Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  26,494 codeigniter δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Senior PHP Developer Έχει λήξει left

  -Τουλάχιστον 3+ χρόνια εμπειρία στον προγραμματισμό -Εμπειρία σε PHP 5 και Object Oriented Προγραμματισμό -Εμπειρία σε Gearman and Supervisord -Εμπειρία σε MySQL -Εμπειρία σε HTML5/CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX -Εμπειρία σε open-source PHP frameworks (CodeIgniter...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  fix a slow query in mysql in codeigniter 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a skilled MySQL and CodeIgniter developer who can help me fix a slow query in my CodeIgniter application. The current query that is running slow is a SELECT query. Preferred Method for Optimizing the Query: - I prefer server tuning as the method for optimizing the query. Expected Speed of the Query After Optimization: - I expect the query to run within 1-3 seconds after optimization. Skills and Experience Needed: - Strong proficiency in MySQL and CodeIgniter - Experience in optimizing and tuning slow queries - Knowledge of server tuning techniques - Ability to analyze and optimize database performance - Excellent problem-solving skills in identifying and resolving query performance issues

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  PLEASE READ .PDF BEFORE BIDDING I am looking for a skilled developer who can modify the Perfex CRM module and integrate it with Missiveapp. The project requires customization of existing features and modifications to both the user interface and functionality of the module. The ideal candidate should have experience with Codeigniter PHP framework, as well as HTML, JavaScript, and CSS. Additionally, the client has specific requirements for the Missiveapp integration, and detailed specifications are attached.

  €280 (Avg Bid)
  €280 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  website inaccessible due to server/mysql issues 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...the past 48 hours.. so very unlikely the issue has anything to do with the code rather than mysql/server config. A highly skilled system admin with a backend developer in codeigniter would be ideal candidate for this task Error Message: Internal Server Error Hosting Platform: Dedicated Server Contact with Hosting Provider: No, I haven't contacted them Skills and Experience Needed: - Strong knowledge of server management and troubleshooting - Expertise in MySQL database management - Familiarity with dedicated server hosting platforms - Excellent problem-solving abilities - Expertise with dedicated server and codeigniter installed on it - Effective communication skills to liaise with hosting provider if necessary Project Scope: - Diagnose and resolve the internal s...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am in need of a Code Igniter developer to resolve few bugs in the CRM. The task is urgent and requires immediate attention. Specific Requirements: - The developer should have expertise in Code Igniter framework and be able to efficiently debug and resolve issues. - Familiarity with the existing codebase is necessary to identify and fix the bug effectively. - The developer should be able to work quickly and deliver the solution within the specified timeframe. Skills and Experience: - Proficiency in Code Igniter framework and PHP programming. - Strong debugging skills and experience in resolving system bugs. - Familiarity with the existing codebase and ability to navigate and modify code accordingly. This is a small task that requires attention to detail and quick problem-solving skill...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  ebm integration 4 μέρες left

  I am looking for a freelancer to integrate RRA EBM into a PHP codeigniter management system. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in PHP codeigniter - Experience with RRA EBM integration - Familiarity with payment gateway integration - Ability to meet deadlines and deliver within 2-4 weeks Please note that I have a specific platform in mind for the integration.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Need Custom php Developer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Position: Web Developer (2-4 years of Experience) Location: Kolkata Working Hours: US Shift. Eligibility Criteria: Proficient in PHP, MySQL, AJAX, jQuery, and JavaScript. Strong understanding of front-end technologies (HTML5, CSS3). Experience in Shopping Cart, Payment Gateway, and APIs Integration. Familiarity with CMS like WordPress; knowledge of frameworks like CodeIgniter or Cake PHP is a plus. Dedication to delivering high-quality work within timelines. Job Type: Full-time Salary: ₹15,000.00 to ₹25,000.00 /Month Note: Please provide your MONTHLY salary expectation in your bid.

  €284 (Avg Bid)
  €284 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am in need of a CodeIgniter and MySQL expert to fix broken pages/links on my Linux Ubuntu Server. Issues: - Broken links of some existing pages Functionalities: - Some functionalities are not working as expected due to broken links Preferred solutions: - Check Live Linux Server and fix the broken links Skills and experience required: - Proficient in CodeIgniter - Strong understanding of CI, PHP, MySQL, Linux Ubuntu - Experience in troubleshooting and fixing broken links and images - Familiarity with identifying and resolving functionality issues

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  140 προσφορές

  (budget is 6k) I am looking for a skilled developer who can integrate the PhonePe payment gateway with my app. The app is developed using Flutter and the backend is PHP core-CodeIgniter. Additionally, there are two charges that need to be added to the backend. Skills and Experience: - Proficiency in Flutter and PHP core-CodeIgniter - Experience with integrating payment gateways, specifically PhonePe - Knowledge of backend development and adding charges to the backend Requirements: - Integrate PhonePe payment gateway with the app - Add two charges to the backend - Ensure the integration and charges are working seamlessly within the app - Complete the project within 10 days Additional Information: - I have all the necessary documentation and credentials for integrating Phon...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Website development work on php codeigniter 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  existing website-: & Working website-: I want intregate from html to php codeigniter work & also New development work 1. Photo optimization work to be done in company Service ( Markquee) & News of the day. 2. Backend search option user-friendly work to be done (Admin panel side) in Study Material, Compatitive Exam, Interview Preparation, Current affairs & Advance Course... dynamically for mobile /desktop view. 3. Admin pannel (multiplayer access) to be done & master admin will have the permission to create and provide access to another admin 4. Forgot password/ Verification template to be added (Email id side) 5. Profile & Payment history to be developed in Clint pannel/ admin panel 6. All Courses

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for a developer who can add Stripe COUPONS to our CodeIgniter software. The purpose of this addition is to incentivize repeat purchases from our customers. Specific functions or features for the Stripe coupons have not been decided yet, but we have a rough idea in mind. We are open to suggestions and ideas from the developer. P.S The software currently has stripe connected with payment plans and just needs STRIPE COUPONS to be added to the check cart. We have an expected timeline of completing this project within a week. Skills and experience required: - Proficiency in CodeIgniter framework - Experience in integrating Stripe payment system - Knowledge of coupon and discount code implementation - Ability to understand and implement requirements in a timely m...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  PHP/JavaScript developer 3 μέρες left

  I am looking for a skilled PHP/JavaScript developer to join my team. The ideal candidate should have experience with both PHP and JavaScript frameworks such as Laravel, CodeIgniter, React, and Angular. The scope of the project is medium-scale, involving tasks such as feature additions and optimization. I have detailed documentation for the project, providing clear guidelines and specifications. Key requirements for this project include: - Proficiency in PHP frameworks (e.g. Laravel, CodeIgniter) - Experience with JavaScript frameworks (e.g. React, Angular) - Strong problem-solving skills - Attention to detail and ability to follow documentation If you are a talented PHP/JavaScript developer with the required skills and experience, please apply with examples of your previ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to fix the web view in my Codeigniter project. The specific issue I am experiencing is that the page is not loading correctly and the layout is distorted. Additionally, some functionality is not working as intended. Skills and Experience: - Strong proficiency in Codeigniter framework - Experience in web development and troubleshooting - Familiarity with web view issues and debugging - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Attention to detail and ability to work efficiently Requirements: - Access to the source code for the Codeigniter project - Expertise in Codeigniter 3.X version If you have the necessary skills and experience, please bid on this project. Thank you!

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  ...conocer tu trabajo. Requisitos: -Experiencia comprobada en el desarrollo de aplicaciones y software web. -Competencia en lenguajes de programación clave, como PHP, MySQL, JavaScript, etc... -Capacidad para trabajar de manera independiente en proyectos específicos. -Enfoque metódico y atención al detalle en el desarrollo. Experiencia con las siguientes tecnologías: -ANDROID SDK -CASSANDRA -CODEIGNITER -ELASTICSEARCH -FLUTTER -HTML5/CSS3 -IONIC -JAVA -LARAVEL -MONGODB -MYSQL -OBJECTIVE C -PHP -POSTGRESQL -PYTHON NATIVE -REDIS -SWIFT -XCODE Responsabilidades: -Desarrollo e implementación de aplicaciones web y software. -Garantizar la funcionalidad y rendimiento de las soluciones desarrolladas. -Resolución de errores derivados de ...

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  PHP Codeigneter 5 μέρες left

  PHP CodeIgniter project to add functionality to existing website. The specific functionality will be sent via document.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  READ THE PDF FIRST BEFORE BIDDING. GOOD LEVEL IN Codeigniter PHP framework. I am looking for a developer to create a Sales module for Perfex CRM. Specific requirements for the project include: - Developing a Contracts module within Perfex CRM - Incorporating a detailed list of features provided by the client - Maintaining and improving existing functionalities in the contracts module - Adding new features to enhance the overall sales process Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in PHP and CodeIgniter framework - Experience with Perfex CRM module development - Strong understanding of sales processes and CRM systems - Ability to collaborate with the client to finalize feature requirements - Attention to detail and ability to deliver high-qualit...

  €233 (Avg Bid)
  €233 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Fix website saya 19 ώρες left

  Saya mempunyai website SMM & PPOB, saya butuh programmer yang paham codeigniter dan progresif web app, web saya ada masalah di payment gateway (duitku), masalah deposit via push notification, dan masalah pada pwa setelah web saya dialihkan ke cloudflare.

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for an #EXPERT in API integration to work on my Codeigniter website. The project involves the integration of a third-party API to add other functionality to the website. Skills and Experience: - Expertise in Codeigniter and API integration - Strong understanding of third-party API integration - Experience in adding other functionality through API integration The project needs to be completed within 1 week. I am looking for a freelancer who can deliver high-quality work at a reasonable price.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a freelancer to deploy my Codeigniter project in GCP App Engine. Requirements: - Personal project - Experience with deploying Codeigniter projects in GCP App Engine - Existing Google Cloud Platform (GCP) account - Continuous support and maintenance after deployment Skills and Experience: - Proficiency in Codeigniter framework - Knowledge of Google Cloud Platform (GCP) - Experience with deploying applications in GCP App Engine Please provide examples of your previous work and your availability for ongoing support and maintenance.

  €245 (Avg Bid)
  €245 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hello everyone, I am the project manager at , and we are in search of a skilled developer to revamp and improve the admin dashboard for our website, https://trxcloudmining.online. The primary focus is on updating the UI/UX of the site layout and developing a single-page design. Technical Skills Required: Backend: CodeIgniter 4 Database: MySQL Frontend: jQuery, Ajax, Bootstrap 5, CSS3 Source Version Control: Git If the delivered results meet our expectations, there is potential for this project to become an ongoing collaboration for you. Detailed requirements and credential information will be shared with the right candidate. We look forward to receiving your applications.

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Apple Pay integration on Code Igniter +Authroize.net Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a developer experienced in CodeIgniter 2.x and integration to help me with Apple Pay integration on my website. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficient in CodeIgniter 2.x - Experienced in integrating - Familiarity with Apple Pay integration - Strong understanding of payment gateways and APIs The main objective of this project is to integrate Apple Pay seamlessly into my existing CodeIgniter 2.x website, which already has a fully integrated payment system. No additional features or functionality are required, as the focus is solely on the Apple Pay integration. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss the project further. Thank you.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Fix a bug in a codeigniter project Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled developer to fix a bug in my CodeIgniter project. The specific bug that needs to be resolved is that the website is crashing. It seems to be originating from the frontend code. I need this issue fixed within 24 hours. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in CodeIgniter framework - Experience with frontend development - Ability to quickly troubleshoot and resolve issues - Attention to detail and thorough testing to ensure bug-free code delivery I can provide Anydesk access to VS code and gitlab (CI/CD) This error happend after adding a thing, it should be there already because when I'm deleting the new part, the issue is still there. In summarize : you click on a button, it should save a pdf in the server and also download it t...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am interested in building a 16 to 20 pager HTML document format to use inside my PHP Codeigniter Perfex CRM Project as a profession proposal document with styling and will get the information from withing the database of the system. The end resuld is that we need to produce a final pdf electronic formatedd document that will then be able to email to various parties. Current project is a PHP Coedigniter Perfex CRM project

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  I am looking for an #EXPERT in API integration to work on my Codeigniter website. The project involves the integration of a third-party API to add other functionality to the website. Skills and Experience: - Expertise in Codeigniter and API integration - Strong understanding of third-party API integration - Experience in adding other functionality through API integration The project needs to be completed within 1 week. I am looking for a freelancer who can deliver high-quality work at a reasonable price.

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for an #EXPERT in API integration to work on my Codeigniter website. The project involves the integration of a third-party API to add other functionality to the website. Skills and Experience: - Expertise in Codeigniter and API integration - Strong understanding of third-party API integration - Experience in adding other functionality through API integration The project needs to be completed within 1 week. I am looking for a freelancer who can deliver high-quality work at a reasonable price.

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I need the services of a PHP Codeigniter developer that has worked with perfex crm to work with me online to develop a form that i require. I work has been started as we were working out what we needed and am now ready to finalise the front end and thereafter work on the backend. have need the developer to work online on my server.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  cryptomus payment method Έχει λήξει left

  Cryptomus Payment Method Implementation for Website - Looking for a skilled developer to implement a specific cryptocurrency payment method on our website - The payment method we want to integrate is a cryptocurrency CodeIgniter - The ideal candidate should have experience in integrating cryptocurrency payment methods on websites - The project needs to be completed in less than 1 week to meet our timeline - This is a one-time project focused on implementing the payment method on our website only

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  The PHP-based bot was originally developed for a different website using Codeigniter. Now, we need to update its functionality to work with a new website based on Laravel. The main purpose of the bot is to check the database for specific data and submit it on the website. Here are the tasks performed by the bot on the website: 1. Checking multiple RSS feeds for new Torrents (currently functional). U+2713 2. Extracting the video title and verifying its existence on the website (downloading only if it exists). This functionality needs to be rewritten for the new website. U+274C 3. Cleaning the video title by removing special characters (currently functional). U+2713 4. Downloading the torrent using transmission software. The interface has already been customized, but it requires...

  €491 (Avg Bid)
  €491 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές
  Core PHP Developer Έχει λήξει left

  I am looking for a Core PHP developer who is familiar with the following PHP frameworks: Laravel, Symfony, and CodeIgniter. Please Check the attached file below. Requirements: - The project has a detailed list of requirements which need to be implemented. Timeline: - The expected timeline for this project is 2-4 weeks. Ideal skills and experience: - Proficiency in Core PHP - Strong knowledge and experience with Laravel, Symfony, and CodeIgniter frameworks - Ability to work with a detailed list of requirements - Excellent problem-solving and debugging skills - Strong understanding of database management and query optimization - Familiarity with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript If you are a Core PHP developer

  €307 (Avg Bid)
  €307 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές
  PHP Developer -- 2 Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced PHP developer to work on a project with a tight deadline. My ideal candidate must have expertise in one or more of the following frameworks: Laravel, CodeIgniter, and/or Symfony. Specifically, I require a developer to create features and functionalities that I have in mind for this project. It is crucial that these mentioned features are implemented in less than a week. If you think you're up for the challenge please reach out to me!

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  .net to php api call -- 2 Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled developer who can assist me with a task in...developer who can assist me with a task involving a VbNET to PHP API call. The purpose of the API call is data submission. Skills and Experience: - Proficiency in VBNET Framework is essential for this project. - Experience with PHP and working with core PHP is required. - Familiarity with API integration and data submission is necessary. - Knowledge of any PHP frameworks such as Laravel or CodeIgniter would be a plus, although the project will be using core PHP. >net application working fine but when submitting data from PHP or soap Its giving Invalid Username/Password error for same credentials used in both apps. cannot share code so need to test on my local system from zoom or anydesk. only apply if yo...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...flutter, PHP core, and CodeIgniter to help me with some backend works for my app. The app has been developed using Flutter, and the backend is PHP core with CodeIgniter. Specifically, I need the following backend works to be done: - Database integration: Integrate the app with a database to store and retrieve data efficiently. - API development: Develop APIs to enable seamless communication between the app and the server. - Server configuration: Configure the server to ensure optimal performance and security. I have a specific deadline for the completion of these backend works, so the freelancer should be able to work within the given timeframe. I am looking for an expert freelancer who has a strong understanding and experience with Flutter, PHP core, and CodeIgnit...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Seeking an adept professional with hands-on experience in GIT and PHP Containers (Docker, Kubernetes). We are looking for a freelancer who has advanced expertise in GIT and PHP Containers to provide training on advanced GIT & PHP Container techniques & implementation to our developers. Our developer works in Codeigniter 3.x and Laravel. Requirements: - In-Depth Guidance: Looking for a freelancer to provide targeted tutoring on GIT and PHP Containers. No need to mention learning; focus on mastery. - Live Demos & Practice: Deliver concise, live demos with practical exercises for immediate application in real-world scenarios. Ideal Skills and Experience: - Advanced knowledge and experience in GIT and PHP Containers - Strong understanding of GIT Basics and PHP Container Ba...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to add S2 storage for user images to our SaaS CodeIgniter software. The project requirements include the following: 1. We are looking to add this s2 storage - 2. is the saas software 3. Example users images on demo above to connect to s2 storage back blaze will be; | (1).png | | (2).jpg | https://vcard

  €778 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €778 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hello freelancers, I am looking for an expert in PHP Laravel and Codeigniter who can help me with my project. I am open to suggestions and would like someone with extensive experience in both frameworks. The expected timeline for this project is 1 month. Skills and experience required: - Expert in PHP Laravel and Codeigniter - Strong understanding of web development principles and best practices - Ability to work efficiently and meet deadlines If you have the necessary skills and experience, please message me with your portfolio and relevant work samples. Thank you.

  €304 (Avg Bid)
  €304 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I am looking for a mid-level PHP full-stack developer to join our team on a full-time basis. The ideal candidate should be comfortable handling both front-end and back-end development tasks. We are offering a maximum monthly salary of 30,000 INR. Requirements: - Mid-level experience in PHP full-stack development - Proficiency in front-end and back-end...systems Responsibilities: - Developing and maintaining both front-end and back-end components of our web applications - Collaborating with the design team to implement user-friendly interfaces - Writing clean, efficient, and secure code - Testing and debugging applications - Participating in code reviews and providing feedback Start date: Flexible, no specific start date. Core php,laravel ,codeigniter and mern stack knowledge is...

  €291 (Avg Bid)
  €291 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Hello I am working on a codeigniter project currently. With mysql database. I need someone to help me on the project. Like bring reports from database to the admin panel. It's a existing project. Looking for someone can help me from now. Lowest bidder will be awarded

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for a team of freelancers with expertise in web development, android development, game development, and digital marketing. Skills and experience required: - Programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Laravel, CodeIgniter, React-Native, and Node.js - Proficiency in design software - Specialization in writing I need more than 7 freelancers to work on my projects.

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I am looking for a skilled developer who is proficient in PHP Codeigniter and MySQL for the web application, and React Native CLI for the mobile application. The project involves completion and implementation of a web application with the desired functionality of user authentication and management, as well as e-commerce functionality. Additionally, the mobile application should also have user authentication and management, along with data visualization and reporting capabilities. The estimated timeline for the project is 1-3 months. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in PHP Codeigniter and MySQL for the web application development - Experience with React Native CLI for the mobile application development - Strong knowledge of user authenticatio...

  €571 (Avg Bid)
  €571 Μέση Προσφορά
  273 προσφορές
  PHP CI Developer Έχει λήξει left

  I'm looking for an experienced PHP CI developer to build modules and sub modules for a project I'm working on. I prefer that the developer have experience with the CodeIgniter framework. The project should be completed in 3 months or less. The main functionality I'm looking to have developed is user authentication, authorization, data management, filed integration and so on. If you think you have what it takes, please apply for this job and let me know how your experience and skill set makes you the ideal candidate for this project.

  €1233 (Avg Bid)
  €1233 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Projeto Codeigniter Έχει λήξει left

  Eu tenho um projeto em codeigniter que preciso pronto dentro de uma hora. Preciso que a view calendar capture as informações e envie para o controller para realizar as funções de deletar e atualizar eventos dentro de um calendário, o código HTML de deletar e editar os eventos estão em um mesmo modal, o problema aparente para eu não estar conseguindo executar essas funções tem a ver com o id do evento no banco que não estou conseguindo capturar na view As informações necessárias do banco e tabelas estão todas nas migrations, se conseguir resolver também um erro, na parte de descrição de evento quando tento criar um, não está sendo enviado para ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Website Development Έχει λήξει left

  I am looking for a developer to update, optimise and clean up a custom built php website, updating the php to most recent php and to ensure all current aspects of the website and admin panel are fully functional, site has not been active for a couple of years. Must have experience with custom built websites, good knowledge of Mysql, Php - Codeigniter, Laravel, Html, Css, Javascript Add various new updates to admin panel security, notifications, functionality. Updating some pages on the front end with new colours, themes along with a some extra functionality. Adding a new users account type, which will be duplicating a previous account and adding various new features integrating api's plus some back end work. Experience of Api building & integration a must, may need to d...

  €2532 (Avg Bid)
  €2532 Μέση Προσφορά
  302 προσφορές

  I am looking for a CodeIgniter expert who can update the discount code percentage wise on the total billing in our restaurant POS system. The ideal candidate should have experience with CodeIgniter and be familiar with restaurant POS systems. Requirements: - Experience working with CodeIgniter framework - Knowledge of restaurant POS systems - Ability to update discount code functionality - Understanding of percentage calculations in billing systems Scope of work: - Update the discount code functionality in our CodeIgniter-based restaurant POS system - Ensure that the discount code is applicable to all items in the billing - Provide full access to the POS system for necessary changes Skills and experience: - Proficiency in CodeIgniter framework - Exper...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...a month. Skills and experience: - Proficiency in PHP and CodeIgniter core is essential for this project. - Strong design and development skills are required to successfully execute the major redesign. - The ideal candidate should have experience in frontend and backend development, as well as a keen eye for user experience. I am looking for a top PHP and CodeIgniter developer who can help me redesign the UI, and add new features to my existing website. I have a rough idea of what I want, but I need help refining the specifications. would be good to have experience in content aggregation website and SEO including using AI solutions. Skills and experience needed: - Patience and calm - Strong proficiency in PHP and CodeIgniter - Experience with building and mod...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  171 προσφορές
  Poursuivons notre travail. Έχει λήξει left

  ...développement de logiciels. Je gère les aspects suivants du développement de logiciels : ✅ Développement ✅ Conception ✅ Lancement ✅ Maintenance et assistance aux utilisateurs Respect des meilleures pratiques en matière de sécurité Livraison sans erreur Rapidité et précision ✅ Changements apportés si nécessaire Satisfaction à 100% L'étendue de mes compétences comprend : ★ PHP personnalisé, Nextjs, Codeigniter, Yii, Zend, Wordpress, Expression Engine. ★ Application mobile en React Native ★ Html, CSS, jQuery, Javascript, Vue js. ★ MySQL, No SQL(MongoDB, Redis) ★ Développement d'API REST, Intégration d'API tierces. ★ Système de commerce &eac...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a full stake web developer with experience in Laravel or codeigniter 4 to create an or similar website. The website will have multiple vendor, At first check the and Total dynamic and full feature And i need cheap rate developer

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές

  I am looking for a full-time freelancer with strong PHP skills and experience in front-end development using Bootstrap. The project has a timeline of less than 1 month. Requirements: - Proficient in PHP - Experience with Bootstrap for front-end development Ideal Skills and Experience: - Knowledge of PHP frameworks such as Laravel, Symfony, or CodeIgniter - Strong understanding of front-end development and responsive design using Bootstrap If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I had a project done previously in Codeigniter. It was a couple of years ago. I still have the files from 2019 and I would like to hire a developer who can revive this project for me and do some modifications as follows: 1. Redesign it pretty much completely so that it looks more modern and uses other colors 2. Change payment method from to when paying 3. Change invoice method from Billogram to Fortnox 4. Make sure it's stable and working so that we can launch it on a new domain/subdomain of mine. I guess it can be hard to give an estimate so my suggestion is to do this project in two parts: PART 1 - research - this one will be on hourly basis so that you can check what works and give me a clear, detailed estimate of the required work. PART 2 - development - this one

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  174 προσφορές

  ...are seeking an experienced and proficient Codeigniter developer to upgrade our existing application from PHP 7.3 to the latest PHP 8.x version. As we aim to stay at the forefront of technology, we recognize the importance of keeping our systems up-to-date to ensure optimal performance, security, and compatibility. Key Responsibilities: - Upgrade Codeigniter 3.x application to seamlessly run on PHP 8.x. - Identify and address any compatibility issues, ensuring the application functions flawlessly on the latest PHP version. - Conduct thorough testing to validate the upgraded implementation and resolve any arising bugs or errors. - Work remotely using AnyDesk to ensure a smooth and secure collaboration process. Requirements: - Experience with Codeigniter 3.x, PHP 7.x...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a full-time freelancer with strong PHP skills and experience in front-end development using Bootstrap. The project has a timeline of less than 1 month. Requirements: - Proficient in PHP - Experience with Bootstrap for front-end development Ideal Skills and Experience: - Knowledge of PHP frameworks such as Laravel, Symfony, or CodeIgniter - Strong understanding of front-end development and responsive design using Bootstrap If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  Κορυφαία codeigniter Άρθρα Κοινότητας