Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 kitchen δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  KITCHEN DESING AT TOPSOLID'WOOD Έχει λήξει left

  The person interested MUST have TopSolid'Wood to design kitchens and wardrobes as per our request

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Exterior renderings with overflowing pool , and real view Interior 3 bedrooms / three bathrooms , living room and kitchen , and one guest bedroom outside the house

  €384 (Avg Bid)
  €384 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm looking for a talented designer to create a hand-drawn sketch for an innovative kitchen appliance I'm calling the Recipe Machine. Product Appearance Design Requirements The product is an auto recipe machine for home kitchen as a new appliance The main function of this machine is to add salt sugar chicken essence soy sauce vinegar sesame oil et automatically and precisely according to pre stored recipe, so every time the taste can be exactly same by just s simple touch. The machine can also store many recipes. The machine can also be used to manually add in those powder and liquid material by touching the touching screen, or simply input 20gram and get 20 gram of soy sauce. It can handle 8 liquid sauce and 6 powder or particle materials. The mechanical and e...

  €183 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €183
  0 συμμετοχές

  I require an experienced legal expert to create a comprehensive, exclusive distribution agreement tailored specifically to cloud kitchens in the United Arab Emirates. The agreement will explicitly cover: - The distribution of foo... The agreement will explicitly cover: - The distribution of food through delivery apps. Ideal skills and experience for this project include: - A deep understanding of the food delivery app market in UAE - A proven track record in crafting legal agreements - Detailed knowledge about exclusive distribution rights and regulations should be demonstrated. In-depth comprehension of the cloud kitchen business model would also be highly beneficial. Your wealth of expertise in this area will help me navigate and secure the best distribution rights for my...

  €313 (Avg Bid)
  €313 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Modern 3D Home Design 6 μέρες left

  Currently, I am in need of a talented 3D designer who can transform my 3BHK home into a modern masterpiece. What I'm Looking For: - A contemporary take on a living room, three bedrooms, a kitchen and a Puja Mandir room in a 3D setting. - The whole design scheme should revolve around neutral tones; whites, grays, and browns are my preference. - Given that I didn't specify any specific elements for the Kitchen, I am open to creative suggestions. Required Skills and Experience: - Proficiency in 3D design software - Strong portfolio showcasing previous 3D home designs - Strong understanding of modern home decor aesthetics. - Excellent communication and understanding of client's vision. Please bid according to what you think the scope of the project entails, or...

  €215 (Avg Bid)
  €215 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Residential Interior Lighting Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional with a strong background in residential lighting design. The project involves reimagining and improving lighting in multiple areas around my home, specifically, the living room, kitchen, bathroom, and bedrooms. Key Tasks Include: - Assessment of current lighting structures - Creating a design that integrates the existing elements with the new updates - Implementing a lighting system that cultivates a warm and cozy ambiance throughout the home Ideal Skills and Experience: - Experience in residential lighting design required - Proven track record of creating and implementing lighting changes - Ability to create warm and cozy lighting ambiance - Great attention to detail

  €175 (Avg Bid)
  €175 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I'm looking for a Google Ads expert to help me increase sales for my eCommerce store, specifically in the home and kitchen categories. Key Requirements: - Proven experience in running effective Google Ads campaigns, with a focus on delivering tangible results in terms of sales. - Understanding of the home and kitchen market is a huge plus. - Ability to quickly optimize campaigns for maximum ROI. The main goal of this project is to significantly boost sales in these categories. Therefore, I need a talented professional who can strategically target and engage with potential customers interested in home and kitchen products. Given the urgency of this project, I am looking for someone who can deliver results promptly. If you have the expertise and skills to help ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am currently in the process of transforming my 700 square-feet unfinished basement into a functional living area. Here's what I'm envisioning: - A modern, open-concept design with two bedrooms, a kitchen, and a full bathroom. - Preparation of a 3D design and a 2D map of the entire basement layout. - A modern and stylish approach to the interior design is preferred, which should be reflected in the 3D design and 2D map. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in interior designing, preferably within residential projects. - Expertise in creating 3D designs and 2D mapping. - Knowledge of modern interior design trends and ability to implement them in small spaces without making them look cramped. Please include relevant work samples or project portfolios i...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Laravel Application Setup for FoodyMan 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Name: - FoodyMan - Multi-Restaurant Food and Grocery Ordering and Delivery Marketplace (Web & Customer Apps) - FoodyMan Multi-Restaurant POS + Kitchen + Table Reservation + Order Management + QR (iOS, Android, Desktop) Objective: Set up the Laravel application for FoodyMan by following the provided documentation. Tasks: 1. Prepare Environment: Ensure server meets Laravel requirements, install Composer and PHP extensions. 2. Repository: Use provided GitHub link and check out the appropriate branch. 3. Install Dependencies: Run `composer install`. 4. Configure Environment: Copy `.` to `.env` and configure database, mail server, etc. 5. Setup Database: Create a MySQL database, run `php artisan migrate`, and seed if required. 6. Generate Key: Run `php artisan key:generate`

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Trophy icon Fun and Playful Chocolate Bar Artwork 6 μέρες left

  I need a talented graphic designer to create a double-sided printable artwork that fits around ... Who goes the extra mile?" Then below the WONKA BAR text "Who's worked on 6 different cooking shows across their career..." Then on the back artwork it will say "DOMINIQUE SPANOS" in big letters On a new line in smaller font. "Congratulations on your latest greenlit project!" Then the logos from the following cooking shows i've worked on, all the same size in the following order: 1. My Kitchen Rules 2. MasterChef 3. Snackmasters 4. Great Australian Bake Off 5. Donna Hay - Basics to Brilliance 6. Plate of Origin (Then the text "WONKA??") weighted the same size as the logos. If you're a graphic designer with a knack for c...

  €125 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €125
  37 συμμετοχές
  Kitchen Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a designer to assist with a kitchen project. The kitchen is 4m x 4.7m. Key Features: Requiring 3D render, amendments and changes and CAD file to be sent for execution for appliances: 1. Stove Hob (top mount) 2. 1x 90cm oven (built in) 3. 1x60cm oven (built in) 4. fully integrated dishwasher 5. Laundry cupboard (preferably tall, to fit washer/dryer combo + storage for laundy basket (on top) and detergent..etc) 6. French-door fridge/freezer combo Kitchen will not be full height (not to the ceiling) Kitchen will have island Kitchen will have seating/dining small table/section/booth Please do not stick to the attached suggestions, they're just suggestions, please do suggest others if you think is more suitable

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I'm looking for a talented interior designer to help transform my residential space in line with a modern aesthetic. Key focus areas will be: - Living Areas: The design must promote easy movement and foster conviviality while maintaining a minimalist modern outlook. - Bedrooms: Your design should optimize comfort and serenity, adhering to modern style's simplicity and functionality. - Kitchen and Dining: Practicality is key. A modern, stylish, and user-friendly design is what I aim for these areas. The ideal candidate would have substantial experience in residential interior design and a profound understanding of the modern aesthetic. Please include portfolio examples of previous modern residential projects in your proposal. Your ability to discern what makes a space pra...

  €557 (Avg Bid)
  €557 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Seeking a proficient specialist in Cabmaster V12 to assist with various kitchen design drawings. This primarily includes: - Constructing detailed floor plans - Crafting precise elevation drawings The main purpose of these drawings will be to facilitate the sale of our kitchen products to residential clients as well as new builds and high-rise apartment projects. Ideal skills and experience include: - An acute understanding of kitchen design and layout - Proven experience in similar roles - Boulder proficiency in the use of Cabmaster V12. This is a fantastic opportunity to collaborate on an exciting array of kitchen projects. If you possess the necessary skills and experience, I am eager to work with you.

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm looking for a seasoned interior designer with a flair for industrial/farmhouse styles to transform my large-sized living room and kitchen. Key tasks include but are not limited to: - Provide a captivating and aesthetically pleasing design concept for the living room and kitchen. - Propose suitable furniture placement, color palettes, and decor that accentuates the spaciousness of the rooms. The ideal freelancer for this project has: - Proven experience in similar interior design, particularly for larger spaces. - An impressive portfolio that showcases creativity and an eye for detail. This project offers an opportunity to display your skill in optimizing and beautifying expansive spaces with style. Your expertise and ideas can transform these central spaces i...

  €237 (Avg Bid)
  €237 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Modern Single-Floor House Plan Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled architectural designer to create comprehensive plans for my modern, single-floor home. This task encompasses creating a floor plan, elevation plan, and site plan. Key responsibilities will include: - De...pretty much know what we want, just trying to pull it all togeather into a good set of drawings. We are still trying to work on a front porch design. The long gable roof structure is the existing 3 bed/2 bath with garage, that will be connected to the new home. The new home will contain a master suite in the back with an office in the front. Have included a rough draft of the floor plan. The kitchen/living/dining/sitting area will be all in a large room with a fireplace on the back wall. The back wall looking out from this main room will be nearl...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Custom Kitchen & Bathroom Cupboards Blueprint 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for drawings of both minimalist kitchen and bathroom cupboards to be used for cutting purposes. For the Kitchen: - I require a minimalist design - Custom dimensions are needed - corner unit 1400 x 2000mm see photo attached. For the Bathroom: - The design should be practical and efficient - custom dimensions are needed. - 1100 mm wide x 880mm high x 700mm deep. - basin to come on top of cupboard - Washing machine to come on right hand side. (680mm deep x 600 mmwide) - Board thickness 16mm Ideal Skills: - Proficiency in CAD or similar software for creating precise, detailed blueprints - Experience in designing minimalist and practical cupboards - Ability to interpret and work with custom dimensions.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Bihari Cuisine Cloud Kitchen Setup 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As an entrepreneur, I am kick-starting a Cloud kitchen that will specifically serve an array of Bihari Cuisine. This project requires expertise in: • Food and Beverage: You should have proficiency in creating a variety of menu items, which includes main dishes, desserts, and beverages. A deep understanding of Bihari Cuisine and its authenticity is highly appreciated. • Delivery Services: As the operation will be a cloud kitchen, the setup and execution of efficient delivery services are a basic requirement. The ideal candidate for this project would have experience in start-ups, food services, specifically in cuisine from Bihar, India, and delivery management. A good understanding of the locality, Indian food habits, and market would be an added advantage.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm looking for a skilled chef with expertise in Indian and Chinese cuisines to manage a cloud kitchen and 3 staff members for a bank cafeteria. Key responsibilities for the chef role include: - Preparing and presenting a vegetarian menu with Indian and Chinese dishes - Planning and executing 4 meals per day For the cafeteria staff, duties include: - Assisting with food preparation, serving, and maintaining a clean, organized environment - Handling customer service queries professionally Ideal candidates will have: - Proven experience as a chef in a similar setting - In-depth knowledge of Indian and Chinese vegetarian cuisine - Ability to multitask and work under pressure - Strong customer service skills For the cafeteria staff, prior experience in a similar role would be...

  €16 - €137
  Τοπικό
  €16 - €137
  0 προσφορές

  I'm seeking an Amazon FBA expert for my wholesale store. The ideal candidate will be responsible for a range of tasks, including: - **Product Research:** I need help identifying fast-selling, winning products in the following categories: Home & Kitchen, Health & Personal Care, and Supplements. - **Inventory Management:** This includes keeping track of stock levels and ensuring that the inventory is always up to date. - **Listing Optimization:** You'll be tasked with optimizing product listings to improve visibility and attract more customers. Given that my target audience is B2C, it's crucial that you have experience in the B2C space on Amazon. The successful candidate will also have strong analytical skills, a deep understanding of Amazon's algorithm,...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  My Airbnb property needs a comprehensive interior design overhaul. I'm looking for someone who can bring a midcentury modern aesthetic to my three-bedroom apartment, which includes an open-plan kitchen/living area, and three bathrooms. - The Design: I picture a harmonious blend of midcentury modern style, characterized by clean lines, organic shapes, and functionality. - The Color Scheme: A color palette made up of earthy tones such as greens, browns, and warm oranges should be employed throughout the property. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in interior designing, preferably with a portfolio showcasing similar works. - Excellent understanding of the midcentury modern style. - Ability to combine aesthetics with functionality, ensuring the space remains...

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  House & Garden Renovation Proposal Request 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have videos and a detailed plan of my house and garden. I'm looking for a professional to provide a comprehensive renovation proposal. - Renovation Scope: - Kitchen - Bathroom - Living room - Bedroom 1 - Living room - Bedroom 2 - Design Style: Wabi Sabi - Budget: $60,000 Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in designing and renovating residential properties - Proficient in Wabi Sabi design style - Ability to create detailed renovation proposals - Good communication and interpretation skills to understand the client's vision - Financial management skills to work within the specified budget.

  €253 (Avg Bid)
  €253 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  5th Street Bakery Design 5 μέρες left

  ...for food retail, especially bakeries I need a beautiful design for my bakery in a very small space to make the shop look very elegant. This space will be dedicated solely for display, with another separate space for the kitchen. Hence, the plan should be without the kitchen. **Contents of the shop:** - Refrigerators for displaying bread varieties - Cash register - Hanging upper shelves to avoid using floor space The colors and decor should be harmonious, simple, and very beautiful. **Available space:** 3.87 x 3.25 meters There should be a passage to enter the kitchen at the top of the plan, while the main entrance of the shop should be at the bottom of the plan. **Ceiling height:** 280 cm The shop is located on a corner, with a glass front entrance and a hal...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Home Redesign and Architecture Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced architect who can help me redesign my living room, kitchen, and bedroom with a focus on space optimization 4BHK. Please refer 18 page. Need design for furnitute as well as sofa, tv in. Living room. Need 3 seprate design. I am open to make 4 BHK to 3 BHK by joining drawing room and 1 room, or other option ia to male 1 foot smaller of kitchen and room and make drawing room bigger. Need assistant for different choice where drawing have good space. . I'm open to both an open plan layout or separate rooms, so your expertise will be key in guiding this decision, and making it work in practice. Key Requirements: - Extensive experience with home architecture and interior design - Proven track record of optimizing space and creating functio...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...hospitality management, or architectural conversion. The space currently includes a garage and kitchen, toilet & a garden. Key Requirements: - Conversion of single room into a fully functional, self-contained apartment. - Ensuring the design is both visually appealing and practical for Airbnb guests. - Addition of a Shower : Install a modern, space-efficient shower on the ground floor. - Transform the integral garage into a multi-functional bedroom and living room. - Ensure the space is cozy and suitable for both sleeping and relaxation. - Create separation between the ground floor and the stairs leading to the rest of the house for privacy. - Kitchen Enhancement: Integrate a dining table into the kitchen area. -Garden Design: Design the garden to include a ...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  For this particular project, I'm on a quest to find a skillful photographer who can capture the appealing aspects of my Airbnb apartment. The areas to be covered include: - Living room - Bedroom - Kitchen - Bathroom While there are no specific features or amenities to highlight, I'm expecting the photos to bring out the charm and allure of the spaces captured. The purpose of this photography project is to create engaging images for my listing on Airbnb. Hence, experience in interior photography, particularly for short rental properties, will come in handy. Creativity, attention to detail, and proficiency in photo editing are also useful skills for this project.

  €30 - €250
  Τοπικό
  €30 - €250
  0 προσφορές

  I'm looking for a skilled designer to create a modern backyard space for me. The project involves designing a pool and a pool house that will also serve as an outdoor kitchen. Key Aspects: - Design: The design should be modern and sleek, in line with the overall aesthetic of my home. - Pool: The backyard will include a pool, which should be designed as a central feature of the space. - Pool House / Outdoor Kitchen: I envision a combination of a pool house and an outdoor kitchen that can accommodate the following features: - Built-in grills - Refrigeration systems - Bar and seating area Backyard Details: - Size: The backyard is quite spacious, over 1000 sq. ft. This should give us ample room to play with different design elements. Ideal Candidate: - Prov...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  I need an architect/designer to draft a 40x60 two-story metal frame barn with stone facade, a skilled tradesperson to conduct soil test for concrete pad,...need an architect/designer to draft a 40x60 two-story metal frame barn with stone facade, a skilled tradesperson to conduct soil test for concrete pad, identify best location for well and septic — essentially, someone to see the project through, from cradle to grave. The lower level is to be used for storing farm equipment and materials, while second floor will be a workspace loft with small kitchen, a bathroom and a room to rest. Attached picture drawing of what I’d like it to resemble. I am looking for a comprehensive quote that includes both labor and materials. Please provide references of similar projects you m...

  €47072 (Avg Bid)
  €47072 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Food Pouch Design 4 μέρες left

  ...could be ideal for a food pouch, as it usually means clear, simple and effective design - perfect for the intended function of storing ingredients. A design that is not overly complex would be preferred. - Since the design is for a food pouch, it's important to keep in mind that the pouch is likely to be used in a kitchen setting, and therefore, should be easy to clean and maintain. - The design should be simple, yet visually appealing as it can also be used for display in the kitchen or pantry. Aesthetics: - The design should be clean, clear, and easy to understand, as it will house a variety of ingredients. - It should be visually appealing enough for display and for easy identification of the stored ingredients. Ideal Skills: - Experience in designing food p...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm on the lookout for an exceptional and versatile interior designer with proficiency in modern styles. The task comprises the following areas of my home: - The Living Room - The Bedrooms - The Kitchen The ideal candidate should have a proven track record of successful residential transformations, demonstrating the ability to bring the latest modern trends cohesively into a living space. The ability to work within budget and time constraints, while maintaining a high attention to detail, excellent communication skills, and a flair for creative solutions will give you an edge in this project.

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  I need an expert in product sourcing for Amazon FBA. My goal is to find profitable wholesale products across a variety of categories. As part of this process, I'm looking for: - A wide range of category expertise: I'm interested in sourcing products from Electronics, Beauty and Personal Care, Home and Kitchen, Supplement & Herbal, and other fast-selling items. - Ability to identify winning products: I'm seeking an individual who can pinpoint products with the potential to perform well on Amazon. - Brand flexibility: Whilst I don't have specific brands in mind, I'm open to exploring any brand within the categories mentioned. Ideal candidates would have a successful track record in Amazon FBA product sourcing, a deep understanding of the Amazon marketpl...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...walk-throughs that feature human figures to provide a sense of scale and space. Similar sample of design but with out garage: . Key Requirements: - Modern Style: The design should align with a modern aesthetic with 3 bedroom, 3 bathroom. - Areas to Design: Living room, kitchen, bedrooms, bathroom, dining room, foyers, balcony, cover sundeck, carport and walk-through 3D with human figures - Need static picture of the home - Need cost estimation of what material it use and how many as blue print to be able to build a home from this design. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in home design, particularly in creating modern spaces. - Proficiency in 3D design

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I am seeking a proficient developer to construct a Shopify-based e-commerce store specializing in barware and kitchen items. In terms of functionality, the following attributes are necessary: - User registration and login: Registered accounts should be able to track past queries, orders, and provide personalised suggestions. - Product ratings and reviews: Customers should be able to rate and review products after making a purchase. - Social media integration: The store should have integrated social media sharing options to enhance online presence and visibility in networking sites. The ideal freelancer for this project is versed with e-commerce website development, particularly on Shopify. They should be able to link social media to the site and implement registration and ...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  ...experience in integrating such features into a project. - Experience in smart home automation would be a plus, although not a requirement for this project. Project Requirements: The villa should feature a valandra (veranda), drawing room, living room, and a 10' x 10' puja room. The ground floor will include a 10-seater dining room opening into a landscaped area, an open kitchen with a center island, a wet/service kitchen, and a pantry next to the dining room. There will be a guest bedroom (12' x 16'), a luxurious master bedroom with a walk-in closet and en-suite bathroom, and a powder room. The design should incorporate a double-height courtyard, a prominent staircase as a design element, and double-height living and dining areas. Additionally, a stor...

  €131 (Avg Bid)
  €131
  8 συμμετοχές

  ...bin has a Stack of 5 x Solar Panels (landscape) (this is a "true image of solar panels. - Image 1.2b: in this image, the open bin has door and window frames The type of boors and windows you will see in an apartment or Office. Again "a true image" of bricks. NOTE: Next to the Open Bin are examples of other items that can be transported in a "Open" Bin. i.e. Kitch 'marble or gannet' bench top, Kitchen sink, plaster/dry-wall boards, etc. =================================================== Ideal skills and experience for the job: - Engineering: Experience in designing or engineering similar transport systems or bins will be crucial. - Industrial 3D Design: An understanding of how to create a rugged yet compact design for practical use. - Materia...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I am in need of a talented architect or designer who specializes in single-family home designs. All the other details have been put on the plans. I don’t believe there is anything else. The basement kitchen will be future development. This will be a walk out at the back. I have included exterior elevations. The main floor will include all the details on the plans. The en-suite will not have a shower but a freestanding tub. I need an exterior staircase leading to a loft above the garage. The loft needs to have rough and Plumbing for a bathroom.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I need a virtual assistant who can assist me in finding a room for rent in Cerritos, Artesia, and Lakewood, all within the 90703 and 90701 zip codes. The room should have the following attributes: - 1 bedroom - Priced under $800 per month It is crucial that the room meets the following criteria: - Has a private bathroom - Offers kitchen access I am on a tight timeline for this, so the task needs to be completed as soon as possible. Ideal candidates should have: - Strong research skills - Knowledge of the rental market in the specified areas - Excellent communication skills to negotiate with landlords or agents Please get in touch if you are confident in your ability to complete this task promptly and efficiently. Include the following in the spreadsheet: Available? Deposit? ...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...conveniently. 2. **Messaging System:** A robust, efficient communication system for easy interaction between users. 3. **User Profiles:** Both homeowners and professionals should be able to create unique profiles, establishing credibility and trust. The app should cater to a wide array of home projects, such as interior design, home renovation, flooring installation and repair, deep cleaning, kitchen and bathroom remodeling, painting, landscaping, fencing jobs, and handy man interior works including electrician and plumbing tasks. Ideal candidates should be highly skilled in mobile application development, with a deep understanding of project management tools and systems. Experience in developing similar applications catering to the home improvement industry will be an...

  €1230 (Avg Bid)
  €1230 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές

  I'm looking for an experts in 3D printing and model creation for a small, functional handheld press for bread dough. Requirements: - Create a 3D print model of a functional handheld bread dough press - The model should be small-sized Skills and Exp... Requirements: - Create a 3D print model of a functional handheld bread dough press - The model should be small-sized Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software - Experience in creating functional 3D printed objects - Knowledge of materials suitable for contact with food - Understanding of ergonomics for handheld kitchen tools will be advantageous The final 3D model should be suitable for 3D printing and actually usable in a home kitchen environment. If you have experience in such projects, I would ...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...of the screen, to the right Search bar (Search dish or kitchen), to the right cart, to the right Sign Up, Log In • Below scrollable left to right bar with Icons and type of kitchen below (Indian, Chinese, Mexican, Italian, Ukrainian, Japanese, Korean,) • Below option to choose (Top Chef ON/OFF), Chose diet type ((Vegetarian, Vegan, Gluten Free, Paleo, Keto, Halal, Kosher, Whole 30, low FODMAP, Dairy Free), Filter to choose type of dish Soup, Fish, Meat, Chicken, Salads, Mains, Deserts, Pastry, Sides, etc.). • Below First row Header (Popular Local Chefs) Scrolling to the right each profile clear picture of the dish with face of the Chef (if applicable (Must Have header), below full name of the dish in bold with type of kitchen below. Under p...

  €2304 (Avg Bid)
  €2304 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I'm seeking an innovative and budget-conscious interior designer who can transform my living room, bedroom and kitchen. The ideal freelancer for this job should have: - Expertise in modern interior design. - A track record of projects completed on a tight budget. As this project is less than $500, creativity in sourcing affordable, modern pieces will be key. Please share examples of your work, particularly where you had to adhere to a strict budget.

  €233 (Avg Bid)
  €233 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Profitable Amazon FBA Product Sourcing 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a seasoned professional to help me identify a winning product to sell on A...Amazon UK. Key Requirements: - Experience in product sourcing for Amazon FBA - Strong analytical skills to identify profitable niches - Familiarity with the UK Amazon marketplace and its trends Specifics: - No specific electronic product chosen yet, but the ideal candidate should be able to analyze the market trends and offer solid recommendations. - Prior experience with electronics, home and kitchen, or beauty and personal care products is a plus. This project will involve thorough market research, competitor analysis, and a recommendation of a profitable product within the mentioned categories. The goal is to find a product that will sell well on Amazon UK, and provide a solid return...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Kitchen Remodel Expert Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced professional to assist with a comprehensive kitchen remodel. The current kitchen layout and images are provided for reference. Below are the key elements I need for this project: Key Requirements: Flooring: Replace the existing flooring with SUPERCore Flooring from WeShipFloors.com. Kitchen Layout: Open up the kitchen space by removing any non-load-bearing walls. Install a kitchen island in the center for added workspace and storage. Countertops and Cabinetry: Extend the countertops to the full length of the kitchen for maximum workspace. Replace existing countertops and cabinetry with high-quality options from Lily Ann Cabinets. Lighting: Update th...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Villa rendering 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Welcome! I am looking for an expert who could provide a photorealistic rendering of the outdoor area of a property. Key Points: - The key area of focus should be the landscape and vegetation, as well as any outdoor amenities such as the swimming pool or an outdoor kitchen. - The rendering should represent the area during daytime. Ideal Skills and Expertise: - Remarkable experience in creating photorealistic renderings - Proficiency in 3D rendering software - Extraordinary attention to detail - Strong understanding of daylight and how it affects the appearance of landscapes and outdoor amenities Looking forward to receiving your bids!

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές
  Restaurant Mechanical and Electrical Upgrade 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...reducing maintenance costs. This will mainly entail the creation of a new area within the restaurant, and enhancements to the kitchen stove and exhaust fan. Scope of Work: - Develop a new area: The newly-added section will function as a private dining area, bringing a dimension of exclusivity and privacy to our patrons. - Kitchen equipment upgrades: The project involves upgrading to a more efficient stove and replacing the existing exhaust fan to maintain a comfortable and healthy work environment. Ideal candidates should have substantial experience in both mechanical and electrical projects, preferably within the hospitality industry. Knowledge of efficient kitchen equipment and ability to complete installation is required. An understanding of restaurant layout ...

  €2755 - €4591
  Σφραγισμένο
  €2755 - €4591
  18 προσφορές

  I'm looking for a Product Designer with a specific focus on Kitchen Appliances. My goal is to get expert advice and insights in the early stages of my project. Key Points: - The consultation will be framed around the preliminary interview of a product design project - Your expertise in Home Goods, specifically Kitchen Appliances, is crucial - I need guidance on the technical aspects, market trends, and consumer behavior relevant to this category Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Product Design, preferably within the Home Goods category - Specific knowledge of Kitchen Appliances design - Strong analytical skills to interpret market trends and consumer behavior - Excellent communication skills to effectively guide me through the initial phase of ...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm after a talented interior designer with extensive experience in modern/minimal (I like earthy tones with splashes of color) style decoration and furnishing to transform my living room and kitchen into a chic and comforting space. Key tasks include: - Drawing up design plans aligned with a modern aesthetic and my personal preferences - Sourcing and setting up furniture, decor, accessories, and other essential items - Ensuring a harmonious cohesion between the living room and kitchen designs - Completing the project within the allocated budget (over $10,000) The perfect fit would be someone with a background in high-end decorations, a sharp eye for modern design, and a value-for-money approach to sourcing furniture and decorations. Proven experience in apartment in...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Modern Residential Interior Designer 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented interior designer to help bring a modern aesthetic to 500 - 1000 sq ft home. The focus will be on the living room, bedroom, and kitchen. Key Responsibilities: - Apply a modern design style to the living room, bedroom, and kitchen - Utilize space effectively in a medium-sized area - Source furniture, lighting, and decor that aligns with the modern theme - Experience: Please provide a portfolio showcasing your experience with modern interior design, particularly in residential projects. - Vision: We are looking for someone who can create a cohesive, sophisticated, and comfortable living space that aligns with our vision. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with design software such as AutoCAD, SketchUp, or 3DsMax. - Knowledge of color t...

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...vanaf € 199 Klik hier voor meer informatie" The text "klik hier voor meer informatie" means you can click for more information, so the design should make it clear you can click on the banner. Perhaps with the words 'klik hier' on a button background, but feel free to be creative. The design of the banner shouldn't be too busy, but we would like an illustrative image of a professional chef in a kitchen. The design should have a style that fits with the high end, expensive appliance it is for. POP UP The pop up needs to contain the following text: "DEMONSTRATIE DOOR PROFESSIONELE CHEF Benieuwd wat je allemaal met een premium Rational combisteamer kunt doen? Boek dan een demonstratie van het apparaat door een professionele chef! Onze ch...

  €119 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €119
  27 συμμετοχές
  Restaurant Kitchen 2D & 3D Design 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking someone who can create a 2D and 3D design for my restaurant kitchen. Key elements: - Open layout - Compliant with local health codes Ideal Skills & Experience: - Proficiency in 2D and 3D design software - Expertise in commercial kitchen design, especially open layouts - Previous experience designing kitchens for the restaurant industry Please include relevant samples from your portfolio in your application. I will provide kitchen measurements, exhaust hood details, floor drains, sinks etc. I will also provide equipment details and placement. The objective of this project is to quickly provide me a 2d kitchen plan for health department and city review, and a 3d visual for me for better understanding.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  89 προσφορές

  I'm looking for an expert in social media and packaging design to create distinctive graphics for my new cloud kitchen brand. We serve North Indian and Chinese cuisine, and our branding should reflect these flavors. Kindly include a detailed proposal covering your ideas and how you plan to bring our vision to life. I value creativity and attention to detail. Experience in culinary or food packaging design will be highly beneficial. Your bid should include: - Detailed project proposal - Showcase of previous work similar to my needs - Your process and estimated delivery time I can't wait to see your innovative ideas that will make our brand stand out!

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Κορυφαία kitchen Άρθρα Κοινότητας