Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  9,110 infographics δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Illustrate Something Έχει λήξει left

  Το ΚΕΦίΜ αναζητά άμεσα γραφίστα προκειμένου να εκδόσει ηλεκτρονικά (ίσως και σε έντυπο) οικονομική έρευνα με λίγα γραφήματα και ενδεχομένως infographics. Η έρευνα είν&alph...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  To create key element from below link for infographic Designs. Link is about Dubai Expo 2020, you have to extract content(key element) from it. Kindly see the attachment for reference of infographic, so you get an idea about the key elements. I need this to be done in two hours.

  €28 - €232
  €28 - €232
  0 προσφορές
  Slide deck for a sales pitch 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...my company, such as its mission, vision, core values, and market positioning. - It should also provide an overview of the products or services offered, target market, competitive advantage, and financial projections. Design Style: Creative and Engaging - I am looking for a slide deck design that is visually appealing, modern, and creative. - The design should incorporate engaging visuals, infographics, and animations to captivate the audience and enhance the overall presentation. - It should also align with my company's brand identity and values. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating professional and visually appealing slide decks using presentation software, such as PowerPoint or Keynote. - Strong design and layout skills to create visually captivating ...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...looking for a skilled graphic designer who can create 10 infographics for my social media posts in 2024. The infographics will be focused on industry highlights. Specific requirements: - Infographics: The images should be in the form of infographics, presenting data and information in a visually appealing and easy-to-understand manner. - Industry Highlights: The infographics should highlight important trends, developments, and achievements in the industry. - Quantity: I need a total of 10 infographics, evenly distributed throughout the year. Ideal skills and experience: - Graphic design expertise: The designer should have a strong background in graphic design, with the ability to create visually appealing and professional-looking infographi...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Professional Infographic Designer Needed to Create Educational Infographic - Main Purpose: The main purpose of the infographic is to educate the audience. - Information Type: The infographic should include information as per attached file. - Preferred Style: The preferred style for the infographic is corporate. Skills and Experience Required: - Proven experience in designing infographics with a focus on education. - Strong understanding of data visualization and the ability to present complex information in a visually appealing manner. - Proficiency in using graphic design software and tools. - Ability to create a visually cohesive and professional corporate style. - Strong attention to detail and the ability to meet deadlines. If you have the skills and experience required to c...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  something needed 6 μέρες left

  Project Title: Something Needed Deliverables: - Written report - Presentation slides - Infographic Requirements and Guidelines: - No specific requirements or guidelines for the deliverables - Freelancer has the freedom to decide - Input from the client is welcome Timeline: - Deliverables needed within a month Ideal Skills and Ex...Requirements and Guidelines: - No specific requirements or guidelines for the deliverables - Freelancer has the freedom to decide - Input from the client is welcome Timeline: - Deliverables needed within a month Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills for the written report - Proficiency in creating visually appealing presentation slides - Experience in designing and creating infographics - Ability to work independently and make creative...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Data Visualization Expert Needed for ASAP Project Skills and Experience: - Proficiency in creating various types of data visualizations, including charts and graphs, infographics, and interactive dashboards - Experience with data collection and analysis - Strong knowledge of data visualization tools and software - Ability to understand and interpret complex data sets - Attention to detail and ability to present data in a visually appealing and easy-to-understand format Project Requirements: - Create visually stunning data visualizations using charts, graphs, infographics, and interactive dashboards - Work with the client to collect and analyze data, if needed - Complete the project as soon as possible, meeting the client's tight deadline - Ensure accuracy and clarity...

  €381 (Avg Bid)
  €381 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Design a very high quality Series A Pitch Deck 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...with 10-15 slides If you have the skills and experience to create a visually stunning and persuasive pitch deck, please submit your portfolio and relevant samples of your work. Focus on the following areas: 1. Visual Appeal and Branding: Enhance the visual appeal of the slides with a consistent color scheme and typography that aligns with your brand. This includes using high-quality images, infographics, and icons to make the presentation more engaging. 2. Content Clarity and Conciseness: Ensure that each slide communicates a clear and concise message. This might involve reorganizing or simplifying text, using bullet points for clarity, and highlighting key statistics or facts. 3. Data Visualization: Improve the way data is presented. This could involve redesigning graphs...

  €434 (Avg Bid)
  €434 Μέση Προσφορά
  169 προσφορές
  Daily Brand Marketing Content Creation for Whatsapp/FB/Insta 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...for a skilled content creator who can help me with my marketing and social media posts. - The primary goal of the content is to create brand awareness for my business. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating engaging social media posts. - Strong understanding of branding and how to create content that aligns with the brand's image. - Ability to create visually appealing infographics and videos. - Knowledge of social media platforms and their best practices for content creation. - Excellent writing skills to craft compelling and attention-grabbing captions for social media posts. All relevant content ideas, websites will be provided. Idea is just to post content on WhatsApp status / Instagram just for activity and create awareness about services. Qu...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  guest post 5 μέρες left

  ...travel content. • Strong understanding of SEO principles and content marketing. • Excellent research and writing skills. • Ability to effectively communicate and collaborate with external website teams. • Familiarity with social media marketing strategies. Guidelines: • The guest post must be a minimum of 800 words. • Content should be visually appealing, possibly including relevant images or infographics. • The article must include a permanent do-follow backlink to our website with anchor text, following SEO best practices and disclosure requirements. • Avoid promotional or sales-oriented language; the focus should be on providing value and information to the reader. • Adherence to ethical SEO practices is mandatory; no black-hat tec...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...content that engages with Ryse Energy's target audience. d. Develop and execute social media advertising campaigns that drive traffic to Ryse Energy's website and increase brand awareness. Content Creation: a. Develop a content strategy that aligns with Ryse Energy's business goals and objectives. b. Create high-quality, engaging, and informative content, including blog posts, articles, and infographics. c. Collaborate with Ryse Energy's team to create case studies, customer testimonials, and other marketing collateral. Video Editing: a. Develop a video strategy that aligns with Ryse Energy's business goals and objectives. b. Create high-quality video content, including product demos, explainer videos, and customer testimonials. c. Edit existing video c...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Infographic Content Researcher 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Infographic Content Researcher to gather and accumulate Facts, Statistics, Trends, and Data for the infographics. Ideal skills and experience: - Strong research skills - Ability to gather and analyze data from various sources - Creativity in presenting information visually - Familiarity with the target industry's terminology and concepts

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  vector grafick 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can create vector graphics for my project. Here are the details: Type of vector graphics needed: - Logos - Illustrations - Infographics Specific style/theme: - I have a specific style/theme in mind Intended uses for the vector graphics: - For print materials Ideal skills and experience: - Proficiency in creating vector graphics - Strong understanding of different styles and themes - Experience in designing graphics for print materials

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can create cheat sheets about topics linked to commodity trading and shipping. The cheat sheets should cover both commodity trading and shipping. Skills and Experience: - Strong knowledge of commodity trading and shipping - Ability to research and condense information into concise cheat sheets - Proficiency in creating visually appealing infographics - Excellent communication skills to ensure the cheat sheets provide a clear overview of the topics.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Looking for Landing pages for my classified ads/marketplace websites as much pages as possible. Willing to pay from 1 to 5 dollars per page depending on the quality, uniqueness, and types. Pages can/should be different content types such as blog post or articles, infographics, directory, forum, statistics pages, questions & answer, comparison pages etc. And the landing pages can be for different or multiple channels such as google search, facebook, Instagram etc. For each landing pages we will expect the following: • Clear definition of the target audience the landing page is speaking to. • The Keywords being targeted. • A page content can cover one or multiple of my classified ads websites at once. • The type of landing page the page is for: blog, direct...

  €3910 (Avg Bid)
  €3910 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...experience for this job include: Supports and contributes to business analytics projects and processes to provide data-driven insights related to business performance used to advise and develop strategies for operational improvements and future business initiatives. Use statistical methods, modeling, analytical methodologies, and data analysis to develop and deploy tools including dashboards, infographics, reports, and models to inform and support decision-making. Mines, clean, process, and analyze internal and external data using KPIs, business results, industry sources, competitor intelligence, and customer information. Develops a good understanding of the business's model, objectives, issues, and challenges by interacting and collaborating with users and stakeholders. ...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...who can create a data visualization in the form of infographics. The purpose of this project is to present a new product to our audience. The storyboard should be moderately detailed, providing enough information to engage the viewers but not overwhelming them with too many steps. Skills and experience required: - Proficiency in creating infographics and data visualizations - Ability to transform complex information into visually appealing and easy-to-understand graphics - Understanding of storyboarding techniques and best practices - Creative mindset to design visually appealing and engaging visualizations - Attention to detail to ensure the storyboard accurately represents the new product If you have experience in creating infographics and storyboards for produ...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  social media and website 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Social Media Project Description Platforms: Facebook Content Type: Visual (Images, Infographics) Posting Frequency: Daily We are looking for a skilled social media expert to create visually appealing content for our Facebook page. The ideal candidate should have experience in creating engaging images and infographics that resonate with our target audience. Responsibilities: - Create eye-catching images and infographics that align with our brand image and messaging - Develop creative concepts for visual content that effectively communicates our brand story and values - Collaborate with our marketing team to ensure consistent and high-quality content creation - Optimize visuals for optimal engagement and reach on Facebook Skills and Experience: - Proficiency in gr...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I need 12 social media Posts for the next month for a preschool’s Instagram account. I have the topics decided and will guide you on how I want to execute each of them. I need someone who can turn my ideation into creative infographics

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Infographics 8 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled infographic designer who can help me visualize statistical data in a detailed and informational manner. Main Goal: - The main goal of this infographic is to visualize data. Data Type: - The data to be visualized is statistical data. Design Style: - I have a specific design style in mind, which is detailed and informational. Skills and Experience: - Proficient in infographic design - Strong understanding of data visualization techniques - Ability to create visually appealing and informative designs - Attention to detail - Excellent communication skills to understand and incorporate client's requirements

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Redo 5 images 3 ώρες left

  I'm looking a Graphic Designer for future jobs, please check example, of what you need to do... is to re do with no copyrighted images, you can use stock photos from or , Idea is to make it more clean and keep aligned with Red/Maroon and Blue Colors and their palette of my logo. - Graphics to be redone: Icons, Logo, Infographics - File format needed for the final graphics: Vector Happy bidding

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Business plan graphic designer Έχει λήξει left

  I am looking for a graphic designer with experience in creating infographics for a business plan. The ideal candidate should be able to create moderately detailed infographics that effectively convey information and engage the audience. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools - Strong understanding of data visualization and information design principles - Ability to work with specific colors and branding guidelines - Creative thinking and problem-solving skills to effectively present complex information in a visually appealing manner

  €884 (Avg Bid)
  €884 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές

  I am looking for a skilled Wordpress developer to revamp our existing website and optimize it for selling PowerPoint based infographics. The project is in its second phase and we specifically want to focus on functionality enhancements. Specifically, we are looking for better navigation on our site to improve user experience and make it easier for visitors to find and purchase our infographics. Additionally, we are open to suggestions and advice on incorporating specific plugins or tools that can further enhance the functionality of our site. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in Wordpress development and customization - Experience with ecommerce features and integrating payment gateways - Knowledge of user experience and design p...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a corporate profile PowerPoint presentation for our state transportation company. The ideal candidate should have experience in creating visually appealing presentations that effectively communicate information. Infographics and eye-grasping elements will be needed as we want to keep words to a minimum and have the visuals speak for itself. Requirements: - The presentation should be 10-15 slides long, providing a concise overview of our company and its services. - We have existing branding guidelines that need to be adhered to. The freelancer should incorporate our logo, colors, and fonts into the presentation to maintain consistency. - Each slide should provide an overview-level of detail, avoiding excessive bullet points or complex graph...

  €322 (Avg Bid)
  €322 Μέση Προσφορά
  193 προσφορές
  Graphics Design post for Linkedin Έχει λήξει left

  I am looking for a graphics designer who can create an infographic for my LinkedIn post. Requirements: - Proficient in creating infographics - Able to incorporate provided content and data into the design - Skilled in creating corporate and professional designs Skills and experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating infographics for social media platforms - Familiarity with LinkedIn's design guidelines and best practices If you are a talented graphics designer who can create a visually appealing and professional infographic for my LinkedIn post, please submit your portfolio and relevant experience. Here is the Post: Yes Silicone is primary thing keeping glass from falling out in curtain wall system. Yes the panels are just glued in. Installed...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  ...content for social media platforms, including Instagram, Facebook, Twitter, and WhatsApp. -Craft interactive materials to boost sales and increase followership. -Create content for a six-month period, ensuring a variety of posts each day of the week. -Utilize different themes for each day, such as agricultural facts, health tips, and product profiles. -Showcase your skills in video creation and infographics. -Leverage your experience to tailor content to the agricultural sector. Requirements: We are looking for candidates who have: -Proven experience in social media content creation. -Demonstrated expertise in developing catchy and interactive materials. -Strong video creation and infographic skills. -Experience in the agricultural sector is an advantage. If you're ready ...

  €350 (Avg Bid)
  €350 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I teach children and their families about their brains. I work with kids between the ages of 3 and 8 and there are no materials that teach what I teach to kids that young. I’m looking for someone to help me create educational materials like infographics and worksheets for these kids. This is a two-part task. 1. Design and personify a cute brain in action. I like bright colors and cute, kawaii, chibi styles. I want him to be the star of future worksheets and infographics. 2. Create an infographic/worksheet featuring this brain character. I will attach a document that contains the text of a lesson. I want you to read the text and make it visual like an infographic, but printable like a worksheet. This means you can use color, but be mindful that it will be printed out ...

  €139 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Σφραγισμένο
  €139
  47 συμμετοχές

  I want to start my own Fitness Lifestyle Coaching - to launch I want an infographic with my picture and logo on there

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  ...if they have a best one we will remove our theme at all. works fine on both phone and latop Proven Experience with Bold Editor: You must demonstrate substantial expertise with the Bold Editor for WordPress. Creativity and Initiative: We value creative problem-solving and proactive suggestions over constant guidance. Animation and Infographic Skills: Ability to create engaging animations and infographics is crucial. These will be featured on our homepage to illustrate the user journey on our platform – from login to CV creation and more. Understanding of Our Business Needs: Our website is focused on the recruitment of nurses and doctors. Your work should reflect and enhance this purpose. Language Proficiency: The website should seamlessly switch between English and Swedi...

  €540 (Avg Bid)
  €540 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές
  Product Infographic Έχει λήξει left

  I am looking for a designer to create an infographic that explains the features of my product. I have some preferences for the design elements and styles, but I am open to the designer's ideas. However, I do have specific colors and branding guidelines that need to be followed. Ideal skills and experience: - Strong graphic design skills - Experience creating infographics - Ability to incorporate branding guidelines and specific color schemes

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  111 προσφορές

  I am looking for an instructional designer with experience in creating video infographics for educational purposes and knowing Arabic. The target audience for the videos will be students. We will need more than 80 video infographics for this project. The ideal freelancer will have the following skills and experience: - Strong instructional design skills, with a focus on creating engaging and educational content - Proficiency in video editing software and tools - Experience in creating video infographics, with a portfolio showcasing previous work - Knowledge of the educational industry and understanding of student learning needs We want to make videos like this - Ability to work independently and meet project deadlines

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Wordpress customization Έχει λήξει left

  ...bigger white space first image - white space is there but not like 2nd image We have 3 types of products: Single Infographic ($0.50) Infographic Collection ($2-$3) Infographic Pack ($5-$7) We have a subscription model as well as marketplace model. User can buy 1 infographic at a time or a collection of infographics or a pack of infographics. We have introduced subscription model for Single Infographics. In other word, for a plan of $9.99/month user can download upto 50 single infographics per day. Test the work flow of the site for above functionality. Find out any issues. screenshot really very very easy and comfortable to me Test the work flow of the site for above functionality. Find out any issues. Reply:- Okay We will test all the website Right...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Content writer or infographics Έχει λήξει left

  Project Title: Indian Transportation Industry Content Writer or Infographics I am looking for a skilled content writer or infographic designer who can create engaging and informative content on the Indian Transportation Industry. The ideal candidate will have a strong background in technology, lifestyle, and business, and will be able to effectively communicate complex concepts in a clear and concise manner. Skills and Experience: - Strong writing skills with the ability to create engaging and informative written content. - Experience in creating visually appealing infographics. - Knowledge of the Indian Transportation Industry and its various sectors. - Ability to research and gather relevant information on the topic. - Proficiency in design and graphic editing software. ...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  social media manager Έχει λήξει left

  ...build my brand identity on Instagram. Skills and Experience: - Proven experience in managing Instagram accounts and building brand identity - Strong understanding of social media trends and best practices - Ability to create diverse and engaging content, including infographics and blog posts - Familiarity with product promotion and community engagement strategies Responsibilities: - Developing and implementing a social media strategy to build brand identity on Instagram - Creating and scheduling diverse content, including infographics and blog posts - Engaging with the community and responding to comments and messages - Monitoring and analyzing social media metrics to measure the success of the strategy If you have experience in social media management, a passion for b...

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  The goal of this project is to create 4 infographics. They will be sent over the course of 1 month. After creation of the 4 infographics, the project will be closed. Full details of this project will be sent to you.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Info-Graphics Έχει λήξει left

  Project Title: Info-Graphics Description: I am looking for a skilled graphic designer who can create an engaging and visually appealing infographic to promote my product or service. The main purpose of the infographic is to attract and capture the attention of business professionals. Requirements: - Ability to create visually stunning and attention-grabbing infographics - Experience in designing infographics for promotional purposes - Strong understanding of how to effectively communicate information through visuals - Creative mindset with the ability to think outside the box - Proficient in using graphic design software and tools - Excellent attention to detail to ensure accuracy of data representation Responsibilities: - Design and layout the infographic based on the ...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...graphics and art on various designs - Use Photoshop to overlay images and create visually appealing designs Requirements: - Proficient in Photoshop and graphic design principles - Attention to detail and ability to follow design instructions - Strong communication skills to understand client's vision and requirements Ideal Skills and Experience: - Experience in logo design, illustrations, and infographics - Ability to bring creative ideas to the table while adhering to client's vision - Past experience in working on more than 7 designs If you are a skilled graphic designer with a keen eye for detail and a knack for bringing designs to life, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and let me know your availability for this project....

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Preparation of a sample market research report with modern infographics Target Market: B2B Companies Industry/Sector: Technology Infographics Preference: Data-driven I am in need of a freelancer who can help me prepare a sample market research report focused on the technology industry for B2B companies. The report should include modern infographics, with a preference for data-driven visuals. Ideal Skills and Experience: - Strong background in market research and analysis - Expertise in the technology industry and understanding of B2B market dynamics - Proficiency in creating visually appealing and informative data-driven infographics - Ability to compile and present data in a clear and concise manner - Attention to detail and ability to deliver high-quality ...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...content developed by the profile owner. **Responsibilities:** 1. **Video Production**: - Develop and produce high-quality, engaging videos that complement and highlight the key messages of the text content. - Assist with scripting, storyboarding, and editing to ensure videos are effective for a professional LinkedIn audience. 2. **Graphic Design**: - Create compelling graphics and infographics that visually represent complex concepts related to Enterprise Architecture and related fields. - Ensure all designs are consistent with the professional brand and LinkedIn content themes. 3. **Content Integration**: - Work closely with the profile owner to align video and graphic content with the overall content strategy and calendar. - Advise on best practices for in...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Infographics qty 6: TopFlightDesign Έχει λήξει left

  1. BlueTooth Antennas For the following: Use a cork-bulletin-board style background: 2. Comparison of LMR-100, LMR-200, LMR-400 3. Comparison of LMR-100, RG-58, LMR-200 4. Comparison of LMR-100, RG-174, RG-58 5. Comparison of RG-58, LMR-200, LMR-400 6. Comparison of 1.13mm and RG-174

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...that appeals to a wide audience. The ideal candidate should have a strong background in wildlife conservation and a passion for environmental issues. They should be able to present complex information in an easily understandable manner and use storytelling techniques to create an emotional connection with the readers. The article should include compelling visuals, such as high-quality images or infographics, to enhance the reader's understanding and engagement. The target audience for this article is the general public, including individuals of all ages and backgrounds who have an interest in wildlife conservation. It should be accessible and engaging for casual readers and those seeking more in-depth knowledge about tigers. The writer should have excellent research skills t...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  LOOKING FOR SOME ONE WHO COULD START IMMEDIATELY AND DELIVER IN A FEW HOURS I am in need of a skilled freelancer who can create a PowerPoint template with different layouts for business presen...minimalistic designs and incorporating image placeholders into the template. Key requirements for the project include: - Creating a PowerPoint template suitable for business presentations - Designing a minimalistic style that aligns with our brand identity - Incorporating image placeholders into the template for easy customization and content integration Optional requirements: - Ability to create infographics, charts, and graphs for added visual appeal If you have the skills and experience necessary to create a professional PowerPoint template with different layouts, please submit your...

  €33 - €45
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €33 - €45
  25 προσφορές
  Short form content Έχει λήξει left

  Looking for high quality video editor who can make SCF (short form content) videos. 30-60 videos/month Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools - Strong understanding of visual communication and data visualization - Ability to translate complex information into visually appealing and easy-to-understand infographics - Experience in creating infographics for business-related topics - Attention to detail and ability to meet deadlines - High editing skills Please submit your resume. We look forward to hearing from you.

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Adobe Animate Expert Έχει λήξει left

  Adobe Animate Expert - 2D Infographics

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am looking for an Arabic infographic designer who can create informative infographics for my project. The ideal candidate should have experience in designing infographics and be fluent in Arabic language. Requirements: - Design informative infographics in Arabic language - Create 2-5 infographics for the project - Incorporate relevant information and data in the infographics - Ensure the infographics are visually appealing and easy to understand Skills and Experience: - Proficient in Arabic language - Strong graphic design skills - Experience in creating informative infographics - Attention to detail and ability to convey complex information in a clear and concise manner If you are an Arabic infographic designer with the skills and expe...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  small poster design Έχει λήξει left

  I need someone to create a small poster design for me as a personal gift. I'm looking for a designer who can create something that is attractive and eye-catching, while also conveying a meaningful message. I do not have any specific preference over desired colours or format, but I do have some ideas about infographics and images I would like to include. The desired size of the poster is small, up to 18" x 24". If you have the skills and creativity needed to help me create a thoughtful gift poster, I'd love to work with you.

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές

  I'm looking to create a professional presentation for my website that will help persuade and convince my audience. This presentation should include infographics and be under 5 minutes long. I want it to be slick and engaging and to present my ideas in the most effective and efficient way possible. I'm looking for a professional with experience in creating compelling presentations that have the potential to influence and persuade. The presentation must be clear, concise and visually appealing. It should be concise enough to keep my audience engaged, but should still clearly communicate my ideas. If you think you could create an engaging and informative presentation for me, then I'd love to hear from you.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  2 Grafic Designs for Canva Έχει λήξει left

  I am looking for a graphic designer to create 2 infographics which can be used in https://www.canva.com. I have already to design, but only as pdf file - need these design be re-design so that I can edit everyhing in canva myself. Specific Requirements: - Expertise in creating infographics - Ability to incorporate specific colors and themes into the designs - Proficiency in using Canva - I do need the canva-files Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous infographic designs - Excellent communication and collaboration skills - Attention to detail and ability to meet deadlines If you are a creative and talented graphic designer with experience in provide examples in canva.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  Κορυφαία infographics Άρθρα Κοινότητας