Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  9,187 maya δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  3D σχεδιαστής Έχει λήξει left

  Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται από έναν σεναριογράφο,έναν προγραμματιστή και έναν μουσικό και ξεμείναμε από σχεδιαστή 3d γραφικών για ένα adventure game που δουλεύουμε &...

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Simple fix for a Maya Animation File -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can assist me with a simple fix for my Maya animation file. The specific issue I am experiencing is that the animation is not playing correctly. Facial animation is not working on my Wacom tablet; it seems to be related to my tablet. If you know Maya and have it installed on your computer, you will most likely be able to animate the face in this scene. Please message me, and I will provide the file. Requirements: - Proficiency in Maya 2021 or newer - Knowledge of animation techniques and principles - Experience in troubleshooting and resolving animation issues This project does not have a strict deadline and can be completed on a flexible timeline. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discus...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...to hear from you! Opportunity Highlights: Paid Opportunity! Create captivating AR content for diverse projects. Utilize your skills in 3D modeling and animation to bring ideas to life. Collaborate with a dynamic team focused on redefining digital experiences. Requirements: Proficiency in AR development tools and platforms. Strong skills in 3D modeling and animation, with experience in Blender, Maya, or similar tools. Familiarity with ARKit, ARCore, or other AR frameworks. A creative mindset with an eye for detail. Ability to collaborate effectively in a remote work environment. How to Apply: If you're ready to contribute your artistic flair to cutting-edge AR projects, send a DM with your portfolio, a brief introduction, and why you're passionate about AR. Let's ...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  3D Motion Animation with Credit Card 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled animator to create a realistic 3D motion animation with a credit card for a website. You can find an exemple of wha...animation with a credit card for a website. You can find an exemple of what I want in Revolut Website : You have the kind of animation that I want The lights the shadows, the textures are perfectly realistic ! If you have the skills, we can work together ! Skills and Experience: - Experience in 3D animation and motion graphics - Proficiency in software such as Maya, Blender, or Cinema 4D - Ability to create realistic rendering and lighting - Strong understanding of timing and motion - Attention to detail to accurately depict the credit card design - Ability to work within a specified timeframe and meet deadlines

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  I am looking for a skilled 3D animator to create a realistic 3D animation video for a car parking space. The video should be less than 1 mi...1 minute in length. Specific features that need to be highlighted in the video include: - The layout and design of the parking space - The ease of use and convenience of the parking system - The security features of the parking space, such as surveillance cameras and access control systems Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in 3D animation software, such as Maya or Blender - Experience in creating realistic 3D animations - Strong attention to detail and ability to accurately depict the features of the parking space - Creativity in presenting the features of the parking space in an engaging and visually app...

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  3d modelling 5 μέρες left

  I am looking for a skilled 3D modeler to create a highly detailed 3D model of a product. The ideal candidate should have experience in product modeling and be able to produce realistic and accurate designs. Skills and Experience: - Strong proficiency in 3D modeling software (e.g. Autodesk Maya, 3ds Max, Blender) - Ability to create highly detailed and realistic textures and materials - Understanding of product design and manufacturing processes - Attention to detail and ability to accurately replicate specific features and dimensions - Portfolio showcasing previous product modeling work Deadline: The project needs to be completed within a week, so the candidate should be able to work efficiently and meet tight deadlines. Please provide samples of your previous work and include y...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Project Description: I am looking for a skilled 3D modeler to create four earring shapes in the form of hoops. Specific Requirements: - The earrings should be made of silver material. - I will provide the dimensions for the earrings. - The 3D model should accurately represent the design and shape of the hoops. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software such as Autodesk Maya or Blender. - Experience creating jewelry or accessory designs. - Attention to detail and ability to accurately replicate the provided dimensions. - Strong understanding of materials and how they can be represented in a 3D model. Please provide samples of your previous 3D modeling work, specifically any jewelry designs if available. Looking forward to working with a talented freelance...

  €116 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €116
  61 συμμετοχές
  3d modelling 4 μέρες left

  I am looking for a 3D modeler to create a character model for 3D printing. Here are the details of the p...reference: - I have a specific design in mind for the character. - I will provide the design or reference materials for the character. Level of detail required: - The character model should be suitable for 3D printing, so high level of detail is required. Ideal skills and experience: - Experience in character modeling for 3D printing. - Proficiency in 3D modeling software such as Blender, ZBrush, or Maya. - Knowledge of 3D printing requirements and guidelines. - Attention to detail and ability to accurately replicate the specific design. If you have previous experience in creating character models for 3D printing and have the necessary skills and software, please submit your...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...characters to be modelled and rigged. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in 3D character modelling and rigging - Experience with fantasy character design - Ability to bring rough concepts to life and add intricate details - Knowledge of anatomy and proportions - Attention to detail and ability to create realistic and expressive characters - Proficiency in software such as Maya, ZBrush, or Blender - Strong communication skills to collaborate and iterate on the character design - Ability to work within a specified timeframe If you have a passion for fantasy character design and the skills to bring them to life in 3D, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and let me know your availability and estimated timeline for co...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Advanced Unity dynamic avatar dialogue animation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...animations and transitions - You know how to optimize animation in Unity, based on Project configuration, settings for importing animation assets, etc - You have experience of lipsync, dynamic eye movements, gaze, etc - You have experience animating avatars involved in dialogue and know how to make it look natural - You can do some scripting in C# - You can make adjustments to animation assets in e.g. Maya - Bonus if you have used the new Unity Animation Rigging package for achieveing good dynamic animation of avatars, as we are considering adopting this - Bonus if you have worked with Ready Player Me avatars before We want to start right away. See more details in this link:

  €803 (Avg Bid)
  €803 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  3d animation 4 μέρες left

  urgently, I am looking for a 3D animator who specializes in abstract animation. I have a specific concept in mind for the animation and I would like it to be more than 1 minute in length. Skills and Experience: - Experience in 3D animation, particularly in creating abstract visuals - Proficiency in software such as Maya, 3ds Max, or Blender - Strong understanding of animation principles and techniques - Ability to bring creative concepts to life through animation - Attention to detail and ability to create visually stunning and engaging animations

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  3d model of cables 3 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can create a 3D model of Ethernet cables. Specific dimensions for the cable model are provided. The level of detail required for the cable model is medium resolution, suitable for general use. Ideal Skills and Experience: - 3D modeling expertise - Experience in creating cable models - Proficiency in software such as Autodesk Maya or Blender - Attention to detail to accurately represent the Ethernet cables - Ability to work efficiently and meet project deadlines.

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...060+" suitable for 3D printing. - The model should be replica, scaled to 200mm OD - The tyre model should be highly detailed and realistic in pattern. - Inside should be 166mm smooth cylinder. - No much care for side patterns & writings, specific writings will be provided. - STEP file & .STL file are required. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g. Blender, Autodesk Maya, etc.). - Experience in creating 3D models for 3D printing. - Attention to detail and ability to create realistic textures and materials. - Strong understanding of tyre anatomy and design. - Portfolio showcasing previous 3D modeling work. Note: ONLY tyre is needed, no need to design inner metal ring. If you have the skills and experience required for this project, pleas...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Project Title: 3D Train Route and Train Station Animation Description: - I am looking for a skilled 3D animato...and station to life with high-quality graphics and smooth movements. - The intended use for this 3D train route and station animation is for my personal project, so it should be visually appealing and engaging. - The ideal candidate for this job would have experience in 3D animation, specifically in creating realistic urban environments and train systems. - Proficiency in software such as Autodesk Maya or Blender would be necessary to create the desired animation. - Attention to detail and the ability to accurately recreate real-world urban landscapes and train systems is crucial. - The final deliverable should be a high-quality animation file that can be easily viewed a...

  €396 (Avg Bid)
  €396 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  Experienced 3D cartoon character designer needed for an exciting animation project. Style: - Looking for a cartoonish style for the characters. Characters: - Need a variety of cartoon characters, including animals and human types. - More than 5 different characters required. Skills and Experience: - Proficient in Maya software for 3D character design and animation. - Strong understanding of cartoon character design principles. - Ability to bring characters to life with expressive facial features and body movements. - Creativity and imagination to design unique and appealing cartoon characters. If you have a passion for creating fun and engaging cartoon characters, this project is perfect for you! Reference images are attached to understand the quality I needed.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  3D Character animation -- 2 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a 3D animator who specializes in cartoon animation. I have a rough idea for the character design and I am open to suggestions. The purpose of the character animation is for a commercial. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in 3D animation software (e.g. Maya, Blender) - Strong understanding of character design and animation principles - Experience creating high-quality cartoon animations - Ability to bring characters to life and convey emotions through movement - Attention to detail and ability to meet project deadlines Sharing a reference for the level of quality I need for a project. Project start date : December 8, 2023

  €2243 (Avg Bid)
  €2243 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  3D Character Animation 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a 3D character animator who specializes in cartoon-style animations. Requirements: - Experience in creating cartoon-style 3D character animations - Proficient in software such as Blender or Maya - Ability to bring characters to life with expressive movements and emotions The client already has a detailed storyboard/script for the animation, so the animator will be required to bring the client's vision to life. The animation will involve two to five characters, and the animator should be able to create unique and engaging movements for each character. Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous cartoon-style 3D character animations - Knowledge of character rigging and animation principles - Attention to detail and ability to follow ...

  €1900 (Avg Bid)
  €1900 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  i want to create a 3D model from 2D image 8 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...character modeling and be able to bring the design to life in a 3D form. all kind of extension FPX and others Key requirements for this project include: - Creating a 3D model of a character based on a 2D image - Rigging the model for animation purposes - Emphasizing specific details and features as provided by the client Skills and experience needed: - Proficiency in 3D modeling software such as Maya or Blender - Strong understanding of character anatomy and proportions - Experience in rigging and animating 3D models - Ability to bring 2D designs to life in a 3D form If you are a skilled 3D artist who can bring my character design to life and are comfortable with rigging the model for animation, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in...

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  I am looking for a talented 3D...experience in creating visually appealing and attention-grabbing illustrations. Requirements: - Experience in 3D design and illustration - Ability to create designs that effectively convey information - Proficiency in designing large-scale signs (over 24 inches) - Familiarity with the requirements and limitations of ground sign design Skills: - Proficiency in 3D design software (e.g. Autodesk Maya, Blender) - Strong illustration skills - Attention to detail and ability to create visually appealing designs - Strong communication skills to understand and incorporate client's requirements If you are a creative and skilled 3D ground sign designer with experience in illustration-based designs, I would love to see your portfolio and discuss this p...

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  I need an expert unity programmer Έχει λήξει left

  I need an expert unity programmer to complete some missing parts of my game, I need it done in 2 days. please if you are not available to respond 24/7 or if you busy or the project budget doesn't match your expectations don't bid on the project. this is a micro project budget is 10-30$ all the graphics work is already done on Maya. 50% of the development work is nearly complete.

  €275 (Avg Bid)
  €275 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  3d model for 3d printing Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled 3D modeler who can create a 3D model of a Playstation 2 controller port for personal use. I will provide all the necessary information for the design. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g. Autodesk Maya, Blender) - Experience in creating accurate and detailed 3D models - Understanding of the specifications and dimensions required for 3D printing - Ability to create a visually appealing and functional 3D model - Attention to detail to ensure the final model is of high quality - Strong communication skills to understand and incorporate any specific design requirements

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Project on animation Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled animator who specializes in 3D animation. The project involves creating an educational a...am looking for a skilled animator who specializes in 3D animation. The project involves creating an educational animation with a specific style in mind. Requirements: - Expertise in 3D animation - Ability to bring educational content to life through animation - Familiarity with the specific style that the client has in mind Skills and Experience: - Proficient in 3D animation software such as Maya or Blender - Strong understanding of storytelling and visual communication - Experience in creating educational animations or similar projects If you have the skills and experience needed for this project, please submit your portfolio showcasing your previous work in 3D ...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can assist me with a simple fix for my Maya animation file. The specific issue I am experiencing is that the animation is not playing correctly. Facial animation is not working on my Wacom tablet; it seems to be related to my tablet. If you know Maya and have it installed on your computer, you will most likely be able to animate the face in this scene. Please message me, and I will provide the file. Requirements: - Proficiency in Maya 2021 or newer - Knowledge of animation techniques and principles - Experience in troubleshooting and resolving animation issues This project does not have a strict deadline and can be completed on a flexible timeline. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discus...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  3d modelling low poly Έχει λήξει left

  I am looking for a 3D modeling expert who can create low poly objects. The project involves modeling various objects such as furniture, characters, and buildings. Specific requirements include: - Ability to create detailed 3D models with low polygon counts - Proficiency in software such as Blender or Maya - Understanding of different object types and their unique characteristics The client has a general idea of the designs they want but would appreciate suggestions from the freelancer. The intended use of the 3D models is currently unknown, as the client has indicated that it may vary over time. Therefore, flexibility and adaptability are important qualities for the freelancer. If you have experience in 3D modeling and can create high-quality low poly objects, please apply f...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a graphic designer to replace the words in the Miller Lite logo with 'Styled By Maya'. The new logo should be in the same style as the attatched Miller Lite logo. 'Styled By' should replace the word Miller. 'Maya' should replace the word 'Lite' Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise - Experience in logo design - Proficiency in Adobe Illustrator or similar software.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  3d rendering of package Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled 3D renderer to create a realistic rendering of a bag package based on my detailed design. The final rendered image should be in JPEG format. Requirements: - Experience in 3D rendering and creating realistic product images - Proficiency in software such as Blender, 3ds Max, or Maya - Ability to accurately portray the details and textures of the bag package design - Strong attention to detail and ability to meet project deadlines If you have previous experience in 3D rendering of packaging and can provide high-quality, photorealistic images, please submit your portfolio and a proposal for this project.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  3d model of cars for 3d print Έχει λήξει left

  I am looking for a 3D artist who can create 4-7 medium quality 3D models of g body muscle cars for 3D printing. I have specific models in mind that I would like to be recreated. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling and sculpting software such as Blender, Maya, or ZBrush - Strong understanding of car design and anatomy - Ability to create accurate and detailed 3D models based on reference images - Experience in preparing 3D models for 3D printing, including optimizing geometry and ensuring proper scale and dimensions - Knowledge of different file formats used in 3D printing, such as STL or OBJ - Attention to detail and ability to replicate the intricate design elements of g body muscle cars - Strong portfolio demonstrating previous work in automotive or product desig...

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Motorcycle animation Έχει λήξει left

  I am looking for a 3D animation for a motorcycle promotional material. The animation should have a realistic style and showcase the features and benefits of the motorcycle. It should be visually appealing and engaging for the audience. Skills and Experience: - Proficiency in 3D animation software such as Maya or Blender - Experience in creating realistic animations - Strong attention to detail and ability to accurately depict the motorcycle - Creative thinking and ability to convey the promotional message effectively through animation

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Project Title: 3D Model of a Late Person from Old Photo for 3D Printing I am looking for a skilled freelancer who can create a highly detailed 3D model of a late person from an old photo for 3D printing. The ideal candidate should have experience in creating realistic...the 3D model. The freelancer should be able to work with these general dimensions to create a proportional and visually appealing 3D model. Material: - The 3D print will be made from plastic. The freelancer should have knowledge of the specific requirements and considerations for 3D printing with plastic materials. Additional Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software such as Maya, ZBrush, or Blender. - Ability to work with reference photos and interpret them into a 3D model. - Understanding of 3...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Need a simple Maya charecter animation, rigging is already done, Need it in 1day Budget 2k

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a skilled 3D animator with experience in Maya to create a realistic animation for me. The animation should be less 5 sec in duration and I already have a complete storyboard and script for it. Requirements: - Proficiency in 3D animation software, specifically Maya - Strong understanding of realistic animation techniques - Ability to bring a storyboard and script to life through animation Need to share the RAW FILE Ideal Skills and Experience: - Previous experience creating realistic 3D animations - Knowledge of industry-standard animation techniques and tools - Strong attention to detail and ability to accurately portray the desired realism in the animation If you have the necessary skills and experience, please provide examples of your previous work and...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for an experienced 2-3D animator to create a short educational animation video for my project. The ideal length for the video is 1-2 minutes. Looking for a long-term partnership as there is future project on hand. i attached a similar video that we need. Skills and Experience: - Proficient in 2D-3D animation software such as Blender or Maya - Strong understanding of educational video production - Ability to bring complex concepts to life through animation - Experience in creating engaging visuals and storytelling - Knowledge of sound design and audio editing The purpose of the animation video is to educate viewers on our company profile and sustainability journey. Script/Storyboard: I already have a script and storyboard ready, so the animator will be provided wi...

  €354 (Avg Bid)
  €354 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  photorealistic 3d render Έχει λήξει left

  Project Title: Photorealistic 3...project. Requirements: - Expertise in product rendering - Ability to create a detailed and realistic 3D model based on the specific product provided - Proficiency in creating high-quality renders with a focus on photorealism Skills and Experience: - Strong portfolio demonstrating previous experience in product rendering - Proficiency in 3D modeling software such as Blender, 3ds Max, or Maya - Knowledge of lighting techniques and materials to achieve a photorealistic result - Attention to detail and ability to accurately represent the product's design and features If you have the necessary skills and experience in product rendering and can create high-quality, detailed, and photorealistic 3D renders, please submit your portfolio for...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  98 προσφορές
  3d project Έχει λήξει left

  ...designer who specializes in architectural visualization. The project involves creating realistic renderings of architectural designs. Specific Requirements: - The designer should be proficient in using Lumion and Maya software. - I have specific architectural styles and elements in mind, which I will provide to the designer. - The designer should have experience in creating detailed and accurate architectural visualizations. - Attention to detail and the ability to bring my vision to life through 3D renderings is crucial. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Lumion and Maya software. - Strong understanding of architectural design principles. - Experience in creating realistic and detailed architectural visualizations. - Ability to work collaboratively and incor...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  3d midel and livery Έχει λήξει left

  Project Title: 3D Vehicle Model and Livery Description: I am looking for a skilled 3D artist to create a realistic and visually appealing 3D model of a vehicle. The ideal candidate should have experience in 3D modeling and a strong understanding of vehicle design. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (such as Maya, 3ds Max, or Blender) - Knowledge of vehicle design principles and anatomy - Ability to create highly detailed and accurate 3D models - Experience in texturing and applying materials to enhance realism - Understanding of livery design and the ability to create eye-catching designs - Strong attention to detail and ability to work with limited specifications Project Requirements: - Create a 3D model of a vehicle based on the client's general...

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Cartoon Video Animator Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled cartoon video animator who specializes in 2D or 3D animation. The ideal candidate should have experience in creating engaging and visually appealing animations cartoon videos.. Requirements: - Proficiency in 3D animation software such as Maya, Blender, or Cinema 4D - Strong understanding of character animation and storytelling - Ability to bring characters and objects to life through smooth and realistic movements - Attention to detail in creating visually stunning and high-quality animations - Excellent communication skills and ability to collaborate with the client to meet their vision The project involves creating a cartoon video with a duration of more than 2 to 3 minutes. The video will require the animator to bring characters, objects, and scenes t...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  Hola. Me llamo Alex. Necesito una BATA DE AISLAMIENTO de CIRUJANO para La Femme. Software POSER. Es un vestido grande de color azul, que cubre todo el cuerpo desde el cuello hasta las rodillas. El objeto es muy simple y he encontrado algunos para maya, etc. Supongo que se podría construir o adaptar (de otro formato) para Poser y conformarlo a La Femme. Más adelante, el trabajo probablemente exigirá nuevos atuendos. Pero este es el principal y el primero. Si estás interesado te envío algunas fotos y detalles para que puedas hacer un presupuesto. Gracias de antemano.

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Illustrations Έχει λήξει left

  ...letter-sized illustrations. Description of the main characters of the story: Ceiba K’iin (The Tree): Ceiba K’iin is a majestic and revered ceiba tree, symbolizing the connection between the earthly and celestial realms. It embodies wisdom, strength, and the spirit of nature. Ceiba K’iin has a deep desire to explore and understand the world, reflecting a profound connection with its surroundings and the Maya culture. Balam (The Jaguar): Balam is portrayed as a valiant and majestic jaguar, a significant figure in the story. Jaguars are revered in Mayan culture for their power and grace. Balam embodies courage and a deep connection to the forest. His role is crucial in conveying the jungle's strength and the importance of preserving natural habitats. Ch&rs...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Volunteer Work for 3D modeling Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled 3D modeler to create a character model for a video game. Key Requirements: - Expertise in character modeling - Ability to bring a general concept to life through interpretation - Understanding of the requirements for character models in video games Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software such as Maya or Blender - Experience in creating character models for video games - Strong understanding of anatomy and proportions - Ability to create detailed and realistic textures for the character model This project is a great opportunity for a talented 3D modeler to contribute to a video game and gain exposure in the gaming industry.

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  3d model Designer Έχει λήξει left

  I am in need of a 3D model designer who specializes in character models. With Rigging (3d Full Body). Outfit: Same style outfit you can spice it up if you want and I'll let you know if I like it. Expressions: Let's go with angry, happy, and confused. Yes I wanted like an apocalyptic neko, white hair, purple eyes. Skills and experience required: - Proficiency in 3D modeling software (e.g., Maya, Blender, ZBrush) - Strong understanding of character anatomy and proportions - Ability to create realistic and detailed textures and materials - Experience with rigging and animation is a plus The 3D model will be used for a game, so it is important that the designer has a good understanding of game development and optimization techniques. The client has a specific design and...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  3D animation of a character Έχει λήξει left

  I am seeking a skilled 3D animator to create a cartoon-style animation of a character based on my detailed concept. The animation should be less than 1 minute in length. Requirements: - Experience in 3D animation, particularly in creating cartoon-style characters - Proficiency in software such as Maya, Blender, or 3ds Max - Strong understanding of character design and animation principles - Ability to bring the character to life with fluid and expressive movements - Attention to detail and ability to accurately portray the character's design Ideal Skills and Experience: - Portfolio showcasing previous work in cartoon-style 3D animation - Ability to work collaboratively and take direction effectively - Excellent communication and problem-solving skills - Ability to meet deadl...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a skilled 3D artist to create renders of shipping and storage containers. Specific Requirements: - The renders should include both shipping and storage containers. - I have specific dimensions for the containers that need to be used in the renders. - I need a total of 4-7 container renders. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D rendering software such as Blender or Maya. - Experience in creating realistic renders of industrial objects. - Attention to detail and the ability to accurately depict specific dimensions. If you have the necessary skills and experience, please submit your portfolio and a proposal outlining your approach to this project.

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  116 προσφορές
  Lead 3D Character Artist Έχει λήξει left

  ...concepts, and art direction, while also having the initiative to take the work further independently; - Working closely with the team and external partners to ensure that quality is consistent and cohesive. Requirements - Shipped at east one mobile title as a Lead Character Artist; - 5+ years of experience in game development (ideally mobile); - You have proficient knowledge of Unreal Engine, Maya / Modo / MudBox / ZBrush, Marvelous Designer, Substance Painter or equivalent package; - Understanding of industrial and product design; - You have excellent understanding of form, shape, structure, and anatomy; - Strong traditional art skills such as painting, drawing or sculpting; - Experience with modular character sets; - Excellent communication skills; - Excellent commun...

  €2471 (Avg Bid)
  €2471 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  3D product animation video Έχει λήξει left

  ...general concept in mind, I am open to creative suggestions and ideas. Requirements: - Ability to create a 1-3 minute video - Strong skills in realistic animation - Experience in creating engaging product visuals - Attention to detail to accurately depict the product features - Creativity in bringing the concept to life Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D animation software such as Maya, Blender, or Cinema 4D - Portfolio showcasing previous work in realistic animation - Strong understanding of lighting, textures, and camera movements - Ability to collaborate and communicate effectively to bring the vision to life If you have the skills and experience to create a captivating 3D product animation video, please provide examples of your previous work and your propos...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  3D Generalist/Animator -- 2 Έχει λήξει left

  ...story can elevate any marketing initiative, but there are levels to this. Creative Doorway is a next level brand storytelling and marketing company.” Qualifications: - 3D Generalist - Ability to render photo realistic scenes, animations, products, packaging, etc - Strong texturing, modeling, and image mapping skills - Proficiency in 3D animation, rigging, and lighting. - Proficiency in 3D software (Maya Preffered, 3DsMax, Houdini, cinema 4D, or equivalent) - Ability to use cross platforms - Strong animation ability - Capabilities of rendering out 3D animations etc. (short clips, images) - Attention to detail and creative problem solving - Strong autonomy, and ability to maintain high quality and consistent progress without constant supervision - Excellent communication ski...

  €29449 (Avg Bid)
  €29449 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a skilled 3D artist to create a product model and video for an electronic item. I am open to creative input and do not have a specific design in mind. The intended use for the 3D model and video is for product presentation. Ideal skills and experience: - Proficiency in 3D modeling software such as Maya or Blender - Experience in creating realistic and visually appealing product models - Knowledge of lighting and texturing techniques for creating high-quality visuals - Ability to create animations and render videos of the product model - Strong attention to detail and ability to accurately represent the product's features and dimensions - Creativity and ability to provide input and suggestions for the design and presentation of the product model If you have a ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  3D human Model Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced 3D artist to create a human model for an upcoming project. The model must have a m...for an upcoming project. The model must have a medium level of detail and be in the standing pose. Rigging for animation is not necessary. I am looking for an artist who can work with precision and bring the model to life. The ideal candidate will know a variety of 3D modeling techniques and can produce realistic models. They should also have experience using common 3D software such as Autodesk Maya, Blender, Modo, or Zbrush. The project deadline is flexible, however, I am looking for someone who can deliver pleasantly finished work that meets my expectations. If you think you have the skills and capabilities, please get in touch and we can discuss the project in mo...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...abstract background. I want all 3 shirts to be rotating (similar to the picture attached) Requirements: - Proficiency in 3D modeling and animation - Experience in creating realistic and high-quality visual effects - Attention to detail to accurately showcase the shirt's features - Ability to work within a specified timeframe Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of 3D software such as Maya or Blender - Previous experience creating 3D product videos - Understanding of lighting and texturing techniques for realistic rendering - Creativity to bring the shirt to life and make it visually appealing If you are confident in your abilities to create a captivating and professional 3D video showcasing the shirt, please submit your portfolio and a proposal outlining your a...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  Project Title: Rutherford Gold Foil Experiment - Unity 3D simulation for students - I am looking for a freelancer with Unity 3D experience to create a simulation of the Rutherford Gold Foil Experiment. - The main focus is on the visualization of the experiment. - The target...simulation of the Rutherford Gold Foil Experiment. - The main focus is on the visualization of the experiment. - The target audience for this simulation is students, so the design should be educational and easy to understand. - I am open to suggestions for the design and style of the simulation, I have a reference video as well. - Ideal skills for this project include proficiency in Unity 3D & Blender/Maya, experience in creating educational simulations, and a strong understanding of the Rutherford Gold Fo...

  €479 (Avg Bid)
  €479 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  3d architectural video Έχει λήξει left

  ...few images for me. The video should be less than 1 minute in duration and should focus on capturing the highly detailed aspects of the architectural design. The objective is to eligantly illustrate both interior and exterior Also add the fireplace with pizza oven on the front portch along a lateral side. Skills and Experience Required: - Proficiency in 3D animation software such as Blender or Maya - Strong understanding of architectural design and detailing - Ability to create realistic textures and lighting effects - Experience in creating high-quality, visually appealing videos - Attention to detail and ability to accurately represent the architectural design If you have a portfolio of previous architectural videos that demonstrate your skills in creating realistic and high...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Κορυφαία maya Άρθρα Κοινότητας