Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 industrial design δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  υπάρχουν ήδη τα mockup με το concept καθώς κ...η χρωματική παλέτα, το project ωστόσο απαιτεί μια τελική αισθητική και τον σχεδιασμό των pdf The project concerns a market place for industrial products. First we need the logo. We can provide the graphic designer with suggested icons, colors, google fonts. Then we can send 5-6 pages that we made at the begin...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  υπάρχουν ήδη τα mockup με το concept καθώς και...η χρωματική παλέτα, το project ωστόσο απαιτεί μια τελική αισθητική και τον σχεδιασμό των pdf The project concerns a market place for industrial products. First we need the logo. We can provide the graphic designer with suggested icons, colors, google fonts. Then we can send 5-6 pages that we made a...

  €259 (Avg Bid)
  €259 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for a content creator to write an article for Blog usage. The Subject of the article has to do with products from specific industry like Industrial tools, Industy, Construction tools, Machinery, air compressors etc. Ψάχνω για ένα δημιουργό περιεχομένου και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός άρθρου για χρήση σε Blog. Το θέμα θα πρέπει &...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Industrial Design Έχει λήξει left

  Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού ( Industrial Design Engineer) Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων.

  €28 - €691
  €28 - €691
  0 προσφορές
  Trophy icon Steampunk Fantasy TCG Artwork 29 μέρες left

  ...Fantasy-scape aspects should be prominent but still maintain a sense of realism * The atmosphere portrayed needs to fuse fantasy elements with steampunk aesthetics ##Themes: * City impressions and animal-humanoid characters in a steampunk city setting. * No guns or modern equipment * Creativity is heavily supported. You don't need to stick to top-hats, clocks and cogs. If you feel your steam industrial city has certain identifiable elements, please use them. We are also open to consults for item availability in our setting. * Because steampunk tends to be very brown, highlight elements with colour to attract curiosity. * If you would like to contribute using captions from Lore and the story, please contact me for clarifications on the story line. ##Ideal Freelancer Skills:...

  €586 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €586
  0 συμμετοχές
  Large Scale Industrial Backup Power Modeling 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a proficient freelancer to model a battery energy storage system using MATLAB/Simulink. The system is intended to serve as a backup power supply for a large industrial facility. Key Project Details: - Intended Use: The primary function of the battery energy storage system is to serve as a reliable backup power source. - Scale: I'm looking for a model that's specifically tailored for a large industrial facility. This involves understanding the energy consumption patterns of such an environment and designing a system that adequately meets the facility's energy needs during power outages. - Software Preference: Due to the complexity of the project, the ideal candidate should have a strong background in MATLAB/Simulink. This tool is essential fo...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Hi Content360, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of a skilled graphic designer to create 2D perforated sheet images for industrial use. The ideal candidate should have: - Experience in creating 2D graphic designs - Understanding of industrial design requirements - Ability to create professional and high-quality graphic designs Please provide your relevant portfolio to help me gauge your experience and suitability for this project.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm looking for a talented animator to create a compelling product demonstration animation of my industrial product. PUMPS for transfer gas liquid, FLOW METERS to demonstrate , FUEL DISPENSERS dispensing gas to vehicles Key aspects to be highlighted: - Functionality: It's essential to give a clear picture of the product capabilities and performance, offering an hands-on experience to the viewers. - Design: Reflect the sleek design of our product while focusing on the core components. Specific Features: - Assembly Process: The animation should provide insight into how our product is assembled, showcasing the high-quality work that goes into its creation. - Product Operation: A crucial part of the animation should be devoted to highlighting how our produ...

  €459 (Avg Bid)
  €459 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Life Safety Plan & Compliance Strategy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert in architectural design and drafting, with a specialization in industrial building code compliance, to devise a life safety plan. The objective is twofold: 1. Obtaining the necessary building permits 2. Ensuring total adherence to safety regulations The project's focus will mainly regard fire safety regulations, with a priority on mapping out proper evacuation routes and exits. This task requires an in-depth understanding of safety norms and passionate dedication to establish a secure environment. Ideal skills include: - Extensive experience with industrial codes - Expertise in architectural safety plans - A thorough understanding of fire safety regulations - Proficiency in drafting evacuation maps. Your role is to ensure a swift permit acqu...

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  We are seeking an experienced PCB designer to develop a custom printed circuit board for a Raspberry Pi 4 Model B application. The project requires integrating specific components and ensuring the design can be enclosed within a standard industrial box. The successful applicant must have experience with power management and GPIO pin utilization. Key Requirements: - Experience with Raspberry Pi designs and GPIO pin functions. - Ability to integrate electronic components such as 5V relays into the PCB with high precision. - Familiarity with standard industrial connectors and terminals. This project aims to create a highly functional and reliable hardware system. Only applicants with a strong track record in custom PCB designs and the ability to work to exact specifica...

  €510 (Avg Bid)
  €510 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Seeking Industrial Designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a talented industrial designer to collaborate on an exciting new project in the logistics sector. The project involves creating a portable solution that addresses common challenges faced in transportation and warehouse operations. Ideal candidates will have a strong background in industrial design, with experience in product development and prototyping. The ability to think creatively and problem-solve in a dynamic environment is essential. If you're passionate about designing innovative solutions that enhance efficiency and usability, we'd love to hear from you. Please send a portfolio showcasing your previous work and a brief introduction highlighting your relevant experience.

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Fabric Durability Enhancer CAD Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require a proficient CAD designer to create a model for a compact fabric coating machine. This machine's main purpose is to augment the durability of fabric. Its unique features should include: - An adjustable setting mechanism to manipulate coat th...machine's main purpose is to augment the durability of fabric. Its unique features should include: - An adjustable setting mechanism to manipulate coat thickness - The capacity to handle fabric sizes above 2 meters Ideally, designers with experience in mechanical or industrial design, particularly in textile machinery, would be the best fit. They should understand the intricacies of fabric coating machinery including efficiency, maintenance, and user-friendliness. Deliverables will include a comprehensive CAD mode...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  We have a design for a 12T gvm gooseneck trailer that we need to comply with ADR 62 We will also need a report showing design and results for TC type approval For my manufacturing business, I need an industry expert who can handle the legal certification process for an industrial equipment drawbar. A refined knowledge of manufacturing industry standards and safety compliance is crucial. Your responsibilities will include: - Understanding necessary legal requirements - Ensuring the drawbar meets all these requirements - Navigating the certification process Ideal skills: - In-depth knowledge of industrial equipment, particularly drawbars - Familiarity with manufacturing industry and its regulatory landscape - Experience in product safety compliance and certif...

  €2416 (Avg Bid)
  €2416 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Research Article On Cybersecurity 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a talented academic writer to craft a research article/thesis in the field of cybersecurity and digital forensics. The project encompasses: - Research Article Focus: The article will delve into the nuances of any one of the following topics; 1. Methods for Improving Industrial Control System Security OR 2. An enhanced encryption-compression method for digital image security OR 3. Green cybersecurity OR 4. Resilience using UAVs - Research Gap: The aim is to identify and address a critical research gap. The content must be fresh, engaging, supported by existing research articles or journals and must contribute significantly to the existing body of knowledge in the field. - Emphasis: The focus should be on presenting a concise yet comprehensive view of the subject ma...

  €388 (Avg Bid)
  €388 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Alkaline Electrolyzer Expert for Hydrogen Production 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...electrolyzer expert with specific knowledge in hydrogen production. The purpose of this technology will focus on producing hydrogen at a medium-scale industrial level. Some essential tasks: - Help produce a full chemical process report. - Ability to Design an alkaline electrolyzer system for hydrogen production. - Understand the process and manufacturing side of electrolyzer technology. - Optimize for industrial-scale production. An ideal candidate should: - Possess comprehensive experience and knowledge in alkaline electrolyzers. - Have a deep understanding of the techniques for hydrogen production. - Have experience working on medium-scale industrial projects. Success in this role would lead to the effective setup of a medium-scale hydrogen production...

  €512 (Avg Bid)
  €512 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Modeling and Simulation Tools for Industrial Applications 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a simulation and report to be written on UAV Swarms. It is a technical project which requires coding and report writing.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm in need of a skilled professional who can conduct thor...who can conduct thorough testing on a range of electrical panels. Key Responsibilities: - Perform Voltage, Current, and Power Factor testing on a variety of electrical panels including Residential, Commercial and Industrial ones. - Ensure that the tests are conducted accurately and all relevant data is captured. - Document the results of the tests in a comprehensive and organized manner. Ideal Candidate: - Proficient in AutoCAD Electrical to effectively analyze and test the panels. - Experience with testing different kinds of panels including Residential, Commercial and Industrial. - Strong understanding of electrical systems and best practices. This is an urgent requirement and I'm looking for someone...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm in need of a skilled AutoCAD designer to help create a set of basic outlines and dimensions for a conveyor gallery and its accompanying trestles. Key requirements: - Understanding of mechanical and structural design principles - Proficiency in AutoCAD to create detailed but basic outlines and dimensions Ideal Skills: - Mechanical Engineering - AutoCAD - Structural Engineering - Industrial Design The purpose of these designs is primarily for the transportation of materials. The project is relatively straightforward and does not require detailed component drawings or consideration of environmental factors. The primary focus is on getting the basic dimensions and outline of the conveyor gallery and trestles. Please provide examples of relevant past work.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...operating in the field of wastewater treatment across Maharashtra state. The information gathered will be organized into an Excel sheet, including but not limited to: Company Name Email Address Website Address Location and Address Contact Number The scope of the research will cover suppliers located in major industrial estates and towns across Maharashtra. This includes but is not limited to areas such as Mumbai, Pune, Nashik, Aurangabad, Nagpur, and others with significant industrial presence. Your role in this project will be crucial in providing us with accurate and up-to-date information about potential suppliers in the region. We value attention to detail, thoroughness, and the ability to navigate through various sources to gather relevant data. If you are interes...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Startup Accounting and Tax Expert in India 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As an entrepreneur, I am in need of a certified individual or agency that can provide proficient bookkeeping and accounting services, tax filing, and financial consulting for my opera...Your role will include, but not be limited to: - Managing compliance by applying proper accounting methods. - Conducting routine account management and tax filing - Assisting in yearly tax filing and financial reports, remaining compliant with local and national tax laws. - Providing relevant financial advice to help with strategic planning and decision making. Exemplifying proactiveness, high industrial knowledge, accuracy, as well as maintaining confidentiality will be essential, given the nature of the information you'll be handling. Your input will be pivotal to our financial health and bu...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need an graphic designer who can create 2D perforated sheet images for industrial use. - The images need to be simple in nature with basic hole patterns and spacing. - The final deliverable should be in JPEG format. Ideal Skills: Graphic design, Industrial design, 2D design. I am attaching two images for reference.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Online Marketing Expert Needed to Boost Pallet Racking Sales 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an online marketing professional to increase the sales of our used pallet racking. The main goal of this project is to significantly boost the sales of our pallet racking produ...Points: - Our pallet racking is made of high-quality materials, ensuring durability and safety - We offer customization options to meet unique customer needs - Our prices are highly competitive in the market Ideal Skills and Experience: - Proven track record in online marketing, particularly in e-commerce - Experience in increasing product sales through marketing campaigns - Understanding of the industrial equipment or warehousing industry would be a plus When submitting your proposal, please highlight your previous experience in similar projects. This will help us gauge your suitability...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  I need a program developed for a microchip aimed at controlling industrial machinery. - The program should focus on device control, ensuring seamless operation and management of the machinery. - The ideal candidate for this task should be proficient in microcontroller programming, particularly in the context of industrial applications. - Familiarity with industrial machinery and relevant safety standards in this field is highly desirable. - Candidates with a background in device control systems are strongly encouraged to apply.

  €856 (Avg Bid)
  €856 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I'm seeking a professional with expert knowledge in precision analog design. Goal of the project is a small prototype board to measure K type thermocouple elements - with two different approaches. Additionaly obvisouly a MCU will take place - as well as RS485 communication. Absolut main aspect is an accurate (in sense of stability, low noise and absolute value representation) K thermocouple element measurement. Two approaches are forseen - using the high precision MAX31856 as well as the AD8495 in conjunction with a 20-bit SAR and 24-bit SigDelt ADC. Apart from the ADC proposition the project comprisis of a full circuit and PCB creation. Additionaly also the needed firmware for the respective communication (over SPI) shall be properly implemented (well structured and with re...

  €997 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €997 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Our business website requires a design and content revamp, utilising our new brand guide. We are a "cleantech" renewable energy developer. We want to showcase our new company and our technology. I am looking for someone who can: - Refresh the existing website design using the brand guide and new logo. - Provide content and UX designs. - A clean, simple design. - Ideally work in a platform a user can modify content on later (e.g. wordpress). Additional services we want (extra points if you can do): - help with strategy/copywrite of new content for our website. - do graphic design and industrial illustrations (CAD drawings & renderings) of our products and projects. The website is for B2B customers and government in the electricity/renewab...

  €604 (Avg Bid)
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €604
  38 συμμετοχές

  I'm in need of a skilled developer with a solid background in creating industrial e-commerce websites on WordPress/WooCommerce. Key requirements include: - Implementing a Product Catalog Management system - Enabling Advanced Search Capabilities - Incorporating Quote Generation and Management tools - Building a robust Online Shopping and Checkout system - Setting up RMA Creation and Shipping Label Creation I have a website already in place that I would need an overhaul for. Ideal skills and experience for this job would include: - Proficiency in WordPress and WooCommerce - Extensive experience in creating industrial e-commerce platforms - Strong UI/UX design skills with a focus on Clean and Minimalist aesthetics - Expertise in integrating advanced functionaliti...

  €2122 (Avg Bid)
  €2122 Μέση Προσφορά
  213 προσφορές

  I'm in need of a talented graphic designer who can create an industrial-themed trifold for my metal fabrication company. I've got the necessary text and photos; all that's missing is a clean, inviting design. The trifold should cover the following key elements: - Company Logo: This is a significant part of our branding, so it needs to be prominently featured. - Product Images: We have a range of products that we'd like to showcase, so high-quality images are essential. - Contact Information: Our potential clients should be able to easily reach out to us, so including our contact details is a must. - Company Overview: I'd like this section to include: - Services Offered: A concise summary of the types of services our company offers. - Mission Stat...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  114 προσφορές
  Responsive Financial Widgets - Forex, Stock and CFDs Data Display 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...deployment on both web and mobile applications. 6. *Forex Matrix Widget:* An interactive widget that presents a matrix view of forex pairs, facilitating comparative analysis and decision-making. 7." Economic Calendar widgets" 8. *Market Overview Widget*: This widget offers a snapshot of the overall market conditions. It may include data such as major stock market indices (e.g., S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite), their current values, percentage changes, trading volumes, and any significant market news or events. 9. *Ticker Tape Widget*: The ticker tape widget is a continuous stream of financial data, typically displayed at the bottom or top of a screen. It provides real-time updates on stock prices, volume, and other relevant information f...

  €235 - €705
  Σφραγισμένο
  €235 - €705
  43 προσφορές

  I'm looking for an artist skilled in pencil sketching to create a detailed representation of an urban cityscape. Important for my project is the accurate depiction of specific buildings, stairs, and industrial blocks. Here's what I need: - Expertise in pencil art, particularly architectural drawing. - Experience with urban scenes. - Knowledge on how specific buildings, stairs, and industrial blocks are represented in a drawn setting. - Creativity in the interpretation and presentation of an urban cityscape. This project requires a talent for capturing detail and the essence of a cityscape on a physical medium. If you possess these skills and have a love for architectural drawing, this project is perfect for you! The stair cases need to be three blocks high. The s...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...Strong experience in integrating Excel with external systems. - Proficiency in WhatsApp and Excel automation. - Ability to create a reliable and efficient sync process. - Understanding of data processing security and privacy. So, If you're able to send notifications into my what's app number from excel sheet, Then; You're welcome and this contest is for you. Details: I'm engineer, Working for an industrial company and really want to handle the spare parts with the inventory and purchasing managements for assuring that all spare parts available with certain quantities all the time. Requirements: **Data Synchronization**: The connecting should sync data between Excel and WhatsApp in background. - **Automated Messaging**: The Updated data values needed to sen...

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Equipment Storage Garage with Industrial Interior 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking to construct a 50 x 60 wooden garage with two door bays and generous 20-foot walls, designed to store tools and equipment. Interior spaces including a washroom and a coffee room need a specific industrial design aesthetic. Key specifics: - Construction materials: Wood - Design flavour: Industrial interiors Ideal skills and experience include: - Proven experience in wooden garage construction - Familiarity with building large-size structures - Expertise in designing and building industrial-style interiors - Capable of installing safety features for equipment storage usage.

  €286 (Avg Bid)
  €286 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  I'm in need of an expert in industrial engineering who can create a CAD model (STEP file type) for my product design. The product is a splash guard play area that will sit on the side of a bath ledge, to prevent water from getting on the floor, made from plastic. Key responsibilities: - Develop a CAD prototype for my product design, keeping real-world manufacturability in mind. - Be proficient in AutoCAD, SolidWorks or CATIA. I haven't decided on the software yet, so I will rely on your expert advice. - You should be able to deliver this project ASAP as it's a part of a critical schedule. Ideal candidates will have: - Proven experience in industrial engineering, particularly with product design and prototyping. - Demonstrable skill in CAD...

  €414 (Avg Bid)
  €414 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Industrial Automation Instrument Technician 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced instrumentation technician, proficient in handling both electrical and temperature instruments. The hired professional wi...instruments up and running in a seamless fashion. - Calibration of Instruments: Because accurate readings are essential for my business, your role will involve routine calibration. - Troubleshooting and repairs: You're the first person I'll call when something goes wrong, so I'm relying on your problem-solving skills to keep downtime to an absolute minimum. The instruments will be used for industrial automation purposes, so previous experience in this field would be highly beneficial. You'll have experience working with both electrical and temperature instruments, and you'll be comfortable both installi...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Diversifying Sales Channels for Manufacturer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...vehicles primarily for industrial or commercial use. We are looking to expand our market reach and hence, sales. I need someone who can help us in marketing and selling these products through both physical stores and online platforms. Key Responsibilities: - Develop strategies to penetrate existing markets and explore new ones - Implement and maintain online sales channels - Build relationships with potential buyers in the industrial and commercial sector - Monitor and analyze sales statistics to ensure targets are met Ideal Skills and Experience: - Proficiency in both online and physical retail sales - Excellent marketing and sales skills - A good understanding of the industrial and commercial sectors - Previous experience in selling electric vehicles or indus...

  €1496 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1496 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm looking to have a specialized machine designed and built to help streamline our customization process. Key Requirements: - The machine should be capable of customizing a range of should ideally have the flexibility to handle other materials like electronics or plastic, textile if needed in the future. Ideal Skills: - Mechanical Engineering - Product Design - Industrial Automation - Experience in customization manufacturing Please note that there's no immediate rush on this project, so we're focusing more on finding the right talent and ensuring the machine is built to high standards.

  €1419 (Avg Bid)
  €1419 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Trophy icon Environmental Brand Logo Design 4 μέρες left

  I'm looking for a skilled logo designer to create a logo that will represent my brand's identity. We are an agro-industrial company that is very conscious and cautious about the impact on the environment, so the logo should reflect this theme. Ideal Skills: - Graphic design - Branding - Understanding of eco-friendly design - Creative thinking Key Requirements: - The logo should be modern and minimalist - Designing a logo that reflects an environmentally conscious company. - Utilizing a color scheme that is in line with our brand values. Please note that while I have a preferred symbol, I'm open to your creative input as well. Find attached the information about the company

  €94 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €94
  1054 συμμετοχές
  Outbound Telecaller for Indian Market Research 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Dear Freelancer, I hope this letter finds you well. I am reaching out to inquire about your availability and interest in assisting us with a survey project. As part of our market research efforts, we are seeking to gather valuable insights from businesses operating in the domain of process control instruments, industrial automation distribution, dealerships, and system integration. We have compiled a list of 150 companies that fit our target criteria, and we require your expertise to conduct telephone surveys with the business owners or top management personnel of these organizations. The survey will consist of a maximum of 10 questions, covering both general information about the company and specific inquiries related to the service we intend to offer. To ensure the accuracy and...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm seeking a knowledgeable and experienced freelancer to design and create a PLC ladder diagram using Delta PLC software, specifically the Delta DVP-ES2 model. Key Features: - The diagram will be primarily used for automating a production line, so the freelancer must have a profound understanding of industrial automation processes. - The ladder diagram should be well-structured, easy to understand, and optimally fulfilling the purpose of efficient production line automation. Skills and Experience: - Proficiency with Delta PLC software - Experience with DVP-ES2 model - Strong background in industrial automation - Capable of designing efficient PLC ladder diagrams. By understanding and applying these parameters, you'll play an instrumental role in enhanci...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Photoshop the image into 7 different versions. 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert Photoshop arti...involves: - Generating 6 versions of a given image, each with a different number of pillars (4, 5, 6, 7, 8, and 9). The initial version to work on will be the one with 4 pillars. - Adding an "Industrial" style roof and walls to the image. - Marrkthe measurements - width, height, and length - on each image, clearly and accurately. The units to be used are meters. Ideal skills and experience for the job: - Highly capable with Photoshop, with an eye for detail and realism. - Experience in architecture or design, understanding different styles like 'industrial' for instance. - Precision in handling design measurements. - Ability to deliver all versions in a timely manner. Looking forward to enga...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές
  Large-Scale Truck Paint Booth Design 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...experienced engineer who can help me design a large-scale commercial down draft spray paint booth. The booth will cater to oversized commercial trucks and needs to include all components available off the shelf. Main Requirements: - The design should accommodate for Large-sized oversized commercial trucks - The booth must incorporate a proper Ventilation system. Knowledge of layout design for such systems, including ductwork, fans, and control strategies, is key - This ventilation system should feature a Three-stage filtration system. Previous experience in designing multi-stage industrial filtration systems would be beneficial While automation isn't required, the design must balance ease of use with robust functionality and cost-effectiveness...

  €361 (Avg Bid)
  €361 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I need a layout drawing for our factory to guide the machinery installers. - You'll need to include conveyor systems, manufacturing equipment, and packaging machines. ...to guide the machinery installers. - You'll need to include conveyor systems, manufacturing equipment, and packaging machines. - The layout must take into account available floor space, ceiling height limitations, and doorway dimensions. I'm looking for someone with experience in industrial design and layout planning. The ideal candidate will have a good understanding of machinery and factory specifications to ensure the layout is both functional and safe. A background in engineering or factory design would be a great advantage. You should be proficient in CAD software and abl...

  €958 (Avg Bid)
  €958 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  Trophy icon Industrial Logo Design - Custom Colors 2 μέρες left

  I am in need of a creative designer who has a keen eye for industrial-style logos. I envision my logo to include the unique color scheme of pink, teal, and silver. The design should reflect a strong, industrial feel, for it is for a construction company which focuses on commercial and self storage facilities. While I'm not sure about specific symbols, I want it to include the letters L E X, the name of the company is "Lex Developments". I'm certain that an experienced designer will know what imagery best suits an industrial-theme. The ideal candidate will have: - Experience designing industrial-style logos - A portfolio that demonstrates creativity and innovation - Excellent color theory knowledge - The ability to suggest and incor...

  €282 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €282
  1674 συμμετοχές

  ...com/ GREEN Innovation - Hi, Vito Lavanga. Own INDUSTRIAL RIGHTS, mathematician, working in technical-scientific, IT&C and Financial disciplines; ...I have a prestigious development environment, for partner use: - we have Premium, 4 years, WordPress/WooCommerce and many AI/tools for your use; ...I'm looking for a new line for future .EUs and to present to World Skills and experience needed: - Web design and development - Graphic design and layout - SEO optimization - CMS, preferably WordPress Your role: - Design and build a set of 10 portfolio websites (one project on more domains) - Incorporate a clean, professional design style across all sites - Ensure the sites are optimized for showcasing graphic designs and written

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  134 προσφορές

  ...search of a skilled environmental engineer or consultant with experience in air quality permitting for industrial facilities. Specifically, I require assistance with obtaining an air permit for a large peanut roasting facility. Key Responsibilities: - Analyzing the air emissions of the facility including particulate matter (PM), volatile organic compounds (VOCs), and carbon monoxide (CO). - Preparing all necessary paperwork for permitting this facility. - Ensuring compliance with local, state, and federal air quality regulations. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in environmental engineering, particularly air quality and emissions. - Prior experience with permitting industrial facilities, preferably food processing or similar. - Strong understanding of local and...

  €1075 (Avg Bid)
  €1075 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Schneider/Rockwell Industrial Automation Engineer 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Schneider/Rockwell system engineers - ONSITE JOB - INDIAN'S ONLY Scope of job (1) Profibus and modbus communication between different feeders and PLC (2) Implementation & commissioning of control logic in PLC controller (3) SCADA display in all work station, engineerin...commissioning of control logic in PLC controller (3) SCADA display in all work station, engineering station and servers. Schneider/Rockwell automation engineer needed who has in depth knowledge of PLC programming, Scada and communication protocol Ideal Skills: - Proficient in Schneider/Rockwell systems. - Experienced in industrial automation. - Skilled in system integration. - Able to work under time pressure. If you possess these skills and have a solid understanding of industrial automation, ...

  €1282 (Avg Bid)
  €1282 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...Novel Objects () I have my own dataset, generated with CAD design for it. For the time being, use the public dataset to test the modified model, and later I can use my own custom dataset. Key Requirements: - The primary application of this system will be to assist in the assembly process of various objects. Thus, it's important that it can accurately track and estimate the pose of different components. - The system should provide clear and precise step-by-step instructions that can help guide users through the assembly process. Ideal Candidate: - Someone with a strong background in machine learning and computer vision would be best suited for this project. - Experience in developing similar systems for industrial or assembly line applications would be highly benef...

  €419 (Avg Bid)
  €419 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  We are seeking an experienced IoT, IOS/Andriod App/Cloud database system develope...permissions to be assigned. This can be done via API to 2 platforms. Your main task will involve: - Developing and implementing an Arduino-based automation control system suitable for an industrial environment. Skills and Experience Required: - Robust experience with Arduino platforms; - Extensive knowledge and demonstrable experience in IoT development; - Expertise in implementing automation control, preferably in an industrial setting; - Problem-solving skills and ability to work independently. This project offers the chance to engage with specialized technology and contribute to the growth of industrial IoT applications. Therefore, any examples of past equivalent projects will...

  €9355 (Avg Bid)
  €9355 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Market Research Study: Southern India 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Dear Market Research Agency, We hope this message finds you well. We are reaching out to you regarding an exciting freelance opportunity to conduct market research in the field of factory and process automation, process control instruments, and industrial automation. Our company, specializes in providing high-quality services to clients in the industrial automation sector. With over 20 years of experience in the industry, we understand the importance of gathering accurate and actionable insights to drive business decisions. Project Overview: We are currently seeking a skilled freelancer to conduct a survey targeting companies in Southern India operating in the MSME segment with a turnover ranging from 2-10 Cr and 10-25 Cr. The survey will focus on distributors and dealers...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I require a comprehensive electrician for upcoming projects spanning residential, commercial, and industrial sectors. Key responsibilities include: - Preparation of detailed electrical estimates with a focus on individual components such as lighting fixtures, wiring systems, circuit breakers, and panels. Experience and Skills Required: - Proficient in various types of electrical projects in the residential, commercial, and industrial sectors. - Expertise in creating detailed, component-specific estimates. - Thorough understanding of lighting fixtures, wiring systems, and circuit breaker and panel specifications. This project requires not only proficiency in technical knowledge, but also the ability to provide detailed, comprehensive, and accurate estimates. Your experti...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Κορυφαία industrial design Άρθρα Κοινότητας