work with that is familiar with Moodle. We would like to have our training set up so that we can continue to add to it in later dates. This would be an internal training system for our team members. We want a system we can use for initial onboarding and continuing education. We need to be able to implement training programs and have our team complete them as they find time within their schedule. Training program completion should come with a completion certificate. Additionally, we are open to other ideas that may be presented. We will provide the training content we just want to work someone that can implement the training within an an organized way using the Moodle platform. The program should primarily utilize video tutorials links that we will provi...

  €1298 (Avg Bid)
  €1298 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am seeking an expert in PHP, specifically someone with extensive experience in developing custom add-ons for Moodle. This project involves creating a straightforward enrolment add-on. Currently, I have a custom plugin for Woocommerce, and I require a similar plugin to be developed for Moodle, replicating the same functionalities. The deadline for this project is friday. Although the add-on is relatively simple (similar to one developed by a competitor), timeliness and quality are essential. To ensure you have read and understood this request, please mention the current weather conditions in your country at the start of your response. If you do not put the weather condition at the beginning of the post, then it will be automatically discarded, Successful completion of th...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  get moodle mobile app loading -- 2 Έχει λήξει left

  moodle is an open source lms and upon launching the app in ios simulator, android emulator or physical device the splash screen stays blank white- no errors in log. the same behavior in firefox or chrome. please do not bid if you have no prior experience with ionic framework or similar. your challenge is to get the app working on ios and android work. see repo below.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Upgrade moodle Έχει λήξει left

  Upgrade Moodle to a newer version within 1-2 weeks - Currently using Moodle 3.x - Looking to upgrade to a newer version - No specific timeline for the upgrade, but prefer it to be done within 1-2 weeks - Update pluging Ideal Skills and Experience: - Experience with Moodle upgrades and migrations - Knowledge of the latest Moodle versions and features - Familiarity with Moodle site performance optimization - Ability to work within a tight timeline and deliver the upgrade on time

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  VLE moodle project Έχει λήξει left

  VLE for training program. Development from scratch

  €509 (Avg Bid)
  €509 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Moodle email configurations Έχει λήξει left

  ...Description: Moodle Email Configurations - I am looking for someone who can assist me with the email configuration setup for Moodle. - I need assistance with setting up an email server for my Moodle platform. - I have 1-5 email accounts that need to be configured. - The ideal freelancer for this job will have experience with Moodle email configurations and email server setup. - Knowledge of SMTP, POP3, and IMAP protocols is required. - The freelancer should be able to troubleshoot any issues that may arise during the configuration process. - Strong communication skills and the ability to provide clear instructions and documentation are important. - The project should be completed within a reasonable timeframe and within the specified budget. - Please provide...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  install a moodle theme Έχει λήξει left

  I am looking to hire an experienced Moodle Theme Developer to install a specific Moodle theme for my project. I already know the exact theme I am looking for, and the current version of my Moodle platform is 3.9 or newer. I would also like some customization done to the theme to make it more suited to my project's needs. This could include customizing certain colors, fonts, or page layouts. If you are experienced in Moodle Theme Development and you can confidently complete this project, I would love to hear from you. My hosting service is through Bluehost...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...how many licenses (courses and students) are used by our customers and the use of the contents. Protect our courses and check our courses, to distribute our courses to external LMSs. We have Moodle as an LMS and Azure as Cloud. We need a remote SCORM connector for the client to upload it on its platform (external platform) and display the SCORM content we have in an Azure repository. We need to be able to see the number of licenses (students) that take the course and from those students we need reports on the progress record in the course, hours spent on each resource, grades, etc. Everything that moodle records about the activity of a student in a course. Requisitos del proyecto: Conector SCORM remoto: Conector remoto para montar distintos cursos en una plataforma ext...

  €503 - €1007
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €503 - €1007
  3 προσφορές

  I am looking to develop a website and a mobile application of an existing Learning Management System (LMS) on Moodle. The website and mobile app is required to be user-friendly and easy-to-use. In order to make the application useful and reliable, the following features are needed: user authentication, course management and payment integration. I have some design ideas in mind for the website and app, however I am open to suggestions. I would like the app to be compatible with iOS platforms. The developer should also have experience in building and managing user-friendly LMS applications.

  €286 (Avg Bid)
  €286 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...matriculado en nuestros cursos diseñar su propio cuestionario de acuerdo a sus necesidades. Los alumnos podrán seleccionar el tiempo del cuestionario, el número total de preguntas, la dificultad, incluir preguntas previamente falladas y mucho más. Este proyecto promete revolucionar la experiencia de aprendizaje en línea. Requisitos Principales: Experiencia probada en desarrollo de plugins para Moodle. Conocimiento profundo de PHP, HTML, CSS y JavaScript. Habilidad para diseñar y desarrollar soluciones altamente personalizadas. Comprensión del idioma español para una comunicación efectiva. Cómo Aplicar: Para comprender completamente los detalles del proyecto, hemos adjuntado un documento en Word que debe rev...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Tenemos una web realizada en Wordpress y Woocommerce desde la que vendemos los cursos de una plataforma realizada en Moodle. La sincronización entre ambas webs va perfecta. Usamos el plugin Woocommerce Subcription ( ) y el plugin Custom Start Date for WooCommerce Subscriptions () Necesitamos modificar la función de estos plugins para: Cobrar en el momento de la compra el primer mes por adelantado y Los pagos de suscripción quedan programados para DESPUES DE LA FECHA DE INCIO DEL CURSO. Adicionalmente debemos poder controlar TEXTO DE PRECIO tanto en la descripción del producto como en el carro de cada producto/curso en el carro de forma individual. POR EJEMPLO

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  IAM / identity access management solution architect expert 11 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...certifications or qualifications. our budget? we do not disclose our budget, so place your best hourly rate to get considered =================== the environment LAN - a LAN network with multiple VLANs - multiple WiFi Networks - windows clients - linux clients - scanners - printers multiple datacenters - with multiple VLANs - mostly linux - proxmox - vmware - opnsense - redmine - vtiger - znuny - moodle - docker - windows servers multiple cloud only datacenters - like in datacenter -------------------- IAM Prio 1 (highest): - SSO for ... - a set of applications (mostly Open Source Software) ... - Windows clients ... - Windows servers ... - Linux servers ... - Linux clients - on windows client access management - delegated permissions per application and role Prio 2: - t...

  €298 / hr (Avg Bid)
  €298 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hi I'm looking for someone that from here can create APK with some simple configuration (logo, app name) app should be connected with a fix moodle instance and Provide me source code, not only apk of course

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We need a Moodle expert! We have a Theme that is outdated und make some problems. The developer need to uninstall the Theme and fix the whole moodle

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  We have a problem if we want to restore a course. The Error is attached. Please uninstall the Theme Skola and install new Theme Lambda. ASAP/Urgent

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  Education marketplace Έχει λήξει left

  updating joomla and the extensions joombri eventbooking affiliate tracker community builder chat invite x moodle review questionbank moodle moodle detailed reportin moodle subscription etc.......!!!! t&C vendor management system Register google search consoles n google map, google meet, calendar, login, integration Payment gateway stripe or any other suitable setup Moodle layout n features Edit layout. Insert code in joomla override folder T&c Develop mobile app Question bank Moodle

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I am looking for a Moodle expert to configure Moodle 3.9 for an online quiz platform. The ideal candidate should have experience in Moodle administration and customization. Requirements: - Experience with Moodle 3.9 installation and configuration - Knowledge of Moodle plugins and addons for quiz platforms - Ability to customize Moodle to support aptitude and reasoning questions - Familiarity with multiple choice, true/false, and essay question formats Responsibilities: - Install and configure Moodle 3.9 - Customize Moodle to support all types of aptitude and reasoning questions - Integrate specific plugins or addons for the quiz platform - Ensure smooth functionality and user experience of the online quiz platform If you have the ...

  €246 (Avg Bid)
  €246 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Buscamos un facilitador online para clases en vivo en: STORYTELLING: CREAR MARCAS CON HISTORIAS que le apasione irradiar conocimiento para que cada persona pueda cambiar su vida a través de la educación. Es vital que...conocimiento para que cada persona pueda cambiar su vida a través de la educación. Es vital que acredite experiencia tanto práctica como académica en STORYTELLING: CREAR MARCAS CON HISTORIAS. El curso se impartirá en siete clases, un día a la semana. Horario nocturno (hora Bogotá) Su gestión académica estará respaldada por la dirección académica y una asistente personal para todo lo relacionado con moodle y zoom para las clases en vivo. Somos una plataforma de apr...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Moodle MCQ data entry Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to complete data entry for an MCQ (multiple choice questions) project using MOODLE LMS . The draft MCQ are in an Excel spreadsheet format, and there are 800 questions to be entered. The deadline for completion of the data entry is within 2 weeks. The ideal candidate is someone who is experienced with data entry and can quickly and accurately complete the work on an efficient timeline. If you think you have the qualifications for this project, please reach out. I look forward to hearing from you!

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  110 προσφορές
  Soporte técnico Moodle Έχει λήξει left

  Soy profesora y trabajo con la plataforma Moodle de manera privada (Moodle 3.11.12+) . Necesito una persona que me lleve los temas de soporte técnico y mantenimiento, es decir, todo lo que tenga que ver con el servidor pero de forma esporádica. Por ejemplo, ahora quiero realizar una actualización de moodle (sin perder información, ni pluggins, ni formato) y revisar si todo está bien configurado.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Moodle site audit Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to conduct an audit of my Moodle site, with a primary focus on improving the user experience. In particular, I would like to audit the course design and structure, as this will have an impact on how users experience the site. Due to the complexity of the project, there is no strict deadline, though I would like it to be completed as soon as possible. The successful freelancer should have experience in system auditing and a good understanding of Moodle-based sites, as well as a keen eye for detail and good problem-solving skills. This job will involve an intensive system-wide audit, and requires a good amount of time and energy to deliver results.

  €1206 (Avg Bid)
  €1206 Μέση Προσφορά
  119 προσφορές
  LMS expert required. Έχει λήξει left

  I am looking for an LMS expert who is experienced in Moodle. Tasks: - User Management: I need help with managing users on the Moodle platform. This includes creating user accounts, assigning roles and permissions, and troubleshooting any user-related issues. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Moodle: The ideal candidate should have extensive experience working with Moodle and be able to navigate the platform with ease. - Strong knowledge of user management: The candidate should have a deep understanding of user management on LMS platforms and be able to efficiently handle user-related tasks. - Problem-solving skills: The candidate should be able to troubleshoot any issues related to user management and provide effective solutions. - Communication...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  ...how many licenses (courses and students) are used by our customers and the use of the contents. Protect our courses and check our courses, to distribute our courses to external LMSs. We have Moodle as an LMS and Azure as Cloud. We need a remote SCORM connector for the client to upload it on its platform (external platform) and display the SCORM content we have in an Azure repository. We need to be able to see the number of licenses (students) that take the course and from those students we need reports on the progress record in the course, hours spent on each resource, grades, etc. Everything that moodle records about the activity of a student in a course. Requisitos del proyecto: Conector SCORM remoto: Conector remoto para montar distintos cursos en una plataforma ext...

  €618 (Avg Bid)
  €618 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  We have a Moodle System that is complete broke. We need a new moodle and import in the new moodle all data from old moodle. We need to import Courses and users etc.

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  123 προσφορές

  I am looking for a Moodle expert to quickly update my Moodle system to the latest version, with the possibility of future updates as well. Skills and Experience: - Proficiency in Moodle and experience with updating Moodle systems - Knowledge of the latest version of Moodle and its features - Ability to provide recommendations for specific features or updates based on my requirements - Strong attention to detail and ability to handle testing of the updated system

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  whm configuration Έχει λήξει left

  whm configuration, php, mysql, ssl and install moodle on domain.

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We have a Moodle issue and need a Expert who can fix this issues!

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Plesk Ubuntu 20.04: Install php 7.0 Έχει λήξει left

  I need PHP 7.0 installed on server for a old version of moodle that I am running. I believe I need php 7.0 and the latest version of it is 7.0.31. Currently, in plesk the earliest possible version of php is 7.1. php 7.0.31 will need to be registered in the Plesk GUI. Plesk Ubuntu 20.04.6 LTS Plesk Obsidian 18.0.56

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Moodle plugin Έχει λήξει left

  I am seeking a Moodle plugin for my LMS, Tangnest, to set up two membership plans: 'Junior Course' and 'Pro Course'. This plugin should include a dashboard offering insights on member statistics, including the number of members, distribution per plan, churn rate, monthly and annual recurring revenue, revenue churn, renewal rate, and customer lifetime value. We will utilize Flutterwave as our payment gateway Timeline: The project needs to be completed within 15 days.

  €475 (Avg Bid)
  €475 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am looking for a freelancer who has experience with Moodle quizzes and is proficient in using R (preferably with RStudio) with the igraph package installed. The ideal candidate should also prefer working on Moodle quizzes using the Chrome browser. Resits for all portfolio components will be open on Moodle between the 7th and the 17th Nov 2023 and you will have 1.5 hours to complete a component once you start it (you can start the attempt only once). You only need to resit the portfolio components that are outstanding for you Requirements: - Proficiency in using R (preferably with RStudio) and the igraph package - Extensive experience in working with Moodle quizzes - Familiarity with Chrome browser for optimal performance Skills and Experience: - Strong kno...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am looking for a talented developer to rebrand my ready-made mobile app and upload it to both the Play Store and App Store. the framework is ionic . Details: - The current name of the mobile app is Moodle. - I am open to suggestions for a new name for the rebranded app. - There are no specific features or functionalities that need to be changed or added. The main focus is on rebranding the app. Ideal Skills and Experience: - Experience in rebranding mobile apps and uploading them to the Play Store and App Store. - Creative thinking and ability to come up with suggestions for a new name for the app. - Attention to detail to ensure a seamless rebranding process. - Knowledge of app store guidelines and requirements for uploading apps. - Strong communication skills to understand an...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...integration between Moodle and Raven 360, specifically for our AWS Training Partners program. The Moodle environment will be provided for the seamless implementation of this integration. **Requirements:** - **Your Role:** Take charge of configuring the API/SSO integration between Moodle and Raven 360. - **Credentials:** Sandbox credentials from Raven 360 for API and SSO will be supplied. As well as the Moodle hosting environment (This environment will be deleted) - **Deliverables:** 1. Establish the full integration between Moodle and Raven 360 within the Raven 360 sandbox environment. 2. Provide detailed documentation on the integration so that we can replicate the integration on a new Moodle LMS installation. **Skills Needed:** - Prove...

  €1066 (Avg Bid)
  €1066 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me install the Edumy - Premium Moodle LMS Theme on my existing Moodle 4.3 installation. I already have a hosting server for the theme installation. Requirements: - Experience with Moodle installation and configuration - Familiarity with Edumy - Premium Moodle LMS Theme - Knowledge of Moodle 4.3 - Attention to detail and ability to follow instructions Scope of Work: - Install the Edumy theme on my Moodle 4.3 installation - Ensure proper functioning of the theme and troubleshoot any issues that may arise during installation - Provide documentation or guidance on how to manage the theme after installation Timeline: - The installation should be completed within [ 5 Hours ] Budget: - M...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need a programmer skilled in Moodle programming to create a custom question type in PHP. The question type will be a multiple-response multiple-choice question type. I also need the question type to be programmed with a limit on the number of allowed responses for multiple-response multiple-choice questions. The programmer should have experience with Moodle programming, especially in creating custom question types, as well as knowledge of PHP and SQL. The programmer will be paid according to the project budget outlined and estimated by the freelancer. This job should be completed within an agreed-upon timeline, and must meet the scope and standards given.

  €332 (Avg Bid)
  €332 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  Project Title: Can't login to new Moodle just installed Description: I recently installed Moodle but I am facing difficulties logging in. I am receiving an error message stating "Invalid username or password" when trying to login. Skills and Experience required: - Experience with Moodle administration and troubleshooting - Knowledge of user authentication and password management in Moodle - Familiarity with Moodle versions 3.5, 3.6, or 3.7 - Ability to access and navigate the Moodle admin panel to diagnose and resolve login issues If you have the necessary skills and experience to help me troubleshoot this login problem, please bid on this project.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for a skilled developer who can optimize the banners on my Moodle platform to autosize based on screen resolution. The current size of the banners is fixed, and I want them to adjust seamlessly to all screen resolutions. Skills and experience required: - Proficiency in Moodle development - Strong understanding of CSS and responsive design principles - Experience in optimizing website elements for different screen resolutions - Ability to retain specific style and design elements during the optimization process Project requirements: - Modify the Moodle banners to autosize based on screen resolution - Ensure seamless adjustment to all screen resolutions - Retain specific style and design elements as specified If you have the necessary skills and experienc...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can help me integrate the MOODLE platform with my existing Wordpress website using the Edwiser Bridge Plugin. I have a ready Wordpress Site, MOODLE site, and Edwiser Bridge Plugin (paid version) installed in both WP and MOODLE. I am just facing a Token issue. Project Requirements: - Experience with Wordpress and MOODLE integration - Familiarity with the Edwiser Bridge Plugin - Ability to set up and configure the plugin to sell courses online Key Skills: - Strong knowledge of Wordpress and MOODLE - Proficiency in using the Edwiser Bridge Plugin - Experience in setting up and configuring e-commerce functionalities on Wordpress Ideal Freelancer: - Has successfully integrated MOODLE with Wordpress using the ...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Sitio web e learning Έχει λήξει left

  Requerimos desarrollar sitio web de e learning en código, moodle o wordpress con capacidad para soportar y certificar un tráfico de visitas de 5000 a 10.000 visitas mes

  €1040 (Avg Bid)
  €1040 Μέση Προσφορά
  113 προσφορές

  Κορυφαία moodle Άρθρα Κοινότητας