Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 copywriting δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Γεια, θα μοιραστώ τις λεπτομέρειες με τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί. Ευχαριστώ Απαιτούμενες δεξιότητες Copywriting επιμέλεια κειμένων Επεξεργασία Σ&upsi...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Copywriting Έχει λήξει left

  Η Stayia Farm, είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες του κλάδου της F&B. Συγκεκριμένα, είμαστε ειδικοί στην παραγωγή και εμπορία μελιού, προϊόντων μελιού κα&iota...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Copywriting κοσμηματων Έχει λήξει left

  Θα ήθελα να συνεργαστώ με κάποιο άτομο κ να αναλάβει το copywriting του site μου . Απαραίτητες γνώσεις seo

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Copywriting report(Greek English) Έχει λήξει left

  We need to make a 50 pages report for ''Games or Tactics to anticipate public speaking phobia.'' Θα δωθεί υλικό που μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να βγεί εύκολα το αποτέλεσμα.

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Ελληνική εταιρία ζητά έμπειρο copywriter / συγγραφέα κειμένου στα ελληνικά με τη χρήση λέξεων-κλειδιών με στόχο τη βελτίωση των οργανικών αποτελεσμάτων της στο SEO.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Need to Revamp A Website Έχει λήξει left

  Our business is a local dairy in Northern Greece. We currently have an old website that we wish to revamp. This project involves: re-branding of the site logo web design copywriting and internet marketing The site is both in English and Greek.

  €1099 (Avg Bid)
  €1099 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Website Copywriting - Κείμενα για ιστοσελίδα

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am on the lookout for an expert who can help me with data entry, specifically focused on text-based copywriting. Your task will be to provide unique and inspiring quotes that will be utilized for my website content. Key Requirements: - Proven experience in copywriting - Remarkable text-based data entry skills - Creativity, with a knack for designing quotes that inspire and engage - Understanding of effective website content practices Your main focus will be on the generation of inspirational quotes, so prior experience in a similar area will be highly advantageous. Please provide a sample of your work along with your application.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  We are an online retail company that sells a range of printed products in the United States, all of which require creative graphic design. So we are looking for an experienced American designer to collaborate with us for a long time and help us with various ...products in the United States, all of which require creative graphic design. So we are looking for an experienced American designer to collaborate with us for a long time and help us with various graphic designs. -Requirements: Have many years of design experience, a native American designer, have lived in the United States for a long time, and are familiar with American culture. -Creative copywriting design If you have a knack for creating stunning and meaningful designs, I'd love to work with you to bring these design...

  €809 (Avg Bid)
  €809 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Copywriting Expert multiple SaaS platforms 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Experienced Copywriter Needed for In-House Brands We are seeking a seasoned copywriter with a strong track record in driving conversions through website copy, email campaigns, digital ad copy, and newsletter management. This role will support our diverse portfolio of in-house brands across various industries including SaaS, fintech, ecommerce, and martech. Responsibilities: • Craft compelling and high-converting website copy for our brands. • Develop engaging and effective email copy for marketing campaigns. • Write persuasive ad copy for digital advertisements. • Maintain and curate content for our brand newsletters. • Collaborate with our marketing team to align copy with brand voice and strategy.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I am a content creator recruiter searching for comprehensive digital marketing services encompassing Facebook ads, copywriting, email marketing, social media growth, SEO, and paid traffic management. Essential Requirements: - Proven track record working with small businesses. - Demonstrable evidence of driving business growth via marketing efforts. - Ability to guarantee ROI and ROAS. Ideal Skill Set: - Expertise in Facebook Ad management. - Proficient in creating compelling copy for ads and email marketing. - Proven skills in social media growth strategies. - Knowledge of SEO best practices and implementation. - Experience in managing and optimizing paid traffic campaigns. Social Proof: I place immense value on Client testimonials as evidence of your skills and experience; plea...

  €1814 (Avg Bid)
  €1814 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  ...professional customer engagement posts for two different businesses. Your skills will be put to use in the Car wash equipment and Oud & Bakhoor sectors. Key Requirements: - Proficient in Arabic: As the content is to be in Arabic, fluency in the language is crucial. - Social Media Marketing Experience: You should have a good understanding of what engages customers on social media platforms. - Copywriting: Ability to write compelling, engaging, and professional content. Your responsibilities will include: - Crafting engaging and professionally toned posts in Arabic for both the Car wash equipment and Oud & Bakhoor businesses. - Ensuring the content is tailored to attract and engage the target audience, encouraging interaction and building a strong online presence for bot...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I'm looking to hire a skilled content creator to manage my social media accounts on Facebook and Instagram. Key Requirements: - Creation of text-based, image-based, and video-based posts - Posts should be engaging, interactive and creative - Understanding and implementation of best practices for each type of content - Excellent copywriting skills and eye for design - Ability to craft content that is suitable for young adults (18-24), adults (25-34), and middle-aged adults (35-44) The main objectives for the content are: - Increasing brand awareness - Driving website traffic - Generating leads and sales Ideal Skills and Experience: - Proven track record of managing successful social media accounts - Strong understanding of social media platforms and their specific requiremen...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...document for discussion. 2. Write for a business audience: Your words should resonate with my B2B clients, using suitable vocabulary. I’m open to discussion on best ways to engage B2B clients. 3. Produce engaging copy: You should create content that will capture and hold the interest of potential clients, prompting them to learn more or take action. Ideal Skills: • Proven experience in B2B copywriting • Proficient with WordPress • Knowledge of best practice marketing methods • Help with SEO practices where required • Previous experiences in writing sales packs and/or website content • Strong communication skills Details: • Update to existing website copy & minor structure changes (WordPress) • Replacement of images as appropria...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Professional Sales/Landing Page for Startup Automation Service 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled indiv...as a solution to those issues. - The page should be designed in such a way that it optimizes the conversion rate from visitor to call booking, utilizing persuasive copy and clear calls-to-action. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in creating successful sales/landing pages with a focus on lead generation. - Understanding of startup culture, needs, and challenges. - Excellent copywriting skills that can convey a professional and informative tone. - Adept at designing user-friendly interfaces that drive conversions. I'm looking for a freelancer who can not only create a visually appealing and persuasive page but also understands the psychology of online marketing and user behavior, ensuring that the page is optimized for hi...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Daily Facebook Ad Creatives and Thumbnails 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I run a coaching center and require a proficient freelancer to conceptualize and design ad creatives and YouTube thumbnails for Facebook. The content created will be used daily. Key responsibiliti...creatives, adhering to the brand aesthetic and values. - Designing eye-catching and engaging YouTube thumbnails that increase click-through rates. - Developing copy for ads that is compelling and aligns closely with the target audience. The ideal candidate should possess: - A strong portfolio of ad creatives and YouTube thumbnails that are vibrant, engaging and success-oriented. - Proficiency in copywriting, able to create compelling ad copy. - A good understanding of Facebook advertising and content strategy. - Excellent communication skills and the ability to work in a fast-paced en...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Creative graphic designs of Gift Plaque 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I need a skilled graphic designer to create a series of 10 gift plaques for retail sales. The design style sho...audience. - Design should be suitable for retail sales, ensuring potential buyers find it appealing. - The copy on the plaques should be warm and concise, less than 200 characters in total. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, especially in retail or gift industries. - Creative flair and ability to design touching and warm visuals. - Excellent understanding of copywriting, able to craft concise, warm and touching text. The ideal candidate will be able to deliver high-quality, unique designs that will attract retail buyers and drive sales. The plaques should stand out in a competitive market, while still maintaining a consistent brand...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for a creative writer to craft a punchy and uplifting Hindi tagline for our wellness products. Primarily, these products aim to improve health and well-being, targeted specifically towards seniors. - IDEAL CANDIDATE: The ideal candidate should be proficient in Hindi language and well-versed with the cultural nuances. Experience in copywriting, especially in creating catchy and motivational taglines, would be desirable. - TASK: The hired freelancer would need to understand the essence of our product range and its intended impact on the lives of the consumers. Once you've grasped the primary function and audience of our product, your task would be to form a tagline that would resonate with our consumer base - a memorable line that inspires an uplifted sense of we...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm in need of a professional and engaging copywri...conveys our brand message and promotes our products. - Develop engaging product descriptions that highlight the key features and benefits. - Potentially craft scripts for radio commercials that are succinct and persuasive. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in copywriting, preferably with a focus on brand promotion and product descriptions. - Exceptional writing skills with a keen eye for detail. - Understanding of SEO and digital marketing principles would be a plus. - Prior experience in radio copywriting would be highly advantageous. Please note that while the target audience and desired tone were not specified, we expect the content to strike a balance between being professional and friendly, with...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am in need of a Facebook Ads expert to create a campaign that aims at generating form submission leads. The primary demographic for this campaign will be individuals aged 25-55. Key Requi...generation strategies. - Ability to target specifically the 25-55 age demographic. - Proven track record in generating form submission leads. Ideal Skills and Experience: - Proven working experience in social media marketing, ideally on Facebook. - Track record of delivering robust and engaging lead generation campaigns. - Strong understanding of ad targeting and audience segmentation. - Excellent copywriting skills and familiarity with A/B testing and multivariate experiments. I would greatly appreciate it if you could share examples of previous campaigns you've worked on when bidd...

  €333 (Avg Bid)
  €333 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Trophy icon Flippa Sales Page Creation for App 5 μέρες left

  I have a fully developed app, and I'm looking for a skilled professional who can help me create a Flippa page to sell it. Key requirements: - Understand the app and its unique selling points. - Craft a persuas...looking for a skilled professional who can help me create a Flippa page to sell it. Key requirements: - Understand the app and its unique selling points. - Craft a persuasive copy to entice potential buyers. - Create a visually appealing and professional looking Flippa page. - Incorporate monetization strategies I've implemented in the app into the sales pitch. Ideal Skills: - App development - Copywriting - Graphic design - Marketing experience - Flippa platform experience Please indicate your relevant experience and provide any examples of similar work you&...

  €237 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €237
  16 συμμετοχές

  I need to enhance my e-commerce website's SEO and Product Detail Pages in specific ways. The ideal freelancer would have: - Experience with e-commerce platforms and SEO optimization - Strong analytical skills and ability to identify areas for improvement - Proficient in creating and implementing effective SEO strategies - Expertise in product page design and copywriting The main tasks in this project involve: 1. SEO Optimization: - Conducting keyword research and optimization - Enhancing on-page elements like meta tags, headings and content - Implementing an effective backlink building strategy 2. Product Detail Pages (PDP) Optimization: - Improving product descriptions to be more informative and persuasive, with a goal of boosting conversion rates Website to be worked:

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές

  I'm seeking an ex...to keep it engaging and relevant. - Landing Page Optimization: The campaign's landing page needs to be updated from time to time to ensure it's in line with the latest trends and best practices. Your role will be crucial in helping me achieve my primary goal of generating more leads through the Google Ads campaign. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Google Ads and Analytics - Strong copywriting and content creation skills - Experience in landing page design and optimization - A proactive approach to campaign management - Strong analytical and problem-solving skills - Ability to adapt to changing trends and requirements in the digital marketing landscape Please bid on this project if you have the experience and dedication required to help ...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I need a well-optimized sales page focusing on increasing the conversion rate for my digital products. This project is tailored towards engaging young adults aged 18-30. Key requirements: - Detail the features and benefits convincingly. - Use engaging and age-appropriate language. - Understand marketing strategies for digital products. Ideal skills: - Strong copywriting and marketing skills. - Experience in creating high-converting sales pages. - Understanding of the young adult market segment. This job fits you if you have a keen instinct for what makes young adults click and buy.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm looking for a professional to help me create, manage and promote a ...- The purpose of the page is to raise funds for a specific project. - I will provide the content for the page, which will include written descriptions and updates, as well as images and graphics. - Your role will be to optimize this content for the platform, ensuring it's engaging and persuasive. Ideal candidates should have: - Prior experience with successful GoFundMe campaigns. - Strong copywriting skills. - Proficiency in graphic design, particularly for online platforms. - An understanding of crowdfunding best practices and trends. Please provide examples of previous crowd funding campaigns you have managed. Successful candidate will receive a portion of the earnings as this is for a better l...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I need a copywriting specialist, particularly in Light Copy, to help me drive sales. - The primary goal of our campaign is to increase sales through persuasive, engaging copy. - The target audience for this campaign is young adults aged between 18-30 years. - We plan to deploy this campaign across multiple platforms including social media, email marketing, and our company website. Ideal skills for this project include: - Proven experience in creating effective Light Copy - Understanding of target audience psychology - Ability to tailor messages for different platforms - Experience in driving sales through copywriting - Familiarity with social media, email marketing, and web copy best practices If you have a track record of success in sales-focused Light Copy, I would love...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Digital Marketing Specialist - Lead Generation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello All, We are lo...track and update customer data. ● Collaborate with the marketing team to align email campaigns with overall marketing strategies. Requirements: ● Proven experience in creating and managing email marketing campaigns. ● Proficiency in email marketing tools (e.g., Mailchimp, HubSpot or any other suitable tools). ● Strong understanding of email automation and remarketing strategies. ● Excellent copywriting skills and experience with A/B testing. ● Familiarity with email deliverability best practices and compliance regulations. ● Ability to analyze data and metrics to optimize campaign performance. ● Experience with HubSpot CRM integration. ● Strong communication and problem-solving skills. ● Ability to work independently and as part of a remote team.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...Key Responsibilities: - Plan and craft engaging and on-brand content for daily posting. - Utilize appropriate hashtags and visuals to boost engagement. - Consistently monitor and analyze performance metrics to fine-tune strategy. - Stay up to date on industry trends and implement best practices. The ideal candidate should have: - Proven experience in managing Twitter accounts. - Exceptional copywriting skills and creativity. - A solid understanding of our target audience. - Ability to analyze data and draw insights for continual improvement. Your work will play a crucial role in elevating our brand's presence on this platform....

  €334 (Avg Bid)
  €334 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...document for discussion. 2. Write for a business audience: Your words should resonate with my B2B clients, using suitable vocabulary. I’m open to discussion on best ways to engage B2B clients. 3. Produce engaging copy: You should create content that will capture and hold the interest of potential clients, prompting them to learn more or take action. Ideal Skills: • Proven experience in B2B copywriting • Proficient with WordPress • Knowledge of best practice marketing methods • Help with SEO practices where required • Previous experiences in writing sales packs and/or website content • Strong communication skills Details: • Update to existing website copy & minor structure changes (WordPress) • Replacement of images as appropria...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  96 προσφορές

  ...up-to-date with industry best practices, email regulations, and emerging trends in email marketing. Requirements: - Proven experience as an Email Marketing Specialist or similar role in the e-commerce industry. - Strong understanding of email marketing best practices, strategies, and tools. - Proficiency in using email marketing platforms such as Mailchimp, Klaviyo, or similar. - Excellent copywriting and editing skills. - Ability to create visually appealing email templates using HTML/CSS. - Strong analytical skills and the ability to interpret data to make informed decisions. - Experience with A/B testing and other optimization techniques. - Attention to detail and commitment to producing high-quality work. - Ability to work independently and manage multiple projects ...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I need a skilled copywriter to craft compelling and professional content for my business brochure and welcome pack. Key Requirements: - Adept at creating polished, professional copy. - Proven experience in writing for business audiences. - Can deliver engaging, concise copy for print materials. Ideal Skills: - Copywriting - Business Writing - Marketing Experience (a plus) Your task will be to create content that not only educates but also persuades. It should reflect the sophistication and professionalism of our brand.

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  COPYWRITING 7 μέρες left

  Cómo quedamos por llamada me encargaré de modificar todos los textos y dar pautas para su página de Facebook.

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Social Media Manager Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...utilizing this content effectively. **Ideal Candidate:** - Proven experience managing social media accounts, preferably in the food industry or mobile food services. - Proficiency in Facebook, Instagram, and TikTok, with a track record of growing followers and engagement. - Excellent understanding of social media KPIs and how to leverage them to optimize strategies. - Strong communication and copywriting skills, with the ability to craft messages that resonate with food lovers. - Creative thinker with a keen eye for engaging visual and written content. - Ability to work independently, manage time effectively, and meet deadlines. - Clear understanding of how to create content and manage its delivery, ensuring a smooth and efficient process. - Interested in building a long-term re...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  75 προσφορές

  Preciso de um copywriting para escrever ganchos chamativos para anúncios. O objetivo do anúncio é conseguir inscrições para um sorteio. Tenho uma pasta com centenas de vídeos stories (1 minuto em média), você deve assistir e escolher os vídeos de sua preferência, para serem usados na copy. FIZ UM VÍDEO EXPLICANDO O QUE PROCURO, ASSISTA: Anexei também uma pasta com 6 vídeos, assista, ESCOLHA 1 E me mande uma demonstração com a sua proposta. Escolha um dos vídeos da pasta abaixo e me mande um exemplo junto a sua proposta. Pasta de vídeos:

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...in selecting the most suitable email marketing platforms (such as Instantly, Apollo, Mailchimp, etc.) and manage the setup and integration process for seamless operation. • Lead Generation and Management: Develop and execute lead generation campaigns at scale using email marketing tools. Continuously monitor, analyze, and optimize campaigns to maximize lead acquisition and conversion rates. • Copywriting and Content Creation: Craft compelling, high-converting email copy that engages recipients and drives action. Collaborate with clients to ensure the messaging aligns with their brand voice and objectives. • Campaign Performance Analysis: Track, analyze, and report on key email marketing metrics (open rates, click-through rates, conversion rates, etc.). Use data-dri...

  €612 (Avg Bid)
  €612 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Ebook Sales Funnel Creation 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for someone to help me create an ebook sales funnel for my personal project focused on health and fitness. The deadline for this project is ASAP. Key Requirements: - Ability to set up a complete sales funnel specifically tailored for an ebook. - Experience in the health and fitness niche... Key Requirements: - Ability to set up a complete sales funnel specifically tailored for an ebook. - Experience in the health and fitness niche is a plus, but not required. - Able to deliver under a tight deadline. - Proficient in communication and willing to provide updates on the project’s progress. Prior experience in creating similar sales funnels and a strong grasp of persuasive copywriting techniques are highly preferred. Looking forward to hearing from qu...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...effective social media strategies in order to bolster my sales figures, outreach and eventually expand my customer base. Payment Structure for Outreachers. (payments are given as comissions) Outreachers earn a commission for each secured project, with the commission structured as follows: $5 for Web Development projects $4 for SEO Optimization projects $3 for Graphic Design projects $2 for Copywriting projects $1 for UI/UX Design projects Key Responsibilities: - Developing a comprehensive, results-driven social media marketing strategy - Posting engaging and persuasive content on various social media platforms - Regularly monitoring and analyzing campaign results in order to adjust strategies as necessary - Ensuring a consistent and professional brand image across all chosen ...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am seeking a talented copywriter proficient in e-commerce product description writing. The project focuses on creating captivating descriptions for private label product. Your responsibility will i...description writing. The project focuses on creating captivating descriptions for private label product. Your responsibility will involve generating informative and compelling content for product descriptions, web content, and advertisements. Key Duties: - Crafting detailed product descriptions - Writing engaging web content and advertisements Ideal candidate will have: - Experience in e-commerce copywriting - Ability to write informative, compelling copies. Please note that SEO consideration is not a necessity for this project as the focus is mainly on the product descriptio...

  €411 (Avg Bid)
  €411 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  I'm in need of talented freelancers who can help with my journey into the world of copywriting. Ideally, I'm looking for those who specialize in copywriting, have a strong grasp of the English language, and possess an ability to portray messages clearly and persuasively. Skills and Experience Required: - Expert Knowledge in Copywriting - Strong command over the English language - Creative writing skills - Understanding of target audience and customization of content accordingly I'm keen on freelancers who can handle this type of work professionally. Do demonstrate your experience with this type of freelancing in your proposal. Looking forward to potential collaborations.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  I'm in search of a creative professional who can help me develop a catchy and meaningful slogan for my newly established recycling company, REMAT. The slogan will serve as a central message for our brand, encapsulating our commitment to recycling. Key Requirements: - Extensive experience in copywriting, branding, or marketing. - A strong understanding of environmental issues and the recycling industry. - Ability to create a slogan that is memorable, engaging, and resonates with our target audience – primarily businesses. The ideal candidate will possess the creative flair and linguistic skills to distill our company's mission into a short, impactful statement. Please include samples of previous work, particularly in the realm of branding or environmentally conscio...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am in need of a skilled writer to rewrite a guide for my sports startup. The guide's primary aim is to promote the benefits of our platform to our audience, who ar...platform to our audience, who are primarily sports enthusiasts. Your primary tasks will include: - Rewriting the existing guide to be friendly and conversational in tone. This is essential to engage our readers. - Ensuring the guide is informative enough to appeal to sports enthusiasts, yet avoids jargon and overly complex language. Ideal candidates for this project should have a background in: - Copywriting - Content writing for a sports-related industry - Friendly, approachable tone of voice - An understanding of sports-related technical language, without overwhelming the reader. I look forward to seeing ...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I'm in need of talented freelancers who can help with my journey into the world of copywriting. Ideally, I'm looking for those who specialize in copywriting, have a strong grasp of the English language, and possess an ability to portray messages clearly and persuasively. Skills and Experience Required: - Expert Knowledge in Copywriting - Strong command over the English language - Creative writing skills - Understanding of target audience and customization of content accordingly I'm keen on freelancers who can handle this type of work professionally. Do demonstrate your experience with this type of freelancing in your proposal. Looking forward to potential collaborations.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...accounts effectively and grow our online presence. - **Video Production**: We want engaging, high-quality videos - from promotional videos to product demonstrations - to be produced for our brand. Additionally, we require assistance with: - **Website Design**: The ideal candidate should have experience in creating visually appealing and user-friendly websites, with a focus on Wordpress. - **Copywriting**: Ability to write compelling, creative, and SEO-friendly copy for our website and other materials. - **Software Tester**: Someone with experience in manual testing of software products to ensure they meet the necessary quality standards. - **Cloud Services**: Knowledge and experience with cloud-based services for optimal maintenance and storage. It's essential that the pro...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...Automations. - Domains: Able to add domains using the clients domain provider details and portal. - Integrations: Able to integrate Google My Business, Google Analytics, Facebook, Facebook Ads, Stripe, Shopify, LinkedIn, Printful Additional Skills (not necessary, but advantageous) - Research: Use Google and Social Media to analyse competition to see best practices and use that for the client - Copywriting: Writing website copy for the home page, about, contact, services pages - Graphic Design: Use Canva to design banners, images or resize / touch up logos - Video Editing: Use CapCut to edit short 15 sec - 1 min clips - Web Design/Development: Use custom code to make custom websites Currently, the hours per week/month may be low eg. 3-5 hours per week. However, as the business g...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I'm looking for an experienced professional who can assist with a variety of online mark...**SEO Tasks**: Primarily keyword research and backlink building to boost our online visibility. - **Web Ads/Targeting**: I need someone who can create and manage ads on Google, Facebook, and Instagram. Your expertise in targeting the right audience is crucial. - **Copywriting Assistance**: I require help in crafting compelling ad copy and engaging email content. The ideal candidate for this position should have a strong background in SEO, be proficient in creating and managing online ads, and have a proven track record in copywriting for digital marketing. Previous experience in lead generation would be a huge plus, as ultimately, the goal is to convert online traffic into solid l...

  €812 (Avg Bid)
  €812 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές
  Closer venditore telefonico 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Mi serve un venditore che riesca a chiudere 20 clienti al mese al telefono. Servizio da vendere: siti web, copywriting, social media ads e lead generation.

  €2022 (Avg Bid)
  €2022 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Inspirational Brochure Copy for Professionals 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a talented content creator to develop the text for a promotional brochure. The aim of this brochure is to inspire and motivate our target audience, which consists of business professionals. Key requirements: - Your writing should be engaging, encour...product/service, or be more receptive to our offerings. - The tone of the text should be both aspirational and motivational, while maintaining a level of professionalism. - I'm looking for someone with a proven track record of creating marketing content that resonates with business professionals. Experience in creating similar promotional material and a strong understanding of persuasive copywriting principles are highly desirable. Your portfolio should demonstrate your ability to craft compelling content that...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...social media platforms. - Develop a content calendar and strategy for each platform. - Engage with followers by responding to comments and messages, and fostering meaningful conversations. - Monitor performance of posts and make data-driven decisions for future content. Ideal Candidate: - Proven experience managing social media platforms, particularly Facebook, Instagram, and YouTube. - Strong copywriting and content creation skills, with a focus on educational content. - Experience with social media analytics tools to monitor and improve performance. - Excellent customer engagement and relationship management skills. - Strong communication and interpersonal skills. If you think you have what it takes to help me create a strong social media presence and engage with my audience,...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm looking for a versatile writer to create engaging and informative content across various formats. The main goal of this content is to inform, persuade, and be optimized for search engines. The target audience varies from the general public to business professionals and tech enthusiasts. Key Requirements: - Crafting engaging blog posts that captivate the general public - Developing persuasive website copy to attract business professionals - Writing SEO-driven product descriptions to appeal to tech enthusiasts

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...clinic. This slogan will target individuals of various abilities, athletes at high levels, and the elderly. The ideal slogan should inspire motivation, appeal to all levels of physical ability, and emphasize not only physical recovery, but also promoting overall health, wellbeing, and performance. Skills and Experience Required: - Strategic brand development and positioning. - Experience in copywriting, particularly in healthcare or sports sectors. - Proven track record of creating engaging and motivational slogans. - Expertise in conveying complex ideas in simple, relatable language. The perfect slogan will embody the cross-section of health, performance, and motivation in a concise way that resonates with our diverse clientele. Your creativity will pave way for our clinic&...

  €25 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €25
  61 συμμετοχές

  Κορυφαία copywriting Άρθρα Κοινότητας