Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 history δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Baker Tilly Greece- History- Book Έχει λήξει left

  Περιγραφή του project: Χρειαζόμαστε επαγγελματία συγγραφέα/ copywriter να γράψει την ιστορία της εταιρείας μας σε βιβλίο. Αρχικά, το άτομο που θα αναλάβει το project θα χρειαστ&...

  €1089 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €1089 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Bubble.io Developer for Subscription Laundry Service -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Objective: Create a comprehensive web app for a subscription-based laundry pickup and delivery service using Bubble.io. 2. Key Components: a. Web App: - Purpose: Handle entire customer journey from sign-up to order management - Features: * Customer registration and account management * Subscription plan selection and management * Order placement, tracking, and history * Scheduling for pickups and deliveries * Stripe integration for payments * Customer dashboard for subscription and order management * Notifications system for order updates b. Admin Dashboard: - Purpose: Manage customers, subscriptions, and orders - Features: * View and update customer information * Track subscription status and usage * Manag...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...product, product variable option, variable option prices, product normal price, product discount price (show % discount on product), product description, stock quantity. vat type selection, multi picture option. - manage orders , show transactions, completed orders, payment type, order number / client name - clients - show all clients, manage client, disable client, delete client etc, show order history - coupon system -> manage remove edit coupons with % and static discount options inc limit option usage limit of coupons. - payment settings: , , paypal payment methods needs work. - vat setup, add multiple vats and select by product add with type vat i want use. - invoice management, show paid invoices, manual invoice create and send the client email, attach sales person from

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Pre-Employment Vetting { Manassas, Virginia} -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional who can help us with pre-employment vetting. Key Requirements: - I need the freelancer to strictly verify the employment history of our potential employee. - The verification should be focused on confirming the employment dates and positions held by the candidates. - I prefer the verification to be based on the review of the documents provided by the applicants. Ideal Skills: - Strong experience in conducting employment history verification. - Attention to detail and the ability to detect discrepancies in documents. - Good communication skills to follow up (if necessary) and the ability to maintain confidentiality.

  €28 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of an expert Wikipedia writer who is passionate and knowledgeable about history. As a retail business, it's key for us to provide unique and engaging content to our audience. The areas of history I'm particularly interested in are World War II, Ancient Greece, and The Renaissance. Key tasks: - Research and write Wikipedia-standard content related to these historical periods. - Creatively incorporate aspects of these eras into narratives about our retail business. Ideal Skills: - Excellent research and writing skills - Proficiency in creating Wikipedia-style entries - A strong interest and understanding of history, notably World War II, Ancient Greece, and The Renaissance - Experience in writing for a retail business would be a bonus. Lookin...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Pre-employment Vetting in Maracaibo, Venezuela 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a comprehensive background check service to thoroughly vet potential employees for my company based in Maracaibo, Venezuela. Key Requirements: - Conduct an exhaustive background check: This should include but not be limited to criminal records, employment history, and education verification. - Tailored to a specific timeframe: In this case, the background check should cover the last 5 years of the candidate's employment history. - Results should be presented in a clear, concise, and organized manner. - An understanding of the legal framework in Venezuela regarding pre-employment vetting is a huge plus. Ideal Candidate: - Previous experience in conducting pre-employment background checks, especially in a cross-cultural context. - Knowledge of th...

  €9 - €28
  Τοπικό
  €9 - €28
  0 προσφορές
  Cold Caller for Online Call Center 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking to hire a sales cold caller to join our online call centre. The primary resp...geographical areas. Up to 40 hours per week online (Australian hours) Permanent positions with career advancement opportunities. Base salary & commissions Great commissions! Key Responsibilities: - Generate new leads through cold calls - Focus on E-commerce, Healthcare, and Manufacturing sectors - Target local geographical areas for lead generation The ideal candidate would have: - Proven history in sales - Excellent communication skills - Ability to work independently - Strong understanding of E-commerce, Healthcare, and Manufacturing industries This is a great opportunity for the right candidate to join a large courier company with potential for increased pay over time and caree...

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Pre-Employment Vetting in Caen 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer to aid in the pre-employment vetting process. Here are the details: - **Scope of Work:** The primary task at hand is to focus on verifying the employment history of potential employees. - **Timeline:** Due to the urgency of the hiring process, the completion of the project is required ASAP. The ideal candidate for this position should be well-versed in performing employment history verifications. Previous experience in this field is crucial, as well as a good understanding of the legal constraints in France. Please provide your approach and methodology in your proposal, as well as a projected timeline for completion.

  €51 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €51 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Travel Trek: Australia's Train Adventures 13 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a gifted storyteller with a keen eye for local culture and history to narrate "The Adventures of a Train Trekker". This project targets travel lovers and it will unfold the rapture of long-distance train travel in Australia. The narrative approach should evoke a sense of wanderlust, and the thrill of discovering new cultures and historic facts. Key elements: - Detailed descriptions of train specifications, serving to create a picture of the locomotive journey experience - A touch on cultural aspects across various Australian cities - Inclusion of the indigenous history, telling the Aboriginal story woven into the rail journey Ideally, the writer should possess: - Strong narrative writing skills - Experience or interest in travel writing - Kno...

  €210 (Avg Bid)
  Επείγον
  €210 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Employment Verification Report in Spain 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert in pre-employment vetting who can conduct employment history verification for candidates in Spain. Key Requirements: - Conduct detailed verification of candidates' employment history. - Provide a concise, detailed report in PDF format, including dates of employment and job titles. - The report should be easily understood and comprehensive. Ideal Skills: - Experience in pre-employment vetting, specifically employment history verification. - Knowledge of Spanish employment laws and regulations. - Ability to generate clear, professional reports in PDF format.

  €23 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm in need of a classic and traditional styled logo. The design should strongly feature cool colors such as blues, greens and purples. Key Requirements: - Classic and Traditional Design: The logo needs to have a timeless appeal, embodying a sense of tradition and history. - Cool Color Palette: A primary use of blues, greens and purples for a fresh and calming aesthetic. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in logo design, particularly in the classic and traditional style. - Strong understanding and experience in working with cool colors, especially blues, greens, and purples. - Ability to provide a portfolio with similar projects to demonstrate your capability. Please include samples of your previous work in your proposal.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  91 προσφορές

  ...over chronological or combination types. The freelancer should have experience with this format and be able to effectively highlight skills rather than work history. - **Target Industries**: My skill-based resume will be aimed at Technology, Finance, and Product Management roles. The ideal candidate will be familiar with the core requirements and expectations of these industries. - **Key Skills and Qualifications**: The resume should emphasize the following skills and qualifications: - Programming languages: Experience and proficiency in relevant programming languages should be showcased. - Project management: A history of successful project management should be a key focal point. - Product management (SaaS): Experience in managing products, espec...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...to engineer the design of a roll former that will produce building sheets from steel. Requirements: 1. Be able to work efficiently in SolidWorks, or other CAD program 2. Be able to provide related feedback to the design and requirements This could be a lengthy process, we will consider hiring by the hour or on a fixed price for the project. Experience with these machines in the past or history in construction would be beneficial to understanding the project. About the project: - Objective is to build a metal roll former that can produce quality building panels - Produce quality products at speed of 150 feet per minute, or faster. - We need help with the software and design of the product. Product sourcing, manufacturing, and machine work will be done in house, bu...

  €2032 (Avg Bid)
  €2032 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  web aggregator -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Functionalities 2.1. User Roles Admin CA/Lawyer Customer 2.2. Customer Features User Registration & Login: Customers can register using their email, phone number, or social media accounts. Service Catalog: Display a list of available services with descriptions, pricing, and ratings. Service Purchase: Allow customers to purchase services through a secure payment gateway. Order Management: View order history, status updates, and track progress. Profile Management: Manage personal information, payment methods, and communication preferences. Reviews and Ratings: Provide feedback on completed services. 2.3. CA/Lawyer Features User Registration & Login: CAs and Lawyers can register using their professional credentials. Profile Management: Create and update profiles showcasing q...

  €656 (Avg Bid)
  €656 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Trophy icon NASA Space ROS Sim Summer Sprint Challenge 54 μέρες left

  ...PRs to address only one issue at a time, but we'll be flexible especially for cases in which a fix addresses multiple related issues at the same time (see point above). All PRs must be approved by a maintainer. When the author of the PR is one of the maintainers, a different maintainer must approve the PR. All PRs must pass the tests for the repository they are being committed to. The commit history must be clean. Contributors and maintainers are recommended to rebase and squash as needed prior to accepting a PR and merging the changes, so that the commits present how to introduce the change onto the HEAD in an understandable way (rather than describing all the intermediate steps taken until the final solution was discovered). ROS 2 Contributing Guidelines To contribute...

  €9189 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Σφραγισμένο Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €9189
  5 συμμετοχές
  Expert Pre-Sales Consultant for Infrastructure Automation Tool 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in search of a pre-sales consultant with a proven track record in technology, particularly in the automation domain. The primary goal of our infrastructure automation tool is to streamline processes, ultimately con...project proposals that effectively showcase the benefits of our automation tool - Strong communication skills to engage with potential clients and convince them of the tool's efficiency - A background in IT infrastructure or automation would be highly advantageous - Experience in a range of technology domains is a plus, but the primary focus should be infrastructure automation If you have a history of developing comprehensive project proposals and a knack for understanding and selling technological solutions, I would be excited to discuss this project fu...

  €43 / hr (Avg Bid)
  €43 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am currently working on my art history PhD research proposal and require an individual who has seen successful UK PhD research proposals in the humanities to provide critical feedback on my proposal. The selected freelancer is expected to review the following sections: - Introduction - Literature Review - Methodology - Full Paper I am particularly looking for feedback on: - Clarity of objectives - Coherence of arguments - Use of relevant sources - Other aspects that you may identify for improvement The ideal freelancer would be someone who has a strong background in the humanities, specifically in art history, and a proven record of successful research proposals, preferably UK PhD. There is no need for any specific citation styles or formatting. Your primary role is ...

  €12 - €18 / hr
  Σφραγισμένο
  €12 - €18 / hr
  44 προσφορές

  ...inside!!! - orders -> manage orders, change order status, put order trackinglink, select shipment company, (Multi statusses, order in proces, order preparing, order shipped) - newsletter management ( show and count total clients signed to newsletter, remove client from newsletter, also mail with unscubscribe link inside newsletter mail, create new newsletter mail, add pictures, and text, newsletter history see older sendout newsletters, also resend by reditted newsletter again option.) - Social media links module - Seo settings module, all things of maps, google meta key descriptions etc, site logo, favi icon - site settings, smtp settings, url settings, mail settings - company settings, add Multi store locations, Phone numbers, vat number, company regstration number, google...

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...status. Notifications: Push notifications for parcel status updates (e.g., picked up, in transit, out for delivery, delivered). SMS and email notifications as additional options. Payment Integration: Support multiple payment methods (credit/debit cards, mobile wallets, etc.). Provide a secure payment gateway for transactions. Delivery History: Users can view their past deliveries with details and statuses. Option to repeat a delivery request from history. Ratings and Feedback: Allow users to rate their delivery experience. Collect feedback to improve service quality. Admin Dashboard: Manage users, delivery agents, and parcels. Monitor live tracking of all deliveries. Generate reports and analytics. Technical Implementation: Front-End Development: Use Flutter or Reac...

  €6 - €18
  Σφραγισμένο
  €6 - €18
  12 προσφορές
  Laravel Ecommerce Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...inside!!! - orders -> manage orders, change order status, put order trackinglink, select shipment company, (Multi statusses, order in proces, order preparing, order shipped) - newsletter management ( show and count total clients signed to newsletter, remove client from newsletter, also mail with unscubscribe link inside newsletter mail, create new newsletter mail, add pictures, and text, newsletter history see older sendout newsletters, also resend by reditted newsletter again option.) - Social media links module - Seo settings module, all things of maps, google meta key descriptions etc, site logo, favi icon - site settings, smtp settings, url settings, mail settings - company settings, add Multi store locations, Phone numbers, vat number, company regstration number, google...

  €210 (Avg Bid)
  €210 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  ...create APIs that can generate detailed vehicle history reports based on European cars' VIN codes. The reports should include accident history, ownership history, and maintenance records. The API should deliver these reports in JSON format. I am looking for someone to provide APIs for generating reports based on a car's VIN code. Important: The cars are from Europe. I need APIs that offer full details of the vehicle history. Please, those who apply should have experience with APIs from Europe for VIN code reports similar to CarVertical, AutoDNA, and provide me with all the details on where I can obtain these reports. Who offers the API? Those who have such information, please contact me privately. APIs Needed to Generate a Full Vehicle Histor...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  CRM Software Development for IT Firm 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a ready-made CRM software solution to streamline our client and project management processes. We need a robust and user-friendly CRM that can be quickly implemented and customized to fit our specific needs. Requirements: Client Management: Track client interactions, manage contact information, and maintain communication history. Project Management: Monitor project progress, set milestones, and assign tasks to team members. Sales Management: Manage leads, sales pipeline, and track sales performance. Reporting: Generate detailed reports on client activity, project status, and sales metrics. Customization: Ability to customize fields, templates, and workflows to match our business processes. Integration: Seamless integration with our existing tools (e.g., email, calend...

  €353 (Avg Bid)
  €353 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Tech Lead Generation Expert Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a seasoned lead generator with a focus on the technology industry. The successful candidate will be tasked with generating a high volume of qualified leads, both nationally and internationally, through a combination of cold calling and mail call...responsibilities will include: - Conducting cold calls to generate leads - Initiating mail calling campaigns - Meeting weekly lead generation quota Ideal candidates for this role will have: - Strong communication and negotiation skills - Thorough understanding of the technology industry - Experience in handling high-volume lead generation - Proficiency in CRM software If you have a demonstrable history of delivering results in the tech industry and are comfortable with a high volume of lead generation, I would like to...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Android Bills Payment App Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...comprehensive bills payment app. The app should encompass the following key features: - Bill Payments for Utilities: The app should allow users to seamlessly pay utility bills such as electricity, water, and more. - Mobile Recharge and Data Purchase: The app should also facilitate mobile recharge and data purchase for a variety of mobile networks. - Transaction History and Reports: Users should be able to view their transaction history and generate reports as needed. The app needs to be modeled after the app found at Furthermore, it should have API linking to I require the integration of Flutterwave as the preferred payment gateway. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency

  €569 (Avg Bid)
  €569 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές
  Wordpress Blog Section Development with Beaver Builder 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an experienced Wordpress developer to build and enhance my blog section using Beaver Builder. site : The main purpose of this section is to publish articles. It will in...is to publish articles. It will include: - Less than 5 categories for easy organization. - A robust comment section to engage with my audience. - Social media sharing functionalities to allow readers to share my posts. The ideal candidate for this job should be proficient in Wordpress, experienced with Beaver Builder, and have a good understanding of creating a user-friendly blog section. A history of implementing social media and comment systems in Wordpress sites is a plus. Your role will be crucial in helping me set up an appealing, functional, and interactive blog section.

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  161 προσφορές
  Champions League Prediction App Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...(current resolution). Guess screen: Possibility to guess an exact result (goals for each team). Ratings screen: User rating by points earned. Possibility to see world ranking, national ranking and ranking of friends. User profile: Displaying user statistics (number of successful guesses, percentage of success, current points). Option to change personal details and profile picture. Guessing history. Messages and alerts: Alerts before starting guessing games. Updates on changes in game results. Notifications about winning points. Possibility to compete against friends. Points and awards system: Scoring for successful guesses (exact result, general result) Possibility of winning virtual or real prizes. Monthly/annual ranking with prizes for winners. Personal customization: Ne...

  €221 (Avg Bid)
  €221 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Chamorro Pottery-Inspired Maxi Skirt Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled and creative fashion designer to help develop a unique maxi skirt. This skirt is intended for use in a cultural event, and will be based on the rich and intricate patterns found in Chamorro pottery. Key aspects of the project include: - Cultural Sensitivity: A deep appreciation and understanding of Chamorro culture and history is essential. - Creativity: The ability to translate the intricate and unique patterns of Chamorro pottery into a wearable, stylish maxi skirt. - Attention to Detail: Precision and accuracy in replicating the specific aesthetic of Chamorro pottery motifs. - Proven Experience: Prior experience in creating culturally inspired fashion, particularly with a focus on unique and intricate designs. I am open to discussing the incorporatio...

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  Trophy icon Modern WordPress Landing Page Design 6 μέρες left

  ...elements like a contact form and call-to-action buttons that are optimally placed for conversion. - Ensure the page is fully responsive, catering to my audience which consists of both the general public and potential customers. The ideal candidate should have: - A strong portfolio showcasing similar landing page designs. - Expertise in WordPress and a good understanding of UX/UI principles. - A history of delivering projects on tight deadlines. Inspiration References: SosTariffe: Facile: ComparaSemplice: Desired Experience: Expert in creating landing pages and online marketing. Candidates must have built successful landing pages with good conversions. How to Apply: Please send examples of your previous work

  €101 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €101
  36 συμμετοχές

  ...booking history and payment history • Manage profile • Can see the bookings and their status • List of previous/completed bookings • Rate us on google play and applestore • Provision to change password • Logout Provider App: • Easy to join as provider • Verified or non-verified listing • Manage profile with expertise and hourly charges • Accept of decline booking requests sent by customers • Job and payment history • Refer the app to friends or family • Can see new booking requests • List of previous/completed bookings • Rate us on google play and applestore • Provision to change password • Logout Web Admin Panel: • List of registered customers (block/unblock) • Li...

  €2432 (Avg Bid)
  €2432 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  "Free history of sales, prices and damage insurance cars in the United States at Copart and insurance auctions IAAI" I am looking for someone who can make website similar to , , , autoauctionhistory.com. Idea is to check by VIN car lot from or - ended Auction with Final Price Open website, NO login area for users.

  €516 (Avg Bid)
  €516 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Arabic SEO & Social Media Marketing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled professional to enhance the performance of my website, ite-i.com. This project has three main objectives: increasing website traffic, improving its visibility on search engines, and boosting social media engagement. Key Requirements: - Fluency in Arabic: The project involves tailoring content to our local audience in Ara...Arabic, so proficiency in the language is essential. - SEO Expertise: I require someone with a strong understanding of SEO techniques and the ability to implement them effectively. - Social Media Marketing Skills: The successful candidate should have experience in managing social media accounts and engaging with a target audience. - Proven Track Record: I'm looking for someone with a demonstrated history of successfully executi...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  Flash Fund Web Application Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of an experienced developer to create a financial dashboard web application for me. - The main purpose of the application is to act as a financial dashboard, not only as a transaction tracking system. - Core features required are real-time financial data tracking and transaction history. - The main type of data I would like to track in real-time on the dashboard are account balances. Ideal candidates should have: - Prior experience in developing financial applications or dashboards. - Proficiency in real-time data tracking. - Strong understanding of security protocols for financial applications. - Excellent communication skills for regular updates and collaboration. Looking forward to your bids.

  €259 (Avg Bid)
  €259 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I'm looking for an experienced Wikipedia page creator to design and execute a well-structured and engaging page for my company. Despite having moderate public interest, my company deserves an informative Wikipedia page highlighting key aspects including: -Company History: The page should encapsulate our unique journey, from our inception till date, incorporating notable milestones and our progress over time. -Company Products or Services: A detailed presentation of our offerings is vital, showcasing their features, uses and benefits. -Company Leadership: Biographies of our top executives which outline their roles, accomplishments and contributions to the company. Ideal Wiki page creators for this project should be adept at researching and presenting factual content in an en...

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Cross-Platform QR Code Reader App 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in urgent need of a QR code reader application that will work on both Apple iOS and Android devices. It should primarily have the functionality of being able to scan QR codes and save a history of the codes that have been scanned. Key Requirements: - Cross-platform functionality: The app should be developed to work seamlessly on both Apple iOS and Android devices. - QR code scanning: The main function of the app will be to scan QR codes accurately. - History feature: The app should save a history of all scanned QR codes for future reference. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in mobile app development for both Apple iOS and Android. - Proven experience in developing QR code reader apps. - Strong understanding of cross-platform development frameworks. I ...

  €554 (Avg Bid)
  €554 Μέση Προσφορά
  183 προσφορές

  ...data. App Store: - The app store should mimic the functionality of the Apple App Store but focus only on bitcoin and crypto mining applications. - Users should be able to discover, download, and interact with these apps seamlessly within the wallet. Core Wallet Features: - Wallet Balance Display: Users should be able to easily view their balances across all supported chains. - Transaction History: A detailed log of all transactions conducted through the wallet. - Buy/Sell Cryptocurrencies: Users should have the ability to purchase and sell a variety of cryptocurrencies directly from the wallet. This project is time-sensitive, and I need it completed as soon as possible. Ideal Skills: - Proficiency in blockchain development. - Experience in creating cryptocurrency wallet...

  €669 (Avg Bid)
  €669 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Vehicle History Reports Website Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...detailed vehicle history reports by simply entering a vehicle's VIN. I need a developer who is familiar with similar websites like or and can assist with choosing appropriate APIs and data sources. Key Features: - Creation of a user-friendly website that enables users to generate detailed vehicle history reports by entering a VIN. - Ensuring the website has a modern and professional design, similar to popular car report websites. - Implementation of a secure, reliable and efficient database to store and retrieve the vehicle information. - Integration of an API that provides accurate and up-to-date vehicle history data. User Interaction: - Users will be expected to interact with the website solely by entering a vehicle's VIN to generate the history...

  €2053 (Avg Bid)
  €2053 Μέση Προσφορά
  224 προσφορές
  Shopify Marketing Automations Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a professional who can set up robust marketing automations for my E-commerce brand using Shopify. Key Features: - Creation of and management of Email campaigns - Implementation of Abandoned cart reminder automations - Customer segmentation setup based on Purchase history, Browsing behavior, and Demographic information - Integration of WhatsApp campaigns Skills/Experience Required: - Proficiency with Shopify, and its various marketing automation features - Proven experience in crafting effective Email campaigns - Successful implementation of Abandoned cart reminder automations - Skilled in customer segmentation using a variety of data points - Experience in creating and managing WhatsApp campaigns would be a big plus. I'm looking for a freelancer with dem...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm seeking a skilled developer to help me create a comprehensive flooring sample checkout software for my showroom. I aim to have the system utilize existing QR codes and cross ...Upon checkout, a system-generated email confirmation needs to be sent to the customer. -**Sample Tracking**: Allow salespeople to track samples while checked out. -**Reminder Email/Text**: Send reminder email to customer once sample has been checked out for a specified number of days. Ideal Candidate: - Proficient in QR code integration - Experience in working with 3rd party databases - Prior history of developing similar customer checkout systems - Skilled in email automation Your expertise will help me streamline my showroom operations and enhance customer experience. Looking forward to hearing ...

  €1063 (Avg Bid)
  €1063 Μέση Προσφορά
  124 προσφορές

  I'm in need of a comprehensive payment and money transfer system that supports a variety of payment methods. The platform should include: - User Registration and Login: Users should be able to easily register and log in to the system. - Money Transfer between Users: The system should allow for seamless money transfer between registered users. - Transaction History Tracking: A feature that enables users to track their transaction history is a must. Ideal Skills: - Proficiency in payment system development. - Previous experience with integrating credit card, PayPal, and bank transfer functionalities. - Strong UI/UX design skills to create a platform that's both clean and minimalist, modern and stylish, customizable and flexible. Physical card Currencies Multiple Lan...

  €1928 (Avg Bid)
  €1928 Μέση Προσφορά
  167 προσφορές

  ...should be able to add their own content, but within the constraints of the pre-determined template. - Drag and Drop Interface: A user-friendly feature that allows easy rearrangement of content on the CV. - Auto-fill Suggestions: This should help users complete their CVs faster and with less effort. The CVs created should include: - Personal Information: Full name and contact details. - Education History: Details on the educational background of the user. - Work Experience: Information on previous employment. I already have a payment gateway set up, so the main focus is on the functionality and user-friendliness of the CV maker. I'm looking for someone who can deliver this project quickly and within budget. Experience in web development, particularly in creating similar t...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Flower Arrangement Delivery Platform Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and service. Partner Florist Features Registration and Login: Florists must register with their legal information according to Mexican standards, including RFC (Registro Federal de Contribuyentes). Verification process for the provided information. Order Management: View available orders with details of the delivery location and time. Option to accept or reject orders. Order and Finance History: History of all completed orders. View the status of orders (pending, in progress, delivered). Dashboard to see earnings and request manual withdrawals to their bank accounts. Legal and Regulatory Compliance: Florists must be registered with their RFC and comply with fiscal regulations. Management of commissions per arrangement, where the platform retains a part of the payment. ...

  €1398 (Avg Bid)
  €1398 Μέση Προσφορά
  156 προσφορές
  Android App for Auto Workshop 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a comprehensive android application tailored to auto repair professionals for my vehicle workshop. Key Features: - **Vehicle Diagnostics**: A feature to scan and determine issues with the vehicle - **Service History Tracking**: A tool to record and track all services done on a vehicle - **Inspection Checklist**: A feature that allows a step-by-step inspection of a vehicle based on a checklist Other Requirements: - The app should be user-friendly, clear and easy to navigate. - It needs to be fast and efficient, as time is critical in the workshop. - This app should be compatible with a range of android devices. Ideal Freelancer: - Experience in developing Android applications, particularly for auto-related industries. - Proficiency in incorporating diagnostic ...

  €502 (Avg Bid)
  €502 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...systems Main Sections of the Website: Home: The homepage presenting the best products, promotions, and new arrivals. About: The company profile, including mission, history, and brand information. Contact: Contact information and a feedback form. Shop: The main section with a product catalog and the ability to filter and sort items. Product Details: Detailed product descriptions, image slider, customer reviews, and related product recommendations. Wishlist: List of desired products. Basket: Shopping cart. Checkout: The process of placing an order, including choosing a payment method and delivery options. Order History: User's order history with the ability to track order status. User Profile: User's personal account with the ability to edit personal infor...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I need a skilled designer who can create a professional, engaging PDF company profile and e-brochure. Key Elements: - Company History: The profile should include a concise, yet comprehensive overview of our company's journey, values, and milestones. - Products and Services: The designer should creatively highlight our diverse range of products and services, with a focus on visual appeal and clarity. Structure: - The company profile should be 1-5 pages in length, capturing the essence of our brand and identity. - The e-brochure should span 5-10 pages, combining the company profile with interactive, engaging content that showcases our offerings. Ideal Skills: - Proven experience in graphic design, with a portfolio that showcases high-quality, engaging PDF brochures and compa...

  €206 (Avg Bid)
  €206 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  WooCommerce Mailchimp Purchase Tracking & Retargeting 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...seamlessly integrate the WooCommerce platform with their Mailchimp account. The primary goal of this integration is to track the purchase history of clients orders via email marketing on mailchimp and also product retargeting. The current plugin they use doesn't provide this setup. Ideally need whoever the job to have suitable, I know yith themes plugin for mailchimp provides this functionality but we don't ahve access to it. Key requirements include: - Seamless integration of WooCommerce and Mailchimp - Setting up tracking mechanisms to follow customers' purchase history - Implementing product retargeting strategies based on the tracked customer purchase history Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in WooCommerce and Mailchimp in...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am in need of a professional sales executive who can effectively attract customers to purchase our social media services on a daily basis. The ideal candidate should: - Have extensive experience in sales - Be able to contribute to expanding our customer base significantly - Demonstrate a history of improving customer retention for similar services While specific industry knowledge isn't mandatory, a background in social media or digital services would be advantageous. I need a skilled sales executive who is enthusiastic and very serious about the work. He takes the work seriously. He has high competence and long experience in the field of attracting customers. It will be my responsibility to bring the largest daily base of customers to purchase our services, communicate ...

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...status. Notifications: Push notifications for parcel status updates (e.g., picked up, in transit, out for delivery, delivered). SMS and email notifications as additional options. Payment Integration: Support multiple payment methods (credit/debit cards, mobile wallets, etc.). Provide a secure payment gateway for transactions. Delivery History: Users can view their past deliveries with details and statuses. Option to repeat a delivery request from history. Ratings and Feedback: Allow users to rate their delivery experience. Collect feedback to improve service quality. Admin Dashboard: Manage users, delivery agents, and parcels. Monitor live tracking of all deliveries. Generate reports and analytics. Technical Implementation: Front-End Development: Use Flutter or Reac...

  €6 - €19
  Σφραγισμένο
  €6 - €19
  11 προσφορές
  Dynamic Translation & Booking System Web Modifications 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an experienced software developer to implement a few key modifications on my website. Key Requirements: - **Dynamic Translation**: I prefer manual entry of t...experience with search filter systems is of course a big plus. The ideal freelancer would have: - A strong background in JavaScript, as it is the primary language used on my website. - Proven experience in developing multi-lingual websites and implementing translation systems. - Experience in designing and implementing booking systems on websites, with hourly booking systems being a plus. - A history of successful search filter modifications or implementations. Please ensure that your proposal is detailed and includes relevant past work. I'm looking forward to hearing about how you would go about ...

  €1121 (Avg Bid)
  €1121 Μέση Προσφορά
  146 προσφορές

  Κορυφαία history Άρθρα Κοινότητας