Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  88,474 mining engineering δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for Nikolaos K. Έχει λήξει left

  Καλησπέρα Νίκο, είδα το προφίλ σου και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ενδιαφέρεσαι, μπορείς και είσαι διαθέσιμος για ένα project που θέλω να υλοποιήσω. Αφορά σε live mining δεδ&o...

  €475 (Avg Bid)
  €475 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Κατασκευή φυλλαδίου COMPANY PROFILE (8 σελιδο) + BROCHURE προιόντος (4 σέλιδο) στο ADOBE InDesign. Και το Company Profile και το Brochure θα στηριχτούν σε αγορασμένα templates για το InDesign. Πρόκειται για Mechanical ENGINEERING εταιρεία κα&i...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Design a Banner Έχει λήξει left

  Hello friends i did some project in my engineering life for our college in that some events for that i did graphical design ,brochure design ,banner design etc...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am a project manager for a software company responsible for designing and engineering slot machines. We are launching a new family of games and we are looking for a sound designer to remake and engineer sound for this new family.

  €909 (Avg Bid)
  €909 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...Ταχύτητα διεκπεραίωσης Επικοινωνιακός χαρακτήρα Ομαδικό πνεύμα Επιθυμητά Προσόντα: Ευχέρια στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Instagram etc) Προσωπικό blog / linkedin &Epsilo...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Logo Redesign for an Engineering Firm - Our engineering firm is in need of a logo redesign as our current logo is outdated and no longer represents our brand. - We are looking for a new logo that incorporates an abstract design, providing a fresh and modern look. - The desired color scheme for the new logo is neutral or minimalist, creating a professional and sophisticated aesthetic. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a strong portfolio showcasing logo design work. - Ability to create abstract and minimalist designs that effectively communicate the essence of our engineering firm. - Proficiency in color theory and the ability to select and combine colors that convey a sense of professionalism and innovation.

  €285 (Avg Bid)
  €285 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  instrument engineering 6 μέρες left

  Instrument Engineering Project - Instrumentation Design We require an instrument engineering expert to assist us with an instrumentation design project. Specific Requirements: - The project involves instrument engineering work related to instrumentation design. - The design is based on an existing design that we have. - The complexity level of the instrumentation design is basic. Ideal Skills and Experience: - Expertise in instrument engineering, specifically in instrumentation design. - Ability to work with existing designs and specifications. - Strong knowledge of basic instrumentation design principles and best practices. If you have experience in instrument engineering and possess the necessary skills to handle this project, we would love to hear...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for 46 specialized recruitment agencies in Australia that specifically focus on mechanical engineering. These agencies should have experience and expertise in providing support for the 482 visa, which is required for overseas recruitment. (YOU MUST VERIFY WHY YOU SELECT PERTICULAR COMPANY AND EVIDENCE THAT THY HIRE OVERSEAS ENGINEERS) Skills and Experience: - Experience in working with overseas recruitment agencies, specially australia - Knowledge of the Australian job market, particularly in the field of mechanical engineering - Familiarity with the 482 visa process and requirements - Strong communication and negotiation skills to establish partnerships with the agencies

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon logo design - 03/12/2023 00:04 EST 2 μέρες left

  I am starting a new venture called "biospark" this can be stylised as "Biospark" or "BioSpark" This company is providing solutions in the digital information space but with a heavy focus on sustainability. It is a software and hardware engineering company. For a product example think "touchscreen digital advertising that is solar powered" If this sounds like a logo you could design please submit an entry. I will view everything before making any decision. Thanks so much! UPDATE 3/12 6:32 AEST Please submit plain logos, not 3d rendered - this gives me a false view and I find it hard to look past. I will rate the logos I am considering 5 stars, so take that as feedback

  €24 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €24
  215 συμμετοχές
  Logo design 6 μέρες left

  I am looking for a logo designer who can create an illustrative logo for my project. I am open to suggestions for specific colors and text. The ideal candidate should have experience in creating minimalistic, illustrative, and abstract logos. Pyramids engineering corp

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  hire AI engineers 6 μέρες left

  Looking for Senior-level AI Engineers for a Long-term project focused on Computer Vision. Skills required: - Computer Vision expertise - Strong knowledge of AI principles and algorithms Experience required: - Minimum of 5 years of experience in AI engineering - Proven track record of successfully completing complex Computer Vision projects Ideal candidate: - Strong problem-solving skills - Excellent understanding of Machine Learning and Natural Language Processing - Ability to work independently and as part of a team This is a great opportunity for experienced AI engineers looking for a long-term commitment in a challenging and innovative project. Apply now to join our team of experts in developing cutting-edge AI solutions.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Tunnel Design and Structural Engineering 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello I need an expert in Tunnel Design and Structural engineering Please apply if you have the required expertise.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...- Generate detailed building plans for a commercial project - Consider and incorporate specific design and structural requirements - Provide professional advice to enhance the project's feasibility and functionality - Ensure the plans meet all necessary standards and regulations - Collaborate with the client to refine and finalize the plans Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in engineering and architecture - Extensive experience in creating building plans, particularly for commercial projects - In-depth knowledge of local building codes and regulations - Ability to provide professional advice and recommendations to enhance the project - Excellent communication skills to collaborate effectively with the client Timeline: - The project is long-term, with a timeli...

  €1750 (Avg Bid)
  €1750 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a freelance developer to help me develop a simulation model in MS Excel for catalyst performance and design. Skills and Experience Required: - Strong background in chemical engineering and simulation modeling - Proficiency in developing chemical reaction models - Knowledge of fluid dynamics and multi-phase flow modeling is a plus, but not required - Familiarity with various simulation software is preferred, but I am open to using any software that is suitable for the project Project Details: - The primary goal of the simulation model is to predict catalyst performance - The model will be used to analyze and evaluate the behavior of different catalyst designs - The developer will need to work closely with me to understand the specific requirements and parameters o...

  €1942 (Avg Bid)
  €1942 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Raspberry Pi 4 Model B Hat with PoE and dual solenoid driver 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...components to use in the design (PDF and Excel) 4. Summary guidance on routing/layout to eliminate thermal or EMI pitfalls Skills and experience needed for this project shall include: - Extensive knowledge of KiCAD or Altium - Extensive knowledge and (ideally prior) experience with Raspberry Pi Hat design - Knowledge of PoE functionality and implementation - Solid understanding of electrical engineering circuit design The ideal freelancer for this job should be able to design and develop a Hat that combines PoE functionality and solenoid control while ensuring it fits within the specified space. There will be an initial design review of the freelancer's progress and a final review of the work product before acceptance of the project deliverables and payment. If you bel...

  €425 (Avg Bid)
  €425 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Truss design 9 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Truss Design - Roof Truss Description: I am looking for a skilled truss designer who s...looking for a skilled truss designer who specializes in roof truss design using wood as the primary material. The project requires someone who can work with precise measurements to create a robust and structurally sound roof truss design. Ideal Skills and Experience: - Expertise in roof truss design - Proficiency in working with wood as the primary material - Strong understanding of structural engineering principles - Ability to interpret and use precise measurements accurately - Attention to detail to ensure the design meets safety and stability requirements 3 types of trusses: 1 set of 12/12 trusses 15' wide 1 set of 12/12 attic storage truss 15' wide 1 set 8/12 sc...

  €388 (Avg Bid)
  Επείγον
  €388 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Papid miner and Data mining expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a rapid miner and data mining expert to assist me with my project. I need assistance with data analysis and modeling tasks. The project will involve working with both structured and unstructured data. There is no specific preference for software or programming language, but experience with rapidminer and other relevant tools would be ideal.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...be replaced. This requires the process to execute the activity “Cancel Good Receipt”, which will eventually be followed again by “Record Good Receipt”. 2. If the goods are satisfactory, after some time, the good’s provider sends the invoice to the ordering company (event “Record Invoice Receipt”) The process ends by clearing the invoice, namely the company paying it. Questions Using process-mining techniques, answer the following questions. and Validation of a Process Model Prelude: The company wants to gain further insight into how the process is being executed. Suppose to be a process analyst: you want to provide a Petri net that represents the actual process executions. What to do: 1. Use the process description above to dr...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...comprehensive simulation results Ideal Skills and Experience: - Expertise in automotive engineering and car chassis design - Proficiency in SolidWorks for conducting stress testing simulations - Strong understanding of suspension systems and their impact on vehicle performance - Knowledge of structural analysis and durability testing methods Additional Information: - The project requires the freelancer to update the car chassis, focusing on the suspension, for enhanced performance and handling. - The freelancer should be able to conduct stress testing simulations using SolidWorks to evaluate the durability and strength of the modified chassis. - The ideal candidate should possess a strong background in automotive engineering, with expertise in car chassis design and susp...

  €14 - €23 / hr
  Σφραγισμένο
  €14 - €23 / hr
  15 προσφορές

  I am in need of a freelancer to design a small sensor board with the following specifications: Size: - The desired size of the sensor board is small, less than 5cm x 5cm. Purpose: - The primary purpose of the sensor board is data logging of GPS nd mems IMU togather on GPS timestamp Power source: - The sensor board will b...source: - The sensor board will be using a battery as the power source. Skills and Experience: - Experience in sensor board design and miniaturization. - Proficiency in data logging and storage. - Familiarity with battery-powered devices and power management. - Knowledge of GPS and MEMS technology is preferred. The ideal freelancer for this project should have a strong background in electrical engineering and experience in designing compact and efficient sens...

  €276 (Avg Bid)
  €276 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for a freelancer who is skilled in working with microcontrollers and LED lighting for a custom lighting project. I have a specific design in mind for the LED lighting, but I am open to suggestions. The project will involve using an Arduino microcontroller. The main pur...combination of functional and decorative lighting. We want people to work from our office. Our office is based in Chennai, India. Ideal skills and experience for this job include: - interest in programming microcontrollers, specifically Arduino - Experience in designing and implementing LED lighting systems - Creativity in suggesting alternative LED lighting designs - Knowledge of electrical engineering and circuit design - Attention to detail in ensuring the functionality and aesthetics of the lightin...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for an experienced engineer to create plans for a ...specific need for the cathedral style roof is a specific design that complements the overall architectural style of the house. - The engineer should have experience in designing and implementing cathedral style roofs and be able to suggest and incorporate design elements that will enhance the aesthetic appeal of the house. Ideal Skills and Experience: - Experience in architectural design and engineering, specifically with modern architectural styles and cathedral style roofs. - Proficiency in CAD software and other relevant design tools. - Strong attention to detail and ability to work with precise requirements. - Excellent communication skills to collaborate effectively with me and other professionals involved in th...

  €253 (Avg Bid)
  €253 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Golang Develooper- 8+ yrs 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for Golang Developer for 03 months contract role who can support us 8 hours a day from Mon- Friday Title: Golang developer Experience- 8+ yrs Mode: Contract(03 Months) Remote(India) Key Responsibilities: Containers & Kubernetes on Red Hat OpenShift Experience on GoLang [ min 2-3year] Knowledge of REST Web API Good To Have: Knowledg...2-3year] Knowledge of REST Web API Good To Have: Knowledge of Noobaa, NodeJS will be value addition Google Cloud platform knowledge Google Kubernetes Technical Skills: Experience with agile software development processes (specifically SCRUM) Knowledge of configuration management Knowledge of software construction Knowledge of and adherence to software quality principles Knowledge of Information Engineering (Databases, Data managem...

  €1241 (Avg Bid)
  €1241 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Ethical hacker 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Ethical hacker I am looking for an ethical hacker who can assist me with penetration testing, vulnerability assessment, and social engineering for my Instagram account. Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience in ethical hacking and cybersecurity - Proven track record of successful past work in similar projects - Ability to provide detailed project proposals outlining the approach and methodology - Familiarity with Instagram's security features and vulnerabilities - Strong problem-solving and analytical skills Access Level: The freelancer should be able to gain access independently without any provided access credentials. Please include your past work and experience in your application.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...VHDL - Familiarity with ASIC/FPGA design flow and tools - Understanding of digital design concepts and logic synthesis - Experience with simulation and verification tools - Strong problem-solving and analytical skills - Ability to work in a team and meet project deadlines Level of Experience: Entry Level Ideal Skills and Experience for the Job: - Bachelor's or Master's degree in Electrical Engineering or related field - Coursework or projects related to RTL design - Internship or co-op experience in the field of digital design - Familiarity with industry standards and protocols - Strong communication and documentation skills Note: The above description is tailored for an entry-level RTL design engineer looking to create a resume that highlights specific skills and ex...

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...VHDL - Familiarity with ASIC/FPGA design flow and tools - Understanding of digital design concepts and logic synthesis - Experience with simulation and verification tools - Strong problem-solving and analytical skills - Ability to work in a team and meet project deadlines Level of Experience: Entry Level Ideal Skills and Experience for the Job: - Bachelor's or Master's degree in Electrical Engineering or related field - Coursework or projects related to RTL design - Internship or co-op experience in the field of digital design - Familiarity with industry standards and protocols - Strong communication and documentation skills Note: The above description is tailored for an entry-level RTL design engineer looking to create a resume that highlights specific skills and ex...

  €6 (Avg Bid)
  ICF Concrete Architectual and Engineering Drawings Canada 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with creating architectural and engineering drawings for my project in Canada. The ideal candidate should have experience in both architectural and engineering drawings. Requirements: - Ability to create both architectural and engineering drawings - Familiarity with Canadian building codes and regulations - Proficient in CAD software - Attention to detail and accuracy in creating drawings Project Details: - The project requires both architectural and engineering drawings - I have existing plans that need to be updated and modified - The project size is approximately 15,000 square feet If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €292 (Avg Bid)
  €292 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  flash usdt trc-20 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer who can assist me with a flash USDT TRC-20 token swap project. The purpose of this project is to facilitate token swaps for users. Specific requirements for this project include: - Devel...specific platform for the token swap Devleopming a specific platfrom TRC-20 Address wallet to wallet transfer token should have use in app i am token and ok ox - Completing the project within 7 Days Ideal skills and experience for this job include: - Experience with TRC-20 tokens and blockchain technology - Proficiency in developing and implementing token swap mechanisms - Familiarity with liquidity mining and staking rewards If you have the necessary skills and experience to complete this project within the specified timeframe, please reach out to discuss furthe...

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Looking for CFD Expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a CFD expert to conduct fluid flow analysis using ANSYS with a high level of detail for engineering design. The ideal candidate should have experience in CFD analysis and proficiency in using ANSYS software. The project requires expertise in fluid flow analysis and the ability to provide analysis results with a high level of detail for engineering design. Skills and experience required: - Strong background in CFD analysis - Proficiency in using ANSYS software - Expertise in fluid flow analysis - Ability to provide analysis results with a high level of detail for engineering design

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  ethical hacker 5 μέρες left

  I am looking for an ethical hacker who can assist me with my cybersecurity needs, spe...specifically in the area of social media security. Specific goals have been set for this project, and I am seeking an experienced hacker who can help me achieve them. The timeline for this project is immediate, and I would like to have it completed within a week. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in network security and web application security - Experience with social engineering techniques - Knowledge of social media platforms and their security vulnerabilities - Ability to identify and mitigate potential risks and threats in the social media environment If you have the necessary skills and experience in these areas, please reach out to me with your proposal. ...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Need an expert in Structural Engineering 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello I need an expert in Tunnel Engineering and Autocad. Please apply if you have the required expertise. No teams or companies.

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Truss design 5 μέρες left

  Truss design for a small (single-story building) using wood materials Skills and experience required: - Experience in designing roof trusses for small buildings - Proficiency in working with wood materials - Knowledge of structural engineering principles - Ability to create detailed and accurate truss designs - Familiarity with local building codes and regulations

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Are you a passionate Machine Learning Engineer looking to make a significant impact in the world of artificial intelligence and predictive maintenance? We have an exciting opportunity for you! We are seeking a skilled Machine Learning Engineer who not only possesses experti...Knowledge of predictive maintenance concepts and applications is a valuable asset. Responsibilities: Collaborate with cross-functional teams to develop, deploy, and maintain machine learning models. Utilize AWS services to build and scale machine learning solutions. Apply predictive maintenance techniques to optimize equipment performance and reduce downtime. Conduct data analysis, feature engineering, and model evaluation to drive improvements. Stay updated on the latest machine learning trends and best ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...study on the contribution of engineering research in reducing carbon emissions, specifically focusing on the area of renewable energy. Requirements: - Extensive knowledge and experience in the field of renewable energy and its impact on carbon emissions reduction - Proficiency in conducting thorough research on a global scale, analyzing data and compiling comprehensive reports - Familiarity with various engineering research methodologies and techniques - Strong analytical and critical thinking skills to interpret complex data and draw meaningful conclusions - Excellent communication skills to present research findings in a clear and concise manner - Ability to work independently and meet deadlines efficiently Ideal Skills and Experience: - A background in engineering...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...place, it helps in improving the uniformity of the data analysis. Here, sentences are tokenized into Bag of Word. Finally, the sentiment score is calculated using the lexicon resources and machine learning score towards predicting the final score for the sentiment analysis of the sentences. Ressources: Sentiment Lexicons – SentiWordNet resource will be accessed, which is used in opinion mining, and AFINN wordlist for conducting sentiment analysis. Machine learning – TensorFlow, which is an open-source machine learning, and PyToch for social media deep learning of the sentiment analysis. Natural language processing (NLP) tools – this includes a wide range of tools such as the natural language toolkit (NLTK), and spaCY (to access advanced natural lan...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  CFD Simulation 5 μέρες left

