Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  13,233 iis δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητείται ASP.NET web developer για ανάπτυξη custom εφαρμογής σε Net Core 5. Η εφαρμογή θα είναι web και θα τρέχει στο cloud σε dedicated Windows server και σαν RDBMS θα χρησιμοποιεί MSSQL Server. Απαιτείται εμπειρία σε ανάπτυξη web εφαρμ...

  €2238 (Avg Bid)
  €2238 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  bodyways.org upgrade 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  connects creators, hosts and the general public to promote creative ways of healthy living I am looking for a we developer to perform improvements on the existing and design. The tasks will be listed in the Tasklist and are detailed here below. Please don't hesitate to contact if you find ...not have a preferred PHP framework to use, so I'm open to the developer's recommendation. I would also like to maintain the current design of the site. I am open to changes and improvements on any current and new features that the transformation may provide. Fix or upgrade general errors and functions on site the current stack include hosted on premise windows 2019 Mysql on maria db 10.3.38 iis 7.5 קוד שרת classic asp asp.net + php native html we use git and a testing...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  104 προσφορές
  System Administrator/ Website Infrastructure Administrator 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Troubleshooting and Issue Resolution to identify and resolve any technical issues that may arise. - General Maintenance and Updates to ensure the system is up-to-date and functioning properly. ### **Job Title: Systems Administrator / Web Infrastructure Administrator** **Responsibilities:** 1. **Web Server Management:** - Configure, deploy, and maintain web servers (e.g., Apache, Nginx, Microsoft IIS). - Ensure the availability, performance, and security of web server environments. 2. **Infrastructure Configuration:** - Set up and configure server operating systems (Linux, Windows) and related software. - Implement and maintain server configurations, ensuring alignment with best practices. 3. **Automation and Scripting:** - Develop and utilize scripts for autom...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Fix WCF service issue Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled developer who can fix the connection issues with my WCF service deployed on IIS. The issue is critical as the service is experiencing major disruptions. I'm using two-way certificate authentication and I'm facing security connection issue Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in WCF - Proficiency in troubleshooting and resolving connection issues - Experience deploying and managing WCF services on IIS - Familiarity with Azure and other cloud providers - Ability to work quickly and efficiently under pressure to resolve critical issues.

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Experto en deployment en IIS Έχει λήξει left

  Muy sencillo Requiero hacer el deployment en IIS v10 de una plataforma que ya funciona actualmente. No hay que desarrollar nada, solo hacer la publicación en IIS

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Tenemos que publicar un proyecto asp.net sobre un servidor iis , el site ya está aplicado en IIS , solo necesitamos aplicarle el certificado y el domino asignado También necesitamos poder configurar un redirect en el iis , es decir que si el origen del domino es lo direccione en un sitio y cuando sea lo direccione a otro sitio

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...latest CU23 server. Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience with Exchange 2016 - CU23 - (updated last month) - Expertise in PowerShell commands, specifically with the Renew-ExchangeCertificate command - Ability to troubleshoot and resolve error messages related to SSL certificate renewal - Delete and clean old expired SSL certificate on Powershell. - Familiarity with IIs, Active Directory and certificate management Project Details: - The issue I am facing , the previous CU version of Exchange 2016 was letting us to do the renewal through the web GUI (ECP Admin consol). Now with this last CU23 update, this features was removed and it is not available anymore and as to be done by command on PowerShell. - I was able to issue a renewal certificate comm...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to install an SSL certificate on my IIS 10 local server. I already have the SSL certificate, so the freelancer will not need to assist in obtaining one. Requirements: - Experience with IIS 10 and SSL certificate installation - Ability to follow instructions - Attention to detail to ensure the installation is done correctly Instructions: - The freelancer will be trusted to use their expertise in installing the SSL certificate - No specific steps or requirements are provided, as I trust the freelancer to handle the installation professionally Please provide your experience with IIS 10 and SSL certificate installations when submitting your proposal.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...functionality like project tracking or reporting, I just need a simple timesheet Web application. * This Web application will be used by up to 10 employees. * Microsoft Active Directory is available for authentication * Failed attempts to login should lock out accounts and block login * Logins should be tracked, including source IP (where possible, this is not a hard requirement) * The website will run on IIS 10 (Windows Server 2019) with PHP 7.3.7 * MS SQL 2019 and MYSQL 8 are available to use * The dates should track against a the calendar and be correct for years to come * Once the employee submits the timesheet, the email receipt should be able to approve or decline the timesheet, including adding messages (e.g. please do not include stat holidays, these are not covered by...

  €212 (Avg Bid)
  €212 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Our website is built on PHP, Wordpress and on Microsoft Server 2019 with IIS. Ater reinstallation of IIS, we have been facing issue on URLs. is being shown on all URL.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  installer package Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to create an installer package for Windows. Skills and Experience: - Experience in creating installer packages for Windows operating system - Familiarity with software compatibility and requirements The installer package should be compatible ...applications in mind, which they will specify later. The ideal freelancer will have the following skills and experience: - Proficiency in creating installer packages for Windows - Knowledge of software compatibility and requirements Package should be for - Installer - uninstaller - updater Wizard should be able to handle. 1. Install usb driver 2. MS SQL database - Database, query scripts 3. IIS server configuration 4. Rest API 5. Console application Would be ideal to experience and able to show...

  €579 (Avg Bid)
  €579 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Me dirijo a ustedes en busca de ayuda para diseñar e instalar equipos de hiperconvergencia para una arquitectura de base de datos SQL Server y Servidor de aplicaciones IIS. Necesito un equipo que esté basado en los requerimientos de VMware, con almacenamiento NAS y con una duración de proyecto de más de un mes. La ayuda de un profesional con título acreditado y experiencia en proyectos de hiperconvergencia para trabajo presencial en la ciudad de Toluca México, me permitirá obtener los recursos necesarios para asegurar que el proyecto se ejecute de manera exitosa. Espero tener la ayuda de alguien serio con un historial comprobable que nos ayude a entregar los resultados esperados. Estamos comprometidos con brindar un servicio de calida...

  €4511 (Avg Bid)
  €4511 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can convert my current website, which was built on Duda, to standard HTML and test it on IIS. I would like the project to be completed as soon as possible, although there is no specific deadline. I have specific design requirements for the converted website in that it should look and function as close as possible to the current site. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in HTML and experience with converting websites from Duda to HTML - Knowledge of IIS and ability to test the converted website on this platform - Strong design skills to meet the specific design requirements - Attention to detail to ensure the website functions properly after conversion - Good communication skills to understand and implement th...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  I need someone experienced in installing FastCGI with IIS 10 on a Windows Server 2019. The installation process needs to be completed within 24 hours. Requirements: - Proficient in working with IIS 10 - Strong knowledge of FastCGI installation - Ability to troubleshoot any post-installation issues Please only apply if you have previous experience with this specific installation process and can meet the urgent timeline.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  As a subject. We need to set up IIS ws 2016 to publish and ftp config folder to receive files Is urgent. Only avail soon.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a skilled Asp.Net C# developer to create a project that allows me to upload multiple MS Project files in a windows folder and extract data to an SQ...programming languages, as well as proficiency in SQL Server. The solution should provide 2 pages: One page to select a folder containing all the MS project files (*.mpp) Second page to display a datagrid with all the data from projects uploaded from the folder. Example MS Project files are attached in a zip file. Aa requirements document is attached The MS Project files will need to be uploaded to IIS and SQL Server should be updated. Visual Studio 2022 ASP:Net C# solution must be provided SQL script to create tabes must be provided Please check attachments before making your proposal is added since it is part of ...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) Request information: Request URL: Request path: /SR/ User host address: User: Is authenticated: False Authentication Type: Thread account name: IIS APPPOOLHRMS Thread information: Thread ID: 8 Thread account name: IIS APPPOOLHRMS Is impersonating: False Stack trace: at () at () at (Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) Note- We are working on the window server-2019

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Fix ssl issue on iis8 Έχει λήξει left

  I am looking for someone to help me with a particular issue on an IIS 8 server. Specifically, I need assistance in fixing an SSL issue. I can acces localhost on port 80 but not on port 8080. Error message: ERR_CONNECTION_RESET

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for a skilled professional / Expert in windows hosting who can help me fix the issue with Websockets on my IIS 10 Windows Server 2016. I have made sure Websockets are installed on IIS, They were working fine up to 2 days ago and now my Blazor (server side) apps all die after 20-30 seconds and I cannot figure out why. I also have another asp.net 4.7 website that uses websockets that is not working. I have tried for 2 days to fix and I cannot. There was no server updates happening before the bug appeared. There has been some server updates since to try and resolve. Here is one of the websites: I use it as a learning tool for other developers. I have went through ChatGPT answers for several possibly solutions with not luck. I would like someone

  €137 (Avg Bid)
  Επείγον
  €137 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...allowed to post the website URL here) It is a simple website of about 80 pages presenting my software offers. I am also a developer, but I don't have much ASP.NET and DNN experience and would not like to spend my time digging more into these technologies or wasting time with DNN. Currently I am using two old skins for desktop (MinimalExtropy) and for mobile (DarkKnightMobile) with redirects from IIS. I want a (single) new modern/responsive/flexible/SEO friendly/future proof theme/design. I see that there is a free DNNCommunityTheme but I would prefer to use something which might look better and has more features such as Otherwise, I am open for any kind of theme if you have a better

  €343 (Avg Bid)
  €343 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  VB.NET API Request Threads Έχει λήξει left

  Thank you for the detailed description i beleive this something i can handle, Noting this is for IIS version 7.5, windows server 2008 R2 and SLQ Server2012 And This Project as you have described will be backend vb.net Job

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of a skilled freelancer who can help me resolve an issue with my IIS PHP server. I am consistently receiving an "Internal Server Error" (Error 500) and need someone to assist in diagnosing and fixing the problem. Specifics of the project include: - The error occurs consistently and does not seem to be triggered by any specific actions or events. - The server is running a PHP version 8.1.24 Ideal skills and experience for this project: - Strong knowledge and experience with IIS and PHP server configurations. - Expertise in troubleshooting and resolving internal server errors. - Familiarity with different PHP versions and their compatibility with IIS servers. If you have the necessary skills and experience to help me resolve this issue, pleas...

  €245 (Avg Bid)
  Επείγον
  €245 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We need to develop an Android & IOS Apps for management of hostel students. There is an existing back-end system which is monitored by us and we need Mobile Apps to work on the same database platform. The apps UI can be developed in ReactJS or similar but all API for data transfer needed has to be done in Asp.Net because we need everything to be hosted in IIS Server. We need the apps to look absolute professional and functionally well-built (as per our guidance provided) and the developer has to undergo a 6 month's de-bugging contract with us for any problems arising out while using the apps. We also want to keep open the option for yearly AMC for minor updates and regular de-bugging support. Some of the modules that we have considered for development are given below (som...

  €866 (Avg Bid)
  €866 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  ...freelancer who can help me install a Cloudflare certificate on my IIS server. Here are the details of the project: - Cloudflare Account: I already have a Cloudflare account, so you will need to have experience working with Cloudflare. - SSL Certificate: I have already purchased an SSL certificate, so you should be familiar with the process of installing SSL certificates on IIS. - Other SSL or CDN Services: I am not sure if I am currently using any other SSL or CDN services. If you have experience working with other SSL or CDN services, that would be a plus. Skills and Experience: - Experience working with Cloudflare and installing Cloudflare certificates on IIS. - Familiarity with the process of installing SSL certificates on IIS. - Knowledge of other SSL o...

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Umbraco and Tessitura -- 2 Έχει λήξει left

  ...Umbraco V9+ particularly important – Knowledge of WordPress/Drupal will not be useful. -Familiarity and recent experience of responsive website design using Bootstrap (3, 4 and 5) -CSS modification with emphasis on understanding the client's requirements for breakpoints and stacking strategies with a mobile-first awareness. -IIS - Basic ability to configure websites, install SSL Certificates, good knowledge of and setup plus familiarity with IIS Event Log and debugging techniques. -Experience with Tessitura, the Tessitura REST API and/or ticketing/event reservation systems is a must....

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I need help configuring Azure Application Gateway to host a website developed on .net core. The domain is behind Cloudflare. Ideal Skills and Experience: - Experience in configuring Azure Application Gateway - Familiarity with .net core deployment on IIS - Knowledge of Cloudflare

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  The curren... Services are also used for secure communication with Windows Client Software. We require an experienced full stack developer with experience in the above technologies to - Upgrade the various components in the projects from NuGet to the more recent versions of the frameworks e.g. .Net, Nhibernate, etc etc - Set up a working Development Server on Microsoft Azure with Visual Studio, IIS Web Server, MySQL Database and required configurations - Set up a working Test Server on Microsoft Azure with Web Server, MySQL Database and required configurations. - Assist with upgrading existing production website to the same version and configuration as development and test servers. - Assist with developing a process of moving changes from development to test to production.

  €1171 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1171 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  ... the following system: the system provides a web interface to manage multiple hyper-v hosts and the virtual machines on a server farm 1. There's a web server (A) that is open to the internet - the user browses to that. 2. There's an internal web server (B) which is connected to MySql database (C), to LDAP server (D), and multiple servers on farm (E). 3. Each server on farm (E): has it's own IIS web server running on the server, which get a request and does something in a hyper-v VM instance on the server. 4. The end user calls (A) which calls (B), which access database C and LDAP (D) and servers on farm(E). Attached a drawing of it, i just need something more proffessical, preferably on an online tool i can edit later myself. ...

  €9 - €28
  Σφραγισμένο
  €9 - €28
  5 προσφορές

  Foreach Statement I Need To Update Some Data but Some time its Shows object is disposed "2023-10-01 16:16:19.242 +05:30 [ERR] Erro in Delivery Report API:Cannot access a disposed object." i try to use Transient Service but its not working. Adding Error log Sql Query also logging need to prevent. note: My Code Currently Working fine in local when hosted in iis server disposed object error came some times,some times its work fine

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Umbraco and Tessitura Έχει λήξει left

  ...Umbraco V9+ particularly important – Knowledge of WordPress/Drupal will not be useful. -Familiarity and recent experience of responsive website design using Bootstrap (3, 4 and 5) -CSS modification with emphasis on understanding the client's requirements for breakpoints and stacking strategies with a mobile-first awareness. -IIS - Basic ability to configure websites, install SSL Certificates, good knowledge of and setup plus familiarity with IIS Event Log and debugging techniques. -Experience with Tessitura, the Tessitura REST API and/or ticketing/event reservation systems is a must....

  €17 - €34 / hr
  Σφραγισμένο
  €17 - €34 / hr
  47 προσφορές
  server setup Έχει λήξει left

  U.S. BASED FREELANCERS ONLY PLEASE. I am looking to set up a azure webserver with a mirrored server. Windows based, iis, sql server,etc.

  €62 / hr (Avg Bid)
  €62 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Web-site speed expert Έχει λήξει left

  I am looking for an expert to help me speed up my website. It currently takes more than 4 seconds to load, and is hosted on the Shopify platform. I have already implemented caching plugins on the website and am looking for further advice and help to make it faster. The ideal candidate will have knowledge of webserver optimization techniques which could further optimize our website performance...advice and help to make it faster. The ideal candidate will have knowledge of webserver optimization techniques which could further optimize our website performance. They should be highly experienced in web development, web design, and programming concepts such as HTML, CSS, and JavaScript. The successful candidate should also have a good working knowledge of web servers such as Apache, Nginx, and ...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...am looking for a freelancer who can help me install SSL certificates on my websites and configure them properly. - The SSL certificate that I have is a Domain Validated (DV) certificate. - I currently have access to my server, so the freelancer should be able to work directly on the server. - The server that I am using is Microsoft IIS. - The ideal freelancer for this project should have experience in installing and configuring SSL certificates on Microsoft IIS servers. - Knowledge of SSL certificate types and their validation processes (DV, OV, EV) is also preferred. - Attention to detail and the ability to ensure proper configuration and functionality of the SSL certificates is essential. - The freelancer should be able to provide documentation or guidance on how to main...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Project Title: Investigate SSL TLS v1.2 client server handshake error Description: We are looking for an experienced professional to investigate and resolve the SSL TLS v1.2 client server handshake error that we are currently facing. The ideal candidate should have a strong understanding of SSL/TLS protocols and experience working with Apache, Nginx, or IIS servers. Please, submit a bid only if you are an expert in SSL TLS v1.2. Once the issue is resolved I release the money. The specific of this project is that there is no error message from the client side, it just rejects the Server Hello because it doesn't like something related to the Certificate or the Server Key. The details might not be available due to the commercial secret, this makes investigation a bit more complex...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  API Deployment Έχει λήξει left

  Windows Server IIS Setup and LableMaker API deployment and fix of code refrance

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have a legacy ASP classic custom built website and wou...legacy ASP classic custom built website and would like to integrate the Stripe payment gateway to the checkout. I don't wish to host the credit card form but would like to pass the minimum information required such as: - Order ID - Amount to pay - Customer name - Billing address I would then like Stripe to call back the website with the success or failure of the payment. The website is hosted via IIS on a Windows server and connects to SQL server database. For the final delivery I would like a standalone ASP classic test page which accepts test payments cards and returns successful and failed payments. Once I understand how it is working I can integrate it myself into the website but will need assistance in case the...

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Jsp project update Έχει λήξει left

  JSP Project update I am looking for a JSP developer who can help me with adding new features to my project. I already have a specific...I already have a specific design in mind for the UI/UX improvements and function improvements. I need these updates and changes to be completed soon. Requirements: - Menu layout update ( max 3rd level submenu) - Search function enhancement - Jenkins deploy and test server environment setup Ideal skills and experience: - Strong proficiency in JSP development - Jenkins - Windows server, IIS and WAS - Experience with UI/UX design and implementation - Ability to work within tight deadlines - Preferred skill Need to understand Korean sentences. Skills required Java, JavaScript, Jenkins, JSP, Oracle ?250USD - 750USD ?GimenezTech from Almasso...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  JSP Project update Έχει λήξει left

  I am looking for a JSP developer who can help me with adding new features to my project. I already have a specific design in mind for the UI/UX improvements and function improvements. I need these updates and changes to be completed soon. ...I already have a specific design in mind for the UI/UX improvements and function improvements. I need these updates and changes to be completed soon. Requirements: - Menu layout update ( max 3rd level submenu) - Search function enhancement - Jenkins deploy and test server environment setup Ideal skills and experience: - Strong proficiency in JSP development - Jenkins - Windows server, IIS and WAS - Experience with UI/UX design and implementation - Ability to work within tight deadlines - Preferred skill Need to understand Korean ...

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am using IIS 6.1-- URL Rewrite does not work, I need to put up an index HTML page on a website to redirect to another server The html page needs to see the query string and rewrite it to the new server If to If to If to I need this done ASAP

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Deploy Rocket.chat on IIS Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me deploy on my existing IIS server. I am running Windows as my server operating system. Requirements: - Experience with deploying on IIS - Knowledge of Windows server operating system - Ability to work with existing IIS server Tasks: - Set up on my existing IIS server - Configure after deployment If you have experience with deployment on IIS and are familiar with Windows server operating system, please reach out to me.

  €401 (Avg Bid)
  €401 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hi, I contacted Freelancer support and they did not know how to post a private project only for a specific freelancer. So this is the only way I could find. Let's see. I have functional Chrome extension that takes a screenshot of the current tab. It saves the image file to the downloads folder on the user's computer. I want to expand this and have the image up...post a private project only for a specific freelancer. So this is the only way I could find. Let's see. I have functional Chrome extension that takes a screenshot of the current tab. It saves the image file to the downloads folder on the user's computer. I want to expand this and have the image uploaded to web server and text from text fields be saved to a SQL database. Web server is Windows, IIS, dat...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...(on local server, no cloud/GDrive/...) via browser - create and manage a gantt (it is a stand-alone function: If the user want to define/print a gantt because he's responsible of a task, he can defines task name, task description, start date, .... and he can use the gantt created, without use MS Project or other) Browsers in use are Firefox and Chrome. The new portal/application will work under IIS 10 (Windows). ----- Develop environment and test ----- If you need online free service for ASP pages, could you use - - ----- Process info ----- One Admin only (using his own admin console). User registration not needed: users will be invited and they receive user/pass to access. Users side, he can: - file upload (using

  €501 (Avg Bid)
  €501 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Deploy Django App on IIS Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to deploy my Django app on IIS 8. Requirements: - Experience with deploying Django apps on IIS 8 - Familiarity with the 3.x version of Django - Ability to set up a Python coding environment if needed Skills and experience: - Proficiency in Django, particularly in deploying on IIS 8 - Knowledge of Python coding environment setup Please provide examples of previous Django app deployments on IIS 8 when applying for this project.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Install SSL Certificate Έχει λήξει left

  Hello! I am looking for a freelancer to install an SSL certificate on my IIS Windows Server 2016. I already have the certificate in question, and I need this project completed as soon as possible. I require a skilled individual who is well versed in both server security and the installation process. The requirements for this job are that the freelancer must be reliable, have excellent communication skills, and guarantee a timely completion of the service. If you have experience in this field, I would love for you to consider taking on this project. Thank you for your time!

  €85 (Avg Bid)
  Επείγον
  €85 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I have a trusty old HP web server running Windows 7 Pro & IIS 7.5. It's been running for many years serving up my (2) hobby websites developed in ASP. After I tried to block a domain, I can no longer reach my websites. I get a 403.6 error on one website and a plain 403 error on another.

  €661 (Avg Bid)
  €661 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Simple RDWeb theme Έχει λήξει left

  Hello I need a veeery simple RDWeb theme with 2 tabs / pages only in aspx. I am using Windows server 2019 and the website is within IIS. Thank you

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...looking for someone with expertise in troubleshooting IIS websites to help me find the reason why my website goes down after sending out a newsletter. Current Setup: - The website is hosted on a VM on Azure with IIS setup. Issue Details: - Unfortunately, I do not have any error messages or logs that can provide more information about the issue. But would grant you access to the server. Newsletter Platform: - I am using Mailchimp as the platform to send out my newsletters and it has nothing to do with the website and even images used in the newsletters are hosted in mailchimp however I can see that visitors load increases significantly after newsletter is sent. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in troubleshooting IIS websites downtime. - Know...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hi Daniel U., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...(on local server, no cloud/GDrive/...) via browser - create and manage a gantt (it is a stand-alone function: If the user want to define/print a gantt because he's responsible of a task, he can defines task name, task description, start date, .... and he can use the gantt created, without use MS Project or other) Browsers in use are Firefox and Chrome. The new portal/application will work under IIS 10 (Windows). ----- Develop environment and test ----- If you need online free service for ASP pages, could you use - - ----- Process info ----- One Admin only (using his own admin console). User registration not needed: users will be invited and they receive user/pass to access. Users side, he can: - file upload (using

  €587 (Avg Bid)
  €587 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Κορυφαία iis Άρθρα Κοινότητας