Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 drafting δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  MARKETING CONTENTS 6 μέρες left

  Company portfolio maker and email drafting and marketing contents

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Modern House Elevation Drawings 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced draftsman to create comprehensive elevation drawings for my entire house. This includes the living room, kitchen, and bedrooms. The interior design style must carry a modern flair throughout. Also, the drawings should incorporate minimalistic furniture, fitting seamlessly into the overall aesthetic. Skills and Experience Required: - Expertise in drafting and architectural design - Proficient in modern interior design principles - Experience in incorporating furniture in elevation drawings - Knowledge of minimalistic furniture design preferred

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Comprehensive Legal Executive Assistance Required 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a multifaceted legal executive assistant capable of juggling a variety of tasks. Your responsibilities will include: - Managing multiple documents with precision and competence - Researching legal cases in depth for relevant and useful information - Efficient scheduling of pertinent appointments and point of contact for client communication - Basic legal research and drafting strategic legal documents. The ideal candidate for this project should possess the following skills: - Proficient in Microsoft Office Suite, particularly Word and Excel - In-depth knowledge of legal software - Familiar with and able to effectively utilize online legal research tools. This role requires a keen attention to detail, high level of organisation, and excellent communication skill...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Copy writing work project 6 μέρες left

  I'm seeking an experienced and dedicated writer to craft engaging, detailed and fitness-oriented content. Key responsibilities: - Thoroughly researching the fitness industry and relevant topics - Drafting content that meets my specifications and is engaging for a fitness audience Ideal Skills and Experience: - Strong research skills to ensure accuracy and relevance of content - Exemplary fitness industry knowledge and enthusiasm - Proven success in content creation To apply, please include a detailed project proposal showcasing your understanding of the fitness industry and how you can bring my content visions to life. Your proposal should highlight your ability to deliver succinct, informative and engaging fitness-related content. I appreciate your interest and look forwar...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  I am seeking an AI Product Manager to dra...(SRS) and Statement of Work (SOW) for a technology project. Key Responsibilities: - You will be responsible for creating a detailed SRS which will include all the user, functional, and non-functional requirements for this project. - You will also need to draft a detailed SOW which outlines the work to be done, time frame, and the deliverables. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in drafting SRS and SOW particularly in the technology industry is a must. - Familiarity with AI technologies and applications in software development is highly preferred. - Strong communication skills and an ability to understand and articulate complex technical concepts. - Attention to detail is crucial as the SRS and SOW must be comprehensive and...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm seeking a legal professional to assist me in drafting a child arrangements consent order. - **Scope of Work**: - Drafting a comprehensive child arrangements consent order. This will involve addressing living arrangements, visitation schedules, holiday and special occasion schedules. - Ensuring that the order includes provisions to stop a travel ban being imposed. - **Skills and Experience**: - Proven experience in family law, particularly in drafting child arrangements consent orders. - Strong attention to detail and understanding of legal language. - Familiarity with regulations related to child arrangements orders and travel bans. - Excellent communication skills to understand my specific needs and concerns.

  €423 (Avg Bid)
  €423 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Comprehensive Plumbing, HVAC, Electrical Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert to create comprehensive design and drafting plans for plumbing, HVAC, and electrical systems. No installation or troubleshooting is required. Ideal Skills & Experience: - Expert in plumbing, HVAC, and electrical design - Proven drafting skills Application Requirements: - Showcase of past work - Details of experience - Comprehensive project proposal. Scope of Work: - Plumbing design - HVAC design - Electrical system design.

  €8 - €14 / hr
  Σφραγισμένο
  €8 - €14 / hr
  12 προσφορές

  I'm seeking an experienced architect or engineer who can provide stamped plans for a medium-sized (100-300 sqft) metal shed. This struct...storage purposes. Here are the specifics: -Location: The shed will be built on a flat terrain, so your design needs to accommodate for this type of landscape. -Size: The shed will sit in the medium-size range, specifically 100-300 sqft. -Function: The metal shed will be used mainly for storage, the design should reflect this primary use. For this job, you'll need demonstrated experience in drafting shed or other small structure plans, and the ability to stamp the documentation for construction approval. Knowledge of local building codes and standards is essential. The ideal candidate can deliver a smart, efficient design that'...

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Paralegal Expertise in Estate Law Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require a proficient paralegal to assist in diligently managing my estate law case and adeptly drafting important legal documents, specifically lawsuits, within a 3-month timeframe. Your skills set should include: - Expertise in estate law - Exceptional case management capabilities - Proven experience in lawsuits drafting The success of my case largely relies on your ability to effectively articulate legal arguments. Hence prior, demonstrable experience is indispensable.

  €5871 (Avg Bid)
  €5871 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...contracting business with a primary focus on the mining industry and local works. I am in need of professionals who can help me in several areas: - Regulatory Compliance Assistance: I want someone who has a solid understanding of the legal regulations and compliance requirements that pertain to the mining industry, both on a local and national level. - Business Plan Development: I need assistance with drafting a comprehensive business plan. This includes help with vision and mission development, strategic planning, financial planning, and competitive analysis. - Marketing and Client Acquisition Strategies: I am seeking guidance on how to attract and retain clients, gain market visibility, and establish a solid reputation within the industry. Our services would revolve aroun...

  €627 (Avg Bid)
  €627 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Business Legal Consultancy & Support 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking the guidance of a legal expert in business law specifically focusing on contracts, torts, and property law. Key Project Points: - The main objective is to enhance my understanding of legal principles and their application in a business context. - I require assistance with: - Understanding the nuances of contract drafting and review - Knowledge on intellectual property protection especially in the context of business - Ensuring my business is compliant with employment laws If you have experience in business law, and a strong grasp of torts and property law, your assistance would be invaluable. I'm seeking a freelancer who can communicate legal information clearly and concisely, and who can help me navigate the complexities of business law efficien...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  3D Ground-Mounted PV Plant Design and Build Specialist 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...responsibilities for this project are as follows: - **PVcase Proficiency**: You must be highly skilled in using PVcase software to create the comprehensive 3D model of the ground-mounted PV plant. This includes both the structural and electrical components of the plant. - **AutoCAD Civil3D expertise**: As the plant will be ground-mounted, familiarity with Civil3D is necessary. This will be essential for drafting the site plan, conducting the terrain analysis, and creating a detailed ramming plan for the foundation. - **Terrain Analysis and Rack Design**: You should be able to perform a thorough terrain analysis, and design a rack system that is both structurally sound and optimized for module placement. - **Comprehensive Model**: The 3D model should be detailed, including the...

  €1084 (Avg Bid)
  €1084 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Warranty Subscription Plan Terms & Conditions 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking...which clearly outline the rights and responsibilities of both parties. - Accidental Damage: The extended warranty should cover accidental damage. Ideal Freelancer: - Extensive experience in creating subscription plans, particularly in the technology sector. - Familiarity with the warranty and insurance industry, preferably with experience in developing extended warranty plans. - Proficiency in drafting terms and conditions that are clear, legally sound and consumer-friendly. - A strong understanding of the gadget market and the types of accidental damage that are common. Please only apply if you can demonstrate experience in these areas. I'm looking for someone who can deliver a high-quality, consumer-friendly subscription plan with a comprehensive set of t...

  €323 (Avg Bid)
  €323 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Modern Bathroom Elevation Design Έχει λήξει left

  I am searching for an expert in creating modern bathroom elevations. The primary goal is to prepare detailed...electrical and tile work, ensuring space optimization and enhanced functionality. Key deliverables should include: - Precise placement of plumbing fixtures - Clear designation of electrical outlets and switches - Thoughtful layout and pattern suggestions for tiles. Ideal candidates will have a proven track record in bathroom design, particularly in modern styles. Depth of experience with drafting elevations that can be effectively utilized by builders is vital. Attention to detail when planning for varied components and an ability to envision stylish yet functional spaces is highly preferred. A strong understanding of efficient design and flow within modern bathrooms i...

  €354 (Avg Bid)
  Επείγον
  €354 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Residential Steel Spiral Staircase Design & Calculations -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a professional with expertise in designing and conducting structural calculations for a standard size, contemporary styled steel spiral staircase meant for a residential setting in California. Key tasks will involve: - Drafting a detailed design of the staircase - Running computations to assess and certify structural stability - Ensuring all designs and calculations are compliant with California’s building codes to secure permits Ideal profiles should have extensive experience in residential staircase design and a deep understanding of regional building regulations. Proficiency in utilizing design software is expected. The successful candidate will ideally have completed similar projects within the state, thereby showing a proven track record of securing buildi...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Social Ads Media Manager 4 μέρες left

  We are looking for someone to manage our ads on Facebook, ...ad sizes, but no video yet. We have a graphics person on staff to provide additional jpg ads as you request, and are willing to pay for video ads. We also will provide headline and description ideas, but you will also have to use some of your own knowledge and testing to find the right mix of messaging for conversions. Conversions mean people buy our product which is legal drafting through , such as AI drafting a lawsuit for $49. We have accounts set up, but no ads running as of now. You must have significant experience In managing these Types of campaign and will be expected to convert sales to remain our partner. We are looking for someone to manage this with minimal direction from us. Please bid your monthl...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Job Title: Freelance Architect Job Description: We are seeking a freelance architect to assist with various architectural tasks including site visits, drafting plans in AutoCAD, taking images and photographs, creating photoplans, SDRs (Site Development Reports), and generating reports. Responsibilities: Conduct site visits to assess project requirements and gather necessary data. Produce drafts and plans using AutoCAD software. Capture images and photographs of sites and relevant details. Create photoplans and SDRs as required. Generate comprehensive reports based on site visits and project specifications. Requirements: Proven experience as an architect or similar role. Proficiency in AutoCAD and other relevant software. Strong attention to detail and ability to adhere to projec...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Food & Beverage Business Investor Proposal 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced professional to help me craft a compelling investment proposal. My business falls within the Food and Beverage industry, and we're currently at the Growth stage. Key Responsibilities: - Drafting an investment proposal that succinctly and effectively communicates the value of the business - Ensuring all required business information is included - Presenting the business model, growth potential, and financial details in a clear and persuasive manner Ideal Skills & Experience: - Proven track record in writing successful investment proposals - Previous experience in the Food and Beverage industry - Understanding of the Growth stage requirements for businesses - Strong financial analysis and projection skills Your role will be cruc...

  €445 (Avg Bid)
  €445 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Trophy icon Modern Logo Redesign 4 μέρες left

  LOGO: - Update/Rebranding current logo in 3 variants. - Creating color variations of the logo selected by the client. - Other additional drafting and preparation - Logo to be the same font as the recommended for to use in post social media and site LOGO PACK (PNG/AI/SGV/PDF/Pozitive/Negative). PATTERN: - Creation of 3-4 brand patterns. - Preparation of files in variants (PDF and PNG). SOURCE: - Identification of new fonts for social media and site. - Preparing the font package and delivering them.

  €99 (Avg Bid)
  €99
  74 συμμετοχές
  Personal Commercial Lawyer Needed. 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled lawyer in commercial law to assist me with document drafting, specifically concerning contracts. Key Responsibilities: - Drafting legally sound and comprehensive contracts in accordance with commercial law. - Providing expert advice and insights on the legal aspects of the contracts. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in commercial law, particularly in drafting contracts. - A strong understanding of the legal landscape surrounding commercial transactions. - Excellent communication skills and the ability to explain complex legal jargon in a clear and concise manner. - A meticulous attention to detail to ensure that all contracts are legally sound.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I'm searching for an experienced interior designer with expertise in minimalist style for my project. This talented individual will be tasked predominantly with furniture layout and design, with the goal of creating a tasteful, comfortable, and functional living space. Key Deliverables: • Innovative layout designs for furniture • Drafting minimalist styled furnishing concepts Ideal Skills and Experience: • Extensive experience in Interior Design • Solid understanding of minimalist style • Proficient in furniture layout and design • Excellent eye for spatial awareness and detail.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  I am looking for an Australian law student, proficient in Corporations Law, to assist with researching case law and drafting a defence brief. Key Requirements: - Expertise in Corporations Law: A solid understanding of the legal principles and regulations governing corporations in Australia is crucial. - Research Skills: Ability to conduct thorough research and cite relevant case law to support the defence. - Writing Skills: Proficient in drafting legal documents, including defence briefs. - Familiarity with Australian Law: Understanding of the Australian legal system and its nuances. The project involves the following: - Conducting legal research - Assisting in drafting a defence brief - Providing critical analysis of the legal issues involved The case has a modera...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Comprehensive Commercial Construction Contract Services 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in search of an expert in contract drafting, negotiation, and legal consultation within the sphere of commercial construction projects. The service aimed would require proficiency in: • Drafting and negotiating construction contracts. • Periodic review and updates of said contracts to ensure legality and sustenance. The ideal candidate should harbor extensive knowledge and practical experience in commercial construction contracts and a knack for maintaining longevity in contracts by adapting to changing times and regulations. A background in law would be beneficial, with a specific focus on the construction industry. With right skills and experience, I anticipate an enduring professional relationship. Please specify in your proposal your experience in this pa...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  The work would involve complete patent application drafting for the seed phrase storage device developed by the inventor. The inventor would provide the working details along with the jpeg images.

  €403 (Avg Bid)
  €403 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm looking for an expert to assist with an important aspect of my Autocad project - calculating the material needed for ducts from drawing to excel sheet. Your...material needed for ducts from drawing to excel sheet. Your main task will be to extract the dimensions and quantify each type of duct in the drawing. Key Responsibilities: - Extracting precise information from Autocad drawings - Accurately entering data in Excel for duct types and dimensions Skills and Experience: - Proficiency in Autocad and Excel - Strong understanding and experience in drafting and design - Excellent attention to detail - Experience with duct design or HVAC systems would be advantageous. Please note, material types are not specified for the ducts. This project primarily focuses on quantity ...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Vehicle Reimbursement Demand Letter USA Attorney Only 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...legal assistance in drafting a demand letter for an insurance company, with an aim to claim reimbursement for property loss. The property involved is my vehicle, the damages of which have been accurately captured in photographs. Ideal applicants will have a background in law, specifically with experience in drafting demand letters for insurance claims. Knowledge about automobile insurance claims would be an added advantage. Key tasks: - Understanding the case based on the photographs provided - Drafting a persuasive demand letter outlining the damage and cost of the vehicle - Creating a letter that complies with legal standards Preferred skills and experience: - Legal expertise, specifically in insurance claim - Excellent written communication skills - Experienc...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm looking for a skilled professional who can assist me with my registered investment advisory agreements and financial service agreements. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in legal contract drafting, particularly in the financial services industry - compliance and legal - Familiarity with the regulations and requirements of registered investment advisory agreements. - Excellent understanding of financial service agreements and their legal implications. Key Focus: - Reviewing the existing documents to ensure they are comprehensive, accurate, and legally sound. - Ensuring that both the registered investment advisory agreements and financial service agreements are aligned with industry standards. - Providing advice and guidance as necessary, though no sign...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Financial Dispute Resolution Specialist Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a professional who specializes in handling financial disputes and can promptly engage with the financial ombudsman on my behalf. Key tasks include: - Resolving a financial dispute and potentially securing compensation for financial losses. This will require experience in mediating with an ombudsman and a strong understanding of financial regulations. - Drafting and sending a cease and desist letter focused on breach of compensation and non-disclosure agreement (NDA), as well as immediate money release. Ideally, you would have a background in dealing with such issues and possess solid writing and negotiation skills. Please only bid if you have proven experience in these areas. Prompt response and action are essential for this task.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Project Management Specialist Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am on the search for a resourceful individual who can aid me in navigating the intricacies of various projects. Your role will encompass key elements such as: - Creating a functional communication plan - Providing input on allocation planning - Drafting a simplistic Gantt chart - Preparing for a kick-off meeting - Handling content writing We currently use Emails, project management software and Jira as tools for interaction within the team and external stakeholders. However, your proficiency in other productive systems is also welcome. In terms of your application, including a portfolio of your past work is essential. I need tangible proof of your capabilities to manage and structure projects effectively. Moreover, an understanding and past experience with defining project mil...

  €208 (Avg Bid)
  €208 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I'm seeking a skilled professional to...a skilled professional to create industrial-styled designs primarily for manufacturing using AutoCAD and SolidWorks. - Task Overview: Your task will center on creating drafts that match the industrial theme using both AutoCAD and SolidWorks. - Required Skills and Experience: To excel in this task, you need a wealth of experience and a solid handle on industrial design and mechanical drafting. Proficiency in both AutoCAD and SolidWorks is paramount. Manufacturing design expertise is a must, balancing aesthetics and utility. This project offers an opportunity to demonstrate technical expertise and creativity in implementing an industrial design in manufacturable drafts that will make a profound impact. Let's collaborate to ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I need a skilled drafter, adept in making structural drawings for residential buildings primarily made of wood. Experience in securing building permits is a significant plus, as the output must cater to this specifically. Key Responsibilities: - Create a structural drawing of adding a room with a roof made of wood for permit purpose.. - Ensure the plans adhere to local building codes and regulations. Ideal Skills and Expert Experience: - Familiarity with building regulations and permitting requirements.

  €506 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €506 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Comprehensive Mechanical Engineering Project 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require the services of a resourceful and experienced mechanical engineer. The previous consultation for specificity unfortunately resulted in no particular focus. Therefore, I need a professional with a broad range of skills including but not limited to: - Design and Drafting - Understanding and improving the manufacturing process - Mastering thermodynamics and heat transfer Ideally, you should also be familiar with several industries such as automotive, aerospace, and energy and utilities. The main objective of the project is a trifold; we aim to enhance product performance, improve manufacturing efficiency and reduce material and energy costs. Looking forward to your bids and a fruitful collaboration.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm in need of an AutoCAD drafter with a specialization in architectural drawings. Your task will be to draft 2D AutoCAD shapes of buildings, focusing specifically on architectural plans. Given the nature of this project, accuracy and attention to detail are crucial. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 2D AutoCAD drafting - Experience in architectural drawings - Keen eye for detail - Efficient in understanding and realizing design visions Please note, the level of detail needed is not exhaustive but a comprehensive draft of the architectural structures is essential to this task. If you're the type to go all in when it comes to creating precision architectural AutoCAD drawings, I want to hear from you!

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  UK-focused Virtual PA Wanted 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a virtual PA with extensive experience dealing with UK customers. Your primary responsibilities will include managing a moderate volume of emails, overseeing my calendar, and arranging travel. As a side task you'd also occasionally be charged with drafting procedure type documents. The ideal candidate should: - Have excellent written and verbal English language skills. - Be adept in Microsoft Office. - Have basic project planning abilities. To keep everything orderly, you should set aside a bit under an hour each day for calendar management. Remember - an organized schedule paves the way for smooth-sailing operations!

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Retail Business Financial Statement Preparation 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled accountant who can prepare a Profit and Loss statement, Balance Sheet, and Trial Balance. As a retail business owner, understanding our financial position is essential. Key responsibilities include: - Creating P&L statements - Drafting balance sheets - Concocting trial balances The ideal candidate would have experience in retail accounting, giving them the ability to understand the specific needs of my business quickly. Please note the frequency of this task is undetermined at this time, to be discussed after engagment. Your flexibility and willingness to adapt to change is important. I look forward to a productive partnership.

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές

  As a project manager for my marketing project, I'm in need of talent who can confidently handle important responsibilities, specifically in task coordination. The chosen professional will be tasked with performing critical functions such as:...confidently handle important responsibilities, specifically in task coordination. The chosen professional will be tasked with performing critical functions such as: - Project planning - Scope definition The ideal candidate will possess a great deal of experience in managing teams, budgets and coordinating efforts on marketing-specific projects. Demonstrable expertise in determining project scopes and drafting timelines for project tasks is a must. Please highlight your unique experience and capabilities in these areas when placing your ...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...application for the Commonwealth Home Support Programme (CHSP) Grant. My project primarily focuses on allied health deliver, specifically for elderly individuals living independently. Key responsibilities will include: - Researching the unique health needs and challenges of independently living elderly individuals. - Aligning our program's outcomes with the goals of the CHSP Grant criteria. - Drafting a compelling narrative that emphasizes our commitment towards improving health awareness among the elderly. - Creating a budget for grant application/funding use The ideal freelancer for this task would have experience in grant writing, preferably with a focus on healthcare or aged care. They should also possess excellent research skills, a firm understanding of health educa...

  €1104 (Avg Bid)
  €1104 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  I need a professional to add dimensions to specific sections of my AutoCAD drawing. These added measurements will serve to enhance the amount of detail and provide more informative insights for the viewer. I will send the DWG file on the creat...for the viewer. I will send the DWG file on the creation of milestone. Key tasks: - Add metric (meters) dimensions to the DWG file - Pay special attention to select objects and areas requiring measurements Ideal skills and experience: - Expertise in AutoCAD software - Deep understanding of technical drawing and dimensioning standards - Precise attention to detail - Engineering or technical drafting experience would be a plus Your task will be integral in enhancing the sense of scale and data detail for anyone viewing this drawing in t...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Japanese Company Complaint Drafting 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a professional to assist me in penning a complaint letter to a company based in Japan. The chief grievance being poor customer service enlightened during an over-the-phone interaction, where the representative lacked essential knowledge about the product/service. Crucial expertise and skills required: - Professional level letter drafting and editing. - Knowledge and understanding of customer service standards in Japan. - Proficiency in conveying dissatisfaction professionally and constructively in written communication. - Previous experience in handling complaints or customer service related issues. The ultimate goal of this project is to achieve a satisfactory answer or some improvement in the customer service area.l from the company for their substandard ...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I need a skilled professional familiar with MS Office for a word processing task, specifically focusing on personal letters. Key responsibilities include: - Processing the content for personal letters. - Ens...a word processing task, specifically focusing on personal letters. Key responsibilities include: - Processing the content for personal letters. - Ensuring correct grammar, punctuations, and overall coherence. - Working within the style and tone provided for these letters. Ideal applicant would have: - Excellent word processing skills. - A meticulous eye for detail. - Prior experience in drafting and editing personal letters. This project requires the precision and personal touch of an experienced Office specialist who understands the intricacies of personal corre...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Daily Personal Assistant for Email, Schedule, & Research 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a highly organized personal assistant with exceptional communication skills to support our client daily tasks. Key Responsibilities: - Managing Email Communication: You'll be required to handle my inbox efficiently, prioritizing messages, drafting responses, and flagging important correspondence. - Scheduling Appointments: You'll handle my calendar, scheduling meetings, calls, and appointments as needed. - Researching Information: I often require quick, reliable research on various topics. Your ability to find accurate and relevant information will be crucial. Other Requirements: - Daily Availability: I need someone who can assist me daily, so please only apply if this suits your schedule. - Communication Tools: I prefer to communicate through email, inst...

  €596 (Avg Bid)
  €596 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Indian Lawyer for Breach of Contract Notice 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of an Indian lawyer to compose a professional warning letter addressing a breach of contract. Specifically, the breach pertains to non-delivery of product which I have already communicated about to the party involved. Ideal Skills: - Strong understanding of Indian contract law - Excellent legal writing skills - Experience in drafting legal notices Those with previous experience handling similar cases would be preferred. The letter should be legally sound and compelling enough to emphasize the severity of the current breach. Your professionalism and understanding of legalities will be critical to this task.

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I need an expert literature reviewer well-versed in the field of Technology. The project focuses on drafting a comprehensive literature review for Kidney Cancer Detection using Artificial Neural Networks (ANN) and the MobileNet architecture. Key Requirements: - Profound understanding of Artificial Intelligence and mobile technologies. - Prior experience in crafting literature reviews related to the healthcare sector is a plus. - Capable of conducting relevant research from scratch as there is no existing data set. Your task would include, but not limited to: - Studying and expanding the topic of Kidney Cancer Detection via ANN and MobileNet. - Identifying relevant studies, papers, and technology trends for the review. - Weaving together an engaging, informative, and critical lite...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I'm looking for a freelancer who can help me increase views and subscribers for my YouTube channel that is focused on producing educational content. Key Tasks Involved: - Developing a strategy to expand the channel's outreach through collaborations or partnerships. This might include identifying potential partners, drafting collaboration proposals, etc. - Implementing the partnership strategy and monitoring its progress. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in successful YouTube channel growth strategies - Experience with partnership development and management - Deep understanding of YouTube's algorithms and the educational content market.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Please type a response I can print and file against this bullying and corruption case. The dad is a doctor and lives next to the judge and I do not see my child. :aaid:sc:US:4da19462-d03c-418f-94d9-6e1cd0977e6d I filed the docketing statements 3-29-24 I have time to file for the record on appeal . I don’t have the court record , the court does. :aaid:sc:US:4da19462-d03c-418f-94d9-6e1cd0977e6d

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Life Safety Plan & Compliance Strategy 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert in architectural design and drafting, with a specialization in industrial building code compliance, to devise a life safety plan. The objective is twofold: 1. Obtaining the necessary building permits 2. Ensuring total adherence to safety regulations The project's focus will mainly regard fire safety regulations, with a priority on mapping out proper evacuation routes and exits. This task requires an in-depth understanding of safety norms and passionate dedication to establish a secure environment. Ideal skills include: - Extensive experience with industrial codes - Expertise in architectural safety plans - A thorough understanding of fire safety regulations - Proficiency in drafting evacuation maps. Your role is to ensure a swift permit acquisition...

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Technical Drawings for Temporary Bar Design 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  For my project, I need a proficient draftsman who can produce accurate and detailed elevation and construction drawings of a temporary bar. Key R...produce accurate and detailed elevation and construction drawings of a temporary bar. Key Requirements: - Utilize the dimensions I provide for length, width, and height. - Adhere to my material preferences while drafting the blueprint. - The design should cater to the need for structural support for hanging elements. Design Aspects: - I have a concept drawing that you'd need to follow closely. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in drafting construction and elevation drawings. - Understanding of architectural specifications and material usage. - Experience in drafting for the hospitality industry or simil...

  €2288 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €2288 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am seeking a drafter with a strong aesthetic sense and experience in residential design to create a custom single-level floor plan with a walk-out basement. The ideal freelancer would: - Have experience in creating residential floor plans. - Understand and be able to incorporate my custom layout ideas. - Possess in-depth knowledge of modern drafting techniques and standards. - Deliver accurate and detailed plans, considering structural, functional, and aesthetic aspects of the construction. The project involves creating a detailed floor plan based on specific requirements and preferences. Requirements: - Creation of custom floor plan for a single-level residence with walk-out basement. - Incorporate unique architecture styles into the design. - Ensure efficient space managem...

  €576 (Avg Bid)
  €576 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  take PDF and draw the components and the nuts, design a bracket to fit on the unit, analyse for 1 tonne x2 for both a horizontal and a vertical lift. do a drawing set and include the component drawing as the last page in the set. drawings cover, spec sheet, GA, LIFT process, component details for manufacture , 2 x pdf of the component and the lift nuts.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Appellant's Opening Brief on Custody 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a US-based freelancer with a strong background in legal writing and a profound understanding of California family law. Your primary task will be to assist me in crafting an appellant's opening brief intended to challenge a custody decision. Key responsibilities: - Researching and understanding the specifics of the case to create a compelling argument. - Drafting a persuasive and well-structured appellant's opening brief. - Ensuring that all legal standards and requirements are met. Experience in family law and legal writing is essential for this role. A track record of crafting successful legal briefs, particularly in the context of custody disputes, will be highly advantageous. Your help in identifying relevant cases and legal precedents to s...

  €904 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €904 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Κορυφαία drafting Άρθρα Κοινότητας