  ...detailed report summarizing the CFD simulation process, results, and proposed optimizations. Provide clear recommendations for implementing the design changes. Qualifications: Proven experience in CFD simulations, particularly in the field of fluid dynamics and pump analysis. Proficiency in CFD software and tools. Strong knowledge of centrifugal pump operation and impeller design. Mechanical engineering or related background. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Ability to communicate results and recommendations effectively. Additional Information: The freelancer will be provided with the pump model in Inventor file format. The project timeline and compensation will be discussed during the interview process. Collaboration and communication with the project...

  €15 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Concrete foundation design and engineering 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Concrete Foundation Design and Engineering for Commercial Building - The purpose of this project is to design and engineer a concrete foundation for a commercial pre-engineered metal building. - The client will have detailed plans for the design and layout of the foundation along with building anchor rod layout and reactions. - The foundation needs to have a heavy load-bearing capacity. - We are seeking a skilled professional with experience in concrete foundation design and engineering for commercial buildings. - The ideal candidate should be able to work with detailed plans and provide professional input when necessary. - Strong knowledge of load-bearing capacity requirements for heavy structures is essential. - Attention to detail and the ability to meet deadlines are imp...

  €1951 (Avg Bid)
  €1951 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  We are looking for a process / pipe design engineer who specializes in industrial process design. The project involves designing a small-scale hydrogen purification facility as a balance of plant design for our purification technology. Experience in hydrogen is preferred.

  €4576 (Avg Bid)
  €4576 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  assess a mining project Έχει λήξει left

  Project Title: Assess a Mining Project in BC. I am looking for someone to assess a mining project and advise on whether or not it should be categorized as an industrial mineral mine or a mineral mine IAW with appendix 3 of the reviewable projects regulation of BC. The project is currently in the approval process stage. Focus: - The only focus of this assessment is to advise on whether or not the mining project should be categorized as an industrial mineral mine. Ideal Skills and Experience: - The ability to determine what category the mine should fall under, based on the predominant mineral being mined as based on an assay we will provide. If you have the necessary skills and experience, and can provide recommendations based on my goals and objectives, p...

  €1632 (Avg Bid)
  Επείγον
  €1632 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Leads needed: Car Sales Dealers & Sellers 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for leads of car sales dealers and sellers starting locally, with a maximum budget of less than $5 per lead. Ideal Skills and Experience: - Experience in lead generation - Knowledge of the car sales industry - Ability to find and verify contact information of car sales dealers and sellers - Strong research and data mining skills - Attention to detail to ensure accuracy of leads

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  We are a Saudi electrical engineering solution company seeking a talented team to help us enhance our online presence and create a professional company profile. We are looking for individuals with the following skills and experience: Technical Content Writer: - Ability to write technical content related to electrical engineering in a clear and engaging manner - Familiarity with SEO optimization techniques to improve our website's ranking - Strong research skills to provide valuable insights and suggestions for keywords and topics Website SEO Developer: - Experience in optimizing websites for search engines to improve rankings - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Ability to analyze website data and make recommendations for improvement Graphic Designer: ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  need someone to Generate leads of Local businesses USA 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Lead Generation for Local Businesses in the USA I need a freelancer who can help me generate leads for local businesses in the USA. The ideal candidate should have experience in lead generation and be familiar with the following ...- Accountants - Financial services - Roofing - HVAC - Wedding / Event Venues - Chiropractic - Med-Spas - Car Dealerships Geographical Area: - The target location for this project is the entire USA. Skills and Experience Required: - Proven track record in lead generation, preferably for local businesses - Familiarity with the targeted industries mentioned above - Excellent research and data mining skills - Proficient in using email as a communication tool If you have the skills and experience needed for this project, please submit your...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Hubspot Data Mining (Segementation and Cleaning) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hubspot Data Mining (Segmentation and Cleaning) - I am looking for a freelancer who can mine and clean sales data in Hubspot. - The specific data that needs to be mined and cleaned is sales data. - The intended use for the mined and cleaned data is customer base segmentation. - The project is urgent and needs to be completed immediately. Ideal Skills and Experience: - Experience with Hubspot data mining and cleaning. - Strong proficiency in data analysis and segmentation. - Knowledge of customer base segmentation strategies. - Attention to detail and accuracy in data cleaning. - Ability to work quickly and efficiently to meet tight deadlines.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Unity project with chatgpt tutoring -- 4 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...HF and Openai ChatGPT Tutoring Level: - Looking for an intermediate level of expertise in Unity for the chatGPT-based application I am looking for a Unity and OpenAI project manager who can help me with task management and scheduling. The ideal candidate should have experience in integrating Unity games and OpenAI models. Specifically, I am interested in using the GPT-3 model with prompter engineering. The timeline for completing the project is more than 3 weeks, so I am looking for someone who can commit to working on this project for an extended period of time. UI: Unity Basic Assets (buttons, outputs and logging display) LLM: HF and chat gpt-4 API to converse with NPC TTS: VTTS to convert text to voice and vice versa STT Whisper API, HF transformers DB: API server to mode...

  €874 (Avg Bid)
  €874 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Ansys of CAD MODEL 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer who is experienced in conducting structural analysis of CAD models using Ansys. CAD model is of Electric Scooter chassis. The ideal candidate should have a strong background in engineering and be proficient in using Ansys software. Scope of Work: - Conduct a detailed structural analysis of the CAD model provided - Perform necessary calculations and simulations to ensure the model's structural integrity - Provide accurate and reliable results of the analysis Deliverables: - Detailed analysis results including stress, strain, and deformation analysis - Recommendations for any necessary modifications or improvements to the design Reporting: - A detailed report of the analysis is not necessary but would be appreciated Timeline: - The completion of ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can...I am specifically looking for contact information such as emails and phone numbers of these companies. - I also need company information including their name, industry, and size. Geographical Regions: - The leads should be from the United States, Canada, and the United Kingdom. Timeline: - I need the leads within 2-3 days. Ideal Skills and Experience: - Experience in lead generation and data mining. - Knowledge of the management consulting/B2B consulting industry. - Strong research and data entry skills. - Attention to detail and accuracy in collecting and organizing data. If you have the skills and experience required for this project, please bid and provide a proposal outlining your approach and estimated timeline for completion. 30$ fi...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Python Beautiful Soup Expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone who has strong grip on data mining , data extraction and w e b scraping

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  CAE Business Consultant 5 μέρες left

  I am looking for a CAE Analysis - FEM/FEA/CFD Business consultant who has expertise in PRODUCT ENGINEERING BUSINESS, AUTOMOTIVE and AEROSPACE from the mentioned LOCATIONS below: #GERMANY #UNITED KINGDOM #USA #CANADA Specific Areas of Consulting: - CAE design Validation - CAE Simulation - Electronic CAE Goals and Outcomes: I have specific targets that I want to achieve through this consultation. These targets may include improving efficiency of Work done and reducing costs . Engagement Preference: I prefer to work with a consultant on a project basis. This means that we will collaborate for a defined period of time to achieve the desired outcomes. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of operations management and supply chain principles. - Experience in conducting pr...

  €45928 (Avg Bid)
  €45928 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  CDR - Enginnering CDR 5 μέρες left

  Project Title: CDR - Engineering CDR I am looking for a freelancer who can help me create a Competency Demonstration Report (CDR) for my Electrical Engineering field. Specific projects to be included in the CDR: - I have specific projects that I want to be included in the report. Years of experience: - I have 1-5 years of experience in the engineering field. Ideal skills and experience for the job: - Experience in creating CDRs for Electrical Engineering field - Knowledge of the Engineers Australia guidelines for CDR preparation - Strong writing and communication skills - Attention to detail and ability to showcase technical skills and competencies - Ability to work collaboratively and provide suggestions for project selection and inclusion in the r...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Lead generation (Emails) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Lead Generation (Emails) Target Audience: Aesthetics and Healthcare Industry consumers based in Central Birmingham, UK aged 18-30. Contact Information: No, just email addresses Number of ...freelancer who can help me generate a large number of leads in the healthcare industry. The ideal candidate will have experience in lead generation and be able to provide me with a list of email addresses. Skills and experience required: - Experience in lead generation - Familiarity with the healthcare industry - Ability to generate a large number of leads (more than 500) - Strong research and data mining skills - Attention to detail and accuracy in collecting email addresses If you have the skills and experience required, please submit your proposal. This is urgent and we need this within nex...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές