Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 cisco δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Cisco 3925 HA Configuration Έχει λήξει left

  HA Configuration with dynamic routing and multiple GRE tunnels for VPN. Λειτουργεί ήδη BGP με τον ISP και απο τους δύο routers και κάνουμε advertise δικό μας subnet μέσω του BGP.

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm seeking a knowledgeable IT professional who can assist me in passing numerous IT certifications including CompTIA A+, Cisco CCNA, Microsoft MCSA and other IT certifications. Key Responsibilities: - Study Assistance: I need help in preparing for the exams, understanding the concepts and ensuring that I am well-equipped for the certification tests. - Application Guidance: I may require assistance with the application process for these certifications, and I would appreciate guidance in these procedures. The ideal freelancer for this project should have: - A strong background in IT, with the necessary expertise in CompTIA A+, Cisco CCNA, Microsoft MCSA and other IT certifications. - Experience in tutoring or guiding individuals through certification processes. - Excell...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  IT CERTIFICATION HELP NEEDED 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a knowledgeable IT professional who can assist me in passing numerous IT certifications including CompTIA A+, Cisco CCNA, Microsoft MCSA and other IT certifications. Key Responsibilities: - Study Assistance: I need help in preparing for the exams, understanding the concepts and ensuring that I am well-equipped for the certification tests. - Application Guidance: I may require assistance with the application process for these certifications, and I would appreciate guidance in these procedures. The ideal freelancer for this project should have: - A strong background in IT, with the necessary expertise in CompTIA A+, Cisco CCNA, Microsoft MCSA and other IT certifications. - Experience in tutoring or guiding individuals through certification processes. - Excell...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  3,5h cisco deployment 0,5h dhcp scope change + access-lists

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Cisco ACI Runbook Configuration Expert 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a Cisco ACI expert who can assist me in creating a detailed runbook focused on the attached requirement. This runbook is intended to be a comprehensive guide for the team to handle our Cisco ACI environment, so a step-by-step approach is essential. Key Responsibilities: - Assist in the creation of a detailed runbook for our Cisco ACI environment, specifically focusing on configuration management. - Providing step-by-step instructions for key processes and workflows. Ideal Skills and Experience: - Proven expertise in Cisco ACI and creating a detailed runbook focused on the attached file requirement - Previous experience in creating technical runbooks, particularly in a step-by-step format. - Excellent communication skills and an ability t...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Looking for a network expert, with experience in Cisco routers/switches, FMC, Cisco WLC/prime, Meraki switches, BGP, LAN, WAN. Key project requirements include, but are not limited to: - Configuring end-to-end Site-to-Site VPN (FMC) - Optimizing network traffic flow - Implementing BGP routing - Securing LAN and WAN connections - Configuring Cisco routers/switches, FMC, Cisco WLC/prime, and Meraki switches - Ensuring secure and reliable communication between remote sites The ideal candidate will have a proven track record in network engineering, specifically with the above-mentioned systems and devices, hence a working knowledge of these devices is necessary. .

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  As the lead on this project, I am seeking a Cisco expert with a specialized knowledge of firewalls. This project entails: - Comprehensive configuration of Cisco firewalls - Timely updates of firewall software The ideal freelancer for this job should: - Be immensely skilled in managing Cisco firewalls - Possess a deep understanding of firewall protocols, upgrades, and configurations - Provide a highly detailed project proposal that outlines their approach to achieving the desired results Upon submission of their application, freelancers should ensure their project proposal is included, as this requirement is paramount to my selection process. Looking forward to engaging with experienced Cisco professionals who can deliver on this task diligently and professi...

  €461 (Avg Bid)
  €461 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm looking for a skilled and certified Cisco Network Engineer to help upgrade our current network. Responsibilities: - Install new core and access switches - Provide network design and architecture planning - Configuration of new switches (Fiber & Access) - Troubleshoot and optimize the network for best performance - Diagnose loopholes and fix existing issues The primary goal of this project is to improve our network's reliability and stability. The ideal candidate should have extensive experience in network engineering, particularly with Cisco hardware. Key skills and experience: - Certified Cisco Network Engineer - Proven experience in network installation and configuration - Strong troubleshooting and performance optimization capabilities - Abilit...

  €690 (Avg Bid)
  €690 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am in need of a seasoned System Administrator with 8 to 10 years of proven experience, specifically in Ubuntu. The individual should have a solid background in server infrastructure, network, WiFi, firewalls, routers, VPN, and Cisco switches. Key Responsibilities: - Server Setup and Maintenance: The successful candidate will be responsible for the setup and maintenance of our servers. - Network Configuration and Troubleshooting: The candidate should be able to handle network configuration tasks efficiently and troubleshoot any issues that may arise. - Firewall and Router Management: We need the freelancer to manage our firewall and routers effectively. Ideal candidates should have a proven track record in similar roles, with clear evidence of their past work and experience in th...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...who can assist with updating the IOS and configuring a Cisco 4431 Integrated Service Router ISR4431/K9 V02 . SSL and create a VLAN NAT service The router will be configured for Static NAT services. The objective is to have the route provide NAT IP with a port to redirect a single public IP to several server's IPM using ports. Key Requirements: - Reset Cisco 4431 ISR to factory settings - Configure the router for Static NAT only - Upgrade the IOS for the specific model Additional Details: - The router will be integrated into an existing network. - I can provide KVM to the router console port Ideal Skills and Experience: - Proficient knowledge of Cisco 4431 ISR and experience with factory resets - Extensive experience in configuring Cisco routers for S...

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Apple Device Security Enhancement Έχει λήξει left

  I need an astute ethical hacker with a demonstrable background in identifying system vulnerabilities and enhancing security. The problems that need to be addressed are: - 17 months of repeated hacking, which started with 1 router, then 7 more, and a Cisco external firewall. As well as the constant changing of very long, complicated passwords stored offline, having to reset every device (including appliances), changing major accounts, and finally buying new devices while changing internet providers, yet this problem persists. I've contacted the authorities, the FBI, and hired a private detective. I found that cyber-security people only work for companies. -Securing all of our devices so that there's no way someone can delete pictures, change passwords, and so many other ...

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Simplified Network Security Setup Έχει λήξει left

  I need assistance in setting up ethernet LAN network with OpenWrt and firewall configuration and intrusion detection systems for my small, simple network infrastructure. I also need to set up nmap (Cisco Packet Tracer), change network device's DNS address, IPv4, IPv6, and MAC is a one-time project. The freelancer should ideally possess the following skills and experience: - network security - Proficient with Ethernet LAN installation and set up - Proficient in OpenWrt - Proficient in firewall configuration - Knowledgeable in intrusion detection systems - Experience working with small network infrastructures, creating new DNS address, IPv4, IPv6, and MAC address Please be ready to provide examples of similar work you've done in the past. Thanks!

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...experience in Cisco network systems to provide ongoing training and consultancy services. As an expert, you should not only possess a deep understanding of Cisco systems and other reputed products but also have a knack for instructing and sharing your knowledge effectively. Well experienced in Switches configuration of LAN, WAN, TCP IP, Routers, firewall, VLANs, Subnets, Gateways etc in Data Center and large and small environments Key aspects of the project include: - Training: Your role will involve developing and delivering training sessions on Cisco network systems. The training should be comprehensive, practical, and catered to a varied audience, from beginners to more experienced professionals. - Consultation: You will also need to provide consultancy servic...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm looking for a skilled IT professional based in Bahrain who can assist with the installation and decommissioning of our network devices, particularly Cisco equipment. Key project details: The scope of work includes: Uninstalling the following equipment from the rack: Cisco Switches and Firewalls APC APDU 8953 Packing the equipment into boxes for shipping. Packing all spare parts and other items from the rack. Cleaning the rack Ideal skills and experience: - Proficiency with installing and decommissioning network devices, particularly Cisco equipment. - Good understanding of IT operations and infrastructure. - Excellent time management and organizational skills to ensure the project is completed within the specified timeframe. - Strong communication sk...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...Configuring our pfsense router for optimal load balancing to ensure that our internet connection is used to its maximum potential. - Setting up specific VLANs on our Mikrotik router to segregate our network into segments, enhancing security and overall network efficiency. - Configuring our Cisco switch to support PPPoE distribution between 5-8 departments seamlessly. Ideal candidate should have: - Profound experience in configuring and optimizing networks, specifically with pfsense, Mikrotik, and Cisco devices. - Strong understanding of VLANs, load balancing, and PPPoE, with proven experience implementing these in a network environment. - Excellent problem-solving skills and the ability to troubleshoot network issues quickly and efficiently. The successful applicant will...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Cisco ISR 4451 Boost License Needed Έχει λήξει left

  I'm looking for a CISCO ISR 4451 Boost License.

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm in need of a Networking Expert who can assist in setting up a new network and troubleshooting existing issues. The scope of the network is not defined, so we require someone with a broad skill set and experience in a var...with a broad skill set and experience in a variety of network sizes. Key Requirements: - Expertise in both setting up new networks and troubleshooting existing network issues. - A broad understanding of networking principles and technologies. - Experience working in a variety of network sizes (Small office/home office (SOHO), Medium-sized enterprise, Large-scale enterprise). Ideal Skills: - Cisco networking - Network security - Wireless networking Please provide examples of past projects that demonstrate your ability to handle both network setup and t...

  €193 (Avg Bid)
  €193 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Cisco Network Expansion Έχει λήξει left

  As someone seeking to expand my current network, I'm interested in installing Cisco switches and routers. This installation's primary purpose is to improve network coverage, ideal for supporting less than 50 devices. Key Skills and Experience: • Proficiency in network expansion, particularly utilising Cisco products • Ability to establish a secure, high-performing network • Proven experience in connecting up to 50 devices neatly and effectively Please provide a clear strategy for a smooth transition and a secure connection for all devices to the expanded network. The expansion should be well-integrated to allow seamless daily operations.

  €1965 (Avg Bid)
  €1965 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am currently seeking a Cisco ISE expert to assist me in fine-tuning our Network Access Control (NAC) policies and setting up report configurations. Key Requirements: - Proficiency in Cisco ISE 3.2 - Experience in fine-tuning NAC policies and configurations - Ability to set up custom reports in Cisco ISE Your main responsibilities will include: - Assisting in fine-tuning our NAC policies to optimize security and network performance. - Setting up report configurations based on the needs of our organization. Please note that the report generation part is not strictly specified, so I am open to your suggestions and recommendations on what types of reports would be most beneficial for our network. If you have a solid background in Cisco ISE and are comforta...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...style. Must be expert on the following: • Networking Fundamentals: Understanding of networking concepts such as OSI model, TCP/IP protocols, subnetting, VLANs, and routing protocols (e.g., RIP, OSPF, EIGRP). Knowledge of LAN/WAN technologies, Ethernet standards, wireless networking principles, and network topologies. • Cisco IOS and Configuration: Proficiency in Cisco IOS (Internetwork Operating System) command-line interface (CLI) for configuring and managing Cisco routers and switches. Ability to perform basic and advanced configurations, including VLAN configuration, routing protocols configuration, access control lists (ACLs), and NAT (Network Address Translation). • Network Security: Understanding of network security principles, including a...

  €2082 (Avg Bid)
  €2082 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Cisco Packet Tracer Expert for LAN Έχει λήξει left

  I'm in need of a proficient Cisco Packet Tracer expert to help me with an Intermediate level Local Area Network (LAN) configuration. The selected freelancer should be able to handle the following tasks: - Network Configuration: You will be required to set up and configure a mid-complexity LAN network. This will involve connecting different devices within the network such as routers, switches, and computers, ensuring they communicate effectively. - Troubleshooting: If any issues arise during the configuration process or if the network does not function as expected, you should have the expertise to troubleshoot and rectify these problems promptly. - Virtualization: As part of the project, you will be responsible for creating a virtual environment that mirrors a real-world LAN ...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...accompanied by comprehensive documentation and configuration instructions. Key requirements include: - Building a network with Cisco switches, leveraging my current campus equipment - Ensuring basic security controls are in place to safeguard the network against potential vulnerabilities - Configuration of the network to support Internet Protocol Suite (TCP/IP) and Open Shortest Path First (OSPF) communication protocols, spanning tree, hsrp, vlan, trunk, erherchannel. Core area, distribution area and access. Also, must include a firewall for security Ideal candidate would have: - Expert knowledge in network design and implementation - Proven experience with Cisco switches and Packet Tracer - Understanding of basic security controls - Familiarity with configuring both th...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm looking for a skilled Python programmer to correct a script that's intended for automation tasks. I need a Python programmer who can help me correct my existing script. Essentially, I created this script to run some "show commands" on Cisco devices and generate the results in an Excel sheet. However, I am encountering an error when running the script. - Identifying and correcting all errors present in my existing Python script to ensure it efficiently achieves its automation tasks without hitch. Skills and Experience: - Proficiency in Python programming - Experience dealing with automation tasks - Strong problem-solving skills - Ability to understand, debug, and improve upon existing codebases Please note, for now, the focus is solely on correction ...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  We have setup a server on premises we would like to install Cisco phones 7962 with sccp

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm seeking an experienced network technician to replace an old Extreme switch that has failed, with a new Cisco switch. Key tasks include: - Removing the faulty Extreme switch - Installing the new Cisco switch - Configuring the new switch fully to match the old one's specifications and features Ideal candidates will have exceptional expertise in Cisco systems, switch installations, and configurations. Important for the freelancer is to provide enhanced security, better compatibility, and improved performance than the previous switch. This project requires a full setup, highlighting the need for substantial knowledge and proficiency in handling and setting up Cisco switches.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...assessing performance, although the specifics are still open for interpretation. Create a PowerShell script to monitor Meraki Cloud availability and performance. Here are the basic metrics which are need to be monitored: Cisco: Meraki Device up/down status Cisco: Meraki Organization License and expiry alerts in 30 days - Configure email to be sent to your email id(configurable email address) Cisco: Meraki Uplink Status(up/down) - The device interface(MX device) should be consistently down for 10 minutes before raising the incident Cisco: Meraki VPN Status (state change) Cisco: Meraki firewall interface loss/latency ( threshold >10 percent) Raise an incident in case the API endpoint is down for more then 15 minutes. The script should create an inci...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...role necessitates the following: -Skillset and Expertise: Proficient in setting up Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), and Wireless networks is a must. Experience with Cisco equipment (Routers, Switches, Firewalls, IPS) and SolarWinds for network management essential. -Specific Tasks: The tasks involve setting up robust network infrastructure, ensuring the network remains functional and resolving any issues that arise, and implementing security measures to safeguard the network from potential security breaches. -Device Integration: The network will incorporate multiple devices such as Cisco Router, Switch, Firewall, IPS and SolarWinds for network monitoring, hence a working knowledge of these devices is necessary. The ideal candidate for this project wi...

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...Multi-protocol support, and Tunneling Over Own Protocol Along Other Protocol. The design should be minimalistic. Key Requirements: - Cross-platform development skills - Experience in VPN app development - Proficiency in implementing complex features such as Kill Switch and Multi-protocol support - Strong design skills - A good understanding of security protocols and tunneling. - Protocols : Cisco AnyConnect (TCP & UDP) , Openvpn (TCP & UDP) , IP Over DNS , IP Over ICMP - Without Need Root & Jalibreak For our proprietary protocols, which are IP Over ICMP & DNS, quality is extremely important, and the KeepAlive mechanism must be adhered to. Additionally, these protocols should be implemented in such a way that the packet type is exactly similar to the protocol, ...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...assessing performance, although the specifics are still open for interpretation. Create a PowerShell script to monitor Meraki Cloud availability and performance. Here are the basic metrics which are need to be monitored: Cisco: Meraki Device up/down status Cisco: Meraki Organization License and expiry alerts in 30 days - Configure email to be sent to your email id(configurable email address) Cisco: Meraki Uplink Status(up/down) - The device interface(MX device) should be consistently down for 10 minutes before raising the incident Cisco: Meraki VPN Status (state change) Cisco: Meraki firewall interface loss/latency ( threshold >10 percent) Raise an incident in case the API endpoint is down for more then 15 minutes. The script should create an inci...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...Multi-protocol support, and Tunneling Over Own Protocol Along Other Protocol. The design should be minimalistic. Key Requirements: - Cross-platform development skills - Experience in VPN app development - Proficiency in implementing complex features such as Kill Switch and Multi-protocol support - Strong design skills - A good understanding of security protocols and tunneling. - Protocols : Cisco AnyConnect (TCP & UDP) , Openvpn (TCP & UDP) , IP Over DNS , IP Over ICMP - Without Need Root & Jalibreak For our proprietary protocols, which are IP Over ICMP & DNS, quality is extremely important, and the KeepAlive mechanism must be adhered to. Additionally, these protocols should be implemented in such a way that the packet type is exactly similar to the protocol, ...

  €758 (Avg Bid)
  €758 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  As a business, we're in need of an experienced professional to work on configuring our Cisco router and establish a site-to-site VPN. You will be responsible for: - Configuring the router to enable VPN - Setting up a secure site-to-site VPN for remote access Already in place is all the required infrastructure, so we expect smooth, quick, and hassle-free setup with minimal downtime. Ideal skills include: - Expertise with Cisco systems - In-depth knowledge and experience in VPN Setup and maintenance - Understanding of network security protocols This job requires someone who can deliver efficient, effective solutions, ensuring secure, remote access for our team. Your proficiency in keeping our systems up and running will enable our business to operate seamlessly, ...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am seeking to support for POC implementation Cisco ISE and WLC on Azure. The current 9800 WLC and ISE is in onprem and we require someone to setup POC for initial setup and recommendations for the topology and best practices. Looking for Someone done similar setup before and can answer various questions and help with initial setup only. Skills & Experience: - Significant expertise in Azure, specifically Azure ISE and Cisco WLC deployment - Extensive knowledge of Cisco ISE and WLC - Proficiency in implementing network access control and user authentication - Experience in setting up both systems in Azure.

  €866 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €866 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm in need of a skilled CISCO router expert who can help convert our Cisco ISR4331 router into a voice gateway. The primary purpose of this conversion is to route SIP traffic for voice communication. We already have an existing SIP trunk provider, so the focus is on configuring and optimizing the router for this specific purpose. Key requirements and deliverables include: - Configuring the Cisco ISR4331 router to act as a voice gateway for SIP traffic - Ensuring seamless routing of SIP traffic - Implementing best practices for voice communication over the network - Testing and verifying the setup for medium call volume (10 to 50 calls per hour) Ideal candidates should have: - Proven experience in configuring Cisco routers for voice gateway functionali...

  €193 (Avg Bid)
  €193 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Cisco Training Έχει λήξει left

  I'm seeking a Cisco expert and trainer to lead a week-long training program for a group of intermediate-level professionals. The training should cover the following fundamental Cisco technologies and topics: - Networking fundamentals - Routing and switching - Security Ideal candidates should have in-depth knowledge and practical experience in these areas. The training program should be structured, engaging, and catered specifically for participants with intermediate-level understanding of Cisco systems. The goal of this project is to help trainees deepen their understanding of Cisco concepts and technologies, and to equip them with practical skills and knowledge that can be applied in their professional roles. Skills/Experience: - Extensive experienc...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Cisco Trainer for in class training Έχει λήξει left

  I'm seeking a Cisco trainer with mastery in Route and Switch, as well as Network Security. Your expertise should be considered advanced as I am not looking for novice or intermediate instruction. The future sessions should cover unique scenarios as well as comprehensive explanations of the chosen topics. Key Skills: * Expert in Cisco Routing and Switching * Extensive knowledge in Network Security * Effective communication and teaching skills Training Method: The training should be conveyed in-person. The location will be discussed further once I've decided on a suitable trainer. Please provide details about your teaching experience and your approach to covering the modules in question. If samples of your teaching plans or resources are available, that would be...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...developer with knowledge in cisco SAN switch health checks to write a script for automating a Cisco MDS SAN switch health check. The script will need to automate several tasks including: - SSH to switches by importing excel file which having Ip details and import credential file. - Attempt running few commands and Gathering output of overall switch health status - Checking the conditions from the output of each hardware status - give the overall output of all switches whether healthy or not - send an automatic email via outlook(which includes gathering overall output of all switches and also final table which looks like whether switch is healthy or not). I would like to see applicants demonstrate their experience in writing similar scripts, and especially in performing ...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm in need of a skilled freelancer who can assist me with creating a comprehensive wireless heat map design for 2 buildings. The project requires the following: - Designing Wireless Heat Maps: I need you to provide a detailed heat map illustrating the wireless coverage for each building. - Cisco Access Points Expertise: You should be well-versed with using Cisco Access points in designing wireless heat maps. To ensure a successful application, please include a detailed project proposal that outlines your approach to the task, while also highlighting relevant experience in similar projects. Please note that each building is within the range of 10,000 to 50,000 square feet.

  €531 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €531 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Cisco Packet Tracer Proyect Έχει λήξει left

  Basically this is what the proyect says: In this project to be carried out in Packet Tracer, a topology is provided, in which you will find the different headquarters and campuses of the University of Costa Rica, which must be configured to communicate with each other, the different configurations learned will be tested during the course, which covers basic configurations of switches and routers, IPv4 addressing and IPv6, routing, security, and so on. This is not a big proyect, a proyect focused for real life or anything like that, is a proyect based on a pkt file (Packet Tracer simulation)

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Expert CCNA & CCNP Trainer Needed Έχει λήξει left

  I'm in search of a skilled, experienced CCNA & CCNP trainer to conduct offline training at a specific location. Key Aspects: - The ideal trainer for this role should be an expert in CCNA & CCNP, ensuring they can deliver high-quality training in Networking Fundamentals, Routing Protocols & Concepts, ...fit, you should have: - In-depth knowledge and practical experience with CCNA & CCNP. - Proven track record of conducting successful, engaging training sessions. - The ability to adapt to the needs and levels of the participants, making sure the content is accessible and beneficial to all. This is an excellent opportunity for a seasoned trainer who is passionate about sharing their expertise in Cisco networking. Your commitment and skill in delivering top-tier ...

  €1924 (Avg Bid)
  €1924 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Ideal Skills and Experience: - Proven experience in network setup, configuration and troubleshooting, particularly with Cisco systems. - Prior experience in a tutoring or instructional role would be beneficial. - Strong communication skills are essential.

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Cisco DNA Center certified trainner Έχει λήξει left

  Hello, We are looking for expert who can give an Online Introduction training on Cisco DNA Center. the Level of knowledge for this training should be CCNA level. so with Basic Routing, Switching, and Wireless example.

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I urgently need a Cisco expert to configure a router and set up an MPLS line between two sites. Time is of the essence, so I'm looking for someone who can start right away and complete this task promptly. Key tasks include: - Cisco Router Configuration: You should be well-versed in setting up Cisco routers, ideally having experience with the specific model we'll be using. - MPLS Line Setup: You'll be responsible for ensuring our MPLS line is established correctly and functioning smoothly. It's also important that you have a good working knowledge of network configurations and troubleshooting, as well as a strong understanding of MPLS technology. If you're confident in your abilities and can deliver a high-quality service within a tight ti...

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Configuração de CISCO C9120AXI Έχει λήξει left

  Precisamos restaurar o sistema operacional e reconfigurar um AP CISCO C9120AXI

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Cisco AP Model 9105AX Configuration Έχει λήξει left

  I need a skilled network engineer to configure my Cisco AP model 9105AX. This job involves: - Implementing the appropriate SSID and authentication settings - Ensuring the configuration aligns with my network security requirements - Providing guidance and suggestions on best practices with respect to this model of Cisco AP. Ideal skills for the job: - Proven experience in configuring Cisco APs - Proficiency in network security and best practices - Ability to understand and meet specific requirements of the Cisco AP model 9105AX.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...experience in cisco contact center domain with good skills in scripting & customization detail job description Job Title: Senior Cisco Contact Center Engineer Job Summary: We are seeking a highly skilled and experienced Senior Cisco Contact Center Engineer with over 10 years of experience in the Cisco Contact Center domain. The ideal candidate will have a strong background in scripting and customization, demonstrating the ability to design, implement, and manage advanced contact center solutions. This role involves working closely with clients to understand their needs and deliver tailored solutions that enhance their contact center operations. Key Responsibilities: Design and Implementation: Design, configure, and implement Cisco Contact Cen...

  €1723 (Avg Bid)
  €1723 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Tengo que diseñar una red convergente que siga los siguientes criterios( escalabilidad, seguridad, tolerancia a fallos, QOS) Adjunto archivo donde explica a detalle. Este trabajo debe realizarse en Cisco Packet tracer

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am seeking a competent individual with expertise in Cisco Packet Tracer. The task involves the creation of a Cisco packet tracer file that adheres closely to my outlined objectives. Key Project Requirements: - Ensure compatibility with Windows. Expertise in Windows operations will be an advantage. - The tracer file should be crafted with an underlying basic understanding level. Any advanced complexity need not be included. - Furthermore, the packet tracer must illustrate a Wide Area Network (WAN) joining two sites together. Details below : The scenario you must please follow A multi-national organisation is based in two cities: London and Paris. Your task is to design a network topology that allows the two locations to connect to each other and access shared resour...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Need of a Cisco expert adept at configuring and setting up a secure network with specific emphasis on Cisco ASA, VPN, and Cisco ISE.

  €444 (Avg Bid)
  €444 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Hi, I have a small task in Cisco and I am looking for an expert to work on it its a very urgent task, need to be completed within 24 hours Only pakistani freelancers place the bid Thank You

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Cisco Meraki VPN Expert Needed Έχει λήξει left

  I'm looking for a Cisco Meraki specialist to optimize our MX85 and Z3 site to site VPN for better throughput. Key Requirements: - Expertise in Cisco Meraki MX85 and Z3 - Proven track record in site to site VPN configuration - Experience in enhancing VPN throughput - Ability to address the needs of a small office network - Familiarity with remote employee access setup The primary goal of this project is to ensure that remote employees (in the range of 11-50) can access our office network seamlessly and securely. Your role will involve fine-tuning the VPN setup to enhance the data transfer speed between sites. Ideal candidates should have prior experience in similar projects and a deep understanding of VPN technologies, particularly in the context of small office netw...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Κορυφαία cisco Άρθρα Κοινότητας