Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  193,077 linear programming δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  For education reason i want to create a smart play bot to play ultimate tic tac toe game. The target of my project is that bot to be unbeatable against the user. All programming languages are free to use. Χρειάζομαι να δημιουργήσω ένα AI bot για το παιχνίδι Ultimate tic tac toe το οποίο να είναι ανίκητο εναντίον ενός χρήστη που θα παίξει αντίπαλ&...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  SQL Scripting programming Έχει λήξει left

  Προγραμματισμός σε SQL για εξαγωγή στατιστικών, υπολογισμών σε πινάκα και γραφημάτων.

  €3542 (Avg Bid)
  €3542 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...προσφορών Σελίδες εσωτερικά ---------------------------- ◦ menu - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – κτλ ◦ Προσφορές ◦ Ενότητα blog (tumblr ή wordpress) οχι απαραίτητο σε πρώτη φάση ◦ Πληροφορίες -Αποστολές - Όροι παράδοσης - Τρό...

  €569 (Avg Bid)
  €569 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  DEADLINE 14/6 English version Visibility problem Consider, for example, calculate the size of the visibility that one has when looking at different buildings amounting to a certain point, or rather, not playing the role position of the point from which the looks, to either side of the plane. You are given a flat map in which the underside (x coordinates) is south, on the left (y coordinates) is the West, and in which there are marked N rectangles that represent buildings with different heights possible. Buildings have sides are always parallel to the axes of coordinates and their heights are known and indicated on the map. So the map consists of a total of n + 1 lines where the former is only the number N and the next are five numbers: four integers Xsw, Ysw, Xne ...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Πρεπει να δημιουργηθει γλωσσα προγραμματισμου, compiler, με την ANTLR στην eclipse. Στην αγγλικη γλωσσα. Ολες οι λεπτομερειες περιγραφονται στο αρχειο.

  €226 (Avg Bid)
  €226 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Generative AI trainer (Experienced corporate trainer) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a knowledgeable and passionate Freelancer Generative AI Tr...Generative AI implementation and operation. Comparison: On-prem vs. Cloud LLMs: Provide insights into the differences, advantages, and challenges of on-premises versus cloud-based LLM implementations. Requirements: Advanced degree in Computer Science, Artificial Intelligence, or related field. Proven experience in Generative AI technologies, specifically Long Language Models (LLMs). Proficiency in programming languages commonly used in AI/ML development. Strong communication and presentation skills to effectively train and educate teams. Experience in conducting workshops, seminars, or training sessions is highly desirable. Ability to translate complex technical concepts into easy-to-understand training ma...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  programming gnuradio blocks c python linux 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a programmer who is proficient in both C and Python to work on a project involving GNU Radio. The project requires an intermediate level of complexity. Skills and Experience: - Proficiency in C and Python programming languages - Experience with GNU Radio and creating OOT blocks for custom hardware - Understanding of signal processing and software-defined radio - Familiarity with Linux The program should have specific functionalities and features as per the client's requirements. Further details will be provided to the selected freelancer.

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Project Title: Control Systems Expert Needed for Immediate Task I am looking for an expert in mechatronics with specific expertise in control systems. Nature of the Task: - The task involves co...control system, troubleshooting an existing control system, or maintaining a specific control system. Deadline: - The task needs to be completed within one day. Skills and Experience: - Proven experience and expertise in mechatronics, with a focus on control systems. - Strong knowledge of control system design, troubleshooting, and maintenance. - Proficiency in relevant software tools and programming languages. - Ability to work efficiently and meet tight deadlines. If you are an expert in mechatronics and have the necessary skills and experience in control systems, please submit your...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a backend developer to create an API for my apps. The ideal candidate should have experience in the following: Programming Language: - Golang Functionality needed: - User authentication and authorization Database structure: - Existing database integration Skills and experience required: - Strong proficiency in the chosen programming language - Experience with user authentication and authorization - Familiarity with integrating APIs ()

  €419 (Avg Bid)
  €419 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a freelancer to customize an Odoo for contract management for personal use. The module set up should have the following specific features: - Contract templates - Document management - Task tracking - commercials -project timeline The preferred programming language for the customization is Odoo itself. I need the customized Odoo app within 1 week. Ideal Skills and Experience: - Experience with Odoo customization and development - Strong understanding of contract management and document management processes If you have the necessary skills and can deliver the customized Odoo within the specified timeframe, please submit your proposal.

