Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  21,799 indesign δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Contracts Creation InDesign Έχει λήξει left

  Δημιουργία συμβολαίων σε InDesign. Τα κείμενα καθώς και το τι περιέχουν οι φόρμες υπάρχει ήδη. Δεν είναι απλό κείμενο. Υπάρχουν επιλογές και σημεία που θα συμπληρ...

  €1971 (Avg Bid)
  €1971 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Κατασκευή φυλλαδίου COMPANY PROFILE (8 σελιδο) + BROCHURE προιόντος (4 σέλιδο) στο ADOBE InDesign. Και το Company Profile και το Brochure θα στηριχτούν σε αγορασμένα templates για το InDesign. Πρόκειται για Mechanical ENGINEERING εταιρεία κ&a...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Αναζητούμε εξωτερικό συνεργάτη Grahic & Web designer, με καλές γνώσεις HTML & επεξεργασία εικόνας (Photoshop, Indesign & Quark-Xpress) για μερική απασχόληση.

  €346 (Avg Bid)
  €346 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Wedding invite video and poster 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Wedding invite video and poster Style: Traditional - Looking for a traditional style wedding invite video and poster Hindu tradition. - The design should have a classic and timeless feel - Incorporate traditional elements such as floral motifs, lac...sophisticated and elegant design using these colors Timeline: ASAP - The project needs to be completed as soon as possible - Looking for a freelancer who can work efficiently and deliver high-quality results within a tight deadline Ideal Skills and Experience: - Experience in creating wedding invite videos and posters - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign - Strong understanding of traditional design elements and aesthetics - Ability to work quickly and efficiently to meet tight...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We are looking for an enthusiastic and professional Local...solving skills Good at interacting with people, ability to work within a team and individually Ability to work well with translators from different cultures and time zones Preforms well under pressure with the ability manage multiple projects and translators at the same time. Experience using Microsoft Office tools; experience Experience with DTP and applications such as Adobe Illustrator and InDesign is a plus Fluent verbal and written English Solid understanding of consumer expectations in the localization industry. Proficiency in CAT tools (Trados, MemoQ, Memsource) Prior experience managing and leading teams in the localization space Additional language other than English is needed (Spanish strongly preferred, French or...

  €483 (Avg Bid)
  €483 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Recreate stationery and business cards. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We don't have a digital version, just a scan of the stationery and business card. It has to be recreated. Delivery in PDF or INDESIGN OR ILLUSTRATOR.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I am in need of a professional advertisement poster for Run ads campaign. The purpose of the poster is to advertise attract ...elements. Specific Elements: I do not have any specific elements or information that need to be included in the poster. I am open to any creative ideas and suggestions. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise with a strong portfolio demonstrating experience in creating modern advertisement posters. - Proficiency in design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign. - Ability to understand and interpret client requirements and translate them into visually appealing designs. - Strong attention to detail and ability to meet deadlines. - Excellent communication skills to collaborate with me and incorporate any feedback o...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Catalog develop 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Digital Catalog Development for Copper Utensils Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and layout software (e.g., Adobe InDesign) - Experience in creating digital catalogs for e-commerce or product showcasing - Strong attention to detail and ability to organize product information effectively - Understanding of user experience (UX) principles for digital catalogs Project Details: - I am looking for a freelancer to develop a digital catalog showcasing our collection of copper utensils. - The catalog should be visually appealing and easy to navigate, allowing customers to browse and explore our products. - The catalog will consist of approximately 11-20 pages, highlighting different types of copper utensils and their features. - Each page should include high-quality ...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Looking for Creative Designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...appealing, cohesive, and effectively communicate the intended message. - Stay updated on design trends, tools, and technologies to continually enhance your skills and bring new perspectives to the team. Qualifications: - Proven experience as a graphic designer with a strong portfolio showcasing your work. - Proficiency in design tools such as Adobe Creative Suite, Figma (Illustrator, Photoshop, InDesign). - Strong understanding of design principles, layout, and typography. - Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with diverse teams. - A keen eye for detail and a passion for creating visually stunning and impactful designs. - Ability to manage multiple projects simultaneously and meet tight deadlines. If you are excited about joining a dynami...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Redesigning of Information Memorandum 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Redesigning of Information Memorandum Overview: I am looking for a skilled designer to completely redesign our current Information Memorandum, which is currently in PDF format. The goal is to create a more visually appealing and professional document...effectively convey our company's information, including our mission, vision, financials, and growth potential. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design and document layout, with a portfolio showcasing previous work in creating professional documents. - Strong understanding of branding and visual communication principles. - Proficiency in Adobe Creative Suite, particularly InDesign, Photoshop, and Illustrator. - Excellent attention to detail and ability to work within tight deadlines. Ti...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Flyers and social media posts for a nightclub 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled graphic designer to create eye-catching flyers and social media posts for my retro/vintage themed night...looking for a skilled graphic designer to create eye-catching flyers and social media posts for my retro/vintage themed nightclub. I have multiple events and promotions that I would like to highlight, so creativity and the ability to design unique and engaging visuals is a must. Skills and Experience Required: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign - Strong understanding of retro/vintage design elements and aesthetics - Experience in creating promotional materials for nightclubs or entertainment venues - Ability to work efficiently and meet deadlines, as the desired timeline for this project is with...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  digital magazine 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create a digital magazine with a focus on education. I am open to any topics and articles that align with this theme. Ideal Skills and Experience: - Experience in graphic design and layout for digital magazines - Proficiency in Adobe InDesign or similar software - Ability to create visually appealing and engaging content - Knowledge of SEO best practices for digital publishing - Strong communication skills to collaborate with the team and gather article suggestions The digital magazine will be published on a monthly basis, so the freelancer should be able to meet this deadline consistently. If you have experience in creating educational digital magazines and can provide samples of your work, please submit a proposal.

  €531 (Avg Bid)
  €531 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Build an online web editor like Creatopy 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking at building an easy to use online web editor like 1. Ability to import different files types mainly photoshop, Adobe illustrator, corel draw, indesign etc. 2 Create variants of the same file in different sizes ( for banner for facebook, instagram, etc - we need 20 sizes) 3. Option to bulk edit the text or image in the master variant ( using CSV import or directly) This has to be easy to use for users who will be non techies. We need freelancers who has WORKED on something in the past only to apply. We shall need a demo link to confirm that you can handle this task

  €977 (Avg Bid)
  €977 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  catalouge design 5 μέρες left

  Looking for a talented designer to create a modern and clean catalog design to promote our products. The catalog should have less than 20 pages. Skills and Experience Required: - Proven experience in creating promotional materials and catalogs - Strong design skills with a modern and clean aesthetic - Ability to effectively showcase products through design - Attention to detai...products. The catalog should have less than 20 pages. Skills and Experience Required: - Proven experience in creating promotional materials and catalogs - Strong design skills with a modern and clean aesthetic - Ability to effectively showcase products through design - Attention to detail and ability to create visually appealing layouts - Proficiency in graphic design software such as Adobe InDesign or I...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  PDF presentation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...slides. - Knowledge of effective presentation techniques and strategies to engage and captivate the audience is essential. - The freelancer should have excellent communication skills to understand our business requirements and collaborate with us throughout the project. Ideal skills and experience: - Proficiency in creating PDF presentations using tools such as Microsoft PowerPoint or Adobe InDesign. - Strong graphic design skills to create visually appealing slides with appropriate typography, imagery, and color schemes. - Understanding of business and marketing concepts to effectively present our products and services. - Previous experience working on similar business presentations and a portfolio showcasing their work would be highly advantageous. If you are a talented free...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  111 προσφορές
  small brochure designed 5 μέρες left

  I am looking for a skilled graphic designer to create a small promotion...professionals. The primary purpose of the brochure is to promote our products and services. The brochure should be concise and visually appealing, with a professional and modern design. It should have 1-2 pages to effectively convey the necessary information. Skills and experience required for this project include: - Graphic design expertise - Proficiency in Adobe Creative Suite (Illustrator, InDesign, Photoshop) - Strong understanding of branding and marketing principles - Ability to create visually appealing and attention-grabbing designs - Excellent communication skills to understand and incorporate our brand message into the brochure Please provide samples of your previous brochure designs in your...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  136 προσφορές
  Preparing crosswords book (the puzzles are ready) 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...solutions (file names are clear) - check the file name "" What is required to do: 1- Put the crosswords in Indesign File, with numbers (check the file "Screenshot 2023-07-23 at 12.08.21 ") 2- Put the solutions in same file, with numbers related to each crossword- (check the file "Screenshot 2023-07-23 at 12.08.39 ") (Please check the attached samples, The screenshots are how the final pages design should be). Final file: Black and White, Number of pages in the book is 252 (200 for puzzles, 50 for solutions, 2 blank), digital format (Indesign), A5 size, 300 dpi. This is job is mainly placing the pages Im providing into an indesign file. Its only a matter of putting the correct number of the crosswords similar to the solution numbers....

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Graphic Designer -- 2 4 μέρες left

  ...brochures and flyers. The ideal candidate will have a strong understanding of design principles, typography, and layout techniques. They should also possess excellent communication skills and be able to work closely with our team to understand our branding and marketing objectives. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) - Experience in creating visually appealing and professional marketing materials - Attention to detail and ability to meet deadlines Requirements: - Create professional marketing brochures/flyers that can be used for email marketing campaigns, social media and website - Incorporate branding elements into the design - Provide a fresh and creative approach to the design This...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  I am looking for a freelancer to layout a 240-page coloring book using InDesign or similar tool. The book is targeted towards children and will feature one image per page. I will provide all content plus a layout guide. The Freelancer selected must be proficient in InDesign and *must* have experience in layout design for children's books. I will be looking for attention to detail in maintaining consistency and balance throughout the book. Milestone #1: 1st 10 pages of book showing accurate layout of facing pages + page footer Deliverable #2: First draft of all 240 pages (which my team will review over a 2-day period)

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Digital art teacher 3 μέρες left

  Project Title: Digital Art Teacher Overview: I am looking for a digital art teacher who specializes in graphic design to provide in-person lessons on a weekly basis. Specific Requirements: - Expertise in graphic design is essential for this role. - Proficiency in Adobe Photoshop, Illustrator, and InDesign is preferred. - Strong understanding of design principles, typography, and color theory. - Ability to teach both beginners and intermediate-level students. Lesson Format: - The client prefers in-person lessons for a more interactive learning experience. - Live sessions are the preferred method of teaching. Lesson Frequency: - Lessons should be conducted once a week to ensure a steady learning pace for the student. Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a graphic ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a bi-fold takeout menu for my existing business. Here are the details of the project: Theme/Style: -Cover should be heavy with picture as these are being handed out on the street and I want ...because of the 25mb upload limit Skills and Experience: - Graphic design skills to create an appealing and visually attractive take out menu layout highlighting pictures. - Attention to detail to ensure all images, text and descriptions are accurately placed. - Creativity to enhance the overall theme and style of the menu. Format: I want the final product editable with all layers in Photoshop or inDesign. Timeline: - I would like the project to be completed within 1 week. Please include examples of your previous menu design work when submitting your...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  117 προσφορές
  brochure designer 3 μέρες left

  Brochure Designer I am looking for a talented brochure designer who can help me create a brochure that provides information about my company. The brochure should have a professional and modern design that captures the essence of my brand. Ideal Skills and Experience: - Graphic design experience with a focus on brochure design - Proficiency in Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator) - Knowledge of print and digital design principles - Ability to create visually appealing layouts and incorporate engaging visuals - Strong attention to detail and ability to meet deadlines Requirements: - Design a brochure that can be used for both print and digital purposes - The brochure should have 3-4 pages - Incorporate the company's branding elements, including logo, colors,...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I am looking for a skilled graphic designer who can create the InDesign for my major fashion designing project. The project requires specific design elements such as images and graphics. Although I don't have specific color schemes or design styles in mind, I would appreciate some suggestions from the designer. The deadline for this project is as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in InDesign and graphic design software - Strong understanding of layout and formatting - Ability to select and incorporate suitable typography and fonts - Creativity in designing images and graphics - Strong communication skills to discuss design suggestions with the client. Attached below are some example projects that you can take ideas from :-

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a skilled designer who can create a custom-sized and formatted calendar using Photoshop and InDesign. The ideal candidate should have experience in calendar design and be able to bring my specific theme to life. Key requirements: - Proficiency in Photoshop and InDesign - Ability to create a custom-sized and formatted calendar - Experience in calendar design - Strong attention to detail Project details: - Size and format: Custom - Theme: Yes, I have a specific theme in mind - Number of pages: 12 (one for each month) If you have a keen eye for design and can deliver a professional and visually appealing calendar, please submit your proposal.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  Project Title: Redesign the Layouts of a PDF Cat...appealing look - Incorporate specific colors and themes that I have in mind into the new design - Maintain the functionality and ease of use of the catalog - Ensure that the new design is visually consistent and cohesive throughout the catalog Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills with experience in layout design - Proficiency in using design software such as Adobe InDesign or Illustrator - Creative mindset with the ability to think outside the box - Strong attention to detail to ensure a polished and professional design - Excellent communication skills to understand and incorporate my specific requirements Note: Please provide examples of your previous design work or a portfolio showcasing your desi...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Looking for a person with Adobe InDesign Experience 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I already have an ebook design in Adobe InDesign and looking for an experienced person to modify some of the things

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a skilled designer who can create ADOBE XD files for a webshop design. The design should have a neutral and minimalist color scheme, similar to the enclosed .pdf design and the InDesign layout that is available, which is attached in a file here. Specific features that I have in mind should be included in the design. The timeline for this project is urgent, and I am looking for someone who can complete it within 1-2 weeks. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Adobe XD and InDesign - Strong understanding of webshop design principles - Ability to create a clean and minimalist aesthetic - Attention to detail and ability to incorporate specific features into the design - Ability to work within tight deadlines

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  I am looking for a skilled free...Preference: - The catalog should have a vintage and classic design, evoking a sense of timeless elegance. Content: - I need assistance with both high-resolution images and engaging descriptions for each product. Skills and Experience: - Strong graphic design skills, with an eye for vintage aesthetics and attention to detail. - Proficiency in creating digital catalogs using software such as Adobe InDesign or similar tools. - Ability to source or create high-quality images that align with the brand's vintage and classic style. - Experience in writing compelling product descriptions that effectively communicate the unique features and benefits of each item. Please provide samples of previous digital catalog projects or relevant design work in...

  €210 (Avg Bid)
  €210 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...graphic designer to create a visually stunning and captivating poster based on an essay attach below with the main theme of "Climate Change". The poster will be targeted towards the general public, so it should effectively communicate the message in a visually appealing and engaging manner. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign - Strong understanding of visual communication and composition - Ability to create abstract designs that effectively convey the message of the essay - Experience in designing posters or other visual materials for the general public - Attention to detail and ability to meet deadlines Design Elements and Styles: The client has expressed a preference for an abstract design...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can provide training on Adobe InCopy/InDesign for a small group of beginners. We are specifically interested in improving our skills in text editing in InCopy before we hand over to the designer who uses InDesign. (We are contributors to /editors of a magazine for a not for profit). We are looking for an introductory session of 2-3 hours in person in Sydney (Crows Nest) on or before 21 December. We may then do some ad hoc follow up with the trainer online and our designer may also need some follow up support Thanks! Skills and experience required: - Advanced proficiency in Adobe InCopy/InDesign - Experience in layout design - Strong skills in text editing - Ability to collaborate on projects If you have the necessary skills and ...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Project for Amrita Λήγει left

  Project for Amrita Skills Required: - Graphic design Scope of the Project: - Design a brochure Preferred Style for the Brochure: - Minimalist and Clean We are looking for a graphic designer with experience in creating minimalist and clean broc...Select appropriate fonts, colors, and imagery to enhance the overall aesthetic - Incorporate our brand elements, such as our logo and color palette, into the design - Ensure the brochure is visually engaging and easy to navigate for readers Skills and Experience Required: - Proven experience in graphic design, specifically in brochure design - Proficiency in Adobe Creative Suite (Illustrator, InDesign, Photoshop) - Strong understanding of design principles and typography - Ability to work independently and meet deadlines - Excellent com...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  content creator Έχει λήξει left

  ...Journalism, Communications, English, or a related field. At least experience creating content for websites and social media platforms. Writing and editing skills, including the ability to write for different audiences and tones. Understanding of SEO writing, social media strategy, and video scriptwriting. Proficient in using design tools such as Adobe Creative Suite Photoshop, Illustrator and InDesign is preferred. Ability to work collaboratively with cross-functional teams and prioritize writing work. A portfolio that showcases your content creation skills across different channels and formats. Adept at working both in-person and remotely. Willingness to learn and adapt to new technologies and trends in the field....

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  create a poster base on essay Έχει λήξει left

  ...graphic designer to create a visually stunning and captivating poster based on an essay attach below with the main theme of "Climate Change". The poster will be targeted towards the general public, so it should effectively communicate the message in a visually appealing and engaging manner. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign - Strong understanding of visual communication and composition - Ability to create abstract designs that effectively convey the message of the essay - Experience in designing posters or other visual materials for the general public - Attention to detail and ability to meet deadlines Design Elements and Styles: The client has expressed a preference for an abstract design...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  161 προσφορές
  Designer and creator Έχει λήξει left

  I am looking for a graphic designer who can help me bring my general idea to life. The ideal candidate should have experience in graphic design and be able to create visually appealing designs. Requirements: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, and InDesign - Strong understanding of design principles and typography - Ability to create original and creative designs - Attention to detail and ability to meet deadlines Responsibilities: - Collaborate with me to understand my general idea and translate it into visually appealing designs - Create various graphic designs such as flyers, banners, and social media posts - Make revisions based on feedback provided - Ensure that all designs are completed within the designated timeline If you have a...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Trophy icon I need a Christmas card for our business. Έχει λήξει left

  ...holiday cheer. I do NOT want a fold. Preferred Format: - The card should be available in both print and digital formats. - The print version will be used for mailing to clients and partners, while the digital version will be used for online promotion and sharing on social media platforms. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign. - Strong understanding of traditional Christmas card design principles and techniques. - Ability to incorporate specific elements into the design while maintaining a cohesive and visually appealing composition. - Experience in creating designs for both print and digital formats. If you have a passion for creating beautiful Christmas cards and can bring a traditional touch to o...

  €116 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €116
  127 συμμετοχές
  leaflet design Έχει λήξει left

  I am in need of a freelancer to design a leaflet for promoting my product or service. I am looking f...design a leaflet for promoting my product or service. I am looking for a professional and corporate style for the design. I will provide the specific content and images that need to be included in the leaflet. I am looking to update along the lines of the attached bi-fold leaflet with minor edits to copy, updated images and revised logo/colour palette. In terms of output, i would like: 1. an inDesign file of the bifold 2. a pdf version that can be uploaded to a website 3. a print ready pdf with mock up that can be sent to a print company Skills and Experience: - Graphic design - Experience in creating promotional materials - Ability to create a professional and corporate design...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  112 προσφορές
  Job in the home Έχει λήξει left

  Looking for a Mid level Design & Creative professional for a Full-time job opportunity. Skills and experience required: - Proficient in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) - Strong knowledge of graphic design principles and techniques - Ability to create engaging and visually appealing designs for various platforms (print, digital, social media) - Understanding of branding and ability to create consistent visual identities - Experience with typography, layout design, and color theory - Knowledge of web design and UX/UI principles is a plus - Strong communication skills and ability to collaborate with cross-functional teams - Ability to work efficiently and meet deadlines in a fast-paced environment If you have a passion for design and creativity, and are...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Edit restaurant menu InDesign file Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled designer who can edit my restaurant menu InDesign file. The project requires both text and design/layout edits. Requirements: - Proficient in Adobe InDesign - Experience in menu design and layout - Attention to detail and ability to follow brand guidelines - Strong typography skills There are two existing InDesign files, one for old design but correct texts and one for new design but wrong texts. The correct text needs to be moved from the old menu to new design and if the texts don't fit in the new menu, some layout changes need to be made. The old menu has 2 languages (English+Finnish) so they may need to be split on their own layers in the new menu so that we can print separate menus for each language. If possible to keep both lang...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  133 προσφορές
  Graphic Designer Έχει λήξει left

  ...Determine voice and messaging for graphic design pieces QA design for errors Implement feedback and changes whenever possible Create visualizations that convey accurate messaging for the project. Ability to use project management platform like Clickup, asana or trello Below are the qualifications that are expected of a graphic designer: Proficiency in programs such as Adobe Suite, Photoshop, InDesign, QuarkXPress, and Illustrator Excellent written and verbal communication skills Minimum of two years experience in graphic design Attention to detail Portfolio of work with a wide range of creative projects Strong analytical skills Time management and organizational skills Quick response time on enquiries Familiarity with HTML and CSS preferred Knowledge of layouts, graphic fund...

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  170 προσφορές
  indesign book formatting Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me with the formatting of my InDesign book. Here are the project requirements: Book Size: - The desired size of the book is 8.5x11 inches. Layout and Design: - I am open to any layout and design suggestions from the freelancer. Book Length: - The book will have 100-300 pages. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in InDesign and experience with book formatting. - Strong understanding of typography and layout design. - Ability to provide creative and visually appealing suggestions for the book design. - Attention to detail to ensure proper formatting and consistency throughout the book. If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Hi, Looking for a designer to create a takeaway menu in A2 size4 panels using InDesign. The menu will be featuring mainly Turkish Cuisine and may need to incorporate specific branding or color schemes. The menu should include menu items, prices, and descriptions. Ideal skills for this job include proficiency in InDesign, experience in menu design, and an eye for branding and color schemes. A2 size and 4 panels. If the job is completed nicely, we are happy to give more work in future. Attached pictures just a sample, to show what kind of job needs to be done. End of the work i need all the raw indesign folder as Package (that should includes Document Fonts, Links , pictures .idml, .indd, pdf ) (orginal files will be send by chat section) Thanks

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Photographer & Videographer Έχει λήξει left

  ...Creating marketing imagery and materials for all our communication channels -- email, social, web, and more. Qualifications: * Proven experience in digital photography and videography * Knowledge of studio lighting and maintaining color/shadow consistency across images * High technical proficiency with Mac computers and software * Intermediate to advanced skills in Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Bridge, Capture 1, Final Cut, Premiere * Proven skills in still-life photography * Proven skills in motion / moving image content creation * Proven skills in creating jump-cut reels * Relevant luxury background and interests * Passion for visual storytelling, design, and aesthetics No equipment is needed. We will supply you with the necessary tools. Notes for ...

  €105 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €105 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...template for our Word reports. 6. PowerPoint Presentation Template: - Create a cohesive and visually appealing PowerPoint template for our presentations. Ideal Skills and Experience: - I prefer a modern and minimalist style for both the branding and logo. - Strong graphic design skills with a keen eye for aesthetics. - Proficiency in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.). - Experience in creating brand identities and collateral materials. - Ability to understand and incorporate the values of professionalism and trust into the design. - Excellent communication skills to discuss design options and preferences. If you are a talented designer who can create a brand identity that conveys professionalism and trust, we would love to hear from...

  €56 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €56
  110 συμμετοχές

  I am looking for a freelancer who can check and convert 10 or more PDFs that are downloadable from into InDesign files. Requirements: - The PDFs are in PDF format. - The freelancer should have experience in working with InDesign. - The freelancer should have previous experience in similar projects. - The freelancer should be able to incorporate specific design elements into the InDesign files. Please provide examples of your past work and your relevant experience when applying for this project. QUOTE PER PDF PLEASE, I HAVE > 20 TO DO

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer to build a custom B2B webshop from scratch. The webshop should have similar features and functionalities as the attached ... Preferred Platform: - Custom-built from scratch or magento or any other such as os commerce Functionalities and Features: - I have a detailed list of specific functionalities and features that I want to incorporate into the webshop Budget: - My estimated budget for the project is $1000-$5000 Time Line., - I want to post within 8 to 12 weeks Figma lay out and indesign available Ideal Skills and Experience: - Strong experience in custom web development - Proficiency in building B2B webshops - Familiarity with the desired functionalities and features - Ability to work within the specified budget

  €4044 (Avg Bid)
  €4044 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές
  Tutorial InDesign Έχει λήξει left

  Buen día. Necesito un freelancer para realizar 8 videotutoriales sobre maquetación de novela en InDesign. Los videos tendrán una duración aproximada de 5 minutos, en tono formal y con excelente calidad de sonido. Les pido que me manden enlaces de algún tutorial realizado por usted y el precio por el paquete de los 8 videos. NOTA: No busco crear un comercial alucinante, ni me interesa lo llamativo que pueda ser el video, necesito algo formal y que sea de buena calidad. Solo abriré las ofertas que comiencen con la palabra "Enseñanza".

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Typing and Design copy written Έχει λήξει left

  I am looking for a ...can help me with typing and designing a document. The document is 1-3 pages long and I have specific design samples in mind that I would like to be incorporated. Skills and experience needed for this project: - Proficiency in typing and formatting documents - Strong design skills and ability to create professional and visually appealing layouts - Familiarity with design software such as Adobe InDesign or Illustrator - Attention to detail and ability to follow instructions accurately - Ability to work efficiently and meet deadlines If you have experience in both typing and design, and are able to bring my vision to life based on the samples I provide, I would love to hear from you. Please include samples of your previous work that showcase your typing and desi...

  €1709 (Avg Bid)
  €1709 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Book Design Έχει λήξει left

  ...designer to create a traditional and classic design for my non-fiction self-help book. The ideal candidate should have experience in designing books with a traditional and classic aesthetic. Requirements: - Expertise in book design, with a focus on traditional and classic styles - Ability to create visually appealing layouts and typography - Proficiency in graphic design software such as Adobe InDesign or Illustrator - Understanding of the target audience and the genre of self-help books - Attention to detail and ability to meet deadlines Skills and Experience: - Proven experience in designing non-fiction books, preferably in the self-help genre - Strong portfolio showcasing traditional and classic book designs - Knowledge of typography and ability to choose appropriate fonts f...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές
  3 x Charity Flyers Έχει λήξει left

  I am looking for a designer to create 3 charity flyers to raise awareness for our programs. The flyer design and layout have already been designed and have a professional style, I need someone to recreate the designs in InDesign or Illustrator format. I will provide all necessary details for each flyer. Skills and Experience: - Graphic design experience - Ability to recreate professional flyers from designs provided - Attention to detail in incorporating provided content

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  156 προσφορές
  Job in the home Έχει λήξει left

  Looking for a Mid level Design & Creative professional for a Full-time job opportunity. Skills and experience required: - Proficient in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) - Strong knowledge of graphic design principles and techniques - Ability to create engaging and visually appealing designs for various platforms (print, digital, social media) - Understanding of branding and ability to create consistent visual identities - Experience with typography, layout design, and color theory - Knowledge of web design and UX/UI principles is a plus - Strong communication skills and ability to collaborate with cross-functional teams - Ability to work efficiently and meet deadlines in a fast-paced environment If you have a passion for design and creativity, and are...

  €268 (Avg Bid)
  €268 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Κορυφαία indesign Άρθρα Κοινότητας