Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  17,162 debugging δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...υπόστασης υπόβαθρο σε αρκετά αντικείμενα και τομείς του IT. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμε με html5 και css3 ερασιτεχνικά, αλλά περισσότερο με τραβάει το δημιουρ&ga...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Αναζητούμε PHP Developer με εμπειρία σε Joomla eshop payment plugins για σύνδεση με ελληνικές τράπεζες, analytics plugins , responsive templates effects-views κλπ. που θα εφαρμόζονται σε ecommerce -eshop Joomla εργαλεία τύπου viruemart, eshop joomdonation κλπ. για μόνιμη εξωτε...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for an experienced Android Java developer to create a professional networking app for personal...mean all other code should be properly arranged professionally - User privacy and security measures Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Android Java development - Experience in building networking or social media apps - Knowledge of user authentication and security protocols - Familiarity with API integration and third-party libraries - Strong problem-solving and debugging skills - Good communication and collaboration skills If you have a strong background in Android Java development and are passionate about creating a professional networking app, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and any relevant e...

  €259 (Avg Bid)
  €259 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Full stack development, Graphic artist, cryptography, blockchain 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer with specific skills in ...technology and its implementation Key Responsibilities: - Develop a new website with an emphasis on user experience and functionality - Implement secure encryption algorithms to protect user data - Integrate blockchain technology into the website for added security and transparency - Collaborate with graphic designers to create visually appealing and engaging designs - Conduct thorough testing and debugging to ensure the website is error-free and optimized for performance If you possess the necessary skills and experience in full stack development, graphic design, cryptography, and blockchain, and are looking for an intermediate level project, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in th...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Helena Petrevsky 6 μέρες left

  Project Title: Unity Project DLLs I am looking for a freelancer who can deobfuscate lost project DLLs as soon as possible. Specific Design Ideas or Preferences: - I have a clear vision in mind for the design. Preferred Timeline: - As soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in deobfuscating lost U...who can deobfuscate lost project DLLs as soon as possible. Specific Design Ideas or Preferences: - I have a clear vision in mind for the design. Preferred Timeline: - As soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in deobfuscating lost Unity project DLLs. - Familiarity with various obfuscation techniques and tools. - Proficiency in reverse engineering and debugging. - Attention to detail and problem-solvi...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Fix office script 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...looking for someone to fix my office script that is currently experiencing error messages. The script is written in typescript. The script links with the atera API. The script is in relation to a excel spreadsheet. The project will include ensuring the script is functioning correctly. Skills and Experience: - Expertise in typescript and office scripting - Strong understanding of error handling and debugging - Familiarity with office applications and their scripting capabilities - Experience with restful API'S and in particular Atera Timeline: - The project needs to be completed ASAP. Script requirements: - Currently talk to a CORS proxy on cloudflare. - A spreadsheet will be filled with customer names and the hours included in there atera contact - Only clients with the...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ... Trade related info should be notified via Telegram like trade entry, exit, realised and unrealised loss (to be fetched via API) 5. Basic considerations a. Seamless integration b. Good UI/UX c. Website design to be professional that can build trust (I can share basic design elements or sample templates that I like) d. Parallel testing while development e. Proper testing, debugging, quality check before final submission of the whole project f. Technical support for at least initial 3-months period and extended based on agreements g. Defined milestones and timeliness 6. Additional/Optional requirements a. Technical support for issues that arise during actual execution b. Life-time service support agreement with fees based on service usage 7. S...

  €3166 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €3166 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Small task in Python 6 μέρες left

  I am looking for an expert in Python to help me with a small debugging task. Here are the specific requirements for the project: Task: - Debugging a Python code Python version: - No specific version required Expertise level: - Expert in Python Ideal skills and experience for the job: - Strong knowledge and experience in Python programming - Proficiency in debugging techniques and tools - Ability to quickly identify and resolve issues in Python code - Familiarity with various Python libraries and frameworks If you have the expertise and experience required for this task, please submit your proposal.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...consistency with project goals. - API Integration: Seamlessly integrate the front end with backend services and third-party APIs, including Zoho CRM. - Booking System Development: Create a robust and user-friendly booking system. Ensure HIPAA Compliance: Implement secure data practices in line with HIPAA standards. - Optimize Performance: Enhance application speed and efficiency. - Testing and Debugging: Conduct comprehensive testing and troubleshoot issues effectively. - Enhance User Experience: Focus on delivering a seamless UX. - Ensure Accessibility: Make the application accessible to all users. Best Practices: - GitHub and Version Control: Utilize GitHub for source code management, maintain clear commit messages, and manage branches and pull requests effectively. - React.j...

  €699 (Avg Bid)
  €699 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  directorist error 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with a specific error I am encountering in Directorist 7.0. Error Message: I am getting an error message that is not listed in the provided choices. I would appreciate it if the freelancer can specify the exact error message and troubleshoot it accordingly. Actions ...Being Performed: The error occurs when performing actions that are not mentioned in the provided choices. I will provide more details to the freelancer about the specific actions being performed when the error occurs. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in PHP and WordPress development - Experience with the Directorist plugin and its customization - Proficiency in troubleshooting and debugging WordPress errors - Excellent problem-solving skills and attention...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Full-Time WordPress Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Elementor Page Builder 7. WP Bakery Page Builder 8. Gutenberg 9. Visual Composer CSS3 10. JavaScript 11. HTML5 12. jQuery 13. Ajax 14. PHP Technical Skills/Qualifications: 1. Understanding of website architecture and aesthetics 2. Experience building user interfaces for websites and/or web applications 3. Experience designing and developing responsive design websites 4. Comfortable working with debugging tools like Firebug, Chrome Inspector etc. 5. Ability to understand CSS changes and their ramifications to ensure consistent style across platforms and browsers 6. Ability to convert comprehensive layouts and wireframes into working HTML pages 7. Understanding of how to interact with RESTful APIs and formats (JSON, XML) 8. Strong understanding of PHP back-end development Gener...

  €1 - €4 / hr
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €1 - €4 / hr
  7 προσφορές
  Full-Time WordPress Developer & Designer - Long Term 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Elementor Page Builder 7. WP Bakery Page Builder 8. Gutenberg 9. Visual Composer CSS3 10. JavaScript 11. HTML5 12. jQuery 13. Ajax 14. PHP Technical Skills/Qualifications: 1. Understanding of website architecture and aesthetics 2. Experience building user interfaces for websites and/or web applications 3. Experience designing and developing responsive design websites 4. Comfortable working with debugging tools like Firebug, Chrome Inspector etc. 5. Ability to understand CSS changes and their ramifications to ensure consistent style across platforms and browsers 6. Ability to convert comprehensive layouts and wireframes into working HTML pages 7. Understanding of how to interact with RESTful APIs and formats (JSON, XML) 8. Strong understanding of PHP back-end development Gener...

  €292 (Avg Bid)
  €292 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  software nvidia 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to assist me with the installation and setup of Nvidia software for video game of choice. Here is integration guide by the manufacturer : Task is to is to integrate it with a game that doesnt have this...com/blog/how-to-successfully-integrate-dlss-3/ Task is to is to integrate it with a game that doesnt have this feature supported by deafult Please contact me for more details. Im open for offers Skills and Experience: - Extensive experience with installing and setting up Nvidia software on Windows - Knowledge of the specific version of Nvidia software that I need installed - Strong troubleshooting and debugging skills to ensure the software is properly installed and functioning correctly

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Seeking a skilled developer to debug a web application assignment. The project involves identifying and resolving functionality issues in the application. User Howdy Candidate, we've created this pared down version of Canny to get a better idea of your experience debugging web applications. Best of luck! Getting Started Initialize your environment We recommend using nvm for managing node versions. Install nvm from here Then install the node version for this assessment: nvm i Install dependencies Next you'll need to install this app npm install Run the backend The backend is a node server. Everything to do with the server lives in /server. Terminal tab #1: npm run backend Run the frontend Webpack is used to bundle and serve our app. Everything to do with the frontend liv...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a Python developer who can debug and fully execute my existing codes related to receiving a signal from a channel in Telegram and opening positions in Binance exchange using the API. The current issue I am fa...using the API. The current issue I am facing is that the codes are not fully executing as expected. Specific errors or issues with the codes execution have not been identified, but they are not working as expected. I am expecting the debugging and execution of these codes to be completed in the short-term, within a week. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming - Experience with Telegram bot API - Familiarity with Binance exchange API - Knowledge of signal receiving and position opening mechanisms - Troubleshooting and deb...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  WordPress Website -- 6 μέρες left

  A WordPress website developer is required. A website with three areas of services and SEO promotion . Perfect skills and experience: - Experience in developing e-commerce websites using WordPress - Experience setting up WordPress plugins and themes - Deep knowledge of HTML, CSS , PHP - The ability to integrate ...Requirements and stages for you: 1 Development and approval of the design layout of pages, wireframes, user interface/UX 2 CMS setup, layout, code, databases, etc. 3 Integration and configuration of web trackers (Adobe CDN, Googletagmanager, Google Analytics, etc.), plugins (Yoast, etc.), telephony, payments (Stripe), systems: Pixel tag, hotjar, Clearbit Reveal, Microsoft Clarity, etc. 4 Error debugging and so on 5 Technical support 6 Promotion / optimization (SEO) ...

  €428 (Avg Bid)
  €428 Μέση Προσφορά
  117 προσφορές
  programing 6 μέρες left

  I am looking for a programmer who can assist me with a specific program written in C++. The project is of intermediate complexity. Skills and Experience: - Proficient in C++ programming language - Experience in developing specific programs - Strong problem-solving and debugging skills

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Raspberry Pi Expert Customizing the Start Up Screen 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Raspberry Pi Expert Needed for Advanced Programming and Troubleshooting - I am seeking a highly skilled Raspberry Pi expert to assist with an advanced project involving programming, coding, and troubleshooting. - The ideal candidate should have extensive experience with Raspberry Pi hardware setup, programming, and debugging. - The project has a tight deadline of 1-3 days, so the candidate must be able to work efficiently and effectively to meet this timeframe. - Strong problem-solving skills and the ability to troubleshoot and debug complex Raspberry Pi projects are essential. - The candidate should also be familiar with various programming languages commonly used with Raspberry Pi, such as Python and C++. - Previous experience working on advanced Raspberry Pi projects and a deep ...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  SMTP Server Debugging for Personal Use I am in need of a professional who can debug my SMTP server as I am experiencing errors in both sending and receiving emails. This project requires immediate attention. Used tech stack: Software • Mail cow (Dockerized or bare metal installation) • DNS server • SSH client • Web browser (if using webmail) • DKIM signing tool (such as opendkim) • SPF record generator (such as spfquery Requirements:- • Setup Mail Exchange Service SMTP • Setup IMAP/POP3 • Setup Spam and Antivirus Guidelines Auto Updatation • SSH configuration for Mail Server access • Configuring DNS Records • If require Webmail, then setting Webmail Configuration option for local access • SSL/TLS Implementation for ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  SMTP Server Debugging for Personal Use I am in need of a professional who can debug my SMTP server as I am experiencing errors in both sending and receiving emails. This project requires immediate attention. Used tech stack: Software • Mail cow (Dockerized or bare metal installation) • DNS server • SSH client • Web browser (if using webmail) • DKIM signing tool (such as opendkim) • SPF record generator (such as spfquery Requirements:- • Setup Mail Exchange Service SMTP • Setup IMAP/POP3 • Setup Spam and Antivirus Guidelines Auto Updatation • SSH configuration for Mail Server access • Configuring DNS Records • If require Webmail, then setting Webmail Configuration option for local access • SSL/TLS Implementation for ...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  software developer 6 μέρες left

  I am looking for a software developer who specializes in desktop application development. The primary function of the application will be stock maintenance. I need the project to be completed within a month. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in desktop application development - Proficiency in programming languages su...the application will be stock maintenance. I need the project to be completed within a month. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in desktop application development - Proficiency in programming languages such as Java, C++, or Python - Knowledge of stock management systems and algorithms - Ability to design a user-friendly interface for the application - Strong problem-solving and debugging skills - Attention to detail and ability to meet ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to help me fix the issue with my iOS app ma...and Experience: - Experience in developing iOS apps using Flutter - Strong knowledge of iOS development and debugging - Familiarity with the Flutter framework and its best practices - Proficient in troubleshooting and fixing app crashes - Strong attention to detail and problem-solving skills Specific Requirements: - Identify and fix the issue causing the app to crash on iPhone devices - Test and ensure the app runs smoothly on all iPhones - Provide recommendations to improve app performance and stability Please note that I have existing code for the app and I am not sure which specific functions are causing the crashes. It is crucial for the developer to have experience in debugging and resol...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Android fix bugs 5 μέρες left

  I am looking for an experienced Android developer to fix functionality bugs in my app. Specifics: - The bugs are related to the functionality of the app and need ...app. Specifics: - The bugs are related to the functionality of the app and need to be addressed. - While I don't have a detailed list of the bugs, I can provide a general idea of the encountered issues and their symptoms. - The timeline for bug fixes is flexible, allowing for more than 5 days to complete the task. Ideal skills and experience: - Strong knowledge of Android development and debugging. - Experience in identifying and fixing functionality bugs. - Attention to detail and the ability to troubleshoot and solve problems efficiently. - Good communication skills to understand the general idea of the en...

  €525 (Avg Bid)
  €525 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  Build a crypto trading platform 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This project is to build a crypto trading platform. This includes developing and improving the frontend interface, adding new features, and making improvements to existing features. And we are building a crypto trading platform now. but we have some issues on the front-end that need to be fixed urgently Required...need to be fixed urgently Required Skills The ideal candidate will have experience in the following areas: • Frontend web development using HTML, CSS, and JavaScript • Creating responsive web designs that are compatible with various browsers and devices • Creating user interfaces that are intuitive and visually appealing • Integrating third-party APIs • Testing and debugging • Familiarity with cryptocurren...

  €3879 (Avg Bid)
  €3879 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to help me debug a functionalit...complex calendar module implemented using Next.js. The specific bug I am experiencing relates to the processing of data. Skills and experience required: - Strong knowledge of and React.js - Experience in debugging complex modules - Proficiency in data processing and manipulation Specific requirements: - Identify and fix the issue with data processing in the Calendar module - Ensure that data is correctly processed and displayed - Optimize the module for efficient data rendering If you have a strong understanding of and React.js, as well as experience in debugging complex modules and data processing, please reach out to me. Your expertise will be greatly appreciated in resolving this functionality iss...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Need Xamarin expert for a small task for android: Individual only 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Xamarin developer with expertise in Android development. Project Details: - The developer will be working on an existing codebase, so familia...have prior experience in Xamarin development and a strong understanding of Android app development. Skills and Experience: - Proficiency in Xamarin and Android development - Strong understanding of Android app development principles and best practices - Experience working with existing codebases - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality code - Excellent problem-solving and debugging skills If you are a skilled Xamarin developer with experience in Android app development and can work on an existing codebase within a week, please reach out to us. We are looking forward to working with you on this urgen...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  postilion contractor 5 μέρες left

  ...as well as native mobile development in Android (Java/Kotlin) and/or iOS (Swift). • Experience in architectural design and documentation. • Experience creating and consuming REST APIs. • Experience in resource planning for projects. • Experience in mentoring more junior developers. • Git version control experience in a team environment. • Agile development methodologies experience. • Strong debugging and troubleshooting skills. Additional Skills/Experience Desired • Experience with real-time Payments Systems (ACI Postilion, ACI UPF, ISO8583/ISO20022, PCI, etc.). • Understanding of EFT protocols and message standards such as ISO 8583/ISO20022 etc. • ACI Postilion or Base24 exposure. • Product Management experience • Cl...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a skilled React frontend developer to fix a page with a redirect issue on my website. Main Issue: - The main i...redirect problem is currently unknown. Error Messages and Behavior: - No specific error messages or behavior have been noticed when the redirect issue occurs. Preference for Fix: - There is no preference for how the issue should be fixed as long as it functions correctly. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in React frontend development - Proficiency in troubleshooting and debugging - Familiarity with routing configuration and server-side issues - Ability to identify and resolve JavaScript errors If you are confident in your skills and have experience in resolving similar issues, please reach out with your proposal.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for a skilled CSS developer to help me debug and enhance my hotel booking site. The site has ...including alignment issues, color and font inconsistencies, and responsive design problems. Additionally, I have a specific list of features that I would like to add to the site, such as booking modification and booking PDF alignment. I need these CSS issues to be fixed and the features to be added within few days. Skills and experience required: - Strong proficiency in CSS - Experience with debugging and troubleshooting CSS issues - Knowledge of responsive design principles - Familiarity with hotel booking systems and related features - Attention to detail and ability to ensure consistent color and font usage - Ability to work within a tight timeline and deliver high-qualit...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Project Description: - I am looking for a skilled developer to make a small patch in my ...- I am looking for a skilled developer to make a small patch in my application. - The application was developed using [programming language]. - The patch is required to fix a specific bug where the function in the app is not displaying the value t. - I have access to the source code of the application. - The ideal candidate should have experience in [programming language] and be familiar with debugging and patching applications. - Attention to detail and the ability to work efficiently are essential for this project. - The patch should be implemented in a timely manner to ensure the smooth functioning of the application. - Please provide examples of previous work or relevant experience in your...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for an Android Developer who can update my existing android mobile application into the late...mobile application into the latest API. This project is for an existing business and I have the source code for the existing application. The specific updates I need for my mobile application are bug fixes and performance improvements. Ideal skills and experience for the job: - Strong knowledge of Android development and experience with updating applications to the latest API - Proficiency in debugging and resolving bugs in Android applications - Experience in optimizing the performance of Android applications - Familiarity with the latest Android development tools and technologies - Attention to detail and ability to thoroughly test and ensure the stability of the updated a...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  c miniproj 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  C Miniproj Objective: To optimize code performance Skills and Experience: - Proficiency in C programming language - Experience in code optimization techniques - Strong understanding of algorithm design and implementation - Familiarity with debugging and profiling tools Communication: - Preferred method of communication is email.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Make Flutter Project Run 5 μέρες left

  ...skilled Flutter developer to help me resolve a compilation error in my project and ensure its smooth operation on both Android and iOS platforms. The project needs to be completed within a week. Requirements: 1. Expertise in Flutter development and experience in resolving compilation errors. 2. Proficiency in UI layout design to ensure a seamless user experience on both Android and iOS. 3. Strong debugging skills to identify and fix any potential app crashes. 4. Knowledge of cross-platform development to ensure compatibility across different operating systems. Deliverables: 1. Resolve the compilation error and ensure the project runs smoothly on Android and iOS. 2. Optimize the project for performance and stability. 3. Provide documentation and guidance on any changes made to t...

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...level of technical proficiency and do not have a preference for the programming language to be used. Skills and experience required for this job: - Proficiency in API integration and development - Experience in web scraping and data extraction - Knowledge of sportsbook APIs and their functionalities - Ability to create user-friendly and visually appealing interfaces - Strong problem-solving and debugging skills The ideal candidate should be able to understand my requirements and develop a tool that allows me to compare different sportsbook APIs based on various parameters such as odds, betting options, and available sports. They should also be able to provide support and maintenance for the tool in case any issues arise. Please include relevant examples of previous API integr...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  go language programming 5 μέρες left

  ...scratch for a complex project. The ideal candidate should have a strong understanding of Go language programming and be able to handle complex coding tasks. Specific Tasks: - Create new code from scratch using Go language - Develop and implement complex algorithms - Write efficient and scalable code Skills and Experience: - Proficiency in Go language programming - Strong problem-solving and debugging skills - Experience in developing complex algorithms - Familiarity with software development best practices - Ability to write efficient and scalable code - Prior experience in similar projects is preferred Deadline: The project needs to be completed within 10 hours. The ideal candidate should be able to work efficiently and deliver high-quality code within the given timeframe. P...

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  i need a swift xcode developer to fix issuse in my app 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled Swift Xcode developer to fix issues in my app. The specific issues I am experiencing include app crashing. It seems that only specific features are causing the crashes. I am looking for someone who can address these issues as soon as possible. The ideal candidate should have experience in app debugging and troubleshooting. Quality and attention to detail are important to me, so I am open to working within a flexible timeline.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am in need of an expert Python developer who can debug my existing code. The task is urgent and...developer who can debug my existing code. The task is urgent and needs to be completed within a specific deadline. Specific requirements for the job include: - Debugging and troubleshooting existing Python code - Identifying and fixing any errors or issues in the code - Ensuring the code is optimized for performance Ideal skills and experience for the job: - Expert level proficiency in Python programming - Strong problem-solving and debugging skills - Experience in optimizing code for performance - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality results If you are an experienced Python developer with expertise in debugging and optimizing code, please...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Fix small android bug -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: - I am looking for an Android developer to fix a small bug in my app. - The specific issue I am experiencing is that the app is crashing on launch. - I have access to the source code of the Android app. - The app should support the latest versions of the Android OS. - The ideal candidate should have experience in Android app development and debugging. - Knowledge of Java and Android Studio is required. - Attention to detail and the ability to troubleshoot and fix bugs in a timely manner is essential. - The project should be completed within a specified timeframe. - The developer should be able to provide regular updates and communicate effectively.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Mobile app 5 μέρες left

  Mobile app development for Android Primary purpose: Social Networking Specific features requested by the client: - User registration and login - User profiles with customizable information - Ability to connect with friends and send friend requests - Messaging functionality to communicate with friends - Newsfeed to display posts a...and experience for the job: - Strong proficiency in Android app development - Experience with social networking app development - Knowledge of user authentication and authorization - Understanding of database management and integration - Familiarity with push notifications and real-time messaging - Ability to create a visually appealing and intuitive user interface - Strong problem-solving and debugging skills - Excellent communication and collaboration...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Baselining in computer vision code 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled programmer who can help me baseline my computer vision algorithm written in Python. I have a list of github repositories on which i want to test my data. Skills and experience required: - Strong proficiency in Python programming language - Experien...runtime errors and their solutions - Familiarity with computer vision libraries and frameworks such as OpenCV and Pytorch Responsibilities: - Test and verify the GitHub code on my data to ensure it runs smoothly without any errors - Provide detailed explanations and documentation of the process and solutions implemented If you have a strong background in Python programming, computer vision, and debugging, and can effectively troubleshoot runtime errors in a specific section of code, then I would love to hear...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Find Laravel developer -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled Laravel developer who can complete my project in less than 1 week. The ideal freelancer should have experience in Laravel development and be able to showcase their past work. Skills ...Laravel developer who can complete my project in less than 1 week. The ideal freelancer should have experience in Laravel development and be able to showcase their past work. Skills and Experience: - Strong proficiency in Laravel development - Experience in building web applications - Knowledge of PHP, HTML, CSS, and JavaScript - Ability to work within tight deadlines - Strong problem-solving and debugging skills Timeline: - The project needs to be completed in less than 1 week. Please provide your experience in Laravel development and any relevant past work in your ap...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  116 προσφορές
  Looking for .Net Developer to help me with a task at work. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled .Net Developer to assist me with a code optimization task at work. The specific task involves optimizing the code for our project. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in .Net development - Strong understanding of code optimiz...task at work. The specific task involves optimizing the code for our project. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in .Net development - Strong understanding of code optimization techniques - Previous experience in optimizing .Net applications - Familiarity with debugging tools and techniques The complexity of the task is intermediate, so I am looking for a developer who has experience in handling moderately complex code optimization tasks. Need to figure out the timeout error and the root cause of the issue by ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can make specific changes to my JavaFX project. The changes include adding music and replacing characters. Skills and experience needed: - Proficiency in JavaFX - Experience with UI/UX improvements - Ability to implement functionality enhancements - Strong debugging skills for bug fixes Specific requirements: - Assistance in finding the necessary music files - Ability to provide suggestions for character replacements Timeline: - Urgent (Within 24 hours)

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  create a Pipedream code to connect with alegra 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... task is executed Once any contact is created on hubspot. The ideal candidate should have experience in integrating Pipedream with external platforms and be familiar with working with APIs. Specific requirements for the project include: - Developing a Pipedream code that will send customer data to Alegra. - Ensuring that the code is efficient and reliable in sending the data. - Testing and debugging the code to ensure smooth integration with Alegra. Skills and experience required: - Proficiency in Pipedream and API integration. - Strong knowledge of working with JSON and data manipulation. - Experience in working with Alegra or similar CRM platforms. - Attention to detail and ability to troubleshoot and resolve any issues that may arise during the integration process. If you...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  whatsapp API 4 μέρες left

  ...managing user data and message logs, ensuring phone numbers are stored in E.164 format. Interactive and Media Message Capabilities: Enable sending of various message types, including interactive and media messages. Error Handling and Logging: Implement advanced error handling with detailed logging using the logger library, ensuring all actions are logged at different levels for effective debugging. Webhook Integration: Develop a reliable webhook for real-time data processing in coordination with the WhatsApp API. Unix Timestamp Usage: Employ Unix timestamps for all relevant data (messages for example), ensuring time-consistent data management. Unit Testing for Database: Incorporate comprehensive unit testing before data insertion into the database to ensure da...

  €614 (Avg Bid)
  €614 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  need python django expert with 8 years of experience 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a highly experienced Python Django expert with 8 years of experience to develop a new web application. The project is of highly complex nature and I already have a detaile...meet project deadlines Ideal skills and experience for this job include: - At least 8 years of experience working with Python Django framework - Extensive knowledge of web development principles and best practices - Proficiency in front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with database management systems, preferably PostgreSQL or MySQL - Strong problem-solving and debugging skills - Familiarity with version control systems, such as Git If you have a proven track record of successfully developing highly complex web applications using Python Django, please submit your...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Fix small android bug -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: - I am looking for an Android developer to fix a small bug in my app. - The specific issue I am experiencing is that the app is crashing on launch. - I have access to the source code of the Android app. - The app should support the latest versions of the Android OS. - The ideal candidate should have experience in Android app development and debugging. - Knowledge of Java and Android Studio is required. - Attention to detail and the ability to troubleshoot and fix bugs in a timely manner is essential. - The project should be completed within a specified timeframe. - The developer should be able to provide regular updates and communicate effectively.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Kotlin Developer needed for existing app 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Kotlin Developer to work on my existing app. I need someone who can add new features to the app. There is no specific deadline for this project. Ideal skills and experience: - Proficiency in Kotlin programming language - Ability to add new features to an existing app - Strong problem-solving and debugging skills

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  We are looking for a skilled freelancer to optimize the mobile application built on React Native. The project will focus on fixing the freezing issue, optimizing the tracking, and Timer. The current state of the application's performance is satisfactory but could be improved. Solution Timefra...React Native. The project will focus on fixing the freezing issue, optimizing the tracking, and Timer. The current state of the application's performance is satisfactory but could be improved. Solution Timeframe: 3 to 5 days. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with React Native - Proficiency in optimizing mobile application performance - Familiarity with analyzing and debugging - Ability to work efficiently and meet deadlines - Ability to assess similar ...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Find Laravel developer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled Laravel developer who can complete my project in less than 1 week. The ideal freelancer should have experience in Laravel development and be able to showcase their past work. Skills ...Laravel developer who can complete my project in less than 1 week. The ideal freelancer should have experience in Laravel development and be able to showcase their past work. Skills and Experience: - Strong proficiency in Laravel development - Experience in building web applications - Knowledge of PHP, HTML, CSS, and JavaScript - Ability to work within tight deadlines - Strong problem-solving and debugging skills Timeline: - The project needs to be completed in less than 1 week. Please provide your experience in Laravel development and any relevant past work in your ap...

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  160 προσφορές

  Κορυφαία debugging Άρθρα Κοινότητας