Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  48,177 illustration δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Γραφιστική Έχει λήξει left

  Δημιουργικό σε photoshop και illustration για περιεχόμενο ιστοσελίδας

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Καλησπέρα θα με ενδιέφερε η δημιουργία 4-6 banner για το site μας illustration cartoons , μπορώ να σου στείλω τι ακριβώς θα ήθελα

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Έχω φτιάξει ένα αρχείο σε corel το οποίο θέλω να στείλω για εκτύπωση σε Α5, 150gr, illustration και από το τυπογραφείο μου ζητάνε τις παρακάτω προσαρμογές τις οποίες δεν ξέρω να κάν&ome...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  illustrator 6 μέρες left

  I am looking for an illustrator who can create a hand-drawn illustration in an abstract style. This is a small project that requires only one illustration. Skills and experience needed: - Strong hand-drawing skills - Proficiency in creating abstract illustrations - Attention to detail and ability to capture the desired style and theme Please include samples of your previous work in your proposal. Thank you!

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a skilled illustrator to create an old-looking treasure map based on a Google map. The map should be moderately detailed with sim...skilled illustrator to create an old-looking treasure map based on a Google map. The map should be moderately detailed with simple illustrations. Specific geographical features should be highlighted on the map to match the terrain, but no names or specific locations are necessary. The ideal size for the map would be medium, measuring 11x17 inches. Skills and Experience: - Proficiency in illustration and creating detailed, vintage-style maps - Strong understanding of geographical features and terrain - Ability to create simple yet visually appealing illustrations - Attention to detail to ensure the map captures the old treasure map...

  €23 (Avg Bid)

  I am looking for a skilled freelancer who can convert 3 product photos into simple and minimalistic lineart within 24 hours. See attached files for example. Skills and Experience: - Proficiency in lineart and illustration - Strong attention to detail - Ability to work quickly and meet tight deadlines

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I am looking for a talented designer to cre... The purpose of the poster is to provide a cynical take on democratic politicians. Specific Requirements: - The poster should feature specific political figures, which will be provided to the designer. - The style of the poster should be cartoonish, with exaggerated features and humorous elements. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating political artwork or satire. - Strong illustration and caricature skills. - Ability to capture the essence and personality of political figures in a cartoonish style. - Creative and able to think outside the box to deliver a unique and eye-catching design. If you have a knack for political satire and can create visually appealing and amusing cartoons, I would love to work with you on thi...

  €284 (Avg Bid)
  €284 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  Looking to get a pattern illustration done that can be used as a background behind content on my website and other marketing material. The Pattern needs to be created from our logo icon, which is attached. I'd like the pattern to be similar to, and inspired by our logo design but not exactly the same. We're hoping have a "line pattern" made that's a new connected line design that resembles our logo icon lines that lives in low-opacity behind solid color backgrounds. - Please do not just make a pattern of logo icon multiplied a bunch of times - Please provide a loose sample or idea in your proposal, we don't want to select someone without understanding their vision. Feel free to watermark / protect your sample in any way you wish. Please see the exa...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  119 προσφορές

  Islamic Art Illustration Project I am looking for an illustrator who specializes in traditional Islamic art. Style: - The illustrations should be in a traditional Islamic art style. Theme and Motifs: - Although I do not have a specific theme in mind, I have a rough idea of what I want for the illustrations. Intended Use: - The illustrations will be for personal use only. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in traditional Islamic art techniques and styles. - Ability to create intricate and detailed illustrations. - Understanding of Islamic art motifs and symbols. - Creativity and the ability to bring my rough ideas to life. Please provide examples of your previous work in traditional Islamic art when applying for this project.

  €283 (Avg Bid)
  €283 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Fashion Flat Sketches 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Fashion Flat Sketches Purpose: Fashion illustration Style: Casual Number of sketches needed: 1-3 I am looking for a skilled fashion illustrator who can create 1-3 flat sketches in a casual style. These sketches will serve as a design reference for my upcoming fashion collection. The ideal candidate will have experience in fashion illustration and be able to bring my vision to life through their drawings. Attention to detail and the ability to capture the essence of casual fashion is essential for this project. If you have a portfolio that showcases your expertise in creating fashion flat sketches, I would love to see it. This is a great opportunity for a talented illustrator to collaborate on a fashion project.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Digital Illustration 9 μέρες left

  Hi! I'm Dan. I'm an illustrator and I'm really interested on working with you. I'm ready to start as soon as possible and complete it by next week. Looking forward to hearing from you. Dan

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  I need a fashion designer to help design swimwear 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...sophistication and elegance. - The swimwear should be comfortable, functional, and fashionable, appealing to both young and mature customers. - The preferred material for the swimwear is synthetic, as it offers durability, flexibility, and moisture-wicking properties. - The designer should have experience in swimwear design and a strong understanding of current fashion trends. - Strong sketching and illustration skills are essential, as well as the ability to create detailed technical drawings for production. - Knowledge of garment construction, pattern-making, and fabric selection is crucial for creating high-quality swimwear. - The designer should be able to work closely with our team, incorporating feedback and making revisions as necessary. - Attention to detail, creativity, ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...consistent look and feel across various marketing channels. Brand Design: Identity Creation: Developing logos, color palettes, and typography that encapsulate the brand's essence and values. Style Guides: Establishing comprehensive guidelines to maintain visual consistency across all brand materials. Brand Strategy Integration: Aligning design choices with the overall brand strategy and messaging. Illustration and Print Design: Custom Artwork: Creating unique illustrations that resonate with the brand's identity and storytelling. Print Layout: Designing layouts for various print materials such as brochures, flyers, packaging, etc., considering visual hierarchy and readability. Typography and Composition: Using typography effectively and arranging elements harmoniously f...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I am looking for a whimsical style illustration for a Christmas card. I have specific elements in mind that I would like included in the illustration. I only need one illustration for the Christmas card. Ideal skills and experience for this job include: - Strong illustration skills - Experience in creating whimsical artwork Looking for a n image with Santa and his sleight flying through the sky, but being pulled by Alpacas, not reindeer, with someone on the ground pointing at them. Hand drawn in the style of a newspaper. Simple black line drawing. No colour required.

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  ...should be in a realistic style, capturing the likeness of my children. - The background should be similar to the original Breakfast Club poster, creating a cohesive look. - The kids' faces should directly replace the original characters in the poster, maintaining the composition and layout. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in graphic design and digital illustration - Experience with creating realistic portraits - Attention to detail and the ability to match the style of the original poster - Strong communication skills to ensure a clear understanding of the project requirements....

  €48 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...consistent look and feel across various marketing channels. Brand Design: Identity Creation: Developing logos, color palettes, and typography that encapsulate the brand's essence and values. Style Guides: Establishing comprehensive guidelines to maintain visual consistency across all brand materials. Brand Strategy Integration: Aligning design choices with the overall brand strategy and messaging. Illustration and Print Design: Custom Artwork: Creating unique illustrations that resonate with the brand's identity and storytelling. Print Layout: Designing layouts for various print materials such as brochures, flyers, packaging, etc., considering visual hierarchy and readability. Typography and Composition: Using typography effectively and arranging elements harmoniously f...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Trophy icon Coloring and Activity book cover 3 μέρες left

  I am looking for a talented illustrator to create a captivating cover for my coloring and activity book. Theme: Alien/UFO Skills and experience needed: - Strong illustration skills, with a talent for creating vibrant and engaging characters - Title of book 'Get In! We're Coloring and Doing Activities' - Ability to bring the theme of aliens and UFOs to life in a fun and imaginative way The book will have less than 20 pages, so the cover needs to be eye-catching and provide a glimpse into the exciting world inside the book.

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  33 συμμετοχές
  Custom Avatar 5 μέρες left

  ...represented. The avatar should be based on a specific character, namely a GoBot themed avatar. The character should be unique and have its own distinctive personality. I would like the artist to provide up to 2 revisions for the avatar design. This will ensure that we can fine-tune the details and make any necessary adjustments to achieve the desired look. Ideal Skills and Experience: - Strong illustration skills, particularly in cartoon style - Experience in creating character designs - Ability to bring personality and uniqueness to the avatar - Openness to collaborate and incorporate feedback for revisions If you are a talented artist with a passion for creating custom avatars and have the skills and experience mentioned above, I would love to hear from you. Please provide...

  €28 - €232
  Σφραγισμένο
  €28 - €232
  25 προσφορές
  €232 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Childrens book illustration 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Childrens book illustration Requirements: - Looking for a cartoon style of illustration - Need 16 pages/illustrations which includes front and back page - Specific colour scheme in mind, book has already been hand drawn by me, I need it done professionally. Want the same overall tone, style and colours but better quality pictures There are 5 animals - tiger x 3, frog x 2, rabbit x 2, monkey x 3 and elephant x 2 Ideal skills and experience: - Experience in creating cartoon-style illustrations for children's books - Ability to create engaging and colourful illustrations - Understanding of storytelling and ability to bring characters to life, ie expressing happy, sad, scared etc - Proficiency in using digital illustration software - Ability to work collaboratively wi...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  128 προσφορές
  Wedding outfit illustration 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Traditional Wedding Outfit Illustration - We are looking for a traditional style wedding outfit illustration - We have specific colors or patterns in mind for the illustration - The preferred medium for the final illustration is digital - Ideal skills and experience for the job: - Strong illustration skills with a focus on traditional styles - Ability to incorporate specific colors and patterns into the illustration - Proficiency in digital illustration software and techniques

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Creature illustration 5 μέρες left

  I am looking for an illustrator to create fantasy creatures in a cartoon style with a black and white color scheme. Skills and Experience: - Strong illustration skills, particularly in creating fantasy creatures - Proficiency in creating illustrations in a cartoon style - Ability to work with a limited color palette, specifically black and white - Creativity in designing unique and imaginative creatures - Attention to detail in capturing the essence and characteristics of the creatures - Ability to effectively communicate and collaborate with the client to ensure their vision is brought to life

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  tech pack flats 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...photographs of your original fabrics) Recolored fabric board with color story and color names (one page) Black-and-white flats page with space for the following (one page): Front and back flats Zoom views Reference image Header/footer Description Line sheet, leaving space for at least two colorways (one page) (At least one garment should be colored for now.) Illustration layouts (two pages) (one page for each illustration, including flats and fabric swatches). Include what you have started for both illustrations in your template. Note: Make sure flats are in proportion to your illustrations. Template for your tech pack, which will include the following (four pages): Front and back flats with callouts (page 1) Zoom views of at least two (2) details (pages 2 and...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Web app tooltip/hints writer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Generate user-friendly English tooltips or hints for a web application focused on speech analytics. Ensure clarity for regular users. As an illustration skills, please describe the "Regular Expressions" tab. On this tab, users can input regular expressions (using REGEX syntax). When executed, the audio recording will be filtered based on the entered expression. The application's descriptions are presented in HTML format, allowing the inclusion of links and images.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Fix an whiteboard animation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hey Freelancers, I need a top-notch animator who can fix my whiteboard animation, Illustration files, voice-over will be provided, you just have to fix the animation according to the given feedback, The duration of the video is around 45-seconds, Regards, Khurram Khan.

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Image for Online Ad 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...image for an online ad. The image should be in the form of an illustration and the primary message it should convey is product promotion. The desired size or dimensions of the image are 750px*340px. - Size: 750x340 - Format: PNG & JPG - Deliverables: All Source Files & PNG, JPG - Ideas for inspiration is attached - Message text: ******************************** Looking for 24/7 Help Desk Services? We're here to help! ******************************** Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in illustration and graphic design - Creativity in conveying the message through visuals - Ability to work within the specified dimensions and size requirements If you have a strong portfolio showcasing your illustration skills and experie...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Create a jpg for front of xmas card Έχει λήξει left

  I am looking for a talented designer to create the front of a christmas card with the attached image but the words changed from ' you'r to "the" and "customers" to "Managed Care Dept." Then on the inside say:...Cheers to a New Year full of progress and working with great people like you! Lisa Reed, Tera Bootz, Marisa Laccone, Arlene Martinez, Emily Mitchell- Ferenbach and Jennifer Petrella If they could also make holiday caricatures bases on pictures. 5 pictures but 6 names. one picture is already a cartoon since she doesn't want her picture Skills and Experience: - Proficient in graphic design and illustration - Experience in creating fun and whimsical designs - Ability to incorporate specific images into the design - Familiarity wi...

  €276 (Avg Bid)
  Επείγον
  €276 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  comic book lllustration 5 μέρες left

  I am looking for a talented illustrator to create 1-5 realistic illustrations for my comic book project. I have a broad idea for the theme and story, but I need assistance with the details. The ideal candidate should have experience in realistic illustration and be able to bring my ideas to life. The illustrations should be visually stunning and capture the essence of the story. Knowledge of comic book art and storytelling techniques is a plus. If you are passionate about creating compelling illustrations and have a strong attention to detail, please apply for this project.

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I am looking for a talented designer to creat...at the back. Specific requirements: - The design should be cartoon-like and simple, avoiding too much detail. - The color preferences for the golf ball and the hairstyle are left to the designer's creativity. - The preferred cartoon style is a classic one. - The design should include text, the specifics of which will be provided by me. Ideal skills and experience: - Proficiency in cartoon illustration and design. - Creativity in translating the desired features of the golf ball into a cartoon style. - Attention to detail in creating a visually appealing and balanced design. - Ability to incorporate text seamlessly into the design. If you have the skills and experience to bring this project to life, I look forward to reviewing ...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  ...illustrator to create a cartoon-style illustration of the Grinch riding a Christmas tree in the position of a speed motorcycle. The Grinch should be holding a bag in his hand and presents should be flying out of the bag. Specific requirements: - Cartoon-style illustration - Grinch riding a Christmas tree in the position of a speed motorcycle - Grinch holding a bag in his hand and presents flying out of the bag Ideal skills and experience: - Proficient in creating cartoon-style illustrations - Ability to capture the essence of the Grinch character - Creative and imaginative approach to bring the concept to life Color preferences: - No specific colors in mind, I trust the artist's judgment Revisions: - Open to 1-2 revisions to ensure the illustration meets m...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές
  Children Book Illustration 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented illustrator to create illustrations for a children's book. Here are the details of the project: Style of Illustration: - The style of illustration should be [Cartoon/Realistic/Mixed media]. - The chosen illustrator should have experience in creating illustrations in this style. Theme or Story: - [Specify if the client has a specific theme or story in mind / Specify if the client has a general idea / Specify if the client is open to suggestions]. - The illustrator should be able to bring the story/theme to life through their illustrations. Number of Illustrations: - The book will require [Specify the number of illustrations needed]. - The illustrator should be able to create engaging and captivating illustrations for each scene/story. Skill...

  €369 (Avg Bid)
  €369 Μέση Προσφορά
  134 προσφορές
  fashion artist sketchers 4 μέρες left

  I am looking for fashion artist sketchers who specialize in Women's wear and have a modern style. I need more than 10 sketches for this project. Ideal skills and experience for the job include: - Strong drawing skills with a focus on fashion illustration - Knowledge of current fashion trends - Ability to bring a modern and fresh perspective to the sketches - Attention to detail and ability to capture the essence of the clothing designs - Experience in creating sketches for women's wear If you are a talented fashion artist sketcher with a modern style and can create more than 10 sketches for women's wear, I would love to work with you on this project. Please provide samples of your previous work to be considered.

  €295 (Avg Bid)
  €295 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I have image of the elephants which I can share. Attached image i need only the elephants holding earth. Flower to be replaced. No design between the elephants. Need the open file as my designer will then complete the logo unit. My budget for this job is INR. 5000 only.

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for a talented designer to create an illustrative design for a coffee mug. The design should incorporate neutral or earthy tones and should include text, although I am open to suggestions for the specific text to be used. I would like the illustration to include a picture of myself & my spouse (which I shall provide once the project is awarded) Ideal skills and experience for this project include: - Strong illustration skills to create a visually appealing design - Experience in working with neutral or earthy color schemes - Creativity in suggesting appropriate text to complement the design

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Creativity 4 μέρες left

  ...looking for a creative freelancer to provide graphic design, logo design, and illustration services for our educational project. Specific Requirements: - The freelancer should be skilled in graphic design, logo design, and illustration. - The final creative product will be used for educational purposes. - We do not have any specific ideas or concepts in mind, so we are open to suggestions from the freelancer. Ideal Skills and Experience: - Proficient in graphic design, logo design, and illustration. - Strong creativity and ability to come up with unique ideas. - Experience working on educational projects or materials. Please provide examples of your previous work in graphic design, logo design, and illustration. We are looking forward to seeing your creati...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a disney/pixar style DRAWING/ILLUSTRATION of this family together. The wife, husband, dog, and cat together in some type of christmas scene. (by a fire with stocking/by a christmas tree/etc). I am just needing a digital print 11x14. Unfortunately, this is all I have for pictures of the ktiten. But hes a standard cute black kitty!

  €42 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €42
  49 συμμετοχές
  family sketch 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented artist to create a cartoon-style family sketch as a gift for my wife. The sketch should include all 6 of us :) Husband, wife, 4 little kids (8 and under). Thanks! Deadline is December 19. Skills and experience needed: - Proficiency in cartoon-style illustration - Ability to accurately depict multiple family members in a fun and playful manner - Attention to detail to capture the unique characteristics of each family member - Creative approach to bring the sketch to life and make it a memorable gift

  €696 - €1393
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €696 - €1393
  30 προσφορές

  Design packaging and product illustrations for Electronics (Vape) products Preferred Design Style: Modern Number of Packaging Designs and Product Illustrations: 4-7 Design logo Packaging box design Illustration for vape Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise - Experience in packaging design - Proficiency in creating product illustrations - Knowledge of modern design trends - Ability to create eye-catching and visually appealing designs - Understanding of the target audience and market for Electronics (Vape) products

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  102 προσφορές

  I am looking for an illustrator to bring my children's picture book to life. It's a heartwarming story of a boy who becomes friends with a spider and is aimed at 3 to 8 year olds. I need 24 internal illustrations, out of which 7 are double page, 8 are single page and 9 are spot and I need a cover design too, making a total of 26 illustrations. The required resolution is 300 DPI, the trim size of the book is 8.5x11" (21.6 x 28cm) with bleed and the layout is portrait. I want the style to be bright, modern, fairly detailed but not overloaded, colourful, humourous, uplifting, positive, lively and fun. I have ideas for all images but also open for suggestions. I'd like the illustrations to be fairly detailed, so there's enough for a child to look at and explore, but at...

  €2383 (Avg Bid)
  €2383 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές
  CAD Software 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an expert in Computer-Aided Design (CAD) software. I need to create several examples of Jewelry using some CAD software, such as WizeGem, AutoCAD, Adobe Illustrator, SketchUp. It should be creative and not been published before. I want a creative Illustration of a ring designed using WizeGem I want a creative Illustration of 3D design of earrings using SketchUp I want a creative Illustration of a bracelet designed using AutoCAD I want a creative Illustration of a pendant designed using Adobe Illustrator The deadline for completing the project is 2 days.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a talented designer to create an illustrative t-shirt design for a national forest. The design should have a minimalist style with specific elements that I will provide. I prefer a color palette of earthy tones to capture the natural beauty of the forest. Skills and Experience: - Strong illustration skills to create a visually appealing design - Knowledge of minimalist design principles - Experience in creating t-shirt designs - Understanding of the national forest theme and ability to incorporate specific elements into the design - Proficiency in using earthy tones to create a cohesive and nature-inspired color palette

  €288 (Avg Bid)
  €288 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can create a realistic illustration of repairs on a cargo ship. The illustration should showcase general repairs all over the ship. A reference pic of the repairs will be given. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in creating realistic illustrations - Strong attention to detail to accurately depict the repairs on the ship - Knowledge of ship structures and components to ensure accurate representation of the repairs - Ability to work efficiently and meet deadlines.

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I need an image rendered in three different styles. It is an image of three people. I need their faces rendered as a hand drawn illustration, a color blocked Warholesque image and a dramatic portrait image. The project includes nine faces all together. More details: What is the subject of the image? Portraits What style do you want the image rendered in? Realistic Do you have any specific color preferences? Warm Tones

  €95 (Avg Bid)
  Επείγον
  €95 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I am looki...high-quality hardcover format. Artwork Style: Realistic - The artwork in the picture book should be realistic, capturing the details of the cars and motorcycles accurately. Text and Captions: Yes, I will provide them - The client will provide the text and captions to accompany the images, so no assistance is needed in creating them. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in realistic illustration techniques - Ability to effectively incorporate background photos into the illustrations - Attention to detail to accurately depict the client's cars and motorcycles - Experience in creating picture books in a hardcover format If you have a talent for realistic illustrations and can bring this picture book to life, please reach out with your portfolio and any relev...

  €109 (Avg Bid)
  Επείγον
  €109 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...detail Title Page: Illustration: A small, cheerful house with vibrant walls, a friendly red door, and a large, welcoming porch. The house should exude a cozy and inviting atmosphere. Page 1: Illustration: A picturesque and charming neighborhood with the Lucky Little House standing prominently in the center. Page 2: Illustration: The loving family inside the Lucky Little House, including a mother, a father, and their two young children, Messina and Santina. Page 3: Illustration: A bright and sunny morning with Messina and Santina waking up to the gentle sunshine streaming through their bedroom windows. The room should radiate warmth and happiness. (Messina blonde redish hair and blue eyes) (Santina, brown hair and green eyes) Ages of 4 and 5 Page 4: ...

  €345 (Avg Bid)
  €345 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  A comic book Art Director 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented Art Director for a superhero comic book project. The comic book will have a theme of superheroes and will consist of more than 50 pages. Art Style: - I have specific references in mind and will provide them to the selected Art Director. Skills and Experience: - Strong artistic skills in comic book illustration - Ability to bring characters and scenes to life in a dynamic and engaging way - Familiarity with the superhero genre and its visual tropes - Experience in creating visually appealing and consistent artwork across multiple pages - Attention to detail and ability to follow specific art references Please provide samples of your previous comic book artwork and references to demonstrate your style and ability to handle a project of this scale.

  €921 (Avg Bid)
  €921 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  I am looking for a talented children's book illustrator who specializes in cartoon-style illustrations. Skills and experience required: - Proficiency in creating vibrant and engaging cartoon illustrations - Understanding of children's book illustration techniques and storytelling - Ability to bring characters and scenes to life through expressive and playful illustrations The project requires a total of 21 illustrations to be created. The target audience for the book is children aged 5-10, so the illustrations should be age-appropriate and captivating for this age range. If you have a passion for creating whimsical and imaginative illustrations that will captivate young readers, I would love to see your portfolio and discuss this project further.

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  Κορυφαία illustration Άρθρα Κοινότητας