Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 iis δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητείται ASP.NET web developer για ανάπτυξη custom εφαρμογής σε Net Core 5. Η εφαρμογή θα είναι web και θα τρέχει στο cloud σε dedicated Windows server και σαν RDBMS θα χρησιμοποιεί MSSQL Server. Απαιτείται εμπειρία σε ανάπτυξη web εφαρμ...

  €2215 (Avg Bid)
  €2215 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Outlook Email & Server Configuration Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Windows Server Administration: Familiarity with Windows Server operating systems. Understanding of server roles and features installation. Networking: Knowledge of IP addressing and subnetting. Understanding of network protocols, especially SMTP (port 25). Email Protocols: Basic understanding of email protocols (SMTP, POP3, IMAP). IIS Management: Experience with Internet Information Services (IIS) Manager. Knowledge of configuring IIS features, including SMTP. Firewall Configuration: Skills in configuring Windows Firewall or any external firewalls. Knowledge of allowing specific ports for email traffic. DNS Configuration: Understanding of DNS settings, including MX records for email routing. Ability to set up SPF records for email aut...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  My IIS web server suddenly get down 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a M.V.C web app, it's working fine But Is suddenly gets down so I have to restart web server.

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...this before. I'm in need of an experienced Angular developer who can help with implementing IIS Windows Authentication for REST API calls in my existing application. The primary purpose of my application is user authentication. Currently, it uses Angular 2+ and IIS Windows authentication (NTLM) for REST API calls. Key requirements: - Angular expertise: You should be proficient with Angular 2+ and have a good understanding of its architecture and features. - IIS Windows Authentication: Experience with IIS Windows Authentication for REST API calls is a must. You should be familiar with the NTLM protocol and its implementation in Angular applications. This project involves integrating the existing IIS Windows Authentication setup with the Angul...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Angular Developer for API Access 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an Angular developer who can create a solution for accessing an API that is secured with IIS Windows Authentication. Key Requirements: - Proficiency in Angular 2+ - Familiarity with IIS Windows Authentication - Experience in creating and handling HTTP requests Your main task will be to create a method in Angular that enables us to authenticate ourselves using IIS Windows Authentication and access the API. This should be a secure and reliable solution. Ideal Skills and Experience: - Angular 2+ development - IIS Windows Authentication - HTTP request handling Your ability to efficiently work with Angular, understanding of Windows Authentication and experience in handling HTTP requests will be crucial in the successful completion of this pro...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Python Flask Deployment on Windows Server 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled Python developer or DevOps to assist with deploying a Flask application on a Windows server with IIS. Key requirements: - Proficiency in Python, particularly with Flask - Experience with deploying applications on Windows servers - Knowledge of IIS and its configuration for hosting Python applications As you'll have full server access, I'll need you to manage the entire deployment process, ensuring that the application is up and running smoothly. In your application, please provide examples of your past work deploying Python applications, especially on Windows servers.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  ...Protocol Conversion: o The gateway server should be capable of performing data transformations and protocol conversions. o This functionality is critical for ensuring efficient and secure data transfer across different networks. Main Targets: • The server will act as an intermediary between client applications and various servers (e.g., database servers, web servers such as Tomcat, JBoss, IIS, etc and docker.). • It must enable local Google Chrome instances to communicate with external servers through the gateway. Desired Candidate Profile: • Strong understanding of network protocols, data transformation, and protocol conversion. • Proven experience in developing custom gateway servers. • Ability to suggest the best approach for implementi...

  €734 (Avg Bid)
  €734 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Angular / .net Core api developer 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Im looking some expert to host my application developed by angular / .net core api to IIS local server windows 11 , my application use entitiy framework with sql server database , i can't deploy it

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Troubleshoot Wildcard SSL for Windows Server 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...certificates on my Windows Server 2022, which is running IIS Manager. The problem arises when my public IP changes, despite this being a rare occurrence. I require a knowledgeable individual to troubleshoot and resolve these issues. Key responsibilities: - Troubleshoot Wildcard SSL: Identify why the SSL certificates are not functioning as expected when the public IP changes. - Resolve technical issues: Once the problems are identified, work to rectify the issues and ensure the SSL certificates are functioning optimally. Skills and experiences required: - Proficient with Windows Server: In-depth understanding of Windows Server 2022 is crucial to navigate and resolve issues within the OS. - IIS Manager Expertise: As the issue lies within the IIS Manager, prior exper...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Looking at a simple Web application for calculating spoke lengths for bicycle wheel builders. It has reference to a simple tables (via SQL, File (JSON/XML/Excel) for storing data. Hosting options are either (A) - PowerApp with supporting OneDrive Excel or (B) - .Net in IIS/Windows Server with either MSSQL or Json/XML data. Please clarify your preferred hosting option See attached document for definition and functionality.

  €353 (Avg Bid)
  €353 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...substantial experience in managing and maintaining IIS on a Windows Server. You should be well-versed in setting up new websites, configuring security settings, and troubleshooting performance issues. Key Responsibilities: - Setting up new websites: You should be able to efficiently create new websites on the IIS server, ensuring they are functional and accessible. - Configuring security settings: Implementing and adjusting security settings on the IIS server is crucial in maintaining a secure online environment. - Troubleshooting performance issues: You will be expected to identify and resolve any performance-related issues that might arise in the functioning of the IIS server. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing IIS on a Wi...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  As an experienced client in the software development sector, I'm searching for a versed full-stack developer to manage the deployment of an Angular/ASP.NET Core web application on an IIS server. The successful candidate must: - Develop and maintain IIS applications - Create innovative Angular frontend interfaces - Effectively manage SQL Server databases Ideal Skills: - Proficient in Angular - Familiarity with IIS Server - Expertise in SQL Server - Experience with .NET Core Kindly demonstrate past experiences in Angular, IIS server, and SQL Server while applying. Your application should clearly state your relevant experience and successful past work within these areas. Looking forward to a successful collaboration.

  €492 (Avg Bid)
  €492 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Migrate PHP site from IIS to Apache Έχει λήξει left

  I have a PHP website that's currently hosted on an IIS server. I'm looking for a skilled developer to migrate it to an Apache server. This job must be done through AnyDesk. Key requirements and responsibilities: - Migrate PHP site from IIS to Apache 2.4 server - Ensure proper integration with the existing MS SQL database - Address any compatibility issues that may arise during migration - Conduct thorough testing to ensure the site is fully functional post-migration Ideal Skills and Experience: - Proficiency in both IIS and Apache server management - Strong experience in PHP website migration - Familiarity with MS SQL databases - Able to work remotely via AnyDesk - Excellent problem-solving skills to address compatibility issues - A proactive approach to te...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...Data Protection y cuando un request va a una instancia, pero fue creada por la otra no lo puede desencriptar o usar. Para mayor documentación puede revisar esta página A tener en consideración: - El proyecto debe ser en asp net core 3.1 tener en cuenta que se desplegara en Linux no IIS, se recomienda usar Docker y las imágenes de alpine o debian. - Se dara como finalizado la prueba de concepto nuestro lado ejecutando 2 instancias del proyecto con la misma key en cada proyecto, si se puede se hara la prueba en vivo con servidores o minikube en Linux. - Ya se consideró y programo las opciones de crear y compartir el key en SQL Server y Redis, solo que fue descartado por recursos

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer to update my existing travel website. The site is built with ASP, HTML, CSS, and MySQL running in IIS. The project involves a complete redesign and the addition of new features to enhance the overall user experience. Key Requirements: - Recreate the website using a sample that I will provide. This will involve incorporating the visual design/layout, functionality/features, and content structure of the sample website. - Implement the redesign in ASP, HTML, CSS, and MySQL running in IIS. - Improve the user experience by adding new features and optimizing the existing ones. - Ensure the website is responsive and works well on all devices. - Perform thorough testing to identify and fix any bugs or issues before the site goes live. Ideal ...

  €455 (Avg Bid)
  €455 Μέση Προσφορά
  279 προσφορές
  Host PHP Website on IIS Server Έχει λήξει left

  I'm in need of a freelancer with experience in hosting PHP websites on an IIS server. The website uses PHP version 5.7 and has an MSSQL database. Ideal skills and experience for this job include: - Proficient in hosting PHP websites - Knowledgeable in IIS server configuration - Familiarity with PHP 5.7 - Experience with MSSQL database I would like the freelancer to: - Ensure the website is hosted smoothly on IIS - Guarantee compatibility between the PHP website and the server - Possibly provide guidance or reasons for choosing IIS over other server options - Ensure that the website functions correctly post-migration Please feel free to ask any questions you may have before bidding.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  PHP Website Hosting on IIS Έχει λήξει left

  I'm looking for a professional who can help me host my PHP website on an IIS server. The website is built using PHP 5.7 and I'm currently hosting it with a provider. Key requirements include: - Migrating and setting up the website on an IIS server - Ensuring compatibility with MSSQL server for database integration - Handling any configurations needed for a smooth deployment I don't have specific knowledge about the framework or CMS used for the website. Hence, I need someone who can evaluate this and make any necessary adjustments during the hosting process. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with hosting PHP websites on IIS servers - Familiarity with PHP version 5.7 - Strong expertise in MSSQL server for database management - Ability to...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  My ASP website has suddenly stopped working, and I'm seeing error messages when I try to access it. The problem has only been occurring for less than a week and there have...messages when I try to access it. The problem has only been occurring for less than a week and there haven't been any recent changes to the site or hosting environment. Key Points: - The website is hosted on IIS and was running smoothly prior to this issue. - The problem is not a result of recent changes in the site or the hosting environment. - The main issue I'm facing is error messages appearing on the website. I need an experienced web developer to quickly troubleshoot and resolve the problem so my ASP site can be up and running again as soon as possible. Your expertise in ASP and IIS...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  ...043a34cfa Event sequence: 40167 Event occurrence: 284 Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-46-133638899577008326 Trust level: Full Application Virtual Path: / Application Path: C:inetpubwwwroot Machine name: ECS-PAYMENTAPI- Process information: Process ID: 10916 Process name: Account name: IIS APPPOOLDefaultAppPool Exception information: Exception type: OperationCanceledException Exception message: The operation was canceled. at () at System.Web.Http.HostAuthenticationFilter.<AuthenticateAsync>() --- End of stack trace from previous location where exception was thrown --- at

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...Tengo una web app que funciona en ASP, en un windows XP con el IIS (Internet information Server). El trabajo a realizar esuipo de mover esta web app a un Windows actual (10/11) con los siguintes pasos: >>Configurar el IIS en el nuevo equipo >>Configurar mysql en el nuevo equipo >>Trasladar la web app a este nuevo equipo >>Trasladar la BBDD a este nuevo mysql server >>Dejar la app funcionando en el nuevo equipo con el IIS y el mysql server >>Solo se acepta como proyecto terminado cuando esté la web funcionando 100% en el nuevo equipo. No se una tarea complicada para un experto. Por favor si hace alguna oferta qeu sea coherente y adecuada al trabajo. No quiero ofertas de usuarios que no sepan o no sean expertos en estos t...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  403 Error Fix on IIS Plesk Site Έχει λήξει left

  I'm seeking a professional with experience in resolving 403 errors on website hosting platforms. Specifically, my website on IIS Plesk 19 is currently inaccessible due to both folder and file permissions issues. Key Requirements: - Experience with IIS and Plesk, particularly in troubleshooting 403 errors - Proficient in SSH for server access Main Tasks Include: - Checking permissions: I need you to verify and correct folder and file permissions that are causing the 403 error. - Investigating server logs: Explore the logs to identify potential root causes for the error. - Configuration check: Ensure that the IIS and Plesk settings are correctly configured, and no conflicts are present. - .htaccess/ inspection: Examine and amend these files as necessary to resolve...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Simple Image Carousel Development Έχει λήξει left

  ...for a skilled developer to integrate an auto-rotating image carousel into my website. Key project requirements: - Utilizing Slick Carousel or a similar tool for implementation - Auto-rotate feature every 5 seconds - Incorporating navigation arrows and dots - Ensuring full responsiveness across devices - Seamless integration of the carousel with the existing custom PHP/HTML/CSS website hosted on IIS / Plesk 19 Design: - A sleek and modern design is preferred for the image carousel Image Management: - I'd like to manually update the images for the carousel by editing the HTML/CSS Ideal Skills: - Proficient in web development with experience in PHP, HTML, and CSS - Previous knowledge of integrating carousels using Slick Carousel or similar - Strong understanding of responsi...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  130 προσφορές
  SSL Installation on IIS 10 Έχει λήξει left

  Instalacion de certificado SSL en ISS 10

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  .Net Core 7 IIS Integration Έχει λήξει left

  I'm looking for an experienced .Net Core developer to help me publish my .Net Core 7 API project on IIS within the shortest possible time. Key Requirements: - Publishing a .Net Core 7 API project on IIS I expect the freelancer to have a deep understanding of .Net Core 7 and familiar with deploying applications on IIS. The ideal candidate should be able to work quickly and efficiently to get this project completed as soon as possible. Your prompt help is greatly appreciated.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  THIS PROJECT IS DONE IN 3 STAGES - THIS IS DESCRIPTION FOR PART 1 ONLY - HIGH CHANCE FOR...quoting template to work off and historic database Below is rough outline of some of the project Database = SQL to run on Server 2022 Front End = Website Running on IIS to run on Server 2022 Services Dashboard Style Login Screen Main Page Screen Leading to the above items Database User Login Management, Security who can access what Client Database The primary users of this application will be our 10+ staff members, so it needs to be intuitive and easily accessible to a range of technical abilities. Web Application to run the following Job estimates Customers Users Logins Web application to run on IIS which is running on Server 2022 Microsoft SQL Databa...

  €4942 (Avg Bid)
  €4942 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  ...deployment, and troubleshooting and support of distributed systems. Project experience should include web applications, web services/web APIs, and Windows Services. Developer should be proficient in the following technologies: HTML, CSS, JavaScript, ASP.NET Web forms, .NET 7 / .NET Core, C#, SQL Server, SQL, XML, and JSON. Should also have experience with Git and Azure DevOps Repos, basic IIS configuration/admin, and basic Windows Server configuration /admin. Ideally, developer should have past experience with the Twilio messaging API. Some exposure to Windows Forms and Visual Basic would be helpful but not required. Developers that have the skillset described will have access to all existing DESCO source code that is involved with this project. We are looking for a f...

  €3671 (Avg Bid)
  €3671 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  ...assist with setting up IIS, configuring the server, and running a web application on a server 2022. Key Responsibilities: - Setting up IIS: The hired freelancer should be able to install and configure IIS according to the requirements of the ASP.NET system. - Configuring the Server: The freelancer should ensure that the server is properly optimized for the system to run smoothly. - Running the System on the Server: The freelancer is expected to deploy the web application on the server and ensure it functions properly. Ideal Candidate: - Proven experience with ASP.NET: The candidate should have a history of successfully working with ASP.NET technologies in a server environment. - Proficient in IIS and server configuration: Strong knowledge of the setup and ...

  €4 - €7 / hr
  Σφραγισμένο
  €4 - €7 / hr
  13 προσφορές

  ...routing on IIS server on a Windows Server 2019 system. There are several 3-4 websites hosted on the server, with each website's port showing on their url. I need an expert to configure IIS to hide the port from the URLs. Eg. => => => The IIS server has 1 public IP and 1 subdomain pointing at the IP address. Key Requirements: - Installation and configuration of IIS server on Windows Server 2019. - Ensuring that the server is optimized for application hosting. Ideal Skills: - Proficiency in Windows Server 2019 administration. - Strong experience in setting up and configuring IIS server. -

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  IIS Windows Domain Migration Έχει λήξει left

  I need a professional to help me transfer my domain from my current dedicated server to a new one, both working on IIS Windows. There are a few key details to keep in mind: - **Migration Support**: I'm looking for a service that can handle the full spectrum of migration support. This includes the seamless transfer of files, databases, and applications to the new server. - **Version Consistency**: The new server will be running on the same version of IIS Windows as the current one. Ensuring a smooth transition while maintaining the integrity of my data and applications is critical. - **Configuration Assistance**: While not explicitly stated, I would appreciate any additional assistance in configuring the server settings on the new server. This could include basic setup...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  PHP Web Form API Integration Έχει λήξει left

  I'm looking for an experienced API expert who can hel...development and be able to work with web forms. - Data Collection: The web form should collect and send specific user data to the third-party application. - Data to be Updated: The API calls should be designed to update the user's name, email address, phone number, username, password, and profile picture in the third-party application. Additional Skills: - Proficiency in working with Plesk and IIS virtual dedicated servers is a plus. Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of PHP web development and API integration. - Ability to work with third-party applications and update user information. - Attention to detail in handling sensitive user data. - Previous experience working with web forms and API calls ...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  162 προσφορές

  I am currently running into an issue with my IIS on Windows 11, making it impossible for any external device to access it. There hasn't been any firewall configurations made for both incoming and outgoing connections to my IIS server. The ideal freelancer should have: - Extensive experience with IIS on Windows 11 - Proficiency in troubleshooting connectivity issues - In-depth knowledge of configuring firewall rules for IIS servers Your chief task will be to: - Diagnose the connectivity problem I'm experiencing - Enable access to the IIS server from external devices - Set up corresponding firewall configurations for my IIS server. Unable to ping the app server. ipconfig IPv4 can be detected from external search, but only IPv6 displays...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Modern Windows App Designer Needed Έχει λήξει left

  I'm in need of a skilled W...Data visualization charts: You'll also be required to design data visualization charts in XAML. These charts should be clear, easily readable, and visually appealing. Ideal Skills and Experience: - Proficient in XAML: You should have a strong understanding of XAML and its application in designing Windows applications. - Experience with WinUI: Prior experience working with WinUI desktop apps iis usefull but not necessary. Familiarity with .Net 8 and Visual Studio is also a plus. - UI/UX Design: A background in UI/UX design is preferred, as the user interface screens should not only look good but also be intuitive and easy to use. - Attention to Detail: As visual appeal and user experience are crucial for this project, a keen eye for desig...

  €1016 (Avg Bid)
  €1016 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  .NET to .NET Core Conversion Έχει λήξει left

  I'm looking for a capable developer to assist in converting my current .NET solution to .NET Core. The project will involve ensuring the conversion is smooth and without any functionality loss. Here are more details so that you can give me a more accurate quote: -I have a web application that was built using .NET Framework v4.5. -It uses MVC. -It consists of approximately 5 pages. It has a b...you can give me a more accurate quote: -I have a web application that was built using .NET Framework v4.5. -It uses MVC. -It consists of approximately 5 pages. It has a business layer and a data layer. -It connects to MS SQL Server. -I need to convert it to .NET Core latest version. -Once converted, I'm expecting the web application to run normally with the same functionality and be conn...

  €481 (Avg Bid)
  €481 Μέση Προσφορά
  147 προσφορές
  Windows Server 2019 IIS Έχει λήξει left

  My company develops software for public safety and government agencies. We just created our own website and bought a server to host it on. Our server is a HPE Proliant DL360 Gen9 with Windows Server 2019. We are trying to host it on the server with IIS, but its not working. Its just a static website. I dont know if its a DNS, router, or IIS issue. We just want to be able to host our website so it is viewable by the public.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm in urgent need of a skilled professional who can configure my IIS server to redirect specific URL patterns to new URLs. I need the redirection to be applied to all files on my server, not just specific ones. Ideal skills and experience: - Proficient in IIS server configuration - Experience in URL redirection - Ability to work efficiently and quickly, as the project is needed ASAP. Example : should go to

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...control y seguimientos: • Observar reportes con opción de exportar a Word, Excel, para luego armar tablas dinámicas ‘pivots’. Por otra parte, también listo los requerimientos de software para el desarrollo: • Servidor: La aplicación debe estar desarrollada para poderla implementar en sistema operativo Windows Server >= 2019. • Lenguaje de programación: Desarrollo en .Net para implementar en servicio IIS (Internet Information Service), con .Net Framework >= 4.7. y será autenticada con NTLM o autenticación integrada Windows. • Base de datos: Debe existir solo una base de datos, y debe ser en SQL Server versión >= 2019. • Otros: o La aplicación no debe tener rutas absolut...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...control y seguimientos: • Observar reportes con opción de exportar a Word, Excel, para luego armar tablas dinámicas ‘pivots’. Por otra parte, también listo los requerimientos de software para el desarrollo: • Servidor: La aplicación debe estar desarrollada para poderla implementar en sistema operativo Windows Server >= 2019. • Lenguaje de programación: Desarrollo en .Net para implementar en servicio IIS (Internet Information Service), con .Net Framework >= 4.7. y será autenticada con NTLM o autenticación integrada Windows. • Base de datos: Debe existir solo una base de datos, y debe ser en SQL Server versión >= 2019. • Otros: o La aplicación no debe tener rutas absolut...

  €114 / hr (Avg Bid)
  €114 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am currently working with a Windows Server 2012 that hosts more than 10 websites. I am in need of an experienced professional to perform adjustments on the IIS configuration, specifically the application pool settings. Skills and Experience: • In-depth knowledge of Windows Server 2012 • Significant experience with IIS configurations • Proven track record managing high volume servers • Proficient with application pool settings adjustments We want migrate the server to Windows Server 2019. Please provide examples of similar projects you have worked on in the past.

  €256 (Avg Bid)
  €256 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  IIS Configuration Assistance Needed Έχει λήξει left

  My website is currently experiencing issues with the HTTP service on IIS 10. - **Problem**: HTTP not working, "NOT FOUND" error - **Request**: I'm looking for remote desktop assistance to fix this issue - **Skills and Experience**: You should have a strong understanding of IIS 10, and previous experience troubleshooting and resolving similar HTTP issues. The ability to provide clear guidance and support remotely is essential.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Windows VPS IIS Manager Expert Έχει λήξει left

  I recently set up a Windows Server 2019 VPS for hosting websites that run on PHP via IIS. The VPS is ready to go, but I'm now looking for a pro to help me manage the IIS Manager effectively. Your key tasks will include: - Setting up websites: I need assistance in creating specific websites and sub-domains ensuring they are properly configured. - Configuring SSL certificates: We're aiming for secure connections on the sites, so your expertise in configuring SSL certificates is crucial. - Managing user permissions: Ensuring that the right users have the appropriate permissions and access is key. Your experience in managing Windows VPS and IIS Manager, along with your expertise in PHP and SSL certificate configuration, will be essential for this project. Plea...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a cloud engineer who can assist with deploying an ASP.NET Web Form application on a Windows Server 2022 on VPS. Key Requirements: - The SQL Server DB and ASP.NET Forms have already been set up on the VPS Windows Server 2022. The main task is to ensure the successful deployment of the ASP.NET Web Form application. Additional Details: - The cloud provider I am currently using is WABYNE. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in cloud engineering and deployment processes. - Experience with ASP.NET Web Form applications. - Familiarity with Windows Server 2022 on VPS. - Knowledge of SSL certificate installation, database configuration, and firewall settings is a plus. Please provide your relevant experience, certifications, and portfolio when applying. Your approach t...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  API Developer Έχει λήξει left

  I'm looking for an API developer who can help me with a project. The ideal candidate should be Responsibilities: Design and implement highly flexible, asynchronous, secured and scalable API Build and modify high-...including the following: Ability to work on protocols like HTTP, FTP and Web Sockets Ability to create APIs using REST pattern Knowledge of GraphQL and gRPC is an added advantage Knowledge of Web Services and understanding of service-oriented architecture (SOA) Proficiency with common API development frameworks/tools, including .NET Core 6+, MS Visual Studio, XML, JSON, TFS, GitHub, Postman and IIS Experience in integration of external systems, third-party APIs, payment gateways and cloud services are added advantage Knowledge in MS SQL Server and DB First appro...

  €326 (Avg Bid)
  €326 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Urgent Fix for .NET6 Compilation Έχει λήξει left

  ...resolve compilation errors in my project. This is a high-priority task that needs to be addressed as soon as possible. Key Points: - The problem is centered around compilation errors in my .NET6 project that is preventing it from running on IIS and Docker. - The ideal candidate should have a deep understanding of .NET6, Docker, and IIS to identify and resolve the issues quickly. - Experience with resolving similar issues, preferably in high-urgency situations, will be a huge plus. The goal is to fix the errors and ensure the project runs smoothly on both IIS and Docker. The rapid turnaround is key, so I'm looking for a freelancer who can start immediately and deliver fast and accurate results. I have attached the screenshot which I constantly getting error....

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Mobile App for My Work Έχει λήξει left

  I am Dr. Bratati Das working as a postdoctoral researcher at IIS, University of Tokyo. We have a polymer that changes its color from blue to red when a pressure is applied by e.g. scratch. Our goal is to make a package that visualizes the damages during the transportation and a corresponding mobile app, where users can take a photo of the red scratches on the package and convert the red intensity into the applied pressure values. Below we explain these steps. 1. Users scan the red scratch by taking a photo with a mobile. 2. The app separates the photo into R, G, B images. 3. The app only uses R channel (discard the rest). The app detects the starched line from the R channel image and extract the average value of the red intensity on the scratched line. The app also detects th...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm currently experiencing an issue with my Moodle application when I try to access it from remote devices. It's working perfectly on the local server but not remotely. I've configured the necessary network settings on my IIS server but the problem persists. I'm looking for a skilled troubleshooter who has experience with Moodle applications on IIS servers. The ideal candidate should be able to: - Investigate the root cause of the issue. - Provide a solution to make the application accessible remotely. - Assist in reviewing the current network configuration and making any necessary adjustments. Your expertise in resolving similar problems in the past will be highly beneficial in ensuring the smooth functioning of my Moodle application.

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  DMS Installation on IIS server Έχει λήξει left

  I need an experienced professional to install opendocman or Seeddms on an IIS server. As the operating system was not specified, please be prepared to work on either Windows Server 2016, 2019, or 2022. Requirements: - Proven past work in similar jobs - Capability to provide brief documentation for future reference Thank you for your interest, and I look forward to reviewing your applications.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm in need of a savvy developer to set up the latest version of Opendocman or Seeddms on my existing IIS server. The job involves standard installation without any specific customizations. - Skills and Experience Since the IIS server already exists, proficiency in handling IIS servers and the management of Opendocman or Seeddms is necessary. Experience with server setup for these platforms will be a considerable advantage.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  As a Windows user with IIS 10, I am in need of a professional who can help me configure the server properly. My main goal is to host a website, and domain mapping is an essential part of that process. Key Responsibilities: - Map domain to the IIS server - Ensure website is accessible via the domain - Handle any other essential configurations for smooth website hosting Ideal Skills: - In-depth experience with IIS 10 - Proficiency in Windows server administration - Strong understanding of domain mapping - Good communication skills to ensure smooth interaction and understanding of the task. Project Detail as below, I have my own Windows Server and I am using IIS for website deployment. I have a total of 5 websites. Currently, I am using a static IP with differ...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  As a website owner operating 20 sites predominantly run on PHP Wordpress and ASP, I am...Dbeaver knowledge to equip me with the necessary credentials and permissions to attach an SQL file to IIS Win 10. As a user who needs help with troubleshooting the "Unable to connect" issue in IIS, the assistance in this matter is crucial. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with Dbeaver and SQL-IIS connections - Previous experiences with WordPress and ASP - Good understanding of PHP 8.3.6 - Ability to troubleshoot and resolve “Unable to Connect” issues in IIS - Ability to provide guidance for verifying and establishing necessary credentials and permissions. Bonus if you happen to have experience in understanding and troubleshooting ...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  ...troubles with the entire server where Internet Information Services (IIS) is operating on my Windows 7 system. Key responsibilities: 1. Primarily, troubleshoot the issues related to IIS, focusing on eliminating the connection problems to ensure smooth operation. 2. Secondly, I have a WordPress website that needs updating to the latest version that I have already downloaded. Bring the site up to date without affecting its functionality. 3. Lastly, there are a few SQL records requiring fixes. Desired Skills: - Expert in troubleshooting IIS running on Windows 7 - Proficient in WordPress updates and maintaining website integrity - Track record of resolving SQL record issues efficiently Please note, the priority is to get the IIS on Windows 7 working smoothly,...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  116 προσφορές

  Κορυφαία iis Άρθρα Κοινότητας