Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  19,525 dns δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ψάχνω καθηγητές ή απόφοιτους ή τελειόφοιτους για να περάσουμε μαζί μαθήματα στην εξεταστική του καλοκαιριού. Τα μαθήματα αυτά είναι: Στατιστική, Τεχνητή Νοημο...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Linux Administrator Έχει λήξει left

  Ρυθμιση Bind DNS server σε webmin και εγκατασταση Virtualmin σε dedicated server.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Έχω συνεχή εργασία που σχετίζεται με το προηγούμενο μας πρότζεκτ 'create dns entries and private nameservers on dedicated server'

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to set up...to set up a web and mail server for my project. The ideal candidate should have experience in configuring both web and mail servers. CMS Requirement: - I am specifically looking for a customer service management system for billing purposes. cPanel Theme and Customizations: - I do not have a specific cPanel theme preference. - However, I need the ability to easily administer the server, add new DNS, and create mailboxes. Skills and Experience: - Proficiency in setting up and configuring web and mail servers. - Knowledge of customer service management systems for billing. - Familiarity with cPanel and ability to perform administrative tasks. Please provide your previous experience and relevant skills when submitting your proposal. ...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...******************************************************************** Project description : I have recently booked a new domain to send e-mails to our clients from. The domain has a lot of issues with sending emails (See Image #1 attached), all mails are going into spam folder. This is where the image is from: You need to fix the DKIM, SPF, Reverse DNS and any other records on the domain and the mail server, so that <every> mail sent from this domain lands correctly in the inbox - irrespective of who it is sent to. The domain cPanel also agrees that there are deliverability issues with this domain (See Image #2). Your task will be considered complete when an e-mail sent from this address ( [ at ] ) lands correctly

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Project Description: I am looking for an experienced freelancer to configure Cloudflare with Apache2 on my EC2 instance hosted on AWS. PHP slim framework for rest APIs. Skills and Experience Required: - Strong experience with AWS (Amazon Web Services) - Expertise in Cloudflare and Apache configurations - Familiarity with EC2 instances and Apache2 server - Knowledge of DNS management and SSL certificate installation - Ability to troubleshoot and resolve any issues related to Cloudflare and Apache configurations. - Good understanding of Rest APIs and PHP slim framework

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  domain redirect to new domain 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Domain Redirect to New Domain hello I want to domain Redirect to new domain ( --> ) but my old domain is registered in cloudflare and hosting provider so It need to change something there Requirements: - The freelancer should have access to both the current domai...change something there Requirements: - The freelancer should have access to both the current domain and the new domain. - The redirect should be implemented as a permanent (301) redirect. Ideal Skills and Experience: - Experience in domain management and redirection. - Knowledge of different types of redirects, specifically permanent (301) redirects. - Familiarity with domain hosting platforms and DNS settings. Please provide examples of previous domain redirect projects you have worked ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Technical Marketing Datasheet -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an IT / Tech experienced marketing engineer to design a datasheet of a cloud dns firewall product. Note all data and references are available. This just a documentation and designing project

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Technical Marketing Datasheet 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an IT / Tech experienced marketing engineer to design and develop a datasheet of a cloud dns firewall product. Conceptual knowledge in DNS Firewall is mandatory

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...forwarding and provide us with a tutorial on how to do it using Cloudflare. Requirements: - Experience with Cloudflare and domain management - Strong understanding of DNS settings and URL forwarding - Ability to explain complex concepts in a clear and concise manner Tasks: 1. Set up URL forwarding for our domain using Cloudflare 2. Provide a written guide with step-by-step instructions on how to set up URL forwarding in Cloudflare 3. Explain the purpose and benefits of URL forwarding and how it can be used effectively Ideal Skills and Experience: - Familiarity with Cloudflare's interface and features - Knowledge of DNS settings and how they affect URL forwarding - Strong communication skills to provide clear and detailed instructions in a written guide format Com...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  System Administrator/ Website Infrastructure Administrator 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...**Infrastructure Configuration:** - Set up and configure server operating systems (Linux, Windows) and related software. - Implement and maintain server configurations, ensuring alignment with best practices. 3. **Automation and Scripting:** - Develop and utilize scripts for automation tasks to streamline server management processes. 4. **Networking:** - Manage network configurations, including DNS, firewalls, load balancers, and VPNs. 5. **Security:** - Implement and enforce security measures for web servers, including SSL/TLS configurations, firewalls, and intrusion detection/prevention systems. 6. **Monitoring and Performance Tuning:** - Set up monitoring tools to track server performance and respond to alerts promptly. - Conduct performance tuning and...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Was looking to have it display the following: IPv4 only 1. External IP 2. Internal IP 3. Subnet 4. Gateway 5. DNS Servers with a option to refresh as user determines

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  spf and dkim tecnician 4 μέρες left

  ... I am seeking a professional who can assist me in resolving issues related to SPF and DKIM authentication for my Gmail email service provider. Skills and Experience: The ideal candidate for this project should have the following skills and experience: - Expert knowledge of SPF (Sender Policy Framework) and DKIM (DomainKeys Identified Mail) authentication protocols - Proficient in configuring DNS settings for Gmail - Strong troubleshooting abilities to identify and resolve issues related to SPF and DKIM - Familiarity with email deliverability best practices - Experience working with Gmail or other email service providers - Excellent communication skills to effectively collaborate with me and provide updates on the progress of the project Project Requirements: The main issue I ...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Urgent help needed in a long term project for Azure Cloud Infrastructure and DevOps pipelines. - Azure CICD Pipelines and Terraforms -Kubernetes deployment - Networking - DNS, Tls, certs, firewalls and so on Need somone flexible to work on CST Timezone (US)

  €497 (Avg Bid)
  €497 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  URGENT help with fixing dns records after domain register migration, true experts only! Skills Required: - Expertise in DNS management and configuration - Experience in fixing DNS records after domain register migration - Knowledge of TXT, SRV, MX, and CNAME records - The client is currently using a domain registrar other than GoDaddy or Namecheap - They need help with fixing the DNS records for their migrated domain - The specific DNS records that require assistance are TXT, SRV, MX, and CNAME - The client has access to their DNS settings, providing the necessary access for the expert to make the required changes - The project is urgent and requires immediate attention from true experts in this field Please write "understood" in your ...

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Follow this tutorial: Make an ansible playbook that sets this up on windows based virtual machines on aws on whim The playbook should set an entire regular active directory instance with credentials for the client computers set up there. DHCP and DNS should also be present. The playbook must be able to launch on the clients machine (ubuntu) and set up the environment on his own private aws account. The client should be able to send a transaction on one node and see it reflected on another node

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Project Descript...and email services to a new hosting provider. Current Hosting Provider: WIX Access to Current Hosting Provider Account: Yes Preferred Timeline for Transfer: Within a week Skills and Experience Required: - Experience in transferring websites and email services to different hosting providers - Proficiency in working with various hosting platforms (WIX, Bluehost, GoDaddy, etc.) - Knowledge of DNS settings and domain transfers - Strong problem-solving skills to ensure a smooth and seamless transfer process - Attention to detail to avoid any data loss or downtime during the transfer - Ability to communicate effectively and provide updates throughout the project If you have the expertise and availability to complete this transfer within a week, please submit your...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Need an expert Centos, CWP Web Panel, vultr, Contabo, cloudfare, email configuration, DNS, dmark, dkim , Apache/Nginx, PHP, MySQL/MariaDB, etc expert. Please only bid if you are qualified and have done this work before. A Centos web hosting is installed on vultr VPS and it’s hosting several websites. We want to move everything to a new server Contabo. Not sure if you can just copy an image snapshot and make it work, but we also have the steps. * Backup the data: Create backups of all your website files, databases, emails, configurations, and any other important data. * Take note of configurations: Document all server configurations, such as software versions, settings, and special configurations for each website. Migration * Set up the new hosting server: * Ins...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...Shopify website while maintaining the same Google rank and content. Requirements: - Experience with Shopify and domain name changes - Knowledge of SEO best practices to ensure the Google rank is not affected - Ability to transfer all content from the old domain to the new domain seamlessly Skills: - Proficient in Shopify and its backend functionalities - Familiarity with domain name management and DNS settings - Understanding of SEO and website optimization Responsibilities: - Assist in transferring the website content from the old domain to the new domain - Ensure that all URLs and internal links are properly redirected to the new domain - Implement SEO strategies to maintain the current Google rank - Test the website thoroughly to ensure all functionalities are working prop...

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  modify site/server built on frameworkjs 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Modify Site/Server Built on FrameworkJS modify site/server built on frameworkjs the DNS server is hosted on time4vps. this is an IOT site, the server receives the GPS coordinates from a GPS locator and displays it on an online map. I need help, all the work was done for me by a freelancer a couple of years ago, I'll start by saying I'm not an expert in computer programming, my site hosted on time4vps was blocked for violating the rules.

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  i have a website with using perfexcrm and making use a saas modal, but cannot solve the DNS issue for domain anyone can help to solve the client domain to the subdomain of my website, thanks

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  network issue 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  After studying, you have concluded that to implement the network, you will use: 1 router for connection to the central Structure. 2 switches with 24 ports each (The Structure is housed in a two-story building and the requirement is for 10 positions per floor). 1 physical server, on which a hypervisor (ESXi 6.7) will be installed to create 4 virtual machines (1 Domain Controller/DNS/DHCP, 1 File Server, 2 Web Servers). 20 workstations (10 per floor). The necessary materials for implementing the structured cabling of the network.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  need a webmin expert 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a webmin expert who can assist me with configuring se...has experience working with Ubuntu , AWS, cloudeflare operating systems. The project shouldn't be difficult for a webmin expert as the server was newly setup and was working just fine, however unable to use http and https. it seems port 80 and 443 are disabled even though i disabled the firewall. To be honest i don't have much experience with webmin that's why i need the help, configuring webmin, DNS records, mail server, cloud flare. the mail also was working fine but now sending from the client takes too much time and sometimes it just fail. Skills and Experience: - Strong knowledge of webmin and server configuration - Expertise in Linux operating systems - Ability to troubleshoot server issue...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me resolve DNS issues related to my website. I recently moved my site over to Squarespace, but I want to use Web Server Hub for my emails. Currently, my domain is not properly connected to Web Server Hub. Skills and Experience: - Strong understanding of DNS configuration and troubleshooting - Experience working with Squarespace and Web Server Hub accounts - Ability to quickly resolve DNS issues and connect domain to Web Server Hub Deadline: This project needs to be resolved immediately.

  €114 (Avg Bid)
  Επείγον
  €114 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  SPF and mark setup Έχει λήξει left

  SPF and DKIM Setup for 1 Domain I am looking for a freelancer who can help me set up SPF and DKIM records for my email service provider. Skills and Experience: - Experience with setting up SPF and DKIM records for email service providers - Familiarity with different email service providers, including Gmail and Outlook - Knowledge of DNS settings and configurations - Ability to troubleshoot and resolve any issues related to SPF and DKIM setup Tasks: - Set up SPF and DKIM records for my email service provider (to be specified) - Ensure proper configuration and alignment of the records - Test the setup to ensure that emails are authenticated properly Please provide examples of previous work related to SPF and DKIM setup for email service providers.

  €55 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον ΣΜΓ
  €55 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Email configuration 19 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi All, Please see the below details. a. We have a domain hosted with site ground. b. We have an email address with this domain in office365. c. Our website is hosted in cloudflare. Accidntially, we have deleted MX records and CNames. We made a further mistake that we removed the website from the cloudflare and out it back. Now the DNS are propagating. We need to fix the email issue now. Need somebody to log into my computer remotely and do this change when I am inspecting the process. Please let me know if you are interested. The project should be finished within next few hours.

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  trouble shoot 19 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi All, Please see the below details. a. We have a domain hosted with site ground. b. We have an email address with this domain in office365. c. Our website is hosted in cloudflare. Accidntially, we have deleted MX records and CNames. We made a further mistake that we removed the website from the cloudflare and out it back. Now the DNS are propagating. We need to fix the email issue now. Need somebody to log into my computer remotely and do this change when I am inspecting the process. Please let me know if you are interested. The project should be finished within next few hours.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Technical Marketing - Datasheet 12 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a technical marketing engineer to develop contents for DnS Security datasheet. A knowledge in tech and dns security industry is a must.

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  resolve dkim=unknow on yahoo 7 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I am running a Postfix server along with 2 DNS servers. I had to change the the IP address of mail server. After changing the IP I got DNS entry updated including SPF. Everything is working fine but when I send a mail to yahoo it's going to spam and it shows "dkim=unknown". So this need to be resolved.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Moved a squarespace domain to a blogger 5 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...looking for a freelancer who can help me move my Squarespace domain to a blogger platform. Requirements: - Experience in migrating websites between different platforms - Familiarity with Squarespace and Blogger - Knowledge of DNS settings and domain redirection Project Scope: - Ensure that all pages, images, and links are properly migrated - Set up DNS settings and domain redirection to ensure a seamless transition Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Squarespace and Blogger platforms - Strong understanding of website migration processes - Knowledge of DNS settings and domain management - Attention to detail and ability to ensure a smooth transfer of all content and functionality Please provide a proposal outlining your experience with similar projects...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...secure network environment. Specifically, I require the following server roles and features to be installed: - DNS Server: to manage the domain name system and ensure smooth network communication. - File and Storage Services: to enable sharing and storage of files within the network - integration of office 365/azure ad to sync office 365 apps and usernames with online azure and local network. Additionally, it is important that the setup integrates with Office 365 users, allowing seamless access and collaboration with our cloud-based applications. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Windows Server 2019 and network domain setup. - Strong knowledge of DNS, DHCP, and file sharing protocols. - Familiarity with Office 365 integration. - Abili...

  €644 (Avg Bid)
  €644 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  ...through Cloudflare. The domain in use also goes through Cloudflare. This role requires the individual to provide the necessary DNS settings for optimal functionality and to configure the SMTP server in cPanel to ensure everything operates correctly. Key points of the project include: - The server will be used exclusively for sending emails and will not be receiving any, so there's no need to create an MX DNS record. - We are able to configure the SMTP server in cPanel, but we encounter an error (Connection could not be established with host...) when attempting to send automated emails. - The chosen candidate will have full access to the server and I will implement any DNS entries as required. - The ultimate goal is to enable the server to send automated em...

  €130 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €130 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Hostinger Hosting Migration Expert Έχει λήξει left

  I am looking for a Hostinger Hosting Migration Expert who can help me migrate my websites from shared hosting to a new hosting platform. Requirements: - Experience with Hostinger hosting platfor...me migrate my websites from shared hosting to a new hosting platform. Requirements: - Experience with Hostinger hosting platform - Expertise in migrating websites from shared hosting to a new platform - Ability to handle more than 5 websites/domains migration Skills and Experience: - Proficiency in Hostinger hosting platform - Strong knowledge of website migration processes - Familiarity with DNS configuration and domain management - Attention to detail and ability to ensure a smooth transition without any downtime If you have the necessary skills and experience, please apply for thi...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Ubuntu Bash Scripts Έχει λήξει left

  Please read before contacting me! If you have NO experience in Bash/Curl Scripting or Linux, please do NOT reply to this Request. EXAMPLY: Install Ubuntu 22.04 run OS update run OS Upgrade -y Open standard ports Run install LAMP with all Modules needed: (at least PHP 8.1) Create DNS record () will provide PowerDNS database root user & password to check availability and register if available. create account on ISPConfig, DO NOT add DNS record to ISPConfig Upload WEBSITE .zip Extract into path of newly created account (example: home/ add mysql database to ISPConfig assign username and password. Change config file in home/ with database info JOB DONE! Upload WEBSITE .zip Extract into right path

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  migrate web and domains with emails Έχει λήξει left

  Project Description: I am looking for a freelancer to migrate my website and email accounts from my current WordPress hosting provider to another WordPress hosting provider. Skills and Experience Required: - Experience in website and email migration, specifically with WordPress platforms - Familiarity with different hosting providers and their migration processes - Knowledge of DNS settings and email configuration - Ability to troubleshoot and resolve any issues that may arise during the migration process - I already started migration but lack of knowledge to succesfully migrate everything, the most important thing is being able to keep emails and acces emails (not sending or receiving)

  €150 (Avg Bid)
  Επείγον
  €150 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Azure programatic load balancer Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me with my project to create an Azure programmable load balancer. The main purpose of this load balancer is to ensure high availability for my application setup as Active-passive and take care of dns routing.. Programming Language: I do not have a preferred programming language for this project, so the freelancer can use the language that they are most comfortable with. Expected Traffic/Load: The system should be able to handle a low level of traffic, with up to 100 requests per second. Skills and Experience: To successfully complete this project, the freelancer should have the following skills and experience: - Expertise in Azure and load balancer configuration - Proficiency in at least one programming language, such as C# or Python - ...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a freelancer to combine my Squarespace domain with my existing Google Workspace account. Skills and Experience: - Experience with Squarespace and Google Workspace integration - Proficient in setting up and configuring Google Workspace accounts - Knowledge of DNS settings and domain management - Familiarity with email, calendar, and drive integration Requirements: - Combine Squarespace domain with Google Workspace account - Set up and configure email, calendar, and drive integration - Ensure seamless functionality between Squarespace and Google Workspace Please provide your relevant experience and expertise in your proposal. Thank you!

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Cloudflare setup Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me set up Cloudflare for my blog. I need a general setup without any specific features such as DDoS protection or a CDN. I do not have any existing security measures in place that need to be integrated with Cloudflare. Ideal skills and experience for the job: - Experienc...freelancer who can help me set up Cloudflare for my blog. I need a general setup without any specific features such as DDoS protection or a CDN. I do not have any existing security measures in place that need to be integrated with Cloudflare. Ideal skills and experience for the job: - Experience in setting up Cloudflare for blogs - Knowledge of Cloudflare's general setup process - Familiarity with DNS management and configuration - Understanding of website security...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...sync We are setting up Vaultwarden, an opensource variant of Bitwarden on a test server. Our need is to determine how to connect to our LDAP environment using Directory Connector but using only CLI tools. Our environment is: * Ubuntu Server 22.04 * Vaultwarden (an opensource variant of Bitwarden) * Samba 4 (works as Active Directory domain controller) * Our server is publicaly accessible with DNS provided by Cloudflare. * The software has been installed so all commands only run under a specific user and not root. We have succeeded in installing Vaultwarden * Vaultwarden comes up properly at its web interface We have succeeded in installing Vaultwarden CLI using their preferred method (NPM) * command 'bw' provides responses as expected indicating it is installed...

  €531 (Avg Bid)
  €531 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am in need of a developer who can host my business website on the Hostinger VPS server. I already have both the domain name and website design ready. My budget for hosting the website is less than $50. Requirements: - Experience in hosting websites on the Hostinger VPS server - Knowledge of website migration and deployment - Familiarity with domain name configuration and DNS settings - Understanding of website security and SSL certificate installation Skills: - Web hosting - Server management - Domain name configuration - Website migration - SSL certificate installation

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Migration service. This fee covers the entire process, including setting up the server, installing and configuring PHP, Apache, MySQL, and other scripts, migrating the database and files, and, lastly, migrating the domain along with setting up DNS records for it.

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Add DKIM, DMARC, SPF records for emails. Improve health score of emails in Instantly

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me transfer my WordPress website to another domain using FTP. Skills and experience needed: - Proficiency in...help me transfer my WordPress website to another domain using FTP. Skills and experience needed: - Proficiency in WordPress and FTP - Familiarity with transferring websites and databases - Ability to work with specific files and databases - Knowledge of DNS settings and email account setup is a plus Requirements: - Access to both the current and new domain's FTP credentials - Transfer of only specific files and databases (only website) - Focus on website transfer only, without the need for a complete setup including email accounts and DNS settings. If you have the necessary skills and experience, please submit you...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  WordPress Email Configuration Setup Έχει λήξει left

  I am looking for a WordPress expert to help me with my email configuration setup. I already have a domain and hosting for my WordPress website. The website is hosted on Godaddy. Current Issue: We are getting this "Google Couldn't verify that actually sent this message (and not a spammer)" message on the email received through our website on gmail. We tried updating DNS record but still no change in the problem. Need help with this. Specifically, I am expecting to have both newsletter subscriptions and automated responses on my WordPress website. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of WordPress and email configuration - Experience setting up newsletter subscriptions and automated responses - Attention to detail and ability to ...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Linux Administrator Έχει λήξει left

  We have VPS Linux from hostinger, We need following task to be completed. 1. Download,Install, configure JDK 10 version 2. Download,Install, configure JVM 3. Download,Install, configure JRE 4. Download,Install, configure MYSQL 5. Set permission to DB, User 7. Download,Install, configure Tomcat 10.0.20 6. SETUP DNS so that tomcatcat loads in browser by domain name. 7. We have created sub-domain on godaddy, need to point to VPS IP and application should be able to access by domain name examplt 8. We should be able to access mysql, tomcat, jdk with no issues on our VPS. 10. configure tomcat so that max connnection & users can access the application. Freelance should be able to complete all the above task on our machine using ANYDESK. NO ACCESS TO BE GRANTED REMOTELY

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...subdomain takeovers by integrating with platform api and json files 2- Subdomain Enumeration: Implement a subdomain enumeration feature using opensource tool like `amass` and to identify new subdomains. 3- Subdomain Takeover Verification: develop a verification system that continuously monitors new and old subdomains for subdomain takeovers, based on fingerprints like (HTTP response patterns and DNS status checks) that I will provide. 4- Notifications: Integrate a notification system to alert the team immediately upon potential takeover discovery, with options for push notifications to slack (using notify opensource tool). This is a high-level of the automation I want, I need it to be compatible with AWS including database and continuously monitoring, I can provide more infor...

  €441 (Avg Bid)
  €441 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ONLY EXPERIENCED SHOULD BID OTHERWISE I WILL REPORT YOUR PROFILE.. ITS NOT A PROJECT ITS A 5 MINUTE TASK FOR WHICH AMPLE EXPERIENCE IN WEBSITE HANDLING,WORDPRESS,DOMAIN,DNS,NAMESERVERS LINKING REQUIRED ...REST AWAIT FOR FURTHERMORE FURTURE PROJECTS COMING YOUR WAY..

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...person, not an agency) (this is a one year project, monthly fees) Responsibilities • Able to execute SEO alone, doing all on-page, technical & off-page optimization • Able to do keyword research (clients & competitors) • Able to give keyword suggestions & optimization • Able to guarantee #1 Google Page result • Have a deep understanding of both white & black-hat SEO is a plus • Strong knowledge of DNS, hosting, servers, etc • Very strong in CMS such as WordPress (at least 90%) • Good knowledge of HTML, CSS, and JavaScript is a bonus • Good in other Google tools such as Analytics, Search Console Requirement • MINIMUM 8 to 10 years of SEO experience • Have iGaming experience is a MUST • MINIMUM 15 to 20...

  €315 (Avg Bid)
  €315 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Need help with SMTP configuration Έχει λήξει left

  ...templates for future use Project Requirements: - The client is using an email client or software other than Gmail or Outlook - The primary reason for SMTP configuration is email marketing - The client may require assistance with setting up email templates in the future Additional information I use hostinger domain Namecheap hosting Usind cloudflare to merge them And i am facing issue with reverse dns Inam looking for person who can resolve my problem. Note: The client has not specified the email client or software they are using, so the freelancer must be flexible and knowledgeable in configuring SMTP for various platforms. Additionally, the client may require assistance with email templates in the future, so the freelancer should have experience in customizing and optimizi...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...choice))) work will be verified by the client and his webmaster admin, not compliant (I refuse all job))!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????? ?????????? ALL SERVER using NGINX + VARNISH + APACHE: 01/update patch vmware and install vmwartool for all vm 02/add SSL (htpps) vmwareexy secures vm 03/set up a backup or automatic for each vm (on vmwaresxi) or snashop 04/ creation 3 vm (complete 3vps (, with dns and ip and hostename) (server bind) and add domain name 05/ ffmpeg install latest version 5 ON ANY SERVER 06/ install the last 3 nod js versions available for client on panel for any server 07/ install the last 5 php versions on all servers( php 7.....................................................VIA LATEST VERSION ......................................... example: domain: hostname: ...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Κορυφαία dns Άρθρα Κοινότητας