Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  94,387 freelance δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for ViktoriaPhoto Έχει λήξει left

  Γεια σου Βικτώρια, Για κάποιο λόγο το freelance μου βγάζει ένα σφάλμα (μάλλον με μπλόκαρε επειδή σου ανέφερα διαφορετικούς τύπους πληρωμών), μπορείς να βρεις το email μ&omi...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος του εξωτερικού αναζητεί freelance στέλεχος marketing για τη δημιουργία χορηγικού πακέτου καθώς και την προσέγγιση Ελλήνων χορηγών. Ο υποψήφιος θα π&rh...

  €1798 (Avg Bid)
  €1798 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Αναλαμβάνω τη μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα. I work as a freelance translator , translating texts from english to greek and vice versa.

  €2 - €5 / hr
  €2 - €5 / hr
  0 προσφορές
  Animation Explainer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelance animator to create a 2D animation explainer video for my project. Skills and Experience: - Proficiency in 2D animation techniques and software - Experience in creating engaging and visually appealing animations - Ability to bring scripts to life through animation - Strong storytelling and narrative skills Project Requirements: - I have a full script for the animation, so the animator will need to bring it to life through visuals and animation. - The intended length of the animation is more than 3 minutes, so the animator should have experience in creating longer animations. - The animation should be visually appealing and engaging, capturing the attention of the viewers. Deliverables: - A high-quality 2D animation explainer video that effectively com...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  To help promote a new area of my freelance business. I have done a little word file - which is just to give an idea of what I am chasing. Nothing super flash, just fun and nicely laid out. I would like the ability to edit it as I expand. Later on we could just have it available on a website but right now I just want it to go to a very small audience via email or download link.

  €214 (Avg Bid)
  €214 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a freelance developer to create an eCommerce website for my grocery shop. The website will be built using PHP, MySQL, HTML, and CSS. Features: - Product catalog: The website should have a catalog of all the grocery products available for purchase. - Shopping cart: Users should be able to add items to their cart and proceed to checkout. - User registration: Customers should be able to create an account to track their orders and save their information for future purchases. Design: - I have a specific design in mind for the website, and I would like the developer to follow this design. Technology Stack: - The preferred technology stack for the website development is PHP, MySQL, HTML, and CSS. Additional Requirements: - The website should have a payment gateway for...

  €357 (Avg Bid)
  €357 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for a freelance audio recorder who can provide an Native English for a call center project. The audio recording will need to be more than 5 minutes in length. Skills and experience required: - Fluent in English with an authentic accent - Experience in recording audio for call center purposes - Ability to deliver high-quality audio recordings with clear and professional sounding voice - Attention to detail and ability to follow specific guidelines for the project This project is ideal for someone who has experience in voice over work for call centers and can provide a convincing American accent. The audio recording will be used for call center purposes, so it is important that the voice is clear and professional. The freelancer should be able to deliver a high-quality...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Freelance and GIGs Show case Market Place (Fixed Budget $700) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Details 1. User Registration and Authentication: Technical Implementation: • Utilize JWT (JSON Web Tokens) for authentication. • Implement user registration endpoints using HTTP methods like POST. • Use bcrypt or a similar library for hashing passwords securely. • Validate user inputs and handle errors gracefully. • Integrate OAuth for social media login (Facebook, Google). 2. Profile Creation and Management: Technical Implementation: • Design database schemas for user profiles using MySQL/PostgreSQL/MongoDB. • Implement CRUD (Create, Read, Update, Delete) operations for profiles. • Use form validation and sanitize inputs to prevent malicious data. • Store profile images/files in cloud storage (AWS S3, Google Cloud Storage). 3. Job Post...

  €526 (Avg Bid)
  €526 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  We need a highly motivated freelance developer to complete a showcase/demo project, that is currently under development in Unreal Engine 5! Requirements: - good communication skills and work ethic. - experience in Unreal Engine 5 Editor, including Blueprints. - a PC with hardware specs sufficient for Unreal Engine 5. - a good internet connection. - some basic knowledge in Blender. - experience in C++ is beneficial. Task 1: add lighting and weather effects to an Unreal Engine 5 project. Task 2: add animated 3d models, animated textures and particle effects to the Unreal Engine 5 project. Task 3: fix some graphic bugs for a building that has interior and exterior details, perform beautification and polishing. I'll send you details in a personal message.

  €741 (Avg Bid)
  €741 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  developer search for mobile application update + website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, We are in search of an experienced freelance developer to take charge of updating our mobile application as well as our website. This project requires a professional with solid experience in mobile application and website development, capable of working autonomously and efficiently. **Desired Profile:** - Proven expertise in mobile application and website development. - Proficiency in the following technologies: - **Frontend:** ReactJS - **Backend:** .NET - **Mobile:** React Native - Ability to work independently and solve complex problems. - Significant experience as a senior developer. - Excellent understanding of best development practices and current trends.

  €1205 (Avg Bid)
  €1205 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  Estamos en la Búsqueda de personal Comercial Freelance para realizar el contacto y la venta de cursos On line para España principalmente, Europa y Latam. Somos una empresa con 30 años de experiencia, contamos con mas de 20 cursos que vendemos a nivel global y estamos abriendo el mercado hispanoparlante con apoyo tipo Marketing de Afiliados. Requisitos: Experiencia de venta de servicios de alta calidad, educación. Se mantendrá el contacto permanente con nuestro equipo de Profesionales. Pagamos comisiones por cada curso vendido y esperamos colaborar con una persona que pueda vender 5-10 cursos al mes minimo. Un plus si habla Inglés.

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  .net freelance developer 6 μέρες left

  We are looking for a freelance developer with expertise in C#.NET to work on a project. The ideal candidate should have experience in both working with existing .NET code and developing fresh projects. The estimated duration of the project is more than 3 months.

  €351 (Avg Bid)
  €351 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Descriptive research abstract (Topic: Freelance/gig economy) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me in the initial stage of research planning. The freelancer’s deliverable should be a descriptive research abstract on the topic of the freelance/gig economy. It is a very broad topic, so I need assistance in finding a specific focus that is relevant to Social Sciences/Development Studies. I expect a well-written abstract from which I can base my research for future presentation. Requirements: - Strong research and analytical skills, with a keen eye for detail - Deep understanding of the freelance economy, including platforms, remote work, gig economy, and independent contracting - Excellent written and verbal communication skills - Proficiency in conducting research using various online databases, scholarly articles, and reliabl...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Metal Building Architecture Work 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelance architect or designer with experience in commercial metal building projects. I have a rough idea of what I want, but I am open to suggestions. The project involves designing 4 main metal barn designs/sizes, ranging from small to extra-large. Note candidate can use "cookie cutter" templates to complete the design work, as we do not need to do 100% original design on this project. There are many metal building designs available free online -- the idea is to come up with 4 of these designs to come up with the 4 different models that we need. Ideal skills and experience: - Experience in commercial metal building architecture - Strong design skills and ability to create visually appealing and functional designs - Knowledge of different metal b...

  €233 (Avg Bid)
  €233 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Seeking Mentorship in Freelance QuickBooks/Accounting Projects 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Eager to elevate my skills in freelance QuickBooks and accounting projects, I'm actively seeking a seasoned mentor to guide me through the nuances of the freelancing landscape. If you're an accomplished professional in this field and can provide insights on securing projects, optimizing profiles, and building a successful freelancing career, let's connect. Looking for brief and impactful mentoring sessions to accelerate my learning curve.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Currently, we are seeking a skilled freelance frontend developer for an exciting project. Project Details: Technology Stack: Main Task: Development of a new feature on the frontend. Source Code: Existing source code will be provided for modification. Required Experience: Proven experience in previous projects using Next.js. Estimated Duration: 7-10 days Responsibilities: Modify existing source code to implement the new functionality. Collaborate with our team to ensure seamless integration. Testing and troubleshooting to ensure a robust and efficient outcome. Requirements: Proven experience in frontend development with Next.js. Solid knowledge of HTML, CSS, JavaScript, and React. Ability to work independently and meet deadlines. Portfolio showcasing relevant previous projects. ...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  Actualmente, estamos buscando un talentoso desarrollador frontend freelance para un proyecto emocionante. Detalles del Proyecto: Tecnología Utilizada: Tarea Principal: Desarrollo de una nueva funcionalidad en el frontend. Código Fuente: Se proporcionará el código fuente existente para su modificación. Experiencia Requerida: Experiencia demostrada en proyectos anteriores con Next.js. Duración Estimada: [Especificar el plazo o duración estimada del proyecto] Responsabilidades: Modificación del código fuente existente para implementar la nueva funcionalidad. Colaboración con nuestro equipo para garantizar la integración adecuada. Pruebas y resolución de problemas para asegurar un resultado só...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for a freelance video editor to join my team on a long term basis. The ideal candidate should have experience in editing 1 minute reels, specifically for YouTube shorts and reels Budget : 200 - 250 Rs / 1 minute Reel. Monthly there would be : 15 - 20 reels Skills and Experience: - Proficient in video editing information video - Familiarity with various video formats and codecs - Ability to work with provided examples and follow specific editing styles - Strong attention to detail and ability to meet deadlines - Experience in editing weekly videos Responsibilities: - Edit 1 minute reels for YouTube videos, promotional videos, and wedding videos - Collaborate with me to achieve the desired editing style, using provided examples - Ensure the final videos are of high qu...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Part time Freelance - Website - Wordpress/FluentCRM 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Title: Part-time Freelance - Website Design - Wordpress/FluentCRM *** Note : People who can support india time zone for better coordination. Overview: I am looking for a skilled freelancer to assist me with website design and FluentCRM integration on a part-time basis. The project requires expertise in Wordpress and FluentCRM to ensure seamless integration and optimal website functionality. Tasks: - Website design: Create an appealing and user-friendly website layout that aligns with my specific theme. - Content creation: Help with crafting engaging and SEO-friendly content for the website. - FluentCRM integration: Integrate FluentCRM into the website to streamline communication and automate marketing campaigns. Theme and Layout: I have a specific theme in mind for the website....

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Job posting & applications 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer/contractor to help me with a job posting and application process for a tech-related position. Job Details: - Type of job: Freelance/contract position - Industry: Tech Skills and Experience: - Proven experience in job posting and application management for tech positions - Strong understanding of the tech industry and its job requirements - Familiarity with various tech job boards and platforms - Ability to effectively screen applications and shortlist candidates - Excellent communication skills to coordinate with applicants and schedule interviews Responsibilities: - Assist in creating a compelling job posting that attracts qualified candidates - Post the job on relevant tech job boards and platforms - Screen applications, review resumes, and shortl...

  €1249 (Avg Bid)
  €1249 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  PLC Programmer 6 μέρες left

  Position: Freelance PLC Programmer Project Overview: We are seeking a skilled Freelance PLC Programmer to assist in the implementation and configuration of a Siemens S7 1200 series PLC system, specifically the 1215 C DC/DC/DC CPU, and the CM 1241 RS422/RS485 Modbus extension module. The primary focus of this project is to facilitate data acquisition from multiple energy meters for an Industrial Energy Management System (EMS). Key Requirements: PLC Make and Model: Proficient in working with Siemens S7 1200 series PLC, particularly model number 6ES7214-1AG40-0XB0. Familiarity with the CPU 1215 C DC/DC/DC and the CM 1241 RS422/RS485 Modbus extension module. Purpose of the PLC Implementation: Enable data acquisition from various energy meters for an Industrial Energy Managem...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  We're seeking multiple freelance iPhone photographers to collaborate on an exciting project involving product photoshoots right at the grocery store. These images will play a pivotal role in enhancing our food ordering app's visual representation of restaurant offerings. If you own an iPhone 10 or newer, possess an eye for capturing appealing product images, and are ready for a dynamic experience, we're excited to connect with you!

  €734 (Avg Bid)
  €734 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  We are looking for writers for brand SEO Writing. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for writers for brand SEO Writing. The ideal candidate should have experience in creating high-quality website content that is optimized for search engines. Requirements: Proven experience as a freelance writer with a focus on SEO content. Strong understanding of SEO principles and keyword research. Proficiency in English writing and grammar Submit Deadline: 1-2 days (preferably on time) Brand Name: starlet jackets Reference Website: Need to copy the content from the reference website, I will be attaching keywords in a separate file. However, you can also extract keywords from the reference site. Need Content for Home Page, About Us Page, Privacy Policy, Shipping and Delivery, Return And Exchange, terms and conditions

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  SALES MANAGER FREELANCE 6 μέρες left

  ¿Te encantan las ventas y el marketing digital? ¡Queremos conocerte! Somos una agencia de Marketing, nuestro proceso es 100% remoto y digital y estamos en búsqueda de personas que se sumen a nosotros: ¿Qué necesitamos? -Manejo de CRM -Búsqueda y prospección -Organización para realizar registros, informes y procesos. -Equipo de computo y teléfono ¿Qué ofrecemos? -Comisiones de buen porcentaje -Contrato -Trabajo remoto -Horarios flexibles

  €1033 (Avg Bid)
  €1033 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  SALES MANAGE FREELANCE 6 μέρες left

  ¿Te encantan las ventas y el marketing digital? ¡Queremos conocerte! Somos una agencia de Marketing, nuestro proceso es 100% remoto y digital y estamos en búsqueda de personas que se sumen a nosotros: ¿Qué necesitamos? -Manejo de los sistemas de cómputo y programas de CRM. -Búsqueda y prospección en medios digitales. -Organización para realizar registros, informes y procesos. -Equipo de computo y teléfono ¿Qué ofrecemos? -Comisiones de buen porcentaje -Contrato -Trabajo remoto -Horarios flexibles

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  DIGITAL DYNAMO 5 μέρες left

  Tengo una agencia de Marketing digital Y BUSCO FREELANCE.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  One of our client is exporting the component of rail to Chile, and they need the site assembly inspection, the Scope of Inspection is mentioned in the attached documents. It is Spanish Language, the agency at Chile may understand it. Please kindly find out the qualified inspector to cover the scope of Inspection, the duration will be around 3 months. (Job expected to start tentatively last week of December-23 or later) Please kindly provide the daily rate and monthly rate, all inclusive. The end user has npt decided to put the purchase Order to the Spanish Manufacturer. Hence exact vendor location is not known.

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Simple Unreal 5.2 Project using C++ 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a freelance developer who can create a simple Unreal 5.2 project using C++. The main goal of this project is to build a simulation. Requirements: - Proficiency in C++ and Unreal Engine 5.2 (If you are an expert, this will take less than one hour) Details: - Basically, you must show a basic example of Unreal's events and delegates in a simple simulation. I will share step-by-step instructions and a sample 2-minute video with you with an example project. - You must send me the full project (in total 5 times) during development. That's the only annoying part. The project itself if simple. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. It is a very simple project with 3-day deadlines, even though it should take one hour.

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  sales promotion 5 μέρες left

  Looking for a freelance to help promote and sell wireless internet in the United States. Prefer to find Commission based work and willing to payout for each sale made and willing to offer monthly residual income, want to pay for results! Checkout , if interested let me know what you can offer.

  €14738 (Avg Bid)
  €14738 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Odoo migration from v11 to v16 -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelance Odoo developer to assist with migrating our current Odoo v11 setup to the latest version, v16. Customizations and Third-Party Modules: - We have customizations and third-party modules installed in our Odoo v11 setup. Deadline: - The deadline for the migration process is 1-3 months. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in Odoo development and migration - Familiarity with Odoo versions 11 and 16 - Knowledge of the Sales, Accounting, and Inventory modules - Ability to handle customizations and third-party module integration

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a freelance sales and business development expert to assist me with lead generation. Tasks: - Conduct lead generation activities to identify potential customers - Perform sales prospecting to engage with leads and convert them into customers - Collaborate on business strategy development to drive growth and increase revenue Target Market: - I am open to targeting any industry or demographic, allowing for flexibility in finding potential customers and exploring new markets. Leads: - I am looking to generate 1-50 leads, with a focus on quality rather than quantity. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in lead generation and sales prospecting - Strong understanding of business strategy development and implementation - Excellent communication and inte...

  €625 (Avg Bid)
  €625 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Clothing tech pack 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelance fashion designer who can create a tech pack for women's gym shorts. I have a rough sketch with some measurements that I want to bring to life. Requirements: - Some approximate measurements will be provided for the clothing (may require some changes) - The tech pack should include manufacturing instructions. Skills and experience: - Experience in creating tech packs for clothing, specifically women's activewear. - Knowledge of garment construction and manufacturing processes. - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or similar programs. - Attention to detail and ability to accurately interpret and translate measurements into technical drawings. Please provide samples of previous work and a quote for the project.

  €201 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €201 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Mobile App UI/Functional Designer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a skilled and motivated Mobile App UI/Functional Designer to join our team on a freelance basis. The primary focus of this role is to create a visually appealing and seamlessly functional user interface for a basic mobile app. The project consists of two distinct phases: Design-UI View and Functional Aspects. Key Responsibilities: 1. Design-UI View: Collaborate with stakeholders to understand project requirements and objectives. Create a user-friendly and aesthetically pleasing UI design for the mobile app. Develop detailed wireframes, prototypes, and interactive design mock-ups. Design approximately 5 to 6 screens, including login, registration, and interconnected functional UI elements. Ensure a cohesive and consistent design language throughout the app. 2. Funct...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Membutuhkan jasa membuat content / copywriting untuk website ecommerce lokal yang ingin kami luncurkan di 2024. Tidak hanya konten nya tetapi juga memberikan website map beserta seluruh isi web page nya. Lebih baik kalau dari sisi freelancer juga mampu membangun wireframe. Tetapi tidak masalah apabila wireframenya dipisah juga ke freelance lain.

  €369 (Avg Bid)
  €369 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Content Writer for Male Sex Toys Online Store Blog 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Join us on our mission to become a top player in the sex toys market! To enhance our digital presence, and drive organic traffic to our online store, we're launching a blog. We're seeking a creative and efficient Freelance Content Writer to craft a diverse range of content, starting with an initial bulk of articles and continuing with regular monthly posts. We welcome both traditional and AI-generated content, provided the quality meets our high standards. Responsibilities: - Create engaging and informative content, including product pages, comparisons, how-to guides, informational articles, and roundup articles. - Deliver a substantial initial batch of up to 15 high-quality articles to establish the blog. - Ensure consistent monthly content updates to keep the blog f...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Overview: We are seeking an ambitious and self-motivated Freelance Sales Agent to join our team, specializing in selling mobile app and website development services on a project basis. As a freelance agent, you will have the flexibility to manage your schedule while leveraging your sales expertise to drive business growth. Markets: • Singapore • Malaysia • Korea • Japan • Taiwan • Australia • Thailand • Philippines • Indonesia • Vietnam • Hong Kong Responsibilities: 1. Prospecting and Lead Generation: • Independently identify and pursue potential clients through various channels. • Build and maintain a steady pipeline of potential sales opportunities. 2. Client Consultation: • Conduct in-depth consultati...

  €729 (Avg Bid)
  €729 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Freelance Graphic Designer Needed for Brand Kit - IT PRO Business Overview: IT PRO is a reputable retailer specializing in the sale of laptops and home automation accessories. With a focus on providing high-quality products, we are expanding our brand presence and are in need of a skilled freelance graphic designer to create a professional brand kit. Brand Kit Requirements: Logo Design: Incorporate the provided color schemes (#E72129 for red, #0E1422 for blue). Reflect the professionalism of IT PRO. Avoid overly catchy or colorful elements. Business Card Design: Utilize the IT PRO logo and color schemes. Logo placement on the card. Letterhead Design: Feature the IT PRO logo and color schemes. Maintain a clean and professional look. Include space for the following detai...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Feasibility study 4 μέρες left

  Feasibility Study in Food Science within a month - Industry: Food Science - Objectives: Clear objectives provided - Deadline: Within a month We are seeking a freelance consultant to conduct a feasibility study in the field of food science. The study will involve analyzing the viability and potential success of a new food product or technology within the food science industry. Ideal skills and experience: - Expertise in food science and technology - Strong research and analytical skills - Experience in conducting feasibility studies - Knowledge of market trends and consumer preferences in the food industry - Familiarity with regulatory requirements and certifications in the food science sector - Critical and analytical thinking - Gathering data on the product to seek interest by...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Video editing 4 μέρες left

  ... and we're looking for a skilled freelance video editor to contribute to our success. JOB DESCRIPTION: We are seeking individuals with a proven track record of producing high-quality video content and meeting client expectations. Proficiency in Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, and other relevant software is a must. KEY RESPONSIBILITIES: Editing and assembling raw footage to create a polished final product. Collaborating with clients to understand their vision and incorporating feedback into the editing process. Staying updated on industry trends and continuously enhancing editing skills. Meeting deadlines and managing multiple projects simultaneously. QUALIFICATIONS: To excel in this role, candidates should have: Proven experience as a freelance video edito...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Marketing Manager at Keytom is developing a solution that combines all the advantages of non-cash payments, custodial and decentralized cryptocurrency services, and traditional financial instruments. All assets and services are interconnected within a unified and concise multi-bank ecosystem created for users and businesses. The main objective is to create a fintech product that provides access to various types of assets within the legal framework and offers users high-tech financial instruments. The team plans to continually increase the number of services and scale the product, capturing new markets. Key Results Areas: Launch and manage contextual advertising campaigns. Lead email-listing campaigns. Oversee all advertising accounts and dashboards. Assist in managing and maintaining th...

  €863 (Avg Bid)
  €863 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I am looking for an experienced freelance developer with SEO expertise to design our company website. The website should have the following specific features: - Contact form: We want a contact form to make it easy for visitors to get in touch with us. Ideal Skills and Experience for the Job: - Strong knowledge and experience in SEO practices and strategies. - Proficiency in web development using WordPress, Drupal, or custom HTML/CSS. - Ability to create a visually appealing and user-friendly website design. - Understanding of e-commerce functionality and blog section integration, even if not specifically mentioned as required features. - Excellent communication skills to collaborate efficiently with our team.

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Affiliate Tracking & Management System 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We seek a freelance developer team to create an affiliate tracking and management tool for our existing and new affiliate networks. Main Goals: Track and analyze affiliate performance to optimize our program. The reporting module should be able to download and create custom reports. Existing Affiliate Network:- Yes, I already have an affiliate network in place.- We want to migrate our data from the old affiliate system to the new one Required Features: Separate user login for different brands/partners. Campaign scheduling and tracking to effectively manage and monitor our affiliate campaignsReporting module, this section will comprise all possible standard reports along with the facility of generating custom reports. Ideal Skills and Experience:- Experience in developing affiliate...

  €916 (Avg Bid)
  €916 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Project Description: Freelance Creative Designer or Writer Needed Skills and Experience Required: - Strong creative skills in design or writing - Experience in producing high-quality and engaging content - Proficiency in relevant software and tools - Ability to work independently and meet deadlines - Strong communication and collaboration skills Project Details: We are looking for a freelance creative designer or writer with intermediate expertise to join our team. The ideal candidate will have experience in the creative field, with a focus on design or writing. Responsibilities: - Collaborate with our team to create visually appealing designs or compelling written content - Develop creative concepts and ideas - Produce high-quality designs or written content that aligns w...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  i need someone to find and close a client 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a highly motivated and results-driven Freelance Sales Representative to join our dynamic team. As a Sales Representative, you will be responsible for cold calling potential clients and closing deals for our web development services. This is a commission-based position, and successful candidates will earn a commission for each deal closed, with a target deal value starting at $750. Responsibilities: Prospecting and Cold Calling: Identify and reach out to potential clients in the USA, UK, and Canada. Utilize effective cold calling techniques to introduce our web development services. Build and maintain a pipeline of potential leads. Sales Presentations: Conduct virtual or phone-based meetings to present our web development offerings. Clearly articulate the benefits ...

  €521 (Avg Bid)
  €521 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We are and Interior Design Firm - Doing many projects in Delhi / NCR. We are looking for someone who is great storyteller & that is reflected in their stories / reels / videos Responsibilities: Create and edit high-quality, engaging reels You must be a dreamer / storyteller Stay aware of trending posts and reels and create similar r...upload reels Curate and upload reels as per the timelines set by our social media calendar Must be aware of trending posts and reels and have the ability to create similar reels Exceptional understanding of Instagram and its features, including algorithm(added advantage ), stories/youtube shorts, reels, and IGTV. This can be a full time / part time internship , which can be converted in fulltime / freelance job after internship. We are located in...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Looking for 3 to 4 year exp. PHP Laravel Developer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I Need 1 PHP Laravel Developer having experience of 3 to 4 year to develop betting gaming website. My budget is 30k/Month is fixed and I would need initially for 1 month and based on work it may get extended. Note:- My budget is fixed, I need Full time Developer, Freelance or Agency both are applicable.

  €306 (Avg Bid)
  €306 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  About Us: We're a [Your Industry] firm seeking a Freelance Mechanical Turk Account Manager to establish and oversee our presence on the platform. This role involves setting up the account, creating task templates, managing workers, and optimizing workflows for efficiency. Requirements: Prior experience in Mechanical Turk account setup and management, strong organizational skills, and the ability to independently oversee tasks. Excellent communication is key to effectively coordinate with our team. How to Apply: If you're adept at managing Mechanical Turk accounts and eager to streamline our processes, please submit your profile highlighting your experience in this realm.

  €389 (Avg Bid)
  €389 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Industrial TI -- 2 4 μέρες left

  Tenho mais de 12 anos de experiência na indústria de TI, sou um programador criativo, altamente organizado e responsável que contrata trabalho freelance/regular no desenvolvimento de J2EE e Android. Desenvolvi muitos aplicativos de nível empresarial em minha carreira anterior. Contrate-me para trabalhos de codificação de qualidade em tecnologias como: J2EE/Web - JSP-Servlet, Struts, Spring, Springboot, Hibernate - motor de busca Solr, Elastic search - Bootstrap, HTML5, JQuery - Angular JS, React JS - Tomcat, JBOSS, Jetty, Jogar...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Website for the freelance 3 μέρες left

  Website for a Freelancer Portfolio Purpose: - The purpose of the website is to showcase my work and skills as a freelancer. Design and Features: - I have no specific requirements for the design or features of the website. - I am open to suggestions and ideas that will make the portfolio website visually appealing and user-friendly. Target Audience: - The target audience for the website is the general public. - The website should be able to effectively communicate my skills and expertise to potential clients from various industries. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and developing portfolio websites. - Proficiency in user interface design and creating visually appealing websites. - Knowledge of responsive design to ensure the website looks great on different devices...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  106 προσφορές

  Freelance Developer for AI-Powered Content Creation Tool We are seeking an experienced freelance developer to assist in the development of ContentAI, an innovative web-based tool designed to streamline content creation for e-commerce businesses. This tool leverages AI technology, specifically natural language generation models, to help users easily generate high-quality, SEO-optimized content for their products and service Key Responsibilities: - **AI Integration**: Implement and customize AI models (like OpenAI's GPT) for content generation based on user inputs. - **Frontend Development**: Design and develop a user-friendly interface that allows users to specify content requirements (e.g., tone, style, length). - **Backend Development**: Create a robust backend system...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Κορυφαία freelance Άρθρα Κοινότητας