Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  7,769 cakephp δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...άριστη γνώση Linux, PHP, MySQL και εμπειρία σε CakePHP, υπεύθυνο για τη διαχείριση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτυακού μας τόπου, www.lifo.gr. Το έργο περιλαμβάνει καταρχάς τη μ&e...

  €3566 (Avg Bid)
  €3566 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Upgrading drmhope Hospital Management Software to CakePHP 5.0.1 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...version ( we use Cakephp PHP version 4.1.14) to the latest version of CakePHP, which is 5.0.1. The upgrade aims to enhance performance, security, and maintainability of the software. ## Project Scope The scope of this project is to upgrade the existing CakePHP framework used in drmhope to version 5.0.1, ensuring that all functionalities are retained and optimized for the new framework version. ### Objectives - Upgrade CakePHP to version 5.0.1. - Ensure compatibility of existing features with the new CakePHP version. - Optimize performance and security. ## Detailed Requirements ### 1. Environment Preparation - Set up a development environment that mirrors the current production environment. - Ensure backup of the current system, including all files ...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...and a comprehensive patient information management system. Mobile Number-based User Identification: Implement a system with mobile number identification and OTP verification. Advanced Search Functionality: For efficient and detailed client information retrieval. Post-Consultation Services: Provide follow-up services after consultations. Technical Requirements: Technology Stack: Currently using CakePHP with PHP version 5. PHP Version Upgrade: Plan to upgrade to a newer PHP version for enhanced performance and security. Compliance and Security: Ensure GDPR compliance and robust data security. Testing and Quality Assurance: Conduct thorough testing across all functionalities. Deliverables: Source code of the upgraded DrMHope software. Detailed documentation, including setup and us...

  €225 (Avg Bid)
  €225 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Senior CakePHP Developer on Monthly Basis 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Senior CakePHP Developer for Existing Product Updates and Add-ons We are seeking a senior-level CakePHP developer to join our team on a monthly basis. The ideal candidate will have extensive experience in CakePHP development and be able to handle existing product updates and add-ons. Responsibilities: - Collaborate with our team to understand and implement project requirements - Perform bug fixes and server-side logic enhancements - Develop new features and functionalities for our website Requirements: - Senior-level experience in CakePHP development - Strong knowledge of PHP, MySQL, and JavaScript - Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and jQuery - Ability to work independently and meet project deadlines - Excellent problem-solving an...

  €666 (Avg Bid)
  €666 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Expert CakePHP Developer 2 μέρες left

  Looking for expert and senior CakePHP Developer to fix SMS and Email Issues in existing Application. The software is written in CakePHP 2.x.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a PHP developer to create a simple and clean CRUD system for recording client information. using a php framework eg YII, cakephp , CI or laravel The system should have the following features: - Create, Read, Update, and Delete functionality - Search and Filter capabilities - User Authentication While mobile responsiveness is not a priority, it would be nice to have. As for security requirements, standard security measures are sufficient. The ideal candidate for this project should have experience in PHP development and be familiar with CRUD systems.

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  128 προσφορές
  Admin not working for cakePHP Έχει λήξει left

  Hello, Admin url is not working for my cakePHP project after cloning from different server. Can anyone help urgently. NEED CAKEPHP EXPERT ONLY Thanks

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...upgrade our Ubuntu 20 website from php7 / cakephp 2.9.4 / mysql 5.7.37 to Ubuntu 22 / php8 / cakephp 5.0 / mysql version 8.1. Individual contractors only. In your proposal, please: - list at least one job on your Freelancer profile which has a similar scope. - explain your experience in coding to prevent SQL injection attacks. - confirm you have experience working with the Bitbucket source code repository. - confirm that all work can be done on our development server, connecting to it using PuTTY or similar. Deadline: - I have a specific deadline for this project, which is within a month. The developer should be able to complete the upgrade within this timeframe. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Ubuntu, php, cakephp, and mysq...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  91 προσφορές
  Lead Software Engineer Έχει λήξει left

  ...best practices and emerging technologies. - Ensure that software development follows best practices and coding standards. - Participate in code reviews and provide constructive feedback to team members. Requirements: - Proficiency in English is mandatory for effective communication within our international team. - A minimum of 5 years of experience in software development. - Expertise in the CakePHP framework. - Proven experience in leading software development projects. - Ability to work collaboratively within a cross-functional team. - Strong problem-solving and analytical skills. - Knowledge of best practices in software development, including design patterns, code reviews, and testing. - Strong organizational and project management skills. - A commitment to continuous learn...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  CakePHP Web Developer Έχει λήξει left

  I am looking for a CakePHP web developer who can help me fix my login page. This is a quick job, just unable to complete it myself. Need the formatting on my CakePHP login page fixed. This is what is should look like: And this is what it looks like: Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in CakePHP framework - Experience in implementing user registration and login features - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality work If you can get this done today, please reach out.

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές
  Redesign a Cake PHP website Έχει λήξει left

  Hello, URGENT Needed in 2 days. I have a cakePHP website that need to be redesign. I already have a mockup for inner page. Other inner pages should be designed according to that. A form on home page should also need to redesign. MUST have a good knowledge in PHP, CAKEPHP, HTML, CSS, JQUERY. Thanks

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Project Overview: We are seeking experienced freelance developers to join our network and assist in fixing and updating a CakePHP-based Content Management System (CMS) that currently faces responsiveness and functionality issues on the backend. This project presents an opportunity to collaborate with a dynamic team, contribute your expertise, and improve the performance and user experience of our CMS. Project Description: Our CakePHP-based CMS serves as the backbone of our web applications, enabling efficient content management and site administration. However, over time, we have identified certain issues related to responsiveness and functionality in the CMS backend that require immediate attention and resolution. Scope of Work: Backend Responsiveness: The CMS currently ...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for an experience CakePHP developer who can write a script / code for the following: We have a folder called "inbox", the inbox folder receives approx 50 - 100 xml files per min. We have a regular cron running, that reads 1 xml at a time and processes the file accordingly. Due to the volume of xml files arriving in the inbox folder, it is taking us longer to process all the files. We are now looking into ways how we can implement a multi thread channel, where we can process these xml files simultaneously, rather than 1 by 1. You need to consider the following: 1. XML files have been uploaded successfully in the "inbox" folder before its sent for processing. 2. Maintain error logs 3. Create an option where we can configure the number of simultaneo...

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  CakePHP Expert needed to setup live website on dev domain

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  using a php framework eg yii2 , cakephp, laraval, CI or symphony create an application that counsellors can use to register client information, and adding update notes to the client file over time. as part of registering a new client the is a quiz Create: create client record including an intake quiz read: view client records update: add notes to client records

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές

  ...are seeking an experienced CakePHP developer to address this issue and optimize the integration. Key Responsibilities: Review the current integration of our hospital management software with OpenAI's ChatGPT API. Identify the root cause of the 3-minute delay in the response from ChatGPT. Implement solutions to optimize the response time and ensure seamless integration. Test the solutions in a controlled environment before deploying them to the live system. Collaborate with our internal IT team to ensure smooth deployment and transition. Document all changes made and provide a comprehensive report on the solutions implemented. Provide post-deployment support to address any issues or bugs that may arise. Required Skills and Qualifications: Proven experience in CakePHP...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Exisitng Project to Cakephp5 Έχει λήξει left

  ...looking for a skilled CakePHP developer to make both front-end and back-end changes to my existing project, which is currently on CakePHP 3.x. The ideal candidate should have experience working with CakePHP 5 and be able to complete the project within a timeline of more than 3 months. The main tasks for this project include: - Making front-end changes to improve the user interface and user experience. - Implementing back-end changes to enhance the functionality and performance of the project. - Working closely with me to understand the specific requirements and goals of the project. - Providing regular updates and progress reports throughout the development process. Skills and Experience: - Strong proficiency in CakePHP 5 and previous experience working wi...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Ongoing CakePHP work Έχει λήξει left

  Title: Ongoing CakePHP work Description: I am looking for a skilled CakePHP developer to assist with ongoing feature development for a medium sized, but complex application. Additionally, decent MySQL and some Linux skills are required. Tasks: - Implementing new features and functionalities in CakePHP - Collaborating with the team to gather requirements and translate them into technical specifications - Writing clean, efficient, and maintainable code - Conducting thorough testing and debugging to ensure high-quality deliverables Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in CakePHP framework - Experience in developing and maintaining web applications using CakePHP - Ability to implement templates provided by our designed into clean code - Knowl...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  125 προσφορές

  Company Overview We are the esteemed creators of DrM Hope, an award-winning Hospital Management Information System (HMIS) software. Initially developed in 2012 using CakePHP and a MySQL database, our software was designed as a multi-tenant platform. However, we're facing challenges in its current multi-tenancy functionality and are urgently seeking an experienced developer to resolve this issue. Job Description We urgently require a skilled Software Developer with specific expertise in CakePHP, MySQL, and multi-tenancy. The chosen candidate will work diligently to optimize the existing multi-tenant features of DrM Hope, ensuring it functions seamlessly for multiple hospitals to use concurrently. This is an urgent project that needs to be completed within a 2-day tim...

  €342 (Avg Bid)
  €342 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...engagement) Overview We are seeking an experienced CakePHP Developer to make enhancements to our existing Inventory Management product. The initial task focuses on filtering database results, potentially at the query level. After filtering the results, you'll also need to update the front-end to display badges based on specific conditions using our existing CSS styles. Successful completion may lead to long-term collaboration that includes bug fixes, feature development, and PHP Unit Test writing. Responsibilities -Gain access to our GIT repository and set up a local development environment using LAMP stack. -Install required packages via Composer. -Populate your local MYSQL database using our Phinx migration scripts. -Work on existing CakePHP code to filter datab...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Busco experto en PHP (ONLY SPANISH) Έχει λήξει left

  Busco experto en PHP para un proyecto personal de moderada complejidad con un plazo de entrega de una semana. Habilidades y experiencia ideales para el trabajo: - Amplio conocimiento y experiencia en desarrollo de PHP (Code Igniter, CakePHP, Laravel) - Capacidad para trabajar en proyectos de moderada complejidad - Cumplimiento de plazos de entrega ajustados - Capacidad para comunicarse en español de manera fluida y efectiva El proyecto consiste en ajustar unas pantallas y comunicación con archivos en servidor remoto, estimamos unas 20 horas de trabajo en CakePHP 3.5

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Dear All Before bidding make sure you cna handle the project , our website conatians more than 500,000 pages so we need expert who have deep knowledge on below issues SEO Requirements Document for Objective We have an existing website, that currently runs on CakePHP with PHP version 5.6. We've already upgraded to Laravel 7.4 on our test site, and have resolved most functionality issues there. On our current live site, we're facing numerous SEO issues. We aim to ensure that these SEO problems are completely addressed before making the test site live. We're looking for a freelancer who can resolve all types of SEO issues. Below, we've mentioned a few that we are aware of; however, if there are additional SEO issues that we haven't identified

  €207 (Avg Bid)
  €207 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  SEO Requirements Document for Objective We have an existing website, that currently runs on CakePHP with PHP version 5.6. We've already upgraded to Laravel 7.4 on our test site, and have resolved most functionality issues there. On our current live site, we're facing numerous SEO issues. We aim to ensure that these SEO problems are completely addressed before making the test site live. We're looking for a freelancer who can resolve all types of SEO issues. Below, we've mentioned a few that we are aware of; however, if there are additional SEO issues that we haven't identified, we'd like you to suggest and address those as well. Our main goal is to resolve all existing SEO issues.". Website Structure and Performance 1. Site Speed Optimization

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  Hi, We need to prepare files to translate for our saas platform. we need someone who can prepare these files and add them in Thank you

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  CakePhP developer Έχει λήξει left

  I am looking for a CakePHP developer who can assist with API integration and development. Specific requirements for the project include: - API integration and development - Utilizing an existing codebase Ideal skills and experience: - Proficient in CakePHP framework - Strong understanding of API integration and development - Experience working with existing codebases As for the project completion timeline, there is no specific timeframe mentioned, so we can discuss and agree on a suitable timeline.

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  Project Title: CakePHP Budget Planner Update to PHP 8.0 Description: I am looking for a skilled developer who can update our CakePHP Budget Planner to be compatible with PHP 8.0, previously working on 7.4. The specific requirements for this project are as follows: Updates Needed: - Syntax updates only Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience in CakePHP - Proficiency in PHP 8.0 and its syntax - Understanding of budget planning functionalities Documentation: - There are no pre-existing notes or documentation available for this project. Timeline: - The expected timeline for this project is within 1 week. If you have the necessary skills and experience, and can complete the project within the given timeline, please submit your proposal. Web ...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...Potrzebujemy dokonać usprawnień portalu / portali w zakresie: 1. Migracja do WordPress 2. Usprawnienia obecnego portalu Wymagania: - Dobra znajomość PHP5.x i 7.x poparta minimum 2-3 letnim doświadczeniem - Znajomość CakePHP lub przynajmniej jednego z popularnych frameworków (Symfony, Laravel, Zend lub inne) - Dobra znajomość relacyjnych baz danych (preferowane MySQL/MariaDB) - Znajomość HTML oraz CSS - Znajomość języka JavaScript (ES5) oraz technologi AJAX Mile widziane: - Umiejętność pracy z poziomu CLI - Doświadczenie w używaniu framework-a CakePHP - Doświadczenie w używaniu biblioteki jQuery - Znajomość zagadnień związanych z RWD Umożliwiamy pracę w redakcji / współpracę hybrydową lub na zasadzie rozliczanych projektów. Zapraszamy każdą kreaty...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I have this online examination system written with Cakephp ! i want to make a little modification on code on user side dashboard.. To get the better understanding of what i am talking about please do check the dashboards: User side username: student @ pass: admin Admin side user:admin pass: admin -- The objective of this project and wireframing designs attached

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Project Description: Add a reCaptcha at the creation of an account Platform: CakePHP API Keys: Yes Timeline: 1 Day Job Skills and Experience: - Proficiency in CakePHP - Experience in integrating reCaptcha at the creation of an account - Familiarity with reCaptcha API - Ability to complete the task within a 1-day timeline

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Project Title: Migration of system in CakePHP to Laravel I am looking for a developer to migrate the existing codebase (of developed system) from CakePHP 3.x to Laravel. System Db developed in MySQL Specifications and Requirements: - The final Laravel codebase should meet the client's specifications and requirements. - The developer should have experience in both Cake PHP and Laravel and be able to ensure that the codebase and DB is migrated accurately and efficiently. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Laravel and CakePHP 3.x. - Strong proficiency in Gitlab, Ubuntu - Strong proficiency in MySql - Experience in code migration projects, specifically from CakePHP to Laravel. - Knowledge of best practices for code migration and ensuring c...

  €1063 (Avg Bid)
  €1063 Μέση Προσφορά
  199 προσφορές
  cakephp project Έχει λήξει left

  task to be done 1. i have cakephp platform and when an user is deleted, all the properties created by the user are deleted. I need to fix that bug or just create some function in which the user is archived instead. 2. I have up to date database with properties missing because was deleted by previous bug. I have old database. I need to mix the old and new database in order to appear, on the current db, the deleted properties which appear on backup I need someone who start now and finish asap

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I am looking for experienced CakePHP developers that can help me add additional features to my existing CakePHP based project. Specifically, I need help with user URL redirection, DOM Manipulation, Google Recaptcha Integration, 2FA, etc. I have the source code and documentation of the existing project. If you think you have the skills and knowledge to successfully add the necessary features and improve the existing project, please reach out to me.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  php quick job Έχει λήξει left

  task to be done 1. i have cakephp platform and when an user is deleted, all the properties created by the user are deleted. I need to fix that bug 2. I has up to date database with properties missing because was deleted by previous bug. I have old database. I need to mix the old and new database in order to appear, on the current db, the deleted properties which appear on backup I need someone who start now and finish asap

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Code migration CakePHP to Laravel Έχει λήξει left

  Project Title: Code migration CakePHP to Laravel I am looking for a developer to migrate the existing codebase (of developed system) from CakePHP 3.x to Laravel. Specifications and Requirements: - The final Laravel codebase should meet the client's specifications and requirements. - The developer should have experience in both in Cake PHP and Laravel and be able to ensure that the codebase is migrated accurately and efficiently. Existing Laravel Environment: - There is no existing Laravel environment developed that the code needs to be migrated into. The developer will need to set up the Laravel environment for the migrated codebase. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Laravel and CakePHP 3.x. - Strong proficiency in Gitlab, Ubuntu - Strong ...

  €2077 (Avg Bid)
  €2077 Μέση Προσφορά
  142 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to convert my CakePHP website to WordPress. The following requirements and preferences should be considered: Current Version of CakePHP: v 0.2.9 Timeframe for Conversion: 1-3 days WordPress Theme: The client has a specific WordPress theme in mind. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in CakePHP and WordPress - Experience in converting websites from CakePHP to WordPress - Ability to meet tight deadlines - Familiarity with the latest WordPress themes and customisation options

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Senior PHP+ Symfony Developer Έχει λήξει left

  Who are you? We're seeking an experienced PHP developer to join our dynamic and innovative outsourced team via Leine Connect. Our ethos is based on using "the right tool for the right purpose." We are engaged in developing applications or MVPs (...collaborate. As a developer, you'll not just be executing tasks but actively involved in every stage of the process. What we're looking for: You are a dedicated programmer with a deep passion for the craft. You embrace the latest techniques and methodologies; innovation is second nature for you. You have considerable experience with PHP and a framework such as Symfony, Laravel, CodeIgniter, or CakePHP. You have substantial experience with MySQL, SQL, or PostgreSQL. Familiarity with front-end development is a plu...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Admin Management Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can assist me with various administrative tasks. The specific tasks include: - Cake PHP - User management - Calendar management For admin management, I primarily use CakePHP software or tools. The estimated timelines for completion of administrative tasks are within 1-3 Business days. Ideal Skills and Experience: - Experience in Cakephp 4 - Dome Project Before on Cakephp 4

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  EXPERT CakePHP Έχει λήξει left

  Hello guys, i need urgent help in app CakePHP, help me to setup in local and fix some bugs. I need do it in anydesk and share with you the project if we need it. But i need understand, i can pay by hour, it's urgent for me fix this issues as soon as possible

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Need cake php developer Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled CakePHP developer to work on my web application project. The project involves implementing specific functionalities, including user registration and login, e-commerce functionality, and API integration. Design-wise, I am open to suggestions and would appreciate the expertise of the developer in creating an appealing and user-friendly design for the website. The timeline for the project is less than 1 month, so I am seeking a developer who can work efficiently and deliver high-quality results within this timeframe. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in CakePHP framework - Experience in implementing user registration and login functionality - Familiarity with e-commerce functionality development - Knowledge in API...

  €295 (Avg Bid)
  €295 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a CakePHP developer with experience in debugging and error fixing. The project involves working with existing code and resolving any issues or errors. The ideal candidate should also have knowledge and experience in integrating jQuery and OpenAI into CakePHP. The project needs to be completed within a week. Assignment 1 and 2(the reason I name them 1 and 2 is because the assignments are linkt together). Link assignment : 1. In lessonWNotes template file make the element document_type_selector_id and element document_type_selector_heritage_id[_ids][] save correct to lesson_w_notes_document_type_selector_heritages table. Also template file must display the saved data.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Sviluppatore php e cakephp Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced developer to assist me with a project requiring specialist PHP and CakePHP experience. In particular, I need a developer to implement user authentication and registration for a website or application. This project needs to be completed within 1-2 weeks, and I am open to suggestions for design and layout. The developer should have extensive experience in using PHP and CakePHP, and a proven track-record in successful delivery of projects. If you believe you have the skills and experience to complete this task, please contact me.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  NEED CAKEPHP 2 DEVELOPER Έχει λήξει left

  I am in need of a CakePHP developer who can assist me with my project. Here are the specific requirements: Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CakePHP 2 or other versions - Experience with contact form implementation and email functionality - Knowledge of updating a table in the database note: we have tried and can't seem to get the email to even work, but easier to update the databse table. We already have database defined and controller and model defined , and views complete but can't get it to work Cake EMail!%#$#%$. If you can knock this out , I will put you on permanent call for other issues we have over 100 cake websites. Timeline: - The project needs to be completed right away If you have the necessary skills and experience, please reach ...

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I am looking for help with authentication and Authorization in case of CakePHP. I need help by implementing a plugin to enable both.

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Need Cakephp/Laravel Developer Έχει λήξει left

  I am looking for a senior developer with experience in Cakephp or Laravel (or open to suggestions) for a project that requires backend development. The ideal candidate should have a strong understanding of PHP and experience working with MySQL databases. They should also have experience with RESTful APIs and be familiar with Git for version control. The project involves developing and maintaining the backend of a web application, including creating APIs, optimizing database queries, and improving server performance. The developer should have excellent problem-solving skills and be able to work independently as well as in a team environment.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am in need of a PHP developer to prepare my existing web application's templates for internationalization (wrap all strings in CakePHP 4 I18n function calls). There are about 100 template files that will need to be updated. Website Design: I have already created the website design, so the developer will not need to assist with that. Languages: At this time, translation is not necessary. The developer will only need to prepare the templates for internationalization. Specific Requirements: All the strings must be wrapped in proper CakePHP 4 I18n function calls.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  My website Playstore: Appstore: I am looking for a skilled developer to add a LinkedIn login feature to my job portal on all three platforms: website, Playstore, and Appstore. The project must be completed within 1-2 weeks. Skills and experience needed: - Experience with LinkedIn API and developer tools - Proficiency in web development and mobile app development - Familiarity with website and mobile app security protocols Requirements: - Add LinkedIn login feature to website, Playstore, and Appstore - Ensure secure user authentication and data privacy - Provide assistance in setting up a LinkedIn developer account if needed Please only apply if you have the necessary skills and can meet the project timeline. Thank you.

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am in need of an experienced CakePHP freelancer to fix a minor bug in my project. The bug is not too complex and I require it to be fixed within 24 hours. Ideal Skills: - Proficient in CakePHP - Experience in bug fixing - Excellent problem-solving skills I am looking for someone who can work efficiently and deliver quality work within the given timeframe. Please note that I am only interested in individual freelancers and not companies.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I need a CakePHP expert to fix a code glitch issue that has led to SMTP error in the files. Also, the automatic activation email is not working. I am currently using version 7.4.33. Some pages are also showing errors. I have full access to the server and relevant files. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in CakePHP - Knowledge of SMTP errors and email activation - Ability to troubleshoot code glitches - Familiarity with version 7.4.33 - Attention to detail and ability to work efficiently Please note: cpanel username / password will not be given. You would have to come on anydesk / teamviewer to fix the issue and work on it LIVE

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  PHP Scheduler in SMS platform Έχει λήξει left

  I am looking for a PHP developer to create a one-time scheduler for my SMS platform. The scheduler should integrate with my existing platform and I have no preference for the method of integration. Ideal skills and experience: - Strong PHP development skills - Experience with SMS platforms...The scheduler should integrate with my existing platform and I have no preference for the method of integration. Ideal skills and experience: - Strong PHP development skills - Experience with SMS platforms and integration - Familiarity with API and custom code integration - Ability to deliver the project within a specified time frame Required Knowledge for our platform: • Backend codebase - CakePHP framework using PHP • Frontend codebase - HTML, CSS, Javascript, JQuery, AJAX &bull...

  €477 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €477 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  ...Stay up-to-date with new web development trends and technologies Requirements: Proven experience as a Full Stack Website Developer with PHP and SQL knowledge Strong proficiency in PHP, MySQL, and other relevant web technologies Knowledge of front-end technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and jQuery Familiarity with popular PHP frameworks such as Laravel, CodeIgniter, and CakePHP Experience with version control systems such as Git Strong problem-solving and analytical skills Excellent communication and teamwork skills Ability to work independently and manage multiple projects simultaneously Bachelor's degree in Computer Science or a related field (preferred) If you are passionate about building high-quality websites and application...

  €478 (Avg Bid)
  €478 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές