Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  113,263 human resources δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...που θα κλείνουν κάποιες διαδρομές παίρνοντας προμήθεια. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο τιμολόγησης που θα έχει το λογισμικό και θα κοστολογεί τ&iota...

  €1812 (Avg Bid)
  €1812 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  επιθυμώ να καταρτιστεί μια προταση για PHD σχετική με HR και εργασιακές σχέσεις ΄σε διεθνείς εταιρίες

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Enclosure desing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can design an electronics enclosure for my project. The enclosure will be specifically for an HMI (Human-Machine Interface). Here are the requirements for the job: There are 3 parts on the enclosure ; Extrusion aluminum profile, Plastic cover Aluminum cover to mount aluminum profiles each other Internat depth must be 120mm, Type of Enclosure: - Electronics enclosure Dimensions: - The dimensions of the electronics to be enclosed are medium-sized, similar to a Raspberry Pi or Arduino. Material: - The desired material for the enclosure is metal. Skills and Experience: - Experience in designing electronics enclosures, particularly for HMI devices. - Proficiency in working with metal as the material for the enclosure. - Knowledge of the specific dim...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a learning center webpage where users can easily access educational resources in the form of videos and PDF's. The primary goal of the webpage is to provide these resources to users. Requirements: - The webpage should be able to support both videos and PDF's, as these will be the main types of educational resources provided. - The design of the webpage should be based on specific design elements that I have in mind. I will provide detailed instructions and examples for the layout and overall aesthetic. - The webpage should have a user-friendly interface that allows users to easily navigate and find the educational resources they need. - The webpage has a search function to make it even easier for users t...

  €3692 (Avg Bid)
  €3692 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές
  Dynamic Website 6 μέρες left

  I want to create a dynamic website for the AR VR company I work for. The user journey has to be smooth and creative. 1. The user will have character moving in the first page. A 3D custom human character moving in the page from top to the bottom giving user the much needed visual journey. 2. Rest of the website comes with Home page, services and other sections in a creative capacity. More clarification can be done on a call.

  €275 (Avg Bid)
  €275 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  AI Automations 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Generation | Automatically drafts standard contracts, customized to specific client needs. | | 3 | Case Law Researcher | Searches and compiles relevant case law, streamlining legal research processes. | | 4 | Client Intake Manager | Streamlines the process of gathering and organizing new client information. | | 5 | Appointment Scheduler | Coordinates and schedules client appointments with minimal human intervention. | | 6 | Invoice Generation | Automatically creates and sends invoices based on client data and case details. | | 7 | Payment Tracking System | Monitors client payments and sends reminders for overdue accounts. | | 8 | Legal Deadline Reminder | Keeps track of legal deadlines and ensures timely submissions. | | 9 | E-Discovery Assistant | Efficiently processes and organ...

  €1082 (Avg Bid)
  €1082 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  3PL / Order Fulfillment Software for Sale (With Source Code) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...integrations. And I am now offering it for sale along with the source code. This software is equipped with the following modules: Admin Panel (Web App): A centralized control hub empowering 3PL providers to efficiently manage and monitor logistics operations for their clients. Client Portal (Including Web & Mobile App): A dedicated portal offering clients seamless access to vital information and resources related to their logistics operations. Picker App (Mobile App): Mobile application tailored for warehouse pickers, designed to enhance efficiency and accuracy in picking items from inventory for shipment. Packer App (Mobile App): Mobile application optimized for warehouse packers, facilitating precise and efficient packing for items destined for shipment to custome...

  €15150 (Avg Bid)
  €15150 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...efforts to prevent genocide, ethnic cleansing, and crimes against humanity. Discuss the responsibility to protect (R2P) principle and the need for timely and decisive action to prevent mass atrocities. 7. Addressing the Impact of Climate Change on Security: Highlight the links between climate change and security threats, such as resource scarcity, forced migration, and conflicts over natural resources. Advocate for addressing climate change as a security issue and promoting sustainable development to mitigate its potential consequences. 8. Strengthening Accountability and Justice: Emphasize the importance of prosecuting individuals responsible for war crimes, genocide, and crimes against humanity. Discuss the role of international criminal tribunals, the International Criminal ...

  €213 (Avg Bid)
  €213 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Product video for damascus knife 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...engaging manner - Creative approach to capturing the essence of the knife through visuals and storytelling - Understanding of how to create a visually appealing and attention-grabbing video in a short duration Ideal Skills: - Proficiency in videography and video editing - Knowledge of lighting and composition techniques to enhance the visual appeal of the video - Ability to work with limited resources and budget - Strong attention to detail and ability to follow brand guidelines (if provided) - Excellent communication and collaboration skills to ensure the video meets my expectations If you have a portfolio or previous work samples that demonstrate your expertise in creating captivating product videos, please include them in your proposal. I am open to any creative ideas and su...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  shopify expert 6 μέρες left

  More details: What specific tasks do you need assistance with in regards to your Shopify store? Store setup and configuration Do you have a specific timeline for project completion? Within a week Will you provide the necessary resources like product photos, descriptions, and prices or does the freelancer need to source these? Freelancer to source

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Trophy icon logo made for my business 6 μέρες left

  ...provided by me Ideal Skills and Experience: - Graphic design - Logo design - Experience in creating logos for online businesses Please provide examples of your previous logo designs when submitting your proposal. Introducing Liv Murphy, the driving force behind LivFit – a wellness powerhouse dedicated to empowering women on their weight loss journey. With a solid foundation of a BSc in Applied Human Nutrition and a certification as a Personal Trainer, Liv brings a wealth of knowledge to the table. LivFit is not just a fitness program; it's a transformative experience that combines mindset coaching, sustainable nutrition practices, strength training, and the powerful art of manifestation. At LivFit, we believe in making weight loss a joyful and sustainable endeav...

  €27 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €27
  45 συμμετοχές

  ...was not useful as essential functionalities were missing. Natural Language Chat in All Languages: The chatbot should respond in the user's language, searching for answers in company documents in English. Conversations (tickets) should be saved in English. Human Support: In case of difficulty, the chatbot should be able to involve a human technician in the chat using WhatsApp or WeChat if possible. Multimedia Support: In addition to text communication, the system should support the sending of images in tickets. Search in Available Resources: The chatbot should first search in company documents and reference links. If necessary, it can perform web searches or request direct intervention from a technician. Step-by-Step Resolution: When providing instructions to s...

  €1952 (Avg Bid)
  €1952 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  كتابة أبحاث 6 μέρες left

  I am in need of a freelancer who can assist me with conducting scientific research for personal use. The research topic will be specified upon hiring, and there is no specific format or structure that the research needs to follow. However, it is important that the freelancer is knowledgeable in scientific research methodologies a...freelancer is knowledgeable in scientific research methodologies and has experience in conducting research in a thorough and systematic manner. Ideal Skills and Experience: - Strong background in scientific research methods - Ability to gather and analyze data effectively - Excellent written and verbal communication skills - Attention to detail - Familiarity with relevant scientific databases and resources - Ability to meet deadlines and deliver high-qu...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...Custom Dashboard Development: - The dashboard should be intuitive, visually appealing, and conform to modern design standards. - Developed using the latest version of React to demonstrate state-of-the-art development practices. - Integration with Google's Material UI for a streamlined and powerful design. 2. Multilingual and RTL Support: - Support for multiple languages, utilizing resources from "Crowdin is localization" for language files. - Compatibility with both RTL (right-to-left) and LTR (left-to-right) text directions for diverse language support. 3. API Integration: - Seamless integration with Our existing APIs for comprehensive data management and display. - Efficient and robust data synchronization between the dashboard and Our...

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  IT Help Desk system 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...can create new support tickets directly from the portal. Users can view a list of all their active and past support tickets. Users can check the real-time status of their tickets. User portals include communication features that allow users to interact with IT technicians directly through the portal. Users can access the Knowledge Base directly from the portal. They can search for self-help resources, articles, FAQs, and solutions to common IT problems before creating a new ticket. Users can access the history of their previous support interactions, including resolved tickets. After a ticket is resolved, users are prompted to provide feedback on their support experience. IT technicians can access the user portal to review incoming support requests submitted by users. Techni...

  €1084 (Avg Bid)
  €1084 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  App developer 6 μέρες left

  Freelancer Description: Experienced Android App Developer for New Enterprise I am reaching out to you because I am currently working on an exciting project called HUNGRY, a food ordering app that aims to simplify the way people order food and support local vendors. As students, we are deeply passionate about our project but have limited financial resources. We require an app developer to help us with the development of the HUNGRY app. The main functionalities would include user registration, menu display, order placement, and a simple payment system. Being students, we are working with a limited budget. We are looking for a developer who can provide quality services within a reasonable and student-friendly cost. - I am seeking an experienced app developer to create a basic functio...

  €263 (Avg Bid)
  €263 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Programming Project and Report 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A project related to Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction applied to design A Project related to the design and implementation of interactive systems, especially games and computer-aided learning systems. A Project in any of the following areas: 1. Human computer interaction 2. Artificial intelligence 3. Computer aided learning 4. Computer support for designing 5. Modelling complex systems 6. Games 7. Computer support for knowledge management 8. Psychology of programming or designing 9. Applications of social science methodology to systems design 10. Any projects involving both psychology and computing Send me your proposals with a private message on the topic/title of the project that you can help me do, with a short description

  €501 (Avg Bid)
  €501 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  We are looking for a freelancer who can create REVIT files for over 300 SKUs of professional refrigeration and commercial catering equipment. The purpose of this project is to provide our customers with the resources needed to help plan our equipment into their build projects along with creating stunning 3D visualisations for marketing and sales purposes. Requirements: - The freelancer should have experience in creating REVIT files for product design and development. - The freelancer should be able to work with existing 2D models that we have for these SKUs. - The level of detail required in the REVIT files is intermediate, which includes some internal components. Skills and experience: - Proficiency in REVIT software. - Experience in product design and development using REVIT. -...

  €16433 (Avg Bid)
  €16433 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  trace owner of website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Familiarity with legal procedures and requirements for obtaining information for legal purposes Project Details: We are looking for a skilled professional to help us trace the owner of a website for a cybercrime investigation. The ideal candidate should have experience in gathering detailed personal information about website owners. Requirements: 1. Tracing Website Owner: - Utilize available resources and techniques to trace the owner of the website - Gather detailed personal information about the owner 2. Legal Compliance: - Ensure all procedures and techniques used are legally compliant - Familiarity with legal requirements for obtaining information for legal purposes 3. Reporting: - Provide a detailed report on the findings and personal information of the we...

  €378 (Avg Bid)
  €378 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Cold Calling and Interview Scheduling 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  About: The company we work for is conducting an important research project, for which we need to conduct interviews with Human Resources Directors (HRD) and Chief Technology Officers (CTO) of Mexican companies. To successfully accomplish this task, we will be using the contact database provided to us, making calls, and inviting these professionals for interviews Responsibilities: - Making cold calls to pre-qualify potential clients. - Scheduling interviews and meetings with qualified leads. - Maintaining a database with contact information and call outcomes. - Adhering to established customer service and sales standards. Requirements: - Experience with cold calling and appointment setting (preferred). - Excellent communication and persuasion skills. - Goal-oriented and h...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  Subject: Math Teacher's Guide for Elementary School Pro...entire Math Teacher's Guide for accuracy, coherence, and clarity - Correcting any errors in content, formatting, and grammar - Ensuring that the guide aligns with the Math curriculum and standards for elementary school - Providing suggestions for improvement, if necessary Deliverables: - An error-free and high-quality Math Teacher's Guide for elementary school Please note that no additional resources, such as worksheets or quizzes/tests, are required for this project. If you have the necessary expertise in Math education and proofreading/editing, and are passionate about ensuring the quality of educational materials, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in this field ...

  €2360 (Avg Bid)
  €2360 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  ...newly launched website with advanced SEO knowledge to create engaging and optimized content for a UK website in the home services/appliances niche. Charges: 30$-100$ Platform: WordPress Content Focus: The content should cover a mix of general home services and specific appliances, that affiliates with home services Website for monetization It should provide in-depth content on each topic. 100% human-written AI-free(Will be checked) Plagiarism-free Excellent English skills with grammar and spelling standards Blogs must written and completed by the finalized date. Target Audience: - The content should be tailored to UK residents, specifically homeowners and appliance owners. SEO Knowledge: - Advanced SEO strategies are required to optimize the content for search engines and ...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a website for anti-raging using the MERN stack. The purpose of the website is to provide information and resources, connect individuals and communities affected by rage incidents, and raise awareness about the consequences of rage incidents. Design Preferences: - I have a clear vision in mind for the design of the website. Important Features/Functionalities: - User Registration/Login - Form Submission/Processing Ideal Skills and Experience: - Proficiency in the MERN stack (MongoDB, , React.js, Node.js) - Experience in designing and developing user registration/login systems - Strong knowledge of form submission and processing - Familiarity with implementing live chat or forum functionality If you are a skilled MERN stack developer with exp...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Android App Publish. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Android app developer who can help me publish my utility app on the Google Play Store. Project Requirements: - The app is a utility app and I need assistance in publishing it on the Google Play Store. - All necessary resources, including app files, screenshots, descriptions, etc., are ready for publishing. - I do not have a Google Play Developer account and need assistance in setting one up. Ideal Skills and Experience: - Experience in publishing Android apps on the Google Play Store. - Knowledge of the necessary requirements and guidelines for app publishing. - Familiarity with the process of setting up a Google Play Developer account. If you have experience in publishing Android apps and can assist me in setting up a Google Play Developer accoun...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...digital marketing sector. • Thorough understanding of mobile app and website functions/benefits • Strong interpersonal and communication skills. • Ability to work independently and manage time effectively. • Results-driven with a history of achieving or surpassing sales goals. • Familiarity with online project management and collaboration tools. Requirements: • Access to necessary sales tools and resources. • Portfolio of successful freelance sales projects. • Availability for client meetings and discussions as needed. • Commitment to delivering high-quality service to clients. Benefits: • Sales Training and promotional materials provided • CRM tools provided to track leads and sales funnel • Attractive profit-sharing ...

  €729 (Avg Bid)
  €729 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Learning English 5 μέρες left

  ...Learning English English Proficiency Level: Intermediate Main Purpose: Improving English for Travel, Business, and Academic Studies Preferred Method of Learning: Self-study with resources Skills and Experience Required: - Experience in creating and curating English learning resources - Proficiency in designing self-study materials for intermediate English learners - Knowledge of effective self-study techniques and strategies - Familiarity with a wide range of English learning resources, including textbooks, online platforms, and mobile applications - Ability to provide guidance and recommendations for self-study resources suitable for intermediate learners - Excellent communication skills to provide clear instructions and explanations in English - Unders...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a talented artist who can create a personalized Pepe le Pew and Penelope line drawing with shading. Here are the project requirements: Size: - ...drawing. This is to be Pepe and Penelope but representing myself and my partner. We can discuss these details further once the project is awarded. Ideal Skills and Experience: - Strong drawing skills, particularly in creating both cartoon and life drawing line drawings with shading. - Experience in creating personalized artwork. - Attention to detail and ability to capture the essence of the human image with the style of Pepe and Penelope. - Ability to work collaboratively and take input from the client. If you are a skilled artist who can bring these characters to life with personalized details, I would love to hear...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Web app for local truck delivery services -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a web developer to create a web app for local truck delivery services. The app should have the following features: - Delivery scheduling: Customers/staff should be able to schedule their deliveries Trips conveniently through the app. -Staff should add vehicle -staff should add cities -staff can add route -staff can add trip from city ...truck delivery services: Understanding of the unique requirements and challenges in this industry. If you have prior experience in developing web apps for delivery services or similar industries, that would be a plus. Please provide examples of your previous work and any relevant certifications or qualifications. Use React js for front end Use. Node.js for backend Avoid using RAD. Tools use human written code to make future up...

  €582 (Avg Bid)
  €582 Μέση Προσφορά
  116 προσφορές

  I am looking for a lighting expert to assist wi...enhance the fashion show experience - Ability to work within the constraints of a High School Auditorium - Creative and flexible mindset to provide suggestions and ideas for lighting design Skills and Experience: - Previous experience in stage lighting for fashion shows or similar events - Strong understanding of different lighting equipment and their capabilities - Ability to work with limited resources and space - Excellent communication skills to collaborate with the fashion show team If you have a passion for lighting design and can bring a unique and captivating atmosphere to our fashion show, I would love to discuss further details with you. Please provide samples of your previous work and any relevant certifications or quali...

  €223 (Avg Bid)
  Επείγον
  €223 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help with a research project involving 3D brain tumor segmentation. As I am open to suggestions for the approa...such as Python or MATLAB for implementing the segmentation approach - Ability to work with 3D brain scans and manipulate them for accurate segmentation The main purpose of this project is for research purposes, aiming to develop a novel approach for 3D brain tumor segmentation. The freelancer should have a strong understanding of the challenges and complexities involved in this area of study. Resources provided for this project will include 3D brain scans, which will be the primary data source for the segmentation process. The freelancer will have access to these scans and should be able to effectively utilize them for accurate tumor seg...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I need a scanned PDF file translated from Romanian to English within a couple of hours. It's a medical prescription with some handwritten texts. It will be great if you have some experience with medical contents. The file is attached. Bid only if you can do the translation for this file. We need high quality and accurate human translation only. Google or software translations are not allowed. Price: 20 AUD fixed Deadline: 3-4 hours max. Bid only if you have checked the file and accept the deadline and price. Thank you!

  €9 - €15 / hr
  Σφραγισμένο
  €9 - €15 / hr
  6 προσφορές

  I am looking for a skilled photo editor who can merge a human face from two photos to create a highly realistic composite image. The purpose of this project is to create a unique and visually appealing composition. There is no specific editing style preference, so the editor has creative freedom. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software such as Photoshop - Experience in composite image creation - Attention to detail and ability to seamlessly blend the two photos - Strong understanding of lighting, shadows, and perspective to achieve a realistic result

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Social Media Post using their API 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...format - PlatformID: number (what social media platform to post data) - Image: array of base64 - Hashtags: array of string - Mentions: array of string Output: JSON format - IsSuccess: boolean - Error: (leave null if request success) - Code: number (error code) - Message: string (error description) Phase 2 will be integration for Instagram, LinkedIn and Tiktok. Please write 'Human' in your first proposal to ensure you are not a bot. Thanks ...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  graphic design 5 μέρες left

  I am looking for a graphic designer who specializes in Logo Design. Requirements: - Proficiency in creating visually appealing and unique logos - Ability to incorporate specific colors into the design -...Logo Design. Requirements: - Proficiency in creating visually appealing and unique logos - Ability to incorporate specific colors into the design - Experience in using stock images to enhance the design Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous logo design work - Knowledge of color theory and the ability to effectively use colors in design - Familiarity with stock image resources and the ability to select and incorporate relevant images If you have a keen eye for design and can create a standout logo that incorporates specific colors, then this project i...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  ...need of a social media content creator for Facebook Instagram and Twitter living in Europe. The ideal candidate should have experience in creating content related to human rights and must be fluent in English. They should be able to engage with the community and raise the awareness through their content. Additionally, they should have a strong understanding of the platform and its algorithms to effectively promote products and excellent research skills in order to make interesting and unique posts. Skills required for this project include: - Proficiency in all platforms content creation - Knowledge and passion for human rights - Ability to engage with the community - Strong understanding of brand awareness strategies on social media - Fluent English - Researc...

  €150 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €150 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Tattoo illustration 5 μέρες left

  This tattoo should have this idea: there is different type of human beings, who should be punished(killed), it could be represented in one human, and “you” should kill them(him/her), but in the future «you» won't be able to live with what you've done and kill yourself, but even if “you” knew all this, “you” would still do the same thing. Additionally in this tattoo also could be represented quote of Nietzsche “whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster”, because it could be one of the cases why “you” want to kill yourself. But this additionally not necessary, just in case if you have any idea how to make this two things altogether. Unfortunately I ...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  HTTPs Load polling app 8 μέρες left

  The HTTPS Load Polling App is a secure and efficient tool designed to manage and monitor HTTP(s) loads within a network or application. This application ensures secure data transmission by utilizing the HTTPS protocol, making it suitable for handling sensitive information. The app facilitates real-time polling, allowing users to gauge and manage the load on their servers or network resources effectively. With its user-friendly interface, administrators can easily configure and customize polling parameters, ensuring optimal performance and responsiveness. Whether used for load balancing, resource optimization, or performance monitoring, the HTTPS Load Polling App provides a reliable solution for maintaining a secure and high-performing network environment.

  €514 (Avg Bid)
  €514 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  AR program to read human body dimensions for tailoring 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  AR Program for Tailoring Measurements on iOS and Android Platforms Overview: We are looking for a skilled developer to create an augmented reality (AR) program that accurately reads human body dimensions for tailoring purposes. The program should be compatible with both iOS and Android platforms, ensuring a wide user base can benefit from its functionality. Measurement System: The program should support both metric and imperial measurement systems, allowing users to choose their preferred unit of measurement. This flexibility is crucial to cater to a diverse range of users and their tailoring needs. Accuracy Requirements: For this project, we require a high level of accuracy in the measurements. The AR program should provide exact measurements to ensure precise tailoring results...

  €592 (Avg Bid)
  €592 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Serbian translation needed for our ongoing projects. 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello there! I have a document that needs English to Serbian translation. I only need human translation. Please note that google or any other AI translation will be rejected. Thank you!

  €2 - €7 / hr
  Σφραγισμένο
  €2 - €7 / hr
  30 προσφορές

  I am looking for a writer to help me create a book about a new brain function theory that focuses on applications and practical impl...book about a new brain function theory that focuses on applications and practical implications in science, medicine, psychology, education and other. The book should be between 100-200 pages in length. I am thinking about a non-fiction book that can be understood by interested normal people, even without scientific skills. Skills and Experience: - Strong research skills to incorporate provided resources into the book - Knowledge of neuroscience and related fields such as philosophy of mind, medicine, psychology to accurately explain the theory and its practical applications - Excellent writing skills to present complex concepts in a clear and engag...

  €1662 (Avg Bid)
  €1662 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  Hello, I search a laravel developer that is fit in frontend and backend. I produce with my backend and need you for: 1. Change the layout from the fr...blade, add some fields 3. I need a filter for tables that goes over GET 4. I need a change on the forms .... So if you are fit in laravel, please write me in your answer: Hi Dennis, the answers: 1...2...3.... for this questions: 1. Where you change the routes? In , or 2. Where you change the requests to get the data in public, resources, controllers or 3. Where you change the blades in public, resources, controllers or These questions filter out all that can not do the job or don't read my description :-) Please write me also when you could start with the first project. Thanks Dennis

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  ...Providing Resources for Aspiring Writers Purpose: - The specific purpose of this project is to provide resources for aspiring writers. Resources: - We are looking to provide writing guides and tips to help aspiring writers improve their skills and enhance their writing abilities. Target Audience: - The target audience for these resources is beginner writers who are looking to develop their writing skills and learn more about the art of writing. Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills and a deep understanding of the writing process. - Experience in providing writing advice, tips, and guidance. - Ability to create comprehensive and user-friendly writing guides. - Familiarity with the challenges faced by beginner writers and the ability to provi...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Project Title: Cooking Blog Content Post Work I am looking for a skilled freelancer to help me with my cooking blog content. This is a long-term project with the potential for new projects in the future. I need someone who can refer to other cooking blogs and convert the content into a more human touch. You can use AI to generate and convert to human. Here are the project requirements: Word Count: Each blog post should be between 500-800 words. Specific Blogs: I have specific cooking blogs that I would like the freelancer to refer to for inspiration. Cuisine/Dish Focus: The blog posts should cover a variety of cuisines and dishes, with no specific focus on any particular cuisine or dish. Payment: I offer 8 Indian Rupees per approved blog post, with no negotiation. If y...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Trophy icon Need very professional work 4 μέρες left

  Hello, I need a logo design for our website the logo name is (EW) Emblem Whirl. Please use different colors like Blue green black, and red. and I need the logo very Urgently this is an urgent project Thanks Also I need an English-to-Bangla translation on our website. I need manual human translation for the website, thanks in advance.

  €161 (Avg Bid)
  €161
  132 συμμετοχές
  training on VMware VCD 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...on Cloud Services. The ideal candidate will have a strong understanding of VMware VCD and experience in self-paced training. The project will focus specifically on the following areas of VMware VCD: - Cloud Services The training can be self-paced, allowing the client to learn at their own speed and convenience. The candidate should be able to provide comprehensive training materials and resources for self-paced learning. The candidate should have excellent communication skills and the ability to explain complex concepts in a clear and concise manner. They should also be able to provide ongoing support and guidance throughout the training process. If you are an experienced VMware VCD expert with a strong focus on Cloud Services and have a passion for teaching and trai...

  €594 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €594 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Embedded Camera Development -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...functionality - Operating system can be either Linux or Windows - Intended use of the embedded camera is for industrial inspection Features requirement 1. Camera should have 20 hours of battery backup 2. Day and night vision up to 30mtr 3. 2mp min camera 4. Solar powered battery charging detachable 5. Machine learning compatibility for object detection which should be programmable for model updating 6. Human detection to be done at 30mtrs with intrusion area definition 7. Mobile app compatibility with SDK 8. 4g communication enabled with all sims and minimum bandwidth consumption. We should be able to operate in 1800 and 21000 bandwidth Ideal Skills and Experience: - Experience in developing embedded camera systems - Proficiency in programming languages such as C/C++ and Pyt...

  €354 (Avg Bid)
  €354 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Project for Shalini A. 4 μέρες left

  HR recruitment Task The tasks will include recruitment, onboarding, performance management, training, employee engagement, streamlining process, creating reports and other admin tasks. We are looking for someone who has previous experience working in Human Resource Management. The best candidate for this position is: 1. Highly motivated, result-oriented, and proactive, 2. Highly trainable, resourceful, and has excellent communication skills. 3. Passionate about admin work, tech savvy, able to read & speak English fluently 4. You MUST have a good and stable internet connection, can contact easily and respond quickly as possible. 5. We will have a couple of test to shortlist the freelancer

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...education to users, helping them make informed choices about their mental health care options. As well as to help professionals reach potential clients. Platform: - The app will be developed for Android and iOS unlsss a website would be better. Features: - The app will include interactive questionnaires to help users assess their mental health needs. - The app will also provide educational resources to users to help them gain knowledge about different mental health professionals and their specialties. - The app would provide mental health professionals with access to clientele. - For the sake of privacy and confidentiality of my idea I would prefer not to share more of my ideas related to the project. - And potentially so much more. Budget: - The budget for this project is m...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  78 προσφορές
  self reflection paper Έχει λήξει left

  ...challenge with my ethnicity. rather it was more prideful and beneficial because I spoke another language [login to view URL] how your ethnicity plays out in your work life? How do your cultural experiences relate to specific topics and concepts discussed in the chapter and additional resources? ** coming from ambitious parents and the drive they had to create a better life motivates me because if they were able to do it as immigrants i know i can do more as an american learning all the opportunities I have and resources [login to view URL] would you create a workplace training program that enhances sensitivity to and acceptance of cultural diversity? What would it look like? Be specific. ** Giving people a sense of diversity and culture where we can learn from one ano...

  €16 (Avg Bid)
  Επείγον
  €16 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  self reflection paper Έχει λήξει left

  ...challenge with my ethnicity. rather it was more prideful and beneficial because I spoke another language how your ethnicity plays out in your work life? How do your cultural experiences relate to specific topics and concepts discussed in the chapter and additional resources? ** coming from ambitious parents and the drive they had to create a better life motivates me because if they were able to do it as immigrants i know i can do more as an american learning all the opportunities I have and resources would you create a workplace training program that enhances sensitivity to and acceptance of cultural diversity? What would it look like? Be specific. ** Giving people a sense of diversity and culture where we can learn from one another Please create reference pag...

  €84 (Avg Bid)
  Επείγον
  €84 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  Κορυφαία human resources Άρθρα Κοινότητας