Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 ebooks δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...σχετικά με το άθλημα του χαντμπολ. Τα βίντεο είναι ήδη ανεβασμένα στο κανάλι μου στο youtube () από όπου θα υπάρχει σχετικό link για να μεταφέρεται κάποιος εκεί και να τα π&alph...

  €198 (Avg Bid)
  €198 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  €274 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm in need of a potent affiliate program aimed at selling my digital products - encompassing eBooks, photos, music, to the general public. Ideal Skills: - Proven experience in successful affiliate marketing strategies - Knowledge of digital product sales Job Responsibilities: - Creating an effective strategy to boost online sales - Targeting the general public in a compelling ways - Maximising the potential reach and revenue through innovative methods Executive experience in affiliate marketing, particularly with digital products, would be a significant advantage. A vast understanding of engaging the general public is essential to the success of this project.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...for campaign planning, budgeting, influencer outreach, and performance tracking. Analytics & Reporting: Provide features for measuring campaign ROI, tracking engagement metrics, and generating reports. Additional Features: Marketplace: (Optional) Explore the possibility of an influencer marketplace where brands can connect with relevant creators. Educational Resources: Include webinars, guides, ebooks, and other educational materials to attract and inform users. Design Guidelines: Visuals: Use a clean, modern design with high-quality images and graphics. Ensure the color scheme and typography align with your brand identity. User Experience (UX): Prioritize ease of navigation and intuitive user flows. Make sure the website is responsive and adapts seamlessly to different dev...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I have a series of eBooks for which I need the design converted into paperback and hardback covers, as well as the creation of an audiobook cover. I also require the back and spine of the covers to be designed to complement the front. Key requirements include: - Conversion of existing eBook cover design into formats suitable for paperback, hardback, and audiobook covers. - Designing the back and spine to match the front cover. Requirements for the Paperback Cover: - Dimensions: 6x9 inches I have the original PSD files for the eBook covers, which can be used as a base for the new designs. I'm looking for a skilled designer who can adapt the existing design to the new formats, maintaining the style and branding of the original eBook covers. The designer should have experience ...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I'm looking to develop a platform to sell various forms of digital content like videos, music, and eBooks. Key requirements include: - User-Friendly Interface: I want a sleek, modern design that is easy for customers to navigate and make purchases. - Content Management System: The platform should have a built-in CMS where I can easily upload, update, and manage the content for sale. - Payment Integration: There needs to be a secure payment gateway integrated to enable transactions between the platform and customers. Your experience in web development and e-commerce platforms will be vital. Please let me know your past experiences and how you plan to approach this project.

  €62 / hr (Avg Bid)
  €62 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Gumroad Listings for Spiritual Products 23 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...self-improvement on the platform. Major Points : Must be capable of following complex instructions Willing to work on a couple of listings as a trial test run before being accepted to work on the project. - Must be prepared to give this project their all, to start work immediately and aim for speedy and qualitative completion by being available every morning. Key Responsibilities: - Create listings for eBooks, Digital Chat (Psychic), Spiritual Healing Music - Ensure that each listing is optimized for discoverability and sales - Ensure the listings are attractive, informative, and compelling to potential buyers. - Organize the products in a way that boosts discoverability and sales on the platform. The focus will be on designing the listings in a way that maximizes conversion r...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I have an eBook on personal development specifically catered to young adults that I'm looking to have formatted and priced for $18 USD. Ideal skills and experience: - Experience in personal development literature - Prior experience in creating eBooks - Familiarity with formatting for PDF output - A good sense of pricing for this kind of content I'm looking for a freelancer to help me format the content into a PDF. The eBook is intended for young adults, so it should be visually appealing and engaging for that demographic. Further, I'd like to discuss and set a reasonable price for this content, considering the target audience's potential budget. Please only apply if you have experience in personal development content or similar, and can help me with both the...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm looking for a skilled professional who can help me refine my recipe eBook. The ideal candidate should have a strong grasp of grammar and the ability to enhance the layout. Key tasks include: - Proofreading and ...layout and design of the eBook using Canva to make it visually appealing and easy to read The eBook will be targeted towards beginners in cooking, so it's important that the design is user-friendly and engaging for this specific audience. Ideal skills for this job are: - Proficiency in Canva, or similar design tools - Strong grasp of English grammar and proofreading - Experience in designing eBooks, particularly for beginner audiences If you're confident in your design skills and you can help me create a polished, professional looking recipe eBook, I...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I would like to create digital training and eBooks to teach people how to cook inclusive of video training and recipes. I'm looking to conduct comprehensive market research to comprehend the product preferences of potential customers. I would like to identify a niche that is underutilized and/or one that is fresh and new. I want to understand of the people who either don't mind cooking OR need to cook, what will help them get over that hurdle to actually feel confident and potentially like cooking. I need a freelance expert to design a survey which can fulfill the following needs: - Creation of a survey that will effectively collect data on cooking training preferences - Target potential customers Ideal candidates should have: - Proven experience in market research and s...

  €233 - €699
  Σφραγισμένο
  €233 - €699
  19 προσφορές

  ...from the website. Google Map Integration: Embed a Google Map to show the company's location. Social Media Links: Provide links to the company's social media profiles for additional communication channels. Also: Newsletter Signup: Allow visitors to subscribe to the company's newsletter for updates and announcements. Resource Library: Create a section for downloadable resources such as whitepapers, ebooks, or guides. Events Calendar: Display upcoming events or webinars hosted by the company. Multilingual Support: Implement multilingual support for visitors who speak different languages. current website to get an idea: www.beamcons.net...

  €273 (Avg Bid)
  €273 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές

  ...and technical skills. Key Responsibilities: - Develop a comprehensive monetization strategy that aligns with my target audience of modern Christians. - Implement various monetization models including selling products/services, sponsored content etc. - Set up and optimize ad placements, like Google AdSense and Mediavine, to maximize revenue. - Assist in creating and selling digital products like eBooks and online courses. - Create and execute a promotion plan to increase the blog's visibility and engagement. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in monetization and promotion of blogs. - Deep understanding of modern Christian audience and how to cater to their needs. - Strong proficiency in ad placement optimization and digital product creation. - Excellent comm...

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Fiction eBook Selling on Amazon Έχει λήξει left

  I'm looking to sell my fiction eBook on Amazon Kindle and need help marketing it on social media. Key Requirements: - Create a listing for my fiction eBook on Amazon Kindle - Implement a social media advertising strategy to promote the eBook Ideal Skills and Experience: - Experience with selling eBooks on Amazon Kindle - Proven track record with social media advertising, particularly for digital products - Understanding of the fiction eBook market Please provide examples of similar projects you've worked on in your bid.

  €49906 (Avg Bid)
  €49906 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Professional Website Development Έχει λήξει left

  ...**Industry-Specific Solutions**: Descriptions of how Zisker tailors its services to different industries (e.g., finance, healthcare, retail). - **Innovation and Technology**: Information about the cutting-edge technologies and innovative approaches Zisker employs. **Resources Page:** - **Blog**: Regularly updated articles on IT trends, cybersecurity tips, and industry news. - **Whitepapers and eBooks**: In-depth resources available for download, demonstrating Zisker's thought leadership. - **FAQs**: Answers to common questions about services, processes, and IT best practices. **Contact Us Page:** - **Contact Form**: A user-friendly form for inquiries, including fields for name, email, phone number, and message. - **Contact Information**: Phone numbers, email addresses, and...

  €188 (Avg Bid)
  €188 Μέση Προσφορά
  120 προσφορές
  Custom Ebook & E-Learning Platform Έχει λήξει left

  ...documentation distribution, and user tracking features. The primary goal of this platform is to generate revenue and establish brand authority in the professional community. Key Features: - E-learning Integration: Seamless integration of e-learning modules into the platform. - Documentation Distribution: Efficient distribution of documentation related to the ebooks. - User Tracking: Tracking user engagement and interaction with the ebooks and e-learning materials. Target Audience: - Professionals: The platform is primarily aimed at professionals, so a user-friendly and professional design is essential. The ideal candidate should have experience in developing e-learning platforms, integrating various content distribution systems, and implementing user tracking...

  €1528 (Avg Bid)
  €1528 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Having previously published two books, I now find myself with these fantastic narratives in Word format. I'm looking for a freelancer with expertise in Designrr to help transform these Word documents into captivating eBooks. Job Requirements: - Convert each chapter (Word documents) into two Designrr eBooks. - Focus on content over design. Attention to details is a must as the layout, spelling, grammar, and punctuation need to be flawless. - Understand and respect the content of the books. Enhance it but don't distort it with unnecessary graphic elements. Ideal Freelancer Skills and Experience: - Proficient in Designrr - Strong knowledge and respect for content-focused design. - Proven experience in similar projects. In your application, be sure to highlight you...

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  ...written documents, including articles, eBooks, and essays. The goal is to enhance the clarity, coherence, and overall quality of the content by identifying and correcting grammatical errors, punctuation mistakes, spelling errors, and inconsistencies. Objectives Improve Grammar and Syntax: Ensure that sentences are grammatically correct and well-structured. Correct Punctuation and Spelling: Identify and fix any punctuation errors and spelling mistakes. Enhance Clarity and Readability: Refine the text to make it clear and easy to read. Ensure Consistency: Maintain consistent tone, style, and formatting throughout the document. Deliverables Proofread Articles: Corrected and polished articles ready for publication. Refined eBooks: Comprehensive proofreading of eBooks ...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  128 προσφορές
  PLR Website Έχει λήξει left

  I want to design a PLR website where I would be marketing free and premium PLR ebooks

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  I'm in need of a skilled copywriter/proofreader to fine-tune my educational ebook for the personal training industry. This Ebook is targeted at Personal Trainers who want to grow their business off the gym floor. The project involves the following: - Reviewing the content for accuracy, consistency, grammar, and overall readability - Ensuring that the concepts are clearly explaine...should have: - Proven experience with copywriting and proofreading, particularly for educational content. - A solid understanding of business principles and jargon - Excellent command of English, with the ability to enhance the text without losing the original message - Previous work in the industry knowledge sharing sector would be a plus The awarded person will receive to jobs as we have two ebooks...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές
  Business Course eBook Creation Έχει λήξει left

  I am looking to collaborate with an experienced writer, who can create a high-quality, concise and informative eBook based on a business course for Personal Trainers. Th...informative eBook based on a business course for Personal Trainers. This eBook should be academic in tone and span less than 50 pages. • The content should have a business focus, providing relevant insights and knowledge to enrolled students. • Ideal candidates will possess strong researching and writing skills, and a broad understanding of general business topics. • Previous experience writing eBooks or academic texts is a must. • A capacity to convey heavy, intricate business concepts in a digestible manner is desired. Let's create a transformative learning tool together. I have writ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  I'm in need of a skilled French translator who can help me translate an ebook from English. The project involves translating an ebook from English to French; the e...project involves translating an ebook from English to French; the ebook is relatively short, less than 50 pages. The primary purpose of this translation is for publishing, so a good grasp of both languages and the ability to accurately translate the essence and tone of the content is crucial. Ideal candidate should have: - Proven experience in translation, particularly in translating literature or ebooks. - Proficiency in both English and French to ensure an accurate translation and the preservation of the original content's tone and meaning. - Previous experience in a similar context, ideally translating con...

  €351 (Avg Bid)
  €351 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I'm in need of a skilled writer who can create a 7,000 words eBook focused on "how-to" topics related to coo...informative, engaging and error-free eBook. - Creativity: You need a flair for creativity to make the eBook engaging and interesting. - Understanding of Cooking Techniques: While the specific level of detail isn't outlined, it's expected that the eBook will be accessible to a broad audience with varying levels of cooking experience. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in writing eBooks, especially on cooking-related topics. - A background or strong interest in cooking, with a good understanding of different cooking techniques and styles. - Excellent written English skills and attention to detail. - Understanding of how to structure an...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I'm in need of a talented writer to research and create a 7,000 words eBook on Cooking Tips. The eBook should be aimed at beginners with no prior experience. It should be written in an inspirational and motivating tone to encourage them on their cooking journey. Ideal skills and experience for this job include: ...written in an inspirational and motivating tone to encourage them on their cooking journey. Ideal skills and experience for this job include: - Extensive experience in writing and research. - Knowledge of the cooking domain, particularly in cooking tips. - A keen understanding of how to write for beginners. - Ability to write in an inspirational and motivating tone. - Prior experience in writing eBooks is a plus. Please include any relevant samples of your writin...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm in need of a skilled French translator who can help me translate an ebook from English. The project involves translating an ebook from English to French; the e...project involves translating an ebook from English to French; the ebook is relatively short, less than 50 pages. The primary purpose of this translation is for publishing, so a good grasp of both languages and the ability to accurately translate the essence and tone of the content is crucial. Ideal candidate should have: - Proven experience in translation, particularly in translating literature or ebooks. - Proficiency in both English and French to ensure an accurate translation and the preservation of the original content's tone and meaning. - Previous experience in a similar context, ideally translating con...

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Urgent Translation of Korean Ebook Έχει λήξει left

  I'm in need of a native Korean translator to help me with a small ebook translation. Key Requirements: - Native Korean speaker with excellent understanding of English - Experienced in translating short ebooks - Able to work under tight deadlines - Reliable and responsive The ebook is less than 5,000 words and the primary subject matter is general in nature. I'm looking to have this job completed as soon as possible. Please apply if you're confident in your Korean language skills and translation experience.

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...WordPress site and I'm looking to integrate a shopping cart feature to sell eBooks. Key Requirements: - Shopping Cart: I need someone to set up a shopping cart system that will allow customers to add eBooks to their cart and make a payment. - Payment Methods: The cart should support both Credit Card and PayPal transactions. - eBook Delivery: Once purchased, the eBooks should be delivered to customers via direct download link sent to their email. The ideal candidate for this project should have: - Extensive experience with WordPress and eCommerce integration - Proficient in setting up secure payment gateways, particularly for Credit Card and PayPal - Prior experience in the sale of digital products, specifically eBooks, would be a plus - Good communica...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  98 προσφορές
  PDF to Kindle eBook Conversion Έχει λήξει left

  I am looking for someone who can convert my PDF ebooks into a format suitable for Kindle. The PDFs do not require any editing or modification before conversion. This is a series of ebooks with 12 PDFs. Please quote price. There will be trial with 1 ebook conversion first before.

  €323 (Avg Bid)
  €323 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  PDF to Kindle eBook Conversion Έχει λήξει left

  I am looking for someone who can convert my PDF ebooks into a format suitable for Kindle. The PDFs do not require any editing or modification before conversion. This is a series of ebooks with 12 PDFs. Please quote price. There will be trial with 1 ebook conversion first before.

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές
  Canva Pro for Pinterest and Ebooks Έχει λήξει left

  ...expertise in crafting Pinterest posts, infographics, 1 sheets, and eBooks to bolster our brand's online presence. Experience with sales and marketing pitch decks and presentations a huge plus. experience spot on! Key Requirements: - Incorporating Logo and branding elements, Text and headlines, and Images and illustrations in a cohesive manner across all the design elements. - Understanding the diverse purposes of the materials: Increasing brand awareness, Generating leads, Educating audience. - Flexibility and creativity to adapt the style or theme as per the requirements of each specific piece. Ideal Skills: - Proficiency in Canva with a strong portfolio of Pinterest posts, infographics, 1 sheets, and eBooks. - Knowledge in designing materials for brand awareness...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Digital Products E-commerce Webpage Έχει λήξει left

  I'm looking to create a webpage to sell my digital products online, specifically eBooks, arts, and music. The ideal freelancer for this project should have the following skills and experiences: - Extensive experience in e-commerce website designs and development. - Proficiency in online payment gateways for direct download after payment. - A good understanding of how to showcase digital products such as eBooks, arts, and music effectively. - Excellent skills in creating user-friendly interfaces for seamless customers' experiences. The ultimate goal is to provide an efficient platform for buyers to purchase and directly download my digital products with ease. Please provide relevant samples of previous work with your bid. Looking forward to working with the best of...

  €291 (Avg Bid)
  €291 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Canva to eBook Formatting Έχει λήξει left

  ...need converted into eBooks. The text is already complete. The task is to move this text into these Canva templates. - You will not need to create or adjust the design elements. It is a straightforward job of taking the text and inserting it into the templates. You may need to move some text box around to fit the page. - The level of graphic design required is basic. This means you will be dealing with text formatting and some basic graphics. I need someone who can communicate well in English. Fast response times expected. example of completed book: Ideal Skills: - Canva experience. - Experience of formatting eBooks. - Attention to detail

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές
  Finish EBOOK on Canva Έχει λήξει left

  Word Doc to Canva Template Take the text from a document and use Canva template to create ebooks

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...crear las tapas de mis 3 libros titulados: 1 - Cómo Vivir Viajando. Explora el mundo mientras trabajas desde donde quieras. 2 - Cómo Vivir Viajando. Mantente en Movimiento y Disfruta del Camino. 3 - Cómo Vivir Viajando. Encuentra el Equilibrio y Supera los Altibajos del Viaje. Busco un diseño minimalista, sin fotografias, que se pueda leer bien el titulo desde la imagen miniatura en el listado de ebooks de amazon, enfocandose en el estilo de vida de los nómadas digitales, sin sobrecargarse de elementos visuales. Requisitos: - Incluir el título del libro y el nombre del autor (Damian Del Percio). - Proporcionar la contratapa del libro con texto lorem ipsun, luego lo actualizaré yo mismo, se utilizará la misma contratapa en...

  €47 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €47
  40 συμμετοχές

  I'm seeking a creative mind to interpret my brief of creating an online digital product store (website) focused on young adults, grown ups and everyone till the age of 50 with a distinct vintage design aesthetic. Key Aspects: - Website primarily selling digital products - ebooks, templates, etc. It would be great if you could also help in setting up my linktree. - Be able to capture and reflect a vintage design while catering to a tech-savvy, youthful audience. - Elements of the website should resonate with young adults, enticing them to explore various digital product offerings. Ideal Skills and Experience: - Experience in building e-commerce websites, particularly for selling digital products. - Proficiency in vintage web design or a keen eye for vintage aesthetics. - Und...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm seeking an experienced ebook creator to craft a 30-page instructional manual/course on an adult topic. This ebook will need to include a structured exercise routine and an exploration of the theory behind the exercises. Key Requirements: - The ebook should be approximately 30 pages in length. - It should provi...structured exercise routine and an exploration of the theory behind the exercises. Key Requirements: - The ebook should be approximately 30 pages in length. - It should provide a detailed, step-by-step exercise routine. - Theoretical explanations behind the exercises should be clearly and accessibly presented. Your application should focus on demonstrating your experience in creating similar ebooks. Please note that the adult topic will be disclosed during the ...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Non-Fiction Book Cover & Mockups Έχει λήξει left

  I'm looking for a designer who can craft a vibrant and engaging cover for my non-fiction...online retail platforms. - Crafting social media promotional images that can be used across different platforms to help promote the book. Ideal skills and experience for this job would include: - Proven experience in non-fiction book cover design. - A strong portfolio of work that showcases vibrant, engaging, and professional designs. - Proficiency in creating digital assets and mockups for eBooks and social media. I'm looking for someone who can bring their creativity and expertise to help my book stand out in the market. If you have a passion for design and a keen eye for detail, I'd love to hear from you. I have already the brandguidelines and a draft of the design so it...

  €29 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €29 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Kindle eBook Design & Upload Έχει λήξει left

  I'm in need of a professional who can assist with the design and upload of my manuscript as an eBook on Amazon Kindle. This project requires: - Efficient knowledge and experience in creating formatted eBooks - Proficiency in uploading and publishing on Amazon Kindle Your main tasks will include: - Ensuring my manuscript is correctly formatted for the Kindle platform - Uploading the eBook to Amazon Kindle in a professional and appealing manner - Ensuring that the eBook is functional and aesthetically pleasing once uploaded This job is ideal for someone with a strong background in eBook design and publishing, particularly on Amazon Kindle. A meticulous approach to detail and a good eye for design will be essential.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  E-book Transfer Kobo E-readers Έχει λήξει left

  I'm currently facing a small-scale project that requires the transfer of 200 ebooks from a Sony e-reader to a Kobo e-reader. Handling this many files can be a challenge for an untrained person, and I need an expert on my team. The project requires: - Knowledge and understanding of Kobo E-readers and Sony E-readers - Familiarity with E-book file formats - Able to deliver a precisely organized outcome Handling this quantity of files is no minor task, so I will place high value on the following skills: - Excellent organizational skills to ensure the easy location of each ebook post-transfer. - An understanding of ebook cataloging - managing metadata may become essential - Problem-solving skills, should any issues arise during the transfer process If you can en...

  €421 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €421 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...digital solutions management. - Case Studies or Success Stories: Incorporating case studies or success stories will help to showcase our expertise and provide potential clients with a clear understanding of the positive impact we've had on businesses in the past. - Blog/Resources (Articles: Expert articles on digital transformation, training techniques, and digital solutions. Resources: Whitepapers, eBooks, and other downloadable content. News: Latest news and updates about the firm.) - Training: We offer training services, so a section or page dedicated to this should be included. - Contact Form for Inquiries: A user-friendly contact form should be present to allow businesses to reach out to us easily to inquire about our services. Ideal skills and experience for this pro...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές
  Full Stuck Website development Έχει λήξει left

  ...seek a talented developer to build a full-featured digital media website. The site will have three core sections - ecommerce, content publishing, and community forums. The ecommerce module must support selling of various third-party drop shipped physical products as well as own branded merchandise. It should facilitate drop shipping fulfillment and allow adding digital goods like audio files and ebooks for purchase. A subscription feature for recurring payments is also required. For content, the site will publish original articles and host embedded video tutorials sourced from YouTube and Instagram (produced by us). The content management system must offer an intuitive interface for creating and organizing multimedia posts. Community engagement is important. As such, a discuss...

  €341 (Avg Bid)
  €341 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  a better formated pdf for this text is attached: I'm looking for a skilled freelancer to create a series of short ebooks/scripts about artificial intelligence. Below are the project details: Content Scope: The series should consist of 15 scripts, covering topics from Beginner to Medium levels. We make no books for AI-experts. Pages: 15-25 per script You can use ChatGPT for this Writing Guidelines: You can utilize ChatGPT or similar AI tools to assist in writing the content. Ensure all content is original and not copied from other books to comply with copyright laws. Write in a conversational style, as the scripts will be converted into audiobooks. Free visual graphics are welcome but not mandatory. If you use images, ensure they are properly licensed and provide the license in...

  €528 (Avg Bid)
  €528 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  I'm looking for someone to complete a task with Canva. Producing eBooks. I've already created template and cover for several ebooks, it takes me too much time to move the text from the word document so that’s the job. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with Canva - Experience in ebook design - Strong attention to detail This task is straightforward and would suit someone who has experience working on similar projects. Images show the details and example. Looking forward to hearing from you. Jake

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  eBook Formatting Specialist Needed Έχει λήξει left

  I've a fiction book and need help with converting it into an ePub file suitable for Smashwords. The main work will be converting the manuscript which is currently in Microsoft Word (.docx) format into an eBook format. I'm looking ...docx) files into ePub files - Good understanding of eBook design and layout - Familiarity with the technical requirements for an eBook to be accepted on Smashwords The final version needs to be fully functional on Smashwords, so the successful candidate should be able to ensure that the eBook is of high quality and well-formatted, ready for publishing. If you have previous experience in creating eBooks and understand the constraints and requirements of publishing on Smashwords, I'd love to hear from you. Oh and some example titles you ha...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  eBook Formatting Specialist Needed Έχει λήξει left

  I've recently completed a 100-page fiction book and need help with converting it into an ePub file suitable for Smashwords. The main work will be converting the manuscript which is currently in Microsoft Word (.docx) format into...docx) files into ePub files - Good understanding of eBook design and layout - Familiarity with the technical requirements for an eBook to be accepted on Smashwords The final version needs to be fully functional on Smashwords, so the successful candidate should be able to ensure that the eBook is of high quality and well-formatted, ready for publishing. If you have previous experience in creating eBooks and understand the constraints and requirements of publishing on Smashwords, I'd love to hear from you. Oh and some example titles you have don...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...be to create an enticing 50 page starter kit that will appease their spiritual curiosity and further concrete our brand in their minds. Will only be considering designers with starter kit experience. Requirements for this project: - Approximately 50 pages - page ratio 3:5 landscape - Exceptionally creative and outside the box thinker. - Experience creating lead magnet starter kits or creative ebooks. - Excellent content creation skills: you should be able to create an E-book that is both informative and engaging with the art direction of "Ancient Modern.". - A thorough understanding of non-religious spiritual and mindfulness practices: it's important to know what our audience is interested in and offer them relevant content . - Marketing experience: we want this ...

  €855 (Avg Bid)
  €855 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  ...whole subject or many subjects, with a specific Instructor, then determine date/time according to the Instructor Calendar. The Student who created the session, can also invite other students to his created session(s), in this case the Cost is different & shared. The Online Session: It is an online video lectures, where some teaching tools are shared such as; a white board, text-based materials (eBooks), interactive quizzes, shared screen and Other teaching models (will be discussed personally) Instructor Privileges There are two categories of Instructors (Hired & Freelance) The Instructor Disciplines: The instructor can through his profile, determine the subjects, and topics that he believes he can teach it professionally. Instructor Calendar: the Instructor can anno...

  €2330 (Avg Bid)
  €2330 Μέση Προσφορά
  166 προσφορές
  Academic Ebook Preparation Service Έχει λήξει left

  I'm seeking a professional to assist me in creating a user-friendly system that allows for the seamless download of academic ebooks in PDF format. The goal is to provide a platform where users can easily access and download academic ebooks in a legitimate and secure manner. Key Project Requirements: - The system should be designed to offer academic ebooks for download in PDF format exclusively. - Academic material will be provided but needs to be refined. Ideal Skills and Experience: - Experience in web development and database management. - Proficiency in ebook handling, especially in PDF format. - Understanding of user experience and interface design. - Knowledge of security protocols for online platforms. For Sample you can download the following for referen...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Reference website (knowledgewaveindia) I need a professional to build an e-commerce website specifically dedicated to selling eBooks. This site will prioritize a 'refer and earn' system to encourage and reward customers who bring in more clients. Here are the specific requirements: - Design and implement a clean, user-friendly interface to display our eBook offerings. - Implement a 'refer and earn' system that tracks referrals and applies rewards or discounts accordingly. - Include a secure and efficient payment system that accepts Credit or Debit Cards, ensuring a smooth and safe transaction process for the customers. Prospective freelancers must have: - Proficiency in e-commerce website development. - A strong understanding and experience in implementing r...

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Practical Guides for Gardening Έχει λήξει left

  I'm seeking a proven and experienced freelancer to compile the content of some of my blogs into a friendly and enticing ebook on soils and gardening from the ground up! Key Responsibilities: - Compiling the content sequentially from a gardening perspective. Ideal Freelancer: - Exceptional writing skills. - Prior experience in authoring eBooks or comprehensive guides. - Knowledge about various gardening practices. - Ability to write for both beginner and experienced gardeners. All submissions should demonstrate a solid understanding of the project's requirements. Looking forward for a captivating content.

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  Κορυφαία ebooks Άρθρα Κοινότητας