Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  73,772 civil engineering δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Κατασκευή φυλλαδίου COMPANY PROFILE (8 σελιδο) + BROCHURE προιόντος (4 σέλιδο) στο ADOBE InDesign. Και το Company Profile και το Brochure θα στηριχτούν σε αγορασμένα templates για το InDesign. Πρόκειται για Mechanical ENGINEERING εταιρεία κα&i...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Design a Banner Έχει λήξει left

  Hello friends i did some project in my engineering life for our college in that some events for that i did graphical design ,brochure design ,banner design etc...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am a project manager for a software company responsible for designing and engineering slot machines. We are launching a new family of games and we are looking for a sound designer to remake and engineer sound for this new family.

  €921 (Avg Bid)
  €921 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  kinematics engineering for mechanical 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a kinematics engineer to assist with motion analysis for a basic level project. The specific aspect of kinematics engineering that I need assistance with is motion analysis. I do not have any specific software preferences for this project. The ideal candidate should have experience with kinematics engineering and be proficient in motion analysis.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can do both Revit and AutoCAD drafting f...Selector, Conduit and Cable Tray, Mechanical and plumbing equipment’s selections and use and inserting a variety of family types. An understanding of creating families and manipulating of parameters and schedules is a plus; • Preparing detailed Mechanical and plumbing shop drawings, updating models to reflect as-built conditions. • Prepare and review rough sketches and review them along with the engineering team. • Capable of taking the lead in importing different trade files and performing collision control services; Skills and experience needed for this job include: - Proficiency in Revit and AutoCAD - Strong drafting skills - Attention to detail - Ability to follow specific design s...

  €296 (Avg Bid)
  €296 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Revit drafting 6 μέρες left

  ...families and manipulating of parameters and schedules is a plus; • Preparing detailed Mechanical and plumbing shop drawings, updating models to reflect as-built conditions. • Prepare and review rough sketches and review them along with the engineering team. • Capable of taking the lead in importing different trade files and performing collision control services; Skills and Experience: - Proficiency in Revit software and MEP design principles - Strong understanding of HVAC systems and their components - Ability to interpret architectural and engineering drawings and translate them into accurate Revit models - Knowledge of industry standards and codes related to HVAC design and drafting - Experience working on similar projects with intermediate complexity le...

  €139 - €418
  Τοπικό
  €139 - €418
  0 προσφορές
  Design 3 stepped level shelf-like structure 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ==Purpose== Designing a durable and lightweight stepped shelf-like greenhouse s...sprinkling/irrigation system 6) The structure should be light weight but duarable to withstand stoms and all weather conditions. Also, it should be easy to assemble, disasseble and transport 7) Size of each layer; 5m x 1m x 0.5m (L x W x H). Soil tray rack is 0.2m & net height is 0.3m 8) I am open to feature fuggestions and recommendations ==Skills and Experience== 1) Project design 2) Build mechanical engineering equipment and machines devices 3) Knowledge of materials for manufacturing equipment, etc. 4) Knowledge of mechanical 3D design software with solidworks in Inventor (FEM, sheet metal, structures), rendering with 3dmax, sketches with autocad. ***The project needs to be completed as soo...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Internship with Microsoft 6 μέρες left

  Internship with Microsoft Department: Engineering Duration: Less than 3 months Requirements: - Strong interest in engineering and technology - Ability to work in a fast-paced and dynamic environment - Good problem-solving and analytical skills - Familiarity with programming languages and software development Ideal Skills and Experience: - Currently pursuing a degree in computer science, engineering, or a related field - Knowledge of programming languages such as C++, Java, or Python - Experience with software development tools and methodologies - Strong communication and teamwork skills - Ability to learn quickly and adapt to new technologies This internship opportunity with Microsoft's Engineering department is perfect for individuals who are passiona...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Helena Petrevsky 6 μέρες left

  Project Title: Unity Project DLLs I am looking for a freelancer who can deobfuscate lost project DLLs as soon as possible. Specific Design Ideas or Preferences: - I have a clear vision in mind for the design. Preferred Timeline: - As soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in deobfus...a freelancer who can deobfuscate lost project DLLs as soon as possible. Specific Design Ideas or Preferences: - I have a clear vision in mind for the design. Preferred Timeline: - As soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in deobfuscating lost Unity project DLLs. - Familiarity with various obfuscation techniques and tools. - Proficiency in reverse engineering and debugging. - Attention to detail and problem-solvi...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Generative AI trainer (Experienced corporate trainer) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...passionate Freelancer Generative AI Trainer to join our team. The ideal candidate will have expertise in Generative AI technologies, specifically in Long Language Models (LLMs), and a deep understanding of the underlying mechanisms behind their functioning. This role involves training and educating teams on various aspects of Generative AI, including LLMs, common pipelines, data querying, prompt engineering, fine-tuning, challenges at the enterprise scale, knowledge graph applications, non-functional requirements (NFRs), and the comparison between on-premises and cloud-based LLM implementations. Key Responsibilities: Generative AI Overview: Deliver comprehensive training sessions on the workings of Long Language Models (LLMs) and their application in various domains. Common Pi...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Webflow website 6 μέρες left

  Webflow Website I am looking for a skilled web designer to create a portfolio website for me. Need to createmove this site to my WebFlow space. Exactly as is for now. and add options - set domain name - add a second co-founder on a page - maybe change a contact form Pls send me your price for the whole project.

  €200 (Avg Bid)
  €200 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Full time - Data Engineering Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a Full-time Data Engineering Experts ( experience 5-15 years) with the following skills and experience: Skills: - Proficiency in Python - Strong knowledge of SQL - Familiarity with Big Data technologies - Snowflake experience is a plus Ideal candidate: - Has experience in building data pipelines - Can efficiently clean and process large datasets - Can create a robust data infrastructure Scope of the project: - Data cleaning and processing

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am in need of an engineer who can provide a letter stating that the existing foundation will hold a medium-sized metal garage that I want to install. Requirements: - En...medium-sized metal garage that I want to install. Requirements: - Engineer should have experience in assessing foundation strength and providing written assessments - Familiarity with local county regulations and requirements for permitting is essential - Ability to provide a general assessment of the foundation's ability to hold a medium-sized metal garage Skills and Experience: - Structural engineering expertise - Knowledge of local building codes and regulations - Strong communication skills to provide a clear and concise written assessment of the existing foundation's suitability for the metal ...

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...manner - Sensitivity and empathy to handle delicate subjects and personal stories In addition. In the realm of public service, we bid farewell to an unsung hero whose selfless dedication has been a beacon of hope for many. Chie Dr Mrs Stella Obiageri Obioha, a compassionate individual with an unwavering commitment to humanity, uplifted numerous lives by providing employment opportunities within the civil service at local, state, and federal levels. Chie Dr Mrs Stella O Obioha will forever be remembered as a true catalyst for positive change. Through tireless efforts and a vision for inclusive growth, she played a pivotal role in shaping the destinies of countless individuals, leaving an indelible mark on diverse communities and creating a ripple effect of empowerment and progres...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Concrete slab plans 6 μέρες left

  Concrete Slab Plans I am looking for a freelancer with experience in designing and creating concrete slabs for medium-sized projects ranging from 100 to 500 square feet. The ideal candidate should have a strong background in construction and b...they will take to design and construct the concrete slab will be highly valued. Please note that this project is specifically for the design and planning of the concrete slab. The actual construction will be handled separately. Skills and experience required: - Experience in designing and constructing concrete slabs for building foundations - Strong background in construction and structural engineering - Ability to provide evidence of past work in this field To thebright sode if the blue line will be new the blue line is the current outs...

  €914 (Avg Bid)
  €914 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for a consultant who can provide...create an open floor plan, allowing for a more spacious and fluid layout. I have a preference for a traditional design style, and I am seeking a professional who can help me incorporate this aesthetic appeal into the remodel. Time is of the essence, and I would like the consultation and remodel to be completed within 1 month. Ideal skills and experience for this job include: - Structural engineering expertise to ensure the removal of the pillar does not compromise the structural stability of the space. - Knowledge of interior design and architectural principles to create a cohesive and visually pleasing open floor plan. - Experience working on projects with tight deadlines to ensure the project is completed within the specified ...

  €953 (Avg Bid)
  €953 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Chemical engineering expert to consult 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Chemical Engineering Expert Needed for Detailed Analysis and Recommendations in Reaction Engineering I am seeking a highly skilled and experienced chemical engineering expert to provide a detailed analysis and recommendations for a real-world application in the field of reaction engineering. Specific Requirements: - Expertise in reaction engineering and its application in real-world scenarios - Ability to conduct a detailed analysis of the project's requirements and provide recommendations for improvement - Strong knowledge of chemical reactions, kinetics, and reaction mechanisms - Experience in designing and optimizing chemical reactions for industrial applications - Proficiency in utilizing software tools and simulations for analyzing reaction s...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I need a modeler to create a substation for my current business in a week. I have detailed specifications for the design. Ideal skills and experience: - Experience in electrical substation design. - Mastery of 3D modeling Revit software. - Great knowledge of the principles of electrical engineering. - Ability to work with tight deadlines. - Excellent communication and collaboration skills.

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  pdf drawing 1 ώρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of an experienced freelancer to create 1-3 engineering drawings based on my detailed specifications. Requirements: - Proficiency in engineering drawing techniques and software - Ability to accurately interpret and execute detailed specifications - Strong attention to detail and precision Skills: - Proficient in engineering drawing software (e.g. AutoCAD, SolidWorks) - Knowledge of engineering principles and standards - Strong communication skills to ensure understanding of specifications and requirements Experience: - Previous experience creating engineering drawings - Familiarity with various industries and their specific drawing requirements - Ability to work independently and meet deadlines

  €157 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον ΣΜΓ
  €157 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Description: We are thrilled to announce a logo design competition for "HealthiTechs," a brand that exemplifies the perfect blend of food engineering, nutrition, and a healthy lifestyle. Our mission is to revolutionize the way people approach health and wellness, and we invite creative designers to be a part of this journey. Brand Name: HealthiTechs Enhanced Business Concept Description: "HealthiTechs" is a pioneering brand where the science of food engineering meets the principles of nutrition to promote a healthy lifestyle. Our logo should embody this synergy, with the color #2E8B57 (sea green) symbolizing vitality, growth, and the freshness of nature – integral elements of our health-driven mission. For the color palette; We want the base color...

  €19 (Avg Bid)
  €19
  106 συμμετοχές
  structural engineering drawings and calculations 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a structural engineer who specializes in commercial projects and can provide detailed drawings and calculations. The project requires expertise in designing commercial structures. Key Requirements: - Experience in commercial structural engineering - Proficiency in creating detailed drawings and calculations for commercial buildings - Strong understanding of Irish building codes and regulations for commercial structures - Ability to work with specific design parameters and guidelines provided by the client - Ability to create detailed fabrication drawings Timeline: - The project is urgent and needs to be completed within 1-2 weeks. If you have the necessary skills and experience, and can meet the urgent timeline, please submit your proposal.

  €935 (Avg Bid)
  €935 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I am seeking a skilled graphic designer with expertise in creating a professional profile design for a businessperson within the civil construction field. This design is intended for use in the Business Person of the Year nomination application and requires specific skills and experience. Requirements: Graphic Design Expertise: The ideal candidate should possess a proven track record in graphic design, supported by a strong portfolio showcasing past relevant work. Professional and Visually Appealing Design: The ability to craft a design that exudes professionalism and visual appeal is crucial. The selected designer should demonstrate creativity and an understanding of aesthetic principles. Detailed Project Proposal Creation: Experience in developing detailed project proposals is...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  mechanical engineer -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Mechanical Engineer - HVAC, Automotive, or Structural Design Projects - Seeking a skilled mechanical engineer with expertise in HVAC, automotive, or structural design - Specific area of mechanical engineering will be determined based on the project requirements - Open to suggestions and specific requirements from the client - Project completion timeframe is flexible, depending on the complexity and scope of the project - Ideal candidate will have experience in the chosen area of mechanical engineering - Strong problem-solving and analytical skills required - Ability to work independently and meet project deadlines - Proficient in relevant software and tools for design and analysis - Excellent communication skills to collaborate with the client and team members - Attention to...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Machine learning model 5 μέρες left

  Machine learning model Purpose: Classification Data type: Numerical Ideal skills and experience: - Strong understanding of machine learning algorithms and techniques - Proficiency in working with numerical data - Experience in building classification models - Knowledge of data preprocessing and feature engineering techniques - Ability to evaluate and optimize model performance - Familiarity with relevant programming languages and libraries (e.g., Python, TensorFlow, scikit-learn) - Strong analytical and problem-solving skills - Good communication and collaboration abilities

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can analyze a medium-sized dataset contain...successfully complete this project, the freelancer should have the following skills and experience: - Strong proficiency in Python and its data analysis libraries - Knowledge of statistical analysis techniques and data visualization best practices - Experience working with medium-sized datasets (1,000 - 10,000 records) - Ability to clean and preprocess data, handle missing values, and perform feature engineering if necessary - Attention to detail and ability to communicate complex concepts effectively If you have the necessary skills and experience, and are comfortable working with Python for analysis and visualization, I would love to hear from you. Please include examples of your previous work in your...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  mechanical engineer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Mechanical Engineer I am looking for a skilled mechanical engineer to assist me with a specific area of mechanical engineering. Skills and Experience: - Expertise in HVAC systems, structural analysis, and fluid dynamics - Strong understanding of mechanical engineering principles and concepts - Proficiency in relevant software and tools - Excellent problem-solving and analytical skills Timeline: - The timeline for completing the project will be discussed and agreed upon with the selected freelancer. Budget: - The budget for this project will be determined based on the complexity and scope of the work.

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...engineer who can provide stamped plans for steel trusses made from 2in and 1½in 14g steel tubing. I have some available measurements and design that can be provided or I am open to using the freelancer's design. I have some preferences for the design but I am open to suggestions. The timeline to complete these steel trusses is within a month. Skills and experience required: - Strong knowledge of engineering principles and structural design - Experience in designing steel trusses - Proficiency in using CAD software for creating detailed plans - Familiarity with building codes and regulations related to steel truss construction - Ability to provide engineer-stamped plans for approval. - Construction will be in Gulfport,MS must meet their wind requirement codes - Attac...

  €1049 (Avg Bid)
  €1049 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Technical drawing/Engineering drawing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who specializes in 2D drafting / Technical drawing/ Engineering drawing for a simple glass plate. Dimentions are D115mm by 4mm and one D113mm by 4mm to create technical drawings for my manufacturing project. I have all the necessary measurements and specifications for the drawing. The drawings will be used for manufacturing purposes. Ideal Skills and Experience: - Proficient in 2D drafting software such as AutoCAD or SolidWorks - Strong understanding of engineering principles and standards - Attention to detail to accurately represent the dimensions and features of the product - Ability to communicate effectively and ask clarifying questions if any measurements or specifications are unclear.

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  ...engineer who can provide me with approved engineering drawings for my unique structure. These drawings are required for obtaining a building permit in Ontario, Canada. Structure Type: Other (please specify) Size of Structure: Small (less than 1000 sq ft) Requirements and Restrictions: - I have specific requirements for the engineering drawings - The drawings must meet the standards and regulations set by the Ontario Building Code - The engineer should have a thorough understanding of the local building codes and regulations in Ontario - Need to demonstrate how a 30ftx24ft is anchored to the ground and also how the Zome is anchored to the deck -The deck will be the foundation for the Zome. Ideal Skills and Experience: - Experience in providing engineering drawin...

  €340 (Avg Bid)
  €340 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  senriod data engineer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  "We are seeking a Senior Data Engineer who possesses extensive experience and proficiency in a range of key technologies and tools. The ideal candidate should have a strong background in Python, demonstrating skillful use of this programming language in data engineering contexts. Proficiency in Apache Spark is essential, as we rely heavily on this powerful analytics engine for big data processing. Experience with PySpark, the Python API for Spark, is also crucial. In addition to these core skills, we require expertise in AWS cloud services, particularly AWS Glue and Amazon Kinesis. Experience with AWS Glue will be vital for ETL operations and data integration tasks, while familiarity with Amazon Kinesis is important for real-time data processing applications. Furthermore, the ...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Hello I have a full set of plans that require structural engineering... The project is located in United States California. Are you able to provided the required calculations.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...washing. Preferred dimensions for the device are medium, similar to a shoebox, making it portable and convenient to use. I have specific requirements for the features and functionalities of the foot dryer and washer, which I will provide to the chosen freelancer. Ideal skills and experience for this project include: - Experience in product design and prototyping - Knowledge of electrical engineering - Ability to create a compact and efficient device - Attention to detail in meeting specific requirements If you have any suggestions or ideas to enhance the functionality of the foot dryer and washer, I am open to hearing them. This project offers an exciting opportunity to contribute to a unique invention that will solve the problem of drying feet after washing, especial...

  €3713 (Avg Bid)
  €3713 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  A question about advanced civil engineering maths 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Advanced Civil Engineering Mathematics Tutoring for Beginners - I am seeking a tutor who specializes in advanced civil engineering mathematics to help me improve my understanding in this area. - The specific area I need assistance with is structural analysis. - As a beginner, I am looking for someone who can provide clear explanations and step-by-step guidance. - I have specific topics in mind that I would like to focus on, and I am open to suggestions from the tutor as well. - The ideal candidate for this job would have a strong background in civil engineering and a deep understanding of advanced mathematics concepts. - They should also have experience in tutoring or teaching, with the ability to adapt their teaching style to suit ...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Make garments cool or hot 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Develop Cooling Technology for Cotton T-shirts Description: I am looking for a skilled professional who can develop a cooling technology for cotton T-shirts. The goal is to create garments that can keep the wearer cool in a temperature range of 15-20°C. Ideal Skills and Experience: - Expertise in textile engineering and fabric technology - Knowledge of heat and moisture management in textiles - Experience in developing cooling technologies for garments - Familiarity with cotton fabric properties and its behavior in different temperatures - Ability to conduct research and experiment with different cooling techniques - Proficiency in creating prototypes and testing their effectiveness - Understanding of comfort and breathability factors in clothing - Strong probl...

  €20 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Structural calculations 5 μέρες left

  Structural Calculations for a Small Residential Building with Steel Material - I am looking for a structural engineer to provide calculations and analysis for a small residential building. - The structure will be made primarily of steel. - The building will have 1-2 floors. - The ideal candidate should have experience in structural engineering for residential buildings and expertise in steel structures. - The engineer should be able to provide accurate calculations and analysis to ensure the structural integrity and safety of the building. - Knowledge of local building codes and regulations is required. - Proficiency in structural analysis software is preferred. - Attention to detail and the ability to meet deadlines are essential for this project.

  €399 (Avg Bid)
  €399 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Supervison and logging of cable percussion boreholes 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Percussion Boreholes I am looking for a skilled professional who can assist me with the supervision and logging of cable percussion boreholes for a geotechnical investigation project. The ideal candidate should have experience in geotechnical engineering and be familiar with the process of cable percussion drilling. Key requirements for the project include: - Geotechnical Investigation: The purpose of the cable percussion boreholes is to conduct a thorough geotechnical investigation. The candidate should have a strong background in geotechnical engineering and be able to provide accurate and detailed logging of the boreholes. - Depth of Boreholes: The expected depth of the boreholes is 40 meters. The candidate should have experience in drilling boreholes of thi...

  €1758 - €3516
  Τοπικό
  €1758 - €3516
  0 προσφορές

  Traditional Auditorium Stage Design for Concerts Preferred Design Style: Traditional Specific Elements or Features: - Incorporate traditional architectural elements and details in the stage design ...details in the stage design - Include a proscenium arch for a classic and formal look - Use rich and luxurious materials such as velvet curtains and ornate woodwork - Design a spacious and functional stage layout to accommodate various musical instruments and equipment Ideal Skills and Experience: - Strong background in traditional stage design and architecture - Knowledge of acoustics and sound engineering for concert venues - Experience in designing stages for musical performances - Attention to detail and ability to create a visually stunning and immersive stage experience for con...

  €644 (Avg Bid)
  €644 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  3D greeting card pop up design 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...in color. Theme and Design: - The client has a specific theme or design in mind for the pop-up. - The designer should incorporate the client's vision into the design. - Creativity is encouraged, and the designer has the freedom to explore different design options. Skills and Experience: - The designer should have experience in creating 3D greeting card pop-up designs. - Knowledge of paper engineering and pop-up mechanisms is essential. - Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop is required. - The designer should have a portfolio showcasing their previous pop-up card designs. Additional Information: - The size and dimensions of the greeting card will be provided by the client. - The client may provide additional details and specificati...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I am looking for a freelancer to proofread and edit my engineering report. The report has a word count of 45000. Style Guide and Formatting: - I have specific style guide and formatting requirements for the report. Technical Knowledge: - No engineering knowledge is required for this project, only editorial checks are needed. Ideal Skills and Experience: - Strong proofreading and editing skills - Attention to detail - Familiarity with engineering terminology - Ability to follow specific style guide and formatting requirements

  €247 (Avg Bid)
  €247 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές

  ...the high-speed reciprocation of the aluminium part. i.e. how much material will erode from the surface? The ideal candidate should have a strong background in mechanical engineering and experience in simulation software. Attention to detail and the ability to interpret and analyze simulation results are crucial for this project. I am open to suggestions regarding the software or simulation tool that should be used for this project. Attached video of the mechanism reciprocating. 2 orange slides are the plastic parts that will experience wear and the grey part is the aluminium. Skills and Experience: - Mechanical engineering - Simulation software - Wear analysis - Data interpretation - Problem-solving - Attention to detail - Experience in optimizing performance through sim...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ... Playstore, and Appstore. Project Overview: We're looking for a skilled individual to craft a comprehensive blog brief for our upcoming article, "5 Innovative Engineering Apps: Streamlining Workflows" This brief will be pivotal in guiding our content team to produce a compelling, high-quality blog post that aligns with our broader content strategy. Key Requirements: Title: 5 Innovative Engineering Apps: Streamlining Workflows Keywords: Engineering Apps (Primary) Secondary: - Productivity Apps for Engineers - Best Apps for Engineers - Engineer Task Management Apps - Engineering Management Apps - Workflow Automation in Engineering Target Word Count for blog (not brief): 2,500 words Audience: Engineers Focus Areas for the Brief: - Conte...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Product design 4 μέρες left

  I am looking for a product designer to help produce CAD designs to support a patent application for a new small domestic appliance. Please respond if: - Expertise in industrial design for home products / domestic appliances. - Experienced in field of Electronics / Engineering. - Ability to create practical and functional designs. - Experience producing CAD designs for utility patent applications

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Product design -- 2 4 μέρες left

  I am looking for a product designer to help produce CAD designs to support a patent application for a new small domestic appliance. Please respond if: - Expertise in industrial design for home products / domestic appliances. - Experienced in field of Electronics / Engineering. - Ability to create practical and functional designs. - Experience producing CAD designs for utility patent applications

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for a CAE Analysis - FEM/FEA/CFD Business consultant who has expertise in PRODUCT ENGINEERING BUSINESS, AUTOMOTIVE and AEROSPACE from the mentioned LOCATIONS below: #GERMANY #UNITED KINGDOM #USA #CANADA Specific Areas of Consulting: - CAE design Validation - CAE Simulation - Electronic CAE Goals and Outcomes: I have specific targets that I want to achieve through this consultation. These targets may include improving efficiency of Work done and reducing costs . Engagement Preference: I prefer to work with a consultant on a project basis. This means that we will collaborate for a defined period of time to achieve the desired outcomes. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of operations management and supply chain principles. - Experience in conducting pr...

  €46521 (Avg Bid)
  €46521 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Trophy icon LOGO DESIGN CONTEST ANRCONSTRUCTIONS 6 μέρες left

  LOGO DESIGN CONTEST DUE TO SOME TECHICAL ISSUE IT SHOWING BROUCHER THIS IS LOGO DESIGN CONTEST. ALL TYPES OF CONSTRUCTION WORK IN INDIA WILL BE DONE BY ANR CONSTRUCTIONS. They work in all fields related to construction, including civil, mechanical, electrical, and one-coloum construction. REQUIRED LOGO I've attached the previous logo. Please check and prepare the new file needed in the illustrator colour combination. NEVER CHANGE MY OLD LOGO; USE THE SAME COLOURS TO CREATE NEW ONE I've attached the old logo below. FILES SUBMITTED IN PDF AND ILLUSTRATOR FILES

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for an electrical engineer with expertise in 2nd year circuits. I have specific advanced questions that I need help with. It will be time limited 2.5 hours for seven questions basics up to transient and ac analysis.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  looking for classification model to identify spam or non spam 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Use a combination of feature engineering, data preprocessing, and machine learning algorithms to train the model - Implement techniques such as text mining, natural language processing, and pattern recognition to improve the model's accuracy - Ensure the model is scalable and can handle a large volume of incoming emails - Provide documentation and instructions on how to deploy and maintain the model Skills and Experience: - Strong background in machine learning, data science, or a related field - Proficiency in programming languages such as Python or R - Experience with machine learning libraries and frameworks such as scikit-learn, TensorFlow, or PyTorch - Knowledge of text mining techniques and natural language processing - Familiarity with feature engineering and ...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  We want expertise in electronic engineering and design to help us in our project regarding control of three phase motor speed using STM32 microcontroller. We want to utilize IOT along with BLE technology. We want to design and implement a system from scratch with hardware being the first step and software being the second.

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  House Plans Revision 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled architect or designer who can help me with revisions to my 8x8 log house plans. I need someone who is experienced in layout modifications. I need someone who is licensed to stamp both drawings and engineering plans for the state of Utah. Style/Theme: No specific theme Timeline: I am flexible with the timeline and open to discussing the project duration. Skills and Experience: - Strong expertise in architectural design and layout modifications - Proficiency in using CAD software - Attention to detail and ability to accurately interpret and implement changes to the existing house plans - Creativity in suggesting design improvements and optimizing the use of space

  €356 (Avg Bid)
  €356 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  Κορυφαία civil engineering Άρθρα Κοινότητας