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a Restful API for vehicle number recognition and petrol pump reading. The API can be developed in any programming language I am open to suggestions and would appreciate the developer's expertise in selecting the most suitable one. Key Requirements: - Develop a Restful API for vehicle number recognition and petrol pump reading - Any suitable programming language - Ensure a high level of accuracy for both number recognition and pump reading, aiming for 99% and above Ideal Skills and Experience: - Proficiency in selected programming language - Experience in developing Restful APIs - Knowledge of various frameworks. - Expertise in computer vision and image processing techniques for accurate number recognition - Famili...

  €1151 (Avg Bid)
  €1151 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Need help with Apache beam pipeline using Java 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can assist me with an Apache Beam pipeline using Java. Purpose of the pipeline: - The purpose of the Apache Beam pipeline is data processing. Existing codes: - I have existing codes that need to be modified. ...am in need of a freelancer who can assist me with an Apache Beam pipeline using Java. Purpose of the pipeline: - The purpose of the Apache Beam pipeline is data processing. Existing codes: - I have existing codes that need to be modified. Timeline: - This project is urgent and needs to be completed within 1-2 days. Ideal skills and experience: - Proficiency in Apache Beam and Java programming language - Experience in data processing and modifying existing codes - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quali...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Elixir developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Elixir developer to assist with feature development for my project. Specific task: - Feature development Features or functionality: - I have detailed specifications for the features that I need implemented Timeline: - The project needs to be completed within a week Ideal skills and experience: - Strong proficiency in Elixir programming language - Experience with feature development - Ability to work under tight deadlines - Attention to detail - Excellent problem-solving skills

  €464 (Avg Bid)
  €464 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Urgent Requirement for Java Developer - SCALA 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job description Java8 / Java11 with Spring, SpringBoot experience At least 7 years Good to have Scala 2.12 / 2.13, functional programming mind set (referential transparency etc) Experience in Roles of Developer, Architect and Tech Lead. Optional Proven experience in delivering highly scalable Software projects in production. Experience with Docker and / or Kubernetes Experience with CI/CD Experience with pair programming, TDD, DDD

  €698 (Avg Bid)
  €698 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Hello, I urgently need someone to fix some issues in a PHP, HTML, and JavaScript code. For instance, there are too many actions happening, and I will provide an example of how it should work. This is my link: exactly like this one: https://realmu.net/career/get-reward/c2RhZHNhZGF8MjR8MA==. I need it done today, and if you don't understand, please don't write back or anything else! I await your PM. I am urgently seeking a PHP developer to fix specific issues in my code within the next 24 hours. I can provide access to the code that needs to be fixed. Requirements: - Strong expertise in PHP programming - Proficiency in HTML and JavaScript - Ability to quickly identify and resolve coding issues - Attention to detail and ability to work under tight deadlines

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Maze Game in java -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a 2D graphics-based maze game for PC. I have a general idea of the features and mechanics I want in the game, but I am open to suggestions from the freelancer. The game should be designed to be played on a PC platform. Skills and experience required: - Proficiency in Java programming language - Experience in game development using Java and 2D graphics - Ability to create a visually appealing and interactive maze game - Knowledge of game mechanics and level design - Familiarity with PC platform and its requirements for game development.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Small task in Python 6 μέρες left

  I am looking for an expert in Python to help me with a small debugging task. Here are the specific requirements for the project: Task: - Debugging a Python code Python version: - No specific version required Expertise level: - Expert in Python Ideal skills and experience for the job: - Strong knowledge and experience in Python programming - Proficiency in debugging techniques and tools - Ability to quickly identify and resolve issues in Python code - Familiarity with various Python libraries and frameworks If you have the expertise and experience required for this task, please submit your proposal.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can provide guidance in conducting a Linear Regression analysis using Python with a test dataset. Purpose of the analysis: - To determine the significance of independent variables Dataset availability: - I already have a dataset ready Analysis report requirements: - I require both a high-level overview and a detailed analysis Ideal skills and experience: - Strong knowledge of Linear Regression analysis - Proficiency in Python programming - Ability to provide comprehensive analysis reports

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  UI PATH DEVELOPER 6 μέρες left

  UI PATH DEVELOPER Scope of the Project: - Automating repetitive tasks Type of Application: - Web-based application Preferred Programming Language: - No, developer's choice Description: We are looking for a UI Path Developer who can automate repetitive tasks in a web-based application. The ideal candidate will have experience in developing custom activities and creating complex workflows. The programming language for this project is developer's choice.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Project Title: Music recommendation system I am looking for a freelancer to develop a musi...user's behavior and preferences. - Web development: The candidate should be proficient in website development to integrate the recommendation system seamlessly into my website. Skills and Experience Required: - Proficiency in genre-based recommendation algorithms. - Experience in user behavior analysis and recommendation systems. - Strong web development skills, including knowledge of relevant programming languages (e.g., HTML, CSS, JavaScript). - Familiarity with website integration and API implementation. If you have a passion for music and the skills mentioned above, I would love to discuss this project further with you. Please provide examples of your previous work and any relev...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  An independent adviser on Fanuc robots and stud welders 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of an independent adviser who specializes in Fanuc and stud welder I am specifically seeking advice on fault diagnosis. Ideal skills and experience for this project include: - Expertise in Fanuc robot programming - Extensive knowledge of fault diagnosis - Strong problem-solving and troubleshooting abilities Please note that I do not require training on using the Fanuc robot programming, but rather, I simply need advice.

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a skilled C programmer who can optimize the runtime of the ...a new main.c to utilize A* algorithm instead of BFS. The current BFS algorithm provides a satisfactory solution, but the runtime needs improvement. You may use the provided BFS algorithm code as reference to create the A* algorithm code. The output must be the same and run at most 2x time than the executable provided. Skills and experience needed for this project: - Strong proficiency in C programming language - Experience with optimizing algorithms and improving runtime - Familiarity with the BFS algorithm and A* algorithm Overall, the goal of this project is to enhance the runtime of the BFS algorithm on the Sliding Puzzle and create a new C code using the A* algorithm with the provided BFS code as a ...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  setup raspberry pi pico c/c++ dev environment in my PC -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Setting up Raspberry Pi Pico C/C++ Development Environment on Windows Skills: Raspberry Pi, C/C++ programming, Windows I am looking for a freelancer who can assist me in setting up a Raspberry Pi Pico C/C++ development environment on my Windows PC. > I should able to build c/c++ > I should able to debug code > need to demonstrate me. Operating System: Windows Specific Libraries or Tools: Not Sure My familiarity with Raspberry Pi Pico programming is at an intermediate level. Requirements: - Experience in setting up Raspberry Pi Pico development environment on Windows - Proficiency in C/C++ programming - Knowledge of Windows operating system - Familiarity with Raspberry Pi Pico programming If you have the necessary skills and experience, please su...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Simulator Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...implement a simulator for an out-of-order processor implementing an APEX-like ISA with an issue queue, a load-store queue and a reorder buffer that uses register renaming.. The ideal candidate should have experience in C++ programming language and have a strong understanding of processor architecture. Requirements: - Develop the simulator using C++ programming language - Implement advanced functionality to support detailed simulations - Incorporate specific register renaming techniques provided by the client Skills and experience required: - Proficiency in C++ programming language - Strong understanding of out-of-order processors and speculative execution - Knowledge of register renaming techniques Please note that the client has specific register renaming techni...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for someone to help me with uploading a socket written in Python to AWS and retrieving its IP and port. I can provide details about the socket's functionality, but I do not have any existing documentation. Skills and Experience: - Strong experience with AWS EC2 for socket deployment - Proficiency in Python programming language - Familiarity with socket programming and networking concepts

