Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 human resources δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...που θα κλείνουν κάποιες διαδρομές παίρνοντας προμήθεια. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο τιμολόγησης που θα έχει το λογισμικό και θα κοστολογεί τ&iota...

  €1812 (Avg Bid)
  €1812 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  επιθυμώ να καταρτιστεί μια προταση για PHD σχετική με HR και εργασιακές σχέσεις ΄σε διεθνείς εταιρίες

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Intermediate Level Telecallers Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  JD Process: 1. Call Center dial for prom...Housewife or stay at home personal , Entrepreneurship guidance, side hustle , Jobs opportunities , Learning and Earning opportunities in jobs and businesses. -For unemployed , get new job opportunities. Requirement: -Need to do cold calling. US shift (US client). -Fluent English speaking. Payout: -Bi-weekly payout -30-35$ per sale Duration of project: Minimum 1-1.5 years without break Resources needed: -No limit -Should have experience in cold calling -For a start 10-15, etc. -Also need someone to manage the team and keep a share of payout as mentioned above Project start date: -As early as today (19th july) Infra requirement: -Just need a laptop with internet connection -In mobile- lot of call drop happens while connecting...

  €274 (Avg Bid)
  €274 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Creation of Comprehensive Academic Programme 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking to develop academic materials for three diverse academic programmes - Law, ...skills. - Tutor Notes: - The tutor notes must be comprehensive and clear, providing insights and additional information that can assist in the effective delivery of the academic programmes. The project has a strict deadline of completion within a month. Hence, timely delivery is vital. Ideal skills and experience for this job include: - Proven track record in developing academic content and resources. - Strong understanding of Law, Business, and Computing. - Ability to create engaging, in-depth content. - Experience in creating challenging and thought-provoking assignments. - Proven capability in developing comprehensive tutor notes. - Excellent time management and ability to meet st...

  €381 (Avg Bid)
  €381 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Hey! I'm looking for someone to create the album artwork for my independant band – delivered as an image + as a 7 second animation. I suggest using kitbash assets where possible to save modelling time, and something like Mixamo for the humans. Blender, Unreal Engine, Houdini or 3DS Max recommended. Physics simulation or custom animation for the human getting sucked through the pipe and sliding out the other side. Basic matte painting / stylised low detail background, lighting not confirmed but likely sunlight. Pipes will be coloured acrylic so light should reflect through and show some colour reflections on floor. Open to collaborative ideas, would love someone who's passionate about sci-fi / dystopian machines who can have some creative input! Hoping to hire...

  €265 (Avg Bid)
  €265 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am seeking an experienced content writer to create detailed articles on the latest "Dream Job Search Strategies." The articles must be original, written by a human, and not used elsewhere. Each article should be approximately 1000 words and cover the 9 topics listed below: Delivery: 9 articles, each on a separate topic. Format: MS Word Conditions: No grammatical mistakes Plagiarism-free High-quality and well-researched content The engaging and informative writing style Properly formatted with headings and subheadings Delivered within the agreed-upon timeline Please ensure that the content is tailored to provide practical and actionable advice for job seekers. Plus Point: Knowledge of Effective Use of Exercises, Graphs, Examples, Frameworks etc. Topics : 1) Current Jo...

  €21 (Avg Bid)
  Multiple searches for service providers 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert to find contact information for specific individuals or companies. - Objective: The primary aim of this task is to gather accurate and complete contact details. - Method of Contact: I prefer email communication, so the contact details must include email addresses. - Informati... phone, and Diversity Equity and inclusion status, and indicate what platform they came from Ideal Skills: - Proficient in conducting thorough online searches, not just Google or primary sites. - Ability to verify and cross-reference information (search link in Instagram, Facebook, Upwork, freelancer, or any other platforms/databases you can access. Please ensure you have the tools and resources to conduct this task efficiently. This project is time-sensitive, so prompt completion i...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Health/Fitness Investment Facilitator Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Subject: Equity Share Offer in Gym Rat Nation Gym Rat Nation, an emerging fitness lifestyle brand poised fo...up to 20% equity share in Gym Rat Nation. We are not seeking services for the preparation of business plans or other preliminary documents unless they are provided as part of your efforts to secure investment. Gym Rat Nation is positioned to become a significant player in the fitness industry, with a unique blend of high-quality fitness apparel, dietary supplements, and comprehensive online resources. Our brand has the potential to achieve substantial market share, and we are excited to work with someone who shares our vision for success. If you are interested in exploring this opportunity further, I would love to discuss how we can work together to make Gym Rat Nation ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...Android and iOS, providing diverse and complete functionality. Key Features: - Customer Database Management: Develop a system to capture and organize all customer information systematically. - Appointment Scheduling: Incorporate a calendar for scheduling and managing repair appointments efficiently. - Inventory Management: Enable tracking of all parts and tools in stock for better control of resources. Functionality: - Device Diagnostics: Capable of detecting issues with each device for easy troubleshooting. - Software Updates: Should effectively manage the installation of software updates on customers' phones. - Hardware Repairs: Document and guide various hardware repair tasks. Ideal candidates will have experience in developing complex software solutions, project man...

  €321 (Avg Bid)
  €321 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Mental Health Platform Content Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled content creator who can help me produce high-quality content for an online mental health platform. The main aim of my platform is to provide valuable information and resources to individuals seeking mental health support. Key Responsibilities: - Develop engaging and informative articles and blog posts that cover a range of mental health topics. - Create educational and accessible video tutorials that can help users better understand mental health conditions and available resources. - Design interactive quizzes to help users self-assess their mental health and access appropriate information. Ideal Candidate: - Experience in mental health writing or content creation is highly preferred. - Ability to create engaging and understandable content for ...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Printing & Mailing Company Software Solution 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...comprehensive software solution that will streamline our operations from quoting to invoicing. The ideal system should include features for automated quoting, customizable templates, inventory management, production tracking, invoicing, and reporting. Key Requirements: - Automated Quoting: The system should be capable of generating quotes automatically, saving us time and reducing the risk of human error. - Customizable Quote Templates: We need the ability to create and modify quote templates that are in line with our brand and client needs. - Integration with Inventory and Production Tracking: While we currently use manual inventory tracking, it's a time-consuming and error-prone process. The new system should integrate with our current inventory management software, as ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Cyber Security Consulting Firm Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...will help with the overall color scheme and design. This is a cyber security and technology consulting firm so it needs to be professional, simple to navigate, but still have good design elements and operational technology (everything should work well). Everything should be secure by design (including any open source packages). (2) Pages: - Main landing page - Services (and subpages) * - Resources - About us - Contact ** *The services page will likely have 20-30 sections, so it may need to load subpages or somehow deal with lots of text and data without loading everything at once. Three example subpages include: - Incident Response - risk management - Threat intelligence ** The contact page should include a secure email web form (3)Logistics I will pro...

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  144 προσφορές

  DO NOT USE SCRUBBING SOFTWARE. I want a human made list. I'm in need of someone to help me compile a comprehensive list of probate/estate attorneys in the Denver Metro Area. This is for an existing business, and the list needs to be delivered in Excel spreadsheet format. I ONLY WANT ESTATE AND PROBATE ATTORNEYS..... Key Tasks: - Utilize Google and attorney websites to create the list - Locate the attorneys on Google Maps - Visit their websites to extract the attorney's name, email, and phone number Key Requirements: - Quick turnaround time. I need this project completed ASAP. - Attention to detail and accuracy - Proficiency in web research and data entry - Experience with Google Sheets and Excel spreadsheets Your completion of this project promptly and accurately wi...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Implement rigged 3D character to Wonder Dynamics 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a 3D character specialist to adjust the rig of my Blender-rigged character for use in Wonder Dynamics. The following requirements should be met: - Refine the body movements to suit the Wonder Dynamics platform The adjustments needed for the character are to ensure i...expertise in character rigging and animation are a must. I'm looking to work with a pro who has a deep understanding of 3D character rigging, animation, and a good knowledge of Wonder Dynamics. Your ability to efficiently and effectively make these adjustments will be crucial to the success of this project. Please answer capital of France, and put it top of your proposal, so i can understand you are human Character is this

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Multilingual Translation Agency Required 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a reliable translation agency that can offer accurate and nuanced human translation services. Requirements: - Translation of texts across multiple language pairs: English, Spanish, French, German, Chinese, Portuguese, etc. - Proficiency in translating specific industry subjects, such as legal, medical, and technical. - The agency should be able to proofread translations to ensure quality and accuracy. - I'm expecting a quick turnaround time of within 24 hours for each project. Please send me your offers with the best rates for a 1000-word translation.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  UI Expert Needed for Website Planning 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...(EOS), a budding start-up that’s focused on producing gorgeous premium silk scarves. I’m the creative director, designer, and chief bottle-washer. Right now, I’m building a direct-to-consumer marketing operation, mainly through email marketing and a snazzy new website. It’s important to note that Eric Olson Scarves is a small operation with limited capital. I’m all about being smart with my resources and finding cost-effective solutions. So, while I’m looking for a thorough solution that doesn’t compromise on quality, I also need it to be budget-friendly. I love working with tech and production experts to cut costs, boost profits, and deliver amazing value to our customers. Here’s what I bring to the table: 1. Style Transformatio...

  €1021 (Avg Bid)
  €1021 Μέση Προσφορά
  159 προσφορές

  Look for someone who can write my resume: I am looking for a professional to revamp my traditional resume and turn it into a skill-based resume format. The goal is to spotlight my cor...Analytics - Data Analysis - ERP, CRM, Marketing Automation, Digital Marketing The ideal candidate should have a strong background in resume writing, a good understanding of the target industries, and the ability to effectively highlight the specified skills and qualifications. Some guidelines I like are : Avoid Generative AI Tradition resume and Cover letter to give complete context is around 11 pages (total).

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...(EOS), a budding start-up that’s focused on producing gorgeous premium silk scarves. I’m the creative director, designer, and chief bottle-washer. Right now, I’m building a direct-to-consumer marketing operation, mainly through email marketing and a snazzy new website. It’s important to note that Eric Olson Scarves is a small operation with limited capital. I’m all about being smart with my resources and finding cost-effective solutions. So, while I’m looking for a thorough solution that doesn’t compromise on quality, I also need it to be budget-friendly. I love working with tech and production experts to cut costs, boost profits, and deliver amazing value to our customers. Here’s what I bring to the table: 1. Style Transformation...

  €1951 (Avg Bid)
  €1951 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές
  Animated Enhancement for Webcam Footage 9 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an adept and creative animator to add cartoon-style animations to my <5 minute webcam video. I seek to enhance storytelling, make the video more engaging and appealing. The animations are intended to apply to various elements: - Human figures: Animate figures to add depth and generate a compelling narrative. - Background elements: Cartoon-style animations that complement the narrative. - Objects or props in the video: These elements should animate in a manner that assists in storytelling. The ideal candidate will have experience with cartoonish animation, an eye for storytelling through visual aids, and an understanding of how animations can boost the appeal of webcam videos. Proficiency in animation tools and video editing software is a must-have.

  €334 (Avg Bid)
  Επείγον
  €334 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Trophy icon NASA Space ROS Sim Summer Sprint Challenge 54 μέρες left

  ...describing all the intermediate steps taken until the final solution was discovered). ROS 2 Contributing Guidelines To contribute to the Space ROS and ROS 2 projects please refer to the ROS 2 contributing guidelines (see: ) Developer Guide   Resources Space ROS Website:   ROS Website:  Space ROS documentation. Includes information about Space ROS including tutorials, how-to guides, and demos:  Space ROS contribution guidelines. All submissions must follow the contribution rules:  

  €9185 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Σφραγισμένο Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €9185
  5 συμμετοχές
  Expert Machine Learning Developer Needed 559 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, We are looking for a deeply experienced ML developer who has worked with various GAN and Computer Vision in the past, especially involved in human faces as well as "image to image manipulation" Please don't forget to attach a sample of your work related to your GAN experience before bidding. We are looking for a long-term commitment Thank you!

  €569 (Avg Bid)
  €569 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  I need a comprehensive paper based on the movie "Boyz In the Hood" that discusses at least 3 perspectives of human behavior. The paper should be 6 pages long in APA format. Key Requirements: - Movie: "Boyz In the Hood" - Focus: Perspectives of human behavior - Word Count: 6 pages (APA format) Ideal Candidate: - Proficiency in analyzing movies and understanding human behavior - Proficient in APA formatting - Strong academic writing skills - Ability to explore and present complex ideas clearly - A background in psychology or sociology would be a plus Please ensure the paper is insightful, well-structured, and free of plagiarism.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές

  ...not exist on a specific page, at a specific time, or in a specific account, but rather it is general and occurs with everyone, on all pages, and at different times. Please note that the exact cause of the slowness is currently unknown, so the successful candidate will need to have a proactive and investigative approach to solving the problem. Please note that there is no problem with server resources and the site is still in the testing phase. This is the link to the website. In order for me to communicate with you, you must send me the reason for the problem that is causing this slowness and how it can be solved: The problem can be seen in this video:

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Daily Articles on Metaphysics for Facebook 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a HUMAN freelancer who has a strong passion for metaphysics and can write engaging articles specifically on Astrology, Numerology, Energy Healing, Angels, Divinity And The Power Of Prayer, and Equality of All Religions. Key Requirements: - Proficient in Metaphysics: You should have a deep understanding of the subjects within metaphysics that the articles will cover. - Content Creation Skills: You must be able to create engaging, thought-provoking articles that are suitable for daily posting on Facebook. - Reliability: You will be expected to post daily, so reliability is key. This is an ongoing project; therefore, I'm looking for someone who can commit to providing daily articles on these topics. If you're a metaphysics enthusiast with strong writing ski...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm searching for an experienced language professional to undertake two key roles: translating written materials from Chinese into English and providing Chinese language tutoring. Scope of Work: 1...the nuances and intent of the original content is required. Ideal Candidate: The successful candidate would have demonstrable experience in translating and teaching Chinese at an advanced level. They would also be able to tailor their teaching and translation approach to fit the needs of the client. As this project requires interaction with specific teaching materials, familiarity with these resources would be a considerable advantage. Overall, a professional, adaptable approach and a deep understanding of the Chinese language, both written and spoken, are core requirements fo...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Content Writer Needed 6 μέρες left

  I'm looking for an experienced content writer to write a descriptions for online games. Tasks - 155 characters (40 to 80 words) for a brief game summary after a quick play. - Write a paragraph for an expanded game description (more than 120 words) with unique words. Avoid - Avoid embellishing - No spelling errors, correct grammar. - Original content, avoid copying from other websites. - We...writer to write a descriptions for online games. Tasks - 155 characters (40 to 80 words) for a brief game summary after a quick play. - Write a paragraph for an expanded game description (more than 120 words) with unique words. Avoid - Avoid embellishing - No spelling errors, correct grammar. - Original content, avoid copying from other websites. - We use an AI detector to ensure that made b...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Transforming PDF to Interactive Web Hosted Whitepaper 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...primary aim of this project is to significantly enhance the document's usability and interactivity to facilitate education and awareness. Key Features: - Search Functionality: Allow users to search for specific terms or sections within the document. - Interactive Table of Contents: Enhance navigation by providing an interactive table of contents. - Hyperlinks to External Resources: Implement links to relevant external resources to offer additional context and information. Content Updates: The content of the whitepaper will need to be updated manually by our team. Therefore, the solution you provide should be easily updatable by non-technical users. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in creating interactive whitepapers - Proficiency in web developmen...

  €405 (Avg Bid)
  €405 Μέση Προσφορά
  118 προσφορές

  I'm an individual with a strong programming background, who's looking to delve i...Python - Excellent communication skills as they'll be required to explain complex concepts in a way that's easy to understand Your role in this project would include: - Assisting me in understanding the basics of Data Analysis with a focus on Machine Learning - Collaborating with me to work on small projects and help me in understanding the intricacies of the field - Providing me with guidance, resources, and support as I take my first steps into the world of Data Analysis This project is perfect for someone who's patient, passionate about their work, and enjoys teaching and mentoring. If you're looking to make a difference in someone's learning journey while expan...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm seeking an experienced web developer to create an informational website aimed mostly at professionals. The website should be interactive yet professional, providing informative content in a clear and captivating manner. Key Requirements: 1. Implement a simple OTP-based download feature to secure our downloadable resources. 2. Include a user-friendly contact form for user inquiries or feedback. Ideal Skills: - Web Design and Development - User Experience Design - Knowledge in OTP implementation will be an asset. Experienced website developers who have a portfolio in developing professional informational websites will be highly preferred. Your ability to deliver a clean, intuitive, and fully-responsive professional website will be central to this role.

  €264 (Avg Bid)
  €264 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  ...looking to get some sophisticated smart sheets created for my operations. The smart sheets should be advanced enough to automatically perform calculations, validate input data, and allow for conditional formatting. Here's what I have in mind: * Automated Calculations: The sheets should be designed in a manner that supports automatic calculations. This will save us time and significantly reduce human errors. * Data Validation: We need the sheets to validate the data that's plugged in. This helps in maintaining data integrity and accuracy. * Conditional Formatting: The sheets should support conditional formatting. This feature makes it easy to highlight parts of your data that meet given criteria. For reporting, I need financial reports and project progress rep...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I'm in need of a talented illustrator, proficient in delivering high-quality, cartoon-styled artwork. - Your task will be to recreate specific panels from a werewolf transformation comic - It is a long-term project and has no strict time limit. - I'm looking for an artist who can capture the essence of the original comic's art style and careful attenti...delivering high-quality, cartoon-styled artwork. - Your task will be to recreate specific panels from a werewolf transformation comic - It is a long-term project and has no strict time limit. - I'm looking for an artist who can capture the essence of the original comic's art style and careful attention to anatomy Ideal skills and experience: - Ability to mimic an art style - Ability to blend human an...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  MongoDB Integrated Web Application with Face Recognition 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require an experienced developer to create a web application that integrates face recognition technology. The application will serve as an employee management tool, specifically designed for ...and efficient employee management. Ideal Freelancer: - Previous Experience: I am looking for a freelancer with a strong background in developing web applications with face recognition systems and integrating them with MongoDB databases. - Time Sensitivity: The project is required to be completed as soon as possible. Therefore, the ideal freelancer should be able to dedicate their time and resources to completing the project promptly. If you have the necessary skills and experience to take on this project and can commit to completing it within a tight timeline, I'd be interested to...

  €4647 (Avg Bid)
  €4647 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...Additional modules to include are: - Skill Assessment: to gauge user skills and suggest improvement areas. - Education and Training Recommendation: to provide personalized learning paths and resources. - Job Search: to connect users to related job opportunities. - Resume Builder: to aid users in creating professional resumes. - Interview Preparation: to equip users with necessary interview skills. - Networking and Mentorship: to connect students with professionals in their fields of interest. - Scholarship and Financial Aid Information: to provide users with an understanding of potential financial resources. - Career Growth and Advancement: to provide a comprehensive roadmap for career progression. The successful freelancer for this project should have a track record in ...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm looking for a skilled 3D modeler to construct a basic structure of a human ear. While we don't need an extensive level of detail, certain unique modifications need to be made. The goal is to use this model for educational purposes, so accuracy and simplicity are key. Ideal skills include: - Experience in anatomy modeling - Strong attention to detail - Ability to handle unique modeling requests - Knowledge in educational design or illustrating complex concepts in a simple manner.

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  I am seeking a proficient developer to build a Mobile Learning Management Application compatible with both iOS and Android. This platform will primarily include: -...Application compatible with both iOS and Android. This platform will primarily include: - Course creation: The app should support the design and creation of comprehensive courses for our employees. - Student tracking: Functionalities for tracking the progress and performance of each enrolled employee is essential. - Content sharing: The application should allow easy sharing of study materials and resources. Ideal candidates will have experience with mobile app development, specifically in the education sector, and a solid understanding of Learning Management Systems. Proficiency in both iOS and Android platforms i...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  121 προσφορές
  Robot Arm - ROS - RPI - MoveIt 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...a joystick. Question: WHY are an estimated 80% of all robots i see online moving their links out of sync or one by one to reach their positions? When i can see butter smooth MoveIt simulation online videos where link movements are well coordinated and grippers are moving from A to B in the shortest and straightest way and not and some odd S-shaped path? In stead movements look like old-school human robot dance. I'm not talking about unstable and shaky builds here, but the way they coordinates the arm link movements. URDF-file is available, I need some help/ideas on how to create the paths the simplest way for it to work well with Moveit. The controller is an RPI4 with a 2-channel CANBUS HAT-board. Motors are communicating via CANBUS. We had another guy making the motors s...

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Trophy icon MERN App Payment Integration with Stripe 28 μέρες left

  This project needs experince with SST I need a skilled developer who can integrate Stripe payment..."eslintConfig": { "extends": [ "serverless-stack" ] }, "devDependencies": { "@shelf/jest-mongodb": "^2.2.2", "@types/aws-lambda": "^8.10.70", "husky": "^7.0.1", "jest": "^27.0.6", "prettier": "2.4.1", "ts-jest": "^27.0.3" }, "dependencies": { "@aws-cdk/aws-appsync": "1.126.0", "@aws-cdk/aws-cognito": "1.126.0", "@aws-cdk/core": "1.126.0", "@serverless-stack/cli": "0.50.3", "@serverless-stack/resources": "0.50.3", "...

  €92 (Avg Bid)

  ...The interview should focus on evaluating the applicant's problem-solving skills and measuring their engagement as a potential employee. *Ideal Skills:* - Sound knowledge of nursing - Expertise in Community Health Nursing - Experience in Human Resource Management - Strong Communication skills *Outcomes Expected:* - Evaluation of applicant's problem-solving abilities in the context of Community Health Nursing - Assessment of potential for employee engagement within our healthcare team. Looking for an individual experienced in healthcare human resources, preferably within a nursing context. The freelancer should be able to conduct high caliber interview that accurately assess both technical capabilities and team engagement suitability for 25 Registered N...

  €784 (Avg Bid)
  €784 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Lead Generation through SEO & SMM Έχει λήξει left

  Comprehensive Digital Marketing Strategy and Manag...compliant content for digital channels. - Ensure all content is approved before publication to align with industry regulations. Analytics and Reporting - Track and report on key performance indicators using analytics tools. - Provide regular reports and insights to demonstrate the impact of digital marketing efforts. Budget Management - Manage digital marketing budgets effectively, allocating resources to campaigns that yield the highest return on investment (ROI). Project Timeline: Start Date: Immediate Initial Phase Completion: 1st September 2024 Ongoing Management: Monthly basis, contingent on performance and results. Budget: $1500 with ongoing contract budget discussed Initial Outlay: $1500 Ongoing Payment: Monthly - ...

  €675 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €675 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  ...Strategies: Helping children manage emotions and stress.  Parental Involvement Activities: Engaging activities to strengthen family bonds.  Access to Resources: Providing materials and tools for ongoing support. £400 per family **Mentoring Package** 12 weeks Weekly sessions (1 hour each) **Includes**:  One-on-one mentoring with experienced coaches  Building mental resilience and confidence  Individualised goal setting and progress monitoring  Support in overcoming fear and self-doubt  Personalised feedback and action plans  Techniques for stress management and focus  Development of leadership and teamwork skills  Access to additional resources and materials £1250 per participant **Athlete Performance Training Package** 6 weeks Weekly sessions (2 hou...

  €110 (Avg Bid)
  €110
  43 συμμετοχές
  Web Developer Needed for Azure AI Translation Integration 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I hope you are doing great. We are a translation company looking to offer a new service to our clients: AI machine translations combined with human reviews. We plan to use Azure AI Translator for this (). However, we need assistance implementing this on our website. Here’s a summary of the workflow we envision: 1. A potential client enters the word count or uploads a file on our website. 2. An estimate is provided based on the word count and language pair, along with an estimated deadline. 3. The client proceeds to payment. 4. The document is translated automatically using Azure AI Translator. 5. A professional translator reviews and refines the translation to complete the project within the given deadline. 6. The client receives

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I'm seeking a skilled writer to craft a 1200-word essay on the importance of renewable resources in mitigating climate change. The focus is on reduction of greenhouse gas emissions and the crucial role renewable resources play in this context. Key elements of the essay include: The Importance of Renewable Resources in Climate Change Mitigation Types of Renewable Resources and Their Adoption Economic and Policy Considerations Case Studies and Successful Adoption Future Prospects and Innovations The essay should be based on high-quality, relevant peer-reviewed sources. While I am open to various types of sources, it is essential that they are scientific, reliable and well-regarded within the academic community. Ideal candidates for this project should po...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I'm seeking an experienced logo designer with a keen eye for both minimalistic and modern styles to create an elegant look for my high-end human-conscious fashion company. Here's what I have in mind: - Color Palette: I prefer a neutral color scheme, incorporating black, white, and grey. - Overall Style: The style should be elegant. The final design should communicate class, sophistication, and a modern sustainable philosophy. - Imagery: I don't have any specific symbols or shapes in mind that I'd like to incorporate – I'm open to your creative interpretation! The ideal candidate should have a strong portfolio showcasing skills in creating logos within the fashion industry, or similar high-end sectors. Experience in minimalist aesthetic would also...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  125 προσφορές
  HR Software Service Demo Specialist Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an account executive to assist with demoing our HR software service to individual consumers. Our product is a human resources tool, however, the primary target audience for these demos will be individual consumers. Key Responsibilities: - Conducting product demos to potential users - Communicating the features and benefits of the software - Addressing any questions or concerns that may arise during the demo - Maintaining a professional and engaging demeanor throughout the process Ideal Skills and Experience: - A strong understanding of HR software and its benefits - Previous experience in conducting product demos, particularly to individual consumers - Excellent communication and presentation skills - Ability to adapt to different customer needs and conc...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Build AI Chatbot and Customer Service Bot 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a talented developer to create a sophisticated AI chatbot for my websi...real person, even though they're communicating with a bot. - In cases where the chatbot is unable to adequately address a customer's inquiry, it should know to redirect the conversation to a human agent. The handover between bot and human should be seamless and designed to enhance the overall customer experience. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AI chatbot development, particularly within the context of customer service. - Strong knowledge of natural language processing and its application within the field of chatbots. - Experience with building chatbots that can seamlessly handover to human agents when necessary. - Proven track record of creating engagi...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  This project is centered around conducting a focus group to enhance employee engagement within our organization. The primary purpose is to gather feedback and insights to boost job satisfaction and foster improved collaboration among team members. The ideal candidate for this role would have a strong background in Human Resource Management, a knack for facilitating productive discussions, and metric-driven approach to assess the effectiveness of such interventions. Key responsibilities include: - Designing and executing the focus group strategies - Facilitating the group discussions - Interpreting the feedback for actionable insights - Implementing suggestions for improving job satisfaction and team collaboration The success of the focus group for employee engagement effo...

  €1271 (Avg Bid)
  €1271 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I need a document translated from English to Simplified Chinese as soon as possible. The file has 2000 words. Need high quality human translation only. Google/AI or automatic software works are not allowed and will be rejected. Need the translation back in word Pptx format maintaining the formatting and layout of the source file. Price: 30 fixed. Deadline: 12 hours max Don't bid if you don't agree the price and timeframe. Thanks!

  €9 - €15 / hr
  Σφραγισμένο
  €9 - €15 / hr
  8 προσφορές

  I'm in need of a Mobile Device Management (MDM) system specifically designed for Android smartphones. The system should be well equipped to offer the following features: - **Remote Wipe of Data:** In the unfortunate event that an employee's device is lost or stolen, I need to be able to remotely wipe all sensitive data from the handset to prevent unauthorized access. - **App Distribution...reliable in order to support seamless and uninterrupted work routines. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in developing Android MDM systems - Knowledge of data security and remote management protocols - Experience in geolocation services for Android - UX/UI design skills for an intuitive interface - Ability to optimize system performance for minimal impact on dev...

  €4582 (Avg Bid)
  €4582 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Config ISPconfig 8 μέρες left

  Configuration ispconfig on new dedicated server and optimization resources

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  MERN App Payment Integration with Stripe 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a skilled developer who can integrate Stripe payment processing into my existing MERN app. The project invo..."eslintConfig": { "extends": [ "serverless-stack" ] }, "devDependencies": { "@shelf/jest-mongodb": "^2.2.2", "@types/aws-lambda": "^8.10.70", "husky": "^7.0.1", "jest": "^27.0.6", "prettier": "2.4.1", "ts-jest": "^27.0.3" }, "dependencies": { "@aws-cdk/aws-appsync": "1.126.0", "@aws-cdk/aws-cognito": "1.126.0", "@aws-cdk/core": "1.126.0", "@serverless-stack/cli": "0.50.3", "@serverless-stack/resources": "0.5...

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  Κορυφαία human resources Άρθρα Κοινότητας