Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  19,971 contracts δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Contracts Creation InDesign Έχει λήξει left

  Δημιουργία συμβολαίων σε InDesign. Τα κείμενα καθώς και το τι περιέχουν οι φόρμες υπάρχει ήδη. Δεν είναι απλό κείμενο. Υπάρχουν επιλογές και σημεία που θα συμπληρών&o...

  €1971 (Avg Bid)
  €1971 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Ψάχνω προγραμματιστή, για δημιουργία σχετικά απλού δυκτίου blockchain και εντολές smart contracts. the application of the network will be on real estate industry. and will calculate the outcomes of the apartments and with the smart contract usage will automatically cover the payments specific day, every month, transparently and secure 1000 % with the signature of the blockchain security .

  €959 (Avg Bid)
  €959 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Γράψτε ένα συμβόλαιο Legal contracts

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  επιθυμώ να καταρτιστεί μια προταση για PHD σχετική με HR και εργασιακές σχέσεις ΄σε διεθνείς εταιρίες

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Book Music Gigs - Live Shows in Norway 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me book hip hop music gigs, live shows in Norway. I am open to any venue and would like to book these gigs over the course of the year 2024, which will be discussed with the booking agent. Ideal Skills and Experience: - Experience in booking music gigs and live shows - Knowledge of the hip hop music industry in Norway - Strong networking and...in Norway. I am open to any venue and would like to book these gigs over the course of the year 2024, which will be discussed with the booking agent. Ideal Skills and Experience: - Experience in booking music gigs and live shows - Knowledge of the hip hop music industry in Norway - Strong networking and communication skills to connect with venues and artists - Ability to negotiate and secure contracts fo...

  €695 - €1391
  €695 - €1391
  0 προσφορές

  I am looking for a legal researcher who can provide me with a written report on the division of assets in English divorce law IF the original marriage contract was conducted in another country Specific aspects of English divorce law that need to be researched include: - Understanding the laws and regulations governing the division of assets during a divorce in the UK & if the marriage contract was done in another country - Identifying any similar cases that have set a precedent - Investigating any recent developments or changes in the law regarding the division of assets Ideal skills and experience for this project include: - A strong background in legal research and expertise in English divorce law - Familiarity with the specific aspects of divorce law related to the division ...

  €23 - €292
  Επείγον Σφραγισμένο
  €23 - €292
  20 προσφορές
  Blockchain Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...can't continue working because he has no experience with Blockchain. He has implemented some API endpoints for user management, admin panel, etc. So you will work based on the current backend and implement the remaining API endpoints for deposit, wallet, trade, etc. Our backend is developed using Node.js Express and MySQL database. Your task is to develop smart contracts and develop backend api endpoints to integrate with the smart contracts. This is what we have built until now. please work on this 1. Please setup our project environment and database server with the sql file in the db folder. 2. And develop the "Test" token smart contract and deploy it to the testnet. 3. please create a test api endpoint "getbalance" that receive Ethereum wallet ...

  €454 (Avg Bid)
  €454 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Hi, as spoken, we need Business Cards and a letter head for our sales letters / contracts

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Confirm spelling and grammar of a contract in French 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...confirm the spelling and grammar of a 4-page contract written in French. The purpose of the contract is for a sale transaction. Skills and Experience: - Fluent in French and English - Strong understanding of legal terminology in French - Attention to detail and accuracy in grammar and spelling - Experience in proofreading legal documents - Familiarity with formatting requirements for legal contracts The main task will be to proofread the contract, ensuring that all spelling and grammar is correct. Additionally, the freelancer may need to make use of specific legal terminology that I will provide. No formatting services are required, but the freelancer should have a good understanding of legal document formatting. If you have experience in proofreading legal documents and are ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Create real estate crypto 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a real estate cryptocurrency for me. I am open to suggestions for specific features and requirements. Timeline: The project needs to be completed within 1-3 months. Budget: My budget for this project is less than $1000. Skills and Experience: - Experience in cryptocurrency development - Knowledge of real estate industry -...suggestions for specific features and requirements. Timeline: The project needs to be completed within 1-3 months. Budget: My budget for this project is less than $1000. Skills and Experience: - Experience in cryptocurrency development - Knowledge of real estate industry - Strong programming and coding skills - Ability to create secure and efficient blockchain technology - Understanding of smart contracts and toke...

  €808 (Avg Bid)
  €808 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a freelancer to implement the below project. We have some Stockmarket Software which is written in VB6. Its operation is to exchange trading messages between Client (user of Software) & Server (Stockmarket) via ATHEX Gateway (API protocol (ODL)). ODL API as communication protocol is used in Future Market option so that the member to manage derivatives financial contracts & in Quote Machine option so that market makers to trade stocks, options, indexes by seeing the bid & ask prices of market in real-time & other similar features like min/max spread, theoritical quotes etc... We want to replace the ODL API with Athex Fix Server (Fix 4.4) which will support natively encryption (up to TLS 1.3 & SSL). Also except from Trading Session to support Drop-...

  €3557 (Avg Bid)
  €3557 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am seeking a freelancer who has experience with JCT Minor Works contracts and can assist me with valuations. The ideal candidate will have a thorough understanding of the contract delivery process and be able to handle all aspects of the contract administration, including dealing with contract instructions and variations. Skills and experience needed for this project: - Expertise in JCT Minor Works contracts - Proficiency in contract administration and management - Strong knowledge of valuation processes and procedures - Ability to handle contract instructions and variations effectively - Excellent attention to detail and organization skills Deadline: - The project has a specific deadline, and the freelancer must be able to deliver the contract within the agreed-upon ti...

  €43 / hr (Avg Bid)
  €43 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Original wedding photography content 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a wedding website where I post blogs on the latest and most upcoming trends in the wedding space, need photographers who can share photos from their wedding contracts for the blog.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Marketing manager 5 μέρες left

  1. Client Communication: Act as the main point of contact between the company and clients, addressing their inquiries, concerns, and needs. 2. Account Management: Develo...Sales Support: Collaborate with sales and marketing teams to identify opportunities and develop strategies to meet client needs. 6. Reporting: Prepare and deliver reports on account status, sales, and forecasts to internal stakeholders. 7. Market Knowledge: Stay informed about industry trends, competitors, and market conditions that may affect client accounts. 8. Contract Management: Manage contracts, pricing, and negotiations with clients. 9. Customer Feedback: Collect and relay customer feedback to improve products or services. 10. Documentation: Maintain accurate records of client interactions and accou...

  €363 (Avg Bid)
  €363 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  MEV BOT for Crypto 5 μέρες left

  Project De...who is learning from himself thru ki, specifically focused on Ethereum. The bot should have both front-running and sandwich transactions functionality. Skills and Experience Required: - Strong understanding of Ethereum and its blockchain technology - Proficiency in programming languages such as Python or JavaScript - Experience in developing cryptocurrency trading bots - Familiarity with smart contracts and decentralized finance (DeFi) protocols Platform: The preferred platform for the bot to operate on is desktop. If you have the necessary skills and experience in developing MEV bots and are familiar with the Ethereum blockchain, please submit your proposal. I need something like this, but with integred KI:

  €16994 (Avg Bid)
  €16994 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Blockchain security needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...require expertise in transaction monitoring, smart contract auditing, and network penetration testing. Specific Requirements: - Transaction Monitoring: I need comprehensive monitoring of all transactions within the blockchain system to detect any suspicious or unauthorized activities. - Smart Contract Auditing: The selected professional should be able to thoroughly review and audit the smart contracts within the blockchain system to identify and fix any vulnerabilities or loopholes. - Network Penetration Testing: I require a skilled individual who can perform rigorous penetration testing to identify and address any weaknesses in the network infrastructure. Existing Blockchain System: I currently have a blockchain system in place, but I am seeking assistance in enhancing its sec...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  International Trading Import/Export Project I am looking for a freelancer who can assist with international trading import/export, specifically with China. Product or Service: Agricultural Products (certified BOURBON vanilla) Skills and Experience Needed: - Experience in...sourcing. They will need to ensure smooth transportation and delivery of the agricultural products between China and the desired countries. This includes handling documentation, coordinating with shipping companies, and managing any customs requirements. Additionally, the freelancer will be responsible for sourcing reliable suppliers or buyers in China for the agricultural products, negotiating contracts, and overseeing the trade process. Note: Fluency in Chinese language and culture may be beneficial but not...

  €3539 (Avg Bid)
  €3539 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...real estate industry. Specific aspects of real estate to be incorporated into the blockchain project include: - Property transactions Skills and Experience: - Strong knowledge of blockchain technology and its applications in real estate - Proficiency in developing decentralized applications (dApps) using blockchain platforms such as Ethereum or Hyperledger - Experience in integrating smart contracts for secure and transparent property transactions - Familiarity with real estate industry practices and regulations - Ability to create a user-friendly interface for property transactions on the blockchain We do not have a specific blockchain technology preference for this project, so the developer can use either Ethereum or Hyperledger based on their expertise and suitability fo...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...recommendations for improvement. Prepare regular reports on marketing KPIs and ROI. Budget Management: Develop and manage the digital marketing budget, ensuring cost-effectiveness and maximum impact. Identify opportunities for cost savings and optimization. Partnerships and Influencer Marketing: Explore and establish partnerships with relevant brands and influencers to expand reach. Negotiate and manage contracts with external partners. Brand Management: Ensure brand consistency across all digital channels and campaigns. Implement strategies to enhance brand loyalty and recognition. Market Research: Conduct market research to stay informed about industry trends, competitor activities, and customer preferences. Use insights to inform marketing strategies and identify opportuni...

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to build me a Hybrid NFT marketplace website. The ideal candidate should have experience with building both open and closed marketplaces. Key requirements for this project include: - Smart Contract Functionality: It is crucial that the website is able to handle smart contracts for the buying and selling of NFTs. In terms of design, I prefer a functional and straightforward approach that focuses on usability and ease of navigation. If you have the necessary skills and experience to create a Hybrid NFT marketplace website with smart contract functionality and a functional design, I would love to hear from you.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  105 προσφορές

  I am looking for a skilled web3 developer to assist with my project. The specific tasks that I need assistance with include web3 integration and API development. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web3 integration and API development - Experience with Ethereum blockchain platform - Strong understanding of smart contracts and decentralized application (DApp) development Project Timeline: - The project is expected to be completed within 3-4 weeks. If you have the necessary skills and experience, and are available within the specified timeline, please submit your proposal.

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Looking for Readymade Application for IT Project Bidding 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for Readymade Application for IT Project Bidding- 1. User Registration and Profile Management: - Secure registration and login functionality. - User profiles with essential details and professional credentials. 2. Project Posting: - Intuitive...Robust search functionality to find relevant projects or IT professionals. - Filters based on skills, location, budget range, etc. 8. Escrow Services: - Secure escrow services to hold funds until project completion. - Automated release of funds based on predefined milestones. 9. Legal Agreements: - Integration of legal templates for project agreements and contracts. - E-signature functionality for digital contracts. If you have created something like this in past and have something ready ple...

  €735 (Avg Bid)
  €735 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...of product details, including origin, storage conditions, important dates, etc. 2.2 Bidirectional Traceability: Ensure the ability to track products from origin to final destination. 2.3 Authenticity Verification: Integrate verification mechanisms for consumers to confirm product authenticity. 3. VeChainThor Smart Contracts 3.1 Development: Create Solidity smart contracts to manage key application functionalities. 3.2 Integration: Ensure seamless integration of smart contracts with the application’s user interface. 4. User Interface 4.1 User Registration: Allow different stakeholders to create accounts with appropriate access levels. 4.2 Intuitive Dashboard: Provide a user-friendly interface to visualize and track products effectively. 4.3 Advanced Search: I...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Trophy icon I need a logo for The Warranty Warehouse. 3 μέρες left

  ... Let your imagination go wild. I'm thinking the logo should have something to do with a warehouse, but I'm open to suggestions and trust the designer's creativity. The Warranty Warehouse provides automobile dealers with Vehicle Service Contracts for their customers. THE IRONY, OF COURSE, IS THAT THERE IS NO WAREHOUSE. All product is ‘electronically’ distributed and there is no inventory. There is no product to see, hear, feel, touch or smell. It’s simply a contract. The Warranty Warehouse will provide automobile dealers with vehicle service contracts at a price lower than our competitors by keeping our expenses down to an absolute minimum. We pass these savings along to the dealer which, in turn, helps our dealers be more competitive...

  €93 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €93
  519 συμμετοχές
  Toronto, Canada Snow removal companies 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Research the official government list of companies in Toronto, Canada. As of the year 2021, 47 companies had contracts with the government for winter maintenance services on approximately 5,600 km of roads, 6,960 km of sidewalks, and 940km of bike lanes/trails/routes, which make up the transportation network. We need information on at least 30 companies that had contracts with the government (name, address, and website if available). We also require the physical addresses of all 5 snow storage sites and the 3 snow melting sites in the city. Note: (We’re not looking for a list of companies that provide services to the residents of the city).

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  blockchain developer 3 μέρες left

  ...Project We are seeking an expert blockchain developer who can assist us with a time-sensitive project. The ideal candidate should have extensive experience in blockchain development, specifically with the USDT platform. Specific Requirements: - Proficiency in USDT blockchain platform development - Strong understanding of blockchain technology and its applications - Ability to develop smart contracts and decentralized applications (dApps) - Experience in implementing security measures and addressing vulnerabilities in blockchain systems - Familiarity with integrating blockchain solutions into existing systems and platforms Deadline: Although there is no specific deadline for the project, we are looking for a developer who can complete the project as soon as possible. Timely de...

  €2296 (Avg Bid)
  €2296 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...contract for the director of an Irish limited company. The ideal candidate should have expertise in Irish corporate law and be familiar with the legal requirements for such contracts. Specific requirements: - Draft a comprehensive contract for the director, outlining their rights, responsibilities, and obligations within the company. - Ensure compliance with Irish legal regulations and industry standards. - Tailor the contract to the specific needs and objectives of the company. - Provide guidance and suggestions on the format and structure of the contract. Experience and skills: - Proven experience in drafting contracts for directors of Irish limited companies. - Strong knowledge of Irish corporate law and regulations. - Excellent attention to detail and ability to inte...

  €1977 (Avg Bid)
  €1977 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Hi all! I am in the CONSTRUCTION INDUSTRY in the US We are bidding on government contracts -for fences, concrete projects, etc We have a template that we created, an RFP BID TEMPLATE We need to revise the template, that will have our logo and all of our informational in a clean, professional style Template must be in Microsoft WORD (Add to Google doc as bonus) Template must have our logo template must include: Cover page (cover page should have large logo, a place for the project name, bid number, date and contact About Us (use the info from the attached sample that I used) Our Team (use the info from attached sample I used) Proposed Project (this is information about the project that we will bid on) Our Proposal Cost Estimate Overview Conclusion If you have any other ideas base...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Music NFT site 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Music NFT Site - Selling music NFTs with advanced interactivity and specific design ideas - We are looking for a skilled developer to ...site should have advanced interactivity, including live auctions and community features. - We have specific design ideas in mind for the site and would like the developer to incorporate them. - The ideal candidate should have experience in developing NFT platforms and be familiar with blockchain technology. - Strong coding skills in HTML, CSS, and JavaScript are required. - Knowledge of smart contracts and cryptocurrency integration is a plus. - The developer should be able to work closely with our team to ensure that the site meets our requirements and design aesthetic. - Attention to detail and the ability to meet deadlines are essential for thi...

  €535 (Avg Bid)
  €535 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  Development of multi-Collateral flash loan Bot 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...functionality of the bot will be focused on liquidations. Requirements: - Develop a bot that can perform liquidations within the Ethereum ecosystem. - The bot should be able to execute profitable liquidation trades efficiently and effectively. - Integration with Web3 is a must, as the bot needs to interact with the Ethereum blockchain. - Familiarity with the Ethereum ecosystem, including smart contracts and decentralized finance (DeFi) protocols, is highly desirable. - Experience in developing flash loan bots or similar arbitrage tools is a plus. - Attention to detail and the ability to work within a fast-paced environment are essential. -Supply BNB, SOL, ETH, AVAX, MATIC, and BTC as collateral -Borrow a percentage of USDT based on the lending LTV ratio -Repay USDT value plus i...

  €884 (Avg Bid)
  €884 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  ...meeting the sales and operational needs. In this role, you will be managing the client’s customers end-to-end sales lifecycle, by renewing, expanding, and converting the service relationships our clients have with their existing customer base. The Account Manager will be the trusted advisor to the clients, call upon existing client customers to assess areas of opportunity, review current service contracts, identify pain points, execute portfolio, and budget planning, and offer comprehensive solutions when applicable. Successful candidates are independent and results-driven individuals that are excited to drive success through persuasion process and explore various sales channels to improve sales performance. Along the way you will have access to world-class training opport...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...various tasks on a part-time basis. The ideal candidate should have experience in email management and be able to efficiently handle my inbox. Key tasks include: - Handling company documents - Managing and organizing my email inbox - Responding to and drafting emails on my behalf - Filtering and prioritizing emails based on importance and urgency - Starting up partnerships and drafting contracts In terms of software and tools, I am open to suggestions but would prefer someone who is familiar with popular email management platforms such as Outlook or Gmail. I anticipate needing assistance for less than 5 hours per week, with the potential for increased hours in the future. The ability to work remotely and independently is a must. Skills and experience required: ...

  €7 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...functionality to generate contracts via PandaDoc. Core Functionalities: WhatsApp Integration: The chatbot will be added to WhatsApp group chats, with each group corresponding to a specific project. Conversation Management: It will record and summarize all chat conversations, categorize the information, and update relevant project details on Monday.com. Selective Interaction: The bot will only respond to direct mentions in the chat, providing answers or updates when prompted with an '@' mention. Client-Specific Updates: Utilizing phone numbers or names, the chatbot will identify clients and provide them with updates relevant to their specific projects. PandaDoc Contract Generation: Upon project milestone completion or agreement within the chat, the bot will generat...

  €555 (Avg Bid)
  €555 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Privacy policy, terms and conditions, contracts 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me create a comprehensive set of Terms and Conditions, privacy policy, contracts for my business. Here are the details of the project: Scope: - I need a few legal document, specifically Terms and Conditions,privacy policy, contracts for my business. - I will provide all the necessary information and requirements for the document. Requirements: - The Terms and Conditions should cover all essential clauses and provisions to protect both my business and customers. - It should include clauses related to user responsibilities, intellectual property, liability, dispute resolution, and any other relevant topics. Skills and Experience: - The freelancer should have experience in drafting Terms and Conditions for businesses. - Knowledge of ...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Build me a dashboard and app 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We aim to build an online health platform in response to prolonged waiting times in mental healthcare in our country. This platform is designed to swiftly assist individuals with mental health or serious issues. We envision an integrated dashboard where each user has a personalized space to track their health. Additionally, we seek to employ algorithms for online mon...their health. Additionally, we seek to employ algorithms for online monitoring of the types of care available to different user profiles. The platform will facilitate video sessions between therapists and consultants. Beyond that, we plan to offer group yoga classes where users can sign up and participate in sessions via video. We are looking to develop both a website, IT support with annual contracts, and create a mo...

  €5927 (Avg Bid)
  €5927 Μέση Προσφορά
  155 προσφορές

  ...follow-ups and nurture sequences for leads. - Chatbot integration for customer support and lead qualification. 9. **Reporting and Analytics:** - Customisable dashboards and reporting tools to track sales performance, lead conversion, and marketing ROI. - Data visualisation for property market trends and insights. 10. **Document Management:** - Centralised storage for property documents, contracts, and legal paperwork. - Version control and access permissions for document sharing. 11. **Task Management:** - Task assignment and tracking for property viewings, inspections, and client meetings. - Calendar integration for scheduling and reminders. 12. **Mobile Accessibility:** - Mobile-responsive design for on-the-go access to CRM features. - Mobile app ...

  €1293 (Avg Bid)
  €1293 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am looking for a freelancer to develop an invoi...the project include: - Basic invoicing features: The ability to create, edit, and send invoices. - Customizable invoice templates: The option to customize the design and layout of the invoices. - Automated invoice generation and reminders: The system should be able to generate invoices automatically and send reminders for unpaid invoices. - Should also be able to allow templates for various contracts - This will be a subscription website, and users will be required to pay monthly subscription fee - Integration with a payment gateway is reqruied. - The application is to be hosted on AWS Refer to Items marked as Phase 1 on the attached presentation If you have the skills and experience required for this project, please submit your...

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Employment contracts with guaranteed acceptance 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking an individual or agency to provide guaranteed employment contracts through our website in Aruba. The ideal candidate should have experience in employment law and contract drafting. This position demands attention to detail, excellent communication skills, and a deep understanding of Aruban employment practices. Job Types: Camera Monitor Private Security Guard Employee Lounge Host Waitress (Live Restaurants) Hotel Receptionist Arabic Translator Cleaners Maintenance Workers Driving Medium and Heavy Trucks, Cars, and Buses Services Employee Cashier Gas Station Workers Goods Transport Workers We would like to know the details of the employer's responsibilities after obtaining the contract. What documents are required? How long does it take to prepare the employment...

  €392 (Avg Bid)
  €392 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Employment Contracts Provider in Aruba 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for an individual or agency to offer assured employment contracts through our website in Aruba. The ideal candidate should possess expertise in employment law and contract drafting. The primary responsibilities of this role involve creating personalized and legally compliant employment contracts for our clients. Additionally, the successful candidate will ensure that all contracts comply with the latest labor laws and regulations in Aruba. This position requires attention to detail, excellent communication skills, and a profound understanding of Aruban employment practices.

  €307 (Avg Bid)
  €307 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me buy out a co-owner of my business. The ideal candidate should have experience in negotiating an...value of the business and determine a fair offer for the buyout 2. Provide guidance and assistance in negotiating the buyout with the co-owner 3. Ensure all legal aspects and agreements are taken into consideration during the buyout process Skills and Experience: - Strong financial analysis and valuation skills - Excellent negotiation and communication skills - Knowledge of business law and contracts - Experience in buyout transactions is preferred Please note that there are no legal constraints or agreements currently in place for this buyout. I am open to discussing options and would like the freelancer to help me determine a fair offer for t...

  €304 (Avg Bid)
  €304 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me run online advertisements on both Facebook and Google to generate furniture contracts. Target Audience: - The target audience for the online advertisement is both homeowners and businesses. Preferred Platform: - The preferred platforms for the advertisement are both Facebook and Google. Budget per Lead: - I am willing to pay 1000 INR for each qualified lead, based on the criteria set by us. Skills and Experience: - Experience in running successful online advertisements on Facebook and Google. - Knowledge of targeting both homeowners and businesses. - Ability to generate qualified leads within the given budget. - Understanding of the furniture industry and its market. - Proficiency in tracking and analyzing advertisement performance....

  €190 (Avg Bid)
  €190 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  CoinSniper Forking 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: CoinSniper Forking I am looking for a skilled developer who can help me fork the Coin Promoting Application like Coin...looking for a skilled developer who can help me fork the Coin Promoting Application like Coinsniper. I have specific requirements for the modifications and features that I need in the forked App. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in dap/webapp development and forking - Proficiency in working with Binance Smart Chain. - Understanding of blockchain technology and smart contracts - Ability to implement custom modifications and features - Familiarity with security protocols and best practices in development The project should be completed within 3 months, so the ideal candidate should be able to work efficiently and meet ...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  blockchain developer 1 μέρα left

  I am looking for a blockchain developer to work on my project. Specific blockchain platform: Own Features or functionalities needed: - Decentralized applications (DApps) UI/UX design: Not sure Ideal skills and experience: - Proficiency in blockchain development on the specified platform - Experience in creating and implementing decentralized applications - Knowledge of smart contracts and token creation - Familiarity with UI/UX design, if required

  €2690 (Avg Bid)
  €2690 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a website that will serve as a contract management system. The website should have the following features: - Contract approval workflow: The system should allow for the creation of contracts and provide a workflow for approving and managing them. - Mobile responsiveness: The website should be designed to be fully responsive across different devices, ensuring a seamless user experience for both desktop and mobile users. - Custom-built platform: The preferred technology for this project is a custom-built solution using PHP, Python, or similar languages. This will allow for the creation of a tailored system that meets our specific requirements. If you have experience in contract management systems and expertise in custom website develo...

  €466 (Avg Bid)
  €466 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Need In-House Lawyer (Vasant Kunj, New Delhi) 20 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an in-house lawyer based in Vasant Kunj, New Delhi to provide ongoing work. Skills and Experience: - Knowledge and experience - Ability to draft and review contracts - Intellectual property advice - Familiarity with corporate, criminal, and civil law - Available for long term - Ideal for a lawyer with expertise in multiple areas of law.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Alpha Sirius Foundation is a US based Company expanding in Asia, Africa, South America and Middle East. I am looking for a Grants, Funding, and Business Proposal Specialist to serve as my business partner in our business expansion. The partner should have financial, technical and operational capacity in one of the three regions. Preferable should have knowledge in using in US Government Contracts i.e , and Sams.Gov. This prospective candidate will be offered a business partnership in our company in Asia, Middle East, Africa and South America. Skills and experience required: - Expertise in securing government grants - Knowledge of the grant application process - Experience in developing detailed project plans - Ability to research and identify potential funding opportunities - Stron...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I'm looking for someone who can write a strategy for Ninja Trader 8. Preferably someone with experience in Ninja Trader. The strategy must: • Draw the ABC lines on the graph. Between higher high and lower low. Just like...strategy must: • Draw the ABC lines on the graph. Between higher high and lower low. Just like the Zig-Zag indicator. • Recognize ABC patterns. • Placing an order on the 76.4 Fibonacci line in the B leg of the ABC pattern. • The 76.4 line should be displayed on the graph. This line should disappear when a new C leg has been formed. Order handling: • Multiple positions can be set • Amount of contracts • Profit ticks • Stop Loss Ticks • Break even • Profit ticks before breakeven • Breakeven offset tic...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  NFT CREATING APP Έχει λήξει left

  ...am looking for a skilled developer to create an NFT creating app that focuses on Artwork. The app will be launched on the Ethereum platform and I am open to suggestions for specific features and functionalities. Requirements: - Expertise in NFT development and familiarity with the Ethereum ecosystem - Proficiency in programming languages such as Solidity and JavaScript - Experience with smart contracts and blockchain technology - Knowledge of IPFS for storing and retrieving NFT metadata - Ability to integrate with popular wallet providers for seamless transactions - Understanding of best practices for security and scalability - Strong problem-solving skills and attention to detail Suggested Features: While I am open to suggestions, here are some potential features that could be...

  €764 (Avg Bid)
  €764 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές
  AI Automations Έχει λήξει left

  ...consider others. Here's a table of 50 automation ideas specifically tailored for small to medium-sized law firms: | Item | Automation Name | Description | |------|-----------------|-------------| | 1 | Document Review Assistant | Rapidly analyzes legal documents for key terms and clauses, significantly reducing manual review time. | | 2 | Contract Generation | Automatically drafts standard contracts, customized to specific client needs. | | 3 | Case Law Researcher | Searches and compiles relevant case law, streamlining legal research processes. | | 4 | Client Intake Manager | Streamlines the process of gathering and organizing new client information. | | 5 | Appointment Scheduler | Coordinates and schedules client appointments with minimal human intervention. | | 6 | Invoi...

  €1127 (Avg Bid)
  €1127 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Κορυφαία contracts Άρθρα Κοινότητας