Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  27,117 copywriting δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Γεια, θα μοιραστώ τις λεπτομέρειες με τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί. Ευχαριστώ Απαιτούμενες δεξιότητες Copywriting επιμέλεια κειμένων Επεξεργασία Σ&upsi...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Copywriting Έχει λήξει left

  Η Stayia Farm, είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες του κλάδου της F&B. Συγκεκριμένα, είμαστε ειδικοί στην παραγωγή και εμπορία μελιού, προϊόντων μελιού κα&iota...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Copywriting κοσμηματων Έχει λήξει left

  Θα ήθελα να συνεργαστώ με κάποιο άτομο κ να αναλάβει το copywriting του site μου . Απαραίτητες γνώσεις seo

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Copywriting report(Greek English) Έχει λήξει left

  We need to make a 50 pages report for ''Games or Tactics to anticipate public speaking phobia.'' Θα δωθεί υλικό που μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να βγεί εύκολα το αποτέλεσμα.

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Ελληνική εταιρία ζητά έμπειρο copywriter / συγγραφέα κειμένου στα ελληνικά με τη χρήση λέξεων-κλειδιών με στόχο τη βελτίωση των οργανικών αποτελεσμάτων της στο SEO.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Need to Revamp A Website Έχει λήξει left

  Our business is a local dairy in Northern Greece. We currently have an old website that we wish to revamp. This project involves: re-branding of the site logo web design copywriting and internet marketing The site is both in English and Greek.

  €1111 (Avg Bid)
  €1111 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Website Copywriting - Κείμενα για ιστοσελίδα

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Send Blast Email 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me send a blast email ...reach with this email. Email Content: - The email content is ready to send, so no need to create it from scratch. Ideal Skills and Experience: - Experience in email marketing and creating effective promotional/sales emails. - Knowledge of segmentation and targeting strategies to reach the specific demographic. - Ability to optimize the email for high deliverability and open rates. - Strong copywriting and editing skills to ensure the email content is engaging and persuasive. - Familiarity with email marketing platforms and tools to track and analyze the campaign's performance. If you have the required skills and experience, please submit your proposal with examples of past email marketing campaigns that you ...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  PRODUCT BROCHURE 6 μέρες left

  ...attractive and professional brochure layout - Copywriting skills to effectively highlight the products and features - Experience in designing brochures for retail customers to ensure the content is tailored to their needs - Familiarity with both digital and print formats to ensure the brochure is optimized for each medium The main deliverables for this project include: - A visually appealing and informative product brochure that effectively showcases our products and features - A digital version of the brochure that can be easily shared online and via email - A print-ready version of the brochure that can be used for physical distribution If you have experience in creating product brochures for retail customers and are skilled in graphic design, copywriting, and working ...

  €195 (Avg Bid)
  €195 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  copywriting 6 μέρες left

  I am looking for a copywriter who specializes in sales copy and can create informal and engaging content for my project. The ideal candidate should have experience in crafting persuasive copy that grabs the reader's attention and drives them to take action. The copy should be concise and impactful, with a word count of less than 500 words. If you have a knack for writing compelling sales copy that connects with the target audience, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work in your proposal.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Ongoing content role for healthcare comms agency 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and newsletters to posters and short videos. • Co-ordinating our social media channels and website with fresh, engaging content. • Managing our Hello mailbox and directing enquiries to the relevant team members. You'll know a thing or two already about: • Using tools like Wordpress, Canva, Microsoft applications and video editing. • Writing in accessible, plain language as well as creative copywriting. • Understanding, delivering, advising and managing client expectations around the best use of communications. And you'll settle in, find your feet and be making an incredible difference in no time if you are: • Super organised and a self-starter. • An excellent creative communicator - verbal and written. • Happy working in a small...

  €20 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Native Spanish Copywriter 6 μέρες left

  We are seeking a skilled Spanish copywriter to create direct response copy for landing pages. The ideal candidate will have a strong understanding of market research and be able to wri...copy that drives conversions. Please write you favorite animal with your replay. The copywriter will work closely with our marketing team to understand our brand voice and develop content that aligns with our messaging. Strong attention to detail and the ability to meet deadlines is essential. Skills required: - Spanish and native language - Proven experience in direct response copywriting - Knowledge of market research principles - Excellent writing and editing skills - Ability to write sales forwarded and engaging copy - Strong attention to detail and ability to meet...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  LISTAR 10 CURSOS DIGITALES EN MI SITIO DE WORDPRESS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...nuestro sitio. Estética y Coherencia: Mantener una apariencia estética y coherente con el diseño general del sitio y la tipografía. La presentación atractiva es clave para atraer a los visitantes. CopyWriting: Con base en la landing page de cada curso digital inspirarte para re-escribir la descripción de cada curso aplicando la estrategia aida, con redacción motivacional y llamado a la acción. Requisitos: - Experiencia demostrable en carga de contenido en WordPress. - Conocimiento en optimizar el contenido para obtener un mejor rendimiento en los motores de búsqueda. - Experiencia en CopyWriting - Tiempo de entrega: 3 días Es un proyecto centrado en la educación en línea y monetizac...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Market research and newsletter sending 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with market research and newsletter sending in the retail industry. Research: - Conduct market research in the retail industry t...in creating a targeted and effective mailing list Goal: - The main goal of the newsletter is to engage and retain customers - Create content that is informative, engaging, and encourages customer loyalty Ideal Skills and Experience: - Experience in market research and analysis, specifically in the retail industry - Proficiency in compiling mailing lists and managing email campaigns - Strong copywriting and content creation skills - Knowledge of customer engagement strategies and techniques in the retail industry If you have the skills and expertise to help with this project, please submit your proposal. ...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  copywriting 6 μέρες left

  I am in need of a copywriter to create website copy for my project. The ideal candidate should have experience in writing website...and techniques - Strong attention to detail and ability to follow guidelines Responsibilities: - Research and understand the project and its target audience - Create website copy that effectively communicates the project's message and value proposition - Incorporate keywords and phrases as necessary, based on further discussion with the client Skills and Experience: - Proven experience in copywriting, specifically for websites - Ability to write in an informal/casual tone - Understanding of persuasive writing techniques - Familiarity with SEO and keyword integration Please include samples of your previous work and any relevant certifications or ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  ...special promotions, discounts, or limited-time offers to attract potential buyers - Optimize the listing for search engine visibility by including relevant keywords and tags - Ensure the listing adheres to Facebook marketplace guidelines and policies Ideal Skills and Experience: - Experience in creating listings for the Facebook marketplace, preferably in the Home & Garden category - Strong copywriting and content creation skills with an ability to convey product information effectively and persuasively - Familiarity with SEO techniques to optimize the listing for search engine visibility - Excellent attention to detail to accurately incorporate specific details provided by the client - Professional and formal writing style to meet the client's preference - Understandin...

  €1503 (Avg Bid)
  €1503 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...ideal candidate should have experience in writing casual and engaging content. Requirements: - Experience in writing website copy - Ability to adapt writing style to a casual tone - Strong understanding of the target audience (industry professionals) - Excellent research and communication skills - Attention to detail and ability to meet deadlines Skills and Experience: - Proven track record in copywriting for websites - Familiarity with industry-specific terminology and jargon - Ability to create persuasive and compelling content - Strong understanding of SEO principles and keyword integration - Experience in conducting market research and competitor analysis If you are a creative and talented copywriter who can write engaging website copy for industry professionals in a casua...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  etsy selling 6 μέρες left

  Project Title: Etsy Selling Overview: I...descriptions. The freelancer should be able to highlight the unique features and benefits of each product and effectively convey the value to potential customers. Ideal Skills and Experience: - Experience with Etsy: The ideal freelancer should have prior experience in setting up and managing Etsy shops. Familiarity with Etsy's platform, policies, and best practices is essential. - Copywriting: Strong copywriting skills are necessary to create compelling and persuasive product descriptions that capture the attention of potential customers and drive sales. - Attention to Detail: The freelancer should have a keen eye for detail to ensure accurate and descriptive product listings. Note: This project does not require assistance wit...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Native copywriter 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a native English copywriter to create website content. The ideal candidate should have experience in marketing and advertising copywriting. The desired length of the copy is between 500-1000 words.

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  Membutuhkan jasa membuat content / copywriting untuk website ecommerce lokal yang ingin kami luncurkan di 2024. Tidak hanya konten nya tetapi juga memberikan website map beserta seluruh isi web page nya. Lebih baik kalau dari sisi freelancer juga mampu membangun wireframe. Tetapi tidak masalah apabila wireframenya dipisah juga ke freelance lain.

  €419 (Avg Bid)
  €419 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...sets, maintaining data integrity. Data Analyst: Statistical Analysis: Utilizing statistical techniques to interpret data trends and patterns, providing actionable insights. Predictive Modeling: Developing models to forecast future trends, aiding in decision-making and strategy formulation. Visualization: Creating graphs, charts, and dashboards to present complex data in a comprehensible manner. Copywriting: Understanding the Audience: Tailoring language and tone to resonate with specific demographics, addressing pain points and desires. SEO Integration: Incorporating relevant keywords to enhance search engine visibility without compromising readability. Call-to-Action (CTA): Crafting compelling CTAs to prompt readers to take desired actions, like making a purchase or signing up. ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Social Media Marketing 6 μέρες left

  ...engaging content and managing Instagram accounts for businesses. Skills and experience required: - Proficiency in Instagram, Linkedin, Twitter and Facebook marketing strategies and best practices - Ability to create visually appealing and engaging content - Knowledge of effective hashtags and trends - Experience in growing Instagram followers and engagement - Strong communication and copywriting skills - Familiarity with analytics tools to track and measure campaign success Responsibilities: - Develop and implement a social media marketing strategy to increase brand awareness on Instagram - Create and curate engaging content that aligns with our brand identity - Schedule and post content once a day - Engage with followers and respond to comments and messages - Mo...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  We are looking for a Social Media Marketing Specialist who can help us promote our produ...daily posts on this platform. Requirements: - Proficiency in Instagram marketing strategies and techniques - Ability to create visually appealing and attention-grabbing content - Strong understanding of product promotion and the ability to target the right audience - Knowledge of social media analytics and the ability to analyze data to improve campaign performance - Excellent communication and copywriting skills - Proven track record in driving engagement and increasing brand visibility on Instagram If you are passionate about social media marketing and have a creative approach to promoting products, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in Instagram ...

  €6295 (Avg Bid)
  €6295 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Social Media Marketing Specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a Social Media Marketing Specialist who can help us promote our products o...posts on this platform. Requirements: - Proficiency in Instagram marketing strategies and techniques - Ability to create visually appealing and attention-grabbing content - Strong understanding of product promotion and the ability to target the right audience - Knowledge of social media analytics and the ability to analyze data to improve campaign performance - Excellent communication and copywriting skills - Proven track record in driving engagement and increasing brand visibility on Instagram If you are passionate about social media marketing and have a creative approach to promoting products, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in Instagram ...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...sets, maintaining data integrity. Data Analyst: Statistical Analysis: Utilizing statistical techniques to interpret data trends and patterns, providing actionable insights. Predictive Modeling: Developing models to forecast future trends, aiding in decision-making and strategy formulation. Visualization: Creating graphs, charts, and dashboards to present complex data in a comprehensible manner. Copywriting: Understanding the Audience: Tailoring language and tone to resonate with specific demographics, addressing pain points and desires. SEO Integration: Incorporating relevant keywords to enhance search engine visibility without compromising readability. Call-to-Action (CTA): Crafting compelling CTAs to prompt readers to take desired actions, like making a purchase or signing up. ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...options. - Content Assistance: While I have a rough idea of the content, I will need some assistance in refining and optimizing it for the website. Skills and Experience: - Strong experience in website design and development, with a focus on educational projects. - Proficiency in custom website development, ensuring a unique and tailored user experience. - Knowledge of content optimization and copywriting to help refine and enhance the existing content. - Familiarity with educational platforms and tools to integrate interactive and engaging features into the website. - Ability to collaborate and communicate effectively to bring the project vision to life. If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal with relevant examples of your...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  182 προσφορές
  Website redesign with copywriting 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Website Redesign with Copywriting I am looking for a skilled freelancer who can help me enhance my brand image through a website redesign and compelling copywriting. Main Goal: - Enhance brand image - add content (pictures and videos) - make it visually impressive Copywriting: - Website content Timeline: - 2-4 weeks Skills and Experience: - Proven experience in website redesign and copywriting - Strong understanding of brand image and ability to convey it through design and content - Proficiency in web design and development, HTML, CSS - Excellent writing and editing skills - Ability to understand and cater to the target audience - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €272 (Avg Bid)
  €272 Μέση Προσφορά
  172 προσφορές
  Social media manager 5 μέρες left

  Looking for a social media manager to help me generate new leads through daily content posting on Instagram. The ideal candidate should have experience in managing Instagram accounts and creating engaging content. Skills and e...manager to help me generate new leads through daily content posting on Instagram. The ideal candidate should have experience in managing Instagram accounts and creating engaging content. Skills and experience required: - Proficient in using Instagram for business purposes - Knowledgeable in social media marketing strategies - Ability to create compelling and visually appealing content - Strong copywriting and editing skills - Familiarity with analytics and reporting tools to track performance This can be yours permanent job. Therefore freshers are allow...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...cada cursos. Estética y Coherencia: Mantener una apariencia estética y coherente con el diseño general del sitio y la tipografía. La presentación atractiva es clave para atraer a los visitantes. CopyWriting: Con base en la landing page de cada curso digital inspirarte para redactar la descripción de cada infoproducto aplicando la estrategia aida y marketing persuasivo. Requisitos: - Experiencia demostrable en carga de contenido en WordPress. - Conocimiento básico de SEO y cómo optimizar el contenido para obtener un mejor rendimiento en los motores de búsqueda. - Experiencia en CopyWriting - Tiempo de entrega: 3 días Es un proyecto centrado en la educación en línea y monetizaci&oacut...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ***HAZ TU OFERTA SI HAS LEÍDO LA DESCRIPCIÓN. GRACIAS*** ¡Hola freelancers! Estoy buscando expertos en marketing digital, especializados en copywriting y Facebook Ads, para colaborar en un emocionante proyecto. Somos , y queremos lanzar una campaña publicitaria para generar leads de calidad y promover cursos digitales a través de enlaces de afiliados en nuestro sitio web. Características: Estrategia de Campaña: Desarrollar una estrategia efectiva de Facebook Ads para atraer a nuestro público objetivo y generar leads interesados en cursos digitales. Copywriting Persuasivo: Crear anuncios cautivadores y persuasivos que destaquen los beneficios de nuestros cursos y motiven a los usuarios a adquirir nuestros cursos digit...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Facebook, google Ads marketing agency 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Experience: - Proven expertise in Facebook and Google Ads marketing - Strong understanding of national audience targeting strategies - Experience in managing ad campaigns within a budget of $500-$1000 per month - Track record of achieving sales conversion goals through digital advertising - Proficient in analyzing campaign data and making data-driven optimizations - Knowledge of effective ad copywriting and creative design for maximum impact - Ability to identify and implement innovative marketing strategies to drive sales - Excellent communication and reporting skills to keep the client informed on campaign performance If you have a passion for digital advertising and a proven track record of driving sales conversions through Facebook and Google Ads, we need your expertise to ...

  €361 (Avg Bid)
  €361 Μέση Προσφορά
  110 προσφορές
  SUBIR 10 CURSOS DIGITALES A WORDPRESS 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Estética y Coherencia: Mantener una apariencia estética y coherente con el diseño general del sitio y la tipografía. La presentación atractiva es clave para atraer a los visitantes. CopyWriting: Con base en la landing page de cada curso digital inspirarte para re-escribir la descripción de cada infoproducto aplicando la estrategia AIDA, con redacción motivacional y llamado a la acción. Requisitos: - Experiencia demostrable en carga de contenido en WordPress. - Conocimiento básico de SEO y cómo optimizar el contenido para obtener un mejor rendimiento en los motores de búsqueda. - Experiencia en CopyWriting - Tiempo de entrega: 3 días Es un proyecto centrado en la educación en ...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Email marketing -- 3 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Email Marketing Project Description I am looking for an experienced email marketer who can help me generate leads through an email marketing campaign. Goal: - The goal of this campaign is to generate leads for my...leads for my business. Target Audience: - The target audience for this campaign is a broad audience. Skills and Experience: - Experience in creating and implementing successful email marketing campaigns - Knowledge of lead generation strategies and techniques - Proficiency in email marketing tools and platforms - Strong understanding of target audience segmentation and targeting - Excellent copywriting and design skills - Ability to analyze campaign performance and make data-driven optimizations Please provide examples of your previous email marketing campaigns an...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Marketing Package for smart home business 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a marketing package for our...are open to creative suggestions for the design and theme of our marketing materials. We do not have any specific ideas in mind, but we want the design to appeal to our target demographic and effectively communicate the benefits of our smart home products. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design expertise to create visually appealing brochures and social media ads - Copywriting skills to craft compelling email campaigns that generate leads and conversions - Experience in marketing to young professionals and understanding their preferences and habits We are looking for a freelancer who can deliver high-quality marketing materials that will help us effectively promote our smart home business to our target de...

  €168 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €168 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  content writing 5 μέρες left

  I am looking for a content writer for bet website. And change some text of the existing contents not to be copywriting

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές
  Make a sales funnel 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a sales funnel from scratch using system.io. The goal of this sales funnel is to generate leads and increase sale...goal of this sales funnel is to generate leads and increase sales for a Business-to-Consumer (B2C) target audience. Requirements: - Experience with - Ability to create a sales funnel from scratch - Understanding of B2C marketing strategies and tactics - Proficiency in designing and optimizing landing pages and lead capture forms - Knowledge of email marketing and automation - Strong copywriting skills to create compelling content for the sales funnel - Ability to enhance and optimize existing content and assets, if necessary Please provide examples of previous sales funnel projects and any relevant experience in B2C marketing...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Social media and creative 5 μέρες left

  ...our social marketing Writing articles, assisting with product copywriting or influencer briefs With the brand we want to be one of the top service providers in the influencer marketing field. Your job for the BeSolution brand will be: Manage our social media (scheduling, publishing, audience interaction) Searching for various interesting facts about influencer marketing trends Preparing texts and creatives for posts Monitoring, analysing and reporting on the success of our social marketing Writing articles or e-book on influencer marketing REQUIREMENTS Prerequisite: At least 2 years of experience managing business accounts (Facebook/Instagram/Linkedin/Twitter/TikTok - does not have to be all) Copywriting for social media, flair for applying branding in creative Working

  €406 (Avg Bid)
  €406 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I am looking for a skilled textwriter with experience in content writing and copywriting. The purpose of the text/content is to inform and persuade the audience. The desired tone of the text/content is formal. I need the text/content to be long, with more than 1000 words. Skills and Experience Needed: - Strong writing skills - Experience in content writing and copywriting - Ability to write informative and persuasive content - Proficiency in formal writing style - Ability to write in a concise and engaging manner - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Google Ads and Facebook Ads 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled and experienced freelancer to help me set up and manage Google Ads and Facebook Ads campaigns for my business. Existing ad accounts: - I have exi...budget: - I haven't specified a monthly budget for the ad campaigns, so the freelancer will need to discuss this with me in further detail. Skills and experience: - The ideal freelancer for this project will have experience in setting up and managing Google Ads and Facebook Ads campaigns. - They should have a strong understanding of ad targeting and optimization strategies. - Knowledge of ad copywriting and design is also preferred. If you have the necessary skills and experience, and are interested in helping me achieve my brand awareness goals through Google Ads and Facebook Ads, please submit...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Copy writing 5 μέρες left

  More details: What type of copywriting do you need? Website copy Do you have a specific style or tone you want for your copy? Formal/Professional What is the primary goal of your website copy? Promote a product or service

  €398 (Avg Bid)
  €398 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Copy written 5 μέρες left

  My skills include strong copywriting and blogging skills as well as the ability to create engaging and entertaining ,I have experience in rewriting existing content and attention to detail for editing and proofreading.I believe I am the perfect fit for this project given my expertise in writing,online marketing,SEO and keyword optimization.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  We are currently seeking an experienced and Senior Writer and Social Media Manager to join our team on a part-time basis. This role is ideal for someone with a deep passion for content creation and social media, coupled with extensive experience in content marketing and a proven track record in effective copywriting and social media growth. Key Responsibilities: Content Creation and Strategy: Develop and implement high-end written content strategies tailored to our brand and audience. Write compelling content for a variety of platforms including websites, blogs, and social media, focusing on topics such as Strategy, Innovation, Financing, Product, Technology, Sales, Marketing, Management, Recruiting, Operations, and Legal. Adjust writing style to align with our brand's voice...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Twitter posts 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer ...general public. I want the posts to appeal to a wide range of individuals and drive engagement and interaction with my brand. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing Twitter accounts and creating engaging content - Strong understanding of social media trends and best practices - Knowledge of chatgpt and its implementation for increasing followers and engagement - Excellent copywriting and communication skills - Ability to analyze and report on social media performance metrics - Creative thinking and ability to come up with innovative ideas for Twitter posts If you have the skills and experience necessary to create compelling and effective Twitter posts that will resonate with my target audience, please submit your...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές
  pack emails 4 μέρες left

  Project ...effective sales emails for B2B communication. Number of Emails: More than 20 - I require more than 20 emails to be created for this project. The freelancer should be able to produce a variety of engaging and persuasive sales emails that can be sent out over a period of time. Skills and Experience Required: - Proven experience in creating successful sales emails for B2B communication - Strong copywriting and editing skills - Understanding of the target audience and ability to tailor the content accordingly - Knowledge of effective sales strategies and techniques - Ability to create engaging and persuasive content that drives action and generates sales If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal along with examples of prev...

  €368 (Avg Bid)
  €368 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  EXPERTO/A en COPYWRITING ESTRATÉGICO ORIENTADO A LA VENTA. 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seleccionamos un/a EXPERTO/A en COPYWRITING ESTRATÉGICO ORIENTADO A LA VENTA. Comenzaríamos con un proyecto beta de inmediato, para testear si tiene destrezas y habilidades para continuar en el proyecto. Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo. Necesitamos contar con un precio mayorista porque no se trata de una única contratación, sino de contrataciones recurrentes. Básicamente se trata de una incubadora y lanzadera de proyectos, desde cero de cada cliente. Requerimos lo siguiente: - Precios mayoristas para poder ofrecer el servicio a nuestros clientes. - Amplia experiencia demostrable. - Agilidad. - Rapidez. - Flexibilidad. - Seriedad. - Honestidad. - Compromiso Nota importante: Los proyectos se deben lanzar en un tiempo r...

  €436 (Avg Bid)
  €436 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...Familiarity with personal training industry and understanding of effective lead generation strategies - Strong knowledge of conversion optimization techniques Requirements: - Design a landing page that effectively captures leads and encourages visitors to book a phone call to be sold the personal training service - Optimize the landing page for high conversions - Use persuasive and compelling copywriting to highlight the benefits of the personal training service - Implement strong call-to-action buttons and forms to capture visitor information - Ensure the landing page is mobile-responsive and user-friendly - Provide a clean and professional design that aligns with the personal trainer's brand Design Preferences: - Open to suggestions - Minimalist, bright and colorful, or ...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  104 προσφορές

  I am looking for a talented freelanc...talented freelancer to create advertisements for my business. I need both print and digital ads that will effectively reach both businesses and consumers. The main message or call-to-action of these advertisements should be to promote a specific product or service. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design expertise to create visually appealing ads - Copywriting skills to craft compelling and persuasive messaging - Knowledge of advertising best practices for both print and digital platforms - Understanding of the target audience and ability to tailor ads accordingly If you have a proven track record of creating successful advertisements and are able to meet these requirements, please submit your proposal.

  €1689 (Avg Bid)
  €1689 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for someone with experience in creating enhanced eBay listings using existing Shopify listings. The current condition of the Shopify listings is "used". I have specific enhancements in mind f...current condition of the Shopify listings is "used". I have specific enhancements in mind for the eBay listings and would like to incorporate my own ideas. There are thousands of Shopify listings that need to be transferred to eBay. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Shopify and eBay platforms - Knowledge of eBay listing requirements and best practices - Strong copywriting skills to create enhanced descriptions - Attention to detail to ensure accurate transfer of product information - Ability to efficiently manage and trans...

  €998 (Avg Bid)
  €998 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Campanhas no google ads 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Google Ads Campaign for Services In...for Services Industry Objective: - Increase phone calls to the business Budget: - No specific budget in mind, open to suggestions Industry: - Services Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating and managing successful Google Ads campaigns - Expertise in targeting the services industry and driving phone call conversions - Knowledge of effective keyword research and ad copywriting for maximum visibility and response - Ability to optimize campaigns for cost-effective results and maximize return on investment - Familiarity with Google Ads tools and analytics to track and measure campaign performance - Strong communication and collaboration skills to work closely with the client and provide regular updates and...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Project for Nishant.K 4 μέρες left

  Project for Nishant.K Skills/Expertise Required: - Graphic Design - Web Development - Copywriting Timeline: - Desired completion within 1-2 weeks Budget: - Budget for this project is 288 INR Project Description: I am looking for a skilled and experienced freelancer who can provide graphic design, web development, and copywriting services. The project needs to be completed within 1-2 weeks and the budget is 288 INR. If you have the necessary skills and can work within the given timeframe, please bid on this project.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Κορυφαία copywriting Άρθρα Κοινότητας