Construction monitoringεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  104,584 construction monitoring δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  I am looking for a content creator to write an article for Blog usage. The Subject of the article has to do with products from specific industry like Industrial tools, Industy, Construction tools, Machinery, air compressors etc. Ψάχνω για ένα δημιουργό περιεχομένου και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός άρθρου για χρήση σε Blog. Το θέμα θα πρέπει &...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Δημιουργία, σχεδιασμός και στήσιμο καταλόγου με προϊόντα αρώματα τσάντες και ρολόγια. is under construction Κατά προτίμηση μόνιμη συνεργασία. (Full or part time) Επίσης θα είναι απαραίτητο η π&epsilo...

  €426 (Avg Bid)
  €426 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Σχεδιασμός λογοτύπου για τεχνική εταιρεία. Πεδίο δραστηριότητας δημόσια και ιδιωτικά έργα. Δυνατότητα για περαιτέρω συνεργασία. Logo Design for a new Greek Construction Company. Field of activity: public and private works. Possibility for further cooperatio...

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...groups. The project involves the following requirements: • Content: I want to automatically publish text posts on my Facebook groups. • Frequency: The posts should be published daily. • Monitoring and responding to comments: I need a system that can monitor and respond to comments on the posts. Ideal Skills and Experience: • Proficiency in Facebook API and automation tools. • Experience in developing automated publishing systems for social media platforms. • Strong understanding of Facebook group functionality and comment management. • Ability to create a user-friendly interface for managing and monitoring the automatic publishing system. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you. Necesit...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...designing and implementing a web wallet system. Offer specialized knowledge in security, scalability, and blockchain technology. Evaluate and optimize API endpoints and overall system architecture. Assist in implementing Docker Swarm compatibility, monitoring, and logging. Requirements: Extensive experience in cryptocurrency and blockchain technology. Profound knowledge in REST APIs, security protocols, and system architecture. Ability to translate complex technical requirements into practical solutions. Experience with Docker Swarm, monitoring tools, and data analytics. High reliability and clear communication skills. Application Process: We invite you to submit a proposal detailing your relevant experience and how you can contribute to this project. Special Note: Plea...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  AIOT workshop pptx and demonstration setup -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...presentations and demonstrations is essential. - Strong communication skills are important to effectively convey complex technical concepts to the audience. Please provide examples of previous work or a detailed proposal outlining your approach to the workshop presentation and demonstration. SmartFarm IoT device application area; To create a smart farming system that includes temperature monitoring, soil moisture monitoring, use of actuators for pumps and fans, hydroponics, voice command using Google service and weather visualization. We will be using AWS for data pipeline and applications Please check the attached image for more details. (now included in the github repository) Deliverables: 1. Set up the development environment on my pc 2. Implement the data flow fro...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Foundation design 6 μέρες left

  Foundation Design for Residential Building Skills and Experience: - Experienced structural engineer with expertise in foundation design for residential buildings - Knowledge of local building codes and regula...safety of the building Project Requirements: - Designing a shallow foundation for a residential building - Analysis of soil conditions to ensure suitability for standard soil - Ensuring the foundation design meets local building codes and regulations - Providing detailed drawings and calculations for the foundation design - Collaboration with architects and other professionals involved in the construction process - Regular communication and updates on the progress of the foundation design Note: Please provide examples of previous foundation design projects for residential ...

  €900 (Avg Bid)
  €900 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Architectual plans for permit 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need some plans to submit for a permit. We are removing a corner window and adding a new one in the kitchen. The property is in Campbell CA. I am taking out a corner window and framing it in, and adding a new window where the sink will be moved. The walls are open and I have photos and a floor plan. I don't have any original plans. I need a complete set of construction plans (Sub. 2,3, or 4 etc.) in pdf format (including architectural, structural, electrical etc.) The electrician has already received the electrical permit and installed the wiring. Same with plumbing, but I want to include it in the side elevation. I also need window and sliding door schedules. I have attached my simple drawings.

  €383 (Avg Bid)
  €383 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Structural engineer for deck 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a structural engineer who specializes in wooden deck construction to assist me with building a new deck. I have detailed plans for the deck, so I need someone who can review the plans and ensure they meet all necessary structural requirements. Skills and experience required for this project include: - Strong knowledge of wooden deck construction and design - Experience with reviewing and interpreting detailed plans - Familiarity with local building codes and regulations for deck construction - Ability to recommend any necessary modifications or improvements to the plans - Attention to detail and precision in ensuring the deck is structurally sound and safe If you have experience in designing and constructing wooden decks and can provide guidance an...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Client is searching for an advertisement design to post on social media a few sentences and a<picture feel free to first provide a template related to this.

  €15 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €15
  16 συμμετοχές

  ...me with the management of my WordPress website and app. Platform: WordPress Management Tasks: - Content updates: I need someone who can regularly update the content on my website and app, including adding new blog posts, updating product descriptions, and uploading new images. - Technical maintenance: I also need someone who can handle the technical aspects of my website and app, including monitoring for any bugs or errors, optimizing performance, and ensuring that everything is running smoothly. Performance Reports: - Regular performance reports: I require regular performance reports to track the success of my website and app. These reports should provide insights on website traffic, user engagement, and any other relevant metrics. Ideal Skills and Experience: - Proficiency...

  €538 (Avg Bid)
  €538 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές

  I am looking for a talented graphic designer to create a modern logo for my general construction company which is mainly focused in the construction of industrial buildings made for multiple occupants (see pictures). The ideal candidate will have experience in creating sleek and professional logos that reflect the modern style. A badge logo could be great too Requirements: - Ability to incorporate the company name into the logo : Construction Industrielle MG - MG should be the main part of the logo - Proficiency in creating modern and visually appealing designs - Strong understanding of color theory and the ability to create a logo that complements the chosen color scheme - Attention to detail and the ability to create a logo that accurately represents the ...

  €240 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €240
  204 συμμετοχές

  I am looking for a Catalog Designer with walls, floors and finishing decorative construction materials and systems for my company. Type of Catalog Design: - Digital Catalog Primary Purpose of the Catalog: - Product showcase Specific Products: - I have specific products that I want to prominently feature in the catalog. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills with experience in creating digital catalogs - Knowledge of Decorative Construction Materials & Systems, and the ability to showcase them effectively - Attention to detail and the ability to create visually appealing and informative product showcases - Proficiency in design software and tools - Ability to work collaboratively and meet deadlines If you have experience in designing digital cat...

  €310 (Avg Bid)
  €310 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  ...the map. The site map has been scanned and has many elements we do not require. We need to create a new design based on the maps that will be provided. Skills and Experience: - Strong design skills with a focus on visual appeal - Experience in redesigning maps or similar graphics - Ability to create a clean and organized layout - Familiarity with user-friendly navigation design We have many construction site maps that need to be cleaned up; you must remove the colours from within each "Lot Box." Remove all visual clutter, such as grass, trees, and colour codes, and remove all descriptions and lot dimensions. The map should be black and white, with Lot boxes and layout. Most maps we have are scanned files; we need them cleaned up and converted to digital—an exam...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Blockchain security needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Blockchain Security Implementation Overview: I am in need of high-level blockchain security services to ensure the safety and integrity of my blockchain system. I require expertise in transaction monitoring, smart contract auditing, and network penetration testing. Specific Requirements: - Transaction Monitoring: I need comprehensive monitoring of all transactions within the blockchain system to detect any suspicious or unauthorized activities. - Smart Contract Auditing: The selected professional should be able to thoroughly review and audit the smart contracts within the blockchain system to identify and fix any vulnerabilities or loopholes. - Network Penetration Testing: I require a skilled individual who can perform rigorous penetration testing to i...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Virtual Assistant To Promote My Fitness App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a virtual assistant to help promote my fitness app. The ideal candidate should have experience in social media management and be able to perform tasks such as creating and scheduling posts, engaging with followers, and monitoring analytics. Additionally, the virtual assistant should be skilled in email marketing and customer support, as they may be required to respond to inquiries and provide support to app users. Specific platforms for promotion will include Reddit, Facebook, Instagram, and Twitter. The virtual assistant should be familiar with these platforms and have a strong understanding of how to effectively engage with the target audience. I am looking for organic promotion, so it will help if you are ok to use the app and familiarize yourself with the app...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ===>>> READ ENTIRE POST BEFORE SUBMITTING A QUOTE <<<=== **** If you submit a quote, then increase it after we discuss, I will say goodbye to you !!!! MUST BE A STRUCTURAL ARCHITECT ENGINEER with relevant reviews !!!! +++ HAVE STEEPLY SLOPE ARCHITECT EXPERIENCE and REVIEW +++ DELIVERABLES: 1. MODIFY existing DWD or PDF for TWO (2) NEW CONSTRUCTION Floor Plans that have all drawings (foundation, electrical, plumbing, hvac, etc.). 2. CREATE Detailed 3D Exterior of all 4 sides of each building with placement from each other on land with slope + elevation. :: Both buildings share the same driveway. Building A. 8,0I0 - 8250 square feet on a Steeply slope lot - SEE ATTACHMENTS ::: FIRST CREATE EXTERIOR DESIGN before doing floor plan :: Ultra Contemporary Luxury F...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  product listing on amazon & flipkart meesho jiomart 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Product Listing on Amazon, Flipkart, Meesho, JioMart Skills and Experience Required: - Experience in product listing on Amazon, Flipkart, Meesho, JioMart - Proficiency in creating compelling product des...visibility and conversion - Collaborating with the client to understand their brand and target audience - Conducting market research to identify relevant keywords and trends - Creating engaging and persuasive product descriptions that highlight key features and benefits - Capturing high-quality images that showcase the products effectively - Ensuring consistency in branding across all platforms - Monitoring and updating product listings based on customer feedback and market changes Note: Please provide samples of previous product listings and a proposed timeline for completing th...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am in...need of a freelancer who can generate leads for my construction business. I am specifically looking for both residential and commercial leads in the local region. I need to generate more than 100 leads for this project. Skills and experience required for this job include: - Experience in lead generation for the construction industry - Knowledge of the local market and ability to target specific regions - Strong research and analytical skills to identify potential leads - Excellent communication skills to effectively engage with potential clients - Proficiency in data entry and organization to manage and track leads efficiently If you have a proven track record in lead generation and are able to provide high-quality leads for my construction business, plea...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  I need a fashion designer to help design swimwear 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Fashion Designer Needed for Minimalistic Swimwear Design for Retail Collection - ...The preferred material for the swimwear is synthetic, as it offers durability, flexibility, and moisture-wicking properties. - The designer should have experience in swimwear design and a strong understanding of current fashion trends. - Strong sketching and illustration skills are essential, as well as the ability to create detailed technical drawings for production. - Knowledge of garment construction, pattern-making, and fabric selection is crucial for creating high-quality swimwear. - The designer should be able to work closely with our team, incorporating feedback and making revisions as necessary. - Attention to detail, creativity, and a passion for swimwear fashion are qualities we value in a...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  post media and text generate chat gpt content on the web 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...in creating and curating engaging social media content. - Proficiency in using chat GPT models and integrating them with media is required. - The freelancer should be familiar with the various social media platforms and their posting formats. - Attention to detail and creativity are essential for creating visually appealing and informative posts. - The project will require regular posting and monitoring of engagement and analytics on social media platforms. - The goal is to create engaging and interactive content that drives audience interaction and increases brand awareness. - The freelancer should be able to adapt the content to suit different social media platforms and target audiences. - Experience in managing social media accounts and implementing social media marketing stra...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...Image #2). Your task will be considered complete when an e-mail sent from this address ( [ at ] ) lands correctly in the Inboxes (and not spam folders) of: GMail - teleshoppe [at] Hotmail - saikatghosh [at] Yahoo Mail - shoikot [at] Rediffmail (this last one is just a random test) - indiaflorist100 [at] I am monitoring all these 4 inboxes, and will be able to confirm when the mail lands correctly. <<<< We will share username and password for domain and hosting mail servers with the winning freelancer >>>> The domain and webhosting is from which is a reputed service provider, so the hosting server's reputation is good. The problem is at our end, with the wrong configuration. *******************

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Childrenswear Design Assistant 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... - Assist in the development of the products from research to production to distribution to presentation. - Someone with experience in sketching and using Adobe software for fashion design purposes. - Be able to assist in other tasks asked, sketch amendments, moodboards, assisting on shoots. Skills and Experience: - Design or fashion related qualifications - Understanding of garment construction, fabrics and print. - Able to design across both graphic and garments. - Experience working within a team. - Proficient in Adobe Creative Suites, understanding and use of Microsoft Office. - Knowledge of pattern making and prototyping would be a plus, but not necessary. Timeline: - We are looking for someone who can start the project within a short-term timeframe, prefera...

  €12 - €18 / hr
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €12 - €18 / hr
  29 προσφορές

  I am looking for a skilled Mechanical Engineer to help me collect data about 30 suppliers of industrial products, like valves, pumps, compressors, construction equipment, testing equipment, etc. The data are: company name, logo, location, website, short description, pictures of 5 products and some description about the products. Ideal skills and experience: - Strong research and data collection abilities - Knowledge of industrial products and suppliers

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Accounting & Finance Expert for our Firm audit 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and forecasting tasks for our firm audit. The ideal candidate should have advanced expertise in this field and should be able to complete the work within a week. Specific tasks include: - Assisting with budgeting and forecasting for our firm audit - Analyzing financial data and providing recommendations for improvement - Collaborating with our team to develop accurate financial forecasts - Monitoring and reporting on budget performance Skills and experience required: - Advanced knowledge of accounting principles and practices - Proficiency in financial statement preparation - Strong analytical and problem-solving skills - Experience in tax planning and preparation - Excellent attention to detail and accuracy If you have the required expertise and can complete the project wi...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Website SEO Monitoring 6 μέρες left

  ...expert who can help me monitor the performance of my website's SEO. Specific aspects to monitor: - stock market india - multibagger stocks - multibagger stocks india - free multibagger india - free multibagger 2023 ENSURE at least one of above keyword brings site in Page 1 of Preferred tools for SEO monitoring: - Google Analytics Frequency of SEO reports: - Monthly/Quarterly Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in website SEO monitoring and analysis - Proficiency in using Google Analytics and other relevant SEO tools - Strong understanding of keyword research and optimization strategies - Ability to analyze and interpret data to make informed recommendations - Excellent communication skills to explain SEO reports and findings to non-...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...should have experience in managing social media campaigns and creating engaging content for platforms like Facebook, Instagram, and Twitter. - Additionally, the candidate should have knowledge of traditional media advertising and be able to develop creative and impactful campaigns for TV, radio, and print. - The selected candidate will also be responsible for ongoing marketing support, including monitoring campaign performance, analyzing data, and making adjustments as needed to optimize results. - Experience in the healthcare industry would be a plus, as it would enable the candidate to better understand the unique challenges and opportunities within this market. - Overall, we are looking for a marketing professional who can effectively promote our innovative healthcare product ...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Construction Estimator 6 μέρες left

  Construction Estimator in Australia We are looking for an experienced construction estimator to assist us with a residential project. Project Details: - Type of construction project: Residential - We have detailed blueprints available for the project - Timeline for completion: Less than a month Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a construction estimator, preferably in the residential sector - Ability to accurately estimate costs and materials required for the project - Proficiency in reading and interpreting detailed blueprints - Strong knowledge of local building codes and regulations - Excellent organisational and time management skills to meet tight deadlines If you have the required skills and experience, and can deliver accurate and tim...

  €273 (Avg Bid)
  €273 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Trophy icon LOGO DESIGN CONTEST ANRCONSTRUCTIONS 8 μέρες left

  LOGO DESIGN CONTEST DUE TO SOME TECHICAL ISSUE IT SHOWING BROUCHER THIS IS LOGO DESIGN CONTEST. ALL TYPES OF CONSTRUCTION WORK IN INDIA WILL BE DONE BY ANR CONSTRUCTIONS. They work in all fields related to construction, including civil, mechanical, electrical, and one-coloum construction. REQUIRED LOGO I've attached the previous logo. Please check and prepare the new file needed in the illustrator colour combination. NEVER CHANGE MY OLD LOGO; USE THE SAME COLOURS TO CREATE NEW ONE I've attached the old logo below. FILES SUBMITTED IN PDF AND ILLUSTRATOR FILES

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...voltage range for the alarm is 0-5V. Functionality: - The alarm should be able to warn of both voltage rise and drop. Power Supply: - The alarm will be powered by a battery. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of analogue circuit design. - Experience in creating voltage alarms. - Proficiency in selecting appropriate components for battery-powered devices. - Familiarity with voltage monitoring and detection systems. - Ability to design a compact and efficient circuit that meets the specified voltage range and functionality requirements. This is the alarm system for my patent The problem: I have a 50 watt amplifier that creates a parasitic oscillation that needs to be measured. The oscillation can be measured on a Computer based spectrum analyzer.( Tru RTA ) . The p...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Marketing Coordinator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Influencer Cultivation: Forge strong relationships with influencers, harnessing the power of Shopify collabs to expand our brand's reach and visibility in the fashion world. Social Media Maintenance: Manage and curate engaging content on our Facebook and Instagram feeds, ensuring a consistent and captivating brand presence across all platforms. Trend Analysis: Stay ahead of the curve by closely monitoring and reporting on market trends, allowing us to make informed decisions that keep our business at the forefront of the fashion industry. Creative Media Curation: Utilize your artistic skills and Canva expertise to design visually stunning and captivating media feeds that reflect the essence of our brand and captivate our audience. Marketing Focus: Devote your energy to m...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...tutta la descrizione del progetto per capire a pieno cosa sto cercando prima di contattarmi. Vi chiedo inoltre di iscrivervi e dare un occhio a e prendere confidenza con il sito prima di contattarmi. Freelancer che parlano italiano avranno la precedenza ---------------------- ENG I am looking for a simple tool that works with Marketplace to price ticket inventory by monitoring events and adjusting the pricing of these via a set of specific rules. The tool should have the following features: - Be able to monitor and price thousands of events going by the prices set by competitors. - Be able to change the prices in real time through our existing Viagogo account or by a method suggested by you? - Each listing of tickets to have a specific set of rules which can be

  €1181 (Avg Bid)
  €1181 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  We have a custom package design for our 10 pack of replacement cartridges. THERE IS ONE IMAGE that is to be replaced on that custom package: The image of all of the available needle sizes. This is the one that needs to be simplified and redone. See the Instructions a...are to replace and submit can be found Small Needle Image- A good starting place for the new image you should create. Change the colour and font to match All needle sizes- Several more needle size images to work with to create the new image. This is very simple. Replace an image on the package with a new one you create with the needle sizes we need. Get it done and you'll win. We will be monitoring this contest every day so check back and read comments to see what we are looking for in your own submissio...

  €20 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €20
  14 συμμετοχές
  sale menager 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...sales strategies to drive business growth and achieve sales targets - Analyzing market trends and customer preferences to identify new opportunities for revenue generation - Collaborating with cross-functional teams to ensure alignment of sales strategies with overall business objectives - Providing guidance and support to the sales team, including training and coaching on sales techniques - Monitoring and evaluating sales performance, and making necessary adjustments to maximize sales effectiveness - Conducting market research and competitor analysis to stay informed about industry trends and developments Ideal skills and experience: - Proven track record in sales strategy planning, particularly in the retail industry - Strong analytical and strategic thinking abilities - Excel...

  €388 (Avg Bid)
  €388 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Recursive Binomial Matrix Construction RFQ: Code the attached 3 lines of pseudo code expressed recursive algorithm in Python, Julia and Mathematica to create NxN Binomial Matrix bN from input N, with output in the respective language’s text form and matrix form. Note: bN is a built in test matrix function in Matlab; bN = gallery(‘binomial’, N)

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Architecture , 3D render 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...like both interior and exterior renderings. Ideal skills and experience for this job include: - Strong background in residential architecture - Proficiency in 3D rendering software - Attention to detail in capturing the specific design requirements - Ability to create realistic and visually appealing renderings for both interior and exterior spaces My requirements are : A construction drawing for the construction of a small 3-unit condo building according to the design provided. I'm providing a sample in PDF of the locally acceptable format for drawings so that you can see what's needed and how everything is presented. I'll also need a site plan. You'll be expected to provide a bill of quantities and a bill of materials. Attached, please fin...

  €426 (Avg Bid)
  €426 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  I need help writing a report 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled writer to help me with a report about a construction site. The purpose of the report is to discuss the production management of a construction project from production management aspects specific things need to be covered such as Site layout and management, logistics management, on site production constraints, delivery arrangements, main vehicular routes and many more Requirements: - Strong writing skills and ability to convey technical information clearly - Experience in writing reports or similar documents - Knowledge of construction industry and site management - Ability to work with provided data and information - Attention to detail and ability to meet deadlines The report should be less than 4 pages (1000 words) in length. I have some ...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Trophy icon Logo for a design-build construction company 12 μέρες left

  ...seeking a creative and memorable logo for our construction company "Rox Builders", which specializes in design-build for backyard remodeling and hardscaping. We want a unique and visually appealing logo that has a clear and premium feel to it. We are interested in a combination style logo, which includes both a symbol and text. Attached is our logo sample that you can use to enhance or build on. One vision is to have these letters "ROX"appear as chiseled out on a marble rock (as background). We are open to other ideas but we do like the style of the letters "O" and "X" as shown on our logo sample - Our goal was to make the letter "X" resemble Hebrew letter א (letter aleph) but to still look like an English X Company Over...

  €93 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €93
  488 συμμετοχές
  Digital Pattern Making 5 μέρες left

  I am looking for a skilled CLO3D pattern maker to assist with a fashion design project. Type of Patterns: - The patterns needed are specifically for clothing. Measurements and Template: - I have a template (drawing) available for the patterns. Level of Detail: - The patterns should be detailed Skills and Experience: - Experience in CLO3D - Knowledge of clothing construction and garment fit is essential. - Attention to detail and accuracy in creating patterns is important. Please provide examples of previous pattern making work in your proposal.

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  John Deere 95k dozer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can perform 3D modeling tasks for the John Deere 95k dozer. The specific tasks include excavation, grading and leveling, and material handling. I am flexible with the timeline for completing the project, so you can work at your own pace. However, I ...3D modeling tasks for the John Deere 95k dozer. The specific tasks include excavation, grading and leveling, and material handling. I am flexible with the timeline for completing the project, so you can work at your own pace. However, I do have specific requirements that need to be met. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in 3D modeling software - Knowledge of construction and heavy machinery - Attention to detail in replicating the features of the John Deere 9...

  €395 (Avg Bid)
  €395 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I am looking to create a logo for my company that will be used on letterheads, business cards, and our website. The logo should have a creative and unique style, making it ...have a creative and unique style, making it stand out from the competition. Color-wise, I am open to suggestions and would like the designer to use their expertise to choose the best colors that represent our brand effectively. However, I do not have any specific color preferences in mind. The company name is Elevate Design Interiors and for short EDI the website is we do work in construction and elevators If you believe you have the skills and experience necessary to create a captivating and unique logo for our company, please submit your portfolio and a brief explanation of your design approach. Thank you...

  €120 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €120
  415 συμμετοχές
  Virtual Assistant + MailChimp Expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a virtual assistan...Strong communication skills and attention to detail - Familiarity with various social media platforms and the ability to create engaging content - Experience in scheduling and analyzing social media posts - Knowledge of social media marketing strategies and techniques Responsibilities: - Creating and scheduling social media posts - Engaging with followers and responding to comments and messages - Monitoring social media analytics and providing reports - Conducting research on industry trends and competitors - Assisting with data entry and administrative tasks as needed If you have the necessary skills and experience in social media management, I would love to hear from you. Please include relevant samples of your work or any certifications you...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Trophy icon tshirt design 2 μέρες left

  I am looking for a designer to create a modern and humorous sweatshirt hoodie design. Rugged, construction company, designed for men, limited edition, different than standard logo on front or back... Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating modern and humorous designs - Ability to incorporate specific colors and elements into the design, based on my requirements.

  €60 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €60
  89 συμμετοχές
  T-shirt designer 5 μέρες left

  I am looking for a skilled designer to create a line of designer c...Color Scheme: - My preferred color scheme is pastels. - The designer should be able to work with a range of pastel shades to create visually appealing and cohesive designs. Skills and Experience: - Strong background in fashion design, with a focus on designer clothing. - Proficiency in sketching and creating technical drawings. - Knowledge of fabric selection and understanding of garment construction. - Ability to create designs that are trendy and appeal to a wide range of customers. If you are a talented designer with a passion for creating beautiful and stylish clothing, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and let me know why you would be the perfect fit for thi...

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Trophy icon Design a logo with icon 8 μέρες left

  I have a website under construction called DaSitter. It will offer babysitting services, house sitting, pet sitting, and other services. I would like to have a logo of the name and an icon that comes with the logo. The icon should be unique it will be used for branding.

  €68 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €68
  225 συμμετοχές
  calculate size of structural steel beams 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can calculate the size of structural steel beams for a new construction single-family home. I do not need stamped drawings, just the sizes of the W-sections with any relevant info/connection requirements (if any) will be sufficient as a deliverable. The Attachment illustrates the 2 beams that need to be sized with the following notes: Beam 01 (steel): Carrying level 01 floor load with a tributary area of 322 SF Both ends are end-bearing would like to keep it as shallow as possible Beam 02 (steel): Can this beam be around 8-1/2" in total depth to fit above the finished ceiling? Something like a W8x48? Please refer to detail 3/A9 on the first page of the attachment Carrying the following loads: - second-level floor load with a tributary area o...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Shop drawings and detailed drawings 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer who can create both shop drawings and detailed drawings for a construction project. The drawings will need to incorporate specific materials and dimensions provided by me. Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD or similar software - Strong understanding of construction and architectural drawings - Attention to detail and ability to accurately translate specifications into drawings - Experience with creating shop drawings and detailed drawings for construction projects

  €1405 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €1405 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  unblur picture 5 μέρες left

  Project Description: I am looking for a skilled individual to unblur an extremely blurry picture for personal use, the picture is composed of a construction drawing. The unblurred picture can be delivered in any format, as there is no specific requirement. Skills and Experience: - Experience in image editing and enhancement - Proficiency in using software such as Photoshop or other image editing tools - Attention to detail to ensure the highest quality unblurred picture - Ability to work efficiently and meet deadlines

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a webapp for remote control and monitoring of our manufacturing plant. The ideal candidate should have experience in developing web applications for industrial plants. Specific functions that the webapp should have include: - Real-time monitoring: The webapp should be able to provide real-time data and updates on the status of our manufacturing plant. - Remote control: The webapp should allow us to remotely control certain aspects of the plant, such as adjusting settings or initiating processes. - Alert notifications: The webapp should be able to send us alert notifications in case of any abnormalities or issues with the plant. The webapp will need to integrate with our existing systems and software. We will provide detailed s...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  83 προσφορές
  Social media ads for facebook & insta for Rising Up Yoga. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...ability to track and report SEO performance Scope of the project: - SEO specialist will be responsible for optimizing the entire website for improved search engine ranking. - SEO specialist will work on both on-page and off-page optimization techniques to enhance visibility and organic traffic. - SEO specialist will conduct keyword research and suggest relevant keywords for the website. - Regular monitoring and reporting of SEO performance will be expected. - Must include minimum of 150 backlinks per month, at lease 15 keywords, Standard on Page, 2 articles for article submission (I can write). If you have the required skills and SEO experience, submit your proposal and sample of work and success stories. The objective of these ads is to increase sales and conversions. Tar...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές