Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 maya δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  3D σχεδιαστής Έχει λήξει left

  Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται από έναν σεναριογράφο,έναν προγραμματιστή και έναν μουσικό και ξεμείναμε από σχεδιαστή 3d γραφικών για ένα adventure game που δουλεύουμε &...

  €321 (Avg Bid)
  €321 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  3D Modelling & Animation: Fairy Wings 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled 3D artist with expertise in Blender, Maya or other #D program to assist me with a project involving fairy wings. The core tasks are to modify the wings, re-rig them with a superior rig, and create a set of animations for the fairy's flying sequences. Currently the wings I have a fantastic but low poly and feel a little game like. They are to be used in Unreal Engine cinematics for feature film work. Key Requirements & Tasks: - Proficiency with Blender, Maya or other 3D app: You should be comfortable with modelling, rigging, and animation. - 3D Modelling: The project entails modifying pre-existing fairy wings, potentially including reshaping and/or other changes that may arise. - Rigging: A critical aspect of the project is to rig the wing...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Rigging and Animation for Personal Project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Key Requirements: - Rigging a set of animated characters to Epic skeleton - Animating the characters in various situations - Ensuring the characters can interact with each other in a seamless manner - Ensure animations are fluid and expressive - Collaborate with the development team to integrated animations into unreal engine. - Make adjustments based on feedback received during along - blender, maya, 3d max Ideal candidates for this project should have: - A strong portfolio of previous 3D animation work - Proven experience with character rigging and animation - A good eye for vibrant and colorful designs - The ability to bring characters to life in a way that is engaging and relatable If you are an experienced 3D animator looking to work on an exciting and creative project, I...

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  3D character of a macaw that is ready for animation. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...skeletal rigging, controls for wings, beak, and tail, and facial rigging if applicable. - Ensure the rig is user-friendly and allows for a wide range of movements and expressions. 6. **Deliverables:** - Fully rigged 3D model of the macaw, ready for animation. - High-resolution textures and shaders. - Source files in a format compatible with standard 3D animation software (e.g., Blender, Maya, 3ds Max). - Documentation detailing the rigging controls and any specific procedures for animating the character. 7. **Milestones:** - **Initial Concept Approval:** Delivery and approval of initial character concept and model draft. - **Mid-Project Review:** Review and feedback on furring, texturing, and initial rigging. - **Final Delivery:** Submission of the compl...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm seeking an proficient animator to create a cutscene animation for a video game. Key Requirements: - Skill and experience in creating engaging cutscene animations - Ability to complete the project within a tight schedule - Although I have not specified a particular software for the 3D animation, I expect that you are proficient in widely-used tools such as Blender, Maya or 3Ds Max Project Specifications: - The cutscene animation should be less than a minute long - The project invites creativity and originality but must also fit with the overall theme and style of the game. Looking forward to seeing your appealing animations.

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...will be used for 3D printing, specifically for prototyping purposes. Key Requirements: - Proficient in creating realistic, high-quality models. - Experienced in 3D printing design, ensuring the models are suitable for prototyping purposes. - Ability to work independently, ensuring the models meet the specifications provided. Ideal Skills: - Proficiency in 3D modeling software such as Blender, Maya, or ZBrush. - Previous experience in creating models for prototyping or 3D printing. - Strong attention to detail and the ability to replicate intricate designs. - Good communication skills to understand and implement the specific requirements. The project entails creating several models from scratch, and as such, I'm looking for someone with a creative flair who can bring my ...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am in need of a skilled 3D artist who can meticulously recreate a 3D model of an ...Key requirements: - Recreate a 3D model of an iPod nano with utmost accuracy and high level of detail - Produce 3D sketch designs that match the original product's design - Create a 360 loop video of the product rotating to showcase its features The output is intended for marketing and presentations. Ideal skills for this project include: - Proficiency in 3D modeling software such as Blender, Maya, 3ds Max, etc. - Proven experience in creating high-detail, realistic 3D models - Strong understanding of product design and aesthetics - Ability to produce engaging, professional 3D animations for presentations. If you have the required expertise and can deliver on time, I'd be interested ...

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  As the client for this project, I am seeking a talented Maya developer with a strong knack for architectural design. My main objective for the project is to develop a virtual environment that centers around specific objects in an environment . The developer's portfolio will be assessed for evidence of this versatility and previous experience with similar projects. The final output should be a fully realized, architecturally detailed virtual environment. Looking forward to your creative imprints!

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm in need of a talented designer who can convert my existing 2D logo to a high-quality 3D format. Ideal Skills and Experience: - Experience in 3D modeling and rendering. - Proficiency in software such as Blender, Maya, or Cinema 4D. - Ability to create photorealistic 3D designs. The final product should: - Be in a png or jpg format. - Maintain the essence and integrity of the original 2D logo. - Be of high quality and photorealistic in style. Please apply if you have the skills and experience to bring my logo to life in a 3D format.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm looki...should meet the following specifications: - Material: The drawing is intended for 3D printing, so the model should be designed for Plastic. - Level of Detail: I'm looking for a design with moderate detailing and textures. While the idol should be visually appealing, it shouldn't be overly complex. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software, such as Blender or Autodesk Maya. - Experience with 3D printing and an understanding of how to design for this medium. - A strong portfolio that showcases your ability to create detailed designs with textures. If you have experience with creating cartoon-style characters or religious artifacts, that would be a plus. Please include samples of similar work in your bid. Looking forward to seeing...

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm looking for a skilled 3D animator to bring life to my character models for a trailer. The animation should be realistic in style. Key Requirements: ...looking for a skilled 3D animator to bring life to my character models for a trailer. The animation should be realistic in style. Key Requirements: - Character Animation: You'll be animating human characters in a realistic manner. - Trailer Production: The animation will be used in a trailer, so it needs to be engaging and impactful. Ideal Skills: - Proficiency in 3D animation software (e.g., Maya, Blender) - Experience in creating realistic character animations - Understanding of trailer production and storytelling This project offers an exciting opportunity to showcase your skills and contribute to the creation of ...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Commercial Ad CGI & VFX Expert Έχει λήξει left

  I'm searching for a highly skilled CGI and VFX artist to contribute to a commercial ad project. Key Responsibilities: - Creation of high-quality visual effects using industry-standard software - Implementing dynamic lighting effects - Developing fluid animations to bring the project to life Candidate Requirements: - Proficiency in Maya, 3ds Max, Blender, and unreal software - Experience in lighting and animation - Artistic eye with attention to detail - Experience working on commercial advertising projects is a plus Please include relevant samples of your work in your proposal, which demonstrate your effectiveness with the above software, as well as your skills in lighting and animation.

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm seeking a seasoned animator who is proficient in Maya or 3D animation to breathe life into a character I've designed. Requirements: - Create realistic animations for my character. Understanding of human anatomy and natural movement is paramount. - Collaborate with me to ensure animations align with my vision. - Deliver high quality work within the agreed upon timeline. Skills and Experience: - Strong command of Maya or similar software. - Proven experience in realistic character animation. - Portfolio of previous work demonstrating your expertise.

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I'm in need of a skilled Autodesk Maya specialist for a high complexity 3D character modeling project. This model needs to be detailed and realistic, so a strong portfolio of past character modeling work is essential. Key requirements: - You must have experience in 3D character modeling, with a focus on high complexity models - Expertise in Autodesk Maya is a must - Proven track record of delivering detailed and realistic models - I'm not looking for proposals at this stage, just your past work in character modeling. This project will be a significant challenge, so only apply if you have the necessary experience and skills.

  €1098 (Avg Bid)
  €1098 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  I'm in need of a skilled Maya rigger for a simple skeleton, specifically for a humanoid character. This rigging is aimed at facilitating smooth and expressive animation. I need reeg made in advansed sceleton Key Requirements: - Rigging Experience: I'm looking for someone with a solid background in rigging for character animation. - Maya Proficiency: Proficiency in Maya is a must, as that's the software we're working with. - Focus on Simplicity: Although the project is simple, I need the rigger to ensure that the skeleton will be able to support the character's full range of motion and expressions. It's important that the rigging is robust and well-structured for smooth animation. Ideal Skills: - Understanding of Humanoid Anatomy: A good...

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  3D Generalist Assistant for Maya Έχει λήξει left

  Placeholder price. Hello, due to a high workload I'm looking to temporarily (or permanently) expand my workforce, so I'm looking for a remote 3D generalist assistant (or several) - all skill levels are encouraged to apply, since I prioritize work ethic over abilities. Requeriments: -fulltime (8 hours, 5 days a week) -Autodesk Maya, custom plugins (provided) and Rescue Time should be installed in your workstation for my review -self managed -able to follow instructions to the letter -NDA signed (non disclosure of any project or client) -Working on our shared Dropbox folders You are: -not currently employed fulltime -able to follow instructions, most of them not creative, mostly repetitive -living anywhere in the world -patient, and very detail oriented By applying you&...

  €383 (Avg Bid)
  €383 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I need a skilled 3D artist to create a 10-second 3D render video, focusing on detailed products and objects. The goal is to use ...window illuminated by the solar spotlight, revealing the product title. Responsibilities: Develop a 3D render video based on the provided concept. Showcase the solar spotlight's features and benefits. Ensure the video meets Amazon's guidelines. Deliver high-quality, visually appealing content. Requirements: Experience in 3D rendering and video production. Proficiency in software like Blender, Maya, or similar. Creative and detail-oriented. Knowledge of Amazon's video guidelines is a plus. Ideal Skills: - Proficiency in 3D modeling and rendering software - Strong understanding of product and object rendering - Experience creating high-q...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I am in need of a skilled 3D character designer to create a cartoonish and humorous character, which will appeal to teenagers and adults. The final design must be suitable for rigging in Maya. The ideal freelancer should have proficiency in: - 3D character designing in a cartoonish style - Understanding and capturing humor in character expressions - Developing artwork appealing to the teenage demographic - Creating designs that are compatible for rigging in Maya The end result should be a fun, quirky, and teen-friendly character with a cartoonish flair, embodying humor in its design.

  €345 (Avg Bid)
  €345 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Versatile 3D Product Modeler Needed Έχει λήξει left

  I'm in need of a skilled 3D modeler who ...- Creating detailed and accurate product models for various industries - Ensuring that the models are suitable for visualization purposes and 3D printing - Delivering a high level of both realistic and stylized 3D models - Communicating effectively to understand and meet the project requirements Skills and experience required for this role: - Proficiency in 3D modeling software such as Blender, Maya, or 3ds Max - Previous experience in product modeling for visualization and 3D printing - A strong portfolio showcasing both realistic and stylized 3D models - Excellent communication and collaboration skills If you have a passion for creating high-quality 3D models and are able to work across different styles and levels of realism, pleas...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...is to make the images look as lifelike and real as possible. Important Note: Need the first sample image of the work because it a not a single image deal it's a hiring basis on monthly so please bid accordingly if you can make a sample of the first image. Ideal Skills: - Extensive rich experience in 3D design or photo-realistic product visualization. - Proficiency in using tools like Blender, Maya, 3ds Max, V-Ray, or similar software for creating highly detailed and realistic visualizations. - Ability to interpret concepts and ideas into visually appealing and accurate 3D renderings. - Strong attention to detail and a creative eye for improving the visual appeal of the product. Please only serious and experienced professionals should apply. The success of this project ...

  €352 (Avg Bid)
  €352 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Seeking an expert in Maya to animate 10 short clips (7 to 10 seconds each). The character is already developed; the task involves using motion capture data to create entertaining animations based on real sports skills. This project requires a strong understanding of character animation and motion dynamics.

  €210 (Avg Bid)
  €210 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...points: - The purpose is to create a visually appealing product visualization - The 3D model needs to be moderate in detail, with textures - Multiple views are needed, capturing the product from various angles It's not a highly detailed model, but it should be detailed enough to convincingly represent the product. Ideal candidate should have: - Proficiency in 3D modeling software (e.g. Blender, Maya, 3ds Max) - Experience with product visualization - Ability to create realistic textures - Strong understanding of lighting and perspective - Familiarity with creating multiple views of a single model Looking forward to seeing your portfolio and discussing the project further. I want a 3d prototype drawing made. The subject matter is a tag or tie similar to a cable tie. It h...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  3D Human Upper Body Model Creation Έχει λήξει left

  I am in need of a skilled 3d modeler who can create highly detailed 3D models of a human being's upper body using 2D photos f...being's upper body using 2D photos for use in 3D printing. Key Role Expectations: - Create high-quality 3D models from 2D photos - Primarily focus on the upper body - Prepare the models for 3D printing Ideal Skills and Experience: - Expertise in 3D modeling, especially human anatomy - Experience in 3D printing - High attention to detail - Strong skills using 3D modeling software such as Blender, Maya or similar - Proficiency in photo-based modeling techniques As a potential candidate, your portfolio showcasing prior related work will be highly valued in the selection process. Understanding 3D printing constraints concerning high detail is c...

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm looking for a skilled 3D CG animator to work on a tech explainer video in a unique abstract style. Key Requirements: - Proficiency in Blender 3D, 3DS Max, Maya, or similar software - Ability to enhance storyboards and scripts in collaboration with our PR team - Deliver a 4-minute high-quality, abstract styled animated video -Ability to understand and communicate a brand’s unique selling points through video The ideal candidate will be able to take a concept and translate it into a visually compelling and persuasive 3D video. Please include samples of similar projects in your proposal.

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...products. - You will be creating these scenes in popular software like 3ds Max, Maya, or Blender. Application Requirements: - Please include examples of your previous 3D design work, especially any related to kitchen or wardrobe design. - Experience with realistic 3D rendering is highly desirable. - A detailed project proposal is not required, but a brief overview of how you plan to approach the design task would be beneficial. Design Preferences: - The previews I'm looking for should have a modern design aesthetic. - I will provide specific material details that need to be used in the design, as these are our company's standard. Ideal Skills & Experience: - Proficient in 3D design software like 3ds Max, Maya, or Blender. - Proven experience in creating hi...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm seeking an experienced and creative 3D designer to craft a high-detail, realistic model of a watch. Additionally, I need a promotional video for the same. Key Responsibilities: - Develop a highly detailed, realistic 3D model of the watch. - Create an engaging and visually stunning promotional video showcasing the watch. Ideal Skills: - Proficiency in 3D modeling software, such as Blender or Maya. - Prior experience in creating high-detail, realistic 3D models. - Proven track record in producing effective promotional videos. - Creative flair and a keen eye for detail. Please provide a portfolio of your previous 3D design and video work, especially if it involves creating product models or promotional content. Looking for someone who can deliver high-quality work in a tim...

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I need a skilled and experienced CGI artist to create realistic computer-generated imagery videos for advertising purposes. Key Requirements: - I'm looking for a style that's realistic, so you should have a strong portfolio showcasing previous realistic CGI work. - I need yo...portfolio showcasing previous realistic CGI work. - I need you to focus on past work in your application. Please provide examples of your previous CGI videos, particularly in the advertising sector. Potential Skills and Experience: - Previous work specifically in advertising would be a huge plus. - A strong understanding of CGI principles and techniques. - Proficiency in relevant software such as Maya, 3DS Max, Blender, etc. - Ability to work to a brief and a deadline. Looking forward to se...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I need...website. The content will be based on the 3D models I'll provide. Key responsibilities: - Interpret and implement design specifications - Rig, texture, light, and render 3D models - Iterate product renderings based on provided feedback - Ensure all renderings align with branding and aesthetic guidelines Ideal skills and qualifications: - Expertise in 3D rendering software (e.g., 3D Studio Max, Maya, Blender) - Proven experience in creating photorealistic product renderings - Detail-oriented with a strong understanding of light, color, and perspective - Ability to meet tight deadlines I've got an eye for detail and high-quality work, and I'm looking for someone whose work can reflect that as well. The final 3D images should be realistic, high-definition, ...

  €262 (Avg Bid)
  €262 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές
  Trophy icon diseño publicidad en Facebook Έχει λήξει left

  Diseño para publicidad en Facebook. Dimensiones: 1080 x 1080. Es para promocionar hoteles Nombre del hotel: Paradisus Cancun. Hotel familiar. Ubicación: Cancun con logo pin de ubicación. Todo incluido Dejar espacio para precio. Nombre de destino: Riviera Maya, Playa del Carmen o Cancun. Categoria: 5 estrellas LUX Logo Selva Maya Viajes. Colores de acuerdo a la imagen. Diseñador habla español debe tener

  €41 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €41
  91 συμμετοχές
  Trophy icon diseño publicidad en Facebook - 29/06/2024 15:54 EDT Έχει λήξει left

  Diseño para publicidad en Facebook. Dimensiones: 1080 x 1080. Es para promocionar hoteles Nombre del hotel: Paradisus Cancun Hotel: familiar Todo incluido Dejar espacio para precio. Nombre de destino: Cancun Categoria: 5 estrellas LUX Logo Selva Maya Viajes. Colores de acuerdo a la imagen. adjunto imagen para diseñar sobre eso. (no debe ytener mucho texto y mas imagen para publicitar en Facebook) debe tener

  €41 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €41
  63 συμμετοχές

  I'm looking for a 3-D rendering artist who can create three Black 3-D life-like images for my website. The renders should be of both a sedan sports car and a van. Required file format: Vector files and png with no background for website Key Requir...detailing only. These renders won't include interior details. Ideal Skills: - 3-D Rendering Expertise: You should have a strong portfolio of 3-D rendering work, ideally with experience in the automotive industry. - Attention to Detail: Even with basic exterior detailing, the renders should be realistic and high-quality. - Proficiency in Relevant Software: Experience with 3-D rendering software like Maya, Blender, or similar is required. If you're confident in your ability to deliver on these requirements, please bid on...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Educational 3D Animator Needed Έχει λήξει left

  I'm seeking a skilled 3D animator proficient in Autodesk Maya to create an educational animation that targets a general audience. Key Requirements: - Proficient in Autodesk Maya: Experience with this software is a must, as it's my preferred tool for this project. - Educational Animation Experience: I'm looking for someone who can create engaging and informative content suitable for a general audience. - Adherence to Deadlines: I have a specific timeline in mind for this project, so timely delivery is crucial. The animation will involve complex visuals and should be both entertaining and educational. The final output should be of high quality, with a smooth and polished finish. It's important that the animation is engaging enough to captivate the audience...

  €1022 (Avg Bid)
  €1022 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm seeking a skilled 3D animator to bring a product of mine to life in a realistic and detailed manner. The animation is primarily geared toward marketing and promotional purposes. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D animation software (e.g., Blender, Maya, Cinema 4D) - Strong understanding of product rendering - Prior experience in creating realistic and detailed animations - Ability to create engaging and compelling animations for marketing purposes

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Tower 3D Animation with Textures Έχει λήξει left

  I am seeking a talented 3D animator with a focus on architectural visualisation. I have several photographs of a tower, and I want these to be transformed into a 3D model that includes moderate detail with text... Key Requirements: - The final animation should focus solely on the tower. - It should be detailed enough to show textures and basic structural elements, without getting into unnecessary minutiae. - I'm looking for a high-quality, professional output that can be used for architectural visualisation purposes. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D animation software such as Blender, Maya, or 3D Max. - Previous experience in architectural visualisation would be highly beneficial. - Attention to detail and the ability to create lifelike textures is crucial fo...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Descripción: Somos Celas Maya, una escuela de español, y estamos en búsqueda de un especialista en marketing digital para gestionar nuestras redes sociales. Queremos incrementar nuestra presencia en línea y atraer a más estudiantes. Si tienes experiencia en marketing digital y te apasiona la educación, ¡queremos saber de ti! Responsabilidades: Crear y ejecutar estrategias de marketing en redes sociales. Gestionar nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Crear contenido atractivo y relevante. Desarrollar campañas publicitarias pagadas. Monitorear y analizar el rendimiento de las campañas. Interactuar con nuestra comunidad en línea. Requisitos: Experiencia comprobada en gestión de redes ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  3D Detailed Character Modelling Έχει λήξει left

  ...person to life in intricate, highly-detailed 3D. The final model is intended for use within Garry's mod, so it must be rigged and game-ready. Your tasks will include: - Creating a thorough, detailed 3D model, complete with textures and other minutiae. - Rigging the character model for use in Garry's mod. Ideal skills and experience: - Mastery of 3D modelling software (e.g., Blender, 3ds Max, Maya) - Proven experience in creating detailed character models - Familiarity with Garry's mod and its model requirements would be a huge plus - An eye for detail, replicating the 2D image faithfully - Knowledge of texturing including hair and skin - Experience in rigging for games. This project will require a high level of communication and updates as we progress, to ensu...

  €430 (Avg Bid)
  €430 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I'm looking for a skilled 3D artist to create a medium detailed 3D model of my product. The purpose of this model is primarily for product visualization, so it needs to capture the overall shape and design. Key Requirements: - Medium level of detail: The model should be ...Requirements: - Medium level of detail: The model should be detailed enough to properly represent the product, but it does not need to include every small, intricate feature. - Specific Materials/Textures: I have specific materials and textures in mind that I would like to be accurately represented in the final render. Ideal Skills & Experience: - Proficient in 3D modeling software (e.g. Blender, 3ds Max, Maya) - Excellent understanding of materials and textures - Previous experience with product visu...

  €328 (Avg Bid)
  €328 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές

  Necesito un especialista en generar leads de alta calidad en todo tipo de redes sociales y medios de comunicación para desarollos inmobiliarios en la rivera Maya

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Necesito un especialista en generar leads de alta calidad en todo tipo de redes sociales y medios de comunicación para desarollos inmobiliarios en la rivera Maya

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Senior 3D Generalist Artist Needed Έχει λήξει left

  ...support our team on a variety of visual projects. Key Responsibilities: - You will be working on a CGI for a commercial project. The ability to blend realism with creativity is crucial for this role. - The core software proficiency for this project is Autodesk Maya. Proficiency in other 3D software will be a plus. - Your projects will be varied and could include video game assets, architectural visualizations, and product design. Ideal Candidate: - Senior-level experience as a 3D Generalist Artist. - Proficient in Autodesk Maya is a must. - Previous experience with CGI for commercial projects will be highly desirable. - A strong portfolio showcasing a mix of realism and creative expression. - Able to work collaboratively with a team of professionals. - A creative thinke...

  €1745 (Avg Bid)
  €1745 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  3D Environment for VideoGame Έχει λήξει left

  Job Description: We are seeking a skill...Responsibilities: Develop 3D environment models and props. Collaborate with the development team to ensure models meet both technical and artistic requirements. Optimize models for real-time performance. Work effectively with other artists and developers to integrate models into existing projects. Requirements: Minimum of 5+ years of experience in 3D modeling, focusing on environments. Proficiency in using Maya for 3D modeling. Ability to create optimized mid-low poly models suitable for games and real-time applications. A strong portfolio showcasing previous work, particularly environments and props. Excellent communication and collaboration skills. Note: Only freelance applications will be considered. Proposals from companies will be di...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Job Description: We are seeking a skill...Responsibilities: Develop 3D environment models and props. Collaborate with the development team to ensure models meet both technical and artistic requirements. Optimize models for real-time performance. Work effectively with other artists and developers to integrate models into existing projects. Requirements: Minimum of 5+ years of experience in 3D modeling, focusing on environments. Proficiency in using Maya for 3D modeling. Ability to create optimized mid-low poly models suitable for games and real-time applications. A strong portfolio showcasing previous work, particularly environments and props. Excellent communication and collaboration skills. Note: Only freelance applications will be considered. Proposals from companies will be di...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Job: We will be providing one (or more) source models that need to be modified, according to our design page, in order to create a new character. The end model needs to be rigged for animation, with IK and blendshapes. Skill Requirements: * Proficent in Blender Modeling * Proficent in Blender Rigging * Able to work with Blendshapes imported from another software (Maya) * Able to create easy-to-use rig controls for facial animations/blendshapes. * Able to create efficent and effective Blender materials that work with the GPU Cycles renderer. * Able to create high-resolution textures as needed. Attached is the design document. On the top right is our source model.

  €332 (Avg Bid)
  €332 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Arabic Online Course Production Έχει λήξει left

  ...for a variety of design programs, all in the Arabic language. Key Requirements: - Expertise in programs - Proficiency in video editing and animation. - Fluency in Arabic, with the ability to adapt content for different proficiency levels. - A strong understanding of instructional design principles. - The applicant must submit a sample 2d (Illustrator / Photoshop / After effects / Premier ...) 3d (Maya /3dsmax/ Blender ....) The project will involve: - Developing courses suitable for beginners, intermediate and advanced users. - Creating content that covers key topics like basic tools and functionalities, project workflows, and design principles. The ideal candidate will have a solid portfolio of similar projects, showcasing their ability to create engaging and effective online ...

  €417 (Avg Bid)
  €417 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  There are 20 trees in format FBX and materials are in format Phong. I need them in Maya and rendered with Arnold and with material aiStandardSurface or other suitable Arnold material.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I'm in need of a talented 3D designer who is adept at using Maya to create a unique and visually appealing bottle mockup. This design will be used specifically for packaging purposes. Key project aspects: - The bottle design should be custom, not adhering to a specific pre-existing shape - The design should include both labels and graphics. You'll be required to create an attractive and cohesive label that complements the overall aesthetic of the bottle. Ideal skills and experience: - Previous experience in 3D design, preferably in the packaging sector - Proficiency in Maya software - Ability to create stunning and practical bottle designs - Strong graphic design capabilities for creating labels - Good understanding of packaging design principles Please let me ...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  UAV Product Animation Έχει λήξει left

  I'm in need of a skilled 3D animator for a short, less than 30 seconds, product animation. The focus will be on an Unmanned Aerial Vehicle (UA...animation will centre around the UAV performing realistic flying and hovering movements. - The final product should be less than 30 seconds. - No need for sound design, the animation should be silent. Skills/Experience Required: - Proven experience with 3D animation, with a strong portfolio of similar work. - Expertise in creating realistic product animations. - Proficient in software such as Maya, 3ds Max or similar. - Able to deliver high-quality work within a specific timeframe. This is a great opportunity for an experienced 3D animator to showcase their skills on an exciting and innovative product. Looking forward to seeing ...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...Character modeling and animation: Ability to create diverse, engaging characters with realistic movements. - Environmental modeling and rendering: Proficiency in designing and rendering detailed environments. - Product visualization and rendering: Experience in presenting products in a visually appealing manner. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software such as Blender, Maya, or 3ds Max. - Strong understanding of CGI principles and techniques. - Previous experience in advertising, entertainment, and architectural visualization is a plus. - Attention to detail and commitment to producing high-quality, realistic CGI artwork. If you have a diverse portfolio that aligns with these needs, please apply. Your ability to bring a high level of realism to your wo...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  3D Cartoon Animation Expert Needed Έχει λήξει left

  I'm seeking a skilled 3D animator to create a cartoon animation that will last between one to five minutes. As the client, I'm indifferent to the software used, but the final product must align with my vision and qua... Key Responsibilities: - Develop 3D cartoon animation based on my specific instructions. - Ensure animation is smoothly executed and lasts between one to five minutes. Ideal Candidate: - Experienced in 3D animation, with a portfolio that showcases previous work. - High attention to detail and an eye for creativity. - Can adapt to any animation software (Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D, etc.). Please note, being open to feedback and adjustments is a prerequisite for this project. Looking forward to shaking hands on this exciting opportunity.

  €355 (Avg Bid)
  €355 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Κορυφαία maya Άρθρα Κοινότητας