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Need someone good expert in python -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Data Analysis Expert in Python I am in need of a skilled and experienced Python developer who can assist me with data analysis tasks. Tasks: - Conducting data analysis using Python - Working with a specific dataset provided by me Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge and experience in data analysis techniques and methodologies - Ability to work with large datasets and perform complex data manipulations - Experience in generating insightful reports based on the analysis results Expected Outcome: - A comprehensive report with valuable insights derived from the data analysis If you are a Python expert with a strong background in data analysis, please reach out to discuss the project details further.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a skilled developer who can set up a demo program to exercise a GPU. The program should be written in C++ and should be able to utilize less than 10 GPU cores. Specifics: - Programming language: C++ - Task: The demo program should be able to perform any task that fires multiple GPU cores. - GPU cores: The program should utilize less than 10 GPU cores. Ideal skills and experience: - Proficiency in C++ programming language - Experience in GPU programming and utilization - Knowledge of parallel computing and GPU architecture - Ability to optimize code for efficient GPU utilization

  €502 (Avg Bid)
  €502 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...skilled developer with expertise in AI and machine learning to work on a project that involves fall detection using AI-driven algorithms, hardware-software integration, and data security measures. The ideal candidate should have experience in the following: - Programming language: Python, given its widespread use in AI and data processing. - Training the machine learning model using sensor data - Utilizing supervised, unsupervised, and reinforcement learning techniques for the project Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge of machine learning algorithms and techniques - Experience in working with sensor data for training models - Familiarity with reinforcement learning techniques for fall detection - Ability to analyze and ...

  €3896 (Avg Bid)
  €3896 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Cosmic C Compiler CXST7-16KB version 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer to create the Cosmic C Compiler CXST7-16KB version for my project. The ideal candidate will have experience in working wi...project. The ideal candidate will have experience in working with MCU series ST7 and will be able to provide high optimization for the compiler. Requirements: - Create a Cosmic C Compiler CXST7-16KB version that generates an executable file - Target hardware for the compiled code should be MCU series ST7 - Compiler optimization should be set to high Skills and Experience: - Strong experience in programming with MCU series ST7 - Proficient in working with Cosmic C Compiler - Knowledge of compiler optimization techniques and best practices If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for thi...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Need to change my flutter code , need to add new functionality 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Flutter developer who can help me make some changes to my existing code and add new functionality to my project. The specific functionality I need to add includes user authentication, push notifications, and database integration. Requirements: - Experience with Flutter and Dart programming languages - Proficiency in UI design and making UI changes - Knowledge of user authentication techniques and implementation - Familiarity with push notification services and their integration into Flutter apps - Understanding of database integration and management in Flutter projects Tasks: - Review and modify the existing code to fix a functional glitch and a UI addition. Timeline: - The project needs to be completed within 1 day. If you have the necessary skills and exper...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Send me message firstly please to discuss the details. I am seeking an ethical hacker with expertise in web application security. The project entails both assessment and solution implementation. I am open to any programming languages and tools that the freelancer is proficient in. The ideal candidate should have a strong understanding of web application security and be able to effectively identify vulnerabilities and provide solutions to mitigate risks. Experience in network security and wireless security is a plus.

  €529 (Avg Bid)
  €529 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Eplan programming 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist me with Eplan programming. Although I have a general idea of what I want for my project, I am open to suggestions and guidance. I am in need of urgent assistance, and I would like the project to be completed within 1 week. As a beginner in Eplan, I am seeking a freelancer who has experience and expertise in Eplan programming. Key requirements for the freelancer include: - Proficiency in Eplan programming - Strong problem-solving skills - Ability to work under tight deadlines - Excellent communication skills to understand and implement my ideas - Patience and willingness to guide me as a beginner in Eplan programming.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Project Description: I am looking for a computer networking expert who can help me improve the performance of the TCP Reno algorithm. The current performance of the algorithm is average, and I want to increase its efficiency using C Programming. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in computer networking and TCP Reno algorithm - Expertise in analyzing and identifying software limitations - Ability to propose and implement improvements to enhance algorithm performance - Familiarity with network infrastructure and its impact on algorithm performance - Proficient in data analysis and troubleshooting to identify bottlenecks - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Strong communication and collaboration skills to work with the team effectiv...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Haskell programm -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Haskell programmer for a very small game. I have a specific algorithm that needs to be implemented. The program needs to be completed within 5days Skills and experience needed: - Proficiency in Haskell programming language

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Fitness VR world 6 μέρες left

  ...create a Fitness VR world with a focus on strength training activities. - The fitness activities in the VR world should be designed for intermediate level intensity. - The project requires the creation of 1-3 different environments or settings within the VR world. - The ideal candidate should have experience in VR development, specifically in creating interactive fitness experiences. - Strong programming skills in Unity or Unreal Engine are essential for this project. - Knowledge of motion capture technology and integration with VR is a plus. - The developer should be able to design and implement engaging and realistic strength training exercises within the VR world. - Attention to detail and the ability to create immersive environments that enhance the user's fitness experi...

  €1328 (Avg Bid)
  €1328 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Preferred Programming Language: HTML/CSS No Wix or anything like that. Design/Layout: I have a detailed layout that I would like the website to be based on. Responsiveness: The website should be responsive and adapt to mobile and tablet screens. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML/CSS - Experience in responsive web design - Attention to detail in implementing the layout accurately - Ability to provide suggestions and advice for improving the design if needed.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  Hello everyone! ? I'm currently working on a Python project where I'm facing a challenge with asynchronous programming. Our codebase is primarily synchronous, but we've recently started integrating async/await for certain I/O-bound operations (specifically with InfluxDB). However, I've run into the "async contagion" issue where converting one function to async leads to a chain reaction requiring many other functions up the call chain to also become asynchronous. This is causing significant refactoring challenges. I'm looking for insights or best practices on how to smoothly transition a large, synchronous codebase to incorporate async/await, particularly in the context of database operations. Here are some specific points I'm curious about:...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create an affiliate platform for trading on the stock exchange. Essential features for the platform include: - Tracking and reporting of affiliate sales I have a rough idea of the programming language or technology to be used, but I am open to suggestions from the freelancer. I would like to provide live chat support for user support on the platform.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I am looking for a skilled technician who can help me implement the code for creating chat groups in Instagram using web HTTP requests. I do not have the code and will need the freelancer to provide it, or give the detailed way to make it, preferably in C#, but other language is also OK as long as...for creating chat groups in Instagram using web HTTP requests. I do not have the code and will need the freelancer to provide it, or give the detailed way to make it, preferably in C#, but other language is also OK as long as you can make it work. There are no specific requirements or features for the chat groups, so I am open to suggestions. Skills and experience needed: - Proficiency in programming language - Experience with web HTTP requests - Knowledge of Instagram's chat grou...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Small Python script 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...someone with experience in this area who can complete the project as soon as possible. Specific requirements for the project include: - Creating a Python script that can talk to a well documented API - Utilizing a preferred Python library or framework (Python 3 or higher) - Ensuring the script is efficient and reliable Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python programming - Experience with automation and scripting - Knowledge of various Python libraries and frameworks If you have the necessary skills and can complete the project quickly, please submit your proposal. Your work will be a small script that will talk to Bitvavo's API and buy Crypto. The Python script needs to be run on Linux (Debian 11) and should be callable through a cron...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Chat GPT programmed for my website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled programmer to install and develop our personal chat GPT for my website. The purpose of the chatbot is lead generation and closure of sales, so it should be designed to engage and capture potential customer them of solutions and provide them choices to choose and then set up services. Skills and Experience: - Proficiency in programming chatbots with lead generation capabilities - Experience in integrating chatbots into websites - Familiarity with GPT and AI learning capabilities - Ability to personalize the chatbot to provide a more interactive and tailored experience Level of Complexity: - The preferred level of complexity for the chatbot is intermediate with some personalization. This means that the chatbot should be able to handle basic FAQs

  €504 (Avg Bid)
  €504 Μέση Προσφορά
  134 προσφορές

  ...functionality to an existing product called Big6 plug-in for home automation software HomeSeer.com. Description of Big6 is available here As you can see Big6 supports 6 protocols. The task at hand is to add another protocol called Matter. Matter is a new protocol for home automation supported by Google, Amazon and many others. Well developed SDK and API do exist for easy programming. Look here for example does have it's own SDK as well that you can see here If you are successful adding Matter to Big6 than we will consider hiring you long term to do maintenance of Big6. 2. Get familiar with the environment (takes 15 min) Download and install home automation

  €1068 (Avg Bid)
  €1068 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  I am looking for a Python developer who can debug and fully execute my existing codes related to receiving a signal from a channel in Telegram and opening positions in Binance exchange using the API. The current issu...exchange using the API. The current issue I am facing is that the codes are not fully executing as expected. Specific errors or issues with the codes execution have not been identified, but they are not working as expected. I am expecting the debugging and execution of these codes to be completed in the short-term, within a week. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming - Experience with Telegram bot API - Familiarity with Binance exchange API - Knowledge of signal receiving and position opening mechanisms - Troubleshooting and debugg...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can write a Raspberry Pi script for me that will have the following functionalities: - Wifi login and web page access - Duplicate output to full screen on DSI t...write a Raspberry Pi script for me that will have the following functionalities: - Wifi login and web page access - Duplicate output to full screen on DSI touchscreen - Duplicate output to HDMI I specifically need the script to be compatible with Raspberry Pi 4. There is no specific deadline for this project. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Raspberry Pi programming - Experience with wifi login and web page access scripting - Knowledge of DSI touchscreen and HDMI output configuration If you have the necessary skills and experience, please submit your...

  €277 (Avg Bid)
  €277 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Snow Day Calculator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...experience in weather forecasting and data analysis. Requirements: - Combination of weather forecast and historical data analysis methods for snow day prediction - Ability to gather and analyze necessary data for accurate predictions - Develop a user-friendly web application for easy access and usability Skills and Experience: - Proficiency in weather forecasting and data analysis - Strong programming skills in web development languages (such as HTML, CSS, JavaScript) - Experience in creating interactive and responsive web applications - Knowledge of data collection and analysis techniques If you have the necessary skills and experience, I would love to collaborate with you on this exciting project. Please provide examples of your previous work in web application development....

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Develop Technical WEBSITE on URGENT BASIS -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer to create an informational website for me on an urgent basis. The purpose of the web...services I offer. Technology Stack: - The preferred technology stack for the website is not specified. - I am open to suggestions and recommendations from the developer regarding the technology stack to be used. Number of Pages: - The website will consist of 6-10 pages. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in web development - Proficiency in a variety of programming languages and frameworks - Familiarity with designing and developing informational websites - Ability to suggest and implement the most suitable technology stack for the project - Attention to detail and the ability to deliver high-quality work within a tight ...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Looking for C++ expert (CUDA) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking a skilled C++ expert with experience in CUDA programming. I need to convert CPU program to a Cuda program. If you are good fit for this task, please bid with 'cuda' Thanks

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...shop, allowing customers to receive personalized product recommendations and add them to their cart. Additionally, the calculator should have basic calculator functions and customizable input fields for personal information such as age, height, weight, and activity level. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in web development and integration with online shops - Proficiency in programming languages such as JavaScript and PHP - Knowledge of database management systems for storing customer information - Familiarity with designing visually appealing and colorful interfaces - Understanding of subscription-based models for recurrent orders Overall, the ideal candidate should be able to create a calculator that seamlessly integrates with our online shop, provides per...

  €1028 (Avg Bid)
  €1028 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές
  Rust CUDA GPU engineer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Rust CUDA GPU engineer Purpose of the project: We need to GPU (CUDA) accelerate a Rust library we are using. Attached is the profiler showing CPU usage. Specific issue to optimize: Speed Deadline: Yes, within 2 weeks Skills and experience required: - Strong proficiency in Rust programming language - Experience with CUDA and GPU programming - In-depth knowledge of code optimization techniques - Familiarity with performance profiling and analysis tools - Ability to identify and resolve bottlenecks in code - Understanding of parallel computing and concurrency concepts - Strong problem-solving skills - Excellent communication and collaboration abilities (main repo) (from profiler)

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Κορυφαία linear programming Άρθρα Κοινότητας