Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 data processing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Έχω φτιάξει ένα μοντέλο deep learning με transfer learning για sound event prediction. Έχω θέμα με το να το ενσωματώσω στο raspberry και να μου βγάζει προβλέψεις κάθε δευτερόλεπτο.

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ανάπτυξη κώδικα μέτρησης processing time, για πολλαπλών πολλαπλασιασμών matrices (n x n), τυχαίας διάστασης n, για τυχαίο αριθμό πράξεων m. Θα πρέπει να γίνει χρήση των Hadamard product, Frobenius product και Kronecker product, σύγκριση...

  €506 (Avg Bid)
  €506 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...is modular, reusable, and well-documented. 2. **Kubernetes Cluster**: - Use DigitalOcean's managed Kubernetes service. - Configure the cluster to be highly available and scalable. 3. **Microservice Architecture**: - Deploy a sample microservice application on the Kubernetes cluster. - Include example services to demonstrate different patterns (e.g., REST API, background processing). - The primary focus should be on infrastructure creation; the microservice application should serve as a simple example. 4. **Single Command Operations**: - Provide scripts or Terraform configurations to create and destroy the entire infrastructure with a single command. 5. **Video Demonstration**: - Submit a video demonstrating the creation and d...

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am seeking a seasoned professional who can efficiently convert my PDF docume...The final Word document should be fully editable without any loss of information. - Cover Page Design: I prefer a modern style for the cover page - simple, sleek, and professional. You will be responsible for incorporating the title and author name, as well as an image or graphic that reflects the essence of the book. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PDF conversion tools and Word processing software - Experience in graphic design and creating book covers - Strong understanding of modern design principles - Excellent attention to detail and ability to follow specific instructions If you possess the necessary skills and creativity to handle these tasks efficiently, I look forward to working...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Urgent Technical Text Generator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a large language model created for generating technical documentation urgently. Key Requirements: - The model should have a strong f...need a large language model created for generating technical documentation urgently. Key Requirements: - The model should have a strong focus on generating technical content, including but not limited to technical guides, manuals, and reports. - It needs to be able to produce high-quality, coherent, and accurate technical documentation. Skills and Experience: - Proficiency in natural language processing and deep learning models. - Previous experience in developing and fine-tuning language models, particularly those that generate technical documentation. - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality results within a short ...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...inventory, so the app should have the capacity to handle more than 500 products. - I'm open to suggestions on the platform to be used. Ideally, it should be robust, secure and easily manageable. app for wholesale medicine business only applicable for retailers app should be user-friendly, fast, and mobile-responsive. Ensure site has features like a product catalog, pricing information, order processing system, and a secure payment gateway. • Generate unique codes for each hospital. • Create a form where hospitals can enter their unique code. • On form submission, check the code against the database and display the appropriate deals. Retailers login with all licenses Deal in products • approval Process: Implement an admin panel where you can review and app...

  €299 (Avg Bid)
  €299 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  RF Front End Enhancement with Pseudo Doppler & BPSK Decoding 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm i...specific, we need to implement the Pseudo Doppler effect on the AM frequencies to determine direction. On the UHF side, we require decoding of Binary Phase Shift Keying (BPSK) data bursts. Specifics of the project include: - Development of a highly sensitive RF front end. - Implementation of Pseudo Doppler effect for direction determination. - Decoding of BPSK data bursts on UHF frequencies. Ideal applicants should have: - Proven experience in RF engineering, particularly with AM and UHF frequencies. - Proficiency in implementing signal processing techniques like Pseudo Doppler effect. - Prior experience in decoding BPSK data bursts. - Ability to achieve a range of 10-15 miles for the RF front end. PLEASE REPLY IN YOUR BID WITH REAL ANSWERS REL...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I have a PDF file I need converted to a Word document so I can edit the content. The PDF contains many images and complex graphics, which need to be accurately replicated in the Word document. Key requirements: - Convert PDF file to Word document - Preserve exact formatting and layout of the PDF - Pay close attention to images a...layout of the PDF - Pay close attention to images and graphics, ensuring they are inserted accurately - Deliver a Word document that is ready for me to edit the content Ideal skills and experience: - Proficient in PDF to Word conversion - Strong attention to detail, particularly when replicating images and graphics - Experience with complex document layouts - Familiarity with broader document processing and editing techniques. Content writing Pdf into w...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  91 προσφορές

  ...externally. Key Requirements: - Design & Wireframing: The core task is to create an attractive and user-friendly interface for this enterprise transaction processing application. The design should be clean, professional and intuitive, aiding in the efficient completion of transactions. - Cross-Platform Compatibility: The app should be designed for both web and mobile; specifically, for iOS and Android devices. - User Experience: The design should enhance the overall user experience, ensuring a seamless transaction process for our users. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in UI/UX design, particularly for transaction processing applications. - Expertise in creating HTML wireframes. - Proficiency with cross-platform design, particularly for both iOS and A...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Excel Automation and Dashboard Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...amount of data that needs to be analyzed and reported on. I would like to transform this data into a visually appealing dashboard and automate repetitive tasks. Key Tasks: - Creating formulas and functions to streamline data processing - Data analysis and reporting - Creating colorful and visually appealing charts and graphs - Designing a visually stunning and user-friendly dashboard Primary Goals: - Automate repetitive tasks to improve efficiency - Present data in a way that is engaging and easy to understand I'm looking for someone with experience in: - Advanced Excel functions and formula creation - Data analysis and reporting - Dashboard design (preferably with a focus on aesthetics) - Automating tasks within Excel - An eye f...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...fields in our template using the extracted data. Project Requirements: Resume Upload Interface: Develop a user-friendly interface for uploading resumes in various formats (PDF, DOCX, JPEG, etc.). OCR Integration: Implement OCR using Tesseract OCR, Google Cloud Vision, or AWS Textract to extract text from uploaded resumes. Preprocessing: Use image preprocessing techniques (OpenCV, PIL) to enhance OCR accuracy, including converting documents to a suitable format if necessary. Text Parsing and NLP: Utilize NLP libraries (like SpaCy) to parse the extracted text and identify key fields (name, contact details, education, work experience, skills, etc.). Template Population: Automatically populate the predefined resume template with the extracted data. Backend and Frontend ...

  €231 (Avg Bid)
  €231 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  VST Plugin Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a developer for a a VST plugin, a freelancer with expertise in audio software development is required. Specifically, the ideal candidate should have: Proficiency in C++ or the JUCE framework Experience with DSP (Digital Signal Processing) Knowledge of VST, AU, or AAX plugin formats Familiarity with audio engineering concepts

  €403 (Avg Bid)
  €403 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Restaurant Order Alert Android App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a simple android application for my restaurant. The primary function of this app will be to recei...online orders. Key Features: - This is an Android app, so it should be developed specifically for this platform. - A simple login system should be present for customers. This login system will be for registered users only. - The app should send new order notifications. Ideal Freelancer: - Experience in developing Android applications, particularly those with a focus on e-commerce or order processing. - Strong understanding of app security and user authentication. - Familiarity with integrating in app notification services into Android apps. Please let me know your relevant experience and any similar projects you've worked on in the past. Looking forward ...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Laravel + Vue.js | No coordinators or agency please 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are in need of a Laravel + Vue.js expert to work on our site www.brokersadda.com. Please, only freelancers - no agencies or coordinators. Key Features Required: - User login and registration with OTP - Real-time data processing - Interactive dashboards Specific Functionalities to be Added: - E-commerce functionality - User management system - Integration with third-party APIs - Chat functionality - Payment gateway implementation - OTP verification system - Feed functionality as in social media sites. - friends system as in social media sites. The present site will be replaced with the new version. Looking for a full time freelancer only. No coordinator or agencies please. You must share a link of your biggest site ever developed. The budget mentions is not fixed. ...

  €555 (Avg Bid)
  €555 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  In pursuit of enhancing my professional image, I'm seeking a skilled photographer located in NYC to capture a stunning headshot. Scope of Work: - One professional headshot Attributes Required: - Fine eye for detail - Proficient in post-processing and retouching - Hands-on expertise in capturing expressions and personality - Familiar with corporate portrait photography Please note, additional grooming services like makeup and hair styling are not necessary for this project. My focus is solely on obtaining a high-quality, professional headshot photo. Your portfolio showcasing similar projects will be greatly appreciated during my decision-making process.

  €9 - €28
  Τοπικό
  €9 - €28
  0 προσφορές
  WIX Expert Needed for Booking Calendar & Stripe Integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented WIX expert to complete a ...calendar with the following features: - Time slot selection - Reservation confirmation email - Ability to block off certain dates - Integrate Stripe payment portal - Optimize the site for mobile compatibility - Suggest and implement design and layout improvements to enhance user experience Requirements: - Proficiency in WIX platform - Prior experience in integrating Stripe for payment processing - Strong understanding of UX and UI principles - Ability to suggest and implement designs that improve layout and usability - The ideal candidate should be a WIX expert with a keen eye for design and user experience. Your expertise in integrating payment systems and optimizing for mobile compatibility are key to the success o...

  €659 (Avg Bid)
  €659 Μέση Προσφορά
  112 προσφορές

  I'm seeking a developer to create a simple and efficient shopping cart system using C# a...implementation of the following key functionalities: - **Add to Cart and Checkout**: The shopping cart should allow users to add items to their cart and proceed to a seamless checkout process. This includes processing orders and confirming successful payments. The desired user interface should be **minimalistic and clean**, providing a smooth and intuitive shopping experience. While no specific payment gateways are required to be integrated at this stage, any prior experience in handling payment systems within C# would be a bonus. Experience with SQL is also a must, as it will be the backbone of our data management. A strong portfolio in e-commerce or retail web development wou...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...structured approach you can take: 1. Product Description: Overview: Start with a concise introduction that outlines what the product is and its primary function. Key Features: Highlight the standout features that differentiate the product from others in the market. Specifications: Include technical details such as dimensions, weight, materials used, and any relevant performance metrics (e.g., processing speed, battery life). 2. Use Cases and Benefits: Target Audience: Identify who would benefit most from using the product (e.g., gamers, professionals, students). Use Cases: Provide scenarios or examples of how the product can be used in everyday life or work to solve specific problems or enhance experiences. Benefits: Clearly state the advantages and benefits users can expect, su...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Chittoor Telugu Voice Database Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a native Chittoor Telugu speaker to create a high-quality voice dataset of Chittoor-specific Telugu slang. This dataset will be used for natural language processing and machine learning applications. ## Requirements: 1. Native speaker of Chittoor Telugu dialect 2. Fluent in Chittoor specific slang and colloquialisms 3. Clear speaking voice with minimal background noise 4. Access to quality recording equipment (professional microphone preferred) 5. Ability to record in a quiet environment ## Task Details: - Record approximately 1000-1500 unique Chittoor Telugu slang phrases and sentences - Each recording should be clear, properly pronounced, and free of background noise - Provide a text transcription for each recorded phrase - Include a brief explanation or ...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm in need of a skilled developer to create a Shopify eCommerce platform for my medical products. The ideal candidate should have a proficient understanding of eCommerce functionalities, specifically for the medical sector. Key requirements: - Develop a mobile-friendly Shopify website focusing on the sale of medical products - Integration of a secure payment processing system for online transactions - Ensuring the products are effectively and attractively displayed Ideal skills: - Proven experience in Shopify website development - Expertise in eCommerce payment solutions - Knowledge about medical products would be a plus.

  €414 (Avg Bid)
  €414 Μέση Προσφορά
  187 προσφορές

  I'm in need of a custom-built web application that can generate advanced and research-based essays on any topic. Key Requireme...advanced and research-based content on any given topic. - Complexity of Essays: The expected level of complexity for the essays is advanced and research-based. The freelancer should be able to implement this requirement effectively. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing custom web applications - Proficiency in AI writing tools and technologies - Strong grasp of natural language processing and generation - Experience in developing complex writing applications - Ability to implement advanced and research-based content generation The end goal is to have a fully functional web application that can produce high-quality, advanced essay...

  €2180 (Avg Bid)
  €2180 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Windows Invoicing Software Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled software developer who can create an invoicing program compatible with Windows. The primary feature this software must have is payment processing capabilities. Key Requirements: - Windows Compatibility: The software must be designed to operate seamlessly on Windows OS. - Payment Processing: This is the core function of the software. It should be able to process payments efficiently. Ideal Skills and Experience: - Software Development: A strong background and experience in software development, particularly in Windows environment. - Payment Processing: Prior experience in developing software with payment processing capabilities. - Attention to Detail: The software must be meticulously designed to ensure it is user-friendly and bug-f...

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  ...for recording voice input. Text box for typing. Submit button. Processing Screen: Display that the query is being processed. Loading indicator. Message indicating the system is fetching information. Results Screen: Display the response from KisanGPT. Options for follow-up questions. Button to return to the home screen. Settings Screen: Language selection. Preferences for text size, color theme, etc. Access to help or support. Save/apply changes button. Multilingual Support: The screens should support multiple languages to cater to a diverse user base. Include options for selecting and switching languages seamlessly. Voice-Based Input: Integrate functionality for voice-based queries. Visual indicators for recording and processing voice input. Export to PDF Feature: Capab...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Enterprise Software Development from Excel 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am kick-starting a new enterprise and need an adept software developer who can create a software version of an Excel sheet I've been using. The key functions to incorporate are: - Data management that precisely mimics the current flow of my Excel data handling. - Powerful calculation and analysis tools like those in Excel to assure no data processing power is lost during transition. - Reporting and visualization features to provide easy to understand data presentations and insights. - User-friendly interface that ensures easy navigation and usage. Being a Windows user, I need the software to be compatible with my operating system. The perfect freelancer for this project will have experience in Windows software development, Excel, calculation tool...

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...the reward. Requirements for the actor: - Fluency in German - Ability to follow the script Video Requirements: - The video must be shot vertically, one handed in selfie mode - Natural behavior corresponding to the script, with expression of emotions (joy, happiness). Videos with text reading are not allowed. - Compliance with the requirements for props and video quality (without additional processing, filters, splices). - Duration of the video is not more than 1 minute After response I will send you the script and required props, we will choose the most suitable one for you. Payment: $10-25 per video length of 30-55 seconds. Schauspieler für das Drehen von kurzen Videos in deutscher Sprache Guten Tag, wir sind auf der Suche nach Schauspielern, die kurze (~30 Sekunde...

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  web aggregator -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Management: Oversee payment processing, manage commissions, and handle refunds. Analytics and Reports: Generate reports on platform usage, financials, and user activity. 3. Technical Requirements 3.1. Frontend Technology: HTML5, CSS3, JavaScript, React.js or Angular.js Responsive Design: Ensure compatibility with various devices (desktops, tablets, smartphones). SEO Optimization: Implement SEO best practices for better search engine ranking. 3.2. Backend Technology: Node.js, Django, or Laravel Database: PostgreSQL or MySQL Authentication: JWT or OAuth for secure authentication Payment Gateway Integration: Stripe, PayPal, or other reliable payment gateways Email/SMS Notifications: Integration with email services (e.g., SendGrid) and SMS services (e.g., Twilio) 3.3. Security Dat...

  €656 (Avg Bid)
  €656 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Accounts & Logistics supply chain for Small Business 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Incoterms evolving towards an integrated, multimodal, door-to-door logistics approach. Has dealt with all the major shipping lines - MSC, CMA- CGM, Hapag Llyod, Maersk etc. as well as freight forwarders and nomination agents. Freight negotiation skill, Maintaining freight data, Freight Bill passing & dispute resolution. Handling Ex- works, FOB. C & F , CIF , DAP, DDU, DDP shipments in its full lifecycle. knowledge including ISF filing, shipping bill amendments, transmission of shipping bill on DGFT portal, EGM filings Order processing through WEB EDI., critical to us and hands on experience of monitoring, and resolving the issues is important. Domestic supply chain, LR Copy, Create Manage E-Way Bill Knowledge of Export under Advance authorization & Duty Dra...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm looking for a skilled freelancer who can create a custom Photoshop droplet for me. The droplet ...process images - Resizing of images to a specified dimension (4R size - 15.2cm x 10.2cm) - Embedding a fixed opacity image watermark onto the background of resized images - Saving the watermarked images to a separate folder Given the urgent nature of this project, I'm looking for someone who is highly proficient in Photoshop scripting and automation. Experience with creating droplets for batch processing images is also essential. Please note that the watermark I'd like to use is in image form, and it doesn't need to have an adjustable opacity. I appreciate your understanding and look forward to working with a skilled professional who can deliver this project q...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I have around 30-35 XLS files in a folder that I need to merge into a single XLSX file. I'm looking for a freelancer to create a macro tool for this purpose. The output file should have the following characteristics: - **Output File Format**: XLSX - **Data Organization**: All the data from the input files should be combined into a single sheet. - **Data Processing**: Remove any duplicates from the merged data. The ideal freelancer should have: - Proficiency in Excel VBA and macro development - Experience in handling large datasets and merging them efficiently - Ability to remove duplicates in an automated, accurate manner.

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm looking for a professional who can handle web scraping tasks. Key Requirements: - Extracting specific information from websites - Performing scraping tasks at regular intervals - Ideally, the project should be completed within a reasonable time frame. I'm open to discussing the specifics of the project with the selected freela...handle web scraping tasks. Key Requirements: - Extracting specific information from websites - Performing scraping tasks at regular intervals - Ideally, the project should be completed within a reasonable time frame. I'm open to discussing the specifics of the project with the selected freelancer. Experience in the following technologies would be a plus: - Web Scraping Tools - Data Extraction - Data Processing & A...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  US Title V Permit Compliance Consultation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking an experienced SME consultant who can provide guidance and support on key aspects of the US Title V Permit for large industrial complex like chemical processing, power, manufacturing industry etc. More details on Title V below We have a system app done that needs upgrades in content for compliance with current & future Title V regulations. Use of AI/ML will be needed to stay current with the regulations as they are released by governing agencies. The ideal candidate should have: - In-depth knowledge of the US Title V Permit, particularly in the areas of emissions monitoring and compliance reporting. - Proven track record of successfully guiding similar organizations through the complexities of the permit. Your insights and

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I need a Python script that can import images from a CDN URL and score them based on a set of formulas. The end g...can be easily executed and run anywhere. Key Factors for Top Image Selection: - Image Size: This should be a critical consideration when determining the top image. - Content Relevance: The selected image should be relevant to the context it's being used. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python: A deep understanding of Python is essential for this project. - Experience in Image Processing: Prior experience in working with images and scoring them will be highly beneficial. - Markdown Knowledge: The ability to create a Markdown file to encapsulate the script. - Algorithm Development: Experience in developing algorithms will be beneficial to derive the...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I need an experienced developer to create a Shopify Payment App for a Payment Service Provider (PSP). The app should have robust payment processing capabilities and ensure secure transactions. Key Requirements: - Development of a Shopify Payment App with a primary focus on efficient payment processing. - Strong emphasis on security to ensure safe and secure transactions. - Experience in working with Payment Service Providers (PSPs) or similar payment systems. The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience with Shopify app development, particularly in the payment processing field. - A strong portfolio demonstrating successful payment app development. - Prior experience working with PSPs or similar payment systems. - Ability to deliver within a ...

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Xero Expert for Financial Tracking & Management 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...This includes: - Setting up and managing Xero - Tracking investments in stocks, bonds, options, and crypto - Ensuring accurate records, compliance, and reports - Performing bank reconciliations - Handling AP/AR, tax returns, budgeting, reporting, and training - Assisting with payroll processing and related tax filings The ideal candidate must have: - A certification in Xero - A minimum of 3-5 years of bookkeeping or accounting experience - Experience in tax preparation and payroll processing - Experience in the financial services or trading industry, preferably - Proficiency in using Xero - Strong analytical skills for financial reporting - Excellent verbal and written communication skills - High level of accuracy and detail-orientation - Ability to effi...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Looking for an experienced developer to create a fruit detection system ...system using YOLO. The system should accurately identify and classify different fruits in images and videos. Responsibilities: Collect and preprocess a dataset of fruit images. Train and optimize a YOLO model for fruit detection. Develop a user-friendly interface for real-time detection. Requirements: Experience with YOLO, TensorFlow, or PyTorch. Strong background in computer vision and image processing. Proficiency in Python. Deliverables: Trained YOLO model. Source code and documentation. User-friendly detection interface. Budget: Please provide your estimated cost and timeline. How to Apply: Submit your proposal with relevant experience, examples of similar projects, your approach, and estimated timeline...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am in need of a Python developer with a deep understanding of deep learning, specifically with a focus is on image classification of facial photographs. Key Responsibilities: - Implement deep learning algorithms utilizing python libraries such as cv2, numphy, pandas, and torch. - Carry out image and video processing tasks with a focus on facial photographs. Ideal Candidate: - You are skilled in working with Python and its libraries including cv2, numphy, pandas, and torch. - You have experience in implementing deep learning algorithms with a focus on image classification. - Experience with facial image recognition will be highly advantageous. This project is a unique opportunity to contribute to an exciting project and demonstrate your proficiency in Python and deep learnin...

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...Integration to enable reselling of products. - MLM: Implementation of Multi-Level Marketing features. - Accounts: Allowing users to manage their accounts within the app. - QR-based Appointments: A feature to facilitate appointment scheduling and management. - 30 Reports: Developing a comprehensive suite of reports for various aspects of the app. - Payment Gateway: Seamless and secure payment processing for e-commerce transactions. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with web and mobile app development, particularly for iOS and Android. - Proficiency in developing e-commerce platforms and integrating payment gateways. - Prior experience in integrating MLM features into applications. - Strong understanding of user experience and user interface design. - Previous wo...

  €2196 (Avg Bid)
  €2196 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  ...Printify for product fulfillment. No design work is required; just implementation. Project Requirements WooCommerce Setup Install and configure WooCommerce. Add and manage products, categories, and inventory. Elementor Pro Integration Utilize Elementor Pro for page building and customization. Ensure a responsive and user-friendly layout. Stripe Integration Set up Stripe for secure payment processing. Conduct test transactions to ensure functionality. Printify Integration Connect Printify to WooCommerce for automated order fulfillment. Ensure seamless product syncing and order management. Deliverables A fully functional WooCommerce website. Integrated Stripe payment gateway. Printify connected for product fulfillment. Budget and Timeline Budget: To be discussed based on your ...

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  153 προσφορές

  I have a ...changes made recently that could be affecting the script. I need a skilled freelancer to urgently address this problem. The ideal candidate should be well-versed in: - PayPal integration - JavaScript - PHP - MySQL - Troubleshooting payment processing issues A quick turnaround time is crucial for this project. Your expertise and ability to quickly identify and fix these problems will be greatly appreciated. We do not give access to our environments so you must be able to do this on your own environment we will supply php and sql extracts of the data table from MySQL also you must be familiar with PayPal js functionality and also have access to sandbox our client-id will be blanked out. Your bid is what we will pay we do not negotiate on bids so place a fair an...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  RTILA Web and Automation Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...scraping, data processing, and task scheduling. Key Responsibilities: - Develop an automation system that involves data entry, report generation, and email automation. - Web scraping: Extract data from various websites, APIs, and databases. - Data processing: Clean and transform the scraped data into a format that is easily interpretable. - Task scheduling: Implement a scheduling system to ensure the automation tasks are executed within the specified time frames. Ideal Skills and Experience: - Proficient in web scraping technologies and tools. - Strong background in data processing and manipulation. - Experience in building task scheduling systems. - Proficient in various programming languages commonly used in automation...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Build and Maintain Multi-Vendor E-commerce 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... The key features of the site will include: - Product Search and Filtering: A robust search function to help users navigate the extensive product offerings of the platform. - User Registration and Login: Secure user management functionality to ensure a smooth registration and login process for customers and vendors. - Shopping Cart and Payment Processing: An intuitive shopping cart system that integrates seamlessly with secure payment processing gateways. - Multi-Vendor Capability: The platform should enable multiple vendors to list and sell their products, much like Amazon's marketplace model. Successful candidates should have a strong background in full-stack web development, particularly in e-commerce. You should also have experience in managing and maintaining ...

  €3734 (Avg Bid)
  €3734 Μέση Προσφορά
  187 προσφορές

  I require a highly skilled AWS data engineer who can provide on-demand consultation for my data processing needs. The project involves helping me manage large volumes of data in AWS using Python, SQL, Pyspark, Glue, and Lambda. This is a long-term hourly consulting job, where I will reach out to you when I need guidance on any of the following areas: - Data Ingestion: The initial process of collecting and importing large volumes of data into AWS. - Data Transformation: The process of converting and reformatting data to make it suitable for analysis and reporting. - Data Warehousing: The ongoing management and storage of transformed data for analysis purposes. Your role will be to assist me in making critical decisions ...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Construction Material E-commerce Backend Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking to set up a backend for my construction materials supplier e-commerce website. It's crucial that the successful candidate has experience in building robust e-commerce platforms, particularly for B2B transactions in the co...Management: A comprehensive system to manage the customer database, their orders, and other relevant information. Skills and Experience Needed: Proficient in backend development, particularly in the e-commerce sector. Strong understanding of inventory, order, and customer management systems. Experience with B2B e-commerce platforms is an added advantage. Familiarity with WooCommerce, payment processing, shipping, and email marketing integrations is crucial. Please share your prior experience in similar projects, especially in the constructi...

  €297 (Avg Bid)
  €297 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  Mac Automation Expert for Image Resizing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert for with experience. Key Requirements: - Automation: Setting up automation processes to ensure the images in our OneDrive are resized automatically when new images in JPEG and PNG formats are added. Process: New Folder with jpg/png will be uploaded an OneDrive folder. These Images must be...folder. These Images must be resized automatic to max (eg. 700px width) or max (eg. 400px height). In this dimensions maximum. and saved in new renamed folder. eg: uploaded folder "client1234" --- resized images in new folder "client1234_new". - Experience with : Familiarity with is an added advantage. Please provide a brief overview of your experience in automation and image processing, particularly within a business context. and more automation in

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I'm looking for a Full Stack Developer based in Vietnam. This project involves working with React JS and Node JS. Key responsibilities will inclu...with Node JS Although the specific design aspects are not defined in the project requirements, a good understanding of UI/UX design, as well as front-end design, would be considered beneficial. The desired functionality of the project has not been specified, but the ideal candidate should be well-versed in common functionalities such as user authentication, database integration, and payment processing. Experience with similar projects and a portfolio showcasing your skills in React and Node JS will be a great advantage. Reach out if you're a professional Full Stack Developer, available for a new challenge. I will share fu...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Programming Niryo Ned One Robot 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...irregular product based on its dimensions and the available packaging volume. Optimal Product Placement: Determine the most efficient position for each product inside the container to maximize space utilization and stability. Seamless Integration: Implement an algorithm that integrates with the Niryo One robot, using the robot's camera for space identification and placement optimization. Methodology Data Upload: Product Dimensions: Upload dimensions of the irregular products. Container Volumes: Upload available container volumes and dimensions. Space Identification: Camera Usage: Use the Niryo One's camera to scan and identify the internal dimensions and available space in the containers. Algorithm Development: Container Selection Algorithm: Develop an algorithm that...

  €574 (Avg Bid)
  €574 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need an experienced developer to create an OCR solution to extract text from scanned invoices. The solution should handle various invoice formats and deliver data in CSV or JSON format. Requirements: Proficiency in OCR technologies (Tesseract, Google Vision, etc.). Experience with image processing and text extraction. Accuracy in data extraction. Deliver data in a structured format (CSV, JSON). Source code and usage documentation. Proposal Requirements: Relevant experience and examples of similar projects. Estimated timeline. Proposed budget.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Κορυφαία data processing Άρθρα Κοινότητας