Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 django δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Εργασία σε Python Έχει λήξει left

  Να δημιουργηθεί μια web εφαρμογή η οποία στην οποία χρήστες θα μπορούν να βλέπουν ...χρήσης) των αιθουσών αλλά και να βλέπει μετρικές για την συνολική χρήση του συσ&tau...

  €207 (Avg Bid)
  €207 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Django Developer Έχει λήξει left

  Κατασκευή Web εφαρμογής με Django και με βάση δεδομένων την PostgreSQL

  €2219 (Avg Bid)
  €2219 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  - Authentication: Users should be able to self register and login on to the platform after email/mobile verification. - Dynamic Planner: A user should be able to create a personalised space consisting of a drag and drop functionality for the services offered by us and create a custom planner using start/end date and other details with integrated checkout cart. - Collabo...access their own catalogue and make modifications to it. - Payment Gateway: The platform should have a payment gateway supporting all types of payment methods like debit/credit cards, net banking, UPI and PayPal. - Admin Area: The platform should contain an Admin area to monitor and administer all capabilities and users of the platform. - Preferred Tech Stack: Python, Java, Angular, React, MySQL, Django, Golan...

  €586 (Avg Bid)
  €586 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  - Authentication: Users should be able to self register and login on to the platform after email/mobile verification. - Dynamic Planner: A user should be able to create a personalised space consisting of a drag and drop functionality for the services offered by us and create a custom planner using start/end date and other details with integrated checkout cart. - Collabo...access their own catalogue and make modifications to it. - Payment Gateway: The platform should have a payment gateway supporting all types of payment methods like debit/credit cards, net banking, UPI and PayPal. - Admin Area: The platform should contain an Admin area to monitor and administer all capabilities and users of the platform. - Preferred Tech Stack: Python, Java, Angular, React, MySQL, Django, Golan...

  €248 (Avg Bid)
  €248 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...and adapts to different screen sizes. Frameworks and Libraries: • Bootstrap: A popular CSS framework for responsive design. • jQuery: JavaScript library for simplifying DOM manipulation and event handling. • Font Awesome: Provides scalable vector icons that can be easily customized. Back-End Development: • Depending on the functionality, a back-end language like JavaScript (Node.js) or Python (Django or Flask) might be used for server-side logic and API integrations. • Content Management System (CMS): Could be used for managing and updating content, such as WordPress or a headless CMS like Contentful. Version Control: • Tools like Git for version control and collaboration among developers. DevOps and Deployment: • Continuous Integration/Continuo...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Need some expert help to overcome some bugs and such for my project. Currently using flask (may wish to port to django later). Kind of a fun project.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Web application 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Management** - Scheduling of exams. - Creation and publication of exam timetables. - Entry and publication of results. 10. **Reports and Statistics** - Generation of customized reports (academic, financial, attendance, etc.). - Analysis of academic performance and trends. - Dashboards for administrators. ## Technologies and Tools 1. **Backend** - **Languages**: Python (Django), JavaScript (Node.js), PHP (Laravel). - **Databases**: PostgreSQL, MySQL, MongoDB. - **API**: RESTful API for integration with other systems. 2. **Frontend** - **Frameworks**: React.js, Vue.js, Angular. - **UI/UX**: Use libraries like Material-UI or Bootstrap for a responsive and attractive user interface. 3. **Mobile** - Development of mobile applications for And...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am seeking an experienced developer who can conduct a detailed review of my existing REACT JS and DJANGO codebase. The primary goal of this review is to optimize the code for better performance. Key Review Areas: - **Rendering and Re-rendering**: - **Network Requests and Data Fetching**: - **Component State Management**: Ideal Skills and Experience: - rendering, re-rendering, network requests, and data fetching principles. - inefficient use of hooks. Source Code Review Project I want to get source code review for - Frontend only 1. review only frontend, 2. review only React JS 3. background working with python and django 4. check code is it with REACT INTERNATIONAL STANDARD Reason for review 1. Conditional rendering is there we do not want that . We want component...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Interactive AI & ML Tutorial Platform 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Objective: Create a platform offering AI a...both by admins as well as users similar to medium etc Career Services: Services: Mock interviews, personal guidance sessions. Scheduling: Users can book services for a fee. Resume Page: Need to contain a highly interactive Page for different sections of Resume with dummy text. So that it can be filled later Preferred Technologies Frontend: Framework: with TypeScript. Backend: Framework: Django. Database: PostgreSQL. Note: Tutorial section needs to have tools to create the tutorials. So, option for users to create and publish their tutorial as well as admin generated content. Also, all the code and setup should be handed over and no copyrighted or AI generated content can be used. Code should be deployable and same should be demonstra...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Urgent JavaScript/Django Development Required 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are urgently seeking a talented developer proficient in both JavaScript and Django for an immediate project. Key Requirements: Proven experience with JavaScript and Django development. Ability to commit to completing this project as soon as possible. Project Details: JavaScript Task: Ensure the drag-and-sign feature is responsive on both mobile and tablet devices. Django Task: Format the PDF invoice to meet specified requirements. Application Instructions: Highlight your relevant experience with both JavaScript and Django in your application. Only apply if you can dedicate the necessary time to complete this project promptly. We look forward to your applications!

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Herramienta de IA para Formulación Cosmética 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...cosméticas existentes. Simulación y Modelado Predictivo: Crear simulaciones y modelos predictivos para optimizar fórmulas y predecir su estabilidad y eficacia. Integración con ChatGPT: Configurar e integrar ChatGPT para permitir consultas y recomendaciones en lenguaje natural. Desarrollo de Interfaz de Usuario: Crear una interfaz de usuario sencilla y funcional utilizando frameworks web como Flask o Django. Requisitos: Experiencia en IA y Machine Learning: Dominio de herramientas y bibliotecas como TensorFlow, PyTorch, y Scikit-learn. Desarrollo Backend y API: Experiencia en el desarrollo de APIs y aplicaciones backend con Python. Conocimientos de NLP: Familiaridad con el procesamiento de lenguaje natural y experiencia con la API de OpenAI. Hab...

  €4091 (Avg Bid)
  €4091 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm looking for a skilled Python and Django developer to assist with the maintenance of my website. Your primary tasks will include fixing any existing bugs, adding new features, and ensuring the overall performance and efficiency of the website. Key Responsibilities: - Fixing bugs: You'll be tasked with identifying and resolving any issues that may be affecting the site's functionality. - Adding new features: As the website evolves, you'll help integrate new features, ensuring seamless user experience. - Optimizing performance: It's crucial that you ensure the site is running efficiently and effectively. The main functionalities and features that need to be maintained include: - User authentication: Ensuring the security and usability of our user authent...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Simple CRM with Custom Order Entry 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a simple CRM system built that records customer details, users can search the customer by First name, surname, phone, email. If customer not found ability to add the customer Then ability to take an order for the customer capturing 10 or so pieces of data Was think of doing this is python/Django

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  CI/CD Pipeline Engineer 5 μέρες left

  ...multiple databases for different environments: QA, UAT, Dev, and Prod. Our technology stack includes a front-end built with and a back-end powered by Python Django. Responsibilities: - Set up and maintain CI/CD pipelines using Jenkins. - Manage code repositories and integrations with GitHub, GitLab, and Bitbucket. - Automate code deployments from GitHub to various server environments. - Configure and manage separate databases for different environments: - - - - - Ensure seamless integration between the front-end () and back-end (Python Django). - Troubleshoot and resolve issues related to CI/CD pipelines and code deployments. - Collaborate with development and operations teams to ensure best practices

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Web Scraper for Dubizzle Car Listings 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...suitable framework (e.g., Django, Flask) to handle data storage, processing, and API requests. - Implement an API to access the tracked data with filtering options. 4. **Frontend Development**: - Create a user interface to display the tracked data. - Implement features like search, filter, and notifications for changes in listings. 5. **Automation**: - Schedule the scraper to run at regular intervals using cron jobs or another task scheduler. - Ensure the system can handle frequent updates efficiently. 6. **Notification System**: - Set up a notification system (email, SMS) to alert users about changes in listings. #### Skills Required: - Proficiency in web scraping tools (e.g., BeautifulSoup, Scrapy). - Strong knowledge of backend frameworks (e.g., Django...

  €2049 (Avg Bid)
  €2049 Μέση Προσφορά
  137 προσφορές

  ...services offered by the structure • Enable users to book and pay online for various services. • Offer an intuitive and attractive user interface. • Integrate content management (CMS), customer relationship management (CRM), internal messaging, and appointment tracking tools. Site Architecture • Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (Frameworks: React.js or Vue.js) • Backend: Node.js with or Django (Python) • Database : PostgreSQL or MongoDB • Web Server : Nginx or Apache • Security: HTTPS, SSL, Protection against XSS/CSRF attacks • Content Management (CMS) : Strapi or Contentful • Customer Relationship Management (CRM): • Salesforce or HubSpot integration • Messaging Tools: Integration with Twilio or SendGrid •...

  €485 (Avg Bid)
  €485 Μέση Προσφορά
  127 προσφορές

  The system must contain an admin panel so that I can see metrics for all clients and manage them in a simple way. and must contain an admin panel for the customer to create their own raffle, customizing it with their logo, brand, colors, payment system, etc.

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές
  REALIZZAZIONE PAGINA DASHBOARD ADMIN 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Buongiorno a tutti, sto implementando un sito web, con il framework Django di python, con un motore di prenotazione integrato. Mi servirebbe un front-edn in grado di sviluppare l'interfaccia dellla mia dashboard con elementi originali e alla moda in modo che attiri potenziali clienti. Perchè una volta finito vorrei vendere il mio progetto su licenza. Esiste la possibilità di stilizzare altre pagine, una volta soddisfatte le mie richieste. La dashboard deve contenere: un pulsante mediante il quale si carichi un file con le date e gli orari disponibili; e altri elementi che ho postato in foto; Si accettano consigli sull'ampliamento della mia dashboard. La mia dashboard deve essere di tendenza e concorrente con altri competitors. Cerco uno sviluppatore front-e...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking to hire a skilled developer to build a web-based application that can generate dosage recommendations based on patient prescriptions. Ideally, the project should be built with expertise in Python, Django, and JavaScript. Key Features: - The primary functionality of the website should be to generate accurate dosage recommendations. - The interface should be user-friendly and navigable, with clearly displayed outputs. - Data confidentiality and protection should be a top priority, following all HIPAA regulations. Ideal Skills/Experience: - Proficiency in Python, Django, JavaScript - Prior experience in healthcare applications would be advantageous. - A keen attention to detail and accuracy - Strong respect and understanding for privacy and data protection laws

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  We are seeking an experienced developer to integrate an OCR (Optical Character Recognition) process into our existing Resume Builder. This feature will allow users to upload their current resumes and automatically populate the necessary fields in our template ...suitable format if necessary. Text Parsing and NLP: Utilize NLP libraries (like SpaCy) to parse the extracted text and identify key fields (name, contact details, education, work experience, skills, etc.). Template Population: Automatically populate the predefined resume template with the extracted data. Backend and Frontend Integration: Develop a backend server (preferably in Python using Flask or Django) to handle the upload and processing of resumes. Integrate the frontend interface with the backend for seamless user e...

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Queremos desarrollar una solución Django para agendar citas medicas de un consultorio y utilizando Boostrap como framework

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Django Web aplicación 4 μέρες left

  Se requiere hacer una solución Web en Django para el agendamiento de reuniones para una fábrica de software

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Full Stack Developer Needed ASAP 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an experienced full stack developer to work on a web application project. Key Requirements: - Proficient in Python, JavaScript, and PHP - Strong hands-on experience with Django, React, and Laravel frameworks - Capable of building a web application from scratch Your role will include: - Collaborating with the UI/UX designer to realize the project from design to functional web application - Writing well-documented, clean code that is scalable and maintainable - Ensuring the application’s responsiveness on multiple devices - Implementing a secure authentication system - Optimizing the performance of the application Ideal skills and experience: - Proven track record of developing web applications - Deep understanding of front-end technologies - Familiarity with cloud pla...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  121 προσφορές
  web aggregator -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Analytics and Reports: Generate reports on platform usage, financials, and user activity. 3. Technical Requirements 3.1. Frontend Technology: HTML5, CSS3, JavaScript, React.js or Angular.js Responsive Design: Ensure compatibility with various devices (desktops, tablets, smartphones). SEO Optimization: Implement SEO best practices for better search engine ranking. 3.2. Backend Technology: Node.js, Django, or Laravel Database: PostgreSQL or MySQL Authentication: JWT or OAuth for secure authentication Payment Gateway Integration: Stripe, PayPal, or other reliable payment gateways Email/SMS Notifications: Integration with email services (e.g., SendGrid) and SMS services (e.g., Twilio) 3.3. Security Data Encryption: Ensure all sensitive data is encrypted. SSL Certification: Implement ...

  €675 (Avg Bid)
  €675 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  1- Save in MongoDB 06 HTTPs get requets using DJANGO. DJANGO needs combine the 6 JSON's to turning them in just one big JSON. This JSON's is about about Product's imported from Bling's ERP 2- Do they show as one big list in Front-end using JavaScript 3- If all running right, should delete PHP requets to just DJANGO be doing this task

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...experience. Collect feedback to improve service quality. Admin Dashboard: Manage users, delivery agents, and parcels. Monitor live tracking of all deliveries. Generate reports and analytics. Technical Implementation: Front-End Development: Use Flutter or React Native for cross-platform development. Implement UI/UX designs that are intuitive and user-friendly. Back-End Development: Use Node.js, Django, or Ruby on Rails for the server-side. Implement RESTful APIs to communicate between the front-end and back-end. Store user and delivery data in a database (e.g., PostgreSQL, MongoDB). Live Tracking Integration: Integrate with Google Maps API or Mapbox for real-time location tracking. Use Firebase or a similar service for real-time updates and notifications. Payment Gateway Inte...

  €6 - €18
  Σφραγισμένο
  €6 - €18
  20 προσφορές

  I'm initiating a journey to boost my knowledge in the Django Rest Framework, specifically needing assistance with: - Understanding Cache Configuration and Management within DRF: A strong tutor with expertise in elaborating concepts and walking me through practical examples of both cache configuration and management will be ideal. - Customizing Permissions: I also plan to explore deeply into creating, modifying, and setting custom permissions in the Django Rest Framework context, requiring a tutor with hands-on practice in these areas. - Implementing Customizable Approval Levels: Lastly, I seek to comprehend how to deploy customizable approval levels on forms within DRF. Tutors experienced in working with various levels of form approvals are in pole position for this ...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Desarrollo Web 3 μέρες left

  Desarrollo de una web para eventos para conectar clientes con proveedores. Habilidades necesarias con Symfony o Django.

  €548 (Avg Bid)
  €548 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Web App Debugging in PyCharm 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking someone skilled in both web development and PyCharm to help me debug my Python (Django/Flask) and HTML/CSS based web application. Key Tasks: - Identifying and troubleshooting issues causing the difficulty in debugging - Providing a clear, clean and functioning code solution - Ensuring the web application runs smoothly in PyCharm Ideal Skill Set: - Strong knowledge of Python (Django/Flask) and HTML/CSS - Proficient in using PyCharm, particularly for debugging web applications - Ability to effectively communicate and provide detailed explanations for debugging process.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...experience. Collect feedback to improve service quality. Admin Dashboard: Manage users, delivery agents, and parcels. Monitor live tracking of all deliveries. Generate reports and analytics. Technical Implementation: Front-End Development: Use Flutter or React Native for cross-platform development. Implement UI/UX designs that are intuitive and user-friendly. Back-End Development: Use Node.js, Django, or Ruby on Rails for the server-side. Implement RESTful APIs to communicate between the front-end and back-end. Store user and delivery data in a database (e.g., PostgreSQL, MongoDB). Live Tracking Integration: Integrate with Google Maps API or Mapbox for real-time location tracking. Use Firebase or a similar service for real-time updates and notifications. Payment Gateway Inte...

  €6 - €18
  Σφραγισμένο
  €6 - €18
  12 προσφορές

  I'm looking for a skil...application on the Ethereum blockchain. Key Responsibilities: - Develop a custom smart contract on the Ethereum blockchain. - Implement the functionality required for a DeFi application. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in developing smart contracts on the Ethereum blockchain. - Strong understanding of DeFi concepts and mechanisms. - Proficiency in Solidity. - Familiarity with Django and React for potential full-stack integration. Your deliverable will be a fully functional, secure smart contract that meets the requirements of a DeFi application. The ability to communicate effectively and work collaboratively is also crucial. If you have a strong background in smart contract development, particularly within the DeFi space, I'd lo...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  95 προσφορές
  Solve errors to a Python, django, Mysql statistic web application 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  It is necessary finish a web application in python + django regard the statistic of stocks. So it is necessary: some fetaures of some filter; -. make some change to mysql database and api to datafeed. -. verify the formulas and add some features; -. make better the design. - create an admin page with security login and import stocks manually. Please answer only if you can show similar experiences

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I'm looking for a skilled developer to convert PHP codebase to Python using Django framework. The primary objective of the code is to process payments for services. Key Requirements: - Converting a PHP codebase to Python using Django framework - it's is an Integrate UPI gateway system into the converted Python code Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PHP and Python - Extensive experience with Django framework - Knowledge of UPI gateway systems - Prior experience in payment processing systems

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Description: We are looking for an experienced Full-Stack Developer to help us build the firs...customer information. Build secure document upload functionality for ID, payslips, credit files, and bank statements. Set up automated SMS and email reminders for document submission. Ensure seamless data synchronization with Zoho CRM. Skills Required: Proficiency in front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript, React/Angular/Vue.js). Proficiency in back-end technologies (Node.js/Python, Express/Django/Flask). Experience with AI and chatbot development. Experience with Zoho CRM integration. Strong understanding of secure file upload and management. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Payment Terms: Fixed price. Please provide your total project cost and a breakdown...

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  134 προσφορές

  ...preferably be built using Node.js + React, Python + Django, or Ruby on Rails. I'm flexible on this and open to your suggestions on the best technology stack to use, subject to my preference illuminated earlier. Third-Party Integrations: - Payment gateway: To handle transactions securely. - Social media platforms: For wider connectivity and marketing. The application should allow easy adaptability in the future, and users should find navigating through the website an easy and pleasant experience. The color scheme and logo are ready and will be furnished. Skills/Experience: - Web development (particularly, creating marketplace/freelancer type platforms) - User interface and user experience design - Knowledge in Node.js + React, Python + Django, or Ruby on Rails - T...

  €681 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €681 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  ...display fixtures for football leagues, weather updates, etc. Design and User Experience: The site design will resemble Instagram, with videos (news articles) displayed in a continuous feed. Technologies and Languages: Frontend: HTML, CSS, JavaScript (preferably using frameworks/libraries like React.js or Vue.js) Backend: Node.js, (or alternatively, PHP with Laravel, or Python with Django/Flask) Database: MongoDB, MySQL, or PostgreSQL Others: RESTful APIs, AJAX, and possibly WebSockets for real-time updates Reference Site: You can refer to as an example. We are looking for a talented freelancer who can create a site with these features using the specified technologies. If you're interested, please contact us with your portfolio and a price quote. Thank yo...

  €2064 (Avg Bid)
  €2064 Μέση Προσφορά
  168 προσφορές

  BID ONLY IF YOU READ THE JOB DESCRIPTION CARE FULLY Hello everyone i have a file tracking system web app in django, basically it is a file sharing system inside a organisation and it hosted in LAN network using DOCKER. now i want to add a new module for which i need a experienced freelancer in PYTHON, DJANGO, DOCKER AND KUBERNETES. Will provide you source code and docker file you have to create a new app inside the old one. TEMPLATES ARE READY BUDGET 10K MAXX, BID ONLY IF YOU CAN NO TIME WASTING IS ALLOWED

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We are looking for an experienced NextJS developer to help us build a new platform here at Bonfire. You will be working on a very...developer to help us build a new platform here at Bonfire. You will be working on a very small team while reporting directly to the CTO, and will have an opportunity to build a project from the ground up without any technical debt or legacy code to worry about. Your primary focus will be on building a standalone NextJS app with ecommerce capabilities, which will be tightly integrated with our Python Django Backend (REST API). Bonfire is a well established business (been here since 2012). We are building a new addition to our software offering, and that’s where you come in. We are looking for a long-term relationship and committed individuals to ...

  €371 (Avg Bid)
  €371 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  We are looking for an experienced NextJS developer to help us build a new platform here at Bonfire. You will be working on a very...developer to help us build a new platform here at Bonfire. You will be working on a very small team while reporting directly to the CTO, and will have an opportunity to build a project from the ground up without any technical debt or legacy code to worry about. Your primary focus will be on building a standalone NextJS app with ecommerce capabilities, which will be tightly integrated with our Python Django Backend (REST API). Bonfire is a well established business (been here since 2012). We are building a new addition to our software offering, and that’s where you come in. We are looking for a long-term relationship and committed individuals to ...

  €306 (Avg Bid)
  €306 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές
  Data Analysis Program for AWS 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...virtual machines to host and run the scraping and data processing scripts. - AWS S3: For storing collected data and output files. - Email Verification: - smtplib (Python library): For performing SMTP email verification. - py3-validate-email: An open-source library for validating email addresses. - Frontend Development: - HTML/CSS/JavaScript: For developing the user interface. - Flask or Django (Python frameworks): For creating a web application with a user interface. (The list of tools provided are just recommendations. You can use whatever tools you wish. But no tool may incur an expense to be used aside from ChatGPT Assistant.) Deliverables 1. Program Code: - Well-documented code for the program, including any necessary setup or configuration scripts for runnin...

  €816 (Avg Bid)
  €816 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Update React dashboard 1 μέρα left

  Hi, I have a react dashboard developed by other developer, we are getting the data from the django rest API. We need to update the dashboard and make some changes based on the API data we are getting.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Backend Developer for Server-side Scripting 18 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a backend developer who's proficient in Python and Java, with experience in Django and Spring frameworks. The main goal of this project is to focus on server-side scripting for the backend of our web application. Key Responsibilities: - Implement server-side scripting using Python and Java - Develop and maintain backend services - Optimize and maintain database management - Troubleshoot, debug, and upgrade the backend as needed Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python and Java - Experience with Django and Spring frameworks - Skilled in server-side scripting and backend development - Strong understanding of database management - Prior experience with optimization and debugging of backend services - Excellent problem-solving and communicatio...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Fintech Development with Python, Java & C++ 17 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced programmer, proficient in either Python, Java, and C++. The succes...data. - Ability to implement machine learning in analyzing the candle patterns and price action for back-testing of trade/price data - Ability to copy trades from main account to multiple accounts either with the same broker or different brokers - API integration with multiple brokers Although I've not indicated any required specific frameworks or libraries, a demonstration of experience in Django, Spring Boot, or Boost would be a plus. Please make a bid if you have experience executing tasks of such nature and scale. I'm keen to see examples of related projects you've completed. The project's timing will be decided upon meeting the right candidate. I&#...

  €324 (Avg Bid)
  €324 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm seeking a proficient Python expert capable of developing solutions for web scraping and automation. Given the project's focus, I'm counting on your expertise to deliver efficiently. Responsibilities: - Develop a web scraping system. - Implement an automation solution. Even though I didn't specify the languages or frameworks, having familiarity with Django, Flask, or BeautifulSoup could be a plus. Please submit your bid only if you have a strong background in Python, web scraping, and automation. Don't forget to include examples of your past work and particular experiences related to these tasks, as it will give me a better understanding of how you address such duties. Looking forward to working with a Python professional!

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  ...bottlenecks and fix bugs. - Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency. - Provide valuable suggestions and feedback during the app development process. - Contribute to the development of backend services using Python and Django. - Work on front-end development with React when necessary. - Utilize AWS services for app deployment and maintenance. Requirements: - Proven experience in mobile development using Flutter and Firebase. - Proficiency in Python and Django. - Knowledge of React for front-end development. - Familiarity with AWS and its services. - Strong understanding of software development principles and methodologies. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. - Ability to work in...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I'm in need of part-time Django developers who can help build microservices-based APIs. The project involves the creation of various microservices to enable the overall functionality of the system. Key Requirements: - Experience working with Django and microservices is essential. - Familiarity with modern API development practices. - Ability to work on a part-time basis and commit to the project's timeline. Project Details: - The work will be divided into individual modules, each corresponding to a specific microservice (e.g., user authentication, email sending, file uploading). - You will be expected to work on a 'per module' payment basis, with the full project budget being released incrementally upon the approval of well-developed services and meeti...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Update Django project, making images upload on posts

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of an expert who can customize my Google Analytics dashboard. The customization is anticipated to be of intermediate complexity. Key Requirements: - Expertise in Google Analytics: The professional should have a deep understanding of Google Analytics, its core functions and layout. - Proficiency in Django: It's a plus if the freelancer has experience working with Django framework. The type of customization to be performed will fall under the intermediate enhancement category. This entails modifying the dashboard to meet the requirements of the business. The candidates have to be able to debug the error of attached image. In your application, please focus on sharing your past work with similar projects, particularly those involving the customization of t...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  It is necessary finish a web application in python + django regard the statistic of stocks. So it is necessary: some fetaures of some filter; -. make some change to mysql database and api to datafeed. -. verify the formulas and add some features; -. make better the design. - create an admin page with security login and import stocks manually. Please answer only if you can show similar experiences

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Κορυφαία django Άρθρα Κοινότητας