Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 health δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...παραγράφους (πρόλογο, κυρίως θέμα, επίλογο 2000 λέξεις), να είναι από έγκυρα άρθρα (π.χ. από επιστημονικά άρθρα) και να έχει στο τέλος βιβλιογραφία στύλ Harvard. Ιστοσελίδες &Om...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Pre-employment Vetting {Ministry Of Health And Social Welfare Equatorial Guinea} I am in need of Employment verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting education/employment verification checks - Familiarity with the educational system and institution in Ministry Of Health And Social Welfare Equatorial Guinea. Address: C. del Rey Malabo Malabo Bioko Norte Equatorial Guinea Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media screenin...

  €28 - €47
  Τοπικό
  €28 - €47
  0 προσφορές

  I am in need of a detailed written report that investigates the effects of occupational hazards on the performance of workers in the marketi...comprehensive written report. The report should focus on the link between workplace risks and its impact on the efficiency of employees. - In terms of data, the study must include in-depth explanations on the risk factors, occupational hazards, and any work-related harm experienced by the employees. Ideal Freelancer Skills: - Proven experience in academic writing or research in the field of occupational health and safety. - Strong analytical skills to interpret data related to workplace risks and employee performance. - Capability to compile all findings into a detailed report. - Knowledge of the marketing and advertising industry would be b...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...the American dream to be fully attainable to most people, we must begin to recognize the importance of the quality of life and redefine their perception of a better and fuller life.”  “Satisfaction and enjoyment must come from within us, which can be achieved by following our ideas, thoughts, and values. Another key aspect of the good life was health.”  “People become so focused on material gain that they do not take time to take care of their health.” VI. Contemporary Perspectives  “The concept of the American Dream can be traced back to the early days of the United States when the country was founded on principles of freedom and opportunity.”  “The American Dream has faced new challenges in the face of economic inequali...

  €27 (Avg Bid)
  Επείγον
  €27 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Trophy icon Corporate PowerPoint Aesthetics Refinement 6 μέρες left

  I am in need of a freelancer with expertise in creating professional corporate-styled PowerPoint presentations. Your primary task would involve enhancing the visual appeal of a product overview presentation while maintaining a corporate aesthetic. The key areas of focus should be: - Infusing a corporate profession...effectively will be essential. I have a preference for inserting new photos that better enhance the look and feel of the presentation. Ideal candidates should have experience in corporate presentations, proficient in chart and diagram creation, and possess a keen eye for detail. You should be capable of delivering a visually engaging product while preserving the presentation's professional feel. The Health 4 Community logo and presentation colour scheme are crit...

  €57 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...player lineups based on the available stats. - **Live Scoring and Updates**: Real-time monitoring of player scores and updates as the golf tournament progresses. The player stats and rankings should give particular focus on: - **Projected Points**: Providing an estimation of how well a player is expected to perform in the upcoming tournament. - **Injury Updates**: Keeping players informed on the health status of different golfers. - **Tee Times**: Providing scheduled tee times to help users make informed decisions on their lineup. Ideal candidates for this project should have experience in: - Web development, with a strong understanding of user experience design. - Integrating sports data, preferably golf, and displaying it in a clear, accessible manner. - Building interactive ...

  €2184 (Avg Bid)
  €2184 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές

  ...weather supervision, and it's where your expertise comes into play. Tasks: - Soil Analysis and Mapping: I need assistance with analyzing and mapping soil using the data collected from reports and field sensors. This requires a combination of moisture, temperature, and nutrient sensor data from the field and soil testing reports. - Crop Monitoring and Decision-making: This involves monitoring crop health and using the collected data to make informed decisions on crop management. - Weather Prediction and Analysis: You would be tasked to leverage data science to predict weather trends and analyze their potential impact on the farm. - Weed and bug supervision Ideal Skills: - Experience in Robotics and Data Science - Understanding of Advanced Sensor Technology - Proficient ...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm in need of a skilled content writer specializing in Ayurveda. The ...herbs. The content will be for my Ayurveda website, targeting a general audience. Key Elements: - I need content that is engaging, informative, and accurate. - The content should be original and tailored for a wider audience that may not be familiar with Ayurvedic concepts. - All content should be optimized for SEO. Ideal Candidate: - Proven experience in writing about Ayurveda or other natural health remedies. - An understanding of SEO principles. - Excellent research skills to ensure the accuracy of the content. - Ability to adapt writing style for a general audience. If you have experience in Ayurveda and content creation, please reach out. I'm looking for someone who can provide high-quality,...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Medical Device Brochure Design for Professionals 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...collaborate with a skilled designer to create an informative and captivating brochure for our medical device. Key Objectives: • Elevate brand awareness among health professionals • Highlight our unique key product specifications Desired Skills & Experience: • Proven graphic design experience, preferably with medical-related content • Exceptional creativity and innovative design skills • Knowledge in conveying complex product information in a clear and compelling manner. Your role will be crucial in the convincing presentation of our product's key specifications, in a format both visually appealing and easily readable to health professionals. Your expertise in this field will certainly play an integral role in expanding our brand reco...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές

  As an established holistic health business, I'm looking to expand my online presence with a professional website. The main focus will be to sell my services, specifically Massage Therapy and Reiki. - Includes a detailed description and booking options for each service. - The website should also portray the relaxing and peaceful environment of my Sitges based health center. Ideal candidates should have previous experience developing eCommerce platforms and a strong understanding of Web Design. Knowledge in health and wellness industry will be a plus.

  €750 - €1499
  Σφραγισμένο
  €750 - €1499
  101 προσφορές

  As a gym owner, I am seeking a reliable and skilled developer to create an application for my health club. The application must integrate a crucial functionality: Inbody Analysis scan through an OCR system which would only scan 6 specific numbers from an entire paper and subsequently, input them into our database. The contrast in this task lies in the precise capture of just these six numbers from each scanned paper. Developers should have an advanced understanding of OCR systems to pull this off. Although the client skipped on the preferred operating systems, developers bidding for this project need to have cross-platform development skills to ensure the app is accessible on iOS, Android, and Windows. The application also may possess features such as membership management, workou...

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  We would like a full copy of an approved CE market class class IIa. The ideal documents would be related to software of mental health (not a requirement). It should follow the regulation of the EU Medical Devices Regulation (MDR) 2017/745. It should be possible to modify this copy to kick start our CE marketing.

  €826 (Avg Bid)
  €826 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Excel Expert for Comprehensive Financial Analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an Excel expert to handle a set of 10 company accounts from 2014 to 2024. Key Responsibilities: - Data Entry and Organization: The successful f...the ability to perform in-depth financial analysis and create accurate forecasts based on the data provided. - Data Visualization and Reporting: You should be able to create professional and easy-to-understand visualizations, graphs, and reports. - Audit and Dashboard: The final deliverables should include an audit of the accounts and a dashboard that provides a clear overview of the financial health of each company. The accounts are currently in digital spreadsheet format, so familiarity with working in this format is essential. For your application, please provide examples of your past work with finance-related ...

  €4235 (Avg Bid)
  €4235 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm seeking a qualified freelancer to design an engaging and professional single service page using Figma. The design should center around service in the health and wellness industry. Key responsibilities: - Develop an appealing, intuitive, and easy-to-navigate layout - Pay attention to aesthetics as well as functionality Ideal skills and experience: - Expert in Figma - Has extensive industry experience in health and wellness - Solid understanding of UI/UX principles for lead generation Please include in your application: - Your experience with similar projects.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm looking for a compassionate and understanding individual, preferably a female, to spend time with and provide emotional support to a 21-year-old boy who has been through a significant life...is not a care-taking role in a traditional sense, but more of a friendship and support position. Key Responsibilities: - Engage with the young man in his favorite activities, which include sports, music, and art. - Provide a listening ear and offer emotional support and companionship. - Encourage and assist him in his recovery journey. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in mental health or support work is a plus. - A compassionate and understanding nature is essential. - Enthusiasm and interest in engaging in sports, music, and art activities. if any girl interested mgs ...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm seeking a talented writer experienced in crafting engaging and informative articles on various topics. The article contents should focus on: - Technology - Health and wellness - Travel - National culture The main requirements for this project include: - Each article should consist of approximately 500 words. - The writing style should be informative and professional, showcasing your ability to communicate complex ideas in a clear, concise manner. The ideal candidate for this opportunity has a solid background in writing for various industries and has a strong understanding of these topics. Furthermore, accurate research skills are essential, as is an affinity for presenting information in a manner that engages readers. Your writing should intrigue audiences, making them...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Fetal Heart Ultrasound Literature Review 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require an in-depth literature review on fetal heart ultrasounds, focusing specifically on the different monitoring techniques and their implications. Key areas include: - Examining the technological advancements in the field and their efficiency. - Investigating the reliability of the tests and how they impact maternal health and decision-making in obstetrics care. The ideal freelancer for this task should have a firm grasp of obstetrics and maternal health, particularly in relation to fetal heart monitoring. An academic background in Medicine or a related field would be a huge plus. Prior experience in academic writing and research is necessary to ensure a comprehensive and credible literature review. Good command of English and great attention to detail are a must...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I have a part-time employment and work in the mental health, social work and counseling field. I'm on the lookout for a skilled freelancer who can revamp my resume and create a generic cover letter. Your role will require: - Utilising current resume and job market trends to effectively re-frame my experience and skills. - Use relevant terminology and knowledge of the social work and mental health field in the documents. - Craft a generic cover letter that can be slightly modified for various job applications. Ideal skills and experience: - Extensive experience in resume and cover letter writing. - Knowledge of the mental health, social work and counseling industry is a major plus. - Demonstrable ability to write persuasively and creatively. My ultimate goal ...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  As the owner of a behavioral health website, I need help with design updates and content restructuring, focusing mainly on our blog section. Here's what I'm looking for: - Expertise in Elementor to subtly modify the overall design aesthetics, ensuring a visually appealing yet user-friendly interface. - Experience in content restructuring for optimal readability and SEO benefit; blog section is our priority in this context. Your sound understanding of both visual design principles and content lay-outing, along with a crisp realization of behavioral health context, would work wonders on my project. Looking forward to seeing your proposals!

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Laravel Developer Needed for API Integration 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled Laravel developer with extensive experience in integrating APIs. The project involves creating an auto-claim system by integrating the Social Security Fund API and the Health Insurance Board API provided Key Details: - The system should facilitate seamless claim submission. - Users must receive real-time status updates on their claim. - The system should automatically process and issue reimbursements. Required Skills: - Strong proficiency in Laravel development. - Proven experience with API integrations. - Familiarity with Social Security Fund and Health Insurance Board APIs is a plus. - Previous work on auto-claim systems is highly desired. Your application should ideally showcase your experience in similar projects.

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  This is NOT for school or work. This is for a funding application. I need an introduction to a research proposal 100-150 words a) The chosen public health issue of physical activity levels and establish the importance of addressing it b) social-cognitive theory (Bandura) and explain, in general terms, how you will apply it to address your public health issue. I need a literature review which focuses on the interaction between social learning theory and physical activity. My target audience for this project is a funding body. 300 - 500 words Identify and summarise relevant, peer-reviewed background literature, and synthesise its findings, conclusions, and/or arguments to motivate your proposed study. This motivation is a logical and principled extension of a large body o...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...professional blog writer who is experienced in creating insightful health-focused content for the general public. Below are hyper-specific things that I am looking for: - Expertise in Health and Wellness: The main theme of the blogs is health. As such, I need someone who is well-versed in health and wellness topics. - Target Audience Understanding: The blogs should provide value to the general public. You should have an adept understanding of creating content that appeals to a wide range of people, regardless of their medical knowledge. - Professional Tone: Although our audience is the general public, the blogs should maintain a professional tone, echoing the validity and importance of the health topics discussed. Your experience in health...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  As a health care startup committed to innovation and growth, I'm seeking a professional with an impressive track record in creating powerful pitch decks. Your main responsibility will be to help me captivate potential investors and raise capital for the company. Key Requirements: - Proficient in creating compelling pitch decks - Strong understanding of the health care industry, its trends, and potential investor interests - Exceptional writing skills and storytelling ability to convey complex ideas - Extensive experience in strategic messaging and positioning of startups to investors Exciting Opportunities: - Chance to shape the narrative of a promising startup in the health care industry - Opportunity to collaborate on other business development materials, sh...

  €207 (Avg Bid)
  €207 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Logo Typography Adjustment 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to make a quick change to a previously designed logo. - Adjust Typography: I need the words below the logo to be changed from "Fitness & Fashion Show" to "Health & Fitness". Need design to show white letters for black t-shirts and blue letters for white t-shirts The original logo was designed to target the Men Over 50 demographic. The style of typography should remain the same, but the words should be updated to reflect the event more accurately. I'm looking for a skilled logo designer with an eye for detail and experience in typography adjustments. The ideal candidate will be able to make these changes seamlessly, ensuring the overall design remains cohesive and professional.

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  212 προσφορές
  SEO of blog 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a blog on mental health and spirituality. I am here to look for SEO expert who can help get organic clicks.

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  YOU NEED TO SHOW ME FIGMA Designs if you don't I will ignore your POST I need a professionally designed, clean website mainly to inform users about our health and wellness services. old website () The design MUST be on FIGMA Ideal Skills: • Web Design • Health & Wellness Industry familiarity • UI/UX Design Job Description: • The website's purpose is to inform users about our product/service in the health and wellness industry. • The design aesthetic should be professional and clean. • A designer who will comprehend and portray our service effectively. • Experience in creating informative sites is a plus. Please share your portfolio while applying, especially any work done for similar industries. The Design Must be ...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Bank Reconciliation Expert for Financial Clarity 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Are you seeking a professional to streamline your bank reconciliation process and provide insightful financial analysis? Look no further! I offer comprehensive bank reconciliation services tailored to your business needs. Services Offered: Bank Statement Conversion: Convert PDF bank statements to Excel format for easy analysis and reconci...Delivery: I understand the importance of timely financial information, and I am committed to delivering results within agreed-upon deadlines. Client-Centric Approach: Your satisfaction is my priority, and I strive to provide personalized service tailored to your unique business needs. If you're ready to streamline your bank reconciliation process and gain valuable insights into your financial health, let's discuss how I can support...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I require assistance in analyzing financial data within the health sector. The key objective is to pinpoint trends in economic information and interpret it competently. Your responsibilities will entail: - Thoroughly reviewing and extracting insights from financial reports and documents relevant to the health industry. - Recognizing, understanding, and managing complex patterns in the data. Ideal skills for this task should consist of: - Strong background knowledge in financial analysis and health economics. - Excellent data interpretation capabilities. - Familiarity with statistical data software (like SPSS, SAS) is preferred. You'll be working with sensitive information, thus compliance to privacy regulations and ethical guidelines is essential. I am open t...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Trophy icon Digital Advertisement for Massage Services 3 μέρες left

  ...- Design with the target audience in mind: women aged 18-50 - Focus on conveying a message of relaxation, stress relief, and making time for yourself Ideal Skills and Experience: - Proven experience in digital advertisement design, particularly for Facebook and Instagram - Strong understanding of target audience segmentation and messaging - Previous experience designing for the wellness or health industry would be a plus I am looking for someone to create an advertisement for my upcoming massage day in Oklahoma City, Oklahoma Friday April 26th. I need the advertisement to be in digital format and I need help creating the artwork or images to include in the ad. The advertisement should effectively promote my erotic massage business and convey that i'll be in Oklahoma Cit...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  EV Battery Manager App Development 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced app developer to create a battery management system for electric vehicles. The app should be compatible with both iOS and Android platforms and include several key features: - Real-time battery status - Charging history - Battery health monitoring - QR code scanner - Alerts tailored to a set list of parameters - Be able to collect data from the real-time platform and reflect the same on the app These alerts should be implemented as in-app notifications. Comprehensive knowledge in mobile app development and a good grasp of user interface design are paramount for this project. Familiarity with electric vehicles and their battery management systems would be a considerable advantage.

  €332 (Avg Bid)
  €332 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Trophy icon Tech Company Logo - Icon + Text 4 μέρες left

  Need an experienced designer to create a logo for my tech company ‘Wasabi Shockwave’. It's important that the logo has the right mix of icon and text. Not too icon heavy. We will be selling shockwave medical devices in the US with a focus on men's health so men is the target demographic. The company will be called 'Wasabi Shockwave' and we would like to have the wasabi root incorporated into the logo. Either have the Wasabi leaves create the W of Wasabi or use the root as an i in Wasabi. Another option is to not include the wasabi root and do something similar as per the attached image with shockwaves and the W coming out of the shockwaves. We are equally interested in designs with the Wasabi root as well as without the root. If you have any cr...

  €60 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €60
  401 συμμετοχές
  Brand Style Guide 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need a few options of a brand style guide for a legacy brand our client has licensed. Categories are Audio, Health & Wellness, and Personal Care & Beauty. The guide should include fonts, color schemes, logo positioning, packaging structures and layouts

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές

  I'm in need of a skilled content writer with a strong grasp of health-related topics. The project entails crafting engaging and informative social media content specifically within the health realm. Key Responsibilities: - Compose 10-20 pieces of social media content - Ensure all content aligns with health industry standards and is informative and engaging for our audience Ideal Skills and Experience: - Proven experience in health-related content writing - A good understanding of social media platforms and the type of content that performs well - Excellent research and writing skills - Ability to create content that is both engaging and informative If you have a passion for health writing and a track record of producing compelling content, I'...

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  Diversified Affiliate Sales Strategist Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced affiliate marketing professional who can help me drive sales to my already completed website. My site offers a variety of products and services that span across the fashion, electronics, and health and wellness sectors. Key Responsibilities: - Develop and implement robust affiliate sales strategies. - Track key metrics to identify and forecast trends. - Advise on optimizing product/service offerings. Ideal Candidate: • Strong background in affiliate sales and marketing. • Experience with fashion, electronics, and health/wellness products. • Proven track record of driving sales to websites. • Exceptional analytical and forecasting skills. Your expertise will play a key role in helping our site reach its full potentia...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I'm in need of an experienced social media marketer who can help create various AVs to promote our womens health products on TikTok, Facebook, and Instagram. The primary objective is to increase the brand awareness. Key Responsibilities: - Develop engaging and creative audio-visual content to promote the product - Content should be specifically designed for each platform to optimize appeal - The content should incorporate customer testimonials, making it both appealing and credible to potential customers Ideal Skills: - Previous experience in creating and managing successful social media campaigns - Proficiency in creating visually appealing and engaging content - Track record of delivering successful brand awareness campaigns It's crucial that the freelancer is profic...

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I'm seeking an experienced public relations professional to generate greater awareness for my health & wellness business with a unique proposition. We aim to increase our brand visibility, generate higher web traffic, gain convincing media coverage, and ultimately attract new customers. Key Responsibilities: - Strategizing and executing compelling PR campaigns that align with our company goals. - Leveraging existing media relationships and cultivating new contacts within health & wellness business industry. - Developing and delivering press releases, media relations content, case studies, white papers, executive bios, etc to enhance our company's visibility, and influence. Our primary target demographic are adults ranging from 25 to 80 years old. My busine...

  €272 (Avg Bid)
  €272 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am in need of a social media marketer to help increase visibility and reach potential clients for my hypnotherapy, Havening Technique, and EFT business. I work with clients dealing with anxiety, PTSD, trauma, and public speaking issues. Key Tasks: - Manage and create ...media platforms are most effective for reaching potential clients. - Target audience ranges from children starting at age 5, to young adults, and on to adults that are 55 and older. The ideal freelancer for this task would have: - Previous social media marketing experience. - Knowledge of which social media platforms are the most efficient for my target audience. - An understanding of mental health issues, preferably in the fields of anxiety, PTSD, trauma, and public speaking, as it will greatly help in content...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am seeking a talented designer with experience in environmental health to create an engaging and informative infographic focused on waste management. key info: In this project, you will FIND AN INFOGRAPHIC ONLINE and analyze the infographic to assess its effectiveness in conveying information. Infographics are powerful tools for visual communication, presenting complex ideas in a concise and engaging manner. Your task is to critically evaluate the infographic you chose based on various criteria including the importance of the topic, focus, flow, organization, scope, content, quality of visual and written material, and inclusion of references. Instructions: Select an infographic from a reputable source on a topic related to pollution problems. Carefully examine the infographic,...

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  I require a proficient websit...engaging, professional website that showcases my hair growth capsule bottle. This website is intended to enhance my brand's credibility in the market and targets both, men and women, who are potential users of the product. Features Required: - Display of clinical trial results. Ideal Skills/Experience: - Experienced in website design with a solid portfolio of e-commerce sites, particularly in health and wellness or cosmetic sectors. - Experience in building sites with a focus on brand credibility enhancement. - Strong understanding of user-interface and user-experience design. The website should be user-oriented, visually appealing, and simple to navigate, effectively showcasing the product's clinically proven effectiveness in stim...

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  184 προσφορές
  Stress Detection Algorithm Development 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in search of a proficient data fusion expert to create an advanced algorithm for detecting stress levels in individuals. This will require the fusion of video, sensor, and audio data modalities. The project (should not have any plagiarism) sp...changes in facial expressions. - Sensor data: It needs to detect and interpret irregularities in sensor data. - Audio data: Should be capable of identifying distortions or anomalies in audio data, which may indicate stress. Ideal freelancers for this project would be those with prior experience in data fusion and algorithm development, particularly within the fields of emotion recognition or health-related applications, and a strong knowledge of data analysis related to image processing, sensor data interpretation, and audio data...

  €533 (Avg Bid)
  €533 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...a PDF of invitation letter, to visit Nairobi and sign a contract to our company to search and supply them with RHD Ambulances to Kenya Government. Our company is a car trader, we can buy and export cars from any part of the world to our customers. One thing that got me worried is that the email I got from them, with the PDF that I attached, their email is one and all the Health emails that I found with Kenya Health Department is another. I have so far 3 contacts with them on WhatsApp that needed to be checked before our booking the trip. I can supply their numbers. Key Responsibilities: - **Confirmation of Legitimacy**: The main objective of the visit is to ascertain the legitimacy of the buyer's business. This involves verifying the information provided to us...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I need an experienced appointment setter for my health and lifestyle fitness challenge and webinars. - Purpose: Your key role will be to schedule appointments - Quantity: I am aiming to set 21 to 30 appointments per week. I need someone who can handle this volume starting immediately (first webinar is Tue 4/16, Wed 4/17 and Thu 4/18) - Industry: You should be familiar with the health and fitness industry and the specific challenges it entails for appointment setting. The ideal candidate would have relevant experience in telemarketing, lead generation, and sales. An understanding of the health and fitness industry would also be beneficial. Your primary role will be to secure appointments that will result in successful webinars and fitness challenges. A proven tr...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I need a creative and engaging slideshow for my sociology class. The topic is on government and politics, work and economy, and health and medicine. Key Requirements: - 20 slides minimum - Creative and engaging style - No specific sources, you can use your own I'm looking for a freelancer who can deliver a high-quality, engaging slideshow. The information should be accurate and relevant to the topic. Please ensure to cite sources where necessary. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating PowerPoint or similar slideshows - Strong research skills to gather information on the mentioned topics - Creativity in presenting information in a visually appealing manner - Understanding of sociology concepts will be a plus I'm willing to pay $150 for good work. The dea...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  I'm seeking a proficient grant writer to help secure funding for a comprehensive youth program. - The project targets the age group of 15-18 years old. - Aims to improve physical health, self-esteem, and reduce anti-social behavior. - The envisioned timeline for the project is 1 year. The ideal candidate will have prior experience in: - Writing successful grant proposals in the field of youth development. - Understanding of mixed martial arts (MMA) programs and their benefits for youth. - Knowledge in designing and implementing outreach programs. The successful freelancer will be responsible for: - Conducting research on potential funding sources. - Writing a compelling grant proposal tailored to the aforementioned objectives. - Assisting in the overall project planning an...

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am looking to analyze the relationship between meeting Scottish dietary goals and mental health scores, using data from the Scottish Health Survey. I need this critical project completed within 3 days, demanding your ability to work efficiently without compromising quality. Key Tasks: - Conduct a thorough analysis of the given data - Determine whether adhering to Scottish dietary goals influences mental health scores - The mental health score is calculated via Wembys and GHQ12 in the said survey. Ideal Skills and Experience: - Previous experience with health-related data analysis is an advantage - Strong understanding of different statistical methods. There wasn't a specific preference, but demonstrating capability in Correlation Analysis, Regre...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  Sayva Foods Private Limited is seeking a talented designer to create a logo and stationery for our organic health conscious food manufacturing and trading company. We are looking for a minimalistic logo design with a design evolution guide that incorporates nature elements and vectors. The ideal candidate will have experience in logo design and a strong understanding of the organic and health based food industry. Skills and experience required for this job include: - Proficiency in graphic design software - Strong portfolio showcasing previous logo design work - Knowledge of current design trends and ability to create a modern and clean logo - Understanding of the organic food industry and ability to incorporate relevant elements into the logo design The selected designer...

  €197 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €197 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I'm looking to develop a Markov health model to assist with better planning and allocation of certain healthcare resources. These resources include surgical interventions, normal prosthetics, and wheelchair use. This project aims to offer a comprehensive outlook on how these resources can be best utilized, and what impact their allocation might have on patient outcomes and overall healthcare delivery. Ideal candidates for this project should possess: - Proven expertise in health modelling and forecasting - Experience working with healthcare data; particularly surgical interventions, prosthetics, and wheelchair use - Strong skills in statistical analysis and predictive modelling - A robust understanding of Markov decision processes - Flexibility in approach, with a foc...

  €53 / hr (Avg Bid)
  €53 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I'm looking to hire a skilled article writer with a strong background in healthcare. The goal of this project is to produce compelling, informative pieces that help raise awareness and understanding of important health issues among the public. The ideal candidate should: - Have a proven track record in writing engaging and informative articles, with a preference for someone who has previously focused on healthcare topics. - Be well-versed in the healthcare field, with an ability to translate complex medical information into easily understandable articles. - Demonstrate a clear understanding of the media and public relations landscape, with a knack for crafting pieces that resonate with a wide audience. - Ideally have experience in SEO and an understanding of how to tailor cont...

  €245 (Avg Bid)
  €245 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Multivitamin Syrup Promo Ad Creation 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I seek a creative professional to make a 30-second promotional video for a multivitamin syrup. The ad should be highly engaging, able to capture the interest of children, adults, and the elderly, emphasizing the health benefits of our product for all ages. Here's what you need: • Proven experience in advertisement video creation • A portfolio of previous work, particularly in promoting health products • Ability to translate specific ideas into a clear, compelling video narrative I have some unique ideas to discuss for this video. If you're skilled in turning creative concepts into targeted, effective advertisements, this project could be for you. Evidence of past work and experience in your application will be highly beneficial.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Κορυφαία health Άρθρα Κοινότητας