Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 data processing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Έχω φτιάξει ένα μοντέλο deep learning με transfer learning για sound event prediction. Έχω θέμα με το να το ενσωματώσω στο raspberry και να μου βγάζει προβλέψεις κάθε δευτερόλεπτο.

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ανάπτυξη κώδικα μέτρησης processing time, για πολλαπλών πολλαπλασιασμών matrices (n x n), τυχαίας διάστασης n, για τυχαίο αριθμό πράξεων m. Θα πρέπει να γίνει χρήση των Hadamard product, Frobenius product και Kronecker product, σύγκριση...

  €508 (Avg Bid)
  €508 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Charm EHR Intake Form Customization 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Having chosen Charm EHR as our preferred Electronic Health Record (EHR) system, I need assistance in customizing our patient intake forms. The expected scope of work includes: - Adding additional fields: I need additional fields incorporated to capture more detailed patient information. - Incorporating custom validation rules: I need the system to automatically ver...responses. In total, we are looking at developing between 1 to 5 different intake forms. An ideal candidate for this project will have worked with Charm EHR and is experienced with creating custom intake forms. Additionally, knowledge of macros or other automation techniques for validation is preferred. This will help us ensure a smooth, efficient intake process that reduces data entry errors and improves our pro...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Transformation of BTZ (low sulfur product) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Good morning everyone, I need to have your proposals for the following project. There are considerable amounts of BTZ (Low Sulfur Content) in storage, with a plant that has been idle for about 15 years. The project to be implemented consists of the best idea/proposal in order to reuse the processing residue (BTZ) in other product, FOR EXAMPLE: liquid bituminous waterproofing sheathing, or other. Based on the possible proposal, which plant will be to be created. Then, two steps are planned: 1/possible BTZ reuse. On this basis, 2/ which (outline) project for the study and implementation of the relevant plant. In this regard, and preliminarily, the cost and time for the implementation of the first step of the project and, after evaluation, the analysis of the second step of the proje...

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Resolve Stripe 3DS Payment Issues on Nuxt3 E-commerce Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are in the process of developing an e-commerce website utilizing the Woonuxt framework, accessible at This framework leverages Nuxt3 and integrates WooCommerce via GraphQL for backend operations, while utilizing Stripe Elements for payment processing functionalities. The challenge we're facing is with the current payment implementation, which fails to process transactions requiring 3D Secure (3DS) confirmation from credit cards, despite working seamlessly with other transactions. An issue report is available for reference at I will provide a dev website which is up and running with the backend in place, and stripe test api keys. This should allow you to quickly focus on the problem at hand. We are seeking

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  OCR of poker cards using a neural network on Linux 21 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have half an image of a card, it is in grayscale. We need to obtain the rank, suit, and the probability of the result's correctness from it. Ranks are A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K Suites are h, d, c, s (Hearts, Diamonds, Clubs, Spades) Also recognizing a Joker card is needed. It should wo...image of a card, it is in grayscale. We need to obtain the rank, suit, and the probability of the result's correctness from it. Ranks are A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K Suites are h, d, c, s (Hearts, Diamonds, Clubs, Spades) Also recognizing a Joker card is needed. It should work for any cards in the world. We have several thousand samples. Processing time for one card max 150 ms The result will be a trained network, capable of processing card images from disk....

  €5000 - €10000
  Επείγον Σφραγισμένο
  €5000 - €10000
  3 προσφορές
  Comprehensive Whatsapp Business Bot Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a pro...in-depth information about our products when tasked with that. * Customer Complaint Handling: The bot must seamlessly handle customer complaints without further escalating the issue. Data Collection: In addition, the bot should be designed to collect user information that includes but is not limited to: * User's Name * User's Email Address * User's Phone Number * Options and Attachments shared * Ticket Support Requests * Sales Requests Ideal Skills for the Job: * Expertise in Dialogflow is paramount. * Experience with bot development, specifically on WhatsApp. * Strong understanding of data collection and processing. * The ability to integrate functions like the FAQ response, the sharing of product information, and handling custom...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Multimedia Transfer and Basic Organization 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a well-organized and detail-oriented freelancer to transfer and ma...possible - Conduct basic adjustments to the image quality as part of the process. - There are voice reocrdings, images and videos - Proven experience in managing and organizing digital assets on cloud platforms Google photos and Microsoft One Drive photos - A strong understanding of image quality adjustments. Once all media assets are in the one place (GOOGLE HEOR DRIVE) there is some batch processing, straighten and crop etc as well as adding metadata tasks to be done also content creation, SIZE - media assets about 150GB - this is all my personal stuff, I am over 50 so some older scans also, but everything has been uploaded to one drive or another - some is in folders, some in photos, it ...

  €384 (Avg Bid)
  €384 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Advanced Photo Enhancements: Emphasizing Lip Features 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled Photoshop expert to edit a batch of more than 20 photos. The goal of this project is to make these photos print-quality by clearing them up and making adjustments, with emphasis placed on the lip feature of the subjects: - Refinement of the face shape: I need moderate level of facelift enhancements to avoid over-processing. - Lip Emphasis: This is the utmost priority. I need detailed work to bring out the allure; make them stand distinct, yet naturally appealing. - Other facial features: While lip emphasis holds a paramount role, careful adjustments around contours and eyes are also expected to achieve a picture-perfect output. Ideal freelancers for this job should have a keen eye for aesthetics, a profound understanding for natural facial anatom...

  €260 (Avg Bid)
  €260 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Power BI Development for Business Insights 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...a growing business, we are on the hunt for a Power BI Specialist proficient in natural language processing, predictive analysis, key influencer visualization, and smart narrative summaries. Key tasks include: - Integrating SQL database into the Power BI solution to have a central and reliable source of information. - Designing and implementing bar graphs, pie charts, and scatter plots for visually appealing and understandable representation of complex data. - Extracting valuable insights from data to assist in customer segmentation and profitability analysis to help in business decision making. Ideal candidates should have solid experience in Power BI development, natural language processing, predictive analysis and have an analytical mind for properly un...

  €256 (Avg Bid)
  €256 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  OpenAI - Audio Processing & transcription Web Application -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...your bid********* Backend Development 1. Endpoint for File Upload: - Create a RESTful API endpoint to receive audio file uploads. - Ensure the endpoint supports the specified audio formats. - Validate the uploaded files for type and size constraints. 2. File Name Processing: - Extract the phone number from the uploaded file's name using a regex or string processing, based on the provided naming convention. 3. File Splitting: - If the audio file exceeds 25 MB, split it into 25 MB segments for processing. - Maintain the order of the segments for accurate transcription concatenation later. 4. Transcription with OpenAI API: - Send each audio segment to OpenAI's Speech-to-Text API for transcription. - Ensure that API requests are h...

  €692 - €1384
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €692 - €1384
  25 προσφορές
  TikTok Shop Assistant & Strategist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...the USA. The ideal candidate will play a vital role in breathing life into our vision of a vibrant, customer-friendly digital storefront. The selected individual will be handling: - Conducting consistently efficient Product Research: Identifying potential additions to our product range, trend spotting, and competitor analysis are key components of this role. - Order management and inventory processing: Attention to detail is vital for successfully tracking and managing our product stock between 5 and 10 items. - Crafting captivating content and savvy marketing strategies: Demonstrable experience with TikTok content creation and a clear understanding of effective marketing approaches specific to the platform are required. Ability to effectively multitask and perform under pr...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...particularly in natural language processing and generative models. * App Development: Proficiency in developing mobile apps for iOS and Android, preferably with experience integrating AI functionalities. * Natural Language Processing (NLP): Familiarity with NLP algorithms and techniques for text processing, generation, speech recognition, and synthesis. * Image Processing and Recognition: Skills in image processing and recognition to generate virtual gifts based on images and videos. * Data Processing and Management: Experience in handling and managing large datasets and utilizing APIs to communicate with other services. * Security and Privacy: Awareness of security aspects and privacy policies, especially concerning the processing...

  €1176 (Avg Bid)
  €1176 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Excel-to-CSV Finance Automation - 24/02/2024 14:57 EST 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...number, amount, routing information, vendor account details, and payment date. Key Requirements: - Proficiency in Excel and CSV data manipulation. - Experience with financial data and understanding of ACH transaction processes preferred. - Ability to design a semi-automated system with checkpoints for manual review to ensure accuracy. - The system must highlight errors in the data and provide a detailed report for necessary manual intervention. - Flexibility to handle Excel files and convert them into the necessary CSV format, adhering to a strict template for banking transactions. This project is ideal for someone with a strong background in data processing, keen attention to detail, and experience in financial documentation and processes. Your con...

  €377 (Avg Bid)
  €377 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Python to C# App Conversion 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a talented developer to convert an existing Python application into a C# application. My goal is to support the functionality of Windows platform better. The existing Python app possess essential functionalities like: - Data processing - User authentication - Communication with external devices These functions must be retained in the C# application. I am looking for freelancers with solid experience in Python, C#, and the ability to work with external devices. Knowledge of data processing and user authentication mechanisms is a must. Unfortunately, information about Python libraries or frameworks currently in use is not available, which requires the freelancer to leverage their expertise nicely.

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Animal waste processing plant automation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  In the plant there is a Siemens PLC, model ET200S with 60 digital inputs, 32 digital outputs and 2 analog inputs, 4-20mA. There is a PROFIBUS card on the PLC where 15 ABB inverters and two Siemens SLAVE substations with few analog inputs are connected. You need to make the project that connects the 15 inverters and the two SLAVES. Attached files with the project and steps to follow. Thank you

  €564 (Avg Bid)
  €564 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...Open AI and Python to create an interactive and highly engaging web application for students. Mission: • The main objective of the project incorporates three vital aspects - Document Upload / Processing, the Integration of Open AI and an interactive / appealing interface. User Interaction: • Users primarily students should have the ability and ease to submit written work to the site. Necessary Skills & Experience: • Proficiency in Web Application Development • Strong experience with Python • Prior work with Open AI implementation • Expertise in managing user submissions and document processing through NLP This project is critical in offering students an environment where their written documents can be enhanced creatively using AI, ...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  ...and expertise in areas such as user management, payment processing, and data analytics. Key aspects: - User Interface experience: Since the target audience is the general public, the user interface must be easy to navigate, understand and interact with. - Payment processing knowledge: The platform will include a payment processing functionality. Experience in implementing secure online payment systems is essential. - Insights from data: Implementing a data analytics system to track usage and improve upon user interactions over time is a crucial part of the project. Overall, a successful candidate for this job would be someone with strong experience in module implementations, specifically user management, payment processing, and d...

  €6 (Avg Bid)
  €6 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...artificial intelligence application. The main purpose of this AI will be Natural Language Processing, specifically by means of a fully functional chatbot. Key Responsibilities and Requirements: - Chatbot creation: I anticipate having a chatbot able to aid in productivity tasks, hence both the approach and language used should cater to this. Experience in building chatbots for productivity or related industries would be highly beneficial. - Natural Language Processing: Your primary role will involve utilizing NLP. Therefore, proven expertise in the field is a must, and knowledge of the latest trends and technological advances would be advantageous. Ideal Skills: - Proficiency in Natural Language Processing. - Extensive experience in AI and machine learni...

  €1240 (Avg Bid)
  €1240 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I'm looking for a competent data analyst who can help make sense of a small dataset consisting of less than 1,000 customer records. The main goal of this project is to identify trends and patterns in the customer data to aid in making informed, data-driven decisions for business efficiency. Ideal Skills & Experience: • Excellent data analysis skills and an analytical mindset • Experience working with customer data • Proven track record in pattern recognition and trend identification. • An understanding of data processing and filtering. Responsibilities: • Process and interpret small scale customer data • Identify relevant patterns and trends • Generate reports that facilitate data...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  This project is a repost with additional requirements. I am seeking a skilled freelancer to assist in converting a printed booklet into a digital TXT format for upload to mendable.ai. The booklet comprises approximately 240 small pages, each containing around 24 lines of text and 66 characters per line. This task requires meticulous scanning, OCR (Optical Character Recognition) processing, and specific text formatting to ensure the digital version is optimized for use with mendable.ai. Key Tasks: Scanning and OCR Conversion: Digitally scan each page of the booklet and use OCR technology to accurately extract the text, focusing on producing a clean, searchable text output. Text Formatting and Cleanup: Apply special conventions for text formatting: Italics: Represent italics by sur...

  €412 (Avg Bid)
  €412 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  In search of a skillful developer to create a GPT based AI Chatbot application for both Android and iOS platforms. The app should incorporate a comprehensive voice feature that executes both voice to text and text to speech functions, making communication seamless. Key Features: - The chatbot should harness natural language processing (NLP), facilitating analysis and comprehension of user inputs accurately and intuitively. - Conversation flow management should be integrated into the design, ensuring the app can effectively guide and contribute to conversation progression. - The capability to competently generate dialog responses is essential, creating an engaging conversational experience for users. Ideal skills: - Proficient in mobile app development for both Android and ...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  As the owner of a company, I'm looking for a proficient web developer to build an attendance management website exclusive...Employee Login and Attendance Recording: Employees should be able to log in manually and mark their attendance. Further, a unique feature for capturing a photo with every attendance entry needs to be designed. - Manager Dashboard: The dashboard should enable managers to monitor daily attendance statistics and employee leave status in real time. - Leave Request and Approval System: A module for processing leave requests and their approval is a must. Your proposal should focus on how you plan to implement these features, and include any relevant past work and skills. Having experience with similar projects or familiarity with time and attendance systems w...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I have a data entry project focused on entering and processing from online/digital documents. Your role will primarily involve the following: - Extracting specific data from a range of online/digital sources. - Inputting extracted data into a specific database systematically and diligently. - Reviewing and processing entered data to ensure accuracy and consistency. A successful candidate for this job would ideally possess: - Strong attention to detail. - Fast typing skills with high accuracy. - Proficiency in handling and managing online documents. - Knowledge and understanding of databases. - Proven experience in data entry and processing roles. Your job will be time sensitive, so a quick turnaround is equally important as preci...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Advanced Semantic Search Engine Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am currently in...sophisticated semantic search functionality for text documents. The search functionality should exceed basic keyword matching and incorporate a deep understanding of context and meaning to deliver accurate and relevant results. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in Python Programming - Previous work in creating complex search functionalities - Strong understanding of Natural Language Processing concepts - Knowledge in semantic search algorithms - Ability to implement machine learning for enhanced context understanding Your task will be made easier if you're knowledgeable in semantic algorithms, context understanding, and Python. Please bid with your relevant experiences and I look forward to working together to accomplish this pr...

  €709 (Avg Bid)
  €709 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I need a FAST python code that will apply dither to an image based on a custom color palette. The color palette should be provided in a list of rgb values. THank you

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...Angular and Ionic frameworks, with practical experience in developing and maintaining Angular applications. Proficiency in state management patterns and solutions applicable to React. Experience with React Router and modern JavaScript (ES6+), including hooks and functional components. Ability to translate Angular services and components to React equivalents efficiently. Knowledge of CSS and pre-processing frameworks (SASS, LESS) with the ability to migrate and adapt existing styles to React. Experience with unit and integration testing in JavaScript frameworks. Excellent problem-solving skills, attention to detail, and a strong work ethic. Strong communication skills and the ability to work independently or as part of a team. Project Duration: To be determined based on the scop...

  €310 (Avg Bid)
  €310 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  PDF Manipulation Tool Development in Java 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...requires the integration of additional functionalities: 1. Crop Tool with Zoom and Preview functionalities: Implement a tool to crop portions from PDF to specified dimensions. 2. Select Tool: Develop a feature allowing users to select specific areas of a PDF document. 3. Measure Distances Tool: Create a tool for measuring distances between elements within the PDF. We utilize Apache PDFBox for PDF processing; therefore, familiarity with this library is preferred. Experience in developing similar functionalities will be highly advantageous. Successful implementation of these features may lead to further opportunities for collaboration on this project. Skills Required: - Proficiency in Java development - Experience with Apache PDFBox or similar PDF manipulation libraries - Stron...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I require an innovative Artificial Intelligence system developed, capable of reviewing real estate contracts. This application should: - Summarize key elements of any given property contract - Demonstrate an ability to identify potential risks and discrepanci...task. An understanding of contract law will be beneficial, enabling you to create a system that accurately identifies and explains complex terms and potential pitfalls. This AI system should provide a concise, easy-to-understand summary for users, even with the most complex contracts. This project will require the development of sophisticated machine learning algorithms and natural language processing techniques. Applicants should have a strong background in these areas as well as experience creating AI systems for profess...

  €9415 (Avg Bid)
  €9415 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I need an experienced fintech app developer who has previously crafted fintech applications. This project will entail building an app across three platforms - iOS, Android, and Web. The key features of the app should include: - Account Management - Payment Processing - Financial Analytics Security is paramount for this project, with advanced encryption being a non-negotiable requirement. Ideal candidates should show: - Proven track record in fintech app development - Robust knowledge of secure software development - Proficiency in mobile and web-based platforms - Previous work with advanced encryption

  €677 (Avg Bid)
  €677 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Interactive Guitar Learning Game Creation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an adept game developer who can bring my vision of an interactive guitar learning game to life. Ideally, the freelancer will: - Have experience in creating music-based games - Be comfortable working with Processing Development Environment (PDE) - Be capable of executing a pre-existing design concept The game I envision is a top string node one, where stepping on the bottom triggers a guitar sound. There should be a mechanism for generating simple sounds associated with each guitar string. Knowledge in sound programming and an understanding of music especially relating to guitars will be advantageous. Remember, creativity and attention to detail are highly valued in this project. Almost as important as your technical abilities, I am seeking someone who shares my ...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...experienced PHP developer to create a modern and sleek Enquiry Management System website. This website will primarily serve faculty members in educational organizations. Key functionalities include: - User registration and login: The website needs to allow faculty members to easily register and maintain their accounts. - Enquiry Management System: The website should support the efficient collection, processing, and tracking student/candidate enquiries and requests. Importantly, it should have features such as automatic routing of enquiries to the appropriate department. The ideal candidate will have experience developing PHP-based websites with user registration/login features and possess strong skills in creating modern, intuitive website designs. Experience in building educa...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Tent Detection & Counting -- 5 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...specifically in image processing and algorithm development - Experience working with both panchromatic and multi-spectral image data - Understanding of object detection techniques and challenges associated with satellite imagery - Ability to optimize algorithms for speed and accuracy Requirements: - Develop an algorithm in MATLAB that uses both panchromatic and multi-spectral channels for tent detection - Ensure the algorithm can accurately count the detected tents in an image - Test the algorithm using the provided dataset of images to ensure it meets the required accuracy and performance benchmarks - Provide documentation on the usage of the algorithm and any specific installation requirements This project is an exciting opportunity to apply and expand your MATLAB and...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Automated Audio Stitching Program 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented programmer who can create an automated system tha...order of the stitching should be Intro-Main-Extro. A sample will be provided to demonstrate the desired result. No transition effects are required between the audio files. - Batch Processing: The system should be able to handle a large batch at once, with the capability to combine a minimum of 50 individual tracks. - Automation: The objective is to automate the process. Hence the introduction and extro files should be added automatically to all individual tracks in a batch. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in audio processing software and languages. - Strong knowledge of automation and batch processing. - Being able to communicate well in English. - Ideally, previous experienc...

  €377 (Avg Bid)
  €377 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We are seeking a skilled developer with experience in AirOps to join our team. The ideal candidate will have a strong understanding of AI tools and the ability to create both simple and advanced workflows and scripts within AirOps. These workflows should be capable of running manually or via batch processing. Responsibilities: • Develop and optimize workflows and scripts in AirOps for AI purposes. • Implement automation processes to streamline AI tasks. • Troubleshoot and refine scripts for maximum efficiency and effectiveness. Requirements: • Proficient in AirOps software with a solid background in AI tools. • Experience with scripting and workflow automation. • Ability to work independently and solve complex problems. • Strong communicat...

  €597 (Avg Bid)
  €597 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Local Grocery Shopping App Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...applications. Familiarity with secure online payment systems and effective search functionality will be highly beneficial. App will need to be in Hebrew. All images will be provided. I want a to work with Grocery-focused platforms , such as: AppMySite: Offers a dedicated "Grocery App Builder" with features like product management, inventory control, delivery slot booking, and integrated payment processing (with additional fees). : Their "Studio Store Grocery" template provides a robust framework for building a grocery app, including product categorization, promotions, and delivery management. Brandify: Their "Grocery Delivery App" option offers features like customizable product listings, order tracking, and built-in loyalty programs. Iif there are...

  €1280 (Avg Bid)
  €1280 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές
  AirOps developer for AI tool scripting and workflow automation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a skilled developer with experience in AirOps to join our team. The ideal candidate will have a strong understanding of AI tools and the ability to create both simple and advanced workflows and scripts within AirOps. These workflows should be capable of running manually or via batch processing. Responsibilities: • Develop and optimize workflows and scripts in AirOps for AI purposes. • Implement automation processes to streamline AI tasks. • Troubleshoot and refine scripts for maximum efficiency and effectiveness. Requirements: • Proficient in AirOps software with a solid background in AI tools. • Experience with scripting and workflow automation. • Ability to work independently and solve complex problems. • Strong communicat...

  €450 (Avg Bid)
  €450 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Vuo expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...should possess the versatility to engage with tasks like creating interactive visuals, real-time animations or custom data processing. As for experience level, we are open to varying degrees ranging from beginner to advanced. Regardless of your skill level, a strong understanding of Vuo and the ability to efficiently tackle problems is expected. Your quick comprehension and adaptability will be key elements in the successful execution of this project. To summarize, skills needed are: - Vuo node creation and debugging - Software integration - Capability to handle multiple Vuo-related tasks - Versatility in knowledge of interactive visuals, real-time animations, or data processing - Quick comprehension and adaptability Please send me your previous vuo pro...

  €1029 (Avg Bid)
  €1029 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  ...Deep understanding of AWS and cloud-based architectures - Ability to design scalable, reliable and high-performance infrastructure for Saas architectures Architecture - Deep understanding of Security, Data processing/isolation, and Scalability - Knowledge about open-source code and implementation API Design and integration - Skills in designing robust and well-documented APIs for both internal and external use. - Ability to integrate with third-party services and APIs to enhance the functionality of the SaaS platform. Security Awareness: - Strong knowledge of security best practices, including data protection, authentication, authorization, and encryption. - Awareness of compliance requirements relevant to SaaS platforms (e.g., GDPR, HIPAA). - Performance Optimizati...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  roject Title: Develop a Natural Language Ordering System for a Restaurant Using Dialogflow Project Overview: We are urgently seeking a skilled freelance programmer proficient in Dialogflow and natural language processing (NLP) to develop a conversational ordering system for our restaurant. The project aims to create a seamless and intuitive experience for customers to place orders using natural language commands through various channels such as chatbots or voice assistants. Key Responsibilities: Collaborate with our team to understand the restaurant's menu, ordering process, and customer preferences. Utilize Dialogflow with a focus on NLP to design and develop conversational flows and intents tailored to restaurant-specific contexts. Implement fulfillment logic to accurately...

  €279 (Avg Bid)
  €279 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Looking for a skilled Java developer to create a program that opens DICOM files with CT scans and performs two critical functions. The right candidate for this project should have experience in medical imaging and 3D visualization. Key Features: 1. 3D Visualization: Intera...Visualization: Interactive detailing feature to show the CT scan in 3D, allowing for direct interaction and exploration of the image. And allow to capture and show the position X,Y, Z from clicks. 2. Radiodensity Extraction: Designing an array mechanism that extracts and uses the radiodensity values, making this data available to other developers for further use. Please note, the primary programming language for this project is Java, and prior familiarity with medical imaging processing will be hig...

  €464 (Avg Bid)
  €464 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am searching for a professional with architectural and agricultural experience to design a floor plan for a medium-sized (1,000 - 5,000 sqft) crop processing facility. The facility will be used for drying, storing, cleaning, sorting, grinding, and packaging agricultural products. In addition to agricultural uses, the space will be used for farm guests to participate in workshops, hold micro-events, and have dinners. I am looking for a small indoor space for storage of an oven, freezer, and hammer mill. (possibly 400sqft), and a bathroom. The remaining 600-1200 sqft would be under a large roof with one back wall facing north to protect against the elements. There is a height limit of the structure to 15ft. Primary Responsibilities: - Design aestetically pleasing farming facility ...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...worked on Apache Dolphin Scheduler! I'm seeking a proficient developer to setup automation tasks using the Apache Dolphin Scheduler on my Linux platform. The tasks are primarily data processing-based and will require successful integration with API and CSV file formats. - Essential Skills: 1. Expertise in Apache Dolphin Scheduler 2. Familiarity with Linux environments 3. Ability to integrate API and CSV Specifically, your role will involve creating and setting up routine tasks and workflows that streamline my data processing needs, ensuring the Apache Dolphin Scheduler smoothly interacts with the respective data from API and CSV sources. Please only apply if you have substantial experience in the areas outlined as this project requ...

  €491 (Avg Bid)
  €491 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...track their brand's media presence, understand sentiment, identify trends, and make data-driven decisions. It should utilise AI for: Automated Data Collection: AI can scan various online platforms, including social media, blogs, news websites, and forums, to collect mentions of specific keywords, phrases, or brands. Real-Time Monitoring: AI can provide real-time updates, allowing businesses to respond promptly to any emerging trends or crises. Sentiment Analysis: By using natural language processing (NLP), AI can analyze the sentiment behind mentions, categorizing them as positive, negative, or neutral. This provides valuable insight into public opinion. Data Visualization: AI can present the collected data in easily digestible formats, such a...

  €1106 (Avg Bid)
  €1106 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Trophy icon Grief-Themed Guided Journal Illustrations 5 μέρες left

  ...Illustration Style: I'm looking for a blend of realistic and abstract styles. The illustrations don't need to be overly detailed or true-to-life, but they should convey a sense of depth and emotion. - Genre/Theme: The genre is non-fiction, specifically self-help/psychology. The theme is grief, loss, and healing. - Main Focus of the Journals: The journals provide a space for personal reflection and processing of grief. The cover illustrations should invite the reader to engage in this process of self-discovery and healing. Ideal Skills and Experience: - Previous experience illustrating book covers - Demonstrated ability to work with emotional and sensitive topics - Background in psychology or similar field is a plus, but not required - Familiarity with both realistic a...

  €11 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €11
  23 συμμετοχές

  ...employing a vector database for this analysis. Develop a User Interface: Implement a simple UI that allows users to input software names and receive comprehensive reports on WCAG compliance. Streamlit is suggested for its simplicity and effectiveness. Technical Requirements: 1. Familiarity with Python, especially with Scrapy and Google's Custom Search API. 2. Experience with Natural Language Processing (NLP) and LLMs for content analysis (preferred). Familiarity with WCAG guidelines and accessibility evaluation practices (preferred). (link: ) Code Snippets: Provided to illustrate expectations and offer a starting point, though modifications may be necessary based on the developer's approach. Application Instructions: Interested candidates should submit a proposal

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  All-in-One Bill Payment & Mobile Top-Up App 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and mobile top-up application. The application should be available on both Android and iOS platforms. Key Features: - Multiple bill payment services such as electricity, internet, data, gambling, cable TV, air flights, shopping should be integrated. - Multitude of mobile data/airtime providers should be incorporated including MTN, Airtel and Vodafone. - The application should support top-up feature. - Various payment methods including credit/debit card and mobile money should be integrated. It would be advantageous if potential freelancers have previous experience in financial technology and payment processing app development. We can fine-tune payment methods integration once we're underway. We'd like a developer who can commit to ensuring this app is...

  €2769 - €4614
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €2769 - €4614
  36 προσφορές

  I am seeking a skilled professional proficient in managing big data tasks with Hadoop, Hive, and PySpark. The primary aim of this project involves processing and analyzing structured data. Key Tasks: - Implementing Hadoop, Hive, and PySpark for my project to analyze large volumes of structured data. - Use Hive and PySpark for sophisticated data analysis and processing techniques. Ideal Skills: - Proficiency in Hadoop ecosystem - Experience with Hive and PySpark - Strong background in working with structured data - Expertise in big data processing and data analysis - Excellent problem-solving and communication skills Deliverables: - Converting raw data into useful information using Hive and Visualizing the res...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Κορυφαία data processing Άρθρα Κοινότητας