Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  13,857 intuit quickbooks δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Quickbooks Έχει λήξει left

  Ζητώ Βοήθεια για το quickbooks

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me migrate my platform from QuickBooks Online to ZohoBooks within the next month. I do not require any customizations or special features in ZohoBooks, as the standard features are enough for my needs. Skills and Experience: - Proficiency in QuickBooks Online and ZohoBooks - Experience in data migration and transferring financial information - Knowledge of accounting principles and practices - Attention to detail to ensure accurate migration of data - Strong organizational and time management skills to meet the timeline of the project

  €1027 (Avg Bid)
  €1027 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Seeking a Quickbooks Accountant with experience in Quickbooks Desktop for immediate assistance with reports and analysis. Skills and Experience: - Proficient in Quickbooks Desktop - Strong background in bookkeeping and reconciliation - Expertise in generating reports and conducting analysis - Ability to work under tight deadlines and deliver results quickly

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Developer to Write MS-SQL Integration with QuickBooks Online 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...talented and experienced freelance developer with a strong background in Node.js, Microsoft SQL Server (MSSQL), and the QuickBooks Online (QBO) API. Our goal is to create a robust integration that seamlessly syncs data between a our Sales/Invoicing/CRM system and QuickBooks Online. Key Requirements: Proven Experience in Node.js: You should have extensive knowledge and practical experience in developing applications using Node.js. Expertise in MSSQL: Proficiency in working with Microsoft SQL Server is essential. You should be comfortable with designing, querying, and managing databases. Familiarity with QuickBooks Online API: Experience in integrating with the QuickBooks Online API is crucial. You should be able to navigate and implement the API's fea...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Project Description: Cleanup Books for one year and ongoing Bookkeeping and Accounting - The client's current state of books is somewhat accurate but needs organization. - The client is currently using QuickBooks online accounting software. - Ongoing bookkeeping services will be required on a monthly basis. - Creating P&L Statements and assistance with sales tax filings - Preparation of business property taxes Skills and experience required: - Certification as a QuickBooks Advisor and experience in organizing and cleaning up books. - Strong attention to detail and ability to accurately organize and reconcile financial data. - Knowledge of bookkeeping principles and practices. - Ability to provide ongoing bookkeeping services on a monthly basis. - Excellent communi...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Intuit QuickBooks Canada Book Keeping 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Intuit QuickBooks Canada Book Keeping Skills Required: - Proficiency in QuickBooks Online - Strong Canadian bookkeeping skills - Attention to detail - Knowledge of financial reporting in Canada Project Overview: We are currently using QuickBooks Online for our bookkeeping needs and require assistance with general bookkeeping tasks. The ideal candidate should have experience in QuickBooks Online and possess strong bookkeeping skills. Attention to detail is essential, as accuracy is crucial in maintaining our financial records. Additionally, knowledge of financial reporting will be beneficial for the successful completion of this project. Tasks to be Completed: - Recording and organizing financial transactions - Managing accounts rec...

  €10 - €17 / hr
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €10 - €17 / hr
  26 προσφορές

  ...Adwords has changed enough that I would rather someone help me. I have already set it up actually, but want it improved. I used to be able to see what are the most popular keywords in my area with their tool. Also I would like to select a radius search distance from my address like I used to, if possible. Thank you! Budget: About $100 for one time Adwords setup, and $100 for one time SEO for my Intuit Homestead website. ................................................................................................................................................................................. Target Audience: Local customers only Services to focus on: Both residential and commercial cleaning Key Responsibilities: - Conduct keyword research to identify relevant keywords f...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Create QuickBooks Online Estimate Template - T&C, e-sign 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a customized estimate template for my QuickBooks Online. The ideal candidate should have experience in designing and customizing estimate templates in QuickBooks Online. Terms & Conditions: - I have specific clauses that need to be included in the Terms & Conditions section. - The freelancer should be able to incorporate these clauses into the template. E-Signature: - A standard e-signature will suffice for this project. - No specific features or requirements are needed for the e-signature. Overall, the freelancer should have a good understanding of QuickBooks Online and be able to customize the estimate template to meet my specific requirements.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Quickbooks Consultation 7 μέρες left

  Quickbooks Consulation for integration with Bitrix24

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We're seeking an experienced developer to seamlessly integrate the QuickBooks Financial Reports API into our existing application. The project involves integrating QuickBooks financial data into our React-based frontend and Django Rest Framework-based backend, enabling users to access their financial reports directly within our platform. Project Scope: Establish a secure connection to QuickBooks Financial Reports API with OAuth 2.0 authentication. Retrieve a comprehensive set of financial reports, including Balance Sheets, Profit and Loss, Trial Balances, and more. Integrate the data retrieval process into our Django Rest Framework-based backend for efficient storage in our PostgreSQL database. Provide comprehensive documentation for setup, usage guidelines, and...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Monthly data entry for my bok keeping 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to assist with monthly data entry tasks for my bookkeeping needs. The ideal candidate should have experience in entering sales and expenses into Excel. Tasks to be performed include: - Entering sales and expenses data into Excel - Updating inventory records - Organizing receipts The anticipated workload is 50-100 entries pe...The ideal candidate should have experience in entering sales and expenses into Excel. Tasks to be performed include: - Entering sales and expenses data into Excel - Updating inventory records - Organizing receipts The anticipated workload is 50-100 entries per month. Accuracy and attention to detail are essential for this role. Preferred software for bookkeeping is Excel. Experience with QuickBooks or other software is al...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  275 προσφορές
  BOOKKEEPING WITH QUICKBOOK BANK STATEMENT RECONCILIATION 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with annual bank statement reconciliation using QuickBooks. Requirements: - Experience with QuickBooks and bank statement reconciliation - Ability to handle more than 100 transactions per bank statement Optional: - Knowledge of payroll, tax preparation, and financial reporting If you have the necessary skills and experience, please bid on this project.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές
  Assistance with Quickbooks online 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for assistance with Quickbooks online to help with financial reporting and analysis. I have a rough idea of the format I would like for my financial reports. I will require these reports on a weekly basis. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Quickbooks online - Strong knowledge and experience in financial reporting and analysis - Ability to create and customize financial reports - Attention to detail and accuracy in financial data analysis desires ability to review weekly trends and start projecting. 2 - 3 sets of books that relate to the same location. Some hipaa compliant data. Would like to work along side each other to minimize wasted time for both parties. In the past I used Peachtree and was fully versed in it. I was lead team manager in for...

  €412 (Avg Bid)
  €412 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  bookkeeping 4 μέρες left

  I own a small accounting firm, and we are looking for a QuickBooks online pro to handle our clients' bookkeeping services using QuickBooks or whatever our clients use as software. Skills and experience required: - Proficient in QuickBooks - Knowledge of basic bookkeeping principles - Attention to detail and accuracy in data entry - Ability to reconcile accounts and generate financial reports - Strong organizational and time management skills Responsibilities: - Setups by industry - Maintain accurate financial records - Record and categorize expenses and income - Reconcile bank statements - Prepare monthly financial reports - Assist with tax preparation and filing If you are proficient in QuickBooks, please submit your proposal with relevant experience ...

  €32 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a QuickBooks Online bookkeeper to assist with Bookkeeping reconciliation, categorization, fixing descrepencies and Financial Statements preparation. Skills and experience required: - Proficiency in QuickBooks Online - Strong knowledge of bookkeeping principles and practices - Attention to detail and accuracy in reconciling accounts - Ability to identify and resolve discrepancies - Should have strong Accounting, Finance, Bookkeeping, QuickBooks, and Excel skills. Responsibilities: - Reconciling bank and credit card statements with QuickBooks Online - Reviewing and correcting any discrepancies or errors - Ensuring all transactions are accurately recorded and categorized - Generating reports to provide an overview of financial status Bookkeeper...

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Accounting 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced accountant to assist me with bookkeeping tasks using QuickBooks on a weekly basis. The ideal candidate should have a strong background in bookkeeping and be proficient in using QuickBooks. The main tasks will include data entry, bank reconciliations, and managing financial records. The candidate should also have knowledge of tax preparation and financial statement analysis. This is an ongoing project, and the accountant will be required to provide weekly reports and updates.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  125 προσφορές
  Expert Accounts Quickbook 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Expert Accounts Quickbook Please Read my attached file then send your Qutation Requirements: - Proficiency in QuickBooks Desktop - Experience in solving specific tasks - Ability to address and resolve the issue as per the attached file Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with QuickBooks Desktop - Familiarity with accounting principles and practices - Strong problem-solving skills in addressing the specific issue mentioned in the attached file

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am looking for a freelancer to install Intuit QuickBooks Enterprise Solution: Accountant 18.0 on my system. Requirements: - The freelancer should have experience installing QuickBooks Enterprise Solution. - Familiarity with the latest version (18.0) is preferred. - The primary reason for installing QuickBooks Enterprise Solution is for a new installation. - No specific customization or integration with other software is required. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Bookkeeper - Ongoing 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Bookkeeper I am looking for an ongoing bookkeeper to help with my small holding company within Canada. You will be hired for 2...Required: - Reconciliation of bank statements for the past couple of months. - Expenses and transactions are categorized correctly - Trial Balance prepared for my accountant as my company's year end is Nov 30. - Basic bookkeeping tasks such as recording financial transactions and reconciling bank statements. - Preparation of financial statements and reports for accountant Software: - I use Quickbooks & Dext so proficiency in this software is required. Experience: - Previous experience working with Canadian small businesses - Previous experience in bookkeeping for small businesses is preferred. - Knowledge of tax regulations and compliance in...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές

  ...project. The goal is to seamlessly integrate the QuickBooks Financial Reports API into our React-based frontend and Django Rest Framework-based REST API. Our mission is to enhance our application by providing users with access to their financial reports from QuickBooks, all within our platform. Project Scope: QuickBooks API Integration: Establish a secure and robust connection to the QuickBooks Financial Reports API. Implement OAuth 2.0 authentication to ensure the highest level of security. Retrieve a comprehensive set of financial reports from QuickBooks, including: - Balance Sheet - Profit and Loss - Profit and Loss Detail - Trial Balance - Statement of Cash Flows - Inventory Valuation Summary Backend Integration: Seamlessly integrate the Quic...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Enhancement & Features Development in Laravel based CRM Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have a laravel based CRM which needs to be enhanced and add multiple features & customizations as below. More detailed of these requirements , I will share after we sta...style 3. Modify & Enhance Automation Workflow Engine. i.e Add mofre rules, models, actions, conditions etc 4. Twilio Call Enhancement . We already have twilio call system. We need add more features like buy phone number, call crdits, call recording & play, call history, and call routing 5. Create a addon system where we can add addons later , like plugins 6. Create a quickbooks addon to sync invoices, estimates etc between quickbooks and CRM & vice versa 7. Add mailchimp module to sync contacts 8. Create dashboard & reporting options similar to Bigin CrM Able to add Kpis, charts, grap...

  €1308 (Avg Bid)
  €1308 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  Eager to elevate my skills in freelance QuickBooks and accounting projects, I'm actively seeking a seasoned mentor to guide me through the nuances of the freelancing landscape. If you're an accomplished professional in this field and can provide insights on securing projects, optimizing profiles, and building a successful freelancing career, let's connect. Looking for brief and impactful mentoring sessions to accelerate my learning curve.

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Windown Server administrator Έχει λήξει left

  Overview Job Description: Are you passion...degree). Skills & Requirements Technical Support, Customer Service, Troubleshooting, Remote Support, Onsite Support, Desktop Support, Laptop Support, Printer Support, Phone Support, Server Support, Network Connectivity, Ticket Management, Hardware Troubleshooting, Software Troubleshooting, Windows 10, OSX, iOS, Android, Active Directory, Microsoft Office 365, Desktop Software, Adobe Reader, Intuit QuickBooks, Web Browsers, Java, Network Fundamentals, TCP/IP, VPN, Antivirus, Email Systems, Computer Security, Data Transfer/Migrations, Professional Services Automation (Autotask), Remote Management/Monitoring Tools (Datto RMM), Documentation Platforms (ITGlue), MCITP: Desktop, A+, N+, CompTIA. Note : Onsite - Kochi, Kerala,-...

  €265 (Avg Bid)
  €265 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  QuickBooks Bookkeeping 1 μέρα left

  I am looking for a QuickBooks Online bookkeeper to assist with Bookkeeping reconciliation, categorization, fixing descrepencies and Financial Statements preparation. Skills and experience required: - Proficiency in QuickBooks Online - Strong knowledge of bookkeeping principles and practices - Attention to detail and accuracy in reconciling accounts - Ability to identify and resolve discrepancies - Should have strong Accounting, Finance, Bookkeeping, QuickBooks, and Excel skills. Responsibilities: - Reconciling bank and credit card statements with QuickBooks Online - Reviewing and correcting any discrepancies or errors - Ensuring all transactions are accurately recorded and categorized - Generating reports to provide an overview of financial status Bookkeeper...

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...looking for a freelancer to assist me with the verification of bookkeeping entries in QuickBooks. The project requires verifying entries for revenue and expenses, as well as assets and liabilities. Specifically, I need the entries from January 2022 to December 2022 to be verified. This covers the entire financial year. As this marks the second year of submitting the management accounts, and given the successful completion of the audited management accounts for the first year, it would be beneficial for the opening balance in the new financial year to accurately mirror the closing balance of the previous financial year. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in using QuickBooks - Strong knowledge of bookkeeping principles and practices - Attent...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  quickbooks Έχει λήξει left

  Title: QuickBooks Online Bookkeeping Assistance We can get started by arranging an interview via Google Meet. If you are not willing or able to speak via video call, do not apply. We are looking for 1:1 help. Skills and Experience: QuickBooks Online, Bookkeeping Overview: We are seeking a freelancer who is experienced with QuickBooks Online and proficient in bookkeeping tasks to provide assistance for our business. The ideal candidate should have a strong understanding of QuickBooks Online and be able to efficiently manage our financial records. Specific Tasks: - Accurate and timely data entry of financial transactions into QuickBooks Online - Reconciling bank statements and credit card transactions - Categorizing expenses and income correctly - Gener...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  quickbooks api query help Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can provide QuickBooks API query help. Specifically, I need assistance with querying data from QuickBooks using the platform for the API requests. Ideally, the freelancer should have experience and knowledge in the following areas: - QuickBooks API functionality for querying data - Familiarity with the platform for API requests The project has an urgent timeline, so the freelancer should be able to start as soon as possible. If you have the necessary skills and can provide prompt assistance with QuickBooks API query, please submit your proposal.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Accounting Project -- 2 Έχει λήξει left

  Accounting Project Specific accounting task: Management and cost accounting Preferred accounting software: na Urgency: Completion within 1-2 days Skills and Experience: - Proficiency in management and cost accounting - Strong knowledge of financial statements preparation - Experience in tax filing - Familiarity with QuickBooks and/or Xero is a plus - Ability to work efficiently and meet tight deadlines

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a project management and dashboarding application for our flooring company. The application should have the following features: - Project and task management: We need a system that allows us to create and manage projects and tasks, assign them to team members, and track their progress. - Quickbooks integration: It is crucial for the application to integrate with Quickbooks so that we can keep track of our financials and manage invoices and expenses. - Reporting and analytics: We need the application to generate reports and provide analytics on project progress, team performance, and financials. As for the preferred software or technology for the application, I am open to suggestions. It should be compatible with our existing sy...

  €5706 (Avg Bid)
  €5706 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές
  help setting up quickbooks online Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me set up QuickBooks Online for my business. Skills and experience needed: - Expertise in QuickBooks Online - Familiarity with setting up Chart of Accounts - Knowledge of recording transactions, specifically purchases - Ability to provide guidance and support in understanding reports - Experience in transferring data to QuickBooks Online is a plus If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details and pricing. Thank you.

  €17 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  ...financial reports for management review. - Compliance: Maintain compliance with accounting standards and regulations. - Collaboration: Work closely with the finance team to ensure seamless financial operations. Requirements: - Proven Experience: Minimum of [X years] experience in bookkeeping or related financial roles. - Tech Proficiency: Proficient in using accounting software (e.g., QuickBooks, Xero) and advanced proficiency in Microsoft Excel or similar tools. - Analytical Skills: Strong analytical and problem-solving abilities to assess processes and propose improvements. - Attention to Detail: Keen eye for detail to maintain accuracy in financial records. - Communication: Excellent communication skills to collaborate effectively within the team and across...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  I am looking for a bookkeeper with knowledge US Accounting & of finalization on QuickBooks Online (QBO). The ideal candidate should have the following skills and experience: - Up-to-date and organized bookkeeping records - Ability to provide both regular updates and one-time finalization - Experience working with small businesses (0-50 employees) This project requires someone who can handle the ongoing bookkeeping needs of a small business and also assist in finalizing the records when needed. The bookkeeper should be familiar with QBO and be able to ensure that the records are accurate and up-to-date. Attention to detail and strong organizational skills are a must. If you have experience in bookkeeping and are proficient in QBO, please apply with your relevant experience and...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for someone who can help me transfer data from my desktop version of QuickBooks to the online version. Skills and Experience: - Experience with transferring data from QuickBooks desktop to QuickBooks online - Knowledge of both QuickBooks desktop and QuickBooks online - Familiarity with setting up QuickBooks online Requirements: - Transfer all data from QuickBooks desktop to QuickBooks online - Ensure that all data is accurately transferred - Set up QuickBooks online and assist with any necessary configurations Additional Information: - The client is using QuickBooks desktop and needs assistance with setting up QuickBooks online. - All data can be transferred at the same time, so there are no speci...

  €976 (Avg Bid)
  €976 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can help me transfer a large amount of data from QuickBooks Desktop to the online version of QuickBooks. Skills and Experience: - Experience with QuickBooks Desktop and QuickBooks Online - Proficiency in data transfer methods - Ability to handle large data transfers (more than 5 GB) - Strong attention to detail - Excellent communication skills

  €952 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €952 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  Estamos à procura de um contabilista que tenha conhecimento com o software de contabilidade Quickbooks Online para fazer o setup inicial do programa de acordo com as nossas necessidades, nomeadamente configurar taxas de iva, entre outros. Estamos num processo inicial e precisamos de tudo configurado o melhor possível, perante as normas Portuguesas e taxas de iva aplicáveis.

  €416 (Avg Bid)
  €416 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Project for muhammad Anas Έχει λήξει left

  I am looking for a developer that is confident that they can create an app that essentially compares a worker's current location to that of their registered clients to log when the...able to review what was scheduled and what was actually worked. Data should not be accessible between different client organisations, and there will be access hierarchies within the individual organisations. It is expected that the selected developer will help to get the App published to both the Android Play and Apple App Store. Key items 1 - App (Andoid / iOS) 2 - Website 3 - Integration with Quickbooks 4 - Publish to Android and Apple stores 5 - Central database to store updates Attached is the working requirements document along with a previous attempt by a developer that gives an idea of wha...

  €2700 (Avg Bid)
  €2700 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές
  Remote Book - Keeping Job -- 2 Έχει λήξει left

  Remote Book-Keeping Job I am looking for a skilled bookkeeper to assist me with my remote book-keeping needs. The ideal candidate should have experience using QuickBooks and be able to handle a monthly volume of transactions ranging from 100 to 500. Skills and Experience: - Proficient in using QuickBooks for book-keeping tasks - Experienced in handling a monthly volume of transactions ranging from 100 to 500 - Detail-oriented and organized, with a strong attention to accuracy - Excellent communication skills, as the job will be done remotely - Ability to work independently and meet deadlines This is a flexible project with no specific deadline, allowing the bookkeeper to work at their own pace. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  78 προσφορές
  Bookkeeper Έχει λήξει left

  I am looking for a bookkeeper who can assist me with general bookkeeping services on a weekly basis. Skills and Experience Required: - Proficiency in general bookkeeping practices and principles - ...Knowledge of tax preparation services to ensure compliance with tax regulations - Ability to work with minimal supervision and meet deadlines - Excellent communication skills to liaise with clients and other stakeholders Software Requirements: - No specific software is required as I do not currently use any for bookkeeping purposes. However, proficiency in popular bookkeeping software such as QuickBooks or Xero would be a plus. If you have the necessary skills and experience, and can provide reliable and efficient bookkeeping services on a weekly basis, please submit your proposal. ...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...including accounting, travel bookings, and lead management. Tasks: - Handling accounting tasks such as managing invoices, tracking expenses, and reconciling accounts - Making travel bookings including flights, accommodations, and transportation arrangements - Managing leads and ensuring timely follow-ups and conversions Ideal Skills and Experience: - Proficiency in accounting software such as QuickBooks - Experience in handling travel bookings and knowledge of popular booking platforms - Strong organizational and communication skills for effective lead management Expected Volume of Work: - The workload is expected to be less than 10 hours per week. Software and Tools: - While specific software or tools were not mentioned, I am open to suggestions and would prefer a virtual a...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Quickbook | Accounting Expert Έχει λήξει left

  I am looking for a Quickbooks | Accounting Expert to assist me with setting up accounts and categories. I have been using Quickbooks for a while and need help in accurately organizing my accounts and categories. Skills and Experience: - Strong knowledge of Quickbooks and its features - Experience in setting up accounts and categories - Attention to detail and accuracy in data entry This project does not have a strict deadline, so there is a flexible timeline for completion.

  €229 (Avg Bid)
  €229 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Construction co. Accounts Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can assist me with my construction company's bookkeeping software specific accounting tasks I need assistance with are boo...software in place and I am in need of help setting one up. I would prefer to use a software program for my accounting needs, but I do not have a preference as to which one to use. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in bookkeeping, payroll, and financial statements - Proficiency in setting up accounting systems - Familiarity with accounting software programs such as QuickBooks or Xero (although not required, as I do not have a preference) - Attention to detail and accuracy in handling financial data - Good communication skills to ensure clear and effective collaboration throughout the project.

  €198 (Avg Bid)
  €198 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Accounting Έχει λήξει left

  Accounting Services for Small Business - Bookkeeping: I am looking for a freelancer who can handle all my bookkeeping needs, inclu...file my business taxes accurately and on time, ensuring compliance with all applicable laws and regulations. - Financial Statement Analysis: I require a freelancer with experience in analyzing financial statements to provide insights into my business's financial performance and help identify areas for improvement. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in the preferred accounting software: QuickBooks - Strong knowledge of accounting principles and practices - Attention to detail and accuracy in data entry and record-keeping - Familiarity with relevant tax laws and regulations - Ability to analyze financial statements and provide actionable ...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  CRM for our company Έχει λήξει left

  ...Recommendation: Ensure a user-friendly mobile interface with offline capabilities. 8. Financial Management: 8.1 Upload PDF financial statements. 8.2 Generate payroll based on set criteria. 8.3 Integration with Square for payments. 8.4 Integration with financing systems. Recommendation: Implement AI-driven financial analysis for better insights. 9. External System Integration: 9.1 Integration with QuickBooks Online for financial data. 9.2 Integration with WhatsApp API for customer communication. Recommendation: Explore AI-driven insights for financial integrations. 10. Employee Communication: 10.1 AI-driven chatbots for employee queries. 10.2 Transfer calls with music on hold. Recommendation: Implement natural language processing for advanced AI chatbot interactions. 1...

  €2782 - €4637
  Προεξέχον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €2782 - €4637
  59 προσφορές

  ...bookkeeping cleanup and monthly reconciliations using QuickBooks Online. The project involves cleaning up more than 6 months of bookkeeping data and ensuring accurate financial reporting from 2 different business units under the same single member LLC (each unit has its own bank account) Ideal Skills and Experience: - Proficiency in QuickBooks and experience with bookkeeping cleanup - Strong attention to detail and ability to reconcile financial accounts - Knowledge of best practices in bookkeeping and financial reporting - Ability to work independently and efficiently - Excellent communication skills and ability to provide regular updates on progress The freelancer will be responsible for: - Cleaning up and organizing financial data in QuickBooks Online - Re...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  ...experience in using QuickBooks and working with MAC operating systems. As a startup, I need someone who can assist with general ledger maintenance and ensure accurate financial records. Skills and Experience: - Proficiency in using QuickBooks for bookkeeping tasks - Experience in maintaining general ledgers and ensuring accurate financial records - Familiarity with MAC operating systems Responsibilities: - Maintain and update general ledger records - Enter financial transactions accurately and in a timely manner - Reconcile accounts and resolve any discrepancies - Assist with financial reporting and analysis as needed Preferred Method of Communication: - Email communication is preferred for this project If you have experience in bookkeeping and are familiar with Qui...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  78 προσφορές
  Accountant -- 2 Έχει λήξει left

  I am looking for an accountant who specializes in bookkeeping using Quickbooks on a monthly basis for 2 companies. Skills and experience needed: - Familiar with Australian BAS and accounting is a must - Proficiency in Quickbooks accounting software. - Strong knowledge of bookkeeping principles and practices. - Attention to detail and accuracy in financial record-keeping. - Ability to maintain confidentiality and handle sensitive financial information.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me with process automations for accounts payable and payroll. Tasks to be automated: - Invoice processing Software currently in use: - QuickBooks We'd like to use QB with robotics, so file can be updated and save by itself for our review Specific features and functions to include in the automation process: - Automatic data entry Ideal skills and experience: - Experience with QuickBooks - Knowledge of invoice processing and automation - Strong attention to detail and accuracy in data entry

  €375 (Avg Bid)
  €375 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  accounting Έχει λήξει left

  I am looking for a freelance accountant who can assist me with my bookkeeping needs using QuickBooks. The ideal candidate should have experience in providing bookkeeping services on a weekly basis. The main responsibilities will include: - Maintaining accurate and up-to-date records of financial transactions - Reconciling bank statements and ensuring the accuracy of financial data - Generating financial reports and statements on a weekly basis Skills and experience required for this project: - Proficiency in using QuickBooks software - Strong attention to detail and accuracy in data entry - Knowledge of accounting principles and practices - Prior experience in bookkeeping and financial statement preparation If you meet these requirements and have a strong background in bo...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a bookkeeper to assist with my accounting needs for the year 2023. The ideal candidate should have experience with QuickBooks and be able to provide comprehensive reconciliation services, including transaction analysis, account analysis, and financial reporting. Skills and experience required: - Proficiency in QuickBooks - Strong understanding of bookkeeping principles - Experience with transaction analysis and account analysis - Ability to generate accurate and detailed financial reports Responsibilities: - Reconciling bank statements with accounting records - Analyzing transactions and accounts for accuracy - Generating comprehensive financial reports on a regular basis Please note that the frequency of these services is still to be determined.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές