Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 dns δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...Aftersalespro - Εγκατάσταση και ρύθμιση app για login with Facebook, Google, TikTok - Εγκατάσταση και ρύθμιση wishlist app - Εγκατάσταση και ρύθμιση GLAMI SYN XML Feed app 3. Backend - Προσθήκη manual μεθόδων πληρωμών - Προσθήκη έως 10 fixed τιμών μεταφορικών (f...

  €975 (Avg Bid)
  €975 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ψάχνω καθηγητές ή απόφοιτους ή τελειόφοιτους για να περάσουμε μαζί μαθήματα στην εξεταστική του καλοκαιριού. Τα μαθήματα αυτά είναι: Στατιστική, Τεχνητή Νοημο...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Linux Administrator Έχει λήξει left

  Ρυθμιση Bind DNS server σε webmin και εγκατασταση Virtualmin σε dedicated server.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Έχω συνεχή εργασία που σχετίζεται με το προηγούμενο μας πρότζεκτ 'create dns entries and private nameservers on dedicated server'

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hi Sir, I am a certified Microsoft certified tech having more than 13 years of experience working as a Senior System Admin. I am specialize in comprehensive email migration and administrative tasks across various platforms. Here's an overview of my expertise: ...Drive) GoDaddy to M365, Zoho, M365 GoDaddy M365 defederation or Gsuite, Google workspace cPanel to Google or M365 or Zoho Zoho to Google or M365 Google drive to One drive data migration M365 Administration, System Administrator M365 Security assessment Bluehost, Hostinger, HostGator, GoDaddy, , to google workspace or M36 email migration Include SPF, DKIM, and DMARC records in your DNS settings to enhance email deliverability and authentication, ensuring that your emails are reliably delivered to recipients' inbox...

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  My WordPress site is displaying "This site can't be reached" along with the error message DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. I'm uncertain if recent domain or DNS changes may be the cause. The ideal freelancer for this project is someone with: - Expertise in WordPress and hosting configurations - Proficiency in debugging and solving DNS issues - Understanding of domain management and site redirection Your responsibilities will include: - Investigating the cause of the "This site can't be reached" error - Identifying and resolving the DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN error - Assisting in reverting any changes made to the domain or DNS settings if required.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...like Adobe XD or Figma to visualize the website's look and feel. 3. Development: Implement the front-end and back-end functionalities using the chosen technologies. 4. Content Creation: Write compelling and informative content for each section. 5. Testing: Conduct usability testing, cross-browser testing, and performance testing. 6. Deployment: Deploy the website to a hosting platform and configure DNS settings. Skills Required: • HTML/CSS: Proficiency in creating layouts and styling elements. • JavaScript: Knowledge of DOM manipulation and event handling. • Responsive Design: Ability to ensure the website looks good on various devices. • Version Control: Experience with Git for collaboration and version management. • Back-End Development: Depending ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm in need of an experienced freelancer who can assist me in setting up two to five e...background in cybersecurity or network administration would be beneficial. It's essential that you are capable of protecting my email details from potential security threats. THe emial addresses for 2 are already set up. I need to sort out the domain DMS records (I have the requirement from the domai provider) Looks like you are indeed using the cPanel emails. Please ensure that your domain DNS records are pointing to the details bellow; HOST: @ TYPE: MX CONTENT: PRIORITY: 10 HOST: @ TYPE: TXT CONTENT: v=spf1 mx include: -all HOST: mail TYPE: A CONTENT: HOST: webmail TYPE: A CONTENT: Once added allow few hours of propagation.

  €390 (Avg Bid)
  €390 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  Seeking developer with experience improving load speed. Expecting around 100 daily sessions, the focus will be on DNS/caching configuration, optimizing images, minifying CSS/JS files, and any necessary adjustments to improve speed and user experience. Skills Needed: WordPress, HTML, CSS, JavaScript, Web Optimization. Site runs on Wordpress hosted on Bluehost. DNS is through Cloudflare. Website pages: Analysis: Please complete your own analysis before quoting.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές
  Urgent Installation of cPanel with DDoS Protection -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a freelancer who can install cPanel on my Linux server with a focus on DDoS protection. Key Requirements: - Installing cPanel on a Linux server - Implementing DDoS protection measures: Cloudflare, iptables, dns amplification, reflection attack Timeframe: This project is urgent and needs to be completed ASAP. Ideal Freelancer: - Proven experience with Linux server administration - Proficient in cPanel installation - Expertise in implementing DDoS protection measures, specifically Cloudflare, iptables, dns amplification, and reflection attack Please provide a clear timeline for completion in your bid.

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Urgent Installation of cPanel with DDoS Protection 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a freelancer who can install cPanel on my Linux server with a focus on DDoS protection. Key Requirements: - Installing cPanel on a Linux server - Implementing DDoS protection measures: Cloudflare, iptables, dns amplification, reflection attack Timeframe: This project is urgent and needs to be completed ASAP. Ideal Freelancer: - Proven experience with Linux server administration - Proficient in cPanel installation - Expertise in implementing DDoS protection measures, specifically Cloudflare, iptables, dns amplification, and reflection attack Please provide a clear timeline for completion in your bid.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...system needs to have data analysis capabilities to neatly organize and present the collected data. Experience in cybersecurity would also be an advantage, as the project revolves around networking protocols. Understanding of network security, network management and monitoring would help to ensure the robustness of the solution. it must be done using a developed dhcp server, after identified, a dns server must redirect the connection to a captive portal to push user to identify himself. after identified the captive portal must have a functionality to install remotely an agent to capture hw and sh information. It must create a report of all devices identified and register the in GLPI. Your proficiency in Python, network programming, and an eye for data structuring is a must for...

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  IP address blocked by Sucuri DNS 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  IP address blocked, so I am unable to connect to my website. My DNS zone is with Sucuri.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Aplicación iptv para Android apk 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Rediseñar y personalizar el diseño de la apk iptv xtream codes Nombre de la aplicación Logotipo/Icono servidor DNS Antecedentes Pantallas de bienvenida Texto Color Personalización del estilo Subir tienda Google Play Agregar google ADS

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...seeking a Senior DevOps expert to create a standalone infrastructure project using Terraform. This project should enable the deployment of a microservice architecture on Kubernetes (K8s) hosted on DigitalOcean. The solution should adhere to the best Site Reliability Engineering(SRE) principles as outlined by Google. The infrastructure must support creation and destruction with a single command, handle DNS setup, and include various other critical features. ## Project Requirements ### General Requirements 1. **Infrastructure as Code (IaC)**: - Use Terraform to define and provision the infrastructure. - Ensure the code is modular, reusable, and well-documented. 2. **Kubernetes Cluster**: - Use DigitalOcean's managed Kubernetes service. - Configure the clust...

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Outlook Email & Server Configuration Expert 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...(port 25). Email Protocols: Basic understanding of email protocols (SMTP, POP3, IMAP). IIS Management: Experience with Internet Information Services (IIS) Manager. Knowledge of configuring IIS features, including SMTP. Firewall Configuration: Skills in configuring Windows Firewall or any external firewalls. Knowledge of allowing specific ports for email traffic. DNS Configuration: Understanding of DNS settings, including MX records for email routing. Ability to set up SPF records for email authentication. Troubleshooting Skills Log Analysis: Ability to read and interpret SMTP logs for troubleshooting issues. Familiarity with Event Viewer for monitoring server events. Connectivity Testing: Skills in using tools like Telnet to test SMTP c...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am in need of a proficient Java Network Programmer to help me create a network application. Through your expertise, I require assistance in implementing UDP protocols and developing DNS service query functionality. The unique element of this project is the use of Peer-to-Peer architecture. Ideal Skills for the Job: - Competency in Network Programming - Strong experience with Java Programming - In-depth knowledge of UDP protocols - Understanding of DNS service query - Previous experience with Peer-to-Peer architecture Your role will involve transforming my virtual concept into a functioning application. I look forward to partnering with a skilled professional on this exciting project. including RFC 1034 and RFC 1035 - can provide links for this

  €674 (Avg Bid)
  €674 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  GoDaddy to Namecheap Email Migration 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...critical data (attachments). - A smooth and seamless migration process, with minimal to no downtime. Skills Required Skills Required: - Proficient in email migration processes - Experience with GoDaddy and Namecheap email services - Knowledge of email forwarding and filtering - Ability to troubleshoot any issues post-migration. - Experience in both GoDaddy and Namecheap platforms including DNS settings. - Strong communication skills, updates on the migration process should be provided regularly....

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Our website is currently experiencing issues rooted in incorrect configuration of DNS Nameservers with Bluehost and Doteasy. The nameservers are not correctly pointing to the appropriate DNS provider, resulting in the website not loading correctly. The ideal freelancer for this project should have: - Profound knowledge in handling and configuring DNS nameservers. - Experience working with both Bluehost and Doteasy systems. - A propensity for troubleshooting and resolving such technical glitches effectively. A successful completion of this task would be ensuring smooth loading and functioning of the website with the correct configuration of DNS nameservers.

  €370 (Avg Bid)
  Επείγον
  €370 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am in need of an experienced professional who can set up a corporate email account on behalf of my organization. - Email Service Provider: I would like to use our custom domain "sun...account. - Custom Domain Setup: The successful freelancer will be responsible for configuring a custom email domain for our corporate account. - Number of Accounts: We anticipate needing 1-10 email accounts for our organization. The ideal candidate for this project will have: - Extensive experience in setting up and managing corporate email accounts - Proficiency with domain configuration and DNS setup - Ability to handle multiple email accounts in a corporate setting Your expertise in this area is crucial to ensuring a smooth and efficient setup process, and I am looking forward to recei...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  DNS Expert needed -- 2 2 μέρες left

  I need someone experienced with DNS to provide assistance. The details of the issues and tasks that need help with will be discussed with the chosen freelancer.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Shopify Edits 4 μέρες left

  We will do following things 1) Adjust some menu modifications according above excel sheet 2) Add some collections with product according above excel sheet 3) Wait for tomorrow they check metafields 4) Set site live, DNS etc.

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  server work 4 μέρες left

  server configuration support dns setup / ftp / ssl install

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Urgent: Server Down, WHM Accessible 21 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...websites hosted are inaccessible. A few troubleshooting steps have been tried like server reboot, firewall checks, and domain DNS verification, but the issue remains unresolved. There are no specific error messages observed, just a timeout when trying to access any of the websites. Key Tasks: - Diagnose and resolve the server outage that's causing inaccessibility to websites. - Investigate and identify the root cause of the issue. - Implement necessary fix to restore website accessibility. - Ensure server remains stable post-fix. Skills and Experience: - Proficiency in WHM and server troubleshooting. - Strong understanding of server configurations, firewall systems, and DNS. - Experience in resolving server outages and restoring website access. - Ability to work qu...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am in need of a server expert with Linux proficiency. I require assistance in setting up a virtual host and configuring a customized nameserver. This will allow other domains to point to my server. Ideal skills and experience include: - Proficiency with Linux operating system - Experience in server configuration and virtual host setup - Knowledge of DNS setup, especially for customized nameservers - Strong understanding of web hosting for custom-built web applications

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  DKIM Setup for Sendmail in Plesk Έχει λήξει left

  ...now that you would need (ie. in Plesk and PuTTY now) and would like to get assistance via screen share. Problem: I can email users who joined our service directly by running the PHP script directly and that domain name had DKIM/SPF setting but when I change this to use cron it appears as a different domain name is used that we have (which is our DNS server). Maybe it has to do with postfix being used vs sendmail. Goal: I would like our non DNS server used when cron emails or DKIM/SPF records added. Then when mailing goes out without third party rejections for DKIM/SPF the project is complete The ideal freelancer for this job should have a strong understanding of the following: - Experience in setting up DKIM for Sendmail in the Plesk environment. - A solid understand...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...Comprehensive Testing: Rigorously test the website across various devices and browsers. Check for bugs, broken links, and ensure all functionalities work as expected. 2. Client Review & Refinement: Present the revised website to the client and incorporate any final feedback. Make necessary adjustments based on their comments. 3. Website Launch:Publish the website to a live domain name and configure DNS settings. Additional Considerations (Expert Level): SEO Optimization: Implement best practices for search engine optimization (SEO) to improve the website's visibility in search results. CMS (Content Management System) Setup: If the website requires frequent content updates, set up the Webflow CMS to allow the client to easily manage their content. Custom Code Integr...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  ...email configuration settings. This includes ensuring my DNS records are correctly set up, SPF, DKIM and DMARC records are correctly configured, and my email server is not misconfigured in any way. - **Email Deliverability Optimization**: I need someone who can optimize my email deliverability. This involves improving my sender reputation, ensuring my emails are not marked as spam, and ultimately getting them delivered to the recipients' inboxes. The ideal freelancer for this job should have the following skills and experiences: - Proven experience in resolving domain blacklisting issues. - Strong understanding of email protocols and email deliverability best practices. - Experience with email configuration audits and setting up DNS, SPF, DKIM and DMARC records. ...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Responsibilities: Transition our current URL structure from to username.workgallery.io. Identify and resolve any issues in the current implementation. Ensure the new URL structure is fully functional and properly configured. Collaborate with our te...io/username to username.workgallery.io. Identify and resolve any issues in the current implementation. Ensure the new URL structure is fully functional and properly configured. Collaborate with our team to ensure smooth integration and minimal downtime. Implement best practices for security and performance. Requirements: Proven experience in DevOps. Strong knowledge of Node.js. Experience with DNS management and configuration. Familiarity with domain and subdomain setups. Ability to troubleshoot and solve complex issues.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I need a skilled developer well-versed in DNS record configuration within GoDaddy to help link my domain with ProtonMail. Key Responsibilities: - Conduct a full DNS record configuration on GoDaddy - Successfully link the domain hosted on GoDaddy with ProtonMail Additional Task: - Set up email accounts following the above configuration Ideal Skills: - Extensive experience with DNS configuration, ideally with GoDaddy - Previous experience with ProtonMail is highly desirable - Strong background in configuring and managing email accounts Please ensure you possess the above skills before applying. I am keen to get this task completed properly and promptly.

  €402 (Avg Bid)
  €402 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  ...After updating the DNS settings more than a week ago, I'm still encountering a 404 error when trying to access the website. Key Requirements: - Expertise in DNS settings and troubleshooting - Proficiency in GoDaddy and HubSpot platforms - Proven experience in resolving 404 errors post-DNS update Your responsibilities will include: - Verifying and rectifying any potential misconfigurations in DNS settings - Identifying the root cause of the ongoing 404 error post-DNS update - Providing detailed documentation of the issue and steps taken to resolve it Ideal Candidate: - Has a strong understanding of automated redirects and DNS configurations - Can effectively communicate technical issues and solutions - Has a track record of successfully r...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  DNS & SSL Fix + Privacy Setup Έχει λήξει left

  Hosting and CMS on Wordpress Domain and SLL from godaddy

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...**Consolidate our server hosting:** Migrate all remaining servers from Namecheap to AWS. * **Fix DNS configuration:** Ensure our domain (transferred to AWS Route 53) points to the correct server locations. * **Resolve email issues:** Get our email services back up and running smoothly. * **Overall cleanup:** Organize and optimize our AWS environment for better performance and manageability. websites to fix :- **The ideal candidate will have:** * Proven experience with AWS cloud services, including EC2, S3, and Route 53. * Expertise in DevOps methodologies and tools. * Strong understanding of DNS management. * Excellent communication and problem-solving skills. * **Availability for ongoing

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Make / zapier automation Build Έχει λήξει left

  Hello, I need help automating domain setup and Google Admin tasks using Make automation: 1. Set up domains on GoDaddy, Namecheap, Porkbun. 2. Add SPF and DMARC records. 3. Configure Google Admin with the domains and activate Gmail. 4. Add DKIM to domain DNS records and verify inside of google workspace 5. Create users ( this would be done manually ). 6. Upload to Instantly / Smartlead using OAuth. Please provide a quote and a timeline . More details are in the attached Notion page : Thank you!

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I have a WordPress website that I'd like to transfer to a subdomain with a specific name. Key Requirements: - Set up a subdomain on my hosting platform - Migrate my existing WordPress website to the new subdomain The purpose of this project is to maintain the current website while also exploring a new functionali...subdomain with a specific name. Key Requirements: - Set up a subdomain on my hosting platform - Migrate my existing WordPress website to the new subdomain The purpose of this project is to maintain the current website while also exploring a new functionality provided by a subdomain. Ideal Skills: - Proficiency in WordPress - Experience with site migration and subdomain setup - Understanding of DNS and hosting configurations Please reach out if you have relev...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  203 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to help me transfer my WordPress website from my current hosting provider to a new one using cPanel. Key Details: - The current hosting control panel is cPanel. - I have full access to the...current hosting provider to a new one using cPanel. Key Details: - The current hosting control panel is cPanel. - I have full access to the cPanel of my current hosting provider. - The new hosting provider also uses cPanel. The ideal freelancer for this project must have: - Demonstrable experience with WordPress website migration. - Proficiency in working with cPanel and FTP. - Understanding of DNS settings and domain propagation. - Attention to detail to ensure a smooth and error-free transfer. - Good communication skills to keep me updated throughout th...

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  Invoice for the work done to restore the website, migrate, and configure the DNS.

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  My provider where I have domain doest allow to configure cname and AName together. Due to it it is problemtatic to make the congiruation between it and heroku. Thats why I need someone expierianced on it who will help and show how to solve this problem

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  We run a search engine service (similar to Google, Bing, etc) which is hosted on AWS. Right now we have a lot of bot activity which we need to stop. To fix this, we recently switched to Cloudflare for DNS/nameservers and are looking for an expert to help us set up Cloudflare for our search engine. This will include making changes to Cloudflare, including settings, rules, etc so that we can stop the bots making requests and overall configure it well for our search engine.

  €230 - €689
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €230 - €689
  7 προσφορές
  3CX Calling Issue Resolution Έχει λήξει left

  ...Registration at BRAZIL has failed. Destination (sip:;lr) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. Warning 12293 07/08/2024 11:26 PM SIP Server Registration at Columbia OUTBOUND has failed. Destination (sip:;lr) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. Warning 12293 07/08/2024 11:25 PM SIP Server Registration at Jose UK UW has failed. Destination (sip:;lr) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. Warning 12293 07/08/2024 11:25 PM SIP Server Registration at Taiwan Outbound has failed. Destination (sip:;lr) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. Warning 12293 07/08/2024 11:25 PM SIP Server

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  My website [Apache server with basic fail2ban] is under DDos attack. The website is hosted on Linode VPS. DNS is on Cloudflare. Right now i had to turn on Cloudflare's "Under DDos Attack Mode" which is too restrictive [some parts on my website are not working as should] . 1) DDoS Defense & Anomaly Detection: You will need to look at my server log files and configure my Cloudflare to stop DDos attacks. See example of recent access log where attackers extremely stuff URL requests to overwhelm my server. (Recommended access log viewer ) 2) Fine-tune Cloudflare's cache rules. Right now it caches my custom Captcha images causing problems I currently use Amazon CDN for photos, css, js but I will turn it off when you switch my site to use Cloudflare's ca...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm looking for a skilled professional who can help me configure a reliable, medium traffic level site-to-site VPN between two pfSense firewalls. The connection is already working but the settings do not match my networks. so it gets messed up in terms of Gateways, DNS and subnets. Who can help me right now?? ------------- Key Requirements: - Reliable connectivity: The VPN should ensure stable and consistent connectivity between our two remote offices. - Medium Traffic Handling: The VPN should be able to effectively manage frequent file transfers and occasional video calls between the two sites. Your role would be to: - Set up the site-to-site VPN connection between the two pfSense firewalls. - Configure the VPN to ensure reliable connectivity. - Optimize the VPN for hand...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a comprehensive DNS Manager module for WHMCS that can manage DNS zones and records. Key Features: - Zone Provisioning: Enable automated creation of DNS zones for ease and efficiency. - Record Management: The module should allow for the management of DNS records. - WHMCS Integration: Seamless integration into WHMCS for a unified user experience. Key Functionalities: - Bulk Editing: The module should support bulk editing of DNS records for ease in making mass changes. - Template Application: I would like the ability to apply pre-set templates to DNS records to ensure consistency and ease of use. - History Tracking: A crucial feature is the ability to track changes made to DNS records for troubl...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  DNS Configuration on Squarespace Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced professional who can help in adding www record to my DNS settings. I am currently using Squarespace as a DNS provider for my single domain. While attempting to add the record, I encountered a contact support error. Key requirements for this task would include: - Proven experience with Squarespace DNS settings - Skilled at troubleshooting DNS errors - Understanding of single domain configurations Your expertise would greatly help in resolving this error so that I can continue with my website operations seamlessly.

  €48 / hr (Avg Bid)
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...phpMyAdmin). DNS Management: Experience with updating DNS settings, specifically using CloudFlare. Root Access: Ability to work with root access on both the current and new servers. Migration Steps: Preparation: Back up all website data using JetBackup 5. Download the backup to a local machine. Data Transfer: Download all website files from the current shared server using FTP. Upload these files to the new VPS using FTP. Database Migration: Export the database from the current server. Create a new database on the new VPS and import the SQL file. Update Configuration Files: Update the website’s configuration files with the new database details (name, user, password, host). DNS Changes: Log in to CloudFlare and update DNS records to point to the new ...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  (Demo Link Required) I'm looking for a skilled web developer to create a domain management website interfacing with OpenSRS API. The website should allow users to register, edit and search for domains using the following features: - Domain Registration - Domain Editing - Domain Search Additionally, the website needs to support the following 'Other' domain management features: - DNS Management - Domain Transfer - WHOIS Privacy The ideal candidate for this project should have experience in working with API integrations, particularly with OpenSRS. Proficiency in web development and design is crucial to ensure the platform not only functions smoothly but also has a professional and corporate design. This means the look should be clean, sleek, and suitable for a busine...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ... managing DNS records, and potentially managing mail features directly from FOSSbilling. Design and implement both front-end and back-end components for seamless user interaction and API communication. Ensure the module adheres to best practices in security and usability. Submit the module as a PR to the FOSSbilling repository (OPTIONAL BUT RECOMMENDED). Requirements: Proven experience with FOSSbilling and HestiaCP. Strong proficiency in JavaScript, PHP, and API integration. Experience with front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript frameworks). Ability to design intuitive and user-friendly interfaces. Familiarity with version control systems like Git. Preferred Qualifications: Previous contributions to FOSSbilling or similar open-source projects. Experience with SSL, D...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Simplified Network Security Setup Έχει λήξει left

  I need assistance in setting up ethernet LAN network with OpenWrt and firewa...network with OpenWrt and firewall configuration and intrusion detection systems for my small, simple network infrastructure. I also need to set up nmap (Cisco Packet Tracer), change network device's DNS address, IPv4, IPv6, and MAC is a one-time project. The freelancer should ideally possess the following skills and experience: - network security - Proficient with Ethernet LAN installation and set up - Proficient in OpenWrt - Proficient in firewall configuration - Knowledgeable in intrusion detection systems - Experience working with small network infrastructures, creating new DNS address, IPv4, IPv6, and MAC address Please be ready to provide examples of similar work you've done in th...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm looking for a skilled developer to assist me in maintaining and enhancing my website. It is a new website & not a blogging wordpress websit...Backend) both . It includes fixing bugs, updating the website plugins, and adding new features** . Bug Fixing: You'll need to address issues like broken links, error messages and any other layout problems that may arise. Adding New Features: The site requires regular updates and new features to keep it fresh and relevant. Mantaining Frot The webiste is hosted on Hetzner cloud with cloudfront DNS on frontend. Backend is deployed on Kubernetes with CI/CD to start soon. (we already have a cloud team inhouse) It is a long term project and we will bill every month. Software stack : Your expertise in Django and node.js an...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Our current website infrastructure We currently have a cloud server on Vultr which is running the following services: • Three simple WordPress websites • Sendy email tool (linked with an SMTP platform) • DNS services (for emails, verification, DMARC etc). This is linked to Red Sift ONDMARC • CWP Pro Web panel (for managing the PHP updates, MySQL updates for the websites, etc) The server is hosted on CentOS and CWP Pro. The WordPress website has the following important plugins: 1) Wordfence free (for security and protection) 2) Updraft Plus (for website backups) 3) Nitropack-free (for optimising speed) 4) Bunny CDN (for optimising speed) 5) Tawk (for live chat widget in the website) 6) WP Mail (for the Website contact forms to work correctly) 7) Quad addon, KingCo...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Κορυφαία dns Άρθρα Κοινότητας