Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  57,488 cartography maps δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Software engineer Έχει λήξει left

  Υλοποιήση mobile εφαρμογής, με τεχνολογίες όπως : Javascript , React Native , Google Maps API etc.

  €472 (Avg Bid)
  €472 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Καλησπέρα σας. Ψάχνω για προγραμματιστή-ές με εμπειρία σε apps για χάρτες (Arcgis, Qgis ή άλλο). Το πρότζεκτ αφορά τη συλλογή δεδομένων επιχειρήσεων από χάρτη (google base maps ή άλλη βάση δεδο&...

  €1199 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €1199 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Hello, We are looking to find the SMEs (small-medium enterprises) in a specific geographical area, to collect data. 1) The SMEs should be (cafe, hotels, restaurants, bars...research (for example a restaurant on the mountain). 4) They have their own parking for customers 5) The SME is located to an autonomous or semidetached building (for example a café on the basement of a multistore building doesn't interests us) 6) Deliverable is the location of the SMEs on a google maps list for our android phones as per picture. If at any case that is not feasible inform us before the initiation of the project. 6) Excel with data for those SMEs that are not located in google maps as business and found through other means (google search for instance) We know the area well ...

  €66 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €66 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  listing and booking web application Έχει λήξει left

  Δημιουργίας custom πλατφόρμας τύπου airbnb με τις εξής δυνατότητες: 1. Δημιουργία λογαριασμού χρηστών 2. Οι χρήστες θα έχουν 2 δυνατότες, είτε να είναι δανειστές είτε ενοι&kapp...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Δημιουργίας custom πλατφόρμας τύπου airbnb με τις εξής δυνατότητες: 1. Δημιουργία λογαριασμού χρηστών 2. Οι χρήστες θα έχουν 2 δυνατότες, είτε να είναι δανειστές είτε ενοι&kapp...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Υλοποίηση web εφαρμογής για την επισήμανση δημοφιλών θεμάτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει ...στους χρήστες να παρατηρούν ποια θέματα συζητούνται από χρήστε&si...

  €733 (Avg Bid)
  €733 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  SKETCH MAP 6 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer to create a basic overview sketch map for my planning project. Purpose: Planning Landmarks/areas: Some, but not all, are decided Level of detail: Basic overview Ideal skills and experience: - Experience in creating sketch maps for planning purposes - Ability to incorporate specific landmarks/areas into the map - Strong attention to detail to ensure accuracy in the map - Creativity to suggest additional landmarks/areas if needed

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...ed is great, using additional fp libs such as fp-ts or Ramda is not required. In general: - Small composable functions. - No nested code. - Avoid if statements. Branches are only ok in the simplest and unavoidable use cases. Simple clean ternaries are fine. - Along with avoiding branching, absolutely no try/catch. - Never throw. - No control loops. - No unbounded iterators. - Use maps rather than a switch or if/else. - Functions should be small, pure, and composable. - Separate configuration from code. - Use arrow function syntax. - Avoid async/await as one can accidentally block the event loop. *Testing* Fine grain testing of LangChain does not seem completely straight forward but there are current improvements to its testability and the LangSmith debugg...

  €460 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €460
  2 συμμετοχές

  I need an experienced web developer to confirm that all features of an e-commerce website code is working 100% and won't crash. This website includes highcharts maps, users can make offers, schedule inspections and buy. There are e-mails that receive buyers and sellers automatically for each action. I'd like to have it all ready in 1 week. Thank you.

  €400 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €400 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  Only apply if you have experience with the Google maps ROUTES PREFERRED api. I am looking for a Python expert to troubleshoot my Google Maps Routes code, specifically addressing the issue of API connection errors. Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming - Proficient in working with Google Maps API - Experience troubleshooting code and resolving API connection errors Requirements: - Provide regular updates on the progress of the troubleshooting process This project requires a diligent and experienced Python developer who can quickly identify and resolve API connection errors in my Google Maps Routes code.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  ...detailed A0 shopping centre map for my 2 storey centre with approximately 40 shops. The map should include shop names and additional features such as restrooms and elevators. Skills and experience needed: - Proficiency in creating detailed floor plans - Ability to incorporate shop names and additional features accurately - Knowledge of graphic design principles for creating visually appealing maps Color schemes and design elements: - I am open to the designer's creativity and suggestions for color schemes and design elements. Final map format: - The final map should be delivered in an editable vector file format such as AI or EPS. If you have previous experience in creating detailed floor plans and are skilled in graphic design, I would love to hear from you. Please pr...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Pc Doom game modded for me easily 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer to mod the PC Doom game for me, specifically focusing on gameplay changes. Specific Modifications: - The freelancer will be responsible for making gameplay changes to the PC Doom game. Should have experienced with GZDoom and coding. New Levels and Maps: - I have specific ideas in mind for the new levels and maps. Number of New Levels and Maps: - I would like to have more than 7 new levels and maps created. New skins: -I have specific ideas for weapon skin changes and monster skin changes as well as a new HUD for the FPS view Ideal Skills and Experience: - The ideal freelancer for this project will have experience in modding PC games, specifically Doom. - Strong knowledge of the game mechanics and level design is...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ... Project Specifications: Reverse Proxy: nginx. Database: PostgreSQL version 13.3. Application Server (API): Node.js version 18. Platform: Node.js version 18. Framework: NestJS version 9. Package Manager: yarn. ORM: TypeORM. Mail and Marketing: Brevo/SendInBlue. Logging and Alerts: Sentry. Authentication: with JWT. Payments: Stripe. Administrative Panel: AdminJs. Maps: Google Maps/API. Object Storage: AWS S3. Main Tasks: -System Analysis: Evaluate the existing AdminJS interface () to understand all the features and capabilities we currently use. -Function Migration: Transfer all functionalities from AdminJS to Minimal Dashboard. AdminJS is a framework that requires development in accordance with its internal rules. The transition may require additional

  €587 (Avg Bid)
  €587 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I am looking for a Python script that will allow me to zoom in/out and move the view pane over a whole city in Google Maps. Here are the requirements for the project: Functions: - Zoom in/out: The script should have the capability to zoom in and out of the map. - Move the view pane: The script should allow me to move the view pane to different areas of the city. City: - The script should be able to work with any city. It should not be limited to a specific city or multiple cities. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming. - Experience working with Google Maps API or similar mapping libraries. - Familiarity with zooming and panning functionality in mapping applications. - Knowledge of working with different output file formats (text, CSV, JSON...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  PHP expert-APIs integration Expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a PHP expert who has experience in integra... Specific requirements for the project include: - Integration of payment APIs (API documentation and credentials will be provided) - Experience with Laravel framework - Knowledge of PHP and API integration - Ability to troubleshoot and debug any issues that may arise during the integration process Ideal skills and experience for the job include: - Strong understanding of payment APIs (Google Maps API, Facebook API, Twitter API) - Proficiency in Laravel framework and PHP programming - Familiarity with API documentation and credentials - Attention to detail and ability to follow instructions accurately If you have the necessary skills and experience, please provide examples of previous API integration projects you have ...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a Runescape private server with custom items and weapons. Features: - Custom items and weapons that are unique to the server - The ability to create and design custom quests and storylines Level of customization: - Completely new, unique maps that are tailored specifically for the server Preferred programming language: - Java Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Java programming language - Experience in developing Runescape private servers - Knowledge of game development and server management

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for a Flutter developer to integrate an API for my app. Here are the project details: API Integration: - Need to integrate the API for a Flutter app API Documentation and Credentials: - I have both the API documentation and credentials Id...for a Flutter developer to integrate an API for my app. Here are the project details: API Integration: - Need to integrate the API for a Flutter app API Documentation and Credentials: - I have both the API documentation and credentials Ideal Skills and Experience: - Experience with Flutter development - Proficiency in integrating APIs into Flutter apps - Familiarity with the chosen API (Google Maps API, Twitter API, or Facebook API) - Strong problem-solving skills to troubleshoot any issues that may arise during the integrati...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am looking for a skilled individual to assist me with my ArcGIS module. The specific task I need help with is map creation. For this project, I have both existing data that needs to be incorporated into the map, as well as a need to source additional data. The preferred format for the final map output is a digital map. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in A...this project, I have both existing data that needs to be incorporated into the map, as well as a need to source additional data. The preferred format for the final map output is a digital map. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in ArcGIS and map creation - Knowledge of data analysis and geoprocessing - Ability to source and integrate data into the map - Experience in creating digital maps for variou...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  My listing on Google 5 μέρες left

  ...specific type of listing I need, but my main goal is to increase visibility and attract more traffic to my website. Ideal Skills and Experience: - Experience with Google My Business, Google Ads, and Google Maps - Familiarity with SEO strategies and techniques - Knowledge of online marketing and advertising - Ability to analyze data and make data-driven decisions - Strong communication and collaboration skills Project Deliverables: - Conduct a thorough analysis of my current online presence on Google - Determine the most suitable type of listing (Google My Business, Google Ads, or Google Maps) based on my specific goals and requirements - Implement strategies to increase visibility and attract more traffic to my website - Monitor and track the performance of the listing, ...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...and Air Risk Class (ARC). Real-time data processing for risk analysis and flight recommendations. Final Results and Emergency Information Nearest hospital and airport contact information. Maximum flight distance, height, and potential permissions based on risk analysis. Workflow Connects organization’s account with detailed flight operation planning. Allows defining flight zones via interactive maps or KML file imports. Integrated risk analysis form guides the user through environmental and operational risk factors. Generates sequential operation numbers and archives reports for compliance checks. Technical Architecture User-friendly frontend developed in Kotlin/Java. Robust and secure server backend with Node.js or Python, and database systems like MySQL or MongoDB. Adva...

  €3261 (Avg Bid)
  €3261 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  ...informations about players what we want. username steamid avatar userid etc... 2- There is will be Qeue system. Example i go to site and logged in than i can go Solo Match Find and i choose maps which maps i want play and i start the find match. than script add me to QUEUE. 3-Lobby Create system. Everybody can create his own Lobby. And he can invite his friend if u want he can share his lobby link and people can join his lobby. or we can make friend list then he can invite his friend. And if he want he can kick anyone from his lobby. and İf he create lobby and he invite his friends and he choise maps and he start the match find. Than who is in lobby with him script add them to QUEUE again. but after match find in LOBBY players will be same team in csgo gameserver....

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Game development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...never-ending survival mode where the player can freely roam in a thrilling zombie chase, boosted by ample health and ammunition surprises dispersed across the map. 4. *Improved Game Parameters:* A more challenging, addicting, and visually compelling gaming experience through refined movement, weapon control, AI, boss levels, and multiple, breathtaking level designs. 5. *Additional Content:* More maps, more guns, and a whole reservoir of leveling-up possibilities. Do away with repetition and bring in variety to gameplay mechanics. As we brace ourselves to undertake this exciting journey, I earnestly request you to refrain from flooding the gameplay with ads. However, feel free to include them as rewards for players. Please provide an overview of your proposed development strateg...

  €2390 (Avg Bid)
  €2390 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Groundplan 5 μέρες left

  ...of what I want, I am open to recommendations and suggestions from experts in the field. The ideal candidate should have experience in designing industrial groundplans and should be able to work with my rough idea to create a functional and efficient layout. Attention to detail and the ability to optimize space utilization are essential for this project. This is the place: @55.3547603,10.3343482,3a,90y,256.02h,85.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjJBbCOGtJ8rXI-j5b-4D2Q!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu What I want is: Parkering are outside for all visitors ( 1 company and 3 appartments ) Company it the one with the door. 2 spaces to rent out for craftsmen or other companies in the need of place for materials and machines. It could be nice witt a small office of 50m2 with a room

  €364 (Avg Bid)
  €364 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am lookin...freelancer who can create a Python script using Selenium to scroll up and down in the Google Maps window. Skills and experience required: - Proficiency in Python and Selenium - Experience in creating scripts to interact with web pages - Familiarity with the Google Maps API and its functionality Additional details: - The client already has an existing Selenium script that needs to be modified to include the scrolling functionality. - The purpose of scrolling through the Google Maps window is not specified, so the freelancer may need to clarify this with the client. in the attached script you can input a country and a city and a zoom level and the script should get the boundaries of the city from google maps api and try to scroll over the whole c...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Map design for campground 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...map for a medium-sized campground. Key Requirements: - Illustrative map design style - Ability to incorporate specific elements and landmarks provided by the client - Experience in mapping medium-sized areas (11-50 acres) Ideal Skills and Experience: - Proficiency in map design - Strong attention to detail - Creativity in illustrating elements and landmarks - Previous experience in designing maps for campgrounds or outdoor recreational areas The final map should be visually appealing, easy to navigate, and accurately represent the campground's layout and amenities. See page 1 of the attachment. The site designators need to be wider so the site numbers are easier to read and are a closer representation of the distance between sites. Some other minor changes such as: ...

  €339 (Avg Bid)
  €339 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Hire a Web Developer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to create a website with 3 different pages like ike this on the main page will show a free estimate request and get instant requests by email...through any post on the website. 10)Distribute to 300’s of business directories. of business listing sites with 300+ distribution reach ( See attached doc) Syncs business info in real-time Yes Create and update business listings Yes Unlimited number of updates Yes Duplicate suppression management Yes Continually monitors listing accuracy Yes Mobile apps, GPS mapping listings Yes Google, Yelp, Apple Maps, Facebook Data amplification Apple, Dun & Bradstreet, 411, Verizon Yes Major Data Aggregators (Data Axle, Factual, ) Yes Voice assistant submission (Alexa, Siri, Cortana, Google Home, Bixby) Yes

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can modify a situation plan in Revit for property planning purposes. Attached in the file "" is the existing map files. The property nr 81/233 is being split up into 3 separate properties, as shown in the attached old and new situation maps. The property border line in the north should be 4 meters from the house, and the property border line in the south should be 6,75 meters from the house. Therefore, we need these two new property border lines to be included in the digital map files as well. When done, map files should be sent back on SOSI or KOF file

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  I need a website like this in description 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to create a website like this for a free estimate request and get instant requests by email or text. to have : 1) Search engine optimiza...website. 10)Distribute to 300’s of business directories. of business listing sites with 300+ distribution reach ( See attached doc) Syncs business info in real-time Yes Create and update business listings Yes Unlimited number of updates Yes Duplicate suppression management Yes Continually monitors listing accuracy Yes Mobile apps, GPS mapping listings Yes Google, Yelp, Apple Maps, Facebook Data amplification Apple, Dun & Bradstreet, 411, Verizon Yes Major Data Aggregators (Data Axle, Factual, ) Yes Voice assistant submission (Alexa, Siri, Cortana, Google Home, Bixby) Yes

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  Iam Looking for a solution for EDTECH Requirement 1 : Data Entry We would need to build a user interface to store data in terms of Videos , Pictures, Text , PPTs, PDF , word files we should be able to use all mathematical symbols , Formulas, Chemical formulae's, chemical symbols , accounting formats , Charts , Graphs , flow charts , mind maps , all characters , Numbers , currency signs etc data can be stored : In essay , summary , question and answers , Objective questions , True or false , Match the following , differences - all possible question formats Requirement 2: Cloud storage of all this data with proper mapping - good cloud storage solution -charges would be paid by us for storage

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  looking for cracking classic ciphers 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A MonoAlphabetic Substitution Cipher maps individual plaintext letters to individual ciphertext letters, on a 1-to-1 unique basis. That is, every instance of a given letter always maps to the same ciphertext letter. Here's the ciphertext for a message enciphered in the way described above (this is a shift substitution cipher): Kyzj vetipgkzfe dvkyfu nrj ljvu sp Ifdrej ze Tvrjri'j nrij. What is the plaintext for this message? Given the approach described above, for a Shift Substitution Cipher, how many possibilities are there for a shift value? Is this a feasible task? Given the approach described above, for a MonoAlphabetic Substitution cipher, how many possibilities are there for character mappings? Is this a feasible task? What would you expect to happen...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Website for mobile home 3 μέρες left

  Website for Mobile Home Living Purpose: Provide information about mobile home living Features: - Blog/News Section to provide updates and articles about mobile home living - Online Booking System for scheduling tours or appointments - Interactive Map to showcase the location of mobile home communities and amenities Timeline: - Project needs to be completed within a month Ideal Skills...articles about mobile home living - Online Booking System for scheduling tours or appointments - Interactive Map to showcase the location of mobile home communities and amenities Timeline: - Project needs to be completed within a month Ideal Skills and Experience: - Web design and development - Experience in creating informative websites - Proficiency in implementing booking systems and interactive ...

  €297 (Avg Bid)
  €297 Μέση Προσφορά
  138 προσφορές
  Create a Map 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...specific area provided users with relevant information or redirected them to a page with detailed area descriptions. SKILLS AND EXPERIENCE: - Geographic Information System (GIS) Specialist: GIS specialists with expertise and experience in creating custom maps and working with geographic data to design a map that defines exclusive areas based on zip codes and radii. - Mapping Software Proficiency: proficiency in mapping software such as ArcGIS, QGIS, Google Maps API, or Mapbox to create and customize maps. - Experience in creating custom maps - Proficiency in graphic design software - Attention to detail in creating the map WHEN SUBMITTING A PROPOSAL When you submit a proposal please submit an example of what the map will look like using the data on this ...

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Python program code 3 μέρες left

  Please watch this video very carefully. This is exactly the same as I aspire to have created: How are using AI in Geotechnical Engineering - YouTube Simply, the code searches for keywords and features from a pdf and extracts it in the following formats: Xls, AGS, files. The extracted data is transferred to another tab (code) to allocate the data on charts on maps, the third Tap is to generate a 3D simulation of the 1D boreholes.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Laravel leaflet map project 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, i need reponsive laravel project where users can create maps with leaflet and openstreet map and store them in database. Workflow: user register and login using double autentification, he purchase plan using stripe and which is related to number maps he can store. Map features: Name, and uniqid to be used in url to show map in frontend page. User can draw/edit/delete polygones, and set for each background color, transparency, set name, set url, area which is automatically calculated. On save we store map with polygones datas. When user login and select one map in dropdown list we show corresponding map with polygons (background, name,url) On click on polygon we open url link in new windows. Polygon on used must be highlighted (red border color and weight). We have n...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  105 προσφορές

  Hello, I'm looking to integrate Adobe PDF tools such as the measurement and annotation features into my SaaS platform. This is for measuring and marking-up construction drawings. We're currently using Google Maps API to markup polygon areas within the map, which is indicative but not accurate. We need the user to import a construction drawing (example for highways surfacing work as attached) and accurately measure from it using the scale on that drawing - I know that Adobe is sufficiently accurate. Thanks

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  • The mobile application publishes the latest news of the school. • The mobile application presents the available classes of the school. • The mobile application displays the detailed cost for each class. • The mobile application offers the service of paying through credit card system. • The mobile application provides the information of all the teachers including their names, qualif...holiday dates. • The mobile application shows the kinds of food and drinks that will be offered to the students. • The mobile application offers the chat service. • The mobile application presents the services of complaints, queries and feedback sent by the users. • The mobile application exhibits the contact us service. • The mobile application introduces th...

  €50213 (Avg Bid)
  €50213 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές

  ...Responsibilities: - Convert provided Figma designs into HTML templates while ensuring responsiveness across various devices. - Employ either the newest Bootstrap or Tailwind framework in the development process. - Thoroughly optimize all aspects of the website, including image assets and codebase. - Create custom solutions without dependency on pre-existing plugins. - Incorporate Google Maps or SnazzyMaps for the maps iframe as per specifications. Additional Details: - Design files for the homepage for desktop will be provided initially. Additional design resources will be available upon request. - We have full design for desktop, tablet and phone. Number of pages: 10, including homepage. Some are very similar to each other. - The primary focus is on frontend development;...

  €445 (Avg Bid)
  €445 Μέση Προσφορά
  127 προσφορές
  Generic Typescript code to convert SVG to KML 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  READ THIS IN FULL, DON'T WASTE MY TIME WITH GENERIC OFFERS I am in need of a Typescript developer to create a code that will convert an SVG file to KML format. The SVG file will be inputted as text, and the resulting KML file will be used specifically for Google Earth/Google Maps The SVG will be from a specific bbox (lat/long, lat/long) I want to output in kml with the same polygons and same colours so I can view them on Google Maps easily. I need a script because I have many files. Requirements: - Proficient in Typescript programming language - Experience with SVG and KML file formats - Strong understanding of Google Earth's specifications for KML files The project must be completed within a week. If you have the necessary skills and can meet the deadline, ple...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  google map listing 2 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create a Google Map listing for my restaurant. Skills and Experience: - Experience in creating Google Map listings for restaurants - Knowledge of SEO and local search optimization - Ability to use keywords and relevant tags to increase visib...Google Map listings for restaurants - Knowledge of SEO and local search optimization - Ability to use keywords and relevant tags to increase visibility - Familiarity with Google My Business and its features - Understanding of the importance of online reviews and reputation management The main goal of this project is to attract more customers to my restaurant through increased visibility on Google Maps. I have all the necessary information for the listing and just need a freelancer to optimize it for maximum...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Architect for colony 1 μέρα left

  Title: Seeking Architect for Traditional Residential Colony Development Scope of the Project: - Development of map design from line maps to decorative map required for marketing Skills and Experience: - Extensive experience in residential architecture and site development - Strong understanding of traditional architectural styles and design principles - Proficiency in creating cohesive designs for multiple buildings within a development - Ability to incorporate modern amenities and functionality while maintaining a traditional aesthetic - Excellent communication skills to collaborate with the client and other professionals involved in the project Note: Please submit your portfolio showcasing your experience in traditional residential architecture and site development along with y...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Task in Java 1 μέρα left

  I have a Java application for Android, I am trying to update two libraries, but it gives an error when installing the app in the emulator. Now the application is working I need to update the SDK without errors. SDK to update: implementation ':play-services-maps:16.0.0' implementation ':play-services-ads:17.0.0'

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  property map 1 μέρα left

  I am lookin...my property. The ideal candidate should have experience in creating visually appealing and accurate location maps. Requirements: - The map should clearly indicate the location of the property. - The map should be easy to read and understand. - I am open to suggestions regarding the dimensions and design of the map - Looking for a resort map with all our cabins, water, beach, restaurant/bar -Also looking for a logo if you have any ideas-something circular or oval -website with photos - New name is Jack's Fork River Resort Timeline: - The property map and log needs to be completed within 1-2 weeks. Skills and Experience: - Experience in creating location maps. - Proficiency in graphic design software. - Attention to detail and accuracy in map creation.

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  ArcGis Pro Project 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with an ArcGis Pro project. I have all the required data, and I need assistance with data visualization. The specific output format I require is digital interactive maps. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in ArcGis Pro - Experience in data visualization - Knowledge of creating digital interactive maps

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me create a website and application for travel planning. Design: - I have a clear vision for the design and layout of the website and application. However, I am open to ideas and details from the freelancer, therefore I am looking for someone creative to work with me. Functionality: - Th...itinerary changes. 10. Customer Support: • Accessible customer support options (live chat, email). 11. Feedback Section: • Encourages users to provide feedback on their experience. 12. Social Sharing Features: • Integration with social media for users to share travel plans. Skills and experience: - Experience in web development and application development - Familiarity with creating interactive maps - Strong design skills to bring my c...

  €583 (Avg Bid)
  €583 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a Python developer to create a script that can automate navigation through the view pane of Google Maps. The script should be able to perform the following actions: - Automate navigation through the view pane - Take an input of the zoom level - Click on "search this area" I do not have a preferred Python library to use for this project, so the developer can choose the most suitable library. The expected timeline for this project is 1-2 weeks.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for a 3D texture artist who can bake ambient occlusion maps for my oil platform model. There should be a second UV channel for the unwrapped oil platform model and AO map should be baked using the UV's in second UV channel. Output: Provide the UV Unwrapped oil platform model in FBX / Blender format along with the ambient occlusion texture in 2K. Requirements: - Experience in creating ambient occlusion maps for environmental models - Proficiency in baking textures for low-poly models - Ability to achieve high level of detail in the ambient occlusion maps

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές