Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 cold fusion δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Υπάλληλος θα απαιτηθεί μέσω cold calling να δημιουργήσει συνάντησης για ασφαλιστικού πράκτορα μας. Η πληρωμή θα διατεθούν ανά κράτηση.

  €17 - €33 / hr
  €17 - €33 / hr
  0 προσφορές
  Residential Solar Lead Generation- Call Centre (Cold Calling) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need assistance in generating leads for a residential and commercial solar company. The end goal is to secure appointments with potential customers that are interested in solar energy solutions for their homes. Key Responsibilities: - Cold calling and Utilize a mix of phone calls and emails to reach out to potential leads and offer them the benefits of our solar energy solutions. - Qualify leads and secure appointments with interested homeowners. - Maintain a high level of professionalism and product knowledge while communicating with leads. Ideal Candidate: - Experience in lead generation, specifically with residential markets. - Proficient in both phone and email communication. - Understanding of the solar energy industry and ability to effectively communicate its benefits to ...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Wholesale Outdoor Plant Virtual Salesman 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a virtual salesman to help connect our wholesale outdoor plants with clients in...customer inquiries Key Strategies: - Engage in online advertising: Utilize various online platforms to promote our products and services. - Cold calling: Reach out to potential clients in Dubai to introduce our business and explore opportunities for partnership. - Email marketing: Develop compelling email marketing campaigns to attract and retain customers. Product Lines: - Flowering plants - Shrubs - Trees Ideal Candidate: - Proven experience in wholesale plant sales - Strong background in customer service - Excellent communication and negotiation skills - Familiarity with the Dubai market and its business practices - Proficient in online advertising, cold calling, and email...

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  IT Services Appointment Setter Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled and motivated appointment setter to generate leads and secure appointments for our range of IT services and products. The services include website design, e-commerce development, mobile app development for e-commerce, and digital marketing. Key Responsibilities: - Generate leads through various channels, including cold calling, email marketing, networking, and WhatsApp marketing. - Set up appointments for our services with potential clients. - Represent our company in a professional and engaging manner. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in sales, especially in the IT industry, will be a plus. - Excellent communication and negotiation skills. - Proficient in lead generation and appointment setting. - Familiarity with website design, e-c...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm seeking a proficient sales executive capable of driving sales for our physical beauty products. Key roles include: - Conducting cold calls to prospective clients - Drafting enticing sales proposals - Closing crucial deals to increase the company's market presence. Individuals with excellent communication and negotiation skills will have an advantage. Past experience in the beauty care industry, along with a proven track record in sales, would be ideal for this role. Your primary task will focus on the selling of physical products, positioning us ahead in the competitive beauty care market. Payout will be commision based for the product sold by margin is possible.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Cold Emailing Assistant Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled freelancer to support my email marketing efforts. Key Responsibilities: - Sending less than 50 cold emails per day - Utilizing pre-existing email templates effectively - Assisting in managing our campaigns on Mailchimp Ideal Candidate: - Proficient in executing email marketing tasks - Experience with Mailchimp or a similar email marketing tool - Excellent communication and organizational skills This role is suited to someone who can execute email marketing tasks with precision, ensuring our efforts are both consistent and effective.

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  B2B German Cold Calling Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...speaker to assist with our direct sales efforts. Key Requirements: - Service-based Industry Focus: You will be reaching out to businesses in the service sector, so experience in this area is highly valued. - Fluency in German: A high level of proficiency in German is essential. You should be able to comfortably communicate and conduct sales in the language. Your role will primarily involve: - Cold Calling: You will be responsible for making outbound calls to potential clients. - Direct Sales: The objective is to accomplish direct sales through these calls. Ideal Candidate: - Experience: Previous sales experience in the service sector is a big plus. - Language Skills: Native or fluent German speaker - Sales Skills: Ability to handle direct sales and maintain a professional an...

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  sales and marketing tech stack advice 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help design the optimal sales and marketing tech stack for b2b consulting business Skills and experience required: - Knowledge of the sales and marketing technology eco-system - Experience deploying CRM and other tech within B2B consultancies - Experience building B2B cold prospecting processes for B2B consultancies (e.g. SDR teams, lead gen and appointment setting) - If you have the skills and experience necessary for this project, please submit your proposal.

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...in setting the brand tone and attracting followers. A minimum of 3 posts is required. THETA, Social Wellness Club, is a physical space offering Swedish Sauna, Cold Plunges, and a Recovery Lounge where meditation, breath work, and sound healing through music take place. We are a club dedicated to well-being, fostering positivity, and fostering meaningful connections. Requirements: - Prominently feature our brand logo in a unique and memorable manner. Creatively integrate it into the design, preferably with animation. - Reflect Theta's Values: Recovery, Community, Social, Wellness, Connection, Breathwork, Sound Healing, Sauna, Cold Plunge, Holistic, Live Music, Ecstatic Dancing, Freedom, and Movement. - Motivate Following: Inspire viewers to join the club and foll...

  €34 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €34
  25 συμμετοχές
  Cold Calling B2B Leads for Finance Sector in Singapore 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced lead specialist with a proven record ...specialist with a proven record of acquiring B2B leads in the finance industry in Singapore. Key Requirements: - You should be well-versed in Singapore market, and have access to an existing database of relevant leads. - The main goal for these leads will be cold calling. - Targeting Business Owners: The leads should primarily be business owners in Singapore. -only b2b leads with business owner's phone number are compulsory Do share with me what type of relevant leads you have currently and the quantity, will do a short test using cold call for quality check, If you've read the brief, either pm me with the existing database for further discussion or indicate *singaporeb2b on your bid ...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm looking for a fashion-savvy, Delhi-based influencer who can proficiently demonstrate how to wear and style ethnic outfits in modern fusion themes. Importantly: - You must have experience in making high quality Instagram reels that are engaging and fun. - A strong grasp of modern fusion style is a must. - The primary focus will be on ethnic wear. You'll be asked to model these outfits, make captivating Instagram reels, and return the items afterwards. Ideal Experience and Skills: - Proven experience as a fashion influencer, particularly with ethnic wear. - Proficient and experienced in creating modern, engaging Instagram reels. - Excellent presentation and visual storytelling skills. - Must be based in Delhi. This is an exciting opportunity for someone who ...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm seeking an expert telemarketer who can effectively generate leads within the healthcare industry,...Exceptional communication and persuasion skills, with a track record in telemarketing. - Knowledge or experience within the healthcare sector would be highly beneficial, especially if you understand the challenges and priorities of IT Managers in this environment. - Proficiency in lead generation strategies and creating interest in our IT solutions. Solid understanding of LinkedIn Prospecting and Cold Emailing is a bonus, though focused method will be Telemarketing. The successful freelancer will need to demonstrate their capability in reaching decision makers, sparking their interest, and gathering accurate information for the lead. Please include any relevant experience in...

  €317 (Avg Bid)
  €317 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need a talented designer to create a logo and product packaging for my variety of cold-pressed oils including groundnut, safflower, sunflower, til, coconut, and others. Here's what I'm looking for: - Unique and eye-catching design style in tune with our brand, Option 3 - Appeal to our target audience: families with children - Creativity and originality in design themes that reflect natural, wholesome qualities of cold-pressed oils Ideal skills and qualifications: - Expertise in graphic design and brand identity creation - Strong portfolio with packaging and logo design examples - Knowledge of what appeals to families with children is a plus.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Trophy icon Futuristic 3D Virtual Puppy Store Render 1 μέρα left

  ...moment of puppy activities. This means each puppy should bear its own individual live stream within the intricately designed kiosk. - To seamlessly navigate through these features, a responsive, user-friendly, and intuitive touchscreen interface is crucial. - Quantity: The design should fit around 30 kennels on a couple of flat-screen TVs placed strategically around the mall kiosk. - Design: A fusion of modern playful,and futuristic aesthetics needs to be the theme that carries the overall design—captivating potential pet owners, fostering engagement, and encouraging bonding with the puppies. Ideal freelancers for this project must have a strong portfolio in 3D rendering and graphic design, preferably with a background in virtual/virtual reality store creation. Experie...

  €48 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €48
  34 συμμετοχές

  I'm looking for a Norwegian cold-caller to sell our website development services to small businesses. Key Responsibilities: - Contacting small businesses in various industries. - Pitching our website development services in a compelling manner to generate sales. Ideal Candidate: - Norwegian speaker with excellent communication skills. - Prior sales experience, particularly in a telemarketing or cold-calling role, is advantageous but not required. - Understanding of the basic principles of websites and ability to communicate these to potential clients. - Ability to work independently, driven and motivated to meet targets. This is a great opportunity to work with a growing digital agency and develop your sales skills.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hi guys, looking for GERMAN NATIVE SPEAKING outbound B2B agents! Bitte eure Erfahrungen teilen, genau wie Eure Verfügbarkeit, Umfang und ab wann. Und Zeiten für ein Kennenlernen zeitnah! Wir bilden ein cooles Team und haben tolle Projekte in der Pipeline! LG

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We are looking for individual to do cold calling for us. Work includes emailing, cold calling and linkedin outreach Work requires long working hours (relatively up to 16 hours or double shift ) Role earning is from 2000$-3000$ or more Monthly including compensation You need to have your own linkeidn account Can work long hours Should have calling experience Experience is sales is a plus Have initiative and result Driven

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Countries needed South Africa, Egypt and Philippines Only Key Responsibilities: - Cold calling prospective clients to set up appointments - Conducting market research to understand our target audience better - Maintaining a high level of professionalism and communication Requirements: - Proven experience in cold calling and appointment setting - Ability to conduct thorough market research - Strong communication and interpersonal skills - A reliable internet connection - Availability for regular follow-ups and updates

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm seeking an expert in LucidWorks Fusion to enhance my project by optimizing website search and integrating it with multiple data sources. Here are the main tasks I need assistance with: - Optimize my website's search functionality to quickly and effectively retrieve the required data. - Integrate LucidWorks Fusion with the data from my website databases and product inventory system to support an enterprise level search and data analytics. - it’s a complex enterprise search involving 10 million + skus - good experience with spark and solr is must along with complex fusion pipelines Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in LucidWorks Fusion. - Strong understanding of website databases and product inventory...

  €48 / hr (Avg Bid)
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Stress Detection Algorithm Development 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in search of a proficient data fusion expert to create an advanced algorithm for detecting stress levels in individuals. This will require the fusion of video, sensor, and audio data modalities. The project (should not have any plagiarism) specifically requires: 1. Development of an algorithm for the web platform. 2. Effective use of all three modalities: - Video data: The algorithm should accurately analyze changes in facial expressions. - Sensor data: It needs to detect and interpret irregularities in sensor data. - Audio data: Should be capable of identifying distortions or anomalies in audio data, which may indicate stress. Ideal freelancers for this project would be those with prior experience in data fusion and algorithm development, particularly ...

  €533 (Avg Bid)
  €533 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...of fusion energy. I need this project to cover a range of specific areas within this topic, including current research and development, potential applications and an overview of companies and supply chain companies related to fusion energy. Key deliverables include: - A minimum of 10 research papers and articles that showcase the current state of fusion energy research and development - Analysis of these findings with a focus on key insights and future outlooks - An in-depth review of the potential applications of fusion energy Ideal skills and experience for this job include: - Strong background in physics, ideally with a focus on energy - Prior experience in scientific research and writing - Ability to analyze and synthesize complex information - Previous...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  B2B GREEK Appointment Maestro 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Please apply ONLY if you're native or bilingual in GREEK language, and a seasoned B2B cold-caller! As our company dives into the e-commerce sector (we provide customer service solutions for them), I'm on the hunt for an articulate, seasoned cold-caller with a knack for securing appointments. Here's what I need: - Skills & Experience: At least 2 years of proven experience in cold-calling, with exceptional communication skills in GREEK. Prior work in B2B appointment setting is a must, and familiarity with the logistics sector is a huge plus. - Objectives: Your main focus will be to engage decision-makers, articulate our value proposition, and lock in appointments for our sales team to take further. - Requirements: • Fluency in GREEK (native ...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm currently in need of a seasoned Bengali gojol editor proficient in music production and audio mixing and mastering. The project involves: - Mixing and mastering the audio for a Bengali gojol song, creating a product of high-quality studio record. - In addition, a fusion of traditional and modern musical presentation is highly desirable. This task should beautifully capture the essence of traditional Bengali music while infusing a fresh, contemporary touch. Ideal freelancers should have experience in music composition, specifically Bengali gojol, and demonstrate a deep understanding of both traditional and modern musical techniques. Experience in professional-level audio mixing and mastering is absolutely essential. Having an innovative mindset to blend old with new would ...

  €13 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €13 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm looking for an Instagram expert to assist with our lead generation. Key responsibilities include: - Developing and implementing a cold outreach strategy to generate leads through influencer and model accounts. - Crafting engaging pitch messages that encourage responses and conversions. Ideal candidates will have: - Proven experience with Instagram lead generation and cold outreach. - A solid understanding of influencer marketing and how to leverage it for lead generation. - Strong communication and persuasive writing skills. - Good english required. - Ability to work independently and autonomously. I'm open to various levels of influencer accounts, as long as they can help deliver quality leads. One successful lead >$100, depends on Influencer/Model I...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Seeking a Sales Executive to drive our business in the technology and healthcare sectors within India. Tasks: - Lead Generation - Cold Calling Key Focus Areas: - Technology - Healthcare The ideal candidate should have a solid background in sales, particularly in the technology and healthcare industries. Additionally, experience in the Indian market is highly preferred. This person should be comfortable with generating leads and making cold calls, as these are the primary tasks. The ideal candidate should have: - Prior experience in B2B sales, especially in the tech and healthcare sectors - Proven track record of generating leads and converting them into sales - Strong communication and negotiation skills - Ability to work independently and meet sales targets This is ...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking someone with excellent Photoshop skills who can seamlessly combine various objects into one high-quality image. The final picture should maintain the original colors. It might become a fairly complex project, as I am seeking a highly intricate composition. Key requirements include: - Expertise in Photoshop or similar software - A keen eye for detail and color accuracy - Proven experience in creating complex and imaginative compositions Ideal freelancers should have experience in manipulating and combining images in a way that appears realistic and visually appealing. Please share any similar projects in your portfolio when bidding.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  I operate in the financial services industry and I'm seeking an experienced cold caller for appointment setting. - Target Audience: Your role will focus on reaching out to small-medium businesses. - Service Promotion: The goal is to promote our asset management services. Experience in financial services and a history of successful appointment settings with small businesses are needed. Proficiency in explaining complex financial services in a clear and engaging way will be beneficial.

  €704 (Avg Bid)
  €704 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Digital Marketing Leads for National Businesses 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...knowledgeable cold caller with strong lead generation skills. Your primary focus will be on the following sectors: gyms, cleaning businesses, and construction. This role will involve contacting businesses nationally, utilizing your skills and experience to secure new connections and partnerships. The primary service you will be selling is web design. THIS IS A COMMISSION ONLY OPPORTUNITY - the hourly budget set for this project is to show you what commission you can make per sale (not per hour). the fluctuation depends on the type of website the client needs - A realistic goal would be 1-2 sales per day If you know how to cold call, or acquire leads in any way, you can make a lot of money with this opportunity. Skills: - must be fluent in English - preferably have s...

  €51 / hr (Avg Bid)
  €51 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Modern Bathroom Rendering 3 μέρες left

  I need a talented 3D artist who can create a design visualization for my upcoming bathroom renovation project. The main objective of this rendering is to visually articulate the design scheme I have in mind. Key Requirements: - The style of the bathroom should be a fusion of modern and opulent design aesthetics. - The rendering needs to include key elements such as a walk-in shower, a double vanity, and a jetted tub. - Attention to detail is crucial - I want the rendering to be as close to reality as possible. - The rendering should be visually appealing, helping me understand how the space will look and feel once the renovation is complete. Skills and Experience: - Proven experience in 3D architectural visualization and interior design. - A keen eye for modern and opulent d...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές
  Designe air duct for crypto machine 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Draw air duct for intake and exhaust to a ks3m crypto machine. These will be 3D printed and must be drawn in fusion 360. The file should be sent to me and also a tutorial video in English how to draw this step by step. I have model of the mashine in stp file and picture.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Designe air duct for crypto machine -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Draw air duct for intake and exhaust to a ks3m crypto machine. These will be 3D printed and must be drawn in fusion 360. The file should be sent to me and also a tutorial video in English how to draw this step by step.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Enhance Podio Investor CRM With Automation 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...monthly recurring fees for the package; one-time price for setup and installation - I will pay for any additional subscription services on my own (phone, email, sms) Features should include, but not be limited to: - Basic KPI Tracking - Create Offers - Contracts, letters, email templates: generate from Podio (word, PDF formats) - Automated Contract Sending - Create Appointments - Follow Lead from Cold Lead to Closed Lead - Connect phone service - Team & Campaign KPI's - Create & Send Drip Campaigns - Bulk Send Emails/Messages to Sellers/Buyers - Integrate Website Forms and Other Third Parties - KPI Dashboard - Connect Dialer - Back up data If you have such a package ready, please: - share a demo (or let me know when we can meet) - let me know the price Any questi...

  €328 (Avg Bid)
  €328 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές

  I'm in need of skilled bilingual (Spanish-English) cold callers willing to work for 20+ hours per week on a real estate project. Tasks that you will be handling: • Cold Calling Leads: You'll be given a list of leads to reach out to. Gauge their interest level in participating in real estate deals. • Market Research: You will play a key role in conducting market research. You'll be required to gain an understanding of the North America real estate market segments where we operate. • Qualifying Leads: You'll verify and assess the viability of leads to become potential real estate deals. The role requires an individual with excellent communication skills, fluency in Spanish and English, an understanding of the real estate market and pos...

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Cryptocurrency 3 μέρες left

  ...orders, market orders, stop-loss orders, and margin trading. These features will empower users to execute trades with precision and flexibility. Security and Compliance: Security is paramount in the cryptocurrency space, where the threat of hacking and theft is ever-present. Our platform will implement industry-leading security measures, including encryption, two-factor authentication (2FA), and cold storage for storing user funds. Additionally, we will ensure compliance with regulatory requirements, including anti-money laundering (AML) and know your customer (KYC) regulations, to mitigate legal and reputational risks. Liquidity and Market Depth: A key factor in the success of any cryptocurrency exchange is liquidity and market depth. To attract traders and ensure competitive ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm seeking a skilled professional with extensive experience in cold calling to help me bring in qualified leads across multiple industries in North America. Key Responsibilities: - Contact a diverse target audience in the Automotive, Furniture and Appliances - Engage in conversations that identify potential leads effectively - Verify the lead's interest and transfer the qualified ones to the sales team The ideal candidate should: - Have a proven track record of generating high-quality leads through cold calling - Possess exceptional communication and persuasion skills - Be able to work independently and deliver on targets Please note that while a specific age group isn't defined for the target audience, the focus should be on the North American market. Th...

  €741 (Avg Bid)
  €741 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am searching for an astute and experienced designer who can create an intriguing label for a cosmetic product with a fusion of the old world Egyptian style and a modern feel. Key tasks to be accomplished include: 1. A thoughtful interpretation of the unique design fusion concept. 2. Inclusion of the product's name and logo in the design. 3. An ingredients list, clear and easy to read. 4. Directions/Usage instructions that are not overlooked due to the design. Ideal candidates should have a strong background in graphic design with an impressive portfolio showcasing their ability to blend traditional designs with modern concepts. Successful completion of similar jobs will be an advantage. Looking forward to working with a creative mind who appreciates and understands ...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  We're seeking a talented freelancer to craft 500 cold email proposals targeting content creators, specifically offering video editing services. The goal is to establish meaningful connections and secure collaborations. Each email should be personalized, persuasive, and tailored to the recipient's content style and needs. The freelancer will be responsible for researching potential clients, drafting compelling proposals, and adhering to best practices for cold email outreach. Successful candidates will demonstrate exceptional writing skills, creativity, and a keen understanding of content creator preferences. If you're ready to make an impact in the video editing space, we invite you to apply and showcase your expertise in crafting effective cold email ca...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I’m on the search for an inspired and creative scriptwriter that can craft a compelling medium-length script for a film. The script will ideally fall between 10-30 pages. Although the genre was not clearly specified, a writer accustomed to flexing their creative abilities across various themes is preferred. The genres could range between comedy, drama, action, and perhaps the beautiful fusion of all three. The anticipated end-product is a script that is rich in dialogue and characterization with a captivating storyline that holds the audience spellbound throughout the film. Ideal skills: - Prior experience in scriptwriting, specifically for film - Superb storytelling ability - Deep understanding of comedy, drama and action genres - Excellent command of written English la...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  J'ai besoin d'un expert pour configurer l'outil de Google Workspace avant une campagne de Cold emailing.

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Life Insurance Leads Generation in India 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled professional who can assist me in generating life insurance leads in India. My target audience encompasses both individuals and families, so it's important for the leads to resonate with these demographics. The project will involve: - Implementing a strategy that utilizes online advertising, social media marketing, and cold calling to generate leads. - Capturing key information from the leads, including their Name, Age, and Contact details. I'm looking for someone who has a proven track record in lead generation, particularly within the insurance industry. The ideal freelancer should have a strong understanding of the Indian market and be able to tailor the lead generation approach to suit the local audience. Strong communication and data...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...even decide to mix these styles to bring a unique flavor to the label. I'd like you to share past work of your wine label designs or related works, as it will help me to gauge whether your design sensibility aligns with my vision. Regarding imagery, I didn't make a specific choice, but I'm eager to see how you incorporate it into your design. It could be geometric, abstract, or realistic, or a fusion of these styles – again, this majorly depends on your creative interpretation. Ideal freelancers for this project would have a keen eye for aesthetics, demonstrate strong graphic design skills and have experience working on beverage/food packaging projects. Let's create an amazing wine label together that perfectly captures the essence of the bottle insi...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές

  I'm currently learning to use Autodesk Fusion 360 and require someone with expertise in this platform to guide me through a problem regarding model creation. Specifically, I'm having difficulty in creating and editing features within the software. Key Problem: • The task I'm struggling with involves shelling out two different bodies that have been linked using the loft command but the top requires a different thickness from the bottom without altering the overall design. Please refer to the attached images for better explanations. The ideal candidate: • Should have comprehensive knowledge and skills both in Fusion 360 and its functions, particularly in model creation. • Needs extensive experience in creating and editing features within the 3D m...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  EV Mechanical Engineers Needed 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of skilled mechanical engineers with experience in the electric vehicle (EV) space for a unique project. We are looking for vehicle development engineers with expertise in CAD design/development skills (Fusion 360/Inventor/SolidWorks), with DFM/DFA/GD&T and manufacturing experience for CNC machining, molding, casting, sheet metal and forging. The Project: - I'm working on a new, innovative vehicle. While I'm not disclosing a specific audience at the moment, the vehicle is similar in scope to an electric bike or electric scooter. Your passion and experience with the EV industry and your ability to think outside the box will be highly valued. I look forward to seeing your proposals.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Real Estate VA for Cold Calling Tasks 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a reliable virtual assistant experienced with cold calling, who can help progress my residential real estate business. Tasks: - Performing cold calls: You need to have great communication skills that enable you to reach potential clients and get their interest in our services. - Lead generation: I need assistance locating potential clients. Your knack for prospecting will come in handy for this task. - Appointment setting: Your ability to manage schedules and set appointments is crucial. This will be a part-time position requiring 10 hours of work weekly. Prior experience in a similar role in the real estate industry is required for this job.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Cold Call Info Gathering Initiative 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking an English-fluent speaker to serve as a Venue Caller. The primary responsibility will be to contact local nightclubs and venues using a provided script to gather specific information. The candidate will utilize a template/script d...information such as contact names and acceptance criteria. • Record details accurately in a spreadsheet. Requirements: • Fluency in English (spoken and written). • Excellent communication skills. • Ability to follow a script and adapt as needed during conversations. • Strong attention to detail. • Basic spreadsheet skills for data entry. Preferred Qualifications: • Previous experience in cold calling or customer service. • Familiarity with the entertainment or nightlife industry. • ...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...standing pouch mylar bag design for my organic, dairy-free, non-GMO, Kosher, low-calorie, corn chip white matte mylar standing pouch. The product name is "Double Dip Chips" and we offer various flavors like Arctic Delight, Flamin Fuego, Hickory BBQ, White Truffle Salt, Black Truffle Truffle Salt, Sour Cream and Onion, Sour Cream and Bacon Flavor(no actual bacon), Original Kosher Salt, Flamin Fusion with Dill, Healthy Air Fried, Homestyle Ranch, Jalapeno, Kettle Cooked, Lemon Pepper, Nashville Hot, Original Dipped in Chocolate, Salt and Vinegar, Spicy Nacho. Key requirements: - Design for two STANDING POUCH WHTIE MYLAR BAG - Bag sizes – (3.8" X 6.5") 1.5 oz and (3.8" x 6.8") 3.5 oz. - The design should highlight specific ingredients, flavor...

  €113 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €113
  49 συμμετοχές
  Lead Generation Executive 2 μέρες left

  I'm in need of a mid-level Lead Generation Executive with a strong background in Technology industry. Key Responsibilities: - Conduct cold calling to generate leads within the any sector. Ideal candidate should have: - Proven experience in cold calling. - Good understanding of the technology industry. - Mid-level experience in lead generation. This is a great opportunity for someone with the right skills to make a significant impact on a growing company.

  €226 (Avg Bid)
  €226 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  First Line Writer for Cold Emails 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for First Line Writer for Cold Emails Personalised First Line Writer based on website URL, Linkedin Profile, Company news etc.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Advanced Fusion 360 CAD Training -- 3 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Having dedicated a significant amount of time mastering the basics of CAD design in Fusion 360, I am seeking an experienced professional who can provide advanced training. Key Aspects: - Profound knowledge of Fusion 360 with specific expertise in its advanced CAD design features for MANUFACTURING. Ideal Skills: - Proficient in Fusion 360 - 2D DRAWINgs expert

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Advanced Fusion 360 CAD Training -- 2 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Having dedicated a significant amount of time mastering the basics of CAD design in Fusion 360, I am seeking an experienced professional who can provide advanced training. Key Aspects: - Profound knowledge of Fusion 360 with specific expertise in its advanced CAD design features for MANUFACTURING. Ideal Skills: - Proficient in Fusion 360 - 2D DRAWINgs expert

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές