Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  24,282 django δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Εργασία σε Python Έχει λήξει left

  Να δημιουργηθεί μια web εφαρμογή η οποία στην οποία χρήστες θα μπορούν να βλέπουν ...χρήσης) των αιθουσών αλλά και να βλέπει μετρικές για την συνολική χρήση του συσ&tau...

  €207 (Avg Bid)
  €207 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Django Developer Έχει λήξει left

  Κατασκευή Web εφαρμογής με Django και με βάση δεδομένων την PostgreSQL

  €2218 (Avg Bid)
  €2218 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  software developer 6 μέρες left

  Title: Web Application Software Developer Needed I am looking for a skilled software d...am open to any programming language. Software Type: - The software I am looking to develop is a web application. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web application development - Experience in designing user-friendly and responsive interfaces - Strong knowledge of programming languages such as JavaScript, Python, Ruby, or PHP - Familiarity with frameworks such as React, Angular, or Django - Ability to integrate APIs and third-party services - Knowledge of database management systems such as MySQL or MongoDB - Attention to detail and ability to deliver high-quality code - Good problem-solving and communication skills If you have the required skills and expertise, please bid on thi...

  €306 (Avg Bid)
  €306 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  I Need Coder 6 μέρες left

  Website Development Project - Python Coder Needed Skills and Experience Required: - Proficiency in Python programming language - Experience in website development - Strong understanding of HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with frameworks such as Django or Flask - Knowledge of database management systems, such as MySQL or MongoDB - Ability to create responsive and user-friendly web designs - Understanding of SEO principles and best practices Project Requirements: - Develop a fully functional website using Python programming language - Implement necessary features and functionalities based on project specifications - Ensure the website is responsive and compatible with all browsers and devices - Optimize the website for search engines and implement SEO strategies - Integrate ...

  €447 (Avg Bid)
  €447 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Freelance and GIGs Show case Market Place (Fixed Budget $700) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...technologies for real-time communication. 9. Escrow with Milestone Automation: Technical Implementation: • Develop logic for defining project milestones. • Automate milestone payments based on predefined completion criteria. • Implement error handling for failed milestone completions. 10. Niche-specific Communities: Technical Implementation: • Create forums or community features using frameworks like Django Channels or WebSockets for real-time interaction. • Implement permission-based access for specific community groups. 11. Smart Matchmaking Algorithm: Technical Implementation: • Use machine learning libraries (TensorFlow, Scikit-learn) to build recommendation models. • Analyze user behavior and project data for better matching algorithms. &bu...

  €526 (Avg Bid)
  €526 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  Project Description: Our team has recently converted an existing C# codebase to Django. We are seeking a skilled freelancer to collaborate with our in-house developer to integrate this converted code into our existing Django project. The primary goal is to ensure that the integrated code operates seamlessly within the Django environment, aligning it with our existing architecture, functionalities, and database structures. Objectives: Collaborative Code Integration: Work closely with our in-house developer to incorporate the converted Django code into our existing project, ensuring it complements the current architecture and coding standards. Functionality Alignment: Collaborate to verify and align all functionalities of the converted code with those of t...

  €1265 (Avg Bid)
  €1265 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create an AI-based project management system with specific features including team collaboration and communication. The backend development will be done using Python/Django, while the frontend design should be interactive and dynamic. Ideal skills and experience for the job include: - Strong proficiency in Python and Django framework - Experience in developing AI-based systems - Knowledge of frontend technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Ability to create interactive and dynamic user interfaces - Familiarity with project management concepts and methodologies

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  API Development 6 μέρες left

  I am looking for a skilled developer to assist me with API development using Python and the Django framework. The main functionality I would like the API to achieve is user authentication. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge and experience with Django framework - Familiarity with API development and authentication protocols - Ability to integrate user authentication functionality into the API If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Exciting AI Chatbot and GPT product development projects 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...are minimum requirements. Further features are only limited by our vision and your ability to deliver. We are looking to form a long term relationship with the successful partner so if you are looking for a short term gig, please don’t bother applying. You MUST be able to demonstrate experience in and have a credible portfolio demonstrating the following minimum skills: Python with FastAPI or Django framework, React front end, Postgres DB, Vector DBs, Langchain, AWS DevOps, SaaS solution management, LLM experience with – GPT 3.5 GPT 4.0, Llama2 or other self hosted LLM models. You will be required to enter into a non-disclosure agreement and respond to a comprehensive selection criteria document. Please submit your proposal and we will be in touch....

  €2544 (Avg Bid)
  €2544 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές

  I am looking for an experienced Full Stack Developer to work on a web app project. The ideal candidate should have expertise in Django, REST, Python, Git and Linux. Timeline: The project is expected to take more than 6 months to complete. Features: Please check Skills and Experience: - Proficiency in Django, REST, Python, and Linux - Experience with custom API integration

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  126 προσφορές
  Hledám parťáka (FrontEnd) pro python project 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Dashboadů na webu. Jde o projekt s celosvětovým rozsahem (BackEnd - já: data se stahují ze všech koutů světa a jejich prezentace, Frontend - ty: jde do všech koutů světa také). Odměna je podíl na zisku. Do budoucna až bude projekt kompletně hotový uvažuji o přijetí investora, který by nám pomohl s jeho rozjezdem s "Big Bang". General: Technologie: WordPress, Elementor, Astra, Python, SQLLite, Django, Pandas, Numpy Provider: Forpsi / Webglobe / AWS / Jiný (s největší pravděpodobnosti služba: "Virtuální privátní server (VPS)" nebo "Virtuální managed server (VMS)" --> na serveru poběží ještě můj ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...for a skilled Django developer to create a CRUD application with the following requirements: Main Purpose: - The application should be able to Create, Read, Update, and Delete data. - Simple login/register Page - All items/products/services display page - Specific item/product/service display page - Item/product/service add page - Item/product/service update page Application can have any type of user and items... Database: - The preferred database for this application is SQL. Customization: - The level of customization required for the Django CRUD application is basic. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Django framework - Strong understanding of SQL databases - Experience in developing CRUD applications - Knowledge of user authentication and authori...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Back-End Developer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...shaping the backbone of our innovative projects. If you're passionate about creating robust server-side solutions and have expertise in PHP (Laravel), Node.js (), Python (Django), Java, Ruby, and diverse databases including PGSQL, MongoDB, and MSSQL, we want to hear from you! Responsibilities: Develop and maintain server-side logic using PHP (Laravel), ensuring seamless integration with front-end elements. Implement and optimize server-side applications using Node.js () for scalable and efficient web solutions. Contribute your coding prowess to dynamic web applications using Python (Django) for seamless functionality. Utilize Java and Ruby to design, build, and maintain efficient and reliable server-side applications. Manage and optimize databases including PGSQL, M...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Full Stack Developer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...interactive and dynamic features using JavaScript and other front-end technologies. Collaborate with UI/UX designers to translate design mockups into responsive and functional web pages. Utilize front-end frameworks such as React, Angular, or Vue.js to build scalable and efficient user interfaces. Work on the back end to design, implement, and maintain server-side logic using technologies like Node.js, Django, or Laravel. Create and manage databases, ensuring optimal performance, security, and scalability. Collaborate with cross-functional teams to understand project requirements and deliver high-quality software solutions. Stay updated on industry trends and emerging technologies to continuously improve our development processes. Requirements: Proven experience as a Full Stack ...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm currently developing a web application using Django and Bootstrap, with AJAX functionality to submit forms. My application involves submitting form data to an external API, but I'm encountering a persistent "Invalid JSON data" error when attempting to make POST requests. I am seeking a skilled web developer to troubleshoot and resolve an issue with an AJAX form submission in a Django web application. The form is intended to submit data as a JSON payload to a Django view, which then sends the data to an external API. However, the form data is currently being submitted as application/x-www-form-urlencoded instead of application/json, despite the correct headers being set. Scope of Work: Review the existing AJAX form submission code. Identify an...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Development of Afrofeeling platform 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...have much time to go over some of the details. I have to validate a proposal with a detailed execution schedule no later than this Thursday. All the project details are in this description. ### I'd like to redesign the platform, which is currently in Drupal, using Python/Django and React or PHP/Laravel & React code, respecting this layout But I more prefer Python/Django and React. The platform includes the following areas: - Magazine/Blog - Business Listing - Agenda - Marketplace (Multivendor) - PREMIUM MEMBERSHIP - Forum - Advertising space module #### Magazine/Blog This offers a variety of articles enriched with photos and videos. Users can interact by leaving

  €732 (Avg Bid)
  €732 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  ...user experience and engagement - Ensuring seamless integration with our existing systems and databases - Collaborating with our team to gather requirements and provide technical guidance - Conducting thorough testing and debugging to ensure the software is fully functional and error-free Skills and experience needed for this project: - Strong proficiency in Python and its frameworks, such as Django or Flask - Experience in developing full stack web applications - Knowledge of front-end technologies, including HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database management systems, such as MySQL or PostgreSQL - Ability to work collaboratively in a team environment and communicate effectively If you have the expertise and passion for creating user-centric web software, we would...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...the system and provide ongoing maintenance and updates. #### Skills and Qualifications: - **Experience with AI and Machine Learning**: Proficiency in integrating and working with AI models, especially in natural language processing. - **Strong in Frontend and Backend Development**: Skilled in modern frontend technologies (React, Angular, or Vue) and backend frameworks (Node.js, Python Flask, or Django). - **Familiarity with Cloud Services**: Experience with cloud platforms (AWS, Google Cloud, or Heroku) for hosting applications. - **API Development Experience**: Ability to develop and manage APIs for system integration. - **Problem-Solving Skills**: Strong analytical and problem-solving skills, with a focus on delivering practical, user-centric solutions. - **Excellent Communica...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a Django developer who can assist me with my project. I have a detailed list of requirements that I would like to be included. The timeline for this project is urgent, with a timeframe of 1-2 weeks. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python coding - Experience with Django development - Knowledge of SQL database management - Familiarity with CSS, HTML, and JavaScript

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...user experience and engagement - Ensuring seamless integration with our existing systems and databases - Collaborating with our team to gather requirements and provide technical guidance - Conducting thorough testing and debugging to ensure the software is fully functional and error-free Skills and experience needed for this project: - Strong proficiency in Python and its frameworks, such as Django or Flask - Experience in developing full stack web applications - Knowledge of front-end technologies, including HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database management systems, such as MySQL or PostgreSQL - Ability to work collaboratively in a team environment and communicate effectively If you have the expertise and passion for creating user-centric web software, we would...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  112 προσφορές
  Professional Website Development for Major Tire Distributors 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and password to analyze www.ntw.com. The new website should closely resemble the structure and functionalities of www.ntw.com. Platform Preference: Freelancers are encouraged to specify the platform they propose for this project, along with the reasons for their choice. Options include WordPress with WooCommerce, Magento, Shopify, or a custom development solution using frameworks like Laravel, Django, or Express.js. Multi-Site API Integration: Freelancers should outline their experience in connecting websites to multiple APIs. This involves developing separate API connections for each major wholesaler and ensuring seamless data exchange. Skills and Experience: We are looking for a freelancer with proven expertise in: E-commerce website development API integration, particularl...

  €1263 (Avg Bid)
  €1263 Μέση Προσφορά
  165 προσφορές

  Estoy buscando un profesional independiente que pueda brindarme asistencia para solucionar problemas y resolver problemas de implementación para mi proyecto Django en Heroku. Detalles específicos: - Necesito que alguien que tenga experiencia con Django y Heroku me ayude con el proceso de implementación. - El autónomo ideal debería poder identificar y resolver cualquier problema que pueda surgir durante el despliegue. - La fecha límite para esta implementación es de un día, por lo que se requiere soporte rápido. Habilidades y experiencia: - El profesional independiente debe tener experiencia en la implementación de proyectos Django en Heroku. - Es necesario tener conocimientos sobre resolució...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  next steps on django project 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with the next steps on my Django project. The project requires expertise in front-end design and layout. Specific requirements for the project include: - User authentication and registration - Database integration and management using PostgreSQL There is no specific deadline for completing the project, so I am open to discussing the timeline with the freelancer. Ideal skills and experience for the job: - Strong proficiency in Django and front-end development - Experience with user authentication and registration - Knowledge of PostgreSQL database system If you have the necessary skills and are interested in working on this project, please reach out to discuss further details.

  €538 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €538 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Django permissions and roles 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Django developer who can help me implement permissions and roles for my project. The specific requirements for this project include user management, content management, and administrative tasks. I am looking to introduce a hierarchical contained approach. for example i want to be assign account managers to customers so that they can create employees but they can't see anything not beyond their role and company. The roles and permissions framework for this project will be a combination of both using the built in permissions to create role and groups as well as a method to introduce a compartmentalised hierarchical permissions system I have a tight timeline for the completion of this project and need it to be finished within a week. Ideal skills and e...

  €632 (Avg Bid)
  €632 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  I have a project which is on Django, Now I need it to be integrated with with 5 AWS services: S3,SNS,SQS,Lamda function etc Deployment with AWS Elastic Beanstalk and AWS Continous Deployment

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Finish a Python + django trading application 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  It is necessary finish a web application in python + django regard the statistic of stocks. So it is necessary: some fetaures of some filter; -. make some change to mysql database and api to datafeed. -. verify the formulas and add some features; -. make better the design. - create an admin page with security login and import stocks manually. Please answer only if you can show similar experiences

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am looking for a developer who can fix the authentication issue I am facing with my Neo4j 4.x cloud-hosted instance. Currently, I am getting the err...client is unauthorized due to authentication failure.}" Skills and experience required: - Strong knowledge and experience with Neo4j 4.x - Expertise in working with cloud-hosted instances of Neo4j - Proficiency in troubleshooting and resolving authentication issues - Neo4j (Python) Driver issues I want this fixed soon like tonight or tomorrow. Basically, I set up Neo4j desktop, I have this old Django Python / Neomodel site I'm trying to get up and running again. The authentication for my locally created Neo4j databases do not work. The exact same error I get when I create a free instance on Neo4j Aura DB (managed d...

  €159 (Avg Bid)
  Επείγον
  €159 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for a developer who can fix the authentication issue I am facing with my Neo4j 4.x cloud-hosted instance. Currently, I am getting the err...client is unauthorized due to authentication failure.}" Skills and experience required: - Strong knowledge and experience with Neo4j 4.x - Expertise in working with cloud-hosted instances of Neo4j - Proficiency in troubleshooting and resolving authentication issues - Neo4j (Python) Driver issues I want this fixed soon like tonight or tomorrow. Basically, I set up Neo4j desktop, I have this old Django Python / Neomodel site I'm trying to get up and running again. The authentication for my locally created Neo4j databases do not work. The exact same error I get when I create a free instance on Neo4j Aura DB (managed d...

  €35 (Avg Bid)
  Επείγον
  €35 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for a DevOps expert with experience in Django/React, RDS, Docker/Kubernetes, and EKS. The project involves deployment and scaling of a Python/Django/React tech stack. The expected timeline for this project is less than 1 month. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in DevOps tasks such as deployment and scaling - Proficiency in Python, Django, and React - Experience with RDS, Docker, and Kubernetes - Familiarity with EKS (Elastic Kubernetes Service) - Ability to work within a tight timeline and deliver results efficiently

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  A django developer for a project 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Django developer to customize an existing Django project. The main goal of this project is to make modifications to the existing project and add specific features or functionalities. Specific requirements for this project include: - develop custom features based on a work in progress Django app The ideal candidate for this job should have experience in Django development and be familiar with customizing existing projects. They should also have expertise in user authentication systems and payment gateway integration. The project should be completed within a month.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Pyspark AWS ML Django 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with a Pyspark AWS ML project. The main goal of the project is data processing and transformation. I already have all the data needed for the project. The preferred timeline for this project is flexible. Skills and Experience: - Strong experience with Pyspark and AWS ML - Proficient in data processing and transformation techniques - Familiarity with machine learning model development - Ability to work within a flexible timeline

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...From backend to frontend, you will ensure seamless functionality and provide an exceptional user experience. This is a great opportunity to take ownership of development projects and make a significant impact on our organization. Skills and Experience: - Full Stack Development: We are looking for a developer who is proficient in both frontend and backend development. - JavaScript/React, Python/Django, Ruby on Rails: While any language or technology proficiency is acceptable, experience with these languages and technologies is preferred. Timeline: - More than 6 months: The estimated timeline for the project is more than 6 months. We are looking for a developer who can commit to a long-term engagement and provide ongoing support and enhancements to our digital platforms. If you ...

  €258 (Avg Bid)
  €258 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  咨询aws beanstalk 部署 django 有一个django 架构的网站, 需要部署到AWS 上去. 希望找一个有经验的工程师或者团队咨询关于CI/CD的问题. 如果合适也可能会有一些django 相关的测试的程序需要帮忙写.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Fix bug in deployment 7 ώρες left

  I'm looking for a freelancer to help me fix a bug in my deployment. I'm using Django, and I have some error messages too. Ideally I'd like the bug to be fixed right away, so I'm looking for a freelancer who can provide immediate resolution to the issue. If you are familiar with Django and think you can help me get this project back up and running, please let me know.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a page that displays a graphical result of API reading. Graphical Result: - The page should display a graphical result in the form of 4 widgets. - Users should be able to choose between 3 different d...graphical displays. - Strong understanding of web development languages and frameworks. - Ability to customize widget designs based on user preferences. API: "content_m3": 17.74, "capacity_tons": 46.8, "name": "Silo #5", "content_type": "default", "content_tons": 11.531, "last_scan_timestamp": "2023-11-21 07:54:58.802230+00:00", "capacity_m3": 72, "number": 5 Our existing platform is based on Django frameworks. This page have...

  €502 (Avg Bid)
  €502 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Login en Django Έχει λήξει left

  Quiero un login que este conectado con las API de google y permita iniciar sesion con la cuenta de google Solo el login seria pero que cuente con este servicio se debe hacer en django

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...to the MediaCMS GitHub repo: Region Lock Feature: - The website should have the ability to restrict access to certain regions. - Users from restricted regions should be redirected to a specified page or denied access altogether. Target Region: - The main target region for the website is Europe. Skills and Experience: - MediaCMS is built with Python/Django and React, so experience in these is crucial - Strong knowledge of website development and customization. - Experience with integrating Google translation script or similar translation services. - Familiarity with region lock implementation and access control. - Understanding of website localization and multilingual functionality. - Ability to work efficiently and deliver high-quality results within

  €227 (Avg Bid)
  €227 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Python Developer for New Web Development Project Skills and Experience: - Proficient in Python programming language - Experience in web development using Python frameworks such as Django or Flask - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database systems such as MySQL or PostgreSQL - Understanding of RESTful APIs and web services - Strong problem-solving and debugging skills Project Requirements: - Develop a new web application using Python - Design and implement user-friendly and responsive web interfaces - Integrate with databases and handle data storage and retrieval - Implement necessary security measures to protect user data - Collaborate with the team to ensure project goals and timelines are met Timeline: - The project needs to be completed within 1-2 we...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Fix bug in deployment Έχει λήξει left

  I'm looking for a freelancer to help me fix a bug in my deployment. I'm using Django, and I have some error messages too. Ideally I'd like the bug to be fixed right away, so I'm looking for a freelancer who can provide immediate resolution to the issue. If you are familiar with Django and think you can help me get this project back up and running, please let me know.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Necesito hacer Deploy de mi aplicacion desarrollado con Django y Mysql, con Digitalocean. Basicamente necesito que me enseñe haccer el deploy con una lista de paso. Soy programador con experiencia, solo tengo problemas con el deploy y necesito es ayuda.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...management system for my business. The main features I need for this system are reporting and analytics, as well as inventory management. - The system should be built using the Django framework, as it provides a robust and scalable solution for web applications. - I now have a sales management system, but I need a developer to optimize and adjust the front end and add a function such as: analyze the sales data stored in the database and visualize these data in a module of the system, Sales reports also need to be exported. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language and experience with the Django framework. - Knowledge of database management systems and ability to design and implement an efficient database structure for the sales management...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Proyecto Django + react Έχει λήξει left

  I am looking for a developer who can help me build a web application using Django and React. Main Purpose: Building a web application Functionality: I have a list of specific functionalities that I would like to include in the application. Deadline: I would prefer to have the project completed within a month. Ideal Skills and Experience: - Strong experience with Django and React - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of database management systems, such as PostgreSQL or MySQL - Ability to integrate APIs and third-party libraries - Familiarity with version control systems like Git - Excellent problem-solving and communication skills

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Need django developer Έχει λήξει left

  I am in need of a Django developer who can assist me with API integration for my project. The ideal candidate should have experience in Django and be able to seamlessly integrate APIs into the system. Specific requirements for the project include: - API integration: The developer should be able to integrate various APIs into the project. - User authentication and registration: The project will require user authentication and registration functionality. The expected timeline for project completion is less than a week. Therefore, the developer should be able to work efficiently and deliver high-quality results within this timeframe. I have detailed documentation for the project, which will provide the developer with a clear understanding of the project requirements and spec...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm building a financial data research platform and look for an experience FullStack developer for the implementation. The core functionality is pulling financial data from an API, storing it in a database then transforming this data and displaying it on a website. Users will be ab...years experience in each of these technologies. You will be in charge for the development from scratch to end. I will guide you on all the conceptual topics (which unique identifiers to use, what data transformations to perform etc.) and we will work in close collaboration. If that sounds interesting to you, please reach out and tell me: - Your experience in years & projects in each of the 3 (Django, React JS, MySQL) - Your expected hourly salary - How many hours you could work per week - W...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  105 προσφορές

  It will be a scheduled call Working hours from 8:30 PM IST to ...to 6 AM IST You have a choice to accept or refuse the call, You will be paid for those hours while you will be working. I am looking for an experienced Interview expert who has expertise in AWS services and Python/Flask/Django frameworks. Specifically, I need the developer to have experience in EC2, S3, RDS, and have at least 9+ years of experience in this field. Nature of the task: - The task for the developer will involve providing interview guidance. Skills and experience required: - Expertise in AWS services such as EC2, S3, RDS. - Proficiency in Python/Flask/Django frameworks. - At least 9+ years of experience in software development and AWS. If you have the required skills and experience, please apply ...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  1 hour quick django task Έχει λήξει left

  1. re-generate a secret key 2. small change in the API

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Python developer looking Έχει λήξει left

  we are looking for minimum 5yrs experience and strong in Django and Flask . Python (Programming Language) PostgreSQL MySQL Strong communications

  €1246 (Avg Bid)
  €1246 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Κορυφαία django Άρθρα Κοινότητας