Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  105,803 firefox component δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Στο component vik rent a car στην 3 σελίδα των βημμάτων για την κράτηση να μπει η ημερομηνια και οι μέρες κρατήσεων ωστε να τισ βλέπει ο πελάτης πριν προχωρήσει στο 4ο και τελευται...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Vik Rent A car joomla extra plugin Έχει λήξει left

  Στο component vik rent a car στην 3 σελίδα των βημμάτων για την κράτηση να μπει η ημερομηνια και οι μέρες κρατήσεων ωστε να τισ βλέπει ο πελάτης πριν προχωρήσει στο 4ο και τελευται...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Vik Rent A car joomla component Έχει λήξει left

  Στο component vik rent a car στην 3 σελίδα των βημμάτων για την κράτηση να μπει η ημερομηνια και οι μέρες κρατήσεων ωστε να τισ βλέπει ο πελάτης πριν προχωρήσει στο 4ο και τελευται...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...PANEL. AS AN EXAMPLE REMOVE VALUE, ADD NEW FIELD ETC. IF THERE IS A COMPANY THERE, ALL THE COMPANIES ON THIS AREA SHOULD BE NOTIFIED VIA EMAIL WITH ALL THE CUSTOMER DETAILS AND THE ADMINISTRATOR TOO. IF THE SUBSCRIPTION OF THE COMPANY ENDS, IT WILL BE REMOVED FROM THE LIST ON THIS AREA AND THE ACCOUNT WILL BE DISABLED. A PART FROM THE CUSTOMER FORM HAS TO BE ON A MODULE ON THE FRONT PAGE THE COMPONENT AND THE EMAIL MUST BE MULTILANGUAGE GREEK ENGLISH WITH FALANG COMPANY WHEN THE COMPANY REGISTERS, CHOOSES THE SUBSCRIPTION AND THE COST IS BASED ON THE CATEGORIES AND THE LENGTH OF THE SUBSCRIPTION. AFTER THAT HE RECEIVES AN EMAIL WHERE WE SAY TO HIM THANK YOU AND ASK FROM HIM SOME PAPERS. THE ACCOUNT WILL NOT BE ACTIVE, IT WILL BE ACTIVATED FROM THE ADMIN AND ONLY EVERY N...

  €575 (Avg Bid)
  €575 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...κάποιον που να ασχολείται με SEO σε απόλυτο επαγγελματικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο ξεκινάω ένα δοκιμαστικό project για να διερευνήσω τη δυνατότητα συνεργασίας. ...

  SEO
  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  machine learning video demonstration tutorial (6 modules) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...techniques. Lecture 3: Classification Algorithms Content: Implement logistic regression, decision trees, KNN for classification tasks. Evaluate using accuracy, precision, recall. Improve performance with techniques like regularization and ensembling. Lecture 4: Clustering Algorithms Content: Apply K-means and hierarchical clustering to find patterns in data. Evaluate cluster quality. Use principal component analysis for dimensionality reduction. Lecture 5: Model Evaluation and Improvement Content: Best practices for evaluating model performance using validation data. Improving models via parameter tuning, regularization, feature engineering. Overcoming common issues like overfitting. Lecture 6: Applying Machine Learning to Real Data Content: Guided projects analyzing real...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...Responsibilities: -Design and prototype hardware components based on provided specifications. -Integrate and test multiple sensor modules for functionality. -Collaborate with a cross-functional team to refine and optimize the prototype. -Provide insights and recommendations on component selection and optimization. -Ensure design scalability and manufacturability. Key Qualifications: -Proven experience in hardware prototyping, especially in wearables or IoT devices. -Strong knowledge of sensor integration and component testing. -Familiarity with the latest trends and technologies in the wearable tech industry. -Demonstrated ability to work independently and in a team environment. -Strong problem-solving skills and attention to detail. Duration & Compensation: This...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  As a business owner, I need a comprehensive application website with the ability to register customers for an event with online payment service through payment gateway integration, and a fundraising component with accompanying domain hosting. This application needs to offer both event registration and fundraising capabilities. I already have a payment gateway selected that I am interested in using. In addition, I will need to include a dedicated server hosting service for the domain hosting. Ideally, I would like the application website to be highly efficient and user-friendly.

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Cad drawing 6 μέρες left

  I'm looking for an experienced CAD designer to create a 2D drawing for a project I'm working on. The drawing will be created using AutoCAD and will be related to architectural design. I'm open to suggestions regarding any other software that could...drawing will be created using AutoCAD and will be related to architectural design. I'm open to suggestions regarding any other software that could make the job easier, but AutoCAD is my preferred choice. The designer is expected to be professional and knowledgeable with both their software as well as the project itself. I am in need of a high-quality and detailed result as this is a critical component of my project. Any questions and queries that you may have regarding more details will be happily answered. I look for...

  €911 (Avg Bid)
  €911 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές
  Jest testing for Salesforce component 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to perform Jest testing for a Lightning component in Salesforce. The component has a moderate level of complexity, and I have specific use cases that I want to be tested. Skills and Experience: - Strong experience in Jest testing for Lightning components in Salesforce

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Resume generator using gpt (open ai) , html , css -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled developer to create a resume generator using GPT (Open AI), HTML, and CSS. The ideal candidate for this project should have experience with AI-powered language generation and be proficient in HTML and CSS. Specific features of the resume generator should incl...AI-powered language generation and be proficient in HTML and CSS. Specific features of the resume generator should include: - Basic template with editable sections - Customizable design options - AI-powered language generation for personalized content, providing moderate levels of customization Additionally, the resume generator should be compatible with all major browsers, including Chrome, Firefox, and others. If you have the necessary skills and experience for this project, please submit your...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  There are 3 simple screens in Figma that mainly require Javascript scripting and HTML/CSS conversion . Refer to the link below: The first screen with a red message and a Start button is the starting point. After...mouse scroll wheel. If a user hovers over a wheel with a mouse pointer, the wheel may get lit (optionally) and a mouse scroll wheel can trigger the respective animation (up or down) Device compatibility must be considered for iPhone 6 and later, iPad, and Android mobile devices. Generally developer should focus on the most commonly used devices. Browser compatibility must be ensured for Edge, Firefox, Chrome, and Safari (all the latest version or close to it).

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  136 προσφορές

  ...color schemes, typography styles, and image styles. The finished project should provide an in-depth description of the website's visual components. This project requires strong attention to detail and a keen eye for design. If you are confident in your ability to research and document visual components, I welcome you to apply for this project. We want screenshots and a numbering system for each component found on a web page. There are 191 pages to look through. We have a templated document for you to edit and complete and instruction video showing how to do the first two pages that we can share with the freelancer. ...

  €8 / hr (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...with a Maps picture of the address) - store and retrieve file (on local server, no cloud/GDrive/...) via browser - create and manage a gantt (it is a stand-alone function: If the user want to define/print a gantt because he's responsible of a task, he can defines task name, task description, start date, .... and he can use the gantt created, without use MS Project or other) Browsers in use are Firefox and Chrome. The new portal/application will work under IIS 10 (Windows). ----- Develop environment and test ----- If you need online free service for ASP pages, could you use - - ----- Process info ----- One Admin only (using his own admin console). User registration not needed: users will be invited and they receive user/pass

  €507 (Avg Bid)
  €507 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Syncfusion Blazor developer -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Syncfusion Blazor developer who can assist with feature enhancement for the Grid component. The project is expected to be completed in less than 1 week. Skills and Experience Required: - Strong proficiency in Syncfusion Blazor components - Experience with feature enhancement for the Grid component - Knowledge of Blazor framework and C# programming language

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am looking for a skilled designer to help me with the injection molded plastic components design for my consumer product. The desired material for the components is ABS. Although I have specific design requirements, they are flexible and open to suggestions. Ideal Skills and Experience: - Expertise in injection molded plastic component design - Strong knowledge of ABS material properties and suitability for consumer products - Ability to work with flexible design guidelines and provide creative suggestions - Proficiency in CAD software and 3D modeling - Experience in manufacturing processes and understanding of molding constraints - Effective communication skills for collaboration and understanding client's vision

  €258 (Avg Bid)
  €258 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...will fade in 3. On button press - off Battery requirements: Battery recommendation is required. Lighting circuit should be able to be powered for a minimum of 4 hours on one charge. Required deliverables: Electrical components needed to achieve lighting effects, schematic of circuit, list of all electrical components needed to achieve complete circuit. If you are in contact with electrical component suppliers that can provide everything the circuit requires, do let us know for further discussion....

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Introduction: Path planning is a critical component of mobile robotics, enabling robots to navigate through environments safely and efficiently. As an Advanced Robotics Path Planning Engineer, your main focus will be on developing and implementing advanced path planning algorithms such as Dijkstra's and A* in the context of mobile robotics. Key Responsibilities: 1. Algorithm Implementation: You will be responsible for developing and implementing Dijkstra's and A* path planning algorithms to find optimal paths for mobile robots while avoiding obstacles in a known map. 2. Map Representation: You will work with 2D occupancy grids to represent environmental maps and convert them into navigable graphs for path planning purposes. You will also ensure efficient data represent...

  €295 (Avg Bid)
  €295 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a PDF reader that can extract data from unstructured PDFs and organize it into a predefined Excel format. Additionally, I need an AI-based tool that can search for electronics components such as diodes, capacitors, and controllers. Ideal Skills and Experience: ...diodes, capacitors, and controllers. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing PDF readers and extracting data from PDFs - Experience in creating AI-based searching tools - Knowledge of electronics components and their specifications The main goal of the project is to develop an AI-based tool for searching electronics components. The tool should have the ability to search by component type. As for the website, I have no specific platform in mind and I am open to su...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am in need of expert search engine optimization assistance. I want my website to gain more visibility and increased traffic in the SERP (Search Engine Results Page), and I understand that SEO is an important component for achieving success. Currently, my website is ranked on page 2 or lower on the SERP. I do not have a list of specific keywords, nor do I have any competitors whose SEO strategy I admire. I need help coming up with the best approach to SEO and relevant keywords that will drive success. If my SEO strategy is efficient and effective, I'm looking for sustained growth in organic traffic to my website. Can you assist me with reaching my goals?

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Develop blockchain Based cricket Betting Website 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Wallet Integration: • Each user will have access to their digital wallet within the platform, enabling secure storage of funds and seamless transactions. 11 Betting Analytics: • Users will benefit from in-depth analytics, including historical data, odds calculations, and betting patterns, empowering them to make informed betting decisions. 12 Social Interaction: • A robust social interaction component will foster community engagement through chatrooms, forums, and integration with popular social media platforms. 13. Notifications and Alerts: • Real-time notifications and alerts will keep users informed about match updates, betting results, and promotional offers, enhancing user engagement. 14 Admin Dashboard: • An intuitive admin dashboard will b...

  €971 (Avg Bid)
  €971 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  My project is for a website for the publication of obituaries, designed to serve as the starting point for a new enterprise. User account creation is an essential component of the website as I envision it, and I require for the entire application to be in Italian. Additionally, I want to include search functionality to make it easier for users to locate obituaries, and an interactive form for submitting obituaries. This website is intended to be a tool for creating a legacy and paying respect to those we have lost.

  €1267 (Avg Bid)
  €1267 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Instructor Data Analytics 2 μέρες left

  As an organization, we are in need of an expert instructor who is highly knowledgeable in data analytics. Specifically, the instructor should focus on data mining, a core component of data analysis. We are looking for an intermediate-level instructor who will provide up to 3 hours of instruction per week. The instructor must understand the fundamentals of data mining and be able to guide others in using appropriate analysis techniques and tools. Knowledge on how to generate meaningful insights from data is necessary. The instructor must also be able to implement analytics techniques to solve real-world problems. The ability to work with large datasets and produce visualizations to communicate results is essential. Experienced instructors who have training and/or experience in other ...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking to create a website that is focused on personal styling, style coaching and image consultancy services for women. The website should communicate the brands vision and mission clearly, have a strong visual component while offering clear information about the services . It should have a blog and memberships . The target audience for this website is both individuals and businesses, so the style and content should appeal to both groups. The goal of the website is to provide a source of information about the services offered as well as the ability for customers to purchase memberships and get valued information about the theme.

  €251 - €754
  Σφραγισμένο
  €251 - €754
  30 προσφορές

  My business needs an app to stay digitally relevant and increase our customer base, so I'm seeking a talented freelancer to help us create a great app. We need the app to be developed for both iOS and Android platforms, and the app must also include an e-commerce component. In addition, I have a specific set of features and functionalities in mind, and require a freelancer with the vision and expertise to bring it to life. If you think you have the skills and experience to make my ideas a reality, please contact me and I'm sure we can come to an agreement. Thanks for your time!

  €1390 (Avg Bid)
  €1390 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  help me with angular services state and component rerender 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i need someone to help me understand services state and how to triger rerender on update across multiple components

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Vector Analysis 2 μέρες left

  I need a formula/app that can calculate vectors for me. I will need to enter up to five 3D coordinates (XYZ). The formula needs to tell me the length of each component and the angle of all of the intersections. Then, since the vectors are pipes, there will be rotation between the angles. I need to know that rotation angle as well.

  €363 (Avg Bid)
  €363 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for a skilled Angular developer to create widget components for my project. Requirements: - The widget components should be developed using any version of Angula...developer to create widget components for my project. Requirements: - The widget components should be developed using any version of Angular. - I have specific components in mind that need to be created. - More than 7 widget components need to be created. Ideal skills and experience: - Proficiency in Angular development. - Experience in creating widget components. - Ability to work with specific component requirements and deliver high-quality results. If you are an experienced Angular developer and are interested in working on this project, please submit your proposal with relevant examples of your prev...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...experienced React Developer to create a bottom sheet component with multiple screen snap points and spring motion for my project. Reference link: Goal: Create a React application that features a bottom sheet with multiple screen snap points and incorporates spring motion animations. You are allowed to refer and not use third-party libraries like react-spring-bottom-sheet to refer and meet the assignment requirements. Requirements: 1. React Application Setup: Set up a new React application using create-react-app or your preferred boilerplate. Use React Hooks for managing state and functional components. 2. Bottom Sheet Component: Create a BottomSheet component that serves as the bottom sheet element. 3. Screen

  €8 (Avg Bid)
  €8 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Stm32 programming 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced programmer to help me with a project using an STM32 microcontroller. Specifically, I would like for the programmer to use C programming language for the pro...microcontroller to perform communications. I already have a specific STM32 microcontroller model in mind. The programmer must have experience with the STM32 platform and should be able to quickly understand and design the project. If the programmer has experience with control systems and/or data processing, that would be a great additional bonus. This project is part of a larger goal and an important component within it, so I am looking for a reliable programmer who can complete the project to the highest standards and on time. I am open to discuss the project further and answer any additional ...

  €638 (Avg Bid)
  €638 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  LWC Component help 1 μέρα left

  I am looking for a developer to help me enhance the functionality of my LWC component. The specific problem I am trying to solve is to improve the functionality of the component. Timeline: I would like the project to be completed on weekend. Requirements: I have specific requirements that I want to be integrated into the LWC component. My budget is max 2k.

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...power supply for the embedded system (300mA average output current with 1A peak), 24V in. Routed to mezzanine connector. Design requirements: 1. PCB: - max 4 layers - 1.2mm FR4 - gold plated or HASL with lead - passive component size 0402 or bigger - dimesnions as small as possible, a dxf shape will be proposed - 6mil min. distances and tracks - 0.3mm min. drills - all power supply and ADC components should be on one side of the PCB and the embedded module will be on the other. 2. Schematic - hierarchical design - every component should have a 3D model - every passive component should have an exact product number (instead of just a value) - all components should be rated AEC-Q200 - all capacitors should have flex termination - usage of EMI reducing components lik...

  €615 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €615 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...gradually start up 6. On button press – off Battery requirements: Battery recommendation is required. Lighting circuit should be able to be powered for a minimum of 4 hours on one charge. Required deliverables: Electrical components needed to achieve lighting effects, schematic of circuit, list of all electrical components needed to achieve complete circuit. If you are in contact with electrical component suppliers that can provide everything the circuit requires, do let us know for further discussion. ...

  €751 (Avg Bid)
  €751 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Simple HTML+CSS 10 ώρες left

  ...listed below. Use of SCSS is encouraged. Use CSS Custom Properties or SCSS variables where needed. Avoid nesting selectors and instead give each HTML element a styling class. Note: To avoid configuring a SCSS compiler, we encourage the use of Codepen (or a similar tool) to develop and deliver your code. Fonts All fonts used in these designs are free Google fonts. Acceptance Criteria Develop the component responsively as designed Breakpoints Mobile: up to 767px width Desktop: 768px and wider Image Tiles Hover State Mobile: no hover state Desktop: zoom in the image scaling by 10% when hovered Tiles should be links Browser Requirements The code you develop should match the designs and function as expected across the following browsers and devices. If you do not have the ability ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  3d modelling from .las 7 ώρες left

  Request for Proposal for 3D Modeling and BIM Database Generation of a 87 km Long 6-Lane Highway in Italy Overview: We are seeking proposals from contr...Underpasses BIM database per underpass • Viaduct BIM database Deliverables: • Complete 3D model of highway with all components textured • BIM database for all model components • Model and database compatibility with Autodesk Revit and other BIM software Timeline: Project completion within 6 months Budget: Provide cost estimate for all modeling and BIM database work outlined. Break down costs for each component. Please submit proposal detailing your capabilities, timeline, budget and portfolio samples for modeling projects of similar scale by [deadline]. Contact [email] for any clarification. We look forward to re...

  €248451 (Avg Bid)
  €248451 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a skilled 3D CAD designer who can make a small modification to my existing CAD file. The project involves adding or removing components according to my specific instructions. Skills required: - Proficiency in 3D CAD software - Experience in component modification and manipulation - Attention to detail and ability to accurately follow instructions The ideal candidate should be able to work quickly and efficiently, as I need this project completed as soon as possible.

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  The purpose is to assist people in better recycling efforts and to reduce recycling contamination. So, while you may not be explicitly directed to develop a full-fledged software program, you are expected to develop a deep learning model that could serve as a critical component in such a software application. Here's a breakdown based on the tasks: Task 1: Smart Recycling using Deep Learning Task 1.1: Define an image classification problem that could help with recycling efforts. You will have to identify the classes of recyclable items, like paper, plastic, metal, etc., and non-recyclable items. Task 1.2: Make a plan for data collection, how you'll split the data, and how you'll evaluate the model's performance. Task 1.3: Implement the deep learning model using ...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for a skilled Sveltekit developer to upgrade existing project from Lucia v1 to v2 Fix ...button should to send url + token so token filled into input. reset the password should notify user by email that PW was changed and token should be delete after use Fix /user Allow Change password and delete, block/unblock user Registration token should deleted when used once, of if admin deletes it. Check modals to use validation with superforms Change entrylist to use reusable TanstackTable component Optional Save for collection builder and enhance dnd actions for mobile, allow widgets to use i18n dynamic import This project does not have a specific deadline, allowing for flexibility in completing the upgrade as its a community project.

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm looking for an experienced freelancer who can help me train a machine learning model to accurately predict the result of facial filler injections using labeled data. I have already acquired labeled data for before and after pictures so this component is taken care of. Although I do not have a particularly preferred machine learning framework, I do believe accuracy should be the primary metric applied when gauging the successfulness of the model predictions. I intend to use the model in applications that uses photos taken by users to predict the outcome of filler injection taking into consideration certain variables they will need to answer that will affect the result. running on ios and andriod devices after completing it. If you have the knowledge and skill-set to assist m...

  €1257 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1257 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  For the past few years, I have been working diligently to hone my craft in art & design. Consequently, I am now in need of someone to help me put together a comprehensive portfolio which showcases my variety of skills and abilities. This portfolio is essential for me to get the job that I want and will need to include both an online and physical component. Specifically, I would like the portfolio to demonstrate visually the breadth of my skills and abilities—from any drawings, paintings or design work to any photography, video production or creative writing endeavors that I have done. Ultimately, this portfolio will serve as a bridge between what I have accomplished thus far and what I hope to achieve in the future. I am excited to come to Freelancer.com to find the right ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Build me an app(have mockup) Έχει λήξει left

  ...Considered Resources. =1 RN, 1 Laravel, 1 Designer, 1 Web-designer Requirement Document Level Medium Feature supported version * Android. : API Level 9 to 12, iOS. : OS 10 to 16, Web : Chrome 93, Firefox 91, Edge 93, IE 11 M-Web (If Responsive) : Chrome 93, Firefox 91, Edge 93, IE 11 The mobile application will work only with an internet connection and in portrait mode. The mobile application will support android and iPhone devices including tablet and iPad. The Web Panel shall support web browsers like Google Chrome, Firefox, Safari, and Internet Explorer 10. The system will be in the English language For the admin panel, a ready-made HTML template will be used. The web panels will be responsive in standard size only. For image...

  €7316 (Avg Bid)
  €7316 Μέση Προσφορά
  172 προσφορές

  Hello Freelancer, We found a javascript compatibility bug on our homepage. When browsing using Safari, the image scrolling effect on the bottom does not work. Kindly check the site with Chrome or Firefox browsers to see the desired effect as it is currently turned off for Safari. The effect is an image scroller below the "Just let thumbmachine do the work" paragraph. It does not work with Safari for some reason. Your task would be to create a javascript for Safari with similar horizontal scrolling effect.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Pre-Fab Wall Design Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to help me with a pre-fab wall design project. The idea...drawings in conjunction with other trade drawings to eliminate conflicts wherever possible. - Produce a complete wall design for large multi level multi family buildings complete with cut and component lists for the pre fab shop. - Wall shop drawings must include plating and layout information. - Must be able to transfer hold down locations to Total Station for on site layout Skills and experience needed for this job: - Proficiency in designing wood wall panels - Ability to work with provided drawings and create accurate designs - Attention to detail to ensure accurate plate, layout, and component information If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal ...

  €9955 (Avg Bid)
  €9955 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  We're seeking a Chrome Extension developer to create an automation tool. If you're skilled in JavaScript, Chrome Extensions, and web automation, we want you! Responsibilities: Develop a Chrome Extension. Implement automation scripts. Ensure performance and usability. Test, document, and train u...you're skilled in JavaScript, Chrome Extensions, and web automation, we want you! Responsibilities: Develop a Chrome Extension. Implement automation scripts. Ensure performance and usability. Test, document, and train users. Requirements: Proficiency in JavaScript. Chrome Extension or automation experience. Web technology knowledge. Problem-solving skills. Good communication. Bonus Skills: Firefox, Edge experience. Web scraping knowledge. Git familiarity. UI/UX skills. ...

  €51 / hr (Avg Bid)
  €51 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Hello. I am looking for a react developer in Typescript to create an editor component using Tiptap. Outcomes will be: 1. 2 pages using the component you build 2. Source code 3. a piece of manual Brief Requirements and conditions can be found from the attached file. Developer I am looking for must: - be good at React and TypeScript - write code which is readable and maintainable. - be able to write the component consisting of smaller components if you are familiar with Atlassian products, it's a plus.

  €485 (Avg Bid)
  €485 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  ...connected to the strobe or through a fire control panel 8. The alarms should operate independently from a power supply, in case of power supply cut (supplied with batteries) 9. Strobe and sirens must be IP65 rated to prevent dust and water damage system. Deliverables: - Fire Alarm System components layout - Fire Alarm System operation logic - Fire Alarm System wiring diagram - Fire Alarm System component list with exact technical data for each unit - Fire Alarm System power connection points - Fire Alarm System unit typical installation drawings, explaining how and where detectors, control panels, sounders etc. to be attached to existing structures Total Required Quantity: Smoke detectors: 203 Panels: 111 Sounder/strobes: 111 Skills and Experience: - Experience in designing an...

  €1086 (Avg Bid)
  €1086 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me create a full tech pack for a 2 component pillow set, consisting of a wedge and a ramp. The purpose of the tech pack is manufacturing. Variants: External cover in red External cover in black Materials: Density 21 sponge Internal cover (water resistant black polyester with zip, non crispy sounding material) External cover (velvet fabric with zip) Will need 2 bills of materials. One with standard synthetic materials, and one, where possible, with organic materials, and related costs. Technical Drawings: - I have detailed sketches of the pillow set that can be used as a reference for the tech pack.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Control of HIWIN XYZ axes Έχει λήξει left

  ...with 2 limit switch sensors NC 2 HIWIN Motors (model: EM1-C-M-10-2-0-F-0-A) with relative encoder for X-Y axes 1 HIWIN Motor (model: EM1-C-M-10-2-B-F-0-A) with relative encoder for Z axis Expected solution: Identification of drivers for the motors (preferably HIWIN drivers) Identification of a mean of communication with the PC (via USB or ethernet) If required, identification of an additional component (such as a PLC) for the control of the drivers. NB: The solution should consider the presence of an emergency button to switch off the power to the motors. The drivers and the motors are distant (about 50cm/1m) If possible, we are interested in limiting the torque of the motors (for safety reasons, to avoid breaking fingers :-) ). Appendices: Datasheets of the motors and the X...

  €1213 (Avg Bid)
  €1213 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a freelancer to develop an automated scoring system for handwritten tests that will be submitted in image format and are written in English(Mathematical number ). The system will need to evaluate the papers and provide just the detail score (like marks obtained in each questin and at last the final score by the adding the each component and it should reflect all the details in excel sheet) - it will not be required to provide any detailed feedback. The aim is to create an accurate and efficient scoring system that will be able to deliver quick results. Developing a reliable, secure, and user friendly software is paramount for this project. The ideal candidate will possess experience developing automated scoring systems with prior knowledge in both computer vision an...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές