Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  152,801 electronic forms δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Contracts Creation InDesign Έχει λήξει left

  ...κείμενα καθώς και το τι περιέχουν οι φόρμες υπάρχει ήδη. Δεν είναι απλό κείμενο. Υπάρχουν επιλογές και σημεία που θα συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα. Είν&alph...

  €1953 (Avg Bid)
  €1953 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  We need to create a web-based interface for our operators to use at the office. We need the interface to be connected with the WooCommerce of our site so it can exchange information through WP API. The needs for the interface are the following : 1) They need to know every car that has been booked from the website with all the info that woocommerce has on the order 2) They need to edit these informations and update the Woo with it 3) They need to make from a different tab on the interface a registration for a client that comes to the office or via phone and update woo about that order 4) The interface must be web-based . PHP website , part of the WP that we use for the WOO or ASP.Net site. 5) You have to communicate with Woo from and for the interface through the WP API

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  1 Να κατασκευαστεί ένα SSIS Package που θα διαβάζει τα 5 txt αρχεία που σας δίνονται και θα τα αποθηκεύει σε αντίστοιχους πίνακες σε βάση δεδομένων Microsoft Sql Server. 2Να κατασκευα&s...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Write some Software Έχει λήξει left

  Μικρό προγραμματάκι παρουσίασης με Forms ,εικόνες και ήχο.

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  SQL Tuning, PL/SQL, ΟΒΙΕΕ, Discoverer, APEX, Forms, Reports

  €564 (Avg Bid)
  €564 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Website Design Project: Creating a Modern and User-friendly Website ia I am in need of assistance with a website design project. Requirements: - The website should have a modern and visually appealing design. - It should be easy to navigate and user-friendly. - The website should be responsive and optimized for mobile devices. - Integration of necessary features such as contact forms, search bars, and social media buttons. - The ability to add and update content easily. - Integration of SEO best practices for improved search engine visibility. Ideal skills and experience: - Proficiency in website design and development. - Experience in creating modern and visually appealing websites. - Knowledge of user experience (UX) design principles. - Familiarity with responsive design techn...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a web developer to create a website for my recruitment company. Specific Features: - Resume upload functionality, allowing candidates to easily submit their resumes through the website - Candidate search functionality, enabling users to search and filter through the database of resumes - candidates should be able to complete forms on the website and submit. - Design and Layout: - I have a specific design in mind for the website Timeline: - I expect the project to be completed within 1-3 months Ideal Skills and Experience: - Experience in web development, specifically creating websites for recruitment companies - Proficiency in implementing resume upload functionality and candidate search functionality - Ability to work within the specified timeline and deliver...

  €383 (Avg Bid)
  €383 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Adobe Forms SAP 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I am looking to update my existing dynamic Adobe Form in SAP Here are the project details: Number of Fields/Elements: The Adobe form will need to include less than 5 fields or elements. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you! Abhishek

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Simple website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a simple website for me. The website will serve as a comment page for a book. Design: landing page will be the cover of book with a single button to go to a forms page (PHP). Button will read: Comments and Inquires Will go to a forms page that will have some greeting text (paragraph) and three input fields: Name: (optional) Email: (optional) Comments: The information will be sent to my private email. I would like to see three (3) designs for the comment page. Required Features: - Basic features are enough for the website. Ideal Skills and Experience: - Experience in website design and development - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Understanding of user experience and user interface design - Ability to create a clea...

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my general contracting company. We offer a wide range of services including interior and exterior renovations, landscaping, decks, fences, ...information about the services we offer. Specific Features: - The website should include a contact form for inquiries and requests. Design and Style: - I am open to suggestions for the design and style of the website. Ideal Skills and Experience: - Web development experience, particularly in creating informative websites for service-based companies. - Proficiency in designing and implementing contact forms. - Ability to provide design suggestions and create a visually appealing website. Note: Please include any relevant portfolio or previous work examples when submitting your...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Coming Soon Webpage 6 μέρες left

  I am looking for a skilled web developer to create a coming soon webpage for my new product or service. The purpose of this webpage i...addresses for future updates. - Additionally, social media links should be integrated into the webpage to allow visitors to easily connect with my brand on social platforms. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in creating visually appealing and user-friendly webpages. - Familiarity with integrating email sign-up forms and social media links. - Good communication skills to collaborate and understand my brand's style and requirements. If you have the necessary skills and experience, I would love to discuss further details and potential design ideas for the comin...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am looking for a talented web developer who can create a landing page using WordPress Elementor Pro. The main purpose of the landing page is to promote o...email for access to another page. - The final feature of the popup should be an access link to a sales video that will provide more information about our product/service. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and experience with Elementor Pro. - Strong knowledge of HTML, CSS, and JavaScript. - Experience with creating and customizing popups and integrating them with email capture forms. - Ability to design and create visually appealing landing pages that are optimized for conversions. If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal along with examples of your prev...

  €385 (Avg Bid)
  €385 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  wordpress site 6 μέρες left

  I am looking for a WordPress developer to create a portfolio website for me. Requirements: - The website should have a clean and modern design that showcases my work effectively - I have some ideas for the design, but I am open to suggestions and would like the developer to provide input and recommendations - I would like some additional features to be included, such as contact forms and social media integration, but not all features are necessary Ideal skills and experience: - Proficiency in WordPress development and customization - Experience in designing portfolio websites - Strong knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Ability to create responsive and mobile-friendly websites - Familiarity with integrating third-party plugins and tools If you are a skilled WordPress develo...

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am in need of a web developer to create a simple business website for me. Here are the details of the project: Type of website: - Business website Essential features: - Contact form - Blog section Number of pages: - 1-3 pages Ideal skills and experience: - Proficiency...details of the project: Type of website: - Business website Essential features: - Contact form - Blog section Number of pages: - 1-3 pages Ideal skills and experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in designing and developing responsive websites - Knowledge of WordPress or other content management systems - Ability to integrate contact forms and blog sections into the website Please provide examples of previous work and a timeline for completion. ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  website designed on wix 6 μέρες left

  I am looking for a skilled web designer to create an e-commerce store on Wix. The purpose of the website is to sell my t shirts and hoodies online. I am open to recommendations for the design style, but I prefer a modern look. I am also unsure about the additional features I need, so I would appreciate advice on shopping carts, live chat, and forms. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in designing e-commerce websites on Wix - Strong understanding of modern design principles - Knowledge of different features and functionalities for e-commerce stores - Ability to provide recommendations and advice on additional features

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Global Company Data Scrape 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...that may help with this. Information : 1. **Financial and Business Information Platforms**: - Websites like Bloomberg, Reuters, and Yahoo Finance offer extensive financial data on companies. - Platforms like Crunchbase or AngelList are useful for startup and emerging company data. 2. **Public Company Filings**: - For publicly traded companies, their annual reports and filings (like 10-K forms in the U.S.) are a rich source of information. These can be found on the Securities and Exchange Commission's EDGAR database or equivalent in other countries. 3. **Industry Analysis Reports**: - Websites like Statista, IBISWorld, and MarketWatch often publish industry reports and company profiles. 4. **News Websites and Journals**: - Business news websites (like Forbe...

  €744 (Avg Bid)
  €744 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Marketing & SEO 6 μέρες left

  ...content marketing expert who can help increase website traffic for my project. The ideal candidate should have experience in content creation and promotion to drive organic traffic to the website. Specifically, I am looking for someone who can: - Conduct keyword research and optimize website content to improve search engine rankings - Create engaging and informative blog posts, articles, and other forms of content to attract and engage the target audience - Develop and implement content marketing strategies to increase website traffic and generate leads - Monitor and analyze website performance to identify areas of improvement and recommend SEO strategies Skills and Experience: - Proven experience in content marketing and search engine optimization - Excellent writing and edit...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Specific Issue with Forminator User Registration Forms 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Must have prior experience with this specific issue: Forminator registration forms to register a customer and an affiliate interfere with and override the WordPress New User registration email notification for WooCommerce New User Account and WooCommerce Affiliates for WooCommerce: Affiliate Welcome Email. Specifically, when Forminator is disabled the correct Affiliate Welcome email notification is sent out but it is noted that the new account email notification that is being sent out with Forminator disabled is not the WooCommerce new account email notification but one of these variants: 1. Dear ..., Your account on Boupon has been activated! Please find your login details below. Login page: ... Username: ... Password: Use the password that you submitted when registering your

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to create a small pass to be put in car windows. The pass should be made of paper and the dimensions should be the regular paper forms a printer size. Design requirements: - The client has a rough idea for the design but needs assistance in finalizing it. - The freelancer should have experience in designing car passes or similar materials. - The design should be eye-catching and professional. Skills and experience required: - Graphic design skills - Experience in designing for print materials - Knowledge of effective design principles for car passes Please provide examples of previous work in designing car passes or similar materials.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  custom wordpress plugin 6 μέρες left

  ...we'll need to perform regular Security Audits and Updates as needed to address bugs or vulnerabilities. - Error Handling: The system should handle errors without exposing sensitive information, such as system paths, database details, or other exploitable data. - Rate Limiting and Access Control: We may need to implement rate limiting to prevent brute force attacks and abuse, especially on login forms and API endpoints. - Logging and Monitoring: Implement logging of significant actions and regular monitoring for any suspicious activity. - Compatibility with Security Plugins: Ensure the plugin is compatible with popular WordPress security plugins. - Secure API Integration: If integrating with external APIs (like OpenAI), ensure secure API usage practices, including secure sto...

  €2756 - €4593
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €2756 - €4593
  28 προσφορές
  Electronics designer 6 μέρες left

  I am looking for an electronics designer to help me with a project involving the development of a medicine pill dispenser. Specific Requirements: - I have specific requirements for the electronics design that need to be met. Intended Purpose: - The electronic design will be used for research and prototype development purposes. Ideal Skills and Experience: - Experience in PCB design, circuit design, and firmware development - Knowledge of medical devices and regulations - Ability to meet specific requirements and adhere to project timelines - Strong problem-solving skills and attention to detail. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss the project further.

  €1053 (Avg Bid)
  €1053 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a talented web designer to create a portfolio website for my interior company. Here are the details of the project: Type of website: - Portfolio website Design requirements: - No specific design requirements - Open to designer's creativity Functionalities needed: - Contact forms - Lead generation Skills and experience required: - Proficiency in web design and development - Experience in creating portfolio websites - Ability to create visually appealing and user-friendly designs - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Strong attention to detail and ability to meet deadlines Please provide examples of your previous work and a proposed timeline for this project.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  music composer 6 μέρες left

  I am looking for a music composer to create an electronic music composition for my website. The composition should be less than 1 minute in length. Ideal Skills and Experience: - Experience in composing electronic music - Strong understanding of the desired genre - Ability to create captivating and engaging compositions - Knowledge of music production techniques - Attention to detail and ability to meet tight deadlines

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Gravity form custom fileds issues solved 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer who can fix some code issues with Gravity Forms and WordPress. We created a custom field type (checkbox with a text field) for Gravity Forms. When I submit the form, the values are saved to the database and displayed as an entry in the backend. However, this functionality only works with single-page forms not multi steps form. We used a JS script to skip the input name problem, as the input name is dynamically created with the Gravity Forms plugin. I think that this script doesn't work with multiple-page forms.

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Student Registration Website I am looking for a web developer to create a simple website for student registration. The website should have the following features: - Basic information and registration form: The website...students to provide their personal information. Timeline: I would like the website to be completed within 1 week. Design preferences: I have a specific design in mind for the website. I will provide the design details and any necessary assets to the chosen developer. Skills and experience needed: - Proficiency in web development language. - Experience in designing and developing registration forms If you are a skilled web developer who can create a user-friendly and visually appealing student registration website within a short timeframe, please submit your...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Hi, I Work in property sector. I need an expert to help with below: 1) Rental property checklist form - Comparison of 4-5 properties 2) Property application - To save property data like upto 25 properties with its property address, tenancy start/expiry, landlord details, inventories, move in, move out, electricity consumption, water consumption,...Work in property sector. I need an expert to help with below: 1) Rental property checklist form - Comparison of 4-5 properties 2) Property application - To save property data like upto 25 properties with its property address, tenancy start/expiry, landlord details, inventories, move in, move out, electricity consumption, water consumption, contact details etc 3) Property Checklist forms - Rental check list forms Move In, Move ...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...can contain: 1. Stock materials, such as spare parts or raw materials 2. Non-stock materials, such as laptops or printers 3. Services, such as consulting or cleaning services 4. Expenses related to materials or services ordered According to domain knowledge, the process is executed as follows. The process typically starts with the creation of a purchase requisition, which is implemented in an electronic form and is used to obtain the formal authorization to carry on the purchase. For small orders, this can be often skipped. It might also be that the purchase requisite is first created and, then, if deemed unnecessary, subsequently removed. After the purchase requisition item is created, if necessary, the actual purchase order can be created. Then, the purchase order is prin...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Microsoft Power Pages, Portals and Dataverse -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...collaborate on creating innovative solutions. Projects will primarily center around Microsoft Power Pages and will leverage a combination of Microsoft Dynamics, Power Apps, and API capabilities. Key Responsibilities: Contribute to the design of solutions from the information provided in discovery and design workshops to architect solutions. Potentially incorporate Dataverse Databases, Multi-Step forms, Power Apps Flows, and UI/UX specifications based on project requirements. Work on medium complexity projects, some of which may entail advanced features, integrations, or database structures. Team Objective: Our primary objective is to assemble a team of skilled freelance professionals with a strong track record in Microsoft application development. The focus will be on deliverin...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  WPForm edit 6 μέρες left

  I need this page to look different. The WPF need some small changes in order and look. 1 2 3 Let me add my own text to those. 1. I need those 2 pictures next to each other. Right now you can pick by clicking on them. I still need that as a required field but only one selection allowed. For the look, big size next to each other. 2: I need one of those 2 forms there. The last one. without SEND 3. I need those 3 picture next to each other, just pictures, for information about payment. In bottom I need Jeg accepterer Droneklik´s vilkår og betingelser and red box LÆS VILKÅR & BETINGELSER FROM FIRST FORM (accepting terms etc) SEND from second form. Mail system its working fine, needs to do the same as now.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...cohesive and engaging final product. Editing: - Advanced editing skills are required to enhance the overall quality and flow of the shortfilm. - Color grading expertise is needed to enhance the visual aesthetics and create a consistent look throughout the film. Music: - We are looking for music that complements the genre and theme of the shortfilm. - The genre of music can be either classical, electronic, or pop, depending on the client's preference. Shortfilm Length: - The shortfilm is more than 20 minutes long, so the ideal candidate should be experienced in working with longer projects. Skills and Experience: - Strong editing skills, with an emphasis on advanced editing techniques and color grading. - Proficiency in music composition and the ability to create music t...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Website for a recruitment company 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a web developer to create a website for my recruitment company. Specific Features: - Resume upload functionality, allowing candidates to easily submit their resumes through the website - Candidate search functionality, enabling users to search and filter through the database of resumes - candidates should be able to complete forms on the website and submit. - Design and Layout: - I have a specific design in mind for the website Timeline: - I expect the project to be completed within 1-3 months Ideal Skills and Experience: - Experience in web development, specifically creating websites for recruitment companies - Proficiency in implementing resume upload functionality and candidate search functionality - Ability to work within the specified timeline and deliver...

  €729 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €729 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I am in need of a web developer to create a simple business website for me. Here are the details of the project: Type of website: - Business website Essential features: - Contact form - Blog section Number of pages: - 1-3 pages Ideal skills and experience: - Proficiency...details of the project: Type of website: - Business website Essential features: - Contact form - Blog section Number of pages: - 1-3 pages Ideal skills and experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in designing and developing responsive websites - Knowledge of WordPress or other content management systems - Ability to integrate contact forms and blog sections into the website Please provide examples of previous work and a timeline for completion. ...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  119 προσφορές
  Power automate developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...documents uploaded to SharePoint library. Covert files during the approval process. The documents would have to be sent to a approver depending on the department and how the file is tagged when uploaded. So, the approver is not always the same person and PowerAutomate would have to determinate that based on the tags associated with the file ( the department ) . 2. Need to setup forms in Power Automate to forward MS forms results on a SharePoint site and send the form result as a PDF attachment to a designated email address. Some work has been done for the above work follow and automation, but not completed as the automation is not accomplishing all the requirements. The work in this video has been done but we need the approval request go to specific approver dependi...

  €661 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €661 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am seeking a skilled freelancer to design and create a small electronics enclosure for my project. The enclosure should have the following specifications: Size Requirement: - The enclosure will be small, with dimensions max 100 x 60 x 10 mm - See pictures for first design draft Intended Use: - The enclosure will be for electronic sensors inside shipped goods. Can get cold and hot but not wet. - There will be a battery cover to easily change batteries - The design should include a low cost 4-wire connector that will allow the device to be electrically connected to a docking station. The docking station will be designed later, based on this design. - It should either be a cut-out for GPS antenna or a thicker enclosure to accommodate it. The antenna is 8 mm thick while rest of...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  We are seeking an experienced and skilled PCB Design and Casing Engineer to design a Cloud Sensor Gateway for our project. The Cloud Sen...connection to AWS Greengrass. 4G with a SIM card (MFF2) for direct network access. I/O Interfaces: Implement the required input/output interfaces, including 1x RS-485 for wired output. AWS IoT Integration: Ensure seamless integration with AWS IoT offerings, enabling secure and efficient data transmission and device management. Qualifications: Proven experience in PCB design and casing design for electronic devices. Familiarity with communication modules such as BLE, Zigbee, Z-Wave, and 4G. Proficiency in CAD software for PCB and casing design. Strong problem-solving skills and attention to detail. Knowledge of AWS IoT services and integration ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  A MACHINERY HIRE APP 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A Machinery Hire App A Machinery Hire app with online booking availability, payment/Deposit system Along with an integrated Electronic online hire contract with terms & conditions and uplodable pictures of condition of machine before and after hire period for damage charges that gets signed on collection or delivery and stored or emailed filed on device + emailed through to customer for there records Please see our website @ - Construction equipment required for hire - Both iOS and Android platforms preferred - Features needed: Booking system We are looking for a skilled app developer to create a Machinery Hire App that will allow users to easily book construction equipment for hire. The app should be available on both iOS and Android platforms. Ideal Skills and Experi...

  €710 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €710 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for an experienced freelancer who can help me fault find a Printed Circuit Board (PCB). The main issue I am experiencing with the circuit board is that I am having power issues, connection issues, and component issues. Ski...for an experienced freelancer who can help me fault find a Printed Circuit Board (PCB). The main issue I am experiencing with the circuit board is that I am having power issues, connection issues, and component issues. Skills and Experience: - Deep understanding of circuit board design and troubleshooting - Proficiency in diagnosing and repairing faulty circuit boards - Excellent knowledge of electronic components and their functions - Ability to explain and teach how to diagnose faulty boards Deadline: - The project needs to be completed withi...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Website Creation & Design -- 4 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Title: Website Creation & Design Description: I am looking for ...articles or company updates. - Videos/Photos - Location Map - Community Plot Plans/Model homes Skills and Experience: - Proficiency in web design and development, with a strong understanding of modern design principles. - Experience in integrating social media platforms into websites. - Experience in integration Accounts/Billing system into websites - Knowledge of creating and implementing contact forms and blog/news sections on websites. - Attention to detail and the ability to create a visually appealing and user-friendly website. If you have the necessary skills and experience, and can deliver a modern and informative website with the mentioned key features, please submit your proposal. Interested in hiring...

  €1855 (Avg Bid)
  €1855 Μέση Προσφορά
  138 προσφορές
  Website Creation & Design -- 3 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Title: Website Creation & Design Description: I am looking for ...articles or company updates. - Videos/Photos - Location Map - Community Plot Plans/Model homes Skills and Experience: - Proficiency in web design and development, with a strong understanding of modern design principles. - Experience in integrating social media platforms into websites. - Experience in integration Accounts/Billing system into websites - Knowledge of creating and implementing contact forms and blog/news sections on websites. - Attention to detail and the ability to create a visually appealing and user-friendly website. If you have the necessary skills and experience, and can deliver a modern and informative website with the mentioned key features, please submit your proposal. Interested in hiring...

  €3454 (Avg Bid)
  €3454 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Website Creation & Design -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...fees/bills through the website - Videos/Photos - Location Map - Community Plot Plans/Model homes Skills and Experience: - Proficiency in web design and development, with a strong understanding of modern design principles. - Experience in integrating social media platforms into websites. - Experience in integration Accounts/Billing system into websites - Knowledge of creating and implementing contact forms and blog/news sections on websites. - Attention to detail and the ability to create a visually appealing and user-friendly website. If you have the necessary skills and experience, and can deliver a modern and informative website with the mentioned key features, please submit your proposal. Interested in hiring immediately! Note: Needed for a long-term basis to make updates ...

  €3460 (Avg Bid)
  €3460 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I am look...improve my website's search engine visibility. I am particularly interested in implementing keyword optimization strategies to ensure that my website ranks higher in search engine results. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web design and development, with experience in implementing design/layout changes. - Creativity and the ability to turn ideas into visually appealing lead buttons/forms. - Knowledge of SEO best practices, particularly in keyword optimization. - Familiarity with website marketing strategies, such as social media marketing, would be a plus. If you have the skills and experience necessary to help me with this project, please submit your proposal. I look forward to discussing the details further and working together to enhance my website...

  €445 (Avg Bid)
  €445 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  ... Further this strat should base it's SL on fractals (I'll provide the indicator) and have x3 r/r sizes based on SL % (with distance below/above last fractal option) ranges. E.g. SL range 1 is 0.25-0.45% with a 1-3 r/r. This strategy should run only on certain days of the week and specific time ranges based on local timezone. The current trade should also force close by X time. Example: fvg forms within the designated time range and is confirmed 2 candles later. Entry is retracement to that fvg with SL X distance below/above last fractal with a set r/r based on SL size. I need the strategy to alert me for entry as soon as potential trade is confirmed. I.e. 3rd candle confirms fvg and strat spits out an r/r calculator with alert for entry at that fvg so that I can man...

  €490 (Avg Bid)
  €490 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Pharmacy Software build 5 μέρες left

  ...of experienced pharmacists based in Canada, seeking a skilled and innovative software developer to create a cutting-edge pharmacy software solution for retail use. The primary functionalities of the software include electronic prescription entry, prescription filling by pharmacy assistants, and final verification by pharmacists. In addition to these core features, we aim to incorporate advanced capabilities such as optical character recognition (OCR), a web-based platform, a messaging application, and a patient appointment scheduling calendar. Project Requirements: Electronic Prescription Management: Develop a system for electronically entering prescriptions into the software. Implement a user-friendly interface for pharmacy assistants to efficiently fill prescriptions....

  €1754 (Avg Bid)
  €1754 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  I am looking for a creative designer to build a website for my real estate investing business. The main purpose of the website is to f...designer to build a website for my real estate investing business. The main purpose of the website is to facilitate property transactions. Design Elements: - I have some ideas for the branding and design elements, but I don't have existing branding. Website Features: - Integration with real estate listing platforms is a must. - I want the website to have property search functionality. - Contact forms for potential buyers/sellers should be included. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing real estate websites. - Knowledge of integrating with real estate listing platforms. - Strong creativity and ability to bring my branding...

  €422 (Avg Bid)
  €422 Μέση Προσφορά
  230 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me in creating a comprehensive Google Sheets, Google Forms, and dashboard system for equipment installation, project tracking, and resource management. Specific features required: - Equipment installation tracking - Resource management - Project creation and management: I need to be able to create projects, manage task lists for each project, allocate resources for each project. - Project progress tracking: I need to be able to track the progress of each project. - Time tracking: I need to be able to track the amount of time spent on each task or project. - Picture upload: The end user of the project (resource) needs to be able to upload picture for each task list. - Resource: As the end user, the resource must be able to clock in / com...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Code Figma files into a WordPress theme that's fully functional: - Must accept donations for a charity using Giveclowd - Incorporate Twillio not-for-profit for the contact forms - A few dynamic pages that are a quiz It must be pixel-for-pixel perfect. The coded website must be exactly the Figma file. I will share the Figma file with interested developers.

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  183 προσφορές
  Website Creation & Design 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...fees/bills through the website - Videos/Photos - Location Map - Community Plot Plans/Model homes Skills and Experience: - Proficiency in web design and development, with a strong understanding of modern design principles. - Experience in integrating social media platforms into websites. - Experience in integration Accounts/Billing system into websites - Knowledge of creating and implementing contact forms and blog/news sections on websites. - Attention to detail and the ability to create a visually appealing and user-friendly website. If you have the necessary skills and experience, and can deliver a modern and informative website with the mentioned key features, please submit your proposal. Interested in hiring immediately! Note: Needed for a long-term basis to make updates ...

  €6325 (Avg Bid)
  €6325 Μέση Προσφορά
  98 προσφορές

  ...Synchronized Browsing and Input Functionality: Synchronized Website Access: When a website is opened via the browser in the PC app, the same website automatically opens on all connected Android phones. For instance, if you navigate to on the PC app, this URL is simultaneously opened on all connected phones' browsers. Unified Login and Navigation: Any login credentials entered or forms filled on the PC app's browser are simultaneously entered on the browser of all connected phones. For example, if you log into your RFQ system account on the PC, the same login action occurs on all phones, allowing simultaneous account access. Replicating Form Fill Actions: If a Request for Quotation (RFQ) form is filled out on the PC, the same data is automatically populated in the ...

  €283 (Avg Bid)
  €283 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  4 quadrent transimpedance amplifier PCB 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can design a 4 quadrant transimpedance amplifier PCB for my project. The details of the project are as follows: Bandwidth: - The desired bandwidth of the transimpedance amplifier is les...the PCB. Standard size is fine for my requirements. Power Supply Voltage: - The preferred power supply voltage for the PCB is 5V-10V. Skills and Experience: - Experience in designing transimpedance amplifiers with a bandwidth of less than 1MHz. - Proficiency in PCB design and layout. - Knowledge of standard PCB sizes and specifications. - Familiarity with power supply voltage requirements for electronic circuits. - Attention to detail and ability to meet project specifications. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for thi...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  We are looking for a web developer/ programmer to work on 2 websites rela...developer would use. The front end would have a search functionality and the back end would give carers and providers the ability to upload their properties and vacancies. See below for full details. The sites will need to have the following: A search function by location (postcode), town, city Each user will need to be able to build a profile including uploading images Would be required to complete forms of mandatory information; think dating or property websites. We also need the websites to collate data information similar to that of a loyalty card to produce industry averages etc from it. Payment via stripe needs to be integrated Provider dashboard is needed with analytics Please send 2 relevant exampl